Goudsche Courant, donderdag 15 februari 1934

MO 18828 De berichten uit Ooatenryk over den bloe gen M gestreden iB houden aan Aangezien de berichten na tuuri k toWKïi uit de verschillende partijen is jdW wel eenigszins critiBch moeten iieKioaiVBn maar in elk geval staat het wel mi i E Kegeering Dollfuas er m ge staafd J de aoaaal democraten di © andtr lu decennium lang te Weenen dé lakens bebbui uitgedeeld en daar groote maat sthappeluke verbeteringen tut stand hebben jebracht die ook van onbevooruordeeldt irgerljke zyde meermalen gul zyn ge pitien van hun machtspositie te berooven Om dit doel te bereiken dat vooral voorzat bu de reactionaire fascistische Heiinweh ren hebben laatstgenoemden het er voort Jurend op aangestuurd bondskanselier Dolt fiiSg voor hun denkbeelden te wmneii De e heeft aanvankelyk getracht zich aan den invloed van de burgerwacïïleïi te onttrekken maar hun dreigement en drang waren ten slotte te sterk dan dat Dollf usb daaraan weerstand kon bieden Bat de bondskanse ler aanvankelyk luet voornemen was de sociaal democratie ge k thans met gewe len mitrailleurs mjnwerpers en houwitsers IS getracht te vernietigen ftlykt utt het feit dat betrekkelyk kort voor het ultltnken van den bloedigen opstand Doll ivM heeft getracht met de sociaal deraocra t i tot een accoord te komen Ook laatst IMtotmden hebben ongetwyfeld tactische tetetogasoï doordat xy met op ondUbbel iklBlge w ze party kozen voor de regee riBf op het uogenblik toen een vorgelyk léer wel mogtiyk was lusschen de so él i deinocraten en de Oostenryksche re fWtngidie een gemeenschappelyken vy ind Mitltlonaal joaalisme hadden De tekort M n van beide zyden hebben de ramp fln burgeroorlog voor Ooatenryk is uit I bM Toen echter alle teekenen erop we 4lt DollfusB bondgenootschap met de K lWtiuen dreigde uit te loopen op de Wiltiging der sociaal democratie lag het Wt de hand dat deze laatste vooral toen Wa ten Bociahstischen burgemeester van wittB Seitz beroofde van zyn gezag over pidit besloot zich tot het uiterste te w en zich te bedienen van alle wa W inarover viel te beschikken de al Pas itabng en de verdedigingsnudde ra b itt ïorm van geweren mitrailleurs Mdeft wapens Men ïieeft het den ao oaaOBBoeraten euvel geduid dat zy in teïBH zm beschikten over een vry be rftfi geoutilleerd particulier leger maar ïwd het zelfde met dezelfde natt r de tegenstanders der sociaal d rBten deHeimwehren L NELLY SOETERS VAN BAl EN BLANKEN Toonkamer tYabeth Ciabethstraat 8 Telef 201 HUWELIJKS en VERJAARS CADEAUX Kleine Pelikaan bordje In voorraad karakter wyht met l psn pUuUa hij ïs bescheiden in we cen maarnