Goudsche Courant, woensdag 14 februari 1934

s Beurs van Amsterdam WISSKLKOKKSKN 13 Kebr 14 Felji 0 iciecl Loiitlen 7 66 7 6444 bfcrlün 5Ö 55 58 62 Ü Pilijb 9 ÏJI 7 78 j BniBSOl X 34 64 34 03 Zwitserland 48 01 48 02 Weenen Kopenhagen 3a 80 33 75 Stockholm 39 38 90 Oslo 38 37 90 New York 1 50 1 49 NieWfficieel Mkdrid 20 80 20 20 MiJain 13 08 13 07 Praag Precies te half twaall kwam de Ko jitffi0n MgMifrm v PflnstB Jullaria envan eenlge leden de holhouding o w deviceadmiraal b d F Bauduln c f van het Militaire Huls van de Koningin naarbuiten om van het voorterrein van haarpaleis het voorbijtrekken van de huzaren difc onder commando stonden vanden koionelregiments commandant Dlemont gade te slaan De muziek specideöaarhij een déftleermarsch Voor denstandaard die in den stoet werd meegedragen werd dé gebruikelijke groet ge bracht Onmiddellijk nadat het dé flle was geëindigd rü uit de menigte een Leve de Koningin geroepen dat uit honderden kelen driewert op spontane wij e werd beantwoord met eenihoezee De Koningin en de prinses dankten voor üeze hulde H M onderhield zich daarna no enkele öogenblikken met kolonel Dlerfioht wien zij haar dank betuigde voor het défilé De troetien gingen vervolgens wedervoorwaarts door de Heöistraat en hetLange Voorhout waar zü het délUebrachten aan H M dé KoningliiMoedtrUle uit haar paleis dit militair eernecounyanschouwde t Met rijksvoorscnotten gebouwde wonfAg én Huur n reiMeverlaging gevraa d Het Tweede Klimerlld de h er Kampt chóer heeft aan d4n minister van Sociale Zak dr yolg nde vragen gesteld Is de mjnist r niej van oordeel dat in verband qiet 4s st ds lager wordende loonen huurvéi lagi g van de met rijksvoorscnot gebouwde jwoningen zeer noodlg geacht moét woeden Is lie minister nigt van meening pdat nu de t ehandellng yan de wijziging van de Woningwet stuk no 2 m beduidend meer tijd elscht d verwacht is bezwaari k langer gewacht kan worden om tot verlaging van de rente der rijks b gehuwde vrouwen met uitzondering van haar die als kostwinster vanhet gezin kunnen worden beschouwdWuit te sluiten van een aanstelj ng in gemeentedienst T c de in gemeentedienst zijnde gehuwde ambterareraen onderwijzeressen enwerKvrouv en gk ko stwinsters zijnde bij afvloeiing van personeel bijvoorrang te ontslaan met dien verstan de dat de vaste ambtenaressen onder wijzeressen en werkvroUwen na de tijdelijke aangestelden in aanmerking komen d voor de toepassing van dtt besluitme gehuwde vrouwen en met vrouwen die in het huwelijk treden gelijk te steVlen degenen die In concubinaat leven resp gaan leven In deze gevallen zaThet ontslig ook zonder het praedlcaat eervol kunnen worden verleend e B en W de bevoegdheid te verleenen om In hijaondere gevallen de daarvoor m aanmerking komende commissievan bijstand gehoord van dezp re f Ienat te ijlten De R A X Tentoonstellttifr Vr tchtautumobielen uit acht mnden Over liet algenjeen plegen de menschen die de R A I komen kijken de allenmeeste aandacht te schenken aan de gewone auto s maar men moet niet vergeten dat de bedrijfswagens nuttige vervoermiddelen zijn Zoodat men bij de vrachWvagens allerlei bijzondere types aanpeft voor speciale doeleinden een nijaterie die buitengewoon belangwekkeiJd moet worden genof md ook voor den doorsnee leek Ben beaoek aan de bedrtjfswagenafdeeItng an de tentoonstelling fle me te daar an vindt me m de zijzaal is zonder tttülel evenveel waard als dé rondgang langs de prachtige en vooral ÉOfcrikoope luxeautomobielen Amerika levert In die bedrijtswagen i natuurlijk weer hel grootste contingent mei ken en wel 16 I at is één minder dan ardamKhe Crt heelt betoogd dat de ïarkenscrlsliwet en de rundveecentrales welke bedoeld zijn tot steun van de boe len In de piactUk slechts een masker BUjitcn te zUn welke den directeur van He varkensen de rundveecentrale en Sin vrienden de baconzouters geld in de zak aocn vloeien Tengevolge van je contingenteering van de invoer van het varkensvleesch in Frankrijk uit Nederland Is de prijs voor dat vleesch daar sterk estêgen Spreker zeide aldus het versjag in de V B Ct dat ten koste van het Nedermische volk broodroof wordt gepleegd I j dat de varkens crlslscentrale In het meen en haar directeur in het bijaüder het gemeentebestuur van Oss als ndiiiÈtJes laten dansen en dat zU het Sieentebestuur van Dordrecjht in de mallnB hebben genomen Dat de export van varkens naar België foo sterk is teruggeloopen weet spreker mede aan de gestes van de varkenscen trale welke centrale met speenvarkens heeft gezwendeld aldus zeide hU tentinde te z irgen dat er ten groot overcompleet aan varkens zöu ontstaan immen slechts daardoor zouden de prijzen laag geliouden kunnen worden en zou lie wenschelljkheid voor het bestaan van lie mrkenscentrale bewezen kunnen wor den Erl de directeur en zijn vrienden ji deze centrale laten voortdurep OBlilt zli er zulke groote winsten door kunnen maken ten koste van de rest lan Nederland De boeren hebben wel geklaagd zoovetvoUde spreker maar Colljn had h t De centrale is overbodig maar de singers moeten er 224 mlllloen voor opbrengen aldus vervolgde de heer Roeiofsen En thans is men met een grootenscha penzwendel bezig Spreker betoogde daarna o a dat het ïemeentebestuur van Oss een keurmees ter heeft wesgewerkt omdat deze keurmees rf zich niet door den heer Zwa nenberg wilde laten omkoopen om in itrijd met zijn plicht te handelen Na i og een aantal beschuldigingen