Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1934

RBCHTZAKBN De StrapeWo zaak voor de rechtbank IwetJuizend gulden boete geaiacht tegen leder der verdachten Het ü M atht hazardspel aanwezig Door Je Haagsche Rechtbank ia gisteren behandeld de zaak tegen de ondemeraerj van het Straperlo spel de heeren fiichard tstrauss en J Perel De verdachten ontkenden beiden hazardspel te hebben bedreven of gelegenheid tot het spelen hien an geboden te hebben Mr Scholten vroeg den heer Straus of h i b j de samenstelling van iiet spel rekening had gehouden met de behendigheid van den gemiddelden speler Bit had verdachte Strauss Hij berekenil een winst van 4 voor de cxploitantun De president liet hem de verklaring voor lezen die verdachte voor den rechür com missaris had afgelegd en waarin hj inde ivmst voor de exploitanten Ie behalen met het spelen op kleuren rood zwart en waarbij men dus in geen geval van behendigheid kan spreken Verdachte Str houdt vol dit niet aan den reehter comraissaris verklaard te hebben Verdachte Perel zeide dat het hem altijil mogelijk was een goede berekening té maken waarmee hü winst behaalde en dat dit ook voor ieder normaal mensch mogelijk was Na het getuigenverhoor concludeerde het O M dat het Straperio spel onder hazard valt Als eerste punt beschouwt de officier de omloopsnelheid van de nummerschijf Twee getuigen de heeren Trent en Gielen hebben deze snelheden gecontroleerd met een stopwatch Wel houdt de verdediging hen ondeskundigheid voor maar men moet niet uit het oog veriiezen dat de eerste getuige bij wedstrijden met de stopwatch gewoon was oin te gaan en de tweede getuige kan men in zekeren zin als oud artillefle officier eveneens deskundig noemen Mede het warmloopen van den motor in aanmerking genomen komt men tot de overtuiging dat de schijf loopt met groote onregelmatigheden De omlooptüd van de balletjes is hier ook een zeer rekbaar begrip Wanneer de balletjes op een zeker oOgenbük blüven liggen midden in den loop over M rail kan men waarbü een formulier voor de restitutie van zout accyns niet ia meegegeven Om nu toch de zekerheid te hebben dat de bacon naar België wordt uitgevoerd is bö dergelijke zandingen een duplicaat blauw I paspoort meegegeven dat door de douane van het laatste Nederiandsche Grensstation wordt afgeteekend en naar de Nederiandsche Varkenacentrale wordt opgezonden By de zending welke in de bedoelde persberichten herhaaldelijk is genoemd n l de op 18 Januari uit Osa afgeleverde bacon is zulk een blauw formulier ook meegegeven doch tot op heden nog niet bij de Nederiandsche Varkenscentrale terugontvangen Ook met eenige apdere zendingen niet uit Oss afkomstig is dit het geval Vraagt inen of dit nu een bewys is dat de bacon niet ig uitgevoerd dan moet men niet uit het oog verliezen dat de mogelijkheid bestaat dat de bacon toch wel is uitgevoerd maar dat men om de een of andere reden niet het laatste douanekantoor passeerde en het blauwe I paspoort dan ook niet afgestempeld kon worden ingezonden Deze onderstelling is waarschijnlijk aanl ezien immers de auto op Belgisch gebied in beslag is genomen en voor dien tüd reed eenige malen werd gesignaleerd Wil men varkensvleesch naar België smokkelen en passeert men daarby normaal het Nederlandsche station dan is vermijding van de Belgische douane niet wel mogelijk meer en dat ie toeh de geheele opzet De mogelijkheid dat de bacon niet is uitgevoerd is natuurlijk niet geheel uitgesloten Wanneer dit product in Nederland b jft dan beteekent dit gezien den goenkoopen rundprijs een voordeel voor den koo per De afzet zal daarbij echter moeilijkheden ondervinden De Nederlandsche Varkenscentrale 7al ec ter voor het ver olg dit gevaar geheel onmogelijk maken Alen heeft het laten voorkomen alsof er onderscheiden nieuwe waarborgen voor tln veiligheid zien ontstaan zoowel door I internationale regelingen waarbU het zelt partij was Arbitrageverdragen met Duitschland en P ankrUk statuut van r n Internationale Justitie en Protocol houdende erkennlne i lan de SMlfs verplichte bevoegdheid ib door verdragen tusschen derden wia bil Nederland als verdragspartij nlèt had mede te werken maar die toi n van belang zUn voor ons land omdat zlJ den vrede In dit deel van Europa versterken verdragen van Locarno Met het oog op de compensatie welke daarin ten behoeve van Nederland mag worden gezle voor het practlsch wegvallen van oen veiligheidswaarborg dien de verplichte nzljdlgheid van België bood Is de minister van oordeel dat er voor Nederland geen aanleiding bestaat bU de tot stand omlng van nieuwe verdragen aanspraak te doen gelden op nog andere waarborgen In stede van die welke volgens de verdragen van IB39 ook voor de vellisheld van Nederland werden gegeven In het licht van ileze overwegingen Is de minister dan ook niet voornemens om mocht het tot nieuwe onderhandelingen komen te trachten datgene wat formeel van de Belgische onzijdigheid Is overgebleven nog als ruilobject te gebruiken ter verkrijging vm nieuwe veiligheidswaarborgen o and voordeel Met betrekking tot de totstandkoming van een nieuw Nederlandsch Belgisch verdrag merkt de mlnlstei op dat terwijl hij alles zal doen wat in zijn vermogen Is om ertoe mede te ïverken dal deze aïngelegenheld geen twistappel worde binnen de natie hij de wenscheIijkheld voor Nederland en Belglü der totstandkoming van de zoolang na estreetde herziening der verdragen van IS des te erooter acht naarmate In Europa betreurenswaardige spanningen beide lande aanleiding geven de toe NU leadkeapsrl m mm 50 35 20 ERT de slaapkamer en op deze wijze heeft de kolendamp hier kunnen blnnendrlng ïn Een barbierster jubileert