Goudsche Courant, woensdag 14 februari 1934

na I8S19 TE KOOP GEVRAAGD een klein modern burger woonhuis m ge mj Martenssingel ot van Swietenstraat Rr onder No 564 Bur Goudsche Courant Markt 31 10 HYPOTHEKEN Geld op Hypotheek beschikbaar Ie Hypotheken rente vanaf 4 o 2c Hypotheken en credietet rente 6 Br onder No 568 Buv Goudsche Courant Markt U in NELLY SOETERS VAN BALEN BLANKKN Toonkamer Crabeth Crabethstraal S TeW 20 1 i HUWELIJKS en VERJAARSCADEAUX Klalna Pelikaan bordjé in voorraad De burgeroorlog in Oostenrijk mt brïiken tt nge wiKe vah het feit dat de sJciaa democraten zich niet zoo maar op zy wilden iat ii duwen door Dolifuus regeermg uie geieidelyk geheel onder den invioed der Heimwehren ia geraakt n een droevig teit gpworden De telegrammen hebben uitvoerige bizoiiderheden gebracht over het uitbreken der algemeene staking m Oostenrg K eji over de bloedige botsingen te Lmz Weenen en op andere plaatsen waarbij men ich bediende van gewei fcii inilraiUeurs en aiullerie zoodat tal van personen werden gedood en gewond Nog it de stryd met votKomen ten einde doch waarsctiynlyk m het dut de riociaal democraten die een taai verzet boden spoedig geheet zullen moeten zwichten voor een overmacht bestaande uit de milituirea en de Utie waarover de Oostenrüksche regeering beschikt alsmede lie Heimwehrtroepen Reeds spreekt men van eea luwen van den t opstand en krygt men den indruk dat ntryd over zijn hoogtepunt heen is Volgens het ofticieeie communique is hc statwn Unz reeds door de Spoonregweer en Heimatachutz bezet De actie tot zuivering van het goederenstati on is nog aan den gang Te Bruck aan d Mur werd na voorbereiding door artillerievuur de Scfilosaberg be iLormd In de straten kwam het tot hevige gtvechten De leden van den Schutzbund hadden zich met machiiiegeweren in de pluizen genesteld doch ook hier is de zui erir gaactie aan den gang Te Kapfenberg m Stiermarken is het gen slurmerieconunando dooa leden van den iöiützbund omsingeld deeUngen van he bondsryk zyn op w om het gendarmeriecommando Ut bevrijden Ook te Eggenburg ibjj Graz waar de le ien van den Schutzbund zich zwaar gewapend hebben geueateld in de fabriek van Waag3lil Biro en in de rails bfabriek zyn de gevechten aan den gang Te Gr z zelf heerscht volkomen rust AfiWingen van de Heimwehr en van het BwÖsleger zgn marschvaardig geconajgi Wl Te Judenburg heeft de Sdwtzbund zieii v ichanst De barricades zijn door het Iw nd leger bestormd ld Beneden Oostenryk heerscht rust Tt J w het kinderhuis van de Kin Pfreunden ioor militairen bezet Te Weenen hebben de marxisten zich voornamelyk ip het 19e district in het Karl MarxHof in het ie © district in de gemeen IEDER die bij n kwartje besteedt ook aan Suiker kan voor 15 et verkrijgen 2onsj hoc Kèttetongen 2 ons Koffiewafels ons Vanille Amandelen ons ZandwateU of 6 stuks Hopjesreepen In alle sleden venchlllendr KOedkoope aanbiedingen limf Heï leven U een strijdperk dat onze beste innerlykfi vermogeih ergt om tl struikelend toc ovenvhinaar te 9m 39 Dat heeft hij aldoor al vermoed antwoordde Tracy Maar ook nu kan hijer nog niet absoluut zeker va zijn Ikwas immers aandoenlijk van openhartlghq daardoor wist hij ntet wat hijaan mij had en omdat hij weet dat eendeel van wat Ik hem verteld heb waar V Is blijft het voor hem de vraag hoe het w met de rc t staa4 Maar waarom heb e dat toch allemaal maar zoo Ids gelaten Bedoel Je dat van De Duif Datwaa juist en ingeving Ik wilde zekerheid omtrent Shotteliue hebben al twijfelde ik er niet bepaald aan dat jü hetbij het rechlfc eind had Maar er üad InJe redeneering een fout kunnen zitten en ik wilde heelemaal zeker zijn Daarom liet Ik dien Duif zoo onverwachtop hem los Het boekje van Southwell nad hij nooit gezien dat sïbnd vaat dusWist Ik dat Jij geljjk had ahï hij dennaam kende En of hij den naam kende Hij spnmg op alsof hU door een adderBestoken was ik doe er een eed op dat Verretoeg de meest verbocfut truck ter werdd L l N Y Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Reserves f l 760 854 05 Pandbrieven f 64 00 0 000 DE BANK stelt be schikbaar 4 pandbrieven A 100 i in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A r S VAN UER Mr P R HOORWEG MAAR MARIE komt nu eens kUken dit is wasch van de Stoom Wasch en StrükinrichtinK N G ROEST vJi Gez Etman FLUWEEI ENSIN EI 68 ook ingang Burgem Maitensstraat en dat tegen zoo n lagen prijs Goudsche Vraagbaak VOOR 1934 1935 L S V De uitgave 1931 19Sr ran de GOUDSCHE RaIaGBAAK i h in bewerking Binnen eentje dasién n ordeti aan de bekende adVessen deopgaven van vereenigingen instellingen e d ter e v verbetering toegezonden wij verzoeken vriendelijk deze enkeledagen na ontvangst met de e v wijzigingen aan ons terugte zenden De nieuwe uitgave zal wederom met verschillende nieuwe gegevens worden aangevuld teneinde dezen praetisrken gids nog meer aan bruikbaarheid te doen winnen Toezending van nieifu e daarin gewensehie opgaven ti ordt gaarne vóór ir Februari a t ingewacht De Vitffevers a brinkman ZOON Markt 31 Telef 27 iü V CHlEVliOtÉT 80 525 U f MEHK 45 24i f MEHK 19 481 ALLE ANDERE I8 34 X TOTAAL 183 560 + 4 Dmc eijfen zijn gebaseerd op officieele gefevciu amtgwuide den detail verkoop in de A erikoantehe Staten de eerste negen maanden v an 1933 Zij omT tIH Kf mofelipte mtrk n n tlraogv rmo§Êm Deze cieek cijfers zeggen duidelijk welke truck de beste was in 1933 EN TOCH M Voor 1934 wordt U een NOG BETERE CHEVROLET aangeboden tegen sterk verminderde prijzen Het buiten ewone succet van de 0 Chevrolet truck gedurende 1933 maakt het mogelijk U beden een nog betere en nog laiitrekkelijker Chevrolet truck aan te bieden tegen sterk verminderde prijzen Voor 1934 biedt Chevrolet U een waarde die ongetwijfeld de hoogst i weHce ooit op de truckmarkt rd gezien Stuur ons onderstaande coupon gevuld terug en wij zenden U volledige inlichtingen aangaande de nieuwe verbeterde lager geprijsde 1934 Chevrolet truck 2 oor middel van de G M A C kunnen mij U een gemakketijke wijze van betalen toestaan Plak dit op ces brïefluun en adresKCi deze lao de PuMidteitt Afdeeling General Motors Conüaenu CHEVROIKT 7 S A 192 198 Kuualdt Aotwefpen foi Verzoeke mij onmiddellijk zonder eenige I jjp verplichting voljQjge inlichtingen te willen ver grekken I de 1934 Chevrolet truck I f mAAT yrr r M I Ó V ZiyENHÓVEN DE JÖ W 33SJ ► vw w V Spoorstroot GOUDA 4 0 i fOlf ici Yarfegenwoordigstar 15 Ö00 Gezinnln in Gouda Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Haastrecht Stolwijk Berkenwoude Bergambacht Boskoop Reeuwijk Bodegraven Gouderak Ouderkerk d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEB I3g De bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA T O T O P 2 0 K M A F S T A W i alleen grondig te bewerken door te adverteeren in odk 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewoiw inlichten omtrent hetgeen gij onder hun aandacht wilt breBjB HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAl MARKT 31 TELEF 2745 UU rug fijiie drnadje hvsü Uw liiiiieiis flt6d t De grove met de hand geweven itofu zooals on2 grootmoed er i die nog drocgci z1 d er bijna niet meer Daarom dient men tegenwoordig voer Ai B ne weefsels een waschmcthode toe i passen waarbij het goed volkomea geipu blijft Vóór atles moet hard wrijvcB i boenen vermeden worden MeK Persil het eenige zelFwerkende wink pmdeirh ijgt U met eenmaal kort KokcaJ zónder j ijven en boetien eèn hagelwiaq en hp a Y frisch ruikende wasch Gebruikt Persil echter steeds alleen zo eenige toevoeging wp z P of zeeppoeder E zooals de gebruiksaanwtiziug het aangt een pak PersiNte 3 emmers water Eeni oploiien tn rca beftff kou wat f t l n P ipik tonder k ontf Persil blijft Persil Om de wasch in e week ic zetten en schraal water iKht It ICÜ 0 t enker wh n bl ek oda ADVERTENTIES in alle DAGBLADEN en TIJDSCH tIFTE in binnen zoowel als in buitenlaiKl neemt oiwe administratie ter plaatsii g aan Zy verschaft U inlichtinKJen en dient