Goudsche Courant, dinsdag 30 januari 1934

7 80 7 78 4 69 S8 971 9 78 y 9 78Vi 34 68 34 69 48 21 48 23 84 9Ü 34 90 40 27114 40 20 39J0 1 39 20 1 5 1 66 ü Niet officieei 20 20 13 07 13 08 7 38 7 38 Antwerpen krygl een nieuw Stadion België floUand Uijft in d Scheldeifad Met 24 tegen 14 stemmen en i onthoudingen heeft Aiitwerpsche Gemeenteraad gisteravond besloten een nieuw stadion U bouwen op den linkeroever met 58000 overdekte zitplaatsen Een eerste crediet van tien mülioen francs is mede verleend De rechterzyde idie tegen stemde had voorgesteld een bestïtend stadion om te bouwen wat iMt miiho sjl zou gekost hebben Het staat than dus vast overeenkomstig het besluit van e algemeene vergadering van den K NjV B dat de wedstryd België Holland aan Antwerpen blijft toegewezen Dit Jsö 2al de wedstryd op 29 April s l nog in het Antwerp stadion te Deurne worden gespeeld Beurs van Amsterdam WmsELKOEKSKN 29 Jan 30 Jan Officieel Londen Berlyn Parys Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Oslo New York Madrid Miiaan Praag Prolongatie l A Beurso verzicht Üp ae rtinsterdamscne beurs waren in navüigins van wew ïork üe ponaen en QOtiais vanaaag wat lager Wat betreft ue ruDoeraanaeeien vonden vandaag Kroüie omzeiten plaats in Amsterdam ruDoers weiice een winst van d pet boekten De stemming op de rubbermarkt is vast door aankoopen voor AmerikaanEcne reJcening tjuikerwaarden konden zich verbeteren onder aanvowlng van H V A s die eenige procenten winst Doekten doch de winst gedeeltelijk weer verloren Aku s nauwelijks prijshoudend Unilevers daarentegen verkeerden in herstel en lagen i pet vaster Philips onveranderd Scheepvaarten vast Ned Scheepvaart Unie stegen li pet üultsche obligaties gedrukt Youngleenlng penden i pet lager doch herstalden zich eentgszins Op de Ned obUgatlemarkt was de tendenz verdeeld Oude schuld was vast Ned lnd goed prljghoudend Jl 20129 20246 20262 20280 20306 20332 S 20439 20448 20474 20575 20681 20586 S 20523 20828 20833 20939 20956 20960 valken achterlaten of leven van de witte sneeuwhoenders en de voedselresten welke 1 bij de menschelijke nederzettingen worden gevonden Het belangrykbte voedsel van den grocnlander is de zeehond welke hem bovendien de grondstoffen levert voor boot en tent en kleeding De jacht hierop wordt zoowel s winters als zomers gedreven s winters woroen ze gedood met de betrekkelijk primitieve geweren s zomers nog met har poen lil dryfblaas Gunstige vangplaatsen zyn de open plek jken in de fjorden waar zich de ge de jstroomen doen gelden Daar worden ook de zalmen en de donderpad achtige visschen gevangen Alle vervoer geschiedt per slede Spr wees nog op het interessante sociale leven j der sledehonden waarbij steeds één de leider is die zelf zijn plaats onder hen heeft veroverd en deze ook volkomen handhaaft Bij het voederen zullen ook de andere honden er niet aan denken te gaan eten alvorens de leider verzadigd is Daarna krygt elk dier in vaste volgorde zijn beurt In het voorjai r als het dierenlf ven rijker wordt komt de bloloog handen tekort voor het verzamelen van waarnemingen en materiaal Spr heeft speciaal zijn aandacht besteed aan de parlngsbiologie van de aneeuwgors en de grauwe franjepoot Bij deze laatste diersoort zijn de rollen in het huwelijksleven volkomen omgekeerd Het mannetje is eenvoudig gekleurd en broedt ook de eieren uit het kleurige wijfje bemoeit zich hiermee in t geheel niet Een heel eigenaardige dagverde ing was noodig om deze waarnemingen te kunnen verrichten Uit een biologisch oogpunt is nog veel ander materiaal verzameld dat belangrijke perspectieven opent speciaal np het gebied der lierpsychologie De voowlracht van Dr Tinbergen werd toegelicht door een serie allerfraaiste lichtbeelden welke ook de h fotograaf Tinbergen aile eer aandoen Met groote aandacht werd zyn voordracnt aangehoord Door Dr A Scheygrond werd een woord van hartelyken dank tot den spreker gericht Teven t wekte hij de talrijke adnwezigen op de vereeniging door toetreding als lid te steunen Behalve door lezingen en voordrachten tracht de vereeniging belangstelling voor het natuurleven te wekVen door het houden van excursies en het organiseeren van Jbyeenkomsten waar de leden zelf mededelingen kunnen doen Ook krijgen de leden maandeljjks het orgaan Natura dat een groot aantal bydragen op natuurkundig gebied bevat toegezonden Overwerk op Zaterdagavond Billgker regelmg gevraagd voor remigingspersoneel De Ned Bond van personeel in Overhe dsdienst heett zich tot den raad gewend met een adres betreffende het inhalen van overuien ontstaan door het reinigt der Zaterdagavondmarkt De door den bond voorgestelde regejöig werd door B en W afge wezen In de memorie van toelichting brengt de Bond in hermnering dat de overuren welke door de arl eiders van den reiïugingsdienat worden verricht voor het reinigen vftn de Zaterdagmarkt op het oogenblik vergoed worden door het vryaf geven van het voorgeschifeven aantal uren op Maandagmoi gen Voor dén aanvang van den ochtendd e7ist De arbeiders die des Zaterdagsavonds gewerkt hebben komen dan derhalve het overefnkomötig aantal uren vermeerderd met de jiementair vastgestelde percentages op indagmorgen later in dienst 0e Bond is van ordeel dat c e toeken nmg van vrye uren niet ka worden beschouwd als een redelijke compensatie voor lejj arbeid op Zaterdagavond verricht De vrye tijd welke op Zaterdagavond verloren gaat is naar het oordeel van adressanten voor een arbeider en zyn gezin van zoodanige beteekenisAat het eenige uren later in dienst treden op Maandagmorgen daarvoor geen billyke of evenredige jvergoeding 1 BurgerlMke Stand GKBORjEN 26 Ja Christiaaa z van C v n Leeuwen en N Stalenlhirg L Noodgodsteeg 31 Gosling Jacob