te liebben geuit kwam spreker op t smok lielen van larkens welke z g voor export ljn b stemd maar die In werkelijkheid de binnenlandsche maikt worden tj D houding der N S B ieiding tegenover de ambtenarenteden gevallen advies terwUl Vaarten voor juri i di ch advie s werden afgegeven en in 1 gej val voor ee n adviea van een belastmg con iulenc De aandacht van den Wethouder van Openbare Werken werd gevestigd op iiet leit dat door nieuwbouw in een bepaala stadsgedeelte vaak het aantai winkels onnoodig wordt uitg reid De betrokken tunctionaris deed de toezeggijjig daarop by voortduring te zullen teezien Het bestuur heeft aan de Vereeil ing voor Vreemdelingenverkeer afgestaan de kiosk die einde 1932 op het Marktplein heeft gtstaan voor expositie der dagprijzen van de tone gehouden reclameweken De kiosk is geplaatst doch nog niet ingericht Het Besl uur der Centrale besttmd uit K Korf voorzitter N Noordegraaf vice voor iitter opgevolgd door den heer E A Polet M W G M van Loon en C H Hagedorn secretariapenningmeester tevens leider van het Adviesbureau In 1934 zal de heer A Poiet ais voorziticr optreden De actie voor dg Koopt meer welcen heeft aanleiding gegeven tot veel cK tiek die ongerechtvaardigd wordt geacHT Er is dan ook by de Middenatandscentrale weinig animo om een dergelyke actie nog eens weer op touw te zetten A U fropaganila Club8 Onder leiamg van den heer Albö van Wyk Kwam j l Aiaandagavund de K ring Gouda en omstreken van Anuiev rrupagandacluiÖh in huishoudelijke vergttden ig byeen Hw speciale doel dezer bijeenKonif L wab de onderlinge band der aaiigeatut ii clubledeiv te versterken De heer J W van Frankenhuyzen un s Gravenhage hield een opwekkende rede pr schetste het ontstaan dei A H paity tn liet Uitkomen hoe Groen van Prinst rer den lyd voerde tegen de verderteiyke beginselen der Fran sche revolutie wier invloeden zich nog steeds laten gelden als b ie leer r volkssouvereiniteit Tegen de souvereiniteit van den mensch stelt de A R party de souvereiniteit Gods Spr zegt dat de strooming van fasciamp en nat socialisme den toets der eeuwige begmselen niet kan doorstaan De Staat wordt in die steliels de gl o i macht in het i ven waarvoor allen moeten buigen De viyheid wordt daaxby i n zooverre geduld als de Staat zulks t oelaat Deze staatgvergo ding lüoft gezag gn v jheid het gezag wordt tyrannic de souvereiniteit in eigen itring verawyrft Spr bestrijdt voorts de valsche democratie die spreekt van beloften en denkHeel den waarvan in de practyk duidelijk is gebleken dat zy op totale mislukking uitloopen lïe S D A P schuwt de verantwoordelijklffeid voor het nemen van de noodzakelijke harde maatregelen Met een krachtige peroratie tot trouw aan het A R vaandel bestoot spr zijnboeiende re e Een levendige discussi valgde Na de pauze gaven led n der plaatselijke c ub eenige geestige Reclamaties Met oen woord van dank voor de medewei king werd de vergadering op gebruikelijke wyze gesloten Vuilniswagen in het water geredeiyrDe chauffeur Iron zich redden Hedenmorgen omstreeks 10 30 uur is dekleine vuilniswagen van de Gem Reinigingsdienst ii e Voorwillens in de sloot gereden De wagl die bestuurd weri taBMe 50jarige A R kwam vanaf de riSW piaastrecht en moest na het passeeren van delaatste hooge brug uitwyken De wagenzakte van den weg af en kwam in de slootgerecht Gelukkig was ze J V A voor de Radio Onze stadgenoot de liter Oor Huisman org secretaris van het Landelyk Comité der Jongeren Vrédes Actie spreekt op Zaterdag 17 F bruari a s s middags om 5 uur voor dfiJRadio te Hilversum olflengte 1875 M over tryd tegen den oorlog juist i ü Op dit Uur zal dus ni t zooals abusievelijlc in de radioppwamma s werd vermeld leen lezing door en heer Sluyser over Een plan van den arb j worden gehouwden hoek en J de Jong voor Coupeuse Mej J Laurier voor costumière A de Jong te Gouderak voor moderne sierkunst alle waren leerlingen van Mej J Nieuwenhuis Viertte Nuttuvond in den Nieuwen Schouwburg In den Nieuwen Schouiwburg zal op den vierden NutsaVond te houden Woensdag 2i Februari a S te 8 4 uur de Koninkiykc Kederykerskamer Jan van Heers te Utrecht een voorsteliing geven Opgevoerd wordt Gevaarlyke helling een Jalyspel in 3 bediiyven van Kurt Kraatz en Max Neal De regie is van C W dè Blauw Aanbesteding I van den bouw van vier afbeiderawoningen Door den architect D Stuurman athier is heden aanbesteed het bouwen van vier ar beiderswoningen aan de Vossiua traat al i Ingekomen waren 7 biljetten ef wel van d volgende firma s j J Bontenbal Krimpen a d Lek ƒ9527 Gebr Overkamp Gouda i ƒ 9686 Gebr IJsselsty n Gpuda ƒ 9750 J B er Czn Krimpen a d IJssel 9937 J Kasbergen Moordrec it ƒ 9950 Gebr Middelkoop Goucit ƒ 10 200 S Hermanet Gouda i 10 968 De gunning geschied ilater I Agenda 14 Feor 8 uur zaal Central Wiftersportclub Elfhoeven 4e taalcursus Uoor den heer N H van chelVèn Practijfc van h t zeilen Verschillende Steken 14 Febr i uur Soc de Réunie Ledenvergadering Ltbeial é Klesvereenlglng Spr m de Witt Wfinen Febr 8 uur geb Dantèi Cursus K H B O voor dames leider Dr van Elk Febr 8 uur Zaal Kunstmin Soc Ons Ge noegen Uitvoering van de Bazuin U Febr 8 4 uur Openbare Leeszaa Alg leden vfergadering 16 Febr S a u Soc de Réunie Nederlandsche Padvindersvereeniging afd Gouda Jaarvergadering 16 Febr Goudsche Reddingsbrigade Medisctte cursus voor dames en heeren onderleiding van Dr J Bik 8 uur Blauwe Krui Adspiranten 7 S uur 21 Febr SV uur Nieuwe Sdhouwburg Vierde Nutsavond 2 Febr 2 uur Zaal Kunstmin Soc Ons GeJ noegen Afscheid W den Hoed Goudsche Padvfeidera Groep 1 17 Febr 2 uur Welpen Verkenners enVoortrekkers Veemarkt Apotheken De apotheek van Mevr de Wed A H Teepï Gouwe 136 Is tot en met 16 Febr bene ens den daarop volgenden npicht des avonds na B uur geopend des nachts echter alleen voor recepten Overtre g politieverordening In een zaak Van W J E S 37 jaar loswerkman te Gouda appellant van een vonnis van den kantonrechter aldaar waarbi hy wegens overtreding van de algemeene politieverordening van zyn plaats verdachte had in de avonduren n couranten gecolporteerd was veroord ld tot ƒ 5 boete subs 2 dagen hechtenis heeft de rechtbank het onnis bevestigd Overtreding Jachtwot In een zaak van van der M 50 jaar uit Waddinxveen appellant van gen vonnis va i den kantonrechter te Gouda waarby hy wegens overtreding van de Jachtwet vet dachte zou zich op l3 October j l met een jachtgeweer hebben bevonden op land waar voor hU geen schriftelijke vergunning be at was veroordeeld tot ƒ 50 boete subs 10 dagen heditênis heeft de rechtbank het vonnis vernietigd en op andere gronden verdachte veroordeeld tot dezelfde straf In eeii zaak van J W J O 18 jaar uit Waddinxveen appellant van een vonnis v den kantonrechter te Gouda waarby hij wegens overtreding van de Jachtwet wSs veroordeeld tot ƒ 40 boete subs 8 dagen hechtenis heeft de rechtbank het vonria vernietigd en verdachte veroordeeld tol 2 maal ƒ 12 50 boete subs 2 maal 5 dagen iiechtenis en verbeurdverklaring van het in beslag genomene Crisis Varkenacentrale Iii een zaak van J O 55 jaar veehouder te Waddinxveen appellant van een vonnis van den kantonrechter te Gouda waarby hij wegens overtreding van de Crisis Varkens wet verdachte had een huiaslachting doen verrichten welke hy wpl by de CriaisVar kenscentrale gchter niet by den keurmeester had aangegeven was veroordeeld tot een boete van tweemaal ƒ 5 subs 1 dajt hechtenis heeft de rechtbank het v6nnis vernietigd en verdachte veroordeeld tot f 10 boete subs 2 dagen hechtenis Bestuurder z tJEar gestraft ƒ 2000 boete voorwaardeiyke hechte nisstraf en rijbewijs een jaar ingc trokken De Vierde Kamer der AmsterdamscheRechtbank heeft ee i bankdirecteur te Amsterdam wegens het veroorzaken van zwaarlichamelijk letsel door schuld veroordeeldtot twee maanden hechtenisstraf voorwaardelijk benevens een geldboete van ƒ 2000 en hem de bevoegdheid motorrytüigen te besturen voor een jaar ontzegd De eisch was ƒ 3000 boete De veroordeelde heeft op 22 Juni van het vorige jaar op den rijksstraatweg tusschen Muiden en Naarden een auto ongeluk veroorzaakt waarby drie personen ernstig werden gewond De directeur wilde een voor hem rijdende vrachtauto voorbyrijden doch hield te weinig rekening met de nadering van een tegenligger waardoor hÜ zich tot scherp coupeeren van de vrachtauto genood zs kt zag Niettemin ontstond een Mlking met den tegenligger waarby de bestuurder daarvan en de directeur zelve en een naast hem zittende dame ernstig werden gewond üe karakteristiek van Minister CoUjn Ue teksten waaruit zij werd saamgevat De Regeeringspersdienst meldt De karakteristiek door den ministerpresident dr Coiljn in de Eerste Kamer gegeven De zin sneden in de samenvatting waarop zich de èegenspraak betrok luiden Thans zljt gij de slaat van een Regeering die haar macht ontleent aan een corrupt bonzenstelsel Gij hebt aan mij Ven belofte gedaan Deze belofte praevajeert boven de trouw aan een corrupte Regeering Aan H toonen vajt dus dat er uitingen bestaan welke ten onrechte in degewraakte zinsneden konden wordensaamgft at Hiertoe Is het voldoende uit de num gen die hoog posities innemen het fatsoensbegrlp ge gevallen is ♦ De N S B heeft Ü noodig GU hebt de gr 00 te t ak om mede te werken aan de vormlnÊ vande discipline het solidariteitsgevoel en den kameraadsgeest in het geestelijk leger datde N 8 B I s Uit een tweede artikel hetwelk tot opschrift he iit Colljn buigt voor de bonzen en De zwakke sterke man worde geciteerd hebben de bonzen de Kerstrede voor een verraderlijken aanval in deniug misbruik t Minister Colijn heeft zich met dit be ilult gelijk geschakeld hU heeft zich gedwee gevoegd In het eenhelosfront der parlementariërs Steeds meer werpt de parlementaire democratie het masker af en toont zich in de volle afzichtelijkheid van hai r verwording Dwingelandij en zedelijk bederf bonzengeknoei er willekeur zijn de vruchten van het tegenwoordig systeem Eerst mocht fmen aannemen dat de Resecting iiie t van zins was om voor debenauwde en daardoor valsch gewordenbonzen te wijken van den weg van rechten fpde Het hoofdartikel van Volk ejx Vaaderland van 13 Januari 1934 onderte ek ndi Mussert bevat onder den titel De afgebrande lucifer der Regeering de volgende passages De Receering heeft het lidmaatschapvan o de medewerking aan 0e N S Bvoor de ambtenaren verboden Dit beteekent dat honderden ambtenaren pllchtagetrouwe dienaren van hun volk onder bedreiging met ontzetting uit hetambt gedwongen worden een b weg die ten doel heeft de geestelijke herleving d er natie tot stand te brengen teverlaten Zij werden gedwongen hun consclentle geweld aan tedoen wanthunhartlsnatlo wanthunhartlsnatlonaal en sociaal voelend enb 1 ij f t dit orji hun ges fai niet broodeloos be doen zijn DI1 Ü voorgaan van de Regeerlng heeft den Marxisten nieuwen moed gegeven De Regggrlng kan dooi haar maatregel a 11 eTti de ambtenarenbereiken De Marxisten o a In Utrecht hebben daartia getracht hetzelfde te bereikend den mlddenstahd door het versgirelden van biljetten met namen van winkeliers van wie gij vermoeden dat zij fascistisch yoe n met onder dle men de leedsgeheel ineeburgerde leuze l PascIsme is moord Tot dit fatsoenlijk depl van onbvolk richt Ik mij met het dringend verzoek de uoodige aandacht te schenkenaan de handelingen der Regeering omdeze te ot rdeelen naar hetgeen zij bedoelen en hetgeen zij waard z Un Ambtenaren lid va n de N S p Er uit met dte trouwe poze Zij hebbenjfe a ritm bonzen te dienen nietd e n B t a a t H is liitgealoten 4at een Regeering die zou staati boven de politieke partijen die lnder aad alleen en uitsluitend het belang van Volk en Vad prland zou behartigen tct één van deze maatregelen zou zijn overgegaan Het is het werk van de polItlekeUngen die achter de sfthermpn n de H0NIGS BOUILLONBLOKJES thans 6 voor iOct Indien de minister deïe vragen bfves j verleden jaar omdat tegenover tiet niettigend beantwoordt is de minister dan meer verhciiijnen van Chrysler Piybereid te bevorderen dat de hierbedoel n outlï en Republic sieclits toeneming e entevei ging zoo spoedig mogelijk van twee merken staat öe Condor en depiaat vindt J fargo mers van Volk en Vaderland van 6 en 15 Januari j l het orgaan der N S B waarop de heer Ir A A Mussert als algemeen leider staat vermeld een aantal zinsneden te clteeien die in onderling verband beschouwd het vormen yan een duidelijk üeeld mogelijk maken Ter ve rgemaHkelllklng worden de beslissende zlnsnelen door spatieering aangegeven In Vylk en Vaderland van 6 Januari 1 w komen de volgende zinsneden i gericht aan de ambtenaren leden der N S Br oor Teu gefefs hebt Gij het vertrouwen gehad m den Voorzitter van den Ministerraad dat hij als hoogste ambtenaar van den Staat vóJ tU zou staan wanneer Gij bedreigd w door de wolven die ik signaleerde In mijn afsches brlef aan den hoogleeraar Aalberse Dat lïij U en mij nu uitgeleverd heeft aan de wolven om h tijdelijk tevredehtestellen de gevangenen van do polftleke partijbonzen Evenals hen militairen o n t h € f 1 k U h 1 e r b IJ f van Uw lidmaatschap der NS B Men zal U dan afvoeren vap de ledenlijst Uw nummer blijft echter open Gijblijft daurop recht houden zoodat Gij net terugontvangt wanneer Gijeens In de gelederen kun tefugkeeren Velen zijn er onder U die door het I geweld hun cqnscienör aarigedaan de an telljlte loopbaan vaarwel zouden wll r len zeggen om voortajin geheel de N S B te cUerien j Uw gevoelens voor het schip zijn onveranderd dat voor een jiaö BfllÜllte pVtljeno n a fih a n k J Tke Reg lng du rechtva d ën U van het schip tfcjagen y GU zljt door het lidmaatschap der N S a In Uw plichten in geen enkel opzlchlt tekort geschoten en zoilt dt in de toekomst ook niet doen GiJ gevoflt u nu Reg fflngs f De lieer A Plesmaii naar Indië De lijst van de Amerikaansch merken ziet er als volgt uit AS BrocKway Chevrolet Condor Öiamond T Dodge Fargo Federal G M C Indiana International Reo Stewart Studebaker White on Willy s Overland Duitschland komt met Adler BüsslngNag Goliath Hanomag Maglrub M A N Mercedes Benz en Opel Krupp die er verleden jaar was komt dltmai op de lijst niet voor Nejjfrlf nd is oed vertegenwoordigd ook alleen reden om eens te gaan kijken Als Nederlandsch fabrikaat wprden er eïntioduceerd de ers Braman D A F Ford FordS n H T T en ltromliout Gardner Engelsche producten op deze tentoonstelllny zijn Austin Bedford Commer Karriei Leyland Morris Commercial ei Scammell waaryaflTide Leyland Karri rrt Sfam n rf niéuwe zijn Dan is er Frankrfik m et Chenard et Walcker Citroen pfelajiaye Latil en Renault Waaïlsij dient te worden op merkt dat Peugeot ditmaal forfeit heeft laten gaan en de Delahay er het vorige Jaar niet was België Zweden en Zwitserland zijn eielïPVnet een vertegenwoordigerregp Mlnerv Volyo en Saurer f De Helvetia het Zwitserscö merk oat i rieden jaar ook nog aJRe ig was is er than s niet iff Waar tegepwobrdig het v aag ituk van het wrvoer per autobus 700 vaak en zoo de aaWiachCtrekkend aan de orde 15 i aè iederVrieftcer graag eens willen zien a £ de techniek In deze in het laatste jaar heeft bereikt Dflt is heel begrijpelijk en ook heel goed Want dan al men dadelijk bekljiftn dat de automoblelfabrleken door een hc ele reeKs vernieuwingen en door volRomen nieuwe vindingen de euvelen van de vroegere aul któ In de meeste feva llen op afdoend Jpfe lebben ondervangen zoodat deautWttê van thans een voertuig s dat aan de hoogste eischen beantwoordt Dat allea laat on deze tentoonstelling duidelijk zien Ei derhalve herbalen wij onzen raad wie naar de R A I gaat Verzulme zekernigt de vrachtwagenafdeeling met meerdan gewone belahgstelüng te gaan tfekUJten I ITtrecht minikt Verderi vermindering noodig van f 296 048 Als eindresultaat van een langdurige becijfering betreffende de begrooting komen B en W van Utrecht ln hun voord acïht tot de conclusie dat Koite inspectiereis Naar wIj vernemen zal de heer A Plesman directeur van de K t M en tie K K JSLM zich op ZZ Maart as per vliegtuig naar Indle begoven voor een korte inspM tiereis Verleiij jng Indie tijn naar AA itraÜë n Indiè zullen besprekingen met de K N ï L M worden gevoerd aarblj de organisatie nader onder het oog zal wor d h gezien Hiertoe behoort oa de mogelijkheid an den aanlt