U van advies U beta de tarievO van de bladen waarin U via on bemiddeling adverteert zonder eenlj verhooging Het is daarom Uw belang van voorlichting en onze bemiddeling bruik te maken Wejjid U tot ons Bureau Markt 31 Telef 27tó 78 Jaargang Woansdaii 14 JFabmiapi 1834 Mmm mwïi NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCi ELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZENv enz Dit blad verschu nt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week J7 cent met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per lodper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA bü onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Ome bureaux zign dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2T4E Postrekening 4S400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 reg Sls ƒ 1 30 elke regel méér ƒ O Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prys Liefdadigheids dvertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MËDEDEEUN6EN l r4 regels fZ±ó elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen by contract tot zeei gereduceerde prüB Groote letters en n dden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekliahdelaren Adv tentiebur aux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau ïijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn De burgeroorlog in Oostenrijk D ord wordt htrstttld Ki rtthliH optreden der Ke eeiinjtstroepen Ie Steyr was de bewapening van den Sciiutzbund gelijk aan die van beroepsmiütaiien Miyri ie uUaKiing merkbaar is aan bet toenemend kanonge vrouw die een buikschot opliep terwyl van bulder regeeringszijde wordt medegedeeld dat er Te Kapfenberg Stiermarken hebben de bovendien 10 gewonden zyn De Schutzaociaal democraten het gebouw van de bunfl zou 200 gewonden hebben waarsan Bezirkghauptmannschaft bestormd en den 80 zwaargewonjlen leider gedwongen hun een schriftelijke i Des avonds trokken versterkingen van divolmacht te verleenen voor het bestuur Heimwehr onder lieiding van Starhember i T d onbezette deelen van Steyr binnen De Btriid om het arbeiderstehui PLAATS EEN KLEINTJE VOOB an de naburige sUd Bruck H t oordeel i fficieele krijgen Dfe toestand te Weenen en in de bondslanden werd om acht uur van officieele zijde als volgt gesdietst Te Weenen is d voorstad Floridsdorf in etn omtrek van if K M vanavond geheel gezuiverd Daarenboven zyn afzoTiderlijke communistische haarden van verzet bezet Tegen de in verren omtHt gelegen communistische nesten zou hedenochtend worden opgetreden aangezien men de artillerie welke thans overal direct wordt gebruikt EEN KWARTjLE telyke woningblokken en het arbeidersteiiuis en voorts op verschillende plaatsen j n htt 13e en het iie district zwaar gewapenu ipet machinegeweren handgranaten enz versterkt en nemen politie militairen eii Heimwehr hevig onder vuur De regeering maakt thans gebruik van artillerie en i reeds begonnen met zuivering van het lt e district AfUilerie en pioiuem m den siryd i e biiyd aei legeeringsLroepen conceiiLitjeit zicu lil de avonduren ü i Dinsuag 111 het ziöte dlatncL aan Ie auueie ycii van i n Uonau te FioridBOori i e jegeei ng hoett ter zuuenng van dit otstutL zware artillerie en pioniers m ai ue geae liiiastig worüt de loestaitd te bteir gencemd waar manu een gemoLonseeid bataljon aan de operaties aeeine mt Aldee jng n van de Heimwehr marcheeren op i nuar Sieyr onder bevel van Starhemoei g j Aa een voorbereiding door de artillerie zal dan de inlanteiie overgaan tot de bestoi III mg van Steyi Het Btandgerechu bijeen Het standgerecht dat uit drie rechter bestaat is vandaag voor tie eerste maal bijeengekomen ter berechting van acht gevallen In den loop van den avond worth hei vonnis verwacht j Wederoplaaicn van den burger oorlog 1 De regeeringstroepen hebben in het dis1 trict Floridsdorf de centra van het verzet de Schlingerhof het hoofdgebouw van de brandweer en de stedelyke badinrichting j van waar uit het hoofdbureau van politic was beschoten ernstige gevechten bezet In het gebofc r van de brandweer wer den tal van wapenen gevonden De leden an den Schutzbund trekken zich terug D achietpartyen duren voort De leden van den SchutzbuM houden het station voor doorgaand verkeer te Floridsdorf bezet De schaketinstallatie van de electrische centrj e te Floridsdorf wordt thans van het tuindorp af door Schutzbundter onder zviaar machinegeweervuur gehouden Te Jedlesee ziju politiebeambten gevangen genomen en geboeid weggebracht Bij de gevechten in de hoofdstad te FloridsdJrf zouden 16 personen zyn gedood o m de Bezirkshauptmann van Floridsdorf I riedrieh Te Meidiing zijn de troepen door € n Schutzbund met machinegeweer beschoten Thans is een krachtig oplaaien van denstryd merkbaar hetgeen ooi te Ottakring Te Floridsdorf het aan de overzijde Vanot Donau gelegen district waren Dinsdagavond om zeven uur nog eenige voor he verkeer naar het Noorden belangryke punten door de aociaal democrajten bezet o m df gasfabriek van Leopoldau Van twee zyden wordt een aanval gedaam bp deze stel lin der e6iaaldemocraten Van officieuse zijde viori t verkïaard dat de beide groote gemeentegebouwèn m iiet OPGAVEN WORDEN VOOR DONDERDAGAVOND 6 ÜUK slachtoffers die in het geheel geen deel hebben genomen aan den stryd zelfs anti marxisten Niet minder hevig wa Ls stryd om di gemeentelijke woningcompiexen in HeUi I genS tadt en om het station van deze voot I tad De politie heeft sedert Dmsdagmor gen herhaaldelijk het station bestormd In INGEWACHT in de nachtelijke uren wegens het daaraaij tiende district in de Quellenstrawise voor particuliere personen verbonden ge i vaar wil achterwege laten In het Weensche district Favorieten zijn nifiteravond vier machinegeweren 100 gei Tteren tal van patronen en stalen helmen door de politie buitgemaakt Overigens is het in de districten Favorieten en Slmme ring volkomen ru8t In de bondslf nden is de reg4ering te Linz den toestand mester doch gisteravond zou den in verschillende straten vuurgevechten worden geleverd TfeSteyd is gisteravond na langdurige gevechten de orde hersteld I Te Kufstein kon een vandaag uitgebroken opstand direct door de militairen wor1 den onderdrukt Ia de overige deepen van het Oostenrijksche gebied is het volkomen rusttg V j Volgens een berTdht uit Steyr zijn daar I de gevechten in den loop van den avfflttd in hevigheid afgenomen De strijd was overj dag zeer ernstig aangezien de Schutzbund den tegenstand uitstekend had georgani aeerd De bewapening van m Schutzbund xQ i te Steyr bijna gelijk te stellen z Jn ge weegt met die van beroedsmilitairen De manschappen waren uitgepakt met karaby nen machinale pistolen en haAdgrafeaten en gekleed in goede uniformen D sterkte dezer troep wordt op 2000 man geschat De i belaivgrijkate stelling van den Schutzbund op de e g Ennsleiten lag gistermiddag on Ter zwaar houwitservuur waaroor vier huizen werden vernield Gesteund door mi trailleurvuur zou het hondsl ger tegen vier uur deze stelling hebben bezet waarby eer derde deel der Schutzbundafdeeüng zich I zouden hebben overgegeven De rest tr A 7icl terug Onder de gearresteerden bevindt zich de burgemeester het gemeenteraadslia Sichelreder die het bevel heeft gevoerd Aangezien he t ziekenhuis in handen is van den Schutzbund moest in de stad een soort I reaervehoapitaal worden ingericht Tot de dooden behoort een directeur der Steyr I fabrieken Wille Herbst die Maandagmid dag in e n auto werd doodgeschoten een hi nden der regeeringtroepen zyn Sedert zes uur gisteravond woedt een lueuwe stryd om het arbeiderstehuis te Ot loop van den dag was het afwisselend takring Het verluidt dat de sociaal demo craten die door onderaardsche gangen naar belendende huizen waren gevlucht na3at zij i andaar uit t arbeidersteltüis onder ma chinegeweervuur hadden genomen de zwak kt politiebezetting hebben verdreven en het luis opnieuw hebben bezet Politie treedt thans opnieuw op tegen dit tehuis De