Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1934

VAC4NTIE VELUWE Gem Apeldoorn STEENBN h m HLISJES met 6000 M2 Bosch an Heide ooT f 1600 Br lett B M aati DIXON sBoekhandel Apeldoorn 5 Mo 18521 Protistantteh Soudtehe BagrifanlsOndernsming Dir H VAN DEH GKAAFF Blauwstraat 1 $ Telef 2231 ELLY 80ETER8 VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabath Crabethstraat 8 Telef 2033 Pelikaan Borden Kleine Bordjes met foto van de bemanning 30 cent Wreef in één das RHEUNATIEK weg met den Kloosterbalsem Had ccn plfn is x n schouder Mraluanch vin M wordM En zoo in eens Ik kon met meer heen of weer Ik hoad niet oan lablet ea ên liet mijn urouw mij wrijven met Kloosterbalsem Niet te hard zeg Ik Went alles ook de geheele omgeving deed me zeer Z wreef my zachtjes om te beginnen naderhand wal harder en het was of er een wonder gebeurde Onder l wri ven varmmderde de pijn tl en toen het a avonds herhaald was stond ik den volgmden morgen weer even friach op als altijd tr D te Q AKKER S ORiaNEEl TER INZAM KLOOSTERBALSEN Geen goud zoo goed OnoTertrolfenbti brand en sny wonden Ook ongeëvenilard als wr tmlddel bU Rheumatlek spit en pUniyke spieren Overal per pot V 20 gr f O öO en gr f 1 De orders der kopstukken van rechts enrood 1 Frankryk aan hun volgelingen om op oen dag dat minister preai dent Daladiei i4n regeermgaverklaring zou afleggen met gtoote betoogende scharen de straten tevullen hebben tot noodlottige botsingengeleid tusschen dg handhavers van het ge lig en de door agitators opgezweepte menigten Tdl van byzonderheden over de fellest aatgevechten heeft men reeds kannenJeien De gevechten namen zoo n fel en nadmkkelijk karakter aa n dat men zich metaan overdryving schuldig maakt wanneermen spreekt van verschynselen die inhaerent zyn aan een burgeroorlog Trouwenshet groote aantal slachtoffers dat js gevallen het gezamenlijk aantal doeden en iwonden loopt in de honderden getuigtvan een oplaai der politieke hartatothten die met eiken zin voor orde tucht enl gabteit spotten 4 Dat het er te Parys heet zou toegaan tegen het oogenblik dat Daladier zou ver sthynen voor de Kamer samengesteld uit afgevaardigden die voor een deel de re cente onthuUiT der fmancieele schanda len en het ontslag van len politieprefeet Chiappe wilden exploiteeren voor party Vobtieke doeleinden die tegen de demo cratie althans tegen de Unksche grotpen waren gericht had de regeering tydig voorlicn zoodat zy een groote politiemacht op de been had gebracht die het m den aan ang nauwelyks kon bolwerken tegen de oproenge scharen doch tenalol te met groote moeite m slaagde de in een slagveld Aeranderde straten waar naar rcvolutietrant barricades waren opgericht tthoon te vegen Uit den aard der zaak lam men verwachten nu de regeering er diönaal zy het met groote inspanmng nog In iB geslaagd het oproer te dempen dat z j krachtige maatregelen zou nemtn m zooveel mogelgk een herhaling der erger lyke incidenten te voorkomen Het IS andera geloopen Plotseling is het bencht gekomen dat Daladier het sntslag an het kabinet aan den President van de Hepubliek had aangeboden Toen was er geen aanleiding meer voor nieuwe beto in B n M dacht zich reeds de mogelykheid Ir dat Chiappe de prefect van pohtie op zflïi post zou worden hersteld en vooral dtmededeeling dat aan den oud president Doumergue verzocht zou worden een nieuwe iiegeejing te vormen deed de rust weer keeren n schallende apreekkooren meer du ononderbroken juichten Vive Chiappe geen gevechten meer van