Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1934

No 18510 Woensdaa 7 Fabruapl 1934 72 J art aiig i ii veitiouwensvolum vooi htt nieuwe kabinet Koite en kernachtige iegeeiin svei klaring Ernstige ongeiegeldheden By den muur van den tum de Tuilerieer brandden uitgerukte boomen Het hgt over al voJtvan alle mogelyke puin iantaarnpa len uitgeiukte boomen weggetrokken ban ken en Alle toegangswegen naar de Ka mer worden door politie agenten verdedigd De bruggenhoofden zyn met vrachtauto s gebarricadeerd waarachter een aanzienlyke ordedienst wordt onderhouden Voor het oogenbhk schynt het geweld van de betoo gingen if te nemen RUSLAND inowjtv heeft diep berouw Hij vraagt diC panty om vergeving In de te Reval gehouden zitting van het partycongrea te Moskou legde 7inowjev de voormalige voorzitter der Communistische Internationale naar wordt gemeld een ver V Uring van berouw af waarin hy de party vraagt hem yn fouten te veigeven Van nu af aan zou hy weer voor de party werken met dezelfde energie waarmee hlj i ippositie heeft ongebouwd die hy met 1 zyn kracht wil vernietigen daar hy er kent dat elka oppoatue een groot gevaar beteekent voor Uet bestaan van den socfalls tipchen staat en hy wilde de party het be wys leveren van zyn trouw aan haar leider Stalin DUnsCHLAND Winterhilft en nog iets Len club te Hamm gaf dezer dagen een gemaskerd bal Een verkooper van loten n de lotery der Wmterhilfe kwam dadi loten te koop aanbieden Len directeur van een bank en een advocaat verboden dit daar zy het ongewenscht achtten de festiviteit te storen door t verkoopen van loten Een poging tot bemiddelmg van den eersten burgemeester bleef zonder resultaat waar op deze verklaaide uit de club te treden en ie aanwLZige partygenooten opriep onmid dellyk het bal te ie gehouden waarby de knngletder der N S B O zich in scherpe woorden keerde te gen de sociale reactionnairen die de volks fcmeenschap nog niet begiepen hadden Aan het slot van zyn toespraak maakte hy een schryven bekend waarin werd medegedeeld dat de bankdirecteur en de advot iiat in Schutzhaft zyn genomen 1 eb ik niet meer te vertellen Voor zijn aood had Southwell me een briefje naar mijn Club gestuurd Dat kreeg ik pas gistermiddag in handen Hij schreef mij dat voor het geval er wat mocht gebeuren hij het boekje en nog een ande btuk In Singletons woning had verstopt Juist t ien ik dien brief gelezen had zag ik dien kerel dien Duif en ging hem achterna tot LImehouse waar Ik dien slag op het hoofd kreeg f n Ik meteen den blief van Southwell kwijtraakte Toen ik weer thuiskwam optdekte Ik dat Singleton s kamers doorzocht waren dooi een pseudo Scotland Yard man en van het boekje en de papieren waarover Southwell had geschreven was geen spoor te vinden Even wachtte hij en voegde er tben bedaard aan toe Die fielt De Duif had geloof Ik persoonlijk erg veel belang bij die lijst Hoe weet u dat De vraag klonk Is een knal vaiï een pistool De eigenaardige oogen van Shot tellus vlamden Hlj zat tn elkaar gedoken als een wild beest gereed zijn prooi te be ïpringen doch Tracy s houding bleef buitengewoon bedaard en onverschillig O doodeenvoudig meneer Shottelius Ongeveer een week geleden liet diegoeie Southwell me een lijst met namenzien In dat boekje van hem en hij zeidat het een troep van de ergste schurken was die er op de heele wereld tevinden zijn iWordt vervolgd Flink bovenhuis TE HUUR MARKT 9 i boven Bahlmann Te beviagen iildaai Aanbesteding Op WOENSDAG 14 FEBR 1934 des V m 11 uui zal m het Café HET SCHAAKBORD Kleiweg 13 te lOuda publiek wolden aanbesteed HET BOUWEN VAN TIER ARBEIDERSWONINGEN Bestek en teekening veikiygbaaia ƒ 5 pel stel lest f 50 b i denAichitect D STUURMAN Buik MaitenssinKel 81 Gouda PS 80 Goudsche weiklieden WÏÏt tl Vermageren Op welk gedeelte van het hchaam l ook wenscht ZONDER baden dieet ol geneesmiddelen Uitwendig en ontihadeUik Resultaat na 6en dag zichtbaai Vuvagt giatis aanwuzingen en lefeienties aan Mevi COLENBRANDER 0 ei toom 445b Amsteidam W De HO premie coupons zyn niet ingetrokken en bly ven tot nader aankondiging isTudtc geldig Gebruikt s morgens s middags en des avonds een weimg van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of I è 2 Wortelboers Pillen Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben er reeda baat door gevonden en z i zul en ook U helpen De Wortelboer s Krulden en Wortelboer s Pillen verdreven gevatte koude gnep influenza gal slym koortsigheid verstopping maag en hoofdpun wekken den eetlust op bevorderen de spusvertenng ie gelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrug baar Waar niet verkr gbaar dan direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Ppstglro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag gesprongen handen 30 n60cl Jf O Bij Apothekers en Drogisten Woensdag 7 Februari 8 15 uur MEI UOHrBECll N In CaK HET BLAirWE KRUIS Wï STHAVEN 4 5 GOUDA RADIUM een nutuurlljki GENEESKRACHT Ter bcatryduig an zt nu vpijnen rheuniatische ïiekten lachiaa jicht adener kulking spataderen enz Georgani eeid door Alg Radium Centrale X 1 I GHD STR 26 Amsterdam TOEGANG VRIJ METEOOR ANTHRACIETBLOKJES DE ALLERNIEUWSTE VINDING OP DIT GEBIED 1 95 PER H L PRIJS VERBRANDT ALS DE BESTE ANTHRACIET GEHEEL REUKEN ROOKVRIJ NOOIT LAST VAN STEENEN ENORME HITTE LANGE BRANPDUUR DE IDEALE BRANDSTOF VOOR ELKE KACHEI OF HAARD Veikujgbaai te GOUDA bij GEBRS VAN DEN END Pieisonweg 5 Telef 2465 NV lOLl FklRIEnmi IDOKVRIIE BlllNOSTOFFElf Goudsche Vraagbaak VOOR 1934 1935 De uitgave 193Jt l lan U GOUDSCHE VRAAGBAAKIS m bewejktng betering toegezonden wij verzoeken vnendelyk deze enkele Bmnen eenige dagen ivorden aan de bekende adi ertsen de opgaven van vereenigingen instellingen ed ter e v verdagen na onti angst met de v wijzigingen aan ons terug te zenden De nieuwe uitgave zal wedetom net ver ickillende nieuwe gegevens woiden aangevuld teneinde dezen practitchen 9i s nog meet aan bruikbaarheid te doen winnen Toezending van nieuite daarin gewenschte opgaven itotdt gaarne xoór 15 Februari a 9 ingewacht De Uitgevers A BRINKMAN ZOON Maikt 31 Telef 27 5 ROODE STER rookt weet pas hoeveel genot men voor 13 cent kan koopenli Mef bon voor Nisma jfar s fo e k e n o k wa r feiisc a d s o u X Van t moment ui dat ge op Roode Ster Tabak overgaat weet ge hoeveel lookgenot voor dit lutteile bedrag te krijgen is Qe cult dan evenals de duizenden fijnproevers die uitsluitend Uoode Ster rooken ondervin den dat 13 ets voor U beteekenen minstens go maal n haU uur van het hoogste pijpgeinot NIEMEIJER s ROODE STER adveJrïenties in alle DAGBLADEN en TIJDSCHRIFTEN in binnen zoowel als in buitenland neemt onze administratie ter plaatsing aan Zy vei schaft U inlichtingen en dient U van advies U betaalt de taueven van de bladen waai in U via onze bemiddeling adveite it zonder eenige vei hooging Het is daal om Uw belang van onze vooi lichting en onre beniiddehng ge bruik te maken o Wend U tot ons Bureau Markt 31 Telef 2745 s zeer belangrijk Inhoud voldoende voor 272 emmers 25 30liter water Gee zeep of zeeppoeder eraan toi voegen daar zulks overbodi isl Meng de benoodigde ho veelheid Persil met een beett koud water aan tot een du papje waarin zich geen klonljej meer mogen bevinden Voor eiken ketel witte wascb steeds i nieuw sop met koud water bereiden gebruikte Hersil sop kan nog zeer goed l worden oor het wasschen van bont i en voor allerlei andere reinigingsdoelc Persil blijft Persil Om de wasch in de week te zetten en schraal water zacht te oaiil Henco Henkei i wascb eo bleeksoda DE HUtSGENOOTEN SMULLEN 4 0 als Moeder M a gg t s Produclen gebruikt Bovendien geeft dit honderden Nederlanders een goed bestaan aan de Fabriek van Moggi s T rïT PRODUCTEN HET MERK VAN KWALITEIT Voedingsmiddelen te Amsterdcnn mwm wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEIJWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per ki artaal ƒ 2 25 per week 17 cent met ZondagabUa oer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 315 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA by onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zun dagelyka geopend van 9 S uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 reg sls ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O iiö Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 25 byslag op den pr s Liefdadigheids advertentien de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 zo elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot zeei gereduceerden prys Groote letters en jkuden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van sohede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags voor de plaatsing aan het Bureau zun mgekomen teneinde van opname verzekerd te zun De opwinding in Frankrijk en meer terrein De menigte drong lang zaam op naar den Seine oever om door te trekken naar het parlementsgebouw Hier was de toegang krachtig afgezet Op verschillende plaatsen was het reeds tot hevige botsingen gekomen waarby verscheiaene personen ook vrouwen zyn gewond Het rumoer was ontvettend Ook by t stad huis stond een detachement politie Lr zyn 20 manschappenwagsens ieder met 50 leden van de mobiele garde die voorzien zyn vaïi stalen helmen bovendien 1000 man politie zoomede republikeirtsche garde te paard Intu srhen werd de zitting in groote op gewondenheid voortigezet Leon Blum verklaarde namens zyn fractie dat hy voor ver diging zou stemmen Het is m de Kamer icer rumoeng Terwyl Franklm Bouillon zyn interpella tie toelicl t ontstaat eer een helsch lawaai Op de banTien der rechterzyde wordt geroe pen Daladier heeft bevel gegeven te schie ten De zitting wordt dan opnieuw ondtrbio ken Daladier opnieuw in de meer derheid De Kamer heeft met 322 tegen 204 stem men haar vertrouwen uitgesproken in de regeering Daladier Om half negen P Tyd werd begonnen met de stemmmg over uit stel der behandeling van alle interpellaties De regeering had by dit voorstel opmeuw ae kwestie van vertrouwen gest ld 7y bleef opnieuw in de meerderheid en wel met 360 tegen 220 stemmen De Kamer is verdaagt tot Donderdag BUirENLANDSCïTNIEUWS r èf tsr Einstige onlusten te Pai s Dt politie moet de betoogers met de vuur wapens verdryven Vele gewonden misschien ook doeden Gisteravond is het m Parys tot bloedige botsmgen gekomen Op de Place de la Con corde hebben de betoogers een autobus in brand gestoken de ruiten werden ingesla gen en de scherven met werptoestellen naar de politie geslingerd Aan beide zyden wa len er tal van gewonden Verscheiden leden oei republikeinsche garde werden met ernstige hoofdwonden door ste of andere wapens toegebracht naar de hulpposten ge bracht Ook tal van paarden werden gewond Op de Champs Llysees richtten de betoo gers behoorende tot de Vereemgmg van oud stryders barncades op van banken en hekken Zy hadden vvgrttuigen meegebracht om het asfalt op te fireBen De stations van den ondergrondschen spoofweg by de Kamer ah het stadhuis zyn afgesloten en de tremfflt ryden 3oor On geveer m het midden der brug deed zy een Pi VAIS EEN KLEIOTJE VOOR EEN KWART OPGA rN WORDEN VOOR DONDERDAGAVOND 6 UUR INGLWACHl laatste wanhopige pogmg om aan de be toogers den weg naar de Kamer te versper ren Zy zag zich gedwongen van de vuur wapenen gebruik te maken De Franache Kamer heeft gisteren in eenzittmy waarin het zeer rumoerig toeginpmet een meerderheid van 83 stemmen haar vert ou en uitgenproken m het nieuwekabrnet jv ir heerschte een nerveuse spanning toen ie regeenngDaladier zich aan het parle ment vuorstekle Toen de regeering de zit tingszaal binnenkwam werd zy door de af g aardigden der linkerzijde toegejuicht Orwyl afgevaardigden der rechterzijde op merkingen maakten Minister president Daladier betrad direct het spreekgestoelte en las de regeerings verklaring voor Hierbjj werd hy herhdal del k van rechts geïnterrumpeerd terwy de hnkerzyde dan me byval antwoordde Enkele malen moest Daladier zyn redevoeimg even onderbreken eenmaal was het rumoer zelfs zoo groot dat de president der Kamer zich genoodzaakt zag de zittmg te schorsen nog voordat de premier zyn verklaring had afgelegd Na de hervatting der zitting kon de mi nister president zyn redevoering beëindigen De socialisten hebben m hun heden ge houden fiactiezitting besloten voor de re geering Daladier te stemmen Zy hebben alle door hen jngediende interpellaties teluggenome n Leon Blum zal slechts de houding van zyn groep voor de stemming uit eenzetten Voor de regeling van de orde op straat yn extra maatregeien genomen Niemand magztch tn btmrt van h t KKmargwWuw Ophouden tenzy hy in het bezit is van toe gangsbewyzen voor le Kamer Nadat de re gee ringsver klaring m de Ka nier was voorgelezen maakte de president van de Kamer bekend welke interpellaties waren ingediend De mmister president verklaarde accoord te gaan met de directe behandeling der in tarpellaties van Dommange Ybarnegaray e Franklm Bouillon zoomede met die van de communisten terwyl hy de verdaging eiBchte van alle andere interpellaties Aan ait voorstel verbond Daladier de kwestie van vertrouwen De Kamerpresident kondigde hierop aan dat een voorstel was mgediend ter zake van Voofdelyke stemming Aangezien hy evenwel de door dit voorstel vereischte handtee kemngen met kon lezen moest zitting even worden onderbroken Na de hervatting der zitting verklaarde BoiusBon dat het voorstel reglementair is 1 om vier uur begon de stemming welk ongeveer 45 minuten in beslag nam Nog ninuner is een regeermgsverklarinf onder zulkg onrustige omstandigheden voor gelezen als die van Daladier vanmiddag Lenige afgevaardigden hebben geroepen Vive Chiappe terwyl de socialisten en communisetn zyn arrestatie eischten De regeering DaladJei in de meerderheid De Kamer heeft vervolgens de door den minister president Daladier aan het voorstel tot verdaging van alle interpellaties behalve die van Dommange Nadat het resultaat der stemming ovei de kwestie van vertrouwen was bekend ge maakt de juiste cyfers biyken te zyn tOU tegen 217 werd de zitting van de Kamer hervat Na de redevoeringen van eenige afgevaai digden legde Daladier den nadruk op zy vast besluit het regiem te beschermen te gen demonstraties Hy twyfelt er aan of deze betoogingen van zekere oud strijders werkelyk jn overeenstemming zyn met den vvensth van hen die den ooriojf hebben mee gemaakt Van de gearresteerden zyn de meesten geboren na 1900 Ik wil niet aidu Daladier dat in I rankryk een vierde macht opkomt m den vorm van straatbetoogingen Tenslotte stelde hy een korte onderbre king der zitting vooi opdat de fracties het eens zouden kunnen worden over hun spre kers Dit voorstel verwekte een groot ka baal zoodat de Kamerpresident met moeite de 01 de kon herstellen l oen vervolgens afgevaardigde Henri Haye persisteerde by zyn voorstel hoofdelyk te stemmen over de toelating van zyn interpellatie doch Daladier ter vermyding van overbodig tydverlies vooistelde de be handeling van alle mterpellaties te verda gen brak een ontzettend rumoer uit Tardieu betrad hierop het spreekgestoelte doch hy kon niet aan het woord komen Den president bleef mets aaiders over dan de zitting opnieuw te schorsen Na een korte pauze werd de zitting voort gezet Tardieu protesteerde tegen de door den minister president voorgestelde verdagmg van alle interpellaties Hy werd tydens zyn toelichting voortdurend geïnterrumpeerd Hierop werd overgegaan tot stemnu ng over het voorstel te verdagen De ministei president had opmeuw de kwestie van ver tiouwen gesteld De demonstraties te Parys De demostraties op de Place de la Con corde op de Champs Elyseeg m de buur van de Madeleine namen een voortduren ernstiger karakter aan Hoewel er zeer veel politie op de been was won de menigte meer Kort voor 8 uur s avonds ontaardde het tumult in een waar vuurgevecht waarby honderden schoten gelost werden Afgevaardigden en Het geheele plein van het Kamergebouw zag er uit als een slagveld De betoogers trokken met scheermessen ateenen en knup pels op de politie af Het aantal gewonden i3 vooral aan de zyde der politie zeer groot Men spreekt ook van dooden ofschoon het gerucht nog niet bevestigd is Om kwart voor twaalf heeft Daladiei voor de pers de volgende verklarmg af ge iegd De oproep tot rust en koelbloedig heid welke dg regeerings vanmorgen vroeg 11 de pers heeft uitgevaardigd is door de voormalige oud stryders gevolgd die gewei gerd hebben zich by beroepsopruiers aan te sluiten Daarentegen hebben bepaalde pa triotische vereenigingen steeds weer naar Opstand gestreefd en naar een gewelddadigen stryd tegen het repubhkeinsche regiem i n zyn met messen en revolvers tegen de regeering opgetreden De republikeinsche garde en de bereden garde zyn overvallen Aan den kant van de verdedigert van de orde zyn talryke beambten gewond Door dt identificatie van de gearresteerde betoogers IS het bewys geleverd dat het een gewapende aanslag op de veilig Dank zy de rust en koelbloedigheid van de bewaarders van de orde zyn deze aan vallen afgeslagen en de onruststichters heb ben hun doel niet bereikt Terstond zyn de noodige maatregelen genomen om iedere nieuwe poging te fnuiken De regeermg is zich haren piicht tegenover het land de orde en de vryheid bewust Zy is besloten met alle middelen die de wet haar toekent de veiligheid van de bevolking en de onat hankehjkheid van het republikeinsche regime te verzekeren Hy rekent voor de ondersteuning by ai deze takken op de medewerking van het Fransche volk dat er verre van is voor de aanspraken van een minderheid te buigen en vastbesloten is vol te houden aan zyn vrye instellingen Het aantal slachtofers Ie middernacht werd officieel opfregt ven dat er dne dooden en tweehonderd ge wonden onder de betoogers en tachtig ge wonden onder de politie waren Waarschynlyk IS het aantal dooden echter hooger De toestand tegen middernacht Om 11 45 aldus nog een telegram was de Place de la Concorde geheel ontruimd Mansions geweest is Wat was die reden Een gewoon rendez vou daar Ib geen sprake van Iemand die dat mooie jongi 1 meisje ook maar even kent kan aan zoo iets niet denken Maar wat was dan wel I de reden Deed ze het voor iemand anders met een boodschap misschien Dat is mogelijk Of ging ze er heen voor Maar neen Wij alle drie u en ik kun nen die overweging geheel en al verwer pen wat ook de politie van haar bezoek mag denken Doch er is nog een andere I mogelijkheid Was het haar bekend dat die misdaad zou worden gepleegd Is z ei heen gegaan in de hoop die te ver iideien en nu dit haar niet Is gelukt doordat zij te laat is gekomen doet zij nu misschien al wat zij kan om den schuldige tegen dp politie te bescher men Hij wachtte als op antwoord merkte de bekommerde uitdrukking op Single tons gezicht op en haalde toen zijn fcchouders op Vragen riep hij uit met een luchtig lachje Steeds maar vragen en geen ant woord Het doen en laten van miss Ne Ilea is een ondoorgrondelijk raadsel en ik ben er heel zeker van dat de sleutel van dat geheim ligt In Iets dat South well bezat het een of ander geheim waailn anderen dan hijzelf waren be trokken Hoe komt het dat u daar zoo zekervan is meneer Shottellus vroeg Tracy levendig Door allerlei omstandigheden Eenmoord gebeurt gewoonlijk niet zonder leden Dikwijls gebeurt het uit roofzucht Dn hoewel de heele boel van Southwell was overhoop gehaald Is er toch niets van waarde weggenomen Maar wat voor den penen niensch geen waarde heeft kan dit voor een ander wel hebben Er v as misschien iets dat voor dengenen dit Charles Southwell vermoord heeft on tlndlg meer waarde had dan geld zooals Ik zei een geheim Heeft uw vriend niet met u over iets van dien aard ge sproken kapitein Tracy O jawel Hij heeft me wel eens eentek verhaal opgedlsrht over een bendedie hem op de hielen zat en waarvanhij eenige namen had opgeschreven Ineen dun notitieboekje Och zpo Heeft hij u djit boekje ooklaten zien Shottellus leunde voorovervn zijn stoel en zijn gezicht droeg alleteekenen van zeer levendige belangsteliing Ja het v as een ding met een blauwomslag het leek net een waschboekje ofzoo n boekje waar de melkboer in opschrijft wat hij van je krijgt De manier waarop Tracy dit alles ver telde was allerlnnemenst open en sim t el zijn vriend keek hem met helmelij ke bewondering aan en trachtte te pellen wat de bedoeling was van al deze onthullingen terwijl de oogen van den milllonair letterlijk dansten van opge wondenheid Ja ja riep hij In spanning Gadoor kapitein Tracy ik ben heel nieuwsgierig O lachte Tracy zoo kolossaal veè Ona verlangen zy een rijzen met een dalen FBUILLKTON Het Mysterie uit het Engelsch van BEN BOLr 33 Even zweeg hij weer en met een bree den ghmliich en honlngzoete stem ver volgde 1ij zelfs niet haar zakdoekje Dick Singleton voelde biJ de toespeling in de laatste woorden weer een vlaag van woede opkomen en stond op het punt zijn gastheer vierkant de waarheid te zeggen maar daarin werd hij verhln derd door Tracy die op onschuldig spot tenden toon inviel En al was dit zoo dan zou Dick dattoch niet gezien hebben Een man dieeen dame op ten weg kan voorbij loopen zonder haar te zien valt eerder overzulke kleine dingen dan dat hij ze zieti juffrouw Berrlngton al vertrokken Voor het antwoord kwam was er een kort oogenbllk stilte Maar toch niet zoo kort of Singleton had er uit opgemaakt dat Shottellus het met zichzelf niet eens was welk antwoord hij moest geven Ja twintig minuten geleden Umoet haar op den heuvel zijn tegen gekomen Ik had haar verzocht hier tekomen O dat weet Ik viel Singleton kortaf in Hij durfde Tracy niet aanzien Shot tehus had gelogen en hij Singleton was bang om te laten merken dat hij dit wist En uit vrees dat zijn vriend zich zou blootgeven ratelde hij door U heeft vanmorgen naar het huis van lady Arthwalte getelefoneerd U heeft haar zeker hier laten komen om haar over die ellendige zaak in Belvoir Mansions te ondervragen Goed geraden jongeman Manr hetwas tijdverspilling Ik ben heel weinigvan haar te weten gekomen Die bekoorlijke jongedame Is of heel gesloten oflieel onschuldig Even wachtte hij endaarna nog steeds glimlachend wenddehij zich in het bijzonder tot Tracy U weet zeker niet of Charles Southwell met iemand bekend was die haar misschien als boodschapper heeft willen gebruiken Tracy schvidde zijn hoofd Hoe zou ik dat weten Southwell was een gesloten man U ook nietwaar kapitein Singleton Neen Maar er is iemand die door hetjonge meisje in bescherming genomtnwordt daar ben Ik van overtuigd mUschlen iemand met wien ze in stilte verloofd Is Singleton sprong op en wilde Iets zeg gen Maar Shotteiius hief zijn hand op en 7el Kalm aan Laat mij dit verder uitwerken Het Ib duidelijk at er een bijzondere reden was waarom juffrouwBerrlngton eerglsteravond In Belvoir