Goudsche Courant, woensdag 14 februari 1934

op Southwell rekende Warempel Ja Daar had yc nooitaan gedacht Hij chrok zich dood toen Je hemherkende Wat het ook Is waardoor BhotteUus hem in zijn macht heeft hij heeltiemand nobdlg die hem helpt Hij zager uit als iemand die totaal kapot was Wie wfet hoe blij hij is als Iemand hemuit de klauwen van dien schurk haaltAls hij aan onze zijde staat nu dan konden we de zaak gemakkelijk tot een oplossing brengen Je vergeet Shottellus Dlck Voor70over ik hem nu ken zal hij daar op I Howant End niet stil zitten terwijl wjj I een net om hem heen spannen Dat is I vanavond al gebleken En als hij ook maar even vermoedt dat wij vat op Berrlngton krijgen nu dan geloof Ik dat die Jonge man er geweest Is We moeten hem dadelijk zien tepakken te krijgen antwoordde Singleton Als we weer ln de stad terug zijn ga ik naar lady Arthwalte en zal Ik metzijn zuster praten Zij zal zijn adres wel I weten I En als dat adres nu eens Rowant I End is wat me heel waarschijnlijk toe I lijkt Die man die miss Berrington nu I derweg Het instapoen Ik wed dat da I Tony was en hijfging niet met haar I naar de stad terug Ik denk dat zij hem I het een of ander van Shotfteltus heeft I verteld en dat hlJ toen terug kwam om rekenscbap te vragen Wordt vervolgd é W panctbrleven ik 100 1 in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOOKW GEVRAAGD liefst pa 1 Maart a s een TYPISTE voor de Hollandsche taal leeftijd ca 17 iaav Brieven met opgave van verlangd sal iris iiiHer no 571 Bar Goudsche Courant Mai kt 31 Gouda Prottstantteh Qoudtehe BeiraftnlsOndemiiiiinB i tJ Dir H VAN DER GRAAFF Bteuwstraat 19 Telef 2231 L SRc S De HO premie coupons zyn niet ingetrokken en i biyvsen tot nader aankondigirig jiTiJöiai geldig Wopmpoedeps jfenaamd yiFei initan werken BETER dan alle andere wormmiddelpn en mo en niet gelijk gesteld worden met wormkoekjes bonbons to entjes enz daar al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoeders genaamd Farmitan bezitten een bijzondere vindin rijke samenstellinir en verdiii ven zeker Spoel madê ma g en andere ingewandswormen zoowel bii volwassenen als bij kinderen WORMPOEDERS genaamd fERMITAN kosten 8 5 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar of directvan lacolii Miria Wortelliter OUDE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Men wachte zich dus voor namaak Wormpoeders niet voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Wilt U Venna ereu Op welk gedeelte van het lichaam V flok wenscht ZONDER baden dieet ol geneesmiddelen Uitwendig en onschadelijk Resultaat na fen dag zichtbaar Vraagt gratig aanwijzingen en ieferenties aan werken zonder kramp of pijn Doos 60cent Mevr COLENBRANDER Overtoom 145b Amsterdam W 15 000 Gezinnen in Gouda Haastrecht Moordrecht Stolwük Zevenhuizen Berkenwoude Moercapelle Bergambacht Waddinxveen Gouderak Boskoop Ouderkerk a d IJsel Reeuwijk Nieuwerkerk a d IJsel Bodegraven lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit tj DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND is alleen giondig te bewerken door te adverteeren in onze 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgeen gü onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND L W OPDRACHT TERSTfflVD IN AAN HET BUREAU 1 MARKT 31 TELEF 27 5 Alleek Haasazijh uedt U zekerheid Wanneer U gewone azijn koopt zeKs al wordt deze gepasteuriseerd in flesschen verkocht loopt U blindelings gevaar tegelijk met deze azijn lallooze bngersbhtigheden naar binnen te krijgen waaronder de zeer schadelijke azijn aaitjes Slechts bij BOOG AZIJN behoeft U hiervoor niet bang te zijn want BOOG AZIJN is een reincultuurprodud d w z reeds vóór het sterilisatie proces Bevat deze arijn absoluut geen schadelijke bestanddeelen Dringt er dus bij Uw leverancier qp aan uitsluitend BOOG AZIJN te ontvangen AZUN BOOG HAASATIJNPABRIBKEN MV HAARUM Engrofl Fa RENEMAN v d HEIJDEN Goudsche Vraagb VOOR 1934 1935 j L S lik De uitgave l9Si 19 K ran de GOUDSCHE VRAAGBA ïs in bewerking Binnen eenioe dagen worden aan de bekende adressen deo igaren van rereenigingen instellingen e d ter e v verbetering toegezonden ivij verzoeken vriendelijk deze enkeledagen na ontvangst met de e r wijzigingen aan ons terugte zenden De nieuwe uitgave zal wederom met verschillende nieuwe gegevens worden aangevvM teneinde dezen practischen gids nog meer aan bntikbaarheid te doen winnen Toezending van nieuwe daarin gewenschte opgaven wordt gaarne vóór IS Februari a s ingewacht De Uitgevers ♦ A BRINKMAN ZOON Markt 3t Tekf 271 5 lilUIDSCH IIIDuiCIIE DOLUIILEEIIIII 1922 U C 1921 Oh 1923 1 OE MINISTER VAN STAAT MINISTER VAN KOLONIIW ÏN DE MINISTER VAN FfNANCIfiN maken hei volgende bekend Zoodra het bij de Staten Generaal aanhangrig ontwerp van wet tot wijzlsring van de Nederlandsch Indische Conver sip Leeningrwet 1931 Staatsblad No 274 zal zgn bekrachtigd zal worden overffegaan tot t uitgifte van een 4 oVeei1igJarige door het Rijk gegarandeerde NederlandschIndische Leening in Guldens ter conversie van het uitstaand bedrag der bovengenoemde dollar leöniD ffen zulks onder de navolgende voorwaarden UitgifteHoers 100 pO b Stukken en coupons vr van couponbelasting c Inschrijving uitsluitend open voor houders van Indische dolluïschuldbewijzen zullende de waarde van die stukken worden berekend gtuden koers van f 2 45 per dollar terwijl geen onderscheid wordt geraaaHtusschen de schuldbewijzen der 6K en 6 dollar leeningen In afwachting van bedoelde uituifte wortit aan houders van schu bewijzen der meergenoemde dollar leeningen ie gelegenheid gegeven omvan hun bereidheid tot medewerking aan het uelulagen van de conversieleening te doen blijken door REEDS THANS ds in hun bezit zijnde dollarschuldbewijzen in te leveren tegen door den Minister vsn Staat Ministervan Koloniën getcekend ontvangstbewijs I De nominale waarde van Ie TOT EN MET WOENSDAG 14 FEBRUARI 1934 ingeleverde dollar achuldbcwijzen wordt bü de uitgifte van de Nederlandsch Indische Conversie lcenir K I i 4 gegarandeerd door het Rijk BEREKEND NAAR DEN KOERS VAN f 2 0 TWER GUL DEN VIJFTIR CENT PER DOLLAR TERWI II OOK DE LOOPEND RENTE VAN DEZE DOLLAR SCHULDBKWUZEN TEPKN DIEN KOERS ZAL WORDEN AFOEKEKEND De inlevering van de schuldbewijzen op den hiervoren omschreven voet kan kosteloos geschieilen door bemiddeling van de leden van de VEBEENIGINH VOOR DEN ilFFECTENHANDEL te AMSTERDAM de VER EENK IN VAN EFFECTENHANDELAREN Ie ROTTERDAM en dei BOND VOOR DEN GEflJ EN EFFECTENHANDEL IN DE PROVIN CIE te s GRAVENHAGE op eiken werkdag behalve des Zaterdags tu kantore van De Nederlaiiilsclie Hanilel Maatscliiippij N lf ti kstiriliR Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de bekendmaMm dd 18 Januari 1934 waarvan exemplaren verkrijgbaar zijn bü d K V j Drulckerü en Uitgeverij J H DE BUSSY te Amsterdam D Mintater van Staat Mlni t ▼ KoMh H COLIJN De Minuter van FiniuuUm OUD tGr T ha 18 Januari 1984 I n i IJ iS fABKIfK V M MAGCKS VOEDINGS fc iDDflEN It AMSTERDAM DE HUISÓE NOOTEN SMUtlEN als Moeder M o g gi s Producten gebruikt Bov endien geeft dit honderden Nederlanders een goed bestoon aan de Fabriek van Maggi s N V UtrechtscheHypotheekbank UtRkCHT Pandbriaven f 64 000 000 Regerveg f 1 760 854jS DE BANK stelt beschikbaar Voedingsmiddelen te Amsterdam 72 Jaargang HO I85a7 Dondapdag IB FabPHarl 1034 fiÖIlll rHF rjOllR ANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN O STRE BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOIJDERAK HAASTOEOIT NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDlNXVEEN ZEVENHUl Zi en z Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagablad oer kwartaal ƒ 2 90 per weeïi 22 cent overal waar de bezor ging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zond sblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA b onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in hat Zaterdagnummer 25 büslaR op den prüa Lifefdadigheida advertentiën de Helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 ïla elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden medédeelmgen by contract tot zeei gereduceerden prijs Groote letters en n nden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau jÖn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zjjn De opstand in Oostenrijk Ontbinding van vakbonden Eerste doodvonnis voltrokken De regeering heelt alle mitilaire krachten te Weenen samenj etrokken nd Verdragen dooi Frankrijk Frankrijk en Eng Ken handelHOoiIoRv tusschen beide landen opgezegd krachtiger gescherming tegen den Knge 1 sohen invoer Deze werd hun tenslotte to jgestaan in den vorm van 16 procent val tatoeslag op de invoerrechten Reeds d t jfeit had in Engeland een hevige ontstem I ming gewekt en ertoe geleid dat vertoogen 1 tol de regeering werden gericht Toen daa I op nog de vermindering der contingenten 1 met 75 procent volgde ontstond een alg 1 j meene verontwaardiging temeer aang 1 zien Engeland aich erop kon Ijeroepen dat 1 lrankryk het in 1932 een handhaving der 1 destijds vastgestelde quanta voor een P I node van drie jaar bad toegezegd 1 Frankryk dat om politieke redenen h t liefst een geschil met Engeland zou willen vermijden heef zich wel is waar gehaast I den toeslag van 16 procent weer te laten I vullen en ten aanzien van enkele contin I genten den vroegeren omvang te herstelI Itn maar sommige textielfabrikanten dron I gen zoozeer aan op handhaving der ver I mindering dat de Fransche regeering voor I dezen aandrang eindelijk zwichtte I De vermindering der loonen in de kaI toennyverhe d te Ryssel wordt voor een I groot deel dan ook als een manoeuvre be1 schouwd door de industrieelen op touw geI zet om de regeeriijg aan de hand van dit I loonconfUct te bewyaen hoe ernstig de I noodtoestand is waarin zy verkeeren en I hoe noodig het derhalve is dat de Fran ache regeering hun krachtdadiger dan tot dusver steun verleent Engeland laat zich echter door een en ander niet uit het veld slaan en heeft reeds besloten twintig procent extra rechten op bepaalde door Frankrijk in te voeren waren te heffen Duitschland nam reeds overeenkomstige naatregelen Zoodoende ziet de regeeringDoumergug zich reeds terstond voor groote economische moeilijkheden geplaatst die nog ecnstiger zullen worden als andere stoten het voorbeeld van Londen en Berlijn volgen de zuiveringaactie van langen duur zat zyn I In de strijögebieden Ottakring MeidÜng en 1Simmering wordt hier en daar nog gevo h I ten De zuivering in den sector Florida I dorl is nog niet ten einde Zij zal heden iochtend worden hervat Men is voornem ns I het geheele gebied thans in breeden omt ek I door troepen te laten afzetten