beteekems overal was mtspanmng ingetreden en men juichte ver het heengaan an Daladk en zijn kabinetsleden Wie spreekt die zaait wie hoort die maait raiüILLBTON Het Mysterie Uit het Engolsch vah BUEN BOLr De Duit was er ook blJ en doordat nu er nog een kleine aanwUzlng bij gaf ben ik er achter gekomen dat De Duif Iemand is die St Pierre heet die in den oorlog voor Frankrijk vllegdlensten ver richtte en van wien iedereen dacht dat hij dood was nadat hij op den avond jan den apensülstandsdag een vreese Uk wreede misdaad had begaan En dat is de reden waarom ik hem gisteren Joen ik hem uit mijn eigen Club zag komen achterna ging en tot dank voor mijn moeite dien siag op mijn hoofd kreeg De spannlnjg week uit bet gezicht van den heer Shattellus Ik geloof dat het niet veel gescheeld heeft of het as nog veel erger met u afgtloopen kapitein Tracy 2el hij vrien delijk Ja hij had me wel heelemaal omzeep kunnen lielpen Maar zee eens kapitein u zegt dat ale JUat met namen géiien heeft weetu cxjk nog antflere namen die erop stonoen behalve De Duif N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWCHT Pandbrieven f DË BANK It beschikbaar 4 j 1 pandbrieven A 100 o 10 stukken van f 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Ml A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Goudsche Vraagbaak VOOR 1934 1935 L S De uitgave lS3i 193S i nde GOVDSCHE VRAAGBAAK 18 Dl beiverktng Binnen eenige daaen noiden aan de bekende adressen de opgaven lan leteemgmgen instellingen ed ter e v vei betenng toegezonden u vei zoeken vriendelijk deze enkele dagen na ontiangst met de ei mjztgmgen aan om temg te zenden De nieuwe uitgave zal icedeiom met verschillende nieuwe gegevens wolden aangevuld teneinde dezen practischen gids nog meet aan bruikbaarheid te doen imnnen Toezending van nieuue daaiin gewenschte opgaien noidt gaarne lóot fi febrimn a i mgeieaeht De Uitgevers A BRINKMAN ZOON Markt SI Telef 27 5 Adverteert in dit Blad 80 525 45 248 19 401 38 386 183 5604 CHEVROLET 2 MERK 3 MERK ALLE ANDERE TOTAAL 4 Dtt cijfers zijn gebAseerd op ofiïcieele gej evens a n gaande den detail verkoop in de Amerücaansche Staten gedtirende de eerste negen maanden van 1933 Zij omvat taa tmdu tan a fa mogtlijkt irurkm en draagturmtinu Deze officieeie cijfers zeggen duidelijk welke truck de beste was in 1933 EN TOCH voor 1934 wordt U een NOG BETERE CHEVROLET aangeboden tegen sterk verminderde prijzen Het buitengewone succes van de Stuur ons onderstaande coupon in Chevrolet truck gedurende 1933 gevuld teiug en wij zenden U volle maakt het mogehjk U heden een nog dige inlichtingen aangaande de nieuwe betere en nog aantrekkelijker Chevrolet verbeterde lager geprijsde 1934 Che truck aan te bieden tegen sterk vervrolet truckminderde prijzen Voor 1934 biedt Chevrolet U een waarde die ongeDoor middel van de GM AC kunnen betalen toestaan PUk dit op een bnefkaan en dresieei deze lui de Publiateiti Afdeebng General Moton Conunental S A 192 198 Kanuldok Aotwetpea de truck markt werd gezien CHEVROLKI twijfeld de hoogste is welke ooit op wij U een gemakkelijke wijze van cSS Verzoeke nuj onmiddellijk zonder eeilige verplichting volledige inlichtingen te willen ver I itrekken aangaande de 2934 Chevrolet truck I I I 1 I I 1 I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I Verreweg de meest verkochte truck ter wereld NAAM TMt 1 I I I I I I I j v r i bffi fOffieiegle Variegenwoordigtter fa S ah zeven hoven de jong iT 3352 i J Spoor$troo GOUDA i ADVERTENTIES in alle