g van nieuwe vliegvelden lr Indlë en eventueele uitbreiding van bestaande terreinen Opg twUfeld zal het verblijf van de heer Plesman in indlë ook worden benut om over de mogelijke verlenging van de Indiè lUn naar Australië nog eens te confereeren met de b trokk en autoriteiten In verband met de betrokken autorltdten In verband met de opvoering vh de snelheid der toestellen op de Indleroute Is deze aangelegenheid min of megr in een nieyw stadium gekonyn Het ligt in het voornemen met laêt toe FteL dat 18 April uit Indle errf lK naarNederland terug t Êèeref Ni ime rens beilrootinyvastgesteld Tekort van f h i tm I De gemeenteraad vail Nijmegen Weeft gisteren de behandellnl van de begrooting geëindigd Wijzigingen werdciy niet meer aangebracht maSf in een afzonderlijke Vfergadering zïll nog moeten worden üesllst over vfaag of het trambedriji a i da i niet z l worden opgeheven waarover binnenkort een rapport zaC verschynen over de nieuwe salaris en loonftgellng van hpt gemeentep soneel VI aarvoor de desbetreffende begrootingsposten reeds zijn verlaagd alsmede over reorganisatie dan wel samenvoeging van £ oclaIe gemeentebedrijven waarover eveneens een rapport zaf wotden uitgebracht De goedkeuring van de begrooting sluit eveneens inzi6lj de verhooging van d opcenten ot dé personeele bela tinfr waprvan Ged taten e hefiirr hebben gesWtt tot l6 f van het ï et Iij tariff welke verhoogirig voor de fractie van den Vrijhetdsbond aajilelding was omUjj n d begff btiiïfe te stemmen R ad Sleeff ttnsrot te besloten ge5d van li Januari 0 1 op het Jferso el ir di st deg gem ente met uitzbn derlng van dat K erkz am bij het lage middf ibalRr 9n hopgpr jonderwijs te verhalen a v p de bijdrage voor eigen pensioen i p van dtfti pensioen error dslag b van IjUdrdgf voor wednwenen v eezeupeiyAoen 5 oct van don pcnsloenÊrond la of van het totaal aan pensloenpronInlagen over ee bedrag van ten hoÓ ti f i xr De begroótmg aanwijzende een tekortvan lulm f iS cxio zal fhans aan Oed Rttttci worden aangeboden Ontslajr vhn de gehuwde vroini in I Gemeepfrdienstf l o voorfifellen van R en W a angenomèn De Haagsohé gemeenteraad heeft zich gisterep vereSnigd met Jif r vooratellen van B en W Inzake ontmrg van de gehuwde vrouw nlet kostwlnste in Gemeentedienst De vooretellen beoogen V a dt ongehuwde vtiïuwelljke am htPiia ren ondeiw jzeres ptI én werUlledeii die In vasten gemeen idlènst ijn mft ng ngvan den dag Vgn haar hiiwe lljk ü ontslaan heer Roefbfsen betoogde in dit verband dat men van de crislsvarkens i entiale geslachte varrfens kan koopen welke voft export zijn gestempeld en waarvoor i lt stabilfeatiepotje een bedrag u Wbetaald voor den zelfden prüs men levende varkens kan koopen n l 10 cenf per k k Men krijgt er dan een formulier bij dat men eigenlijk bij de douane moet laten afteekenen Maar als men deze voor uitvoer bestemde varkens echter op de Ainnenlandsche markt weet te brengen dan kan nlen aldus s rekei het torm uïler nog eens gebruiken Dtt zijn zoo vervolgde hij geen praat jes ntaar feiten en om dit te bewQzen onthuldes spreker daarna op het tooneel n geslacht varken dat voor uitvoer mtfmpelci was Hij Vertelde er ij dat Wl ln het pakhuis Gtba te Rottera dni normeer van deze vatkens had liggen enwj daagde de pblitfc uit hef varken m beslag te nemen opdtK deZe zaak nader kon worden uitgezocBt Op deze onthulling volgde een luid tnchtig aKplaus en hou zee geroep Op dit varken Is zoo zei sprekA geen hemni betaald en geen Invoerrecht h l nlft gekeurd Ik heb er cent per lillli voor betaald De rest is bUfepast uit het stablllsatlepotje ten koste van de boeieti 11 Vetvoliens heeft spieker ziinT feks va 11WoiPn voortgezet daarWj pa prolfsjor dr Berger regeerlngs tommls f He uitvoering van de varkens aiiiupt verwijtend dat jdeze m zomervacantle heeft doorgsKWcht mm Zwanenberg te Spreker eliungde zijn vaak iuidruch l f Bejulchte rede ir et er op te wU Vfthii Heeft gezegd dat op 15 April 7 ntrale8 voor varkens en rund ee verdwenen zullen 2i n Om deze TOrden wwr te maken is het noodfg In fpi ssle voor ondei zoek wordt mseiteld want aan het oordeel van de ooor de regeetlng Ingestelde commissie r men toch r or V fl gel Vlli brt 8 t Ple UIT ÜKN OMTKEit ÜOUÜEHAK Ëot moedercurai Het bestuur van de afd van heit GroeneKruis in deze gemeente heeft besloten by genoegzame deelnemijig een moedercursust houden Miltvuur Onder het vee van de veehoudster de wed De J alhier is èn geval van miltvipr metdoodelyken afloop geconstateerd Door denVeeartsenykundige Dien t zyn bestrydingsmaatregelen genomen om uitbreiding vandeze gevaarlyke ziekte zoo mogelyk te voorkomen HAASTRECHT Aanbesteding Het provinciaal stuur van ZuidHollandheeft aanbesteed het onderhouden van deprovinciale wegen HJllegersbergKruisweg en sGravenhage Nieuwe Ryksweg Rotter damBodegraven no6A 24 en 45 van hetprovinciaal wegenplan gedurende de jaren MAHKTUKRICHTEN Kaaamarkt Woenien 14 Febr Aangevoerd 46 partyen Pi zen Ie kw m r m ƒ 24 26 2e kw i m ƒ 21 23 Handel matig t LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST Het eerste doodvoiffiis geveld Een lid van den Schutzbund ter dood verooMeeld WKt NEN 14 Febr Het Standgerecht ie Weehen heeft hedenmorgen het eerste doodv oiuiis gevelH De beklaagde was een Üd van den chutzbundj Munichrichmer dia bü de jonpte gevechten zwaar wei gewond en uit het Ziekenhuis naar de Rechtszaal was geleid Hy is veroordeeld tot den dooÖ oor de strop Te draz staan heden 4 leden van den Schutzoundj oor het Standgerecht terecht De WecX e Arbeidersba nk is door de militairen bezet en gesloten l touwtjes trekken M e t 1 V a n d e 100 K a m e r is men dt gevang e ne t£fciirf tjestrekkers I Maanden geleden hebbeiy reeds de JïTolijtlekelingen getracht om den Bljzon r deren VrijwllUgen Landlitorm om Ie zetten l n gewai ende partljle gers Daarvoor was noocjlg dat de JIS B ers4rult verdwijnen want die willen welmedewerken aan de handiisvlng van deorde en rust fan sMands wekten maarniet aan d e an dhaviiTfi vanJ P art ij en 1 Hierna volgt een verwijzing nasii Volk ïelg de en 1935 Laagste inschrijver was Leeuwen té Haastrecht met ƒ a 670 Ar vaTl RECHTZAKEN Rotteidamsche Rechtbank Crisite Zuiveiwet In een zaak van M L D 29 jaar uit 9ïeeuwyk appellant van een vonnis van den kantonrechter te Gouda waarbij hy wegens overtreding van de Crisis Zuivelwet het venten van melk zonder hèt bezit te ziJn va n een schriftelijke ver nning cjaar ooi was veroordeeld to welke straf was l niet gebleken heeft hej O M van de Rotterdamsche Rechtbank m M schke nadat nog een controleur van 4f CrisiaZuivelcen trale was gehoord na er op gewezen te hebben dat i erdachte stelsfllmatig dö crisismaatregelen saboteert vernietiging Van het vonnis en verdachte s venoórdeelingitot f 25 boete subs 5 dagen hechtenis geëlècht De verdediger van verflacHte mr Van tHo f Stolk pleitte vrijspraak Diefeui met raak De rechtbank heeft veroordeeld l A de V 20 jaar los arbeider uit Reeuwtfkr A P K 21 jaar koekebaUter uit Gouda en J van G eveneens los arWider uit Reeuwük alft drie gedetineerd iwëeens diefotal in vpreenimng met braak veP dachten hadden in dfe tweede helft van het vorige jaar uit consumptietenten op voetbalte einen bö Gouda allerlei lekltemyen benevens eenig geld gestolen na dè sloten te hebben geforceerd iefter tot fi msfinden gewangenisstraf eveniiwl voorwaardelijW met e pnpeftiJd van drie jaar Tn een zaak van X B 40 jaar bezorger tA Gouda ap Ilant van een vomnis van den k ntonrecKt r aldaar waarbij hij wegens Hlern g ekl Yitdêilan van 67anülr waamö deze passages worden geciteerd Wanneer ef leden waren die mtfn ad ies vroegen dan was mjjn antwoord Het uiterste wat gevraagd mag warden open en eerlijk beiU n het lidm ischap de N S B en wanneer men dan zonder een woord van dank uit B V L 01 Burgerwacht zijn ontslag krllgt dit correct en waardig aanvaarden Ontslag nemen kunt Ge m l niet want daardoor verklaart O IJ V zeil onr waardig om in uw korps te blljvieit dienen De verhouding tu ischen den heer Mussert en de zijnen is dlje van een Leider aan wlen de geloJte van tr W is afgelegd met wlen men gaat oR dik en dun Vulk n Vaderland van 13 aJ jiuari 1934 yan wlen men de bevelen gehooiïaamt Legt Inen Allernaast de ïoorstelling van bet gezag der Regeering en Un grondslag dap Wijkt ook daaruit dat ingeval van strijd tjsschen h t bevel de IJegeerlng en het bevel van Mussert dl laatste praevaleert slaven omdat de R geejÊig n a ai willel ur over U be cHlfct eii zich fian Uw coriècient e nlets gelegen laat liggen Bedenkt dat gij tenA lotte niet cen Repeerlng dïCit maar uw volk Aari leden van Landstorm en Burgerwacht wordt het volgende gezegd GÜ hebt niets gedaan en zoudt ook nlinmer Iets willen doen dat in strijd zou I n met datgerie wat uw meerderen in die koipsen met recht van u nic chten verwach en He t 4 aat te vreezen dat deze korpsen nu Instrumenten moeten worden in handen van polltiefee pjfrtljen Gewapende partljlegefs met het doel om on s zoo noödig met geweldj te beletten langs legale n wegl aan hetlse vi lnd t k omen ket staat nog j e be fcn Of het Jonge Nederl andsch volk zich daaftoe al heter op aan k mt zal leenenJ Gij laat deze terr I Tn stln hechter iMels door T seme ccin een gevoerde varken In a ln 2 H d r gearresteerd ikelS en r nL n van lnk bij het itel r h hofrteester en elen arrestee J rs en bot dere not Hande Is s og w onderzont n dat ïe tHeiem iff enwe KL jrlneautoritelten in Helder hJdi echerche van r heldenieve r ingesteld waarbU r ODse rl V botteliers ï n v I beseven tofdfe e Pgeschreveï l verklaringen weer vrUgelaten i ZuiO Holl Öenreilbig Ledenvergdlering op 23 Febr De Coöp Zuid Hollandsche EierveilinfA G houdt op Vrijdag 23 Febnlki tè half 2 deg middags een ledtmvergaderB in hoteltooSlans te Rotterdam De agenda vermeldt o mX Jaarverslag Secretaris i Jaarwersïag Direc ur Behandeling Balans en Veriies en winstrekening Voorstel bestemmijie fcpHhBl j j Bestuursvertóezip r MoIenaar ÖWwi r k aftredend i 1Hdesbaar H A Schij m Btolwijk J J Broers BolliHKiBche Radin aftr herkiesb C v d Heuvel Den Dolder Commisgarisverkiezing T Vermaat Biert L A v d Lbiden Abbenbroek Vragen stellen over dp Regeeringsmtntregelen door J j den Hollvider Afscheid W den Hoed Op Woensdag 28 Febn te 2 uur namiddag za de heer W den Hoed in de zaal KunstTnln van de Stó tOna Genoegeii afscheid nemen van eferThigcn en oud leerljTigen Examcna van de Ensatd Voor de VpÖdag gehouden examens van l de E N S A T D slaagdvi de dames L f r Beuraoverzicht De beursgtemming was heden over het al gemeen goed pryshouaend Alleen op dg beleggingsm rkt wa s de affaire iets levendiger DoUarieeningen waren gevraagd en verbeterden ongeveer 2 Zooals bekend wordt morgen geveld de uitspraak van de Haagïche Rechtbank ijmzake het goudclauaule proces Voorft was er belanjrstelling voor de Ned Ind leening