en dan de 1 definitieve zuivering te laten voltrek en I aoor de artillerie 1 Woensdag heeft de r geering alle mli I taire krachten waarover zy de beschik 1 iiing heeft verder te Weenen samengetrok ken Het verluidt evenwel dat de leden an den Schutzbund zich opnieuw verzameen I Zij hebben in den loop van den dag en aantal hardnekkig verdedigde stellingen moeten prysgeven Van li arbeiderstehuizen die waren gebarricadeerd ia dfi w tte v ag geheschen Er zouden alleen in Weenen meer dan j I 1100 dooden zyn Regeerin is d n tocBtand meCgter Een officieel mededeeling bevat bet be r cht dat de regeering in Linz Bruck an der Mur Kipf nberg Steyr en Wiener Ntustadt meester van de situatie is Ln al I deze plaatsen werscht thans rust De zuive I ringsactie op Ifit Weensche gevechtster rein I moet vanmidd nog voltooid zijn Een ultimatum I Bondskanselüèr Dollfuss heeft gisteravond I voor de radio fweemaal Iftngzaam de volj gtnde medede feng van de regeering voorgelezen Wie zich van nu Woensdagavond U uur af van elke onwettige of vyandige houding onthoudt en zich hedenmorgen tusschen 7 en j j 12 uur bij de organen van de uitvoerende i macht aanmeldt kan met uitzondering van de verantwoordelijke leiders op vergiffenis rpkenen Van 12 uur af bestaat er voor nieI mand onder geen enkele omstandigheid j ineer pardon I Veraterking dor Oostenrykschc grenswachten Tenemde de ontvluchting van Schutzbun ders naar Tsjecho Slowakije te voorkomen I heeft d Oostentijksche regeering de grens j jDosten aan de Tsjecho Slowaaksche grens laten versterken Zooai men wtet heeft de Fransche regering t4 Londen een nota laten overhan li n waarin zy te kennen geeft dat zij I van 12 Febr middernacht af het tyda ip 1 waarop de Kngelsche represaillemaatrege ien van kracht worden de Kransch En el I sche handels en scheepv artovereenkomsl 1 an 26 Januari 1826 en de Ëngelsche han delsen scheepvaartovereenkomst vaii 28 I Febr 1882 beschouwt als te zijn opgezegd Daal de opzeggingstermijn drie maanden bedraagt zal feitelijk pas op 12 Mei a s I een verdragslooze toestand zijn ingetreden De EngelschFransche economische oor og schijnt nu met meer te kunnen wrtrden vermeden nadat dg Engelsche eischen inzak een grooter invoerquantum van Fran sche zijde van de hand zijn gewezen OndertusBcheïi heeft men te Pariga zich be reid verklaard onderhandelingen over een nieuw verdrag aan te knoopen In economisch opzicht ligt Frankrijk dus niet alleen overhoop met Duitschland maar ook met Engeland dat geen genoegen wilde nemen met de nieuwe maatregelen die voortvloeiden uit de Fransche contingenteenngspolitiek welke meebracht dat de vroegere contingenten nÜfc 75 procent werden verminderd teneinde t0 bereiken dat andere staten Frankrijk ct essies zoudtTi toestaan waarop laatstgeiwemd land weer bereid zou zyn de verminderin f met 76 profie kt Voor een zij t beschekl n deel ongedaan te maken Blzonder veel geluk heeft Frankrijk met deze politieke niet gehad Het heeft b na alle landeTi dermate voor het hoofd gestooten dat nagenoeg overal ernstige ontstemming is gewekt De Vereenigde Staten dreigden met z o krachtige contra maat j regplen dat Frankrijk zich zeer spoedig ge 1 noodzaakt zag de oude contingenten te herst llen Bij Denemarken was het dreigement dat de Fransche tèxtielinvoer zou worden gewurgd voldoende om hetzelf de te bereiken Met Duitschland het I reeds tot een openlijken handelsoorWg ge 1 kjmen Wat Zwitserlami betreft heeft men dezen door een in allerijl getroffen voorloo pige regeling tijdelijk nog kunnen ver mijden Ook