staatssecretaris v jor legemaken éeft een radioredevoering gehouden waarin hij ak oud stMJders heeft opgewekt zich al 9 vrywillig 3rJ te melden by de bevoegde militaire instanties of by het vaderlandschefront 1 I Gearresteerd zyn Breitner Petznek de echtgenoot van de z g roode prinses prin hes Windischgraetz een kleindochter van keizer Franz Joseph j Wat ooggetuigen vertellen De towtand emstigeivdan de regeeI ring voorgeeft i Ooggetuigen van een aantal gevechten tusschen dg socialisten n de executieve van dr regeering geven een retaas Van détails der j beurtenissen die in een heele reek j 1 an gevallen een afwijkende lezing gevenvan de officieele mededeelinjjfcn der regeering I Volgens deze ooggetuigen woedde deatrijd rondom de uitgestrekte woningcdmI plexen van San leithen welke zich uitatrek Ven van Hermals naar Ottering In dezecomplexen wonen duizenden huurdei grootendeelB arbeiders maar ook kantoorbedjenI den Bïeer dan helft van eze bewonerskunnen gerekend wordeifflte behooren tothet socialistische kamp K rest nam geendeel aan den strijd doch kon de gebouwenniet verlaten aangezign zij dan tusschentwee vuren zouden z jn komen te staan Onder de honderden dooden en gewoncfen die in het geweldige gebouwencomplex liggen bevinden zich uitjcraard ook tal van iii lanuen det socialisten en der üregeei ngstroepen Aan beide kanten moetentientallen dooden en gewonden zijn gevallen Het Karl Marx gebouw dit op eensterke natuuriyke vesting geiykend wotungcomplex is gistermiddag laat onderi rtillerievuur gekomen De socialisten beantwoordden de beschieting f Wat in puin iigt kan met geheel worden vftstgeHteld De tegenstand der socialisten is hier buitengewoon hevig Ook hiers wonen t lryke nietmarxisten die tusschen beidiefronten staande veel geleden hebben In deochtenduren is in gedekte stellingen een battery veldhouwitsers opgerukt die hetSchllngerhuizenblok onder vuur nam TotXi uur woedde de stryd aan beide kanteneven Vurig en verbitterd Aanmaningenzich over te geven werden door de opstanuelingen van de hand gewe zen yit de beide industriesteden St Poelten er WienerNeustadt evenals uit Neukirchen Terhitz en GLoggnitz ontbfeken berichten Wanneer hien er in Weenen niet in slaagt nog voor het invallen van het donker orde en rust te heratellen acht men den toestand ïkw heden in bréede kriKgen zeer ernstig De WeeiiBche industriceton en de staking kreet er volgde een vréeaelijke schok man is een van de bende vanShoi tellUB daarria werd iets doar de auto opzij Hoe weet Je dat bUnèurd en Ttacy riep uit I Tk heb hem al eens eerder gezien God we heboen lenisnd aange HU was gisteravond op dat bal van mijn reeen éf s zuster Hij woont In de tad vlak naast Ja zei Singleton grimiftg met op q tiotteUus Ik weet zeker dat ze elkaar kennen Tracy liep snel naar den üNej waar de paarden met den wagen stonden ingleton keek nieuwsgierig toe hoe zijn viiend het licht van de lantaarn hier en daar op het rijtuig Het vallen even bleef het schijnen op een bepaalde plek en spoedig kwam de ander terijg Er staat een adres op dien wagen zei hii arii imig een naam dien je kent Het verbond van Weensche industrïeelen en de organisatie van ondernemingen inde graphische vaklren hebben besluiten genomen ter bestryding van de staking Deled zullen de stakten de werknemers n somraeeren T r vermijding van wettelijkeC volgeh heden stipt op ty f aan hetv trk te verschijnen Het nietverschijnenaan het werk zal gelyk staan aan het stopzetten van het werk volgens het stakingsverbod en kan als pMitiek misdryf oo uAa llfet standengeKcht ter behan Hlliiig wor den voorgedragen L hij i vreesclljk in de rat zat En later weer toen Ik den naam Stelnmetz noemde Zag je ftie vreeselijk nieuwsgierig hij was En roen Berrington binnenkwam ep tk me Bébé liet ontvallen want dat heb ik me echO laten ontrallen toen was hli br zoo nieuwsgierig Voor ieder iSilJde gat hij zich bloot Ja maar Tony Berrington Watvreemd dht je niet eerder aan hem gedacht hebt Dat ip zoo Maar je herinnert jetocli dat toen Ik miss Berrlngton s naamhoerde ik nog zei dat die naam me zoobekena voorkwam maar ik kon hamtuth niet thuisbrengen Hoe lijkt je dat verhaal van Shottelius Denk je dat het Tony Berrington was die Southwell vermoord Aeeft vroeg Dtck Singleton plotseling Wat zal Ik er van zeggen Het Iswel opmerkelijk dat zijn zuster gelofcft dat hij het gedaan heeft Zij moet tochgeweten ol vermoed hebben wat ergaande was dat zij naar Belvotr Manslpns toe Is gegaan En om de een of aniere reden maakt Shottelius van zijn bekendheid daarmee mlslftuik door haarbang te maken net zooals hij jou bl liCtafscheid bang wilde maken En hU z lhet niet alleen bij bangmaken iMen omcns den mond te snoeren Hij Begrijptnatuurlijk al dat we er een vermoedenvan hebben dat hU niet is zooals hij zichvoordoet en hij weet dat we hem op leugens heblKn betrapt Dat bezoek van Nerlca Berilngton hè Berit vertelde hU FBUILLRTÖN elkaar gt klen de tanden Toen de auto tusscnen de bremstruiken stilstond I sprong hij eiult greep een electrische z£Ikjantaarn uit den gereedschapsbaH sneide terug en ging aan het z oekeri Bijna dadelMk vofid hij wat hü zocht het lichaam vaareen man Ineen gezakt Het Mysterie uit het Engelsch van B£N BOLT dat ze al twintig minuten geleden wasweggegaan maar toen je hem later zoouoedtnd vroeg waarom ze hem om genade gesmeekt had begreep hij dAt jewiHt dat hij gelogen had Hij knipte nogniet met de oogen HtJ zal wel heel verwonderd geweest zijn toen jij op eeiis ülle diplomatieke betrekkingen met hemafbrak Ik koji het niet meer uithoutjfen Ak ck Het kookte gewoon O h et is niets erg hoor lachte Tracy Ik vind het veel prettiger om open Eén ploisehng vermoeden kwam bij Singleton Op en hij jiep Toch niet Shotteilus Ja Samuel Shotteilus Esq Row ant Eiid Christmas Commoïl Oxon iingleton floot zachtjes Dan kan die wagen wel met opzet dwars ove den weg getrokken zijn 1 Daar lart twijfel ik geen oogenbUk Onze vrle id op Rowan t End verspilt geen tijd Hij moet dit al hebben bedacht voordat UEk weggingen daaruit blijkt dat httge hij met ons voorheeït al een tamelijk vasten vorm heeft aangp I noijien Het is zijn bedoeling ons op de een o f andere manier bulten gevecht te stellen en dit Is de e ste aan Val dien we intusschen gewpnnen hebt en Dien vent kunnen we wel laten liggen hik te vechten En het voordsal is nog j dicht bij een braamboschje Hij bukte lan onze kant want wat Shotteilus ook i zich legde hem languit gaf Tracy diemag vermoeden of raden hij kap onmo Jer bij kwsm de lantaarn en joelde naargelijk veronderstellen dat wij hem reeds f hel hart van den man I als Steinmetz kennen En daarmee heU lj Goddank Hij lééft zei hij flulsteben ne hem In onze macht Vend We moeteri hem aar een dokter I brencen gauw ♦ laar ais brengen gauw tiaar sJk de wagen let doet Ja begon Tracy Het waa onzeschuld niet Als die idioot Van een voerman Waar is hij Weet Ik het Het schijnt dat hUzijn span in den steek heel gelaten en V Groote Qod De plotsellnie uitroepvan Singleton klonk als een ktpet anverbazing Kom eens hier n et de lantaarn Gauw Aleck Ik moet hem In t geöchirzien riep Singleton en toen het Uchtvan d lantaarn op de sombere trekkenvan den bewustelooze viel riep liIJ nogeens v Orootè genade Ik wist het Die Kijk ulU viel Tracy zichzelf plotseling In de rede Daar Is Hij bracht de waarschuwing niet ten Wordt vervolgd f tVoor hem uit in den dichten mist en de vage omtrekken op ven een met paarden die dwars over den aande den rijweg volkomen versi erden Er waleen tijd om te waarschuwen en 4Hbton die bij onverwachte dingen TOTijd even kalm bleef stuurde met een ruk de auto In het gras en het lage struikgewas langs den weg het f scheelde geenrJiaar of hij harf de paarden geraakt Blen man die ze bU det teugels had gehouden sprong opzij J schreeuwde een ander een waarschuwing toe en ijlde weg In de mist Die waarschuwing kwam echter even te laat want bijna tegelijkertijd hoorde men een