Vanaaag viert Griet Lueske haar gouden jubileum als barbierster te Enkhulzen Dat laatste moet erbU want haar vak beoelent ze al langer Op 15Jarlgen leeftUd Is ze ermee begonnen ün nu Is ze 73 De eerste acht jaar deed ze het bij haar vader thuis te Purmerend maar In 18M heett ze zich met haar zuster te Enkhulzen gevesilgd en vijftig jaar heeft barbierster Lueske haar klanten geschoren In het oude koopmanshuls aan de Breedstraat In het hart van den visschershoek te Enkhulzen En al dien tijd is er aan haar salon niets veranderd Een halve eeuw geleden zag deze woonkamer met zUn schoongeschrobden houten vloer zijn kale wanden en zijn groene houtwerk er net zoo uit Alleen de scheerstoel is oud geworden en een beetje wrak en de houten hoofdsteun Is uitgesleten onder het gewicht van al de koppen die er op hebben gerust onderwtll Orlet zeepte en schoor Op een kastje het gereedschap der barbierster een petroleumstelletje een keteltje zeep en messen Het Is alles hoogst eenvoudig maar onberispelijk proper En Griet verstaat haar vak Het Jonge volk loopt niet zoo hard meer naar Griet maar de oudere vlsschers verkiezen haar kale kamei ir ot den gebarsten spiegel boven de spiegelzalen vap den nieuwen tijd Eiken HONIG S GRGENTESOEP 6 borden voor 20 ets valsch gestempeld wordt om het ontwaken van t Nederlandsche kantoor te verklaren Het niet terugkomen van de meegegeven documenten wü t echter niet in die richting Een mogelykheid om herhaling van de hierboven genoemde gevallen te voorkomen N dat de Nederlandsche Varkenscentrale zelf zooala voorheen alle invoerconsenteii voor België in haar bezit heeft Aangezien van valache douanestempels tot op heden niet gebleken is kan de conclusie van da geheele geschiedenis dan ook zijn dat het Nederlandsche station door de vrachtauto s wordt vermeden De zekerheid dat inderdaad is uitgevoerd heitaat daardoor niet meer geheel devervoerder weet echter ook daardoor d § JeJgieclie douane te verffltfden De Omzetbelasting De fnlnlster an Financiën gezien art 19 der Omzetbelastlngwet 1933 St bl no M6 en de Uitvoerlngsresolutle Omzetbelasting heeft in § 7 der Uitvoerlngsresolutle Omzetbelastlngwet onder E na het laatste Ud een nieuw lid opgenomen luidende als volgt Bij Invoer moet een bestelorder In durlo bU de aangifte ten Invoer worden overgelegd De Inzending door belanghebbende van nog een exemplaar van de bestelorder aan den Inspecteur kan dan achterwege blijven De ontvanger zendt één der exemplaren van de bestelorder rechtstreeks aan den Inspecteur In wiens dlenstkrlng de fabrikant gevestigd Is Deze opzending geschiedt éénmaal per week en wel lederen Zaterdag In deze opzending worden opgenomen alle bestelorders die blJ documenten behooren die in het afgeloopen tijdvak aan de Handelsstatistiek zijn opgezonden Het andere exemplaar van de bestelorder blijft aan het ten ontvangkantore terugkomend document gehecht Deze resolutie treedt In werking met Ingang van haar dagteekening St et 1 komst met zonder zorg tegemoet te zien Indien dan ook de Nederlandsche Regee ring ten deze zonder overhaasting zal I handelen zal zij er tevens op bedacht I zijn onnoodlg uitstel te vermijden Woensdag en eiken Zaterdag zit het bij Lueske vol met manvolk en ondanks de last der jaren haar zachtjes aan begint te drukken scheert Orlet de baarden nog met vaste hand en vlugge streek aannemen dat deze invloed Van het balletj reeds werkte b v reeds vochtig was en steeds vochtiger wordend ten leste bleef steken De omloopstijd was dus praktisch nimmer constant De monteur heeft ook verklaard den omlooptyd soms een heelen avond van 34 ctfficieel tot 35 verandeni te hebben In de derde plaats kan men In een stampvolle zaal gewoonlyk geen goede berekening maken hetgeen reed i uit vele verklaringen is gebleken Zelf heeft verdachte toegegeven dat de groote winstmarche voor de exploitanten zit in het roug noirspel Concludeerend meende het O M dat verdachten zich hebben schuldig gemaakt san het gelegenheid bieden tot hazard spel Voor een principieele geldboete achtte spr geen termen aanwezig Gezien het feit dat verdachten flink verdiend hebben met het hazardspel vroeg mr Blok een geldboete van 2000 gulden tegen ieder der verdachten te vervangen door 100 dagen gevangenisstraf mer verbeurdverklanng van de stukken van overtuiging Wat is een Hitler broek Het vonnis gevallen De drager van de lichtbruine broek model rijbroek met om zijn midden door de lussen hiervoor aan deze broek gei maaxt eer bruine riem en sportkousen en hooge zwarte schoenen en een geel sporthemd met omliggende kraag en op zijn hoofd een platte zoogenaamde Dult sche pet Is door de Rechtbank te ZutI ten veroordeeld lot 10 boete of 10 dagen j hechtenis 1 t c oTvrwegmg Is als volgt I dat naar het oordeel der Rechtbank in I het dragen door verdachte van deze i combinatie voor de hiervoor bedoelde I Weedingstukken geen andere bedoeUng kan worden gezien dan deze dat it drager daarvan uitdrukking wilde geven aan het streven van de Nationaal SoclaI listen dat immers een kleine nuance In de I kleur van eenige dier Weedingstukken mogelijk eenlgszlns afwijkend van die welke door de Nationaal socialisten In Duitschland plegen te worden gedragen niet weg neemt het symbolisch karakter waarvan de geheele combinatie van de bewuste bij dagvaarding bedoelde door verdachte gedragen Weedingstukken on mlskenbaar de uitdrukking Is te weten van het streven van de VatlonaalSocla llsten De authenticiteit van de Hltler broek olUtt In dit vonnis onaangeroerd van het bruine hemd wordt niet gerept Het vonnis vraagt naar de blijkbare bedoeling welke spreekt uit de combinatie van al de genoemde Weedingstukken En voor de rechtbank staat het vast dat de drager daarmede uitdrukking heett Willen geven aan een bepaald staatkundig streven Zij telt niet voor haar weegt niet een geringe afwijkende S T sy bollek Is er niet minder duidelijk om Een verkeersagent mei zin voor paedagogle Jeugdig dellnquenl krijgt honderd strafregels op Een Jongetje van tien Jaar vertelde een dezer dagen aan zijn onderwijzer te Amsterdam dat hij voor een verkeersagent honderd strafregels taoest schrlj ven Ik mag de bocht naar links niet te klein nemen meldt de Tel Maar hoe komt dat dan ventleivroeg de onderwijzer Mijnheer Ik was op mijn flets entoen nam Ik een bocht naar links teklem en dat zag een verkeersagent Ikmoest bij hem komen en toen zag hlJaan mijn verkeerslnslgne op mUn lasdat Ik van Veilig Verkeer ben toen zlihij Maar wat zie Ik JU van Veilig te klem Ja mijnheer maar ik dacht er niet Ja dat is het jplst je moet er wel aan denken en om Je te leeren moet lij voor mlj honderd strafregels schrijven klein nemen en je levert dan en dan om twee uur de regels zij mU In op het er Ooed begrepen Ja mijnheer o a f vertelde het aan zUn ouders en aan zijn onderwijzer en deze groote menschen dachten aUe goeds vanden paedagoglschen verkeersagent zS zouden er voor zorgen dat de sTrafregeis prompt op tUd werden afgeleverd GEMENGD NIEUW S 1 Door kolendamp bedwelmd j Dame van een trap gevallen en aan de i gevolgen overleden I Te Klarenbeek gem Voorst Is In den nacht van Zaterdag op Zondag mevr w F S de L echtgenoote yan het hoofd 1 der openbare school door kolendamp bedwelmd terwijl zij met haar kindje van twee jaar op den arm de trap op Hap Zij stortte achterover en bekwam een schedelbreuk Per auto Is het slachtoffer naar het R K ziekenhuis te Zutphen gebracht waar zU gisteren overleed Omtrent de Juiste toedracht van dit tragisch ongeval verneemt de Tel van een der familieleden een broer van den heer Somsen het volgende Zondagochtend omstreeks zes uur werden de heer en mevrouw Somsen gewekt door het schreien van hun Jongste kindje eeij meisje van twee Jaar dat In de nabilgelegen kamer sliep De heer S constateerde onmiddellijk dat er een zware kolendamp In de kamer hing Ijlings gooide hij de balcondeuren der slaapkamer open en wekte de drie andere kinderen De geheele famlUe begaf i zich daarop naar de benedenverdieping om verdere kolendampverglftlglng te ontgaan De i7 jarlge dochter droeg daarbij het jongste kindje doch toen zij boven aan de trap stond riep zij haar moeder toe dat zlJ zich onwel voel de en het kind niet meer kon vasthou I I Mevr snelde naar boven en nam het kindje van haar dochter over Vermoe delljk is zij daarop eveneens onwel ge worden en door een duizeling overval 1 Ifn ZU sloeg met het kindje In haar I armen achterwaarts van de trap In haar val ook de 17 jarlge dochter meej sleurend Inmiddels had de heer Somsen zich naar de woning van iljn buurman be geven en dezen gewekt door op de rulten i van diens woning te kloppen onder den roep van kolendamp Deze buurman de heer Nleuwenhuis kleedde zich Ijlings aan en spoedde zich naar bulten waar hij den heer Somsen bulten kennis op den grond hggend aantrof De heer Nieuwenhuls bracht den bevrastelooze naar diens woning en tijdens dat trans port trof hij eveneens bulten de woning I de 17 jarlge dochter bewusteloos aan den kant van den weg liggen Ook zij I werd naar binnen gebracht Inmiddels ontdekte men onder aan de I trap mevr Somsen naast haar het tweejarig kindje Onmiddellijk werd geneeskundige hulp Ingeroepen Het bleek dat mevr Somsen een schedelbreuk had bekomen en In zeer ernstlgen toestand verkeerde Het tweejarig kindje mankeerde vrijwel niets hetgeen wel een wonder Is De heer Somsen en de andere kinderen konden vrij spoedig weer tot bewustzUn worden gebracht en maken het vrij goed Levensgevaar Is bij hen niet aanwezig s Avonds achtte men het gewenscht mevr Somsen naar het ziekenhuis te Zutphen te vervoeren waar zij gistermiddag Is overleden Op de slaapkamer waar zich de kolendamp bevond was wel een kachel doch deze werd niet gestookt In de daaronder gelegen kamer brandde de haard en de daarin ontwikkelde kolendamp baande zich een weg door de pijp welke In verbinding stond met het kacheltje op Binnenland Fraude bu den uitvoer van varkensvleesch Voorstelling vaji zaken gewraakt die ruet in overeenstemming met de tverkeLykheid ieNaar aanleiding van de berichten welke in de pers de ronde hebben gedaan inzake fraude met douanestempels en uitvoerconsenten by den uitvoer van varkens naar Belgiè wordt van bevoegde zyde medtgedeeld dat de rn deze berichten gegeven vooistelling van zaken niet overeenkomstig de werkelykheid js De invoer van varkensvleesch baconj m België is slechts toegestaan op een invoexcohsent De importeur moet voor dit consent een zeker recht betalen en daarb komt dan Tiog het gewiJne invoerrecht De Belgische Regeering stelt de consenten ter beschikking van de Belgische Impor teurs Verkoopt nu de Nederlandsche VarItenscentrale welke de eenige exporteur uit Nederland is aan een Belgischen handelaar bacon dan mag men aamiemen dat deze handelaar voor dezen aankoop invoerconFent beschikbaar beeft De bacon welke geëxporteerd worat is vry van Nederlandsche heffing op varkensvleesch Er moet dus aekerheid bestaan dat deze bacon inderdaad uitgevoerd wordt De gewone gang van aaken j nu dat partyen bacon boven de duizend kilogram dat zyn normale partijen by export worxfen gedekt door een geel I paspoort dat bestemd is voor de statistiek benevens een document uaarby restitutie van de zout ccijns wordt gevraagd Dit kan dienen als een bewijs dat de bacon inderdaad is uitgevoerd nadat het aan het laatste Nederlandsch Douanestation JS afgestempeld De douane van dit station zendt deze formulieren terug naar jt belastingamblenaren van de plaats van al endiiig Zoo gesctliedt de uitvoer van bacon per agen of per gesloten auto die op de plaats a5i afzendmg vergezeld kunnen worden Bij uitvoer met een open vrachtauto echterkan geen verzegeling plaats hebben en daarom wordt voor die partóen i den regelgeen restitutie van den zout accijns gevraagd Nu is het inderdaad eenige keeren voorgekomen dat voor expor gekochte bacon i een open rachtauto i afgehaald en De Nederl Belgische kwestie Alinister De Graeff zet uiteen waarom in 1919 geen bezwaar is ingebracht tegen het vervallen der Belgische neutraliteit De Nederlandsche regeering zou aldus lezen wij In de Mem van Antw aan de Eerste Kamer Inzake het hoofdstuk Buötenlandsche Zaken voor zlchzelve geen bedenking hebben tegen openbaarmeklng der proce ssen verbaa In het Voorlooplg Veislag aangeduid als de verslagen omtrent het overleg In 1919 en volgende jaren tusschen Nederland en België gepleegd overleg waaraan gelijk bekend voor een belangrijk gedeelte bok andere staten deelnamen Alle toestemming zou echter verkregen dienen te worden alvojens tot die openbaarmaking zou kunnen worden overgegaan f Tot het nemen van Initiatief om die toestemming te verkrijgen ziet de Kegee ilng thans geen genoegzame aanleiding Waarbij zil mede In aanmerking neemt dat een volledig beeld door kennisneming van die stukken toch niet zou worden verkregen Op de In het Voorlooplg Verslag geHelde concrete vraag of de Nederlandsche Regeerlng bil de aanvankelijk gevoerde onderhandelingen In 1919 geenbezwaar heeft gemaakt tegen het ver vallen der bepalingen nopens Belglë sneutraliteit antwoordt de minister alsvolgt I Inderdaad Is daartegen geen bezwaar Ingebracht Ongetwijfeld heett de toen eveneens aanhangige oprichting van den Volkenbond daarbll een belangrijke rol gespeeld Nederlrnd heeft sindsdien Afgestaan 7 15 Ned Chr Persbureau 7 30 Friesch halfuurtje 8 N C R V Kleinor kest o I V P V d Hurk 9 Causerie door Dr A L W de Gee 9 3Ö 10 30 Vervolg concert In de pauze om 10 Vaz Dias 10 30 11 30 Oramofoonmuziek LAATSTE BKRÏCHTEN DRAADLOOZE DIENST Het kabinet Daladier afgetreden om verder bloedvergieten te voorkomen PARIJS 7 Februari Minister President Daladier heeft het ontslag van zyn kabinet ingediend met de motiveering dat hij verder bloedvergieten wil vermijden Bij het bekend worden van dit bericht te ruim 2 uur bevond Daladier zich op het Elysee bij president Lebrun om de ontslagaanvrage van zijn kabinet te overhandigen Men verwachtte in parlementaire kringen dit aftreden om het optreden van een kabinet du Salut public mogelijk te maken 4 4 NEDBRL STAATSLtyTBBÜ 5c klaase TrekUn van Woensdag 7 p Hooge pryzen ƒ 500U 18023 J 1 500 20821 j 1000 6885 13753 ƒ 400 6728 U366 11904 11938 18841 ƒ 200 7619 8104 9286 11419 16 18664 20040 ƒ 100 422 6684 9613 10481 18810 liM 19126 20712 Prijzen van ƒ 70 30 60 114 162 188 267 711 jj 962 1004 106S 1066 1102 1191 1196 IJM 1278 1307 1311 1816 1673 1771 1968 199 2044 2087 2456 2678 2680 2716 2908 2981 S06J 3174 3203 339ft 3406 3636 3691 3604 3610 3733 3775 3901 3996 4200 4234 426S 4364 4410 4431 4447 4633 i644 4546 467S 4772 4866 4869 6041 6068 6102 6147 6448 6471 6486 6548 5600 5639 6768 6766 5816 6887 5939 6980 6107 6144 6168 6244 6686 6099 6741 6773 6778 6788 6847 6930 6948 7158 7421 7577 7692 76U6 7888 7999 8002 8040 8107 8121 8297 8887 8490 8580 8613 6682 8761 8896 9001 9004 9074 9161 9248 9441 9664 9910 9998 10063 10067 1097 10137 10294 103W 10314 10386 10494 10508 10623 10674 10920 10928 10929 11050 1U28 11140 11161 11169 11206 11263 11366 1138 11410 11531 11687 11709 11791 11821 11922 12405 12613 12716 12745 12943 13486 13492 13607 13636 13650 13662 13694 13733 13760 13816 13871 13888 14139 14346 14401 14425 14628 14622 14704 14735 14996 16067 1608 1 15158 16299 16460 16469 16641 16730 16828 15917 16018 1604J 16106 16166 1636l 16394 16676 16583 16642 16662 16801 16840 17014 17061 17136 17152 17196 17296 17393 17428 17476 17573 17766 17783 17812 17849 17860 17882 17998 18011 18024 18042 18077 18154 16188 18243 18254 18885 18438 18468 18648 18784 18798 18828 18870 18880 18968 19028 19276 19336 19396 19430 19603 19682 19741 19776 19904 10988 20038 20108 20241 20276 20693 20691 20813 20820 20886 20988 Nieten 68 96 103 145 188 206 281 297 532 839 368 416 48l 639 666 566 683 604 818 846 874 888 897 920 960 975 979 1014 1016 1034 1056 1061 1089 1187 1226 1240 1246 1247 1294 1308 1S09 1381 1414 1417 1458 1479 1497 1601 1516 1631 1634 1646 1649 1669 1677 1609 1632 1634 1644 1762 1768 1840 1868 1859 1693 189S 1965 1976 1990 2061 2066 2089 2091 2106 2116 2149 2171 2216 2224 2234 2371 2379 2389 2392 2404 2488 2460 2462 1 2493 2520 2661 2631 2648 2665 2684 269S 2716 2714 2719 2722 2744 2793 2810 2836 2872 2941 2964 3022 3046 3072 3109 3118 3167 31S6 3212 3269 3296 3300 3304 330 3365 3417 3436 3463 3469 3467 3638 3648 3668 3679 3783 3793 3810 3841 3864 386S 3911 3956 3968 4089 4100 4124 4130 4180 4231 4241 4328 4420 4432 4467 4472 4491 4624 4626 4680 4689 4710 4732 4748 4778 4656 4911 4aaa 4i e 50 s 0092 5138 5167 6189 6198 5296 6812 6321 6439 6460 6491 6501 6603 6689 6646 6660 5695 6697 6711 6717 6763 6768 6820 6823 5854 6913 6957 5968 6006 6061 6100 6124 6136 6174 6181 6218 6225 6239 6293 6367 6890 6423 6442 6454 6473 6626 6678 6689 6603 663 6688 6721 6729 6789 6796 6798 6840 6826 6849 6680 6909 6931 6941 6966 69911 6994 7049 7062 7064 7106 7116 7130 7132 7260 7216 7241 7263 7293 7296 7380 7433 74 0 7486 7664 7689 7601 7631 7660 7699 7710 7801 7813 7872 7887 7949 8022 8080 8123 8174 8182 8186 8224 8274 8288 8288 8291 8296 8310 8360 8446 8461 8445 8497 8628 8546 8680 8637 8677 8773 8834 8844 8866 8867 8S31 8949 8982 9069 9068 9116 9126 9132 9289 9333 9393 9474 9496 9606 9527 9636 9638 9677 9688 9697 9607 9679 9716 9733 8744 9752 9773 9811 837 9861 9884 9924 9934 9956 9986 10016 10069 10117 10129 10170 10176 10194 10227 10261 10262 10264 20351 10366 10367 10368 10867 10474 10613 10521 10557 10675 10698 10617 10683 10707 10708 10724 10734 10784 10789 10806 10808 10889 1098é 10978 IIOOO 11001 11008 11027 11040 1Ï069 11066 11098 11121 11167 11164 11166 11179 11180 11186 11188 11227 11243 11270 11803 11306 11348 11370 11378 11423 11436 11467 11469 11638 11634 11663 11676 11632 11641 11661 11658 11676 11686 11690 11703 11762 11766 11796 11808 11810 11816 11834 J1864 11912 11979 11983 12032 1206O 12066 12077 12188 12190 12246 12254 12288 12306 12324 12461 12466 12476 12491 12601 12642 12568 12691 12618 12623 12686 12641 12664 12717 12767 12780 12790 12799 12892 12922 12924 12942 12953 12976 13040 13063 13128 13149 13176 13197 13212 13213 13224 13227 1 3244 13246 13266 13274 13276 13801 13318 13331 13848 13363 13431 13427 18442 13446 13466 13470 13603 18611 1S617 13621 1S633 18684 13649 13666 13676 13719 13761 13762 13864 13876 13886 13896 13920 14024 14031 14066 14186 14193 14197 14200 14234 14271 14276 14277 14301 14352 14379 14426 14467 14461 14481 14490 14610 146S6 14666 14676 14686 14623 14870 14688 14706 14789 14844 14861 14876 14890 14893 14903 14908 16027 16039 16069 16092 16160 16180 16191 16218 15266 16268 16274 16336 16642 16671 16680 16694 16642 16647 16682 16707 16710 16743 16780 16781 16846 16850 16867 1686S 16897 16930 16990 16044 16048 16O66 16083 16127 16128 16140 16191 16206 16213 16216 16216 16236 16264 16266 16261 16318 16364 16366 16409 16463 16490 16491 16608 16522 16620 166S6 16646 16693 16681 16707 16734 flf O 6826 16886 16869 1 889 16917 16919 16977 17003 17018 17074 n I f SU 17831 17416 ff 8 93 17633 17660 17670 17678 17 a 3 7 i I 1 22 17869 17871 LI S 18189 18212 o f 8 18367 18369 18883 M Zf 698 18601 S fIo = 18 3 18788 18809 18847 18889 18988 19078 19088 19119 191M 19187 19163 9166 19160 x nm 19465 19725 20074 20253 20401 20610 20745 19269 19272 19313 19427 19Ö76 19586 19694 19703 19933 19968 19993 20070 Ü0175 20212 20218 £ 0224 20279 20318 2Ü37Ö 20385 20482 20530 2Ö588 20598 20657 20667 20719 20738 20980 20982 20997 19224 l92öil 19476 19548 19729 19819 tüOSa Ü0172 ZÜ264 2Ü276 20429 20432 20629 2 J650 2C767 20911 STADSNIEUWS GOUDA 7 Febr 1934 Hinderwet Burgemeester en Wethouders breüfte ter kennis dat z vergunning hebben vereend aan de N V Nederlandsche Petroleum EtBchappy Purfina te Rotterdam ea jTre rechtverkrijgenden tot het oprichter een onaergrondflche benamebewaar f ats met bovengrondsche aftapinrichtm het perceel piaatselyk gemerkt Gouw 3 26 kadastraal bekend gemeente Gouda ectie B no 238 5 gehoudens het recht van l plauiïhebbende n tot het instellen van be p innen 14 dagen by H M de Komng n ineevolge artikel 15 der Hinderwet Hy di het beroep natelt geeft daarvan gelüktydi ennis aan l t gemeentebestuur en by ieurwaarder expioit aan de n geneinl H wie de vergunning is verleend UiensiregeUng der Dieseltreinen Zit zullen om het tiur uit Amsterdam Kotterdam en Den Haag vertrekken In elk geval 15 Mei m werking De dienetregeling der Diesel electrische ireinen iSi n uit Utrecht wordt gemeld ai i ïrt Handelsblad thans vastgesteld De treinen zuilen om het uur u t Amsterdam WP Rotterdam Maas en Den Haag vertrekken Vftn Amsterdam W F af zullen de Diesel treinen bestaan uit twee eenheden d w 2 twee treinen van drie wagens uan één te Kotterdam en Den Haag ieder lilt ee n drie wagen trein die te Gouda gecombineerd worden De treinen gaan te Utrecht om deji anderen door naar Arnhem en Eindhoven b v zóó dat de eerste trein van Amsterdam doorgaat naar Arnhem en de tweede van Amsterdam Aaar Kindhoye n de eerste trein viin de richting Gouda naar Eindhoven de tweede trein van de richting Gouda naar mhem en z vervolgens In omgekeerde richting ioopen de treinen evenzoo Deze dienstregeling zal in elk geval worden uitgevoerd ook als niet al het Dieselelectrisch materiaal op tijd gereed mocht zi De dienstregeling zou dan op de wijze Ills bovenbedoeld ten deele worden uitgevoerd met gewoon materiaal dua met stoomtreinen In elk geval zal met ingang van 15 Mei a s op de lijn Amsterdam Uehciit Arnhem Den Haag Rotterdam Jouda Utrecht Kind hoven de uurdienst arden ingevoerd hetgeen ook al ia het materiaal voor alle treinen niet klaar reeds t en groote verbetering is te noemen De dienstregeling ia voorlooplg zoo ruim gelegd dftt deze ook kan worden uitgevoerd door stoomtreinen hetgeen in den aanvang vermoedelijk op de lyn Rotterdam Den Haag Utrechi Eindhoven noodig zal zijn Nataurtijk blijven de D treinen van en naar het buitenland en de treinen naar en van Groningen Maastricht Vüssingen Hengelo enz tusschen de Diesel eleqtri bc he treinen door Ioopen als gewoonlijk Uitvoering N B A S Zaterdagavond 10 Februari des avonds Vk uur houdt de afdeeii ng Gouda van den Ned Bond van Abstinent Studeerenden N BAS een propaganda avond in Central l ingang Zeugestraat Deze afdeeling viert dan tevens haar 1 jarig bestaan Zy vult de avond met eigen V erk de heer Mariua Maas uit Rotterdam houdt de propaganda rede XederlandHcKe Reisvereeniging Lezing H P Geerke over Oud Parib Voor de afdeeling Gouda h e Neder iTidsche Reisvereeniging hield de heer H I Jeerke Bibliothecaris van do N R V isteiavond in Ter Gouw een lezing over 0i rdry8 De burgemeester en de en centesecretaris hadden door nunne aanwezigheid blyk gegeven van hunne belang telling voor deze lezing Na door den voorzitter den heer Meulman e zyn ingeleid begon de heeï Geerk te ertellen dat er verschillende maniare i zyn Jiii Parys te zien Spr gaf de o rkeur er aaj om Parys op zoo n wyze te zien dat ide steenen spreken dat het verleden herleeft en we uit het verleden het tegenwoor ffe beter begrypen Aan de hand van een serie lantaaniPlaatjea gaf spr daarna een historisch overzicht van de ontwikkeling Van Parys Jflnaf den Romeinschen tijd ongeveer 50 Wr voor Christus tot heden Hy vertelde by vele interessante weinig bekende DiMiderheden op vaak humoristische a afloop van zyn causerie die mefbe ifstelling aangehoord en met een dankjsar applaus werd beloond sprak de heer fke de hoop uit dat velen gebruik zouen maken van het voorrecht aan leden f N R V geboden om alvorens men op w gaat gratis gebruik te maken van da egenheid reis beachry vingen te bekomen de bibliotheek der N R V waardoor men raf op de hoogte is van bijzonderheden an de streek of de plaats die men gaat ïoeken waardoor het reisgenot in niet ige mate wordt verhoogd De bibliothe J is steeds bereid alle gewenschte inlich Ken te verstrekken en hy zal zich de p te van het houden van lezingen ruimnoots beloond achten indien blijkt dat oor meerderen worden opgewekt tnt t zich vooraf oriënteeren De voorzitter der afdeeling de heer Meul acht den heer Geerke name s de aanwezigen dank voor z Jn interessante causerie De laatste lezing in dit seizoen zal z jn op 13 Maart Dg heer Lode van Gent zal UAn een causeri houden over Vlaa sche humor Aanbesteding gehouden door den architect 1 Stuurman Door den architect D Stuurman is aanbesteed de bouw van een drietal woonhuizen alhier in de Graaf Florisweg Ingekomen waren 8 biljetten en wel vant e volgende firma s Gebr iJsselsteijn Gouda ƒ 12 670 met verglaasde pannen ƒ 12 640 ta Middelkoop Gouda ƒ 13 421 met verglaasde pannen ƒ 13 491 de Lange v d Berg Bergam becht ƒ 13 779 met verglaasde pannen ƒ 13 914 H Verboom ƒ 14 836 zonder verglaasde pannen T Bakker Ammerstol ƒ 14 8lS met verglaasde pannen ƒ 15 018 Fa E Sanders Co Gouda ƒ 15 345 ime t verglaasde pannen A van der Uk Bergambacht ƒ 15 990 met verglaasde pannen ƒ 16 218 T van Dijk Gouda ƒ 17 489 met verglaasde pannen ƒ 17 660 Gevonden voorwerpen Op eiken werkdag zijn aan t Bureau van Foiitie alhier inlichtingen te bekomen omtient de navolgende aldaar gedeponeerde ge diverse sleutels een rozenkrans een rijuiel een passer Voorts zyn te bevragen een handtaschje A Hordijk Muilepoort 3 een kinderhandtbschje F Jansen Bleekerssingel 27 een kinderhandschoen P de Grauw Scheltemastraat 9 een handtaschje Juffr IJl Walvjsstraat 23 een schooletui C de Graat IJssellaan 134 een deksel van benzmetank k Schouten Zeugestraat 58 eCn brillendoos M Myderwyk Crabeth traat 53 een kinderjasje A Korevaar Doelestraat 2 een paar motorpypen W J v Delft Westerkade 36 een vrouwöizak met inh Th Heygen Rozendaal 26 een gryze want W V Os R V Catsweg 214 een dasje met sjieldje N v Leeuwen Tuinstraat 81 een handschoen K Engelhard Kleiweg 78 een epringtouw G v d Sprong Kamemelksloot 18 een kruk van autoportier J Verkaaik Fluweelensingel 82 een handschoen J J V d Star Vrouwesteeg 41 een kinderwantje S Spier Nobelstraat 12 een damesrywiel P A Schouten Kleiweg 63 een damesarmbandhorlpge R Oosterling Zwarteweg 36 een handschoen L Plomp IJssellaan 3 een beeldje in etui J v d Goes Vest 71 Als verloren werd aangegeven een portemonnaie met ± ƒ 12 en sleuteltjes een zilveren armband een bankbiljet van f 10 Omtrent eenige gevonden rywielbelastingplaatjes zijn aan het Bureau van Politie alhier inlichtingen te bekomen Agenda 7 Febr 8 uur Restaurant Ter Gouw bovenzaal Lustrumvergadering afd Gouda van den Ned Bond van Aquaxiumhoudera 7 Febr 8 uur geb Daniël Cursus E H B O leider Dr Montagne Febr 814 u Nieuwe Schouwburg ConcertToonkunst Caeciüa Das Verlorene Paradies Febr S uur Soc de Réunie Nat Genootschap Ivezing van den heer J D Jansen over Fluorescentie en hare toepassingen met proeven 8 Febr 8 uur Blauwe Kruis Goudsche Reddingsbrigade Medische cursus voor dames en heeren onder leiding van Dr J Bik 10 Febr 2 uur Zaal Kunstmin Soc Ons Genoegen Centr Liberale Kiesvereeniging in den Kieskring Leiden Spreker Mr W C Wendelaar 10 Febr 7H uur Zaal Central Prop avond afd Gouda van den N B A S 12 Febr 8 uur Soc Ons Jenoegen Grootgemaskerd bal M Febr 73 uur Soc de Réunie Ge meenteavond Bemonstranten Spreker Dr Vlxsebot se Februari 8 uur Soc de Réunie Cursus Volksuniversiteit over Stedenbouw door Ir Witteveen Febr 8 uur geb Daniël Cursus E H B O voor dames leider Dr van Elk 16 Febr 8 uur Zaal Kunstmin Soc Ons Genoegen Uitvoering van de Baiuin Goud he Padvinder N P V 7 Pebr 8 uur Voortrekkers by een komst voor het Troephuis 10 Febr Welpen verkenners voortrekkers Kazeme alleen by gunstig weer AjMttheken De apotheken van den heer E Grendel Lange Tiendeweg Ö en Prins Hendrikstraat lö zyn tot en m L Vrydag 9 Februari benevens den daai bp volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter alleen voor recepten UIT DEN OMTREK BÖDEORAVEN Een wielrijder aangereden door luxe auto Levensgevatfriyk gewond Hedenmorgen is nahy de Wierikerschang vermoedelyk tengevolge van de mist een wieirtjder door een hem achterop ry dende automobilist de heer B uit Bodegraven aangereden De wielrijder kwam te vallen en bleef bewusteloos liggen Een medecus die spoedig ter plaatse was achtte overbrenging nakr het ziekenhuis te Woerden noodzakeiyk De ongelukkige heeft het reohterbeen op twee ptaatsen gebroken hem is de borstka t ingedrukt terwyl hü voorts ernstige verwondingen aan het hoofd opliep Hij is nog steeds buiten bewustzyn en met vreest voor zyn leven Onderwijs en Politiek Radiorede van Minister Marchant Bezuiniging Op de onderwijsuitgaven noodzakelijk jisLt iuvüiia nteii Minister Marciianu en raaioreae genuuüen over onaerwijc en poilUeK uüeenzeuende wat onder poluiek is ie verstaan nennnerde ae minister aan net in lyiii ü in Ouitachiana verscnenen Hanabucu aer roiitiK weiics beginselen tfiynb otimogeiyt door de wetenscnap kunnen zijn prijsgegeven PoiitieK IS wetenschap aie oen weg wijst voor ae kunst v an net piactisctie handelen Practi ch is zij de kunst oin in iiet openbare leven het mogelijke te doen üij lieelt rekening te houden met de verschillende geestesrichtingen m het volk levende Poutiek Is een onmisbaar clement in het besturen van een Staat m het regeeren van een volk Zij die de leuze aanhetien weg met de politiek kunnen al doorgronden zij het zelt niet daarmede niets anders uitdrukken dan üe begeerte om ae geldende poütlek te vervangen door een andere politiek Het is niet mogelijk de verschillen tusschen de godsdienstige zedelijke en verstandlgf overtuigingen der menschen door voorschrltteu te verbieden Wel kan de regeerder den menschen vert4eden overtuigingen te uiten welke van de zijne aiwijken Maar dan blijven toch de andere overtuigingen leven ai heett de legeerder van dit leven geen last voor zoo ver zijn dwangvermogen reikt Hier in Nederland zijn wij tot dusver Diet naar deze on Nederlandsche en anti nationale methode geregeerd In konden toevertrouwen en bovendien de school welke iijzelven voor hun kinderen hadden gesticht Zij wilden dat de Staat de kosten zou betalen voor alle Nederlandsche kinderen De oplossing van den schoolstrijd Spr behandelde vervolgens onze vroegere onderwljHwetgevlng en den schoolstrijd waarvan de oplosaing een echt Nederlandsch nationaal werk is geweest De tegenwoordige flnancieele moeUijKheden maken thans bezuiniging op onze hooge onderwijsuitgaven noodzakelijk Het bedrag onzer gewone j aaruitgaven bestaat voor ongeveer één derde uit rente en aflossing van schuld en uitgaven voor pensioenen De bezuiniging moeC dus worden gevonden op ü i van onze uitgaven een Kleine 4UU milUoen Daarvan komt alleen voor het éene departement van onderwijs lüu miilioen belangrijk meer dan 1 3 Het spreekt vanzeU dat Onderwijs een belangrijk deel van de bezuiniging moet dragen Maar de aangegeven grondslag van cns onderwijs zal moeten blijven gehandhaatd In dezen moeilijken tijd aldus de minister is noodig samenwerking van allen in vrijheid Ook op het terrein van het onderwijs moge de noodzakelijke samenwerking worden bevorderd door eerbiediging van elkanders overtuiging De voorstanders van de openbare overheidsschool moeten erkennen dat voor de Nederland willen wij dat elke regeerder i Nederlandsche kinderen van de bijzon dere school deze school hetzelfde recht van bestaan heeft En aan de ouders die niet de bi 1zondere school verkiezen voor j hun kinderen moet geen reden worden gegeven Waardoor hun vertrouwen in de openbare Fchool zou kunnen worden verzwakt De voorstanders van de bijzondere fcchool moeten de waarde en de noodzakelijkheid van het openbaar onderwijs erkennen voor allen die niet van confessioneel onderwijs ljn gediend ol die op een bepaalde plaats te zwak zijn om hun eigen confessloneele school te stichten De overheid kan doordat zljzelve met het beheer van de openbare school Is belast daarin de bezuiniging aanbrengen die ZIJ verkiest Voor zoo ver deze bezuiniging betreft de exploitatie van de scholen werkt zij ook door voor de bijzondere scholen omdat haar vergoeding van die kosten door het bedrag voor de openbi re pchool uitgegeven wordt bepaald Tot het beperken van de mogelijkheid om nieuwe bijzondere scholen te stichten hebben de voorstanders dier scholen loyaal medegewerkt Zij zullen in dezen tijd dezelfde loyaliteit moeten tponen om waar het mogelijk Is tot een doelmatiger distributie van de scholen mede te u erken Koo kan In onderlinge samenwerking df organisatie van ons onderwijs in zUn geheel worden verbeterd en zullen wij etniTziJds de kosten kunnen drukken anderzijds door verbetering van de grondslagen en van de aaneensluiting der onderdeelen het nuttige rendement kunnen verhoogen VrUlieid van overtuiging Dit alles zal alleen mogelijk zijn naar den nationalen Nederlandschen geest indien de vrijheid van overtuiging blijft gehuldigd en de samenleving niet wordt beschouwd als een geüniformeerde weermacht waarin de levende menschen als menschenmaterlaal worden beschouwd en behandeld Kik sooitgelijk s vtteem zou voor het Nederlandsche volk een ramp zijn Wie de waaide van het vrije onderwijs voor ons volk erkent zal inzien dat het van zijn waarde zou worden beroofd indien men overging tot een politiek systeem dat deze vrijheid zou uitsluiten Minister Marchant merkte vervolgens nog op dat er ook in N 3derland werkloosheid en ellende zijn maar dat nergens ter wereld grootere offers zijn gebracht om deze ellende te verzachten en dat wie deze ellende aan den regeeringsvorm toeschrijft er niets van begrijpt De toestand is moeilijk doch zou nog veel erger kunnen zijn Wij lezen aldus spr dagelijks hoe erg moreel en materieel naar recht en vrijheid naar zekerheid en naar zelfbeschikking hoe erg het ook Mer zou kunnen worden Het Nederlandsche volk blljve in dezen bangen tijd zichzelf Het heeft geen behoefte aan Import van zedelijke en staatkundige modeartikelen uit den vreemde Het vervalle niet tot defaitisme beware zUn zelfbewustzijn en handhave 2ijn plaats aan de spits van welke overtuiging hijzeli ook moge zijn bij de toepassing