Italië heeft reeds laten door hèmeren dat h ® vastbesloten is afvieer atregelen te nemen De onderhandelingen met Engeland ijn ot dusver zooals de K ln Ztg dat uit i fïrolrt recht dramatisch verloopen Kier ing het vooral zooals trouwens ook hat geval was by Duitschland om den ttxtieli nvoer De Fransche textielindustrieeIen vooral de katoenindustrieelen hebben reeds sinds de waardevermindering vïm n t pond voortdurend aai edrongen op een Officieel wordt medegedeeld dat Bondskanselarij heden de ontbindmg he tt I verordend van in totaal 36 sociaal demo O atiache organisiyties Hieronder bevinden I Z ch de centrale organisaties der sociaal 1 lier iocratische païty de moderne vakbon 1 den de centrale organisatie dezer vakbon I den het by het 1 V V aangesloten Oosten ryksche Vakverbond en verschillende r I beidera sportyereaiigingenj reisvereenig n I gen ontvvikk lingporgamsaties enz I I Ij het district Meidling zyn de regte I imgatroepen tot f en aanval overgegaan op 1 het gemeentehuis waarin de Schutzbund ich verschanste Twee uur lang werd h it 1 gi bouwencomplex met machinegeweren on 1 der vuur genufien Tenslotte werd ecU 1 pantser auto in pei ruik genomen om de e I achieting te vojMoien Alvorens de besch c I I ting begon w Mn vrouwen en kinderen ii j I de gelegenheid steld het complex te ver 1 I laten Het vuur werd door de Scnutzbunders I I uit alle vensters kfachtig beantwoord De I atryd was in den namiddag nog aan den I gan I I Van regeeringuijde wordt medegedee d I da de regeering te Linz Bruck aan de Mur i I Kaplenberg Steyr en Wiener Neustadt I meester van dei toestand is I Ie Leoben iiÉlcn standgerecht ingesteld I en ook jn het genland is het standrecM I afgekondigd I Zooal wij fly Bt n reedR meldden is he eerste tfoodv reeds voltrokken Vliegtuigen boven Weenen Te Meidling wordt de stryd voortgezet De aanval der regeeringstroepen richt zich tegen verschillende gebouwen o m de Tsjechische fichool van de minderheidsvereeni ging Komonsky Te Floridsdorf worden thans alle gebouwen doorzocht De leden van den Schutzbund 1 rekken zich terug naar Kagram Zij wisselen schoten met hun achtervolgers De militaire attaches van TsjechoSlowa kije en Joego Slaviê wilden zich naar het gebied van den stryd begeven om dit te bezichtigen Hun werd evenwel door de politie verzocht zulks niet te doen behalve burgemeester Seitz zyn thans nieer an 50 sociaal democratische leiders I gearresteerd o m Dr Kar Renner voorts Th odoi Koemer twee leden van den bondsraad 5 wethouders eenige gemeenteraisleden en burgemeesters directeuren an de magistratuur de voorzitter van de sociaaldemocratische partijorganisatie Frey Woensdag in den loop van den dag is een zekere ontspanning in den toestand geI treden Evenwel rekent men algemeen dat tenaren van de Vereenigde Staten gebracht Onderstaatssecretaris Carr beschreef zoo meldt de L flited Press voor de be rootmgscommiasie van het Huis van afgevaardigden den toestand van deze lieden om op deze wijze een ijompensatie fonds ter hoogte van T millioen te stichten teneinde de isatarissen van het diplomatieke en consulaire personeel op peil te houden Ofschoon hij ev op weeSj da t de salarissen der diplomaten I tegelijk met dig der andere ambtenaren leeds onder de regeering van president Hoover 16 pet waren gekort waarby nu nog de devaluatie van ongeveer 41 pet komt bleven d afgevaardigden zich hardnekkig tegen het voorstel van Carr verzetten Carr I las o a ee i brief van den gezant te Madrid I voor waarin stond dat deze van zijn eigen I salaris dat reeds met 41 pet verminderd I was een portier en een nachtwaker moest I betalen De gezant in Teheran schreef dat I hij zijn kinderen wegens geldgebrek van I schoi had moeten nemen en alle secretarisI sen woonden nu bij hem in huis om door I een gemeenschappelyk huishouden de kosten I hiervan zoo laag mogelyk te maken De I gezant in Tnest klaagde dat er voor de I koffie geen room meer gebruikt kon worI den dat er zelfa op de sigaretten zeer beI zuinigd moest worden en dat hij wegens I gebrek aan de verelschte kleeding zelfs I geen uitnoodiglngen van de plaatselijke autoriteiten kon aannemen Een Enge land werkzaam zijnde attaché verklaarde dat zyn vrouw alle huiselijke bezigheden zelf moest verrichten andere buitenlandsche waren gedwongen hun gezin naar Amerika terug te zenden om van hun salaris rond te komen VOOR GOED EN GOEDKOOP DRUKWERK IS HET BESTE ADRES A BRINKMAN Zn MARKT 31 GOUDA Wt TELEFOON 2745 I BÜITENLANPSCH NIEUWS I s VEREENIGDE STATEN De salarissen van cmsule en gezanten I Armoede door de depreciatie van den Dollar De depreciatie van den dollar heeft een bittere nood en droevige toestanden onder de in het buitenland werkzaa n zynde amb we weten nu waartoe Shottellus tn staat Is Die geschiedenis met dien wagen die met gedoelde lampen dwars over den weg stond en dien kereld dien we heb ben aangereden zijn nog maar een voor proefje Wat aou inspecteur Lavers we i zeggefi als we t hem vertelden j Hij zou ons niet gelooven zei Singleton met overtuiging En het Is nergens goed voor hem Iets te vertellen Als we hem zelden wei j ke verdenkingen we tegen Shottellus hebben zou hl denken dat we allebel I gek waren f Ja dat zou me niets verwonderen I Eerst moeien we zorgen dat we nog vee meer gegevens hebben voor we Lavers er in betrekken Meneer Shottellus staat als te achtenswaardig bekend dan dat Iemand ook maar Iets gelooven zou van zoo n sprookje uit dè Dulzenden een nacht als wij van hem te vertellen hebben Daarin ligt zijn kracht Iemand vanwien iedereen verwacht dat zijn naambil de eerstvolgende gelegenheid onderde nieuwbenoemde pairs zal voorkomenstaat boven alle verdenking Als we naar Scotland Yard gingen met dit verhaal zouden ze lachen en zeggen dat we aan aiellShock leden f Wat fcen je nu van plan tè doen Zien Tony Berrlngton te vinden HUIs de man die ons het best kan helpen als hlJ tea minste spreken wil Het leeknie niet toe dat de houding tusschenShotteliu hem bijzonder hartelijk was misschien was hlJ zelfs wel de man waar ib open Êemaakt vanzelf open sprongen Is onmogelijk De sergeant liep om den wagen heen Als het maar dicht geweest is t Was dicht verzekerd Tracy Dan kan de man ook niet zoo begeerd zijn als u dacht Hij moet overeind gekomen zijn en zelf de deur hebben opengemaakt Het lijkt ten minste zoo stemde Singleton toe De kwestie Is nu wat weverder nog moeten doen Ket beate is dat een van u heideneven in het bureau gaat en uwe nam nen adressen opgeeft dan kunnen we onsmet u ln verbinding stellen als we eriets van hooren Tracy ging het bureau binnen en gafdaar de noodige Inlichtingen Vijf minuten later kwam hij weer te voorschijn 1 en toen hU van den sergeant afscheid jnam zei deze I Een vreemd geval Het heeft er veel van alsof de man dien u omvergereden hebt liever niet heeft dat de aandacht er op valt d at hij hier ln den omtrek geweest Is Ik geloof niet dat u van dl j geval nog verder Iets zult hooren hee 1 ren We verlangen er ook niets naar 1 lachte Tracy Qoeden avond sergeant Goeden avond heeren 1 En even later kroop de wagen wee door den mist