DAGBLADEN en TIJDSCHRIFTEN m binnen zoowel als in buitenland neemt onze administratie ter plaatsing aan Zv vei schaft U inlichtingen en dient U van advies U betaalt de taneven van de bladen waann V via onze bemiddehng adverteeit zonder eenige verhooging Het IS daarom Uw belang van onze vooi lichting en onze bemiddeling ge bi uik te maken Telef 2745 Wend U tot ons Bureau Marlit 31 Uit rag fijiic draadjes boniaat Uw lliiiieii foed De grove met de hand geweven stoffen zooala onz grootmoeders die rog droegen zijn er bijna niet meer Daarom dient men tegenwoordig voor óa fljnc weefsels een waschmethode toe te passen waarbij het goed volkomcd gespaard blijft Vóór alles moet hard wrijven en boenen vermeden worden Met Persil het eenige zelfwerkende waschmiddel cri gt U mrt eenmaal kort koken ronder wrijven en boenen een hagelwitte en heerlijk fnsch ruikende wasch Gebruikt Persil echter steeds alléén zonder eenigt toevoeging van zeep of zeeppoeder En zooals de gebruiksaanwi 2ii g het aangeeft een pak Persil op 3 emmers water Ecrit oplossen O ren bccr e koud W0t tit ren pap e ïondrr k ontcnl Persil blijft Persil Oi ri ann A C I Mandrl M i N V Amsterdam F br H n te Jut haa kü Ut t Om de wasch in de week te zetten en schraal water lacht te maka Hcr o Henke s w sch n b pksoda VEREENIGING VOOR geeft dit honderden Nederlanders een goed beslaan apn de Fabriek van Maggt sVoedingsmiddelen te Amsterdam Uk JUI PRODUCTEN HET MEPK VAN KWALITEIT FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtlngenbladen Tarieven en Voorwaarden en inhchUngeD omtrent het FONDS VOOR LIJIVER BRANDING op schnrtelglte aanvrage koitelooi verkrijgbaar bij de afd tecretareise Gouwe 73 Gouda 72 Jaapgan Donderdaa 8 Febpuari IB34 60I1D8CHË mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOER NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUlZbN enz Dit blad verschynt dagel ks behalve Zon en Feestdagen ABONNB Ml NTSPKIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 2 90 per w ek 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageluka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA by onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 4S400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 130 elke regel m er ƒ O 5 Van buiten Gouda en den bezorgkrmg 1 i regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 25 beslag op den prys Laefdadigheids advertentien de helft van den pigs INGEZONDEN MEDEDEEUNGLN 1 4 regels ƒ 2 13 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagma 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot zeei gereduceerden prys Groote letters en n iden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Bi ekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags voor de plaatsingaan h et Burcaurzu n i ngekomen teneinde yan opname verzekerd te zy n breuk te doen aan de leer en aan het gezag der Katholieke kerk Bijgestaan door den heer Von Papen heeft rljkskanselier Hitler terstond na de aanvaarding van het bewind met alle macht er naar gestreefd den Duit schen Katholieken in dit opzicht gerust stelling en zekerheid te verschaffen en hij is erin geslaagd de onalh mkeiljl heid van hun geloot te vrijwaien en hun tevens gelijke rechten binnen het Rijk toe te kennen ten overstaan van hun Protestantsche medeburgers Teiwijl deze laatste nog op zoek zijn naar de best mogelijke eenheidsorganisatie in den schoot van den staat der Protestantsche teloofsbelljdenissen biedt de Katholieke kerk in Duitschland