van zijn beginsel lekenlng houdt met afwijkende beginselen van anderen Er zijn verschillende politieke partijen omdat de verschillende overtuigingen op staatkundig gebied leiden tot het aanhangen van verschillende regeermethoden Evenredige vertegenwoordiging Ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging dient om vast te stellen de sterkte van den aanhang dien elke van de overtuigingen In het volk heeft Omdat de volksvertegenwoordiging wordt samengesteld naar verhouding van den aanhang der verschillende oveuulglngen zijn deze vertegenwoordiging en dit kiesrecht van een organisch karakter Men kan haar ook corporatief noemen al zijn staatkundige en niet soclale corporaties den grondslag erven Elke organisatie heeft leiding noodig ioo ook een politieke De organisaties hebben de poUtieke leiding aan politieke leiders opgedragen die zij door andere kunnen vervangen Deze leiders worden thans veelal bonzen genoemd Krachtens hun positie hebben zij invloed op de keuze van de regeerders De regeeringsfunctles worden thans veelal baantjes genoemd Wanneer men zegt Weg met de politiek weg met de partijen weg met de bonzen weg met de baantjes er moet één partij zijn en die partij ben ik beteekenen al deze leuzen hier met de politiek hier met de partijen hier met de macht van de bonzen hier met de baantjes Er zal dan voortgaan één bons wezen met alleen de macht Als men mocht opmerken dat er onder ons geldend systeem zooveel corruptie en misbruik zijn op de vraag In hoeverre dit juist is kon spr niet ingaan antwoordde spr dat elk systeem om daaraan een eind te maken beter Is luo suoq aStug uba uisajsXs laq uBp dat deze ons niet den gerlngsten waarborg kan gevtn dat er geen corruptie en geen misbruik zullen zijn wel zullen zij gemakkelijker verborgen zijn te houden Spr zelde deze politieke beschoywlng te hebben gehouden om de aandacht tf vestigen op de beteekenis van de politiek voor het onderwijs onze vroegere onderwijswetgeving vervolgde hij ging uit van de gedachtü dat voor het onderwijs de Staat zorgt en dat parttculi i of bijzonder onderwijs niet noodig is Velen waren van andere meening Zij beschouwden het onderwijs als een deel van de opvoeding Het was hun niet genoeg dat de onderwijzer geen aanstoot geeft Zij wenschten voor hun kinderen onderwijzers die dezelfde overtuiging hadden ais zlj Daarom gingen zij hun eigen scholen oprichten en zit betaalden ze zelven Alleen het openbaar onderwijs werd uit de overheidskas betaald Zij die eigen scholen hadden hebben toen gezegd dat het niet rechtvaardig was dat zij de ouders als belastingschuldigen de openbare school medebel aalden waaraan zij hun kinderen niet MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Woerden 7 Febr Aangevoerd 72 partijen prijzen m r m Ie kw ƒ 24 26 idem 2e kw f21 28 Handel traag RADTO NTETTW Programma voor heden Hilversum 5 30 V A R A orkest o I v H de Groot 6 Declamatie J van Oogen 6 15 Vervolg orkestconcert 7 H Keizer De a s wereldkampioenschappen biljarten te Groningen jf 20 Vervolg orkestconcert 8 00 Herh S O S ber Vaz Dias en V A R A Varia 8 20 Uitzending uit Brussel 184 M 9 05 Vaz Dias 9 15 Uitzending uit Brussel 484 M 10 A di Booy zang en C Steyn orgel 10 30 Sportbespreking J Broeksz 10 50 De Flierefluiters o 1 V J v d Horst 11 30 12 00 Gramofoohplaten Huizen 6 Landbouwhalfuur 6 30 De Belgische Minister van Landbouw zal persoonlek te s Gravenhage confer ren ntet Minister Verschuer Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van den Minister van Ladbouw van België Mr Sap binnenkort naar den Haag te komen teneinde met Minister Verschuer verschillende kwesties nader onder de oogen te zien Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN i Febr 7 Febr Officieel Londen 7 6ti 7 71 Vi Berlijn 58 85 58 72 Parus s 9 79 9 77 Brussel 34 74 34 65 Zwitserland 48 22 48 17 Weenen Kopenhagen 34 25 34 50 Stockholm 39 55 39 80 Oslo 38 55 38 80 New York 1 54 1 53 H Niet officieel Madrid 20 25 20 15 Milaan 13 08 13 08 Praag 7 08 7 37 Beursoverzicht De wisselmarkt had heden een rustig voorkomen De belangrykste gebeurtenis was de scherpe daling van de Fransche franc tot 9 75 zoodat aan de goudexporten een einde is gekomen De oorzaak is natuurlijk de reactie op de ernstige woelingen in de Fransche hoofdstad die aanleiding geven tot kapitaalvlucht Ponden vaster De bankstaat van de Ned Bank heeft overal e n goede n indruk gemaakt Op de Amsterdamsche beurs waren Philips enkele procenten lager Unilevers gedrukt daarentegen waren Kunstzydeaan deelen vast Aku s Hepen 1 k op Petroleumwaarden bleven op peil terwyl Suikerwaarden van aanbod te lyden hadden H V A s kwamen 1 lager doch sloten een kleinigheid boven het vorig niveau Rubbert trokken iets aan onder invloed van de productenmarkt Tabakken trokken iets aan Scheepvaarten nauwelijks prijshoudend Amerik fondsen bleven op peil Duitsche obligaties bleven in reactie Ned Staatsfondsen waren pryshoudend De 4 7r leeningen neigden tot reactie KADIO TELEGRAFISCH WEBBBERICHT 7 Februari Hoogste stand 774 3 te Valencia Laagste stand 733 5 te Verdu Verwachting Matige tydelijk wellicht toenemende Noordwestelijke tot Zuidwestelijke wind Half tot zwaar bewolkt Aanvankelijk weinig of geen neerslag Vooral des nachts iets zachter ADVBRTENTIEN NOG DRIE DAGEN tot en met Zaterdag 10 Februari duurt onze oedkoope aanbiedinK voor hst Stoomen fan HEKRENCOSTIjLMS f 2 50 in plaats van ƒ 3 50 GARANTIE de allerbeste gepatenteerde chemische reiniging zooals door de grootste inrichtingen wordt toegepast Kleeding wordt NIET slap maar als nieuw STOOMERIJ EN VERVERIJ JEPELIiMIIII van 1907 GOUDA Telefoon S066 n Wit i m int int il iii