HOOFDSTUK XXV 1 Zlezoo merkte Tracy vroolljk ophet is nu meenens geworden Dlck en AU het hart niet luigef klopt Een mooie uitvinding als het bericht geen bedenksel mDr Albert S Hyman van het Beth David Hospital te New York heeft voor medici te Philadelphia een demonstratie gehouden met een door hem uitgevonden electnsche naald welke in atwt is den hartj klop in vele gevallen weer ojt te wekken waarvoor gewoonlijk het geneeskrachtige adrenalm wordt gebruikt In veertig van honderd gevallen zou de proef succep hebben verzekerde dr Hyman Een zwakke stroom is voldoende voor I het serum en bij voorzichtige toediening I kan de hartslag weer worden opgewekt I Met het instrument dat Hymanotor geI noemd wordt naar den uitvinder worden I op groote schaal proeven genomen door I een expeditie welke onder auspiciën van I de universiteit van Californiè naar de I Galapagos archipel ii4 vertrokken waar inI boorÜngen vaak het slachtoffer worden van I slangenbeten of beten van schorpioenen I Dr Hyman gelooft dat deae slachtoffers I v eer zullen opleven wanneer de hartslag I weer tot haar normale werking kan wor De wjewJld is vol bloemen slechts enketen gelukt h t M over te planten in eigen tuin rPTTT T I OV I Het Mysterie uit het Engclsch van BEN BOLT 40 Neen viel Singleton In Dan zouden we hem Juist in de kaart spelen als hij ons werkelijk een tijdlang buiten gevecht wil stellen Want er staat strenge straf op als Je een voetganger dien Je hebt aangereden laat liggen en zoo maar doorrijdt HiJ Is glad genoeg om dat ook te weten en die kerel die weggeloopen Is zou eenvoudig een verklaring onder eede afleggen het nummer van onze auto opgeven en morgenvroeg kregen we ln Belvotr Mansions een politieagent met bevelschrift op ons dak En het zou niets helpen al verzekerden wU ook on der eede dat de wagen opzettelijk dwars over den weg getrokken was om ons on zen nek te laten breken We zouden geen mensch zoover krijgen dat hij het geloofde We moeten dezen man als een onbekende naar Witllngton brengen en we moeten zeggen dat we hem door den mist ondersteboven gereden hebben Als we alles open en eerlijk doen ons legitlmeeren bij de politie en zoo heeft Shottelius niets te vertellen en als de vent niet doodgaat wed Ik dat we er niets meer van hooren Ze tlldjn den bewusteloozen man op droegen hem in de auto en legden hem op de achterbank Daarop draalde Tracy de koppen van de paarden in de rich itlng van Rowant End bracht ze een eindje verder op den weg en na de lam pen die voor en achter aan de wagen hingen te hebben aangestoken Het hij het span aan zijn lot ovei zoodat het kon gaan waarheen het Ude Met eenige moeite kregen ze daarna de auto weer op den weg en vervolgden hun tocht naar Watlington Daar ditlager gelegen was was de mist er zeer dicht zoodat zlJ nog eens den weg had den gevraagd bijna kruipend het politie bureau bereikten Er kwam Juist een politle sergeant uit j Tracy hield hem aan fergeant we hebben door den mist jop den weg bij de meent een man omvergereden Hel is nogal erg aangekomen enwe hebben hem meegebracht Is hier eenziekenhuis waar we hem kunnen heen I brengen voor we meer inlichtingen jgeven Waar is de man vroeg de politie I b ambte I I Tn de Tracy draaide zijn hoofd om naar hel aphtergedeelte van den wa gen en riep verwonderd I Allemachtig De kerel Is er van idoor De sergeant keek ook in den wagen 1 en zei Het portier aan den anderen 1 kant staat open Hij zal er toch niet uit gevallen zijn I Dat kan niet zei Smgleton beslljt 1 Het portier heeft een patentilulttng Ret