het heerlijk chouw spel van een souverelne eensgezindheid van een prachtig en trlomfeerend zelf bewustzijn Het lot dier Bulgaren Nog steeds onzeker Maandag hebben Dimitroffs moeder en zuster en de verloofde van Taneff een on dtrhoud gehad met een hoofdambtenaar der geheime pohtie die verklaarde dat de drie vrygesproken Bulgaren nu zy uit Leipzig naar Berlyn waren overgebracht daar in hechtenis werden gehouden wat naar hy vtrmoedde nog wel eenigen tyd zou du ren De verwanten der Bulgaarsche gevange nen mogen hen voortaan tweemaal per week op Dinsdag en Vrydag bezoeken Omtrent hhTL vrylating kon niets worden medege dfold Dg dne Bulgaren zitten m de hoofdge vangems van Berlyn gevangen Torgler m de gevangems van Plotzensee m het N W van Berlyn VEREENWDE STATEN Een Nederlandsch Vmerikaans he van 108 Jaar overleden Te Gary Indiana is op 108 jarigen leeftijd na een kortstondige ziekte Mary Reisch ge torven ZIJ was de oudste in woonster van Indian In 1825 wns zij met haar ouders uit Nedeiland naai Amerika gekomen Haar geheugen was tot net laatste oogenblik goed en zij vertelde vaak hoe zij Lin coin had hooren spreken voor afschaf nng der slavernij De staking an de kellners te New Vork Te New York zijn de kellners in de groote hotels alsmede de koks en ander pcrsontel aan het staken Het centrum van den strijd is het onlangs heropende Waldort Astoria hotel In verband met deze actie is gisteren voor de deuren van de Waldort Astoria gevochten tus schen politie eu stakers welke laatste vergezeld v aren door vrouwen kinderen en svmpathlseerders Er werd tlink ge slagen en er zijn heel wit rulten inge goold Volgens de leiders der staking doen er mam en eind Augustus minister van kolo nirr hetgeen hy ook bleef in het min nleneBriand In 1917 nadat hy als mimster was afgetreden werd hy met een speciale mis le naar Rusland belast Op 13 Junj 1924 werd Doumergue na den val van MiUerand tot president der Derde 1 epubliek gekozen welke functie hy tot 1S31 bekleedde In 1894 had hy Sadi Cainot zien vermoorden en op 7 Mei 1932 werd zyn opvolgerPaul Doumer doodgeschoten Dou raergue ielf heeft echter een rustigen ambts termyn gehad al viel zyn presidium m een moeilyke periode van internationale polite kt beroermg en economischén nood Doumergue stamt af van een oude Huge notenfarmhe en is de eerste protestantsche president van Frankrijk geweest Nog voor zyn aftreden als president wat Doumeigue m het huwelyk getreden vn t nevrouw Graves De plechtigheid had iri alle stalte m het Elyaée plaats en toen Dou mergue de teugels van het bewind had over g nemen vestigden de heer en v viouw Doumergue zich op hun buiten te lourne feutlle by loulouae loen de fmancieele schandalen het ka bmet Chautemps tot aftreden dwongen deed prebiuent Lebrun een beroep op Doumeigue om een kabinet sam te stellen Doumer gue weigeide echter met de motiveering dat ijn leeftyd hem met meei m staat stelde een zoo zware taak op zich te nemen Door een beroep op Doumergue te doen gaf Lebrun uiting aan jfi k ve g h o ee b en de partyen staande en olko ien eer lyl i persoonlykheid u t te kiezen voor de leiding van een kabmet van nationale een heid Lebrun verkeerde m de meening dat Dou mergue geneigd zou zyn het leiderschay eener meuwe regeenng op zich te nemen naar aanleiding van het interview dat Dou mergue aan een vertegenwoordiger van de Paris Soir had toegestaan en waarin de oud president betoogde dat het grootste kwaad van het oogenblik ia dat het parle nientair regime zich in