Ned Staatsleening weinig veranderd Duit he obligaties bleven op p l Philips liepen ruim VA terug Aku s en Unilevers gaven slechta cfnbeteekenende TWïigingen tlf zien Kon Oli zoo goed als onveranderd terwijl de Amerikaansche soorten wat lager noteerden H V Gij laat deze terreur over u heenigaan Br zijn superieure gefeest dat weet ik dle u willen ilwing opi telt uw ontr slag té nemen die dus van meaning zijn dat gUzelf moet te bennen gpven onr waardigne zijn om in uw kopps te dienen Daartoe hadden ze 1 £ s degenen die Dreyfus veroordeelden niet den treurigen moed die begrepen ten minste dat metWvan den veroordeelde niet kon verwacnten dat hljyelf zijn degen brak Hieruit blijkt hoe diep bl soniml gpiengFnieuws w N tiofla S ialisti8che Betref E i vergadu lnV van 1 fem rpor tfc Ots ei iï6hd is m het gebouw Lytelle te Rottérdam eén vergadering gehouden van dt slagerscorporatle liï oprlihting van de N SB op welke vergadering de heer A Roeiofsen een rede heeft gehouden waarin hij volgens de Nieuwe Rot RADIO TlLEGR lprsCH WBERBÊBICHT 14 Februari Verwachlihg Zwakke t matige veranderiyke wind rievelig met waarschOB Jt Igdelyl toenemende bfewoltóng wetntgr of I geen T eei slag Iicht vorst tot OT liet vriespunt des nacht overóag tet koftder qfertreding van de algemeene polïtïeveror 4 verloren ruim 1 Tabakken onregel den ing Gouda was veroordeeld tot ƒ 5 matig terwijl rubbiBr in herstel verkeerdeïi boete ubfi S dagen hechtenis heefty djr Amsterdam rubbe noteerden ongeveer 1 rechtbank het vonnis éff grond van n hOoger De stemming voor Amcrik fondsen I ï it rx i u tiHttguvi ue aanren l W t ÉDr au v Advlw versti Wei in 24 i MarwHa te addtnjcve i Mej C Slpierfng vormfout vernietigd verdachte is ontslagen van rwhtavervolgfng wa niet onguntdtg bleven de koersverEchUlen van geringe lieteekenia Banken voor Marxisten gesloten marxistisch j xaniha ti i n h aan meneohen die daarmee in relatie staan eenigga d meer uit te betalen Deze maatregel v urdt algemeen be houwd als voorbereiaing van de jnbeslagneming van het vermof fj der marxistisch organisaties buitënTandsch nieuws DlTITSCHLArfbWaarom wordt Dlmitrof yevangen eehouden Voorloopiir te sevdart k DecoiresponcentJivan Evening Standard In Eerlijn lïeeft in een interview met MmlsterlalraL Ei be van net ministerie ïan iiultfntandsche zaken ernouien vasiom de drie Bulgareh niet in vrijheid woiden gtstcld ondanks de vrij praak in het rijksdagproces Wij besrKcuwen Dimltrott als een gevaarlijken internationalen communistlt chen opiuler zeide hij Wy voelen dat als wij lem nu bevrijden dit alleen een vloed van gruwel propaganda 70u ontketenen als hij in t buitenland kwam Anderzijds kunnen wij hem niet tot zijn dood ir de gevangenis houden Politiek i 6u dit niet juist zijn Daarom nullen wij hem gevangen houden tot de opwinding ov r den brand geluwd is Voorvallen in het buitenland zooals de schandalen in Parijs hebben de publieke belangstelling reeds van de brandoorzakeh afgeleid Communistische piopagandt in het buitenland s niet zoo groot xoodra wij Dimltroff niet meer gevaaiJijk zullen achten uilen v ij hem vrij laten Doodstraf jfKéischt tegen zes mannen WegeniS moord op S 8 ipa i In het proi es wegens den moord op den S S man Vpn der Ahé elseht het O M tegen de beklaagden Huettlg Krumpholz Fischer Moesemann Rabenou en ilanan Szellag de doodstraf radionieuws ProgTamma vow heden Hilversum 5 30 Orieksch weekeind Voordracht met gramot9onplaten naar gegevens vsffi dr Led Mattliias door Ary an Nlerofc b m V A R A Qrkest o l v Hugo df Groot t io De Hommel Een schets van Ha sse Zetterstrom vert jild door Frank van IJi tn Voordracht door Adolf Bouwmeester 70 i VJi R A Orkest o 1 V Hugo de Groot 7 4i Voetbal van den 0ag Beschouwing over deh hedenmiddag in het Sparta Stadlon te lotV erdam gespeelden wedstrijd Nederlandsch B elftal Reading Eng prof club door J C J Grofjtholl 8 115 Dat doet de deur dicht Meyer Hamels nieuwste revue Auteua aftL M eyer Hamel en Rldo Medewerking vaVi Henrietta Davids Sylvaln Poons Kees Pruis Marie Hamel dJn Blok ArncHd Stanowsky Elize Faasssn Jople Koopman Tèitl ana Tamarova Aie Ludowsky met zlj girls Kapelmeester John Brookjiouse Mac Carthy Uitzending Huizen 5fi Kinderuurtje te lelden door den heer P A de Royer iang mej L V d Valk 4 no de heer K Brouwer C X Landbpuitfhalfuurtje Sprekei de heer C P Voè elaar Onderwerp De be teekenis onaier sulkerbieten culCuur 6 30 Uitzending van het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart De heeren A Ban ring en U K A van Dimren gevtn een toelichting op de lessen voorkomende In het weekblad De Biijjaenvaart N C R V 7 15 Persberichterj chr Persbureau 730 Sprekers namens het Conit der geestelijke ep cultureele verzorging der te werkgesteldp werkloozen De heeren J H Hemmers en D C A Bout a OO Concert door heï N C R V Klein Orkest O M v Plet V d lfurk Solist G r i Burg orgel 8 S0 Pïof dr K Schiiöer Eerste lijdensoverweging voor de 7 lljjtenswekep lo oo Vaz Dlas 10 Gramofóonplatenconcert BINNENLAND Het derde lia If regiment defileert voor de jyoningrin de Koningin Moeder tn de Hilnses De lee sren ter gelegenheid van het jar itf estaan vun het derde halt legimeiS nuzaren zi jn gistermorgen inW den Kaag aan aneen m t § en beöedi iin spleclitjgh vanJr erv e offftiercn op net Alej anowveltir f Er ij as voor deze tradltioneele ech tigheld welke telken jare op den verjaa dag v£ n het regiment jilaats