z van J Stubbe en Postma Bogen 38 Jan Adrianus z van M Danens en 1 A van Es Lijsterbesstr 22 Jan Bemardus Gerardus z va B Groeneveld en G Boetekees Nobelstr 7fe OVERLEDEN 25 Jan Janna Lenstra geh met ï G Bik 65 j 26 J Adriana Johanna Maria van As gfeh met P d Wit 79 j Agenda 31 Jan 814 uur Benh Kerk Ledenvergade l Jan 2M u Hotel de Zalm Ledenvergadering vér V Muisvrouwen a d Gouda er over te praten in welken vorm de OostenrUkscUe buttenland§che politiek aan e Dultscïie régeertjQg naar steun zou kunnen verleenen Daarna wendde ötarnemberg zich tegen de Ulinsten sociaiisttsche partij liij zei dat de burgerwacht niet i zins IS elementen aie uit het tijdperk van de corruptie democratie de huidige rogeenngscoahtie binnengeslopen zijn voortaan verder mee te sleepen Hij voegde hieraan toe dat de Durgerwacnt eciuer wegens kleinigheden van piaatdeiijk karakter geen crisis met de regeering wli veroorzaken Aan het einde van zijn rede wekte hij de Burgerwacht op van nu af tot deactieve antlterreur over te gaan Elk lid van de Burgerwacht is verplicht onverwijld tegen eiken aanval op té treden Wanneer de openbare organen niet brhourlijk zullen ingrijpen zuilen wij zèlt dé orde scheppen Ik zou wei eeils wllien zien wie in Oostenrijk tegen ons wil optreden wanneer wij van ons rechti v m noodweer gebruik maken vtce iï anseiier t ey die aanwezig was en fürect na Starhemberg het woord ï am verklaarde aan de optrekkende woorden van den bondslelder mets toe te voegen te hebben iTALIë iNoMltanding der Italiaanfiche vliegerg liet totïstel vernield de inzittende ongedeerd i Bt vliegtuig van de I taliaaiische pilOtiLombardi en ivlasotti die een tocht vanliüme naar fiuenos Aires maakten is vermeld op het stranct y fort Aleagar Brazilië gevonden Aanvankelyk vreesde men dat de vier inzittendem n l de beide piloten dè marconist en de mccanicien om het leven waren toekomen maar een later telegram meldde tat het toestel weliswaar bij een noodlanding Ue plaats waar het vliegtuig neerkwam hgt volgens het tweede telegram te zuiden van i ort Alesa in den Staat Parana Een later bericht meldt dat de vlieger Lombardi te Koratf hetivoigende telegram heeft geitonden Zijn geland op strand bij Natal Toe stei beschadigd Bemanning o rigfedeerd yj f f hze familieleden waarschu 4ti4e NËUEKL STAATSLOTERIJ 5e klasse Trekking van Dingdag tü Jan Hooge prgzoi ƒ 1 KM 1929 3434 6671 886H ÖH48 W 18027 19662 ƒ 400 21 4 3275 7477 a5K9 J i405 I66S1 17142 18996 ƒ 2ÜU 67U6 10191 12310 13310 100 191 4373 6959 tiööö 7109 iSTti 11009 13354 14579 18287 19109 Prgzen van ƒ 70 36 125 255 366 378 413 436466 5J4 594 611 662 697 712867 681 923 973 IJÖÜ 1 03 1704 17481764 18ÜÜ f927 1960 41 2070 2083 21322122 2174 2189 2246 23g9 2394 2446 2459 25t 3 2652 2702 Ü836 2968 3095 3119 35 73616 3626 3883 4075 4235 4366 4371 4433 445U 4508 4536 4601 4612 4642 4714 47744810 4816 4823 4934 4937 4966 5072 51325171 5226 5238 Ö380 5627 5775 5824 586359 8 6U18 6040 6071 o201 o262 6269 63896475 6602 6660 6759 6895 7 20 7057 72737349 7355 7 76 7405 7624 791 7849 78988020 8237 8498 b5 J9 8525 8653 866I 88IUS826 8863 8969 9003 9011 9161 9167 2529324 9442 9458 9472 9523 9557 9727 989310148 10166 10206 10221 10271 10346 1040310535 10811 10816 10822 10895 11089 11096 1U70 11193 11310 11382 11451 11549 1155011552 11713 11814 11852 11961 11998 1218012215 12367 1236S 12370 12593 12662 1266712695 12793 13019 13215 13260 13311 1 325 1S687 13617 13680 13808 13850 14049 1425614305 14497 14616 14711 li 64 14786 1488T 14899 14926 14943 15072 M29 15172 1518115376 15391 15422 15631 15645 15866 1607716328 16406 16549 16606 16717 16994 1701117147 17216 17 265 17270 17291 17364 lf463 17519 i7567 17586 17705 17733 17748 752 J7780 178J7 178 6 17925 17975 18062 18065 18090 18214 18273 18544 18631 1869Ö 1882718842 18903 18906 18967 19106 19163 1929719372 19455 19590 19617 19677 19679 1981619835 49844 19870 199Ï51 20024 20061 2007520106 20214 20228 3öa t 307 20319 2038 i0444 20471 204 ï 20720 20783 0919 Nieten v 15 85 96 149 212 258 284 340 393 397 4 6 419 448 537 671 573 n 597 599 612 616 621 632 691 700 723 7312 736 794 822 8 3 871 916 951 980 1020 1022 1023 1069 1108 1186 1160 1180 1183 1209 1229 1261 1255 128 1282 1287 1302 1322 1327 l39i 1427 1480 1527 1664 1736 1759 1834 1887 1890 1906 1942 1953 1967 1999 2040 2075 2128 2143 2175 2180 2181 2208 2226 2227 2240 2271 2284 2377 2479 £ 494 2513 2522 2570 2643 2666 2667 2686 2741 2773 2774 2788 2822 2857 2901 2974 2977 3031 3044 3047 3071 STADSNIEUWS GOUDA 30 Jan 1934 Goudsche Winkeliersvereenigi g De Omzet belasting het restaurant van liet Veemarktter orak gisteravond voor de Goudsciie de lieer G M W 455 727 Wihf nz Vlet toestel was op 2K Jan om 10 uur ü M T uit Dakar vertrokken I e weersgesteldheid was slecht en de apparaten werkten niet goed Ret toestel moest dientengevolge ees noodlanding maken waarby het by dov daling werd beschadigd iyiettemin hebben Lomb rdi en M zzotti het record voor den overtocht per vliegtuig an Europa naar Zuid Amerika op hun naam gebracht door den af Jand vanal Kome af te leggen ï 46 uren RADIO TELEGBAFISCH WEBBBEftlCHT 30 Januari Hoogste stand 779 3 te Valencia Laagste stand 738 6 te Ingo Verachting Zwakke tot matige westelijke tot noordelijke wind Afnemende bewolking WeiUcht nog enkele regen of sneeuwbuien Aanvankelijk zachter later kouder Al yEIVi ËMTlKlS ken vaff het aiitol jf gereed persen ai 3177 3193 3227 3233 3237 3287 S302 3323 3353 3448 3 485 3508 3522 ïf542 3667 3578 3613 3626 3662 3744 3764 3791 3798 3812 4012 4046 4076 4082 4083 4113 4136 178 4191 4194 4217 4129 4263 4291 433 9 4403 4481 4603 4626 4579 4582 4591 4593 4637 4692 4704 4838 4668 4872 4883 4893 49SJ 4954 4967 4997 5070 5195 52V4 5275 5530 5353 5409 6327 5470 5495 6500 5653 5567 5586 5604 5619 5637 5638 5662 5688 5696 570 5745 5771 6791 S809 5813 5818 5864 5996 6027 6105 6110 6119 6120 6121 6207 6237 6241 6272 6332 6376 6378 6468 6517 6549 6600 6609 6619 6663 6T04 67t9 6762 6767 6790 6882 6841 6850 6939 6959 6995 7004 7078 7124 7127 7169 7207 543 7244 7286 7289 7299 7305 732i 7333 7339 7366 7374 743ft 7446 7479 7487 7646 7569 7691 76 9 7623 7690 7794 7797 7 l5 79 U 7962 7964 7981 7982 8023 8046 8Ü8 § 8197 8256 8295 j8312 8340 8439 8471 8541 8560 8599 8709 8734 t4776 823 8864 8880 8981 8997 9072 9093 9110 12 9236 9244 9276 9300 9332 9351 9439 99 9456 9499 9526 9540 9567 § 686 9594 9611 9618 9737 9772 9794 9803 65 9860 9937 9949 10000 10068 1009i 10iati 0 l61M0214 10249 10337 10354 10359 10407 10412 10416 10426 10436 10468 1048C 1051W IOS54 10577 10600 10644 10649 1066 10666 106Ö6 10716 1072 0790 10846 lOi pl 0663 10963 1097511026 11036 11075 11139 11148 03 11218 11319 11236 11293 11833 11339 11342 11351 11390 11464 11500 11516 11578 11639 11643 11647 11652 11686 11731 11790 11813 11836 11869 1187 4 11905 11914 11958 11966 12003 12044 12054 12095 12099 12149 12159 I216 12234 12240 12264 122 7 12331 12333 123 4 12401 12462 12459 12461 12472 12474 J 2492 12495 12608 12611 12S28 2581 643 12693 12763 12808 12812 12863 12899 12903 12906 12907 12961 l2W6 296B 12969 12970 13010 13018 13024 13026 13087 13092 13P97 13125 i fÜI 13155 il3241 1324 13251 132B3 133Mri3332 13398 13408 18484 13439 13477 13498 13602 f36èl 13523 1356 13595 13639 13657 13714 13729 13756 13767 13825 13880 13930 13964 13984 14051 l l 14213 14224 14226 14346 14443 14445j l4466 141509 14617 14626 14640 14652 l4§$a 146 8 14710 14794 14807 14814 14828 14867 14911 14928 14948 J4967 15043 15ÜB0 15076 15079 15130 15163 15 14 16267 15 9 15309 16311 16338 16378 15414 15416 l5j 15463 Ï5517 15521 15646 16578 I56a w4 1 62 166 7 15723 15725 16744 19799 16814 1 5826 15830 15847 15950 1603 I6O6I 46086 J6134 1614J 16153 161 65 16175 16180 16201 16212 16244 16267 16293 16333 1 S46 i648 164 7 16509 166lT 16594 16628 16625 16627 16636 16641 166B6 16 87 1666è 16678 16741 16745 16789 16814 16829 16841 16862 I68W 16874 16944 16968 16981 17006 I70 f7 17W2 17008 17132 17175 17211 17286 1732 17846 17345 17364 17360 17373 17604 17642 17 17630 17650 176 0 176 6 17707 17726 Wm nm 17843 17S44 59 17 60 17874 l 81 179W i7 6l 17979 7987 18006 18058 181 1816 70 i8176 18285 18241 18248 18 Ö 1S343 18859 jl837 € 18387 1841Ö 18434 Vm 18469 18492 18517 18520 18B62 18608 ISJ 18651 18728 18736 18832 18887 18 849 18 18Ö24 18933 Ipoee 19069 19126 19132 19171 19174 19 83 19366 193 74 19379 19395 iMl 19476 19491 19689 1Ö6 5 19701 f9767 IW 19842 9 49 19S S lfl910 19981 19969 S i GEWENGDE KERllHTE i Oude man te NUmegen in brand geraakt Zijn tocétand ievenseevaarlijk Gist ymid Jag ontstond brai t op debovenkamer van een jütuwiïg a lin deBarbaroSi astraat te J3ljmegen wiar decyjarige v d fi een werkplaat heelt Toen ae bewonefs DOverKkwanien vonden aij v d N In vlammen daar hijnieinijalg uit de brandende kamer hadjfrel te komen Meï trok hem de brandende kieeren an het iijf en droeg hem naar buiten Een neesheêï achtte overbrengingnaar fiei ziekenhuis noodzakelijk DetcfestEuhd van v ± N i vas gistermiddaglevenigevaailijk en farm 700 g root Is Belgié J A Martin beheyt een farm vafi n cOü vlerkmijl IrtyNoord Australië d l een grootte alÈj d v t n flA geheele koninkryk OfelgS ëf Deze farm Victoria Downs eigendom van een Efcgels ie maatschappij is een der grootste veestations en telt hiet meer dan twintig blaijken het antal runderen is i9U i xi Als er vee naar de markt wcfrdt gebracl t moet het een tocht van ïo i mijl maken naar Wyndham in het heetste di West Australie In het natte jaar gjian deze lange trekken door snel mende rivieien maar In de droge ja en rnoét het vee door dorre strooken van en zelts 5o mijl breed De rundeifen wórd gedreven in troepen var 5 Xi tot rM stuks dooi groepjes van vi r ol vijl blasiken De levensmiddelen voor de farm komeh vaft Darwin en worden met ezelkaravanen aaifgevcerd Er zijn zes onderstations op Victoria Downs en de lantsotihfn worden om de zes wekeji gebracht Dgordat er een rivier lö door het terrein zijn er bloementulneu fin ► groententumen aangelegd kunnen worden me vaak de eenige kleurige plek Am in heel de geweldige bruinheia van liet Northern Territory Eeir reis vanyictorlaDowns naar Adelaide duurtlicht of negen dbgtn Het eerste deel is f fh utorlt van tiün mijl naar denkhoofd rnoorweg in Allee Öprrn s en vgnda r is het een sooomt van M mill naar Vdflaide Dp postikomt eens in d maan In h r jdroge ja rBetiïdfe maar m dsTjnttomdandenkiiigen de bewoners elke zes v eken hun brieven en verdere postpe pakcfftard l o r hét ijs gezakt twee jongens verdronken aistermidd K t onge eer vijf uur zijn drie jongens np den Nijver van de Heelemastate dhor het ijs gezakt p a groote Moeite konden zij op het droge worden gebracht en der jpngens kon zich ÜnW iV ts begeven De levensgeesten van Je bei e anderen Slebe Abma en Klaasl Heden overleed na een l gdurigeongesteldheid onze geliefde Man Vader Behuwden Grootvader deheer Johannti Bl ibtrlu Arintz Oud Leeraar van de Stedelijke Muziekschool te Gouda in den ouderdom van 76 jaar Gouda H M ARENTZ GOUDKADE Groningen C ARENTZ J ARENTZ WIJNBEEK Amsterdam M C BREDIUS ARENTZ J HH L BREDIUS Oegstgeest J G ARENTZ J ARENTZ WESTRA VAN HÖLTHE Medan N O L I ARENTZ i j ARENTZ JO HEID Baarn E C BROEKHUIJSEN teiRENTZ N BROEKHUij EN Gouda S J HBKKER ARENTZ P WJJEKKER en Kleinkinderen GOUDA 29 Januari 1984 Fluweelensingel 57 Geen bezoek De teraardebestelling van het sterfh is af zal plaat hebben op Vrijdag 2 Februari 1934 nam te 2 uur op de Algem