een verkeerde rich ting beweegt Vroeger werkten studeerden produceerden de commissies maar than = kunnen de mimsters hun departementen nauwelyks meer beheeren De schandalen dienden slechts een onder breking van den arbeid te vormen Vroeger leserveerde men len Vrydag voor buitenge wone aangelegenheden gedurende de ove rige dagen werkte men Het land zal spoe dig met meer begrypcn wat de Kamerleden eigenlyk doen De werkloosheid neemt toe de graancnsis treft den landbouw de han del kwynt de buitenlandsche politiek is van belang hoeveel andere problemen zyn er nog op te lossen Maar het parlement schynt n 7ich met om te bekommeren Oud President Dommergue kabinetsformateur liameiontbtndinR en voimmg v ii een kabinet van nationale eenheid BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Het Duitsche roncordaat met den Paus Gaston Doumergue de oud president der l ransche Republiek die zich thans op aan dnngen van iPresident Lebrun bereid heeft Bekend it geworden dat de presi dent Lebrun de voorwaarde door oua jiesident DoumergUe gesteld aanvaard hetft en dat laats tgenoemcc thans zal trachten een mimstene van nationale eenheid te vormen waarm zooveel mogehjk oud minister presidenten zuilen zitten en dat aanblyven zal tot dat de nieuwe verkie zingen die hy binnen de zes weken wil laten houden afgeloopen zyn en de nieuwe Kamer byeenkomt Gaston Doumergue werd op 1 Augustus ii63 te Aigues Vives in het departement Gard geboien waar zyn vader een eenvou dig wynbouwer was Hy is dus thans ruim 70 jaar Nadat hy zyn studie in de rechten te Pa rys beëindigd had trad hy m 1885 tot d baha toe in Nimes Daar bleek dat hy z voelde voor de magistratuur en hy vroeg en verkreeg overplaatsing by de reehterly macht in CoeJMn Ohma Na een korte stage in Algene keerde hy ui 1893 naar Parys terug In hetzelfde jaai werd hy door de radicaal socialiatiache party naar de Kamer afgevaardigd Hy was toen dertig jaar o lo De pohtiek had hem toen voorgoed in haar greep hy onderscheidde zich door zyn groo te werkkracht en bezonken oordeel hetg en Combes die speciaal zyn competentie m koloniale zaken waardeerde er toe leidde hem by de vorming van zyn ministerie m 1902 net de portefeuille van kolomen te be lasten In tal van kabinetten had Doimiergue achtereenvolgens zitting in het kabinet Sarrien in het kabmet Clemenceau waarin hy eerst de portefeuille van handel daarna die van onderwys beheerde in het kabinet Briand enz Toen m December 1913 het mi nistene Barthou was gevallen droeg presi dent Poincare hem de vorming van een ka biiiet op waarin hy de portefemlle van bui tenlandsche zaken voor zyn rekening nam welke hy ook onder zyn opvolger tydehjk beheerde Zyn premierschap viel in een on matigen tyd Calmette de hoofdredacteur van de Figaro werd m die dagen door mevrouw CaiUaux doodgeschoten en de we reldoorlog wierp zyn schaduwen reeds voor mt Even voor het mtbreken daarvan viei het mimstene Doumergue en op 1 Augus tus 1914 werd Gastort Doumergue mimater van buitenlandache zaken m het kabinet Dr RK kerk In DuHschland biedt het heerlijk schouwspel an een souvereine een se7indheid en van een prachtig zelt bewustzijn De Duitsche rijks vice kanselier Franz von Papen zendt over het Duitsche con cordaat met den paus en de geestelijke beweging in Duitschland aan de bulten landsche pers een beschouwing waarin hü zegt dat de gansche Katholieke we reld met bevrediging voor enkele maan den heeft vernomen het tusschtn den paus en het Duitsche Ri k atgesloten concordaat Onderteekend werd deze kerkvrede van Duitsche zijde door den vice kanselier Von Papen terwijl de onderdeelen der regeling waren toever trouwd aan den Beier dr Rudolt Butt mann bestuurder bij het ministerie van blnneniandsche zaken te Berlijn Heel de middeleeuwen door duurde de strija tusschen de pausen en de Duitsche keizers De hervorming van Luther ver scheurde in de Duitsche landen de een held van geloof en luidde een langdurig tijdpei k in van haat en strijd Zelfs Bismarck nog bond den zoogen aamden Kulturkampt aan waartegen het Duit sche Kathohclsme zich met goed gevolg wist te verweren Het streven der Duitsclie Katholieken naor volkomen gelijkheid in rechte en i Jeite en naar volslagen onafhanke lïfkheid In geloofzaken werd elndelljlc met succes bekroond door het initiatief van den nieuwen rljkskanselier Adolf Hitler Zelf uit een Katholieke familie in het Zuiden gesproten had hij In zijn jeugd in Oostehrljk de gevaarlijke tee kenen gadegeslagen eener neiging naar afzondering van het Oostenrljksche Ka thoUclsme tegenover de Roomsche kerk Het valt dus niet te verwonderen dat bij het overnemen van de macht een der eerste zorgen van Hitler Is geweest te geraken tot den godsdienstvrede ala noodzakelijke voorlooper tot den binnen landschen poUtieken vrede In artikel Mc van het program der nationaal so clallstische partij staat te lezen dat het nieuwe Duitschland In beginsel de ruim ste gewetensvrijheid In zake godsdienst wil handhaven op voorwaarde dat de zedelijke gevoelens en het staatsbelang niet worden aangetast Buitendien vor derde de partu een positief Christendom in tegenstelling tot de belijdenis met de lippen practische naastenliefde zonder onderscheid van geloofsbelijdenis Bij het woord positiet christendom chrokken vele angstvallige gemoederen di daarin de aankondiging meenden e moeten lezen van een nieuwe haeresie Wehs waar is de weergalooze overwinning van het nationaal socialisme In Duitschland de uiting van een nieuw geloot maar dit In zuiver politieken vaderlandschen zin zonder ook maar in het minst at Eén maar zei Tracy op een toon alsof hij het jammer vond dat hij geen verdere inlichtingen kon geven Een zekere Steinmetz die moest oo Iets als de baas van t spul zijn Toen ging hij voort schijnbaar volkomen openhartig Weet u meneer Shottelius Ik hechtte niet veel waarde aan dit vei haal van Southwell eigenlijk dacht Ik dat hij niet heelemaal snik vu as maar er schijnt toch meer van waar te zijn dan Ik dacht I Ja De stem van den heer Shotte lius klonk krassend Over de identl telt van dien man dien e Steinmetï heet hij zoo niet heeft Southwell j eker niets gezegd Geen Steek antwoordde Tracy spijtig Ik ou er duizend pond voor overhebben als ik wist waar Ik hem kon vinden want ik durt er een eed op doendat hij achter den moord van Southwell it Shottelius knikte Ik denk dat u gelijk hebt ei hijbetfèard en het krassende was weer uitzijn stem geweken Daarom zou Ik welvijf maal zooveel voor dat boekje vanuw vriend over hebben Tracy floot zachtjes U moet toch verbazend gebrand opdie zaak zijn meneer Shottelius dat uer zooveel geld De mlllioenalr viel hem lachend In de rede Ik kan mij de weelde veroorloo ven veei geld voor mijn liefhebberijen uit te geven Verder heeft u me zeker nletfl te vertellen vroeg hij Neen verder weet Uc niets meer Shottelius knikte Wat u me daar allemaal verteldhebt IS heel interessant Ik moet mijnondeizoekingen ip de ri hting van dietwee mannen die u genoemd heeft voortzetten Dat moet