heette groóte lïelangstelUng De jfingV reserve ot tic leren werden ditmaal tóegesprok n door géneraal Fablus den Ihspectefti der favaterlf Het yevsie esMidroM het mltrallleurpel itori defilefiden t e paard de overige eskadrons waren te voet opgespeld Ook de muzle an de huzaren was teg woor b riecntleheid op het Mexandèrjeldverd gevclgd dóór een marsch door 4estad met een dejtlé voor de Konlngfe endt KoninginMoeder De troeptn trokkerf mét de miaziek öorop var het Aiexandeivefd door de Zeestraat nasr het paleis Nöordeinde Ken beJangsteliende menigte wachtie c uar de kdmst yan de hüZaren af Bij het 3ta i5dbeeiö waü plaafs gereserveerfl oor een aantal jpud cavale ie offtcIeren o a m el hnn iames Het muüipl korps m t het witte pau keppnard stelde lch oö h t pleintje tus Rchen fiet standbeeld en e Bilèls ïtraat op in afwichtlng vsk het elilö STASSNIEÜWS GOUDA 14 Febr 1934 WtiEigiii £ uitbreidingsplan S utsteuing bebouwingavoonBchrilien b en W sciirijven aan den Raad Overeenkomstig het voorstel no fyö van 18 Nwember 1931 besloot Uw Raad in zyu vergadering van 23 November lyjl tot In Uw Vergadermg van 13 Juni 1932 deelden wy het schryven van Ged Staten van 30 Mei 2 Juni 1932 mede waarby wffll bericht dat de beshssing was verdaagd op het voormeld raadsbesluit hetwelk wy By chryven van 11 December 1931 ter goedkeuring hadden ingezonden Inmiddels was door de Provinciale Commi sie van Advies voor de uitbreidingsplannen opnieuw contact gezocht met ons college en had een bespreking met deze cominissie plaats gehad Het resultaat van het met de commissie gepleegd overfëg is vastgelegd in de gewijzigde teekeningen en een ontwerp verorde iiing regelende de bebouwing van de terreinen begrepen in het uitbreidingsplan Hoewel de herziening van het uitbreidingsplan in Ijft tot stand kwam voordat de gewijzigde Woningwet 1931 in werking trad is bij de beoordeeling van het herzien ngsplan het gemis gevoeld van bebouwingsV oorschriften als beduid in het nieuw artikel 39 der Woningwet De gewu zigde teekeningen en de ontworpen bebouwings voorschrift en hebben de instemming van de commissie van Advies voor oe uitbreidingsplannen verworven nadat daarin nog eenige verafideringen waren Iai hgebracW By schrOv Xg November 1933 no 200 B bracht de jnhüddels op heven doch in de Woningwet nog steeds voorkomende Gezondheidscommissie gunstig advies omtrent het gewijoigde plan en de bebouwingsverordening uit Overeenkomstig het voorschrift van artikel 37 der Woningwet heefU dit herzieningsplaTi met teekeningen en de onfii erp ïerordening van 17 November tot en met 15 december 1933 voor een ieder ter inzage legen j Bezwaren tegen dit plan werden Jn ebracht door de tjebr den Hertog by ryven van 28 November 1 33 voorzoovefl betreft de Kfrugerlaan c a en door den heer G van Wingerden bij schrijven van 9 December 1933 voor wat het gedeelte Zwarte weg Steynkade betreft Zoowel de directeur W Gemeentewerken als de commissie van bijstand in het beheer der Gemeentewerken brachten omtrent deze beiwaarschrfften uitvoerige adriezen nit welke wli by de stukken voor U vergadering hebben ter inzage gelegd BiykertB deze adviezen zal aan de bertraren van de Gebr den Hertog voor een groot gedeelte kunnen worden tegemoetgekomen door het verleenen van dispensatie vol ns artikel 5 der Bet awiïi verordening Mg heele tegemoetkoming aan deze Mzwaren zal ei enWel niet mogelyk zlJn omdat zü van de comnysalfe v n Advies voor de Ui breidingsplannen zyn aang racht De bervaren van den heer Van Wingerden houden geheel verband met db wüïigfnSwelke op aandrang d meergenoemde lissrai zyn aangebracht De com5 van bijstand in het beheer der Gemeentewerken is tegen deze wijzigingen och heeft zich er noodgedwoijgen by neergelegd omdat e goedkeuring vafi het U zisrtngsplan niét langer mag worden tegengehouden wil geen stagnatie ontstaan in de bouwBedryvigheid Vooral de Stcynjcade eisrht naar haar meenlng nadere snidie wijziging van dit onderfeel van het plan acht zU niet CltgeBloten Wy meenenv dat het alleroprat nöodig is dat op het herilpnlngsplan en d bebouwingsverordening de vereischte goedkeuringwórdt verkregen Wanneer deze Is verkregen en de uitvoering der Wtmingwetvoorscljrlften uit dien hoofde gem stagnatie meer kan ondervinden is er gelegenheid het onderdeel SteljnkadeJfeitrte weg nog eens nalj pr te bezlfti jOflgediende bezwaarschriften moeten i1aa om ofe i geen aanleiding ge écv tot hot wijzigen van het thans ontworpen plan Pn der verordening Tn verband met het vorenstaand hebben wil Je eer U verga ng voor te stellen onder intrekking yajHiet raadsbesluit van 23 November 1931 no l3 8 i95 te besluiten tot vastrtelIJngfvan het hierbjti overge lewl e pUn tot her ning vjin h e t ulttrel diiiysplan dezer ge eop vïn 28 Jailiar 1929 alsmede van de verordening regelende i de bebouwing van d terreinen begrepen in het uitbrefdingsplan dezer gemeeVite De Middei staiidMentraI Het JJtarTer Iag Het pas yeréchenen jaarverslag vyi deSflddenstandscentrale voor Gouda en Omstreken is niet in opgeweJrten toon gesteld Een groot deel daarvan is een verrÜ aa den middenstand dat het aan eenheid enactiviteit ontbreekt berwill er daarentegen T üel hltfk v ontef r lenheH wordt gegeveïP Attn het feltel k© an dit verslag mtleepm wU het volgende Op 1 ranuari 1934 bedroAg het aantal ed i van de hU de Oentrate aangesloten vereeniytniren 463 tegen het vwrig jaar op dat HlJdBtip 474