Begraafplaats IJe mvoer van boter kaas en eieren In DuitschlaDd Men meldt uit Berlijn aan de N R CtNa den overgangstermijn welke op i iJanuari afloopt worden de In de nieuwp 4 verordening bepaalde Untefschledsbel trage bij den invoer van boter kaas eneieren geheven Deze bedragen vormenhet veracftil t chen dê door overaanbod vaak zè er gedrukte bulteplandscheprijzen en de normale DuH Scl e prijzen Vqprlooplg zijn volgende prijzen ya tgestetó voor JOO kilo boter 60 jï rk aarOfl nog een bljslltg van 2 raarlHcomtwelke tok voor de b lnhenlandsche boterworcK geheven Vbqr harde kaas vwjrzoover uiet wprdt gelever in verpakklni gen tan ten hoogste l kiio met uitzondérkiii tra Parjnasan en Rocqueford Voor deze Booïte wordt voorKtqplg alleen de toeslag van J mark ten iW kilogeheven Voor klppe neler n bedraagt hetünterschiedsbeitrag bijslag inbegrepen tnark ii per lüo kilo WatdePelkaandoet doetie oed STOOMEN Chemisch reinigfp van MANTELCOSTUUMS JA PONNEN MANTELS enz STOOMERUEN VERVERIJ DE PELIKAAN GOUDA TELEFOON 3ü66 t nersma waren echter reeds ewQken t fci e landbou undig ingertleurs iTPStmatlge ademhaling mocht niet gericht tot den voorzieter vanire r bat n öen mlnisterraa waarin n jrtn bi eede Krachtige gezagshandhaving mogelijk OOK ZONDER FASCISME v De R A I van 9 18 Februftii Veertig jaren aulo evolutie De Regeering beantwoordt de opmerkin gen der Eerste Kamer over haiir beleid Critiek op de propaganda der N S B Verschenen Is de memorie van antwoord op het vooriooplg verslag omtrent de algcmeene beschouwingen over de Rijks beg rooting 1 34 De regering zet allereerst uiteen dat voor de vraag ot er voldoende samenwerking zal zijn tusEchen de regeering en de volksvertegenv oordiging liet niet van overwegend belang is af aan het Kabinet den naam an parlementair of extra parlementair moet worden gegeven 13e staatsopvatting van tasclsme en nationaal sociallBme waarin voor regeimatigen volksinvloed en geestelijke vrijheid geen plaats is kan niet erftstig genoeg bestreden worden Bij velen bestaat het betreurenswaartllg misverstand dat èrarhtige gezagshandhaving in een parI mentair geregeerd land niet tot de m ïgelijkheden 7ou behooren Volgens onze wetgeving behoeft een vereeniging niet verboden te worden £ rklaard doch zij is verboden indien hij stntdig is met de openbare orde Deelneming aan een dergelijke vereeniging Ja strafbaar Krachtens deze bepalingen kan eventueel tegen leden eener communistlsclïe organisatie worden opgetreden Een andere vraag L ol met een dergelljlc optreden het gunstig re sultaat zal worden verkregen dat verFcheldene leden h er van verwachten Geen communisten in de Kamermeer V Binnen zeer korteii tijd kan de instelling worden tegemoJ t gezien van eencommissie tot onderzoek van de noodzakelijkheid en doelmatigheid van wettelijke en andere voorzieningen met betrekking tot het bekleeden van het lidmaatschap van de vertegenwoordigendelichamen door personen wier staatkundig streven kennelijk is geric t op verandering der staatsinsteiUngen met toepassing ot bevordering van onwettigemidelen De regeering motiveert nog eens hetplaatsen van de Nat Spe Beweging op de lijst van de voor ambtenaren vertodcrt vereenlgingehüebleken was loch dat toen van regeringswege het bevel was uitgegaan dat de leden der I fl B gfun deel mochten uitmaken van de burt erM achten de leider dezer beweging aan die leden uitdrukkelijk te kennen had gegeven dat men aan de opdracht der regeering geen gevolg behoorde te geven De regeering achtte deze houding ten zeerste in strijd met de beweerde trouw aan de constitutioneele overheid De regeering heelt te goed vertrouwen m dqn gezonden zin van ons volk en zijn genechtheid aan aloude tradltlea om te kunnen vreezen dat wanneer reggerlng en volksvertegenwoordiging iil t plicht begrijpen hN nationaal auc r me hier ooit wortel zou kunnen schieten Wanneet mocht blijken dat ook van sociaal democratische Zijde dergelijk optreden wordt aangeprezen als door den leider der N H B zou een gelijke maatregel voor de Ö D A P niet achterwege blijven Terecht woidt door vele leden de stal gebroken over de onverantwoordelijke wijze waarop de propaganda van nat jDc Kijde gevoerd wordt Daarbij wordt niet echts met onvervuibaA beloften gewerkt doch men ontziet zich zelfs niet te werken mot volkomen valsche voorfctellingen Een bijzonder weerzinwekkenfj voorbeeld daarvan is wei geweest net pamliet waarbij getracht w d uit deh brand In de Telefooncentrale te Amsterdam munt tQ slaan De regecrtng zet uitvoerig uiteen dat De automobiel betieerscht op t oogenbllk de wereld Dit IS een waarheid die wij heel gerust Kunften neerschrijven want nimmer nog in de wereldgeschiedenis is ietö dergelijks vertoond als de evolutie die de automobiel heelt doorgemaakt in een zoo korte spanne tljds Misschien wordt deze overtrolten door die van het vliegtuig wat het tempo betrelt maar dan blljlt er toch zeker nog de snelheid van popuiariseering die niet gemakkelpk door eenige andere materie zal kunnen worden overtrotfen En wanneer we dan zeggen veertig jaren autoevolutie dan maken wij ons althans wat het eigen land betreft nog aan een üij het dan kleine en vprgeetlljke overdrijving schuldig Want het is nog niet eens voile veertig jaren dat de automobiel in ons leven ptekomen Is Practlsch dateert dat pas an het begin van deze eeuw ornaat de enkelingen van daarvOój nog maar als Detrekkülijk alleenstaande experimenten moeten worden beschouwd Tot aan het begin van den grootenoorlog ging die evolutie geleidelijk genoeg het was geen vooruitgang metgroote sprongen maaï een voorwaartsgaan aan de hand van na minutieusunderzqek opgedane ervaringen Metsprongen ging die evolutie eerst gedurende en Ad dfn grooten oorlog De fellenoodzaKelijkheid van opvoering van prode staatkundige moeilijkheden niet door j ductie en van toespitsing op allerlei mogrondwetsherzlenlng kunnön worden op j torlsche kleinigheden de verfijning v ngelost het motorprincipe de angst om op dat meen in luttel jaren op een plan dat in iio alJfcrpstandigheden eerst na evenvele decOTinien zoude zijn bereikt En na 19 8 zat de gang er zoodanigin dat er geen ophouden aart scheen tezun Niet het minst tengevolge van devele recordpoglngen zeker niet hetminst door de opdrifï g van de sneiji held die soms aan heel beroemde ver Itegenwoordigers van het genus coureursTegen het invoer van een wlnstbe het leven kostte en nog kost en het lasting voor naairllooze vennootschap pen bestaan bij de regeering zeer ernstige bezwaren Wat de bezuinlglngi politiek betreft j gebied door den toenmallgen vijand blijft de regeering er met kracht naar I te worden overtrotfen dat alles bracht streven het bezuinigingsplan zooals dat i de tataricage van den motor in het alge n e Mlllioenennüta is uiteengezet tot werkelijkheid te brengen Bovendien wordt nagegaan welke verdere bezuinigingen kunnen wordeVi aangebracht daarmee gepaard gaande raffinement an de lavende deelen van den automoI bielmotor is die automobielmotor geworden tot dat Amt hij thans Is De I massabouw de apTtschakellfcg van het i iridlvidu als derifènd organisme en zijn tewerkstelling aan den band zon r eind de uitvinding van i ja9hlnes diein cén enkelen greep en druk heele stuk De geweldige verzwaring van den belastingdruk zal op den langen duur niet kunnen worden gehandhaafd Het zal noodzakelijk zijn zoodra de loop van zaken dit maar even veroorlooft tot vermindering van dlen druk over te gaan argumenten worden ontwikkeld welke pleiten voor het blijven lessorteeren van de Land bouwhoogesc hooi onder Jiet d partement van Ecnnomische Zaken dethaive wordt verzocht in dezen toestand geen wijziging te brengen Underwijs personeel De vervroegde pensionncering op 60 jarigen leeftlj Naar de Msb verneemt heeft minister Marchant ter oplossing van het onderwijÉtersoneelvraagsJuk laet denkbeeid vanTfien vervroegd pensioen op 6üjarl gen leeftijd nog fens aanhangig gemaakt In een vornl wejke tnogelijk wel voor aajivaardlng in aanmerki g zal Romen f BINN E JLAND De aanleg Ikin we en De Eerste Kamer ovei de begrouting van h t Wegfiii fonds Waarom de straatklnker verdrongen oie om standigheden tezamen hebben in zulk een kort spanne tijds als waarvan bij de auto iprakp ïs een dergelijke snelle evolutie tQt stand kunnen brengen Verschenen is natf vcfürlooplg verslag der Eerste Kamer over hei ontwerp van wet töt vaststelling van de begrooting van Inkomsten en uitgaven vaa eL wegenlonds voor het dienstjaar iS Siy s Utrecht dn de N B mecnte berc dt maatregelen voor tegen aangesloten ambtenaren Naar wIj vernemen heelt thans ook de gemeente Utrecht gevolg gegeven aan de circulaire van Gedeputeerde Staten ïiericht tot al te gemeentetoesturen in de prov incie waarbij een verbodsbeoalmg voor jambtenaren die lid ziji van de Nattüï iSai Socialistische Beweging wjprti Ingesteld Een desbetreffen 3 voorstel Is bij het georganiseerd overleg aanhangig en zal den faad der eemeenöfe Utrecht binnenkort wel bereiken ne iMet het oog op het vetsontwerp totinstelling van een verkeer fonds 1 iet welk bij de Tweede Kamer in behandshng is meende men zich thans te fooe en onthouden an het ireden in al emeene Ijesehou wingen Met bepaaldezich tot aet maken van eenige opmerkingen I y een koets zonder paard koets die nog renzellden vorm had als voorheen met een bok voor den koetsier eh een VeischeWne leden ve tigdén er de aandacht op dat b4j den aanleg en bouw an we n m eer en meer gebruik wordt g emaakt van materialen als asphalt beton en dergelijke welke weinig of niet m het iand worden gevonden of geproduceerd De straatkllnkers een naLlona l product bij uitnemendheid worden do U deze meerendeels buitenlandsohe terialen steeds meer verdrongeri uï Wij hebbeij og geïnlormeerd hoe het lager gelegen in veeren opgehangen zitplaats voor den passagier is de auto In hog geeh halve eeuw tljds geWorden totren vervoermiddel met eén geheel eigenkarakter en een volkomen eigen vorm öat nochtany oog niet geheel uitgeevoiweerd is waaraïin in de naaste toekomst nog mogelijk zulke Integreerendeft veranderingen te verwachten zijn datj d3 nazaat van laat ons zegxen 19üf de auto van v A zal blijken op dezelfde wijz waarmede wl yieerzlen op hfet product van vm iT I Onder den indruk van dien evolutla Étang is l efe zeker natuurWk dat meni zich xz een beeitT vormen van deauto vai thans ook al verschllj die nietzoo höel veel van dlè van ihet vorige I j aar Maar evolutie is er nog steeds Ende resultaten i h die evolutie zijn straks van 9 lil Februari weer t zien opde autotentMn stelling te Amsterdam detiist e die de Nederiandsche Vereeniging de Rl wjf len AutOloblel Irïdustifie houdt sta t met e maatregelen ten opzichtevan provlncale ambtenaren en veriAft dat riet voorstel van Gedeputeerde Staten om z Ich an te sluiten bij erljksvoorschritten welk voorstel de Pro ivnciale Stal3fen al hebben goedgekeurd nog steeds Wacht pp d Konlnkiljtfwgoedkeuring a j tK Voïksondenrijs en het Bliitengewoon Onderwijs Èff Het H ofdbesttnrr N¥an Volfeonderwus w ett in öe eerste plaats tengevolge dat een belangrijk deelte dej ondernemingen die zich met den aanftiaak van straatklinkers bezig houden njoei War den stilgelegd en ten tweede dat fabrikanten van Etraatkllnker overgaan tot imihet maken met m selsteer rSnoMlfstaan de producenteiv jd e aatste eenconcurrentie aandoenrWufe desorganl eerend werkt tfeeft iin tpdracht van de jongste algemeenejtfergaderin van die vereeniging een adresgericht tot den Minister van Onderwij Kunsten en V etensctiappe n waarin verzocht wordt te bevorderen J t een regeling als bedoeld ih Art 13 der Lagfer Onderwyswet 1920 ook worde getroffen Vjjor oudprs voogden verzorgers vaji de in den leerpiiclitigen leeftyd valFende kinderen die dezeopenbaar dan wel byzonder buitengewoononderwijs van een bepaalde ricliting wensciien te dom genieten terwyl de woningdier kinderen meer dan vijf kilometer ie verw yderd van een voor hen toegankelykeschool voor dat ondeiwys Ar Met de tptstandkomiTi van een dergelyltóJr regeling u naar de meeniflg van adres sant voldaaif worden aan een reeds lang voor vele dfczer misdeelde Itinderen gevi elde behoe fte en n einde worden gamaakt aan e achterstefling i7i zorg voor deze kinderen l ij die wellfe in staat zijn gewoon lager gndfrwijs te volgen CedrAginfren van ivethonderl te Zantfvo rt Motie van fllteuring erftggenomen De gemeenteraad van Zlandvbort eeTtgisteren zeer uitvoerig bespnoken deniettoekenning vaji ryjtssubsidie en dekosten van steüwWFlaming atm f t loozen en de har eïflï an den wpthouder Molenaar Tenslotte werd eenmotie van afkeuring in het beleid variden wethouder met het dringend verzoek om af te treden weer teruggenomen Zoodat de zaak vooriooplg nog niet is aigedaan Het was den jeden die deze opmerking maakten miet onbekend dat deze achterstelling van NederlanCsch fabrikaat wordt verdedigd m ït de bewering dat de asphalt en betonbédekklng voöt het gebruik dat van de wegen wordt gemaakt beter is dan de straa lnkers maar he bewijs deïer beweringen achtten deze leden niet althans niet afdoej de geleverd Zij zouden er derhalve op stellen dat de minister dit vraagsl 1 og eens ernstig onder de oogen zag Wkt aarfgaat de verlichting der wegen ïouden eenige leden gaarne de meenirfg van den Minister vernemen ten opzichte van dQ najiriumveriich ting Eenige leden bètseurden dat h fet wets üntwern omtr t den versnelden brug senbouw Is ingetrokl zonder dat iets anders daarvoor m d laats is gesteld en vroegen wat de bedoeling der regeé rmg Is ► J en opzichte van sommige nieuwe root6 i3rug en wer40pgpn1erkt dat deze l oezeer in technisch opzicht ook te prlj en niet aai lïtsi n bear fMlSndboüw niet aan zolts maJlge aesthetische antwoorden v ndbouwhoogeschoül W3 Kenigigen Mdres voor behoucl onder mijBche aken Kaar aanle ding van de mededeelin in de memorie vajL antwoord aan de Tweede Kamer bej reffend de fiegroótlng van Onderwris dat het bstE kkfini van de landbouwh ogeschool Ie Vage ningen een ontfcrw p van geflachtenl wisseling uitrtiaakt ïtusschfen de minls ters van Onderwijl en Economiscne Zakerr heelt het Nederlandsen Instituut van mndbouwkupdig ingenieurs mede namens het Ne rl Instituut van Wage vereeniging Maxga ant accountant te Aardenhout over 1 Omzetbeiasting fcaar w reeds verschillende malen over Z wet m on blad schreven niUen we Toïtaan met een kort resum van de Iverieens zeer interessante uiteenzettmg Itoleer Margadant begon met een overijl Keven van de totstandkoming der Tdie p 1 Januari j l in werking trad L vroeger mt erp dat een meermalige eïW beoogde werd door den minister iet overgenomen Het tegenwoordige stelel IS dat van een eenmalige heffing bpr wees er verder op dat deze wet een zuiver erbraiksbelaslmg is en zette uiteen het beKrip iieffmg b de bron De wet belast alleen de omzetten s n den fabrikant Onder fabrikant wordt in art 1 verstaan JeKne die hier te lande goederen teelt voortbrengt vervaardigt bereidt of be werkt of een of meer dezer handehngen m ïlin beroep doet verrichten Spr wees op de uitgebreide beteekems n het begnp fabri Veider aette flpr u m uitee n wat onder eindproduct moet worfjen verstaan en noemde hij moeilükheden dfe zich daarby voordoen Verder ging t pr na de vrijstellmg do uigeheele vrystelling de bijzondere en de teruggave Alles werd met taUUke voorteelden toegelicht Van de zeer volledige uiteenzetüng noemen we nog de regelmg die aangeeft hoc de omzetbelasting moet wor den voldaan by den hvo er van goederen Dit byzonder invoerreeht staat geheel vrij iVan het normale recht volgens dg tariefwet 1924 Van de gelegenheid om vragen te stellenwerd een zeer druk gebruik gemaakt Hetwaa van het bestuur ongetwyf l feï oede daad dezen avond te organiseeren daarvoor velen üsht gekomen is in de ingewikkeMe wet vergadering stond on pr leiding vandén hee C Teekens Ozn en was goed bezocht J J Afscheid M Ëaser VMfl I Viruiy en Co s Stoom zeepzieder ü de Hamer Naar wy vernemen zal de heer M Esaer procuratiehouder van T P Viruiy Co s Stoomzeepzieder de Hamer alhier per 1 Februari a s zUn functie neerleggen V r zal Woenadagrfiiddag om half vier ten l antore Buurtje 1 gelegenheid z jn van denheer tlsser afscheid te nwften Uitslag verkoopingNolaria Koeman Door notaris J Koeman te HWastrecht werdf op de gisterenavond gehouden opentiare veiling verkocht l Het winkel en woonhuis aan tfsNuaierstraat noa 3 en 4 aan den Keer C azuren te Gouda voor ƒ 4050 il Het wooniiuis Karnemelksloot 37 aan den heer Th Dykxhoorn te Gouda voor ƒ 2050 a Kf Nederlandüche lleiHvrreeniging RB Lezing over oudPariJ8 Voor de afdeeling Gouda van de Nederl Iteisvereeni ing houdt Dinsdagavond 6 Fel ruari a a A heer H P Geerke bibliothecaris der IWI V een lezing over oüd parijs toegelicht met lichtbeelden Joh G Arentz t Op 7fi jarigen leeftijd is hier ter stede na i n langdurig hjden overleden de hee Jo ian G Arentz De overledene was gedure e een ange reeks van jaren leeraar voor de blaasinstrujnenten aan de StadsMuziekschool In dienst getreden oi 1 Mei lÜSl ver kreeg heer Arentz na een diensWijd van 42 jaren op 1 Februari 1923 tervol ontslag De heer Arentz was vele jaren directeurvan het Stedeiyk Muziekkorps organist vande RemonstrantBche Kerk en directeur vande vMuziekvereaniging Prima Volta teHaastrecht T De teraardebeatelling van het stoffelykov ersfltiot zal plaats hebben op yrydig 2 Februari te 2 mir op de Algemeene Begraafï t Een jaar op Groenland Lezing van Dr N Tinbcogen Gisteravond sprak vpor d tafd Gouda van de Nedeilandsche Natuurhistoriache T Nieuwe Schouwburg Vierde Abonnémen B voorstel ling door het Cen aal Tooneel 3 Febr 7Ï uur Nieuwe Schouwburg llit vdei ing Excelsio 6 Febr Café Ter Gou 8 niuy Nederi ReiBv ereen ging Derde winterlezing ouddoor den heer H P Geerke Bi Vereeniging Dr N Tinbergen uit Leicjen ïaS P Groenland in 193 en 33 De heer en meyrouw Tinberger anaf 14 Juli B932 de gasfvan de Ne afcdsche expeditie voorwet Internatiof ie pooljaar Gedurende ruim een jaat h6lt n zü gewoond aan Ijet Ojatlfff van Groenland een deel van het aar wonende bUj cariB N R V m houten uize van de expeditie een an 12 febr 8 uur Soc Orfs Genolgen Groot erd bal der deel in tenten van zeehondenvel Op boeiende wyze wist Dr Tinbergen te vertellen van zyn verblyf onder de eskimo s IT DjEN OMTREK BOSKOOP Maatregelen bU huwelij kBvoltrekkinJt Klachten omtrent het gedrag van het pubhek by de voltrekking van huwelykw hebben het gemeentebestuulr aanfeiding gegeven tot het treffen ifen maatregelen van Gedurende den winter die vart December tot Aprir duurt is het dierlyk leven er Uiterst gering De vogels zijn dan vooi een belangr deel weggetrolflten de lagere dieren verkeeren in sen rusttoestand en alleen die dienen Vtlke in hpoge mate zyn aange past aao het koude miÜjiu en van zee dieren leven kujinen Ijet er dan uithouden By velen scheen de gedachte te levQn De prachtige witte giervalk die een enkele een huwelykavoltrekking een soort kos maal naar ons land afdwaalt sr gedut Mze voorsteÜing was som gebeurde Jiet ende nagenoeg den gejieelen winter aan ezig Verder vindt hien Vr raven en vossen die de resten verslipden welke de gier rend j v u dat het jjnibliek het oogenblik wa op de bruiloftsfltoetbehoorlyfc in de trouwzaal had plaats genomen iet af kon wachten Men stormde eenvoudig de trappen op zonder zich om iets of iemand te aWren of te bekommeren In den vervolge mag niemand de stoepvoor de hoofdingang van het gemeentehuis by de aankomst van een huwelykastoet innemen Door de hoofdingang worden alleende bruiloftsgasten toegelaten Belangstellenden kunnen door toegang tot de secretarie tot de trqjiwzaal worden toegelaten Het is verboden hard in het gebouw te loopen Eveneens is Iwt verboden te rooken of het gebouw te verontreinigen 1 Kinderen worden in geen geval toegelaten Jaarvergadering H K Land en Tuin arbeidersbond afd Boskoop Irt het R K vereenigingsgebouw hield de afd Boskoop van den Ijand en tuinarbei dersboïid haar jaan er adering Aanwezig de gebruikelijke opening door den voorzitter bracht de secretaris een keurig verzorgd jaarverslag uit Uit het financieel verslag bleek dat de inkomsten hadden bedragen ƒ 27Ó2 23 en dat was uitgegeven ƒ 2725 36 al zoo een batig saldo van ƒ 66 87 Verder werd medegedeeld dat de uitgaven van de werkloozenkas over 1933 bedroeg de som van ƒ 2921 10 en dat op de spaarboekjes van het vaandelfonds een bedrag stond van 117 04 De bestuursverkiezing had tot resultaat dat de aftredendèn de heeren H de Lange J TÜleman en Th Vianen werden herkozen f n in de vacature ontstaaii wegens het bedanken van den heer A J van Ryn werd gekozen de heer J H Kellesteyn In de con trolecommissie werden benoemd de heeren F Binken en J i v Ryn sn ala plaatsvervangers de heeren Adr I ömebakker en F Blinken Door het comité Herwonnen Levenskracht werd de heer A v Rijn met algen eene stemmen herkozen HAASTRECHT Gemeenteraad De gemeenteraad is byeengeroepen tegen Vrijdag 2 Februari a h voorm 10 uur voor de beeedigmg van het nieuwbenoemd raadslid R Meyer en benoendBg va t een jpvet houder Aangereden Zaterdagmiddag hield de heer L wonende aan het Jaagpad op de Hoogstraat naby de havensluis waar een tweetal stilstaande auto s ongeveer dg geheele straatbreedte in beslag nam L ging langs een der wagens heen toen eern uidere auto naderde waardoor L van de sluis werd geslingerd Hy kreeg een Woedende wond m het gelaat terwyl zyn kieeren geheel onder den modder kwamen SlULWliK Uitvoering Onderling Genot Hftt strykje Onderling Genot geeft eenuitvoering op oensdag 7 Februari a s tehalf acht in Café Nc omeïi Na afloop iser bal i j jp L JU uAUlo MfciljVVö Pn graRinis voor heden HiFversum V P R O 5 30 6 Bybelvertelhngen voor joflge menschen Itide voordracht Spreker Ds B J Aris A V R O U 6 30 Gramofoon R VjU 6 30 7 Mej Ada Geyl over Moderne Engelsetle Letterkunde I A V R 0 7 7 30 Kamermuziek door het Boedapester Trio 7 3fr 8 Engels che ie voor gevorderden 8 8 05 Nieuwsberichten 8 05 9 Concert door Kovacs Lajo s en zijn Orkest en Tenor 9 9 10 Zang dooi The Three Broadcast Boys 9 10 9 40 Concert door het Oraroep Orkest Tenor en Sopraan 9 40 9 50 Zang door The Threa Broadcast Boys 9 50 10 30 Opvoering van De flcht naar het Goud van Kapitein Kid 10 30 U Concert door Kovacs Lajoh en zün Orkest 11 11 10 Nieuwsberichten 11 10 12 Concert door Victor G ZolotarAf en zyn Ensemble Huizen K R 0 5 Piano recital 5 15 5 30 Gramofoon 5 50 Cauaene namens den L T B door J Dekker 5 50 6 Gramofaön N E V 6 6 40 Lezing van Ds B ter HaiHf Dz over Gezag en Vryheid K R O 6 40 7 Cursus Esperanto 7 16 7 5 Dr J J Klesaen over ositieve Eugenese 7 45 8 Verbondskwarti rtje 8 8 25 Gra mofoon 8 25 8 30 Nieuwsberichten 9 30 U oncjert door het K R O 0rkest en het K R O Koor i pl m 9 15 Nieuwsberichten 11 12 Gi amofoon MAKKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam 30 Jan Aangevoerd 5 1 paarden veulens l el 1200 magere runderen 554 Prijzen per kilo Koelen ie kw 60 66 2e kW öu 54 3e kw 38 42 Ossen ie kw 54 58 2e kW 4Ö 48 e kw 3 1 40 Stieren Je kW 50 54 üe kw 46 4 3e kw 4C 42 Vette kalveren ie kw 85 95 2e tw W 75 3e kW sa 54 t raskalvteren 48 V M Nuchtere kalveren 26 20 Schapen 4a 36 33 per stuk f 20 16 12 Lammeren 40 38 i5 per stuk i 17 14 11 Melkkoeien ƒ 25 20 i i6i Kalfkoelen i awu 2 ü l60 stieren ƒ 26 215 löö E Uiken 100 75 50 Oraskalveren ƒ 865 lS 55 Vaarzen ƒ 140 115 5 Pa arden ƒ 160 120 80 Slachtpaarden f i SS 100 75 Hitten 90 ToXöO Veulen hlet genot FV kkalveren t 22 itJ 4 Slachtkalveren 10 7 5 Biggen niet genot filggen ill week l ui 1 20 Vette lwftl n en ossen Iets julmer aa4 voer h ndel kalm prtjzei als vorige wef kJEen pnkel pracht befist 2 tot 4 ct boven noteering Stieren aanvoer als vorige week handel vlug prijzsn Iets hoo ger Vette kalveren aanvoer minder handel vlug prijzen 2e en 5e kw als vorige week Prima kalveren ü cent boven noteering Schapen en lammeren minder aanvoer handel vlug prijzen ais vorige week Nuchterr slacht en tokkalveren aanvoer rulmer handel tlauw prijzen slachtkalveren iets lager lokkalveren hooger Biggen iets ruimer aanvoer handel kalm prijzen als vorige week Paarden aanvoer rtrimer handel vlug prijzen slachtpaarden lager werk paarden iets hooger Kali en melkkoeien aanvoer als vorige week handel stug prijzen als vorige week Paarden en pinken aanvoer ais vorige week Handel tlauw prijzen als vorige week Qraskalveren aanvoer al vorige week handel kalm prijzen als vorige week Voor België werden een partij schapen aangekocn t Door de crisis Rundvee Centrale werden luu runderen en lo vette kalveren overgenomen deze laatste waren voor üelgle bestemd Kaasmarkt Bodegraven w Jan Aangevoerd i4i partijen 5 74 KO Prijzen ie kw m r m 25 i o öd 2e kw m r m 2 24 Handel flauw ONUERWÏJS Schoolartsendistrict Lek en IJssei Zaterdag is te Gouda onder voorzitterschap van den heer C G RooS burgemeester v n Lekkerkerk een buitengewone vergadering gehouden van het schoolartsendistrict i ek en IJt sel waarin op byzonder harteiyke wyze afscheid is genomen van den schoolarts dr P Vermet die benoemd IS tot inspecteur van het geneeskundig schooltoezicht te Rotterdam en de installatie is geschied van zyn opvolgster mej E J Hooykaas Behalve de voorzitter hebben nog het woord gevoerd de scheidende en de nieuwe schoolarts de heer de Blouw inspecteur van het 1 o te Gouda dr Kroondyk leider van het geneeskundig schooltoezicht te Gouda dr Beekenkamp te GouderaK en de heeren I ittooy te Oudewater en de Windt te Ijekkerkerk nainena schoolhoofden en onderwijzend personeel in het district LAATSTE BERICHTEN un uk tengevolge van de iflad JiUl neia van den weg niKUWLköKUO iu Jan op den rükstUdiii eg nabij aen bcnans reaen neaenmorgen twee luxe auto s tn de ncn ting Nieuwerbrug Fiotseiing remde üe voorste wagen en K Jam tengevolge van ae gladheid van den weg dwars over oen weg te staan Ue bestuurder van de andere wagen remde uir alle macht doch tengevolge van den gladden weg weigerden de remmen hun dienst te doen en de auto botste daardoor in volle vaart tegen de voorste auto ogi dan vervol ns over den kop te slaan en in den naastgelegen sloot terecht te komen Omstanders snelden onmiddellijk toe en bevrijdden de 4 inzittenden uit hiin benarde positie Een inzittende heer bleek een knleschijl gebroken te hebben Be anderen bekwamen geen verwondingen Belde auto s waren waar beschadigd Sti ilisatie cultuur rozenzaaiiingen De vereeniging vpn exporteurs van rozenzaailingen heeft zich gewend lot den Minister van Economi sche Zaken iet het verzoek op grond van de landbouw Crisis wet 1933 over te willen gaan tot een stabilisatie van deze cultuur op basis van dè in 1933 1 bekende oppervlakte Naar wij vernemen heeft de Minister dat verzoek in nadare overweging genomen H M de Koningin en Prinses Juliana te s Gravenhage teruggekeerd Alvorens naar het paleis Noordeinde te ryden l ebben de Konjngin en de Prinses hedenochtend te ruiMfcf uuf rechtstreeks ija aankomst uit M land in de Residentie een bezoek g Rcht ian H M de Koningin Moeder te Haren paleize aan het Voorhout De Ryksdagzitting van heden BERLIJN 30 Jan V D De bejangfetelling van de Rijksdagzitting van heden waar Adolf Hitler Aar aanleiding van den eersten verjaardag der Not Socialistische revolutie emt verklaring zal voorl wi is zeer groot eijkveel meer dan hetWpchücbare aantal to angskaarten is aangevraagd De zitting wordt draadloos uitgezonden en op de geluidsfilm vastgülegd Naar verluidt is de Rijksdagpresident G r ing voornemens de Rijkakanselier hiet een uitvoerig openingswoord in te leiden Na Hitler zoo misschien nog de Rifitstninister van Binnen Zaken de leider def NatvSoc Ryksdagfractie het woord voeren Np afloop der zitting weike om uui begint en vermoedelijk ongeveer 2 ur jjuren komt de Ryksraad in het Ryksdagl böuw bijeen De verjaardag deP Nat Soc revolutie BERL1 JN 30 Jan V D De eerst verjaardag van de Nat Sóc revolutie in Duitschland werd heden op verschillende wijze herdacht Overal in de binnenstad ziet men d haken kruihvl ggeit wapperer naast het oude zwartwit fdod waarin dan dikwijls het oorlogskruis i $ aangebracht Ook trams en taxie s zyn bevlagd en In vele bedryvep zijn korte herdenkingsreden gehouden evenals in alle scholen Groote feestei ijkheden wordeirniet gehouden Hedenmorgen heeft een groote groep Hrtler jpugd met vaandels en muziek den Rijkskansalier in d Rykskansftlary begroet Galabfl te Kaapstad ter eere van Prins George Kaapstad 30 Januari Op 25 Maart a s zal tën hujzen van den Ned Gezant te Pretoria Onanjehof oor den gezant Itfr H Aa Lorentz en Mevr Locentz een gala bal worden gegeven ter eere yan h t be oek van Prina George van En d