beslist tot het een of mder resultaat voeren Hij hield op toen de klok die op den schoorsteenmantel stond begon te slaan Al vier uur liep hij En ik moet nog een brief schrij ven vooi de Indische mail U wilt mij zpker wel een poosje excuseeren heeren Natuurlijk meneer Shottehus zei Singleton en anders gaan we maar weg Neen neen Geen sprake van Ik wil u niet naar de stad laten teruggaan 2onder dat u iets gebruikt heeft Ik zal cpdracht geven dat het diner wat eerder klaar moet zijn laten we zeggen om zes uur U moet blijven u kunt doen alsol u thuis bent terwijl ik m t mijn secre taris zit te werken Ik ben bang dat het een beetje laat in den tijd is voor den tuin maar We kunnen wel een beetje rondwandelen lachte Tracj n dan rennen wemaar wat door die stekelbrem dan krijgen we honger Zooals u wilt U doet maar precies or u thiiis bent Als u iets noodig hebtbelt u maar en als u uitgaat denk erdan aan dat ik u om zes uur terug verwacht HU stond van zijn stoel op maakte eeri gebaar van verontschuldiging en verliet de kamer door de deur die Sin gleton had opgemerkt HOOFDSTUK XXI Nauwelijks was de deur dicht of Tracy legde waarschuwend een vinger op zijn lippen Ik geloot dat ik maar eens een ontdekklng tocht in de tuinen ga maken Dick Ga je mee Ja dat kon ik wel eens doen Dan gaan we nu dadelijk Kom maar Ze vei lieten samen de kimer namen hun petten gingen door de vestibule en daarna de voordeur uit Buiten gekomen met het volle gezicht op alle ramen aan dien kant van ei huis bleef Singleton staan om een sigaret op te steken daar na stapten zU een paar minuten lang over het terras heen en weer praatten over den tuin en praken bewonderend over den voorgevel van het huis wat hun meteen in de gelegenheid stelde al les nauwk ui g op te nemen Even latPi Hepen zij op zU van het huls en daar bleven ze weei stilstaan om het terrelr te verkennen Shottelius die met zUn g brulnden secretaris aan een schrijfbureiu aan het raam zat zag hen en wuifde vrooUjk met zijn hand Ze gingen verder en waren al heel spoe d g een heel eind van het huis verwU derd in een rozentuin waar zij zeker wisten dat zij heelemaal alleen waren Daar bleef Tracy stilstaan schUnbaar om het naambordje aan een stamroos te lezen waaraan nog enkele late rozen bloeiden Wat een oude schelm die Shotte llus begon hU Zoo n leugenaar zei Singleton metonderdrukten woede Hoe vind je hetdat 1 1 zet dat Nerica voor twintig mlnuten wa weggegaan terwU we tochwisten Hl is een broertje van Ananias lichte Tracy De vraag is nu is het mels e nog hier Dat moet wel Ik heb aldoor den weg naar het hek In t oog gehoudenr Als zi weggegaan was terwijl we in die kEfmer waren had ik haar moeten zien Zou Je denken En wat zeg je daardan van zei Tracy wUzend naar eenbegrlnten rUweg waardoor men hethuls aan den achterkant kon naderenZe kan wel langs die weg vertrokken7Un of hU begon eensklaps te lichen misschien is onze gastheer wel van plan haar aan het diner met ons samen te brengen Wie weet Die kerel is lot alles in staat en dan die brutaliteit Daarom deed ik maar zoon beetje on noozel en vertelde hem zooveel Het geeJt immers toch niet om anders te doen Als onze ver enklng juist is weet hU Immer toch alles van dien brief van Southwell en van dat boekje en van dat napier het eenige wat ik hem lan het verstand heb moeten brengen was dat I wli dat bofkje niet hadden HU schUnt er ingevlogen te zUn denk je ook niet Dick I Ja maar Singleton hield op en j keek in de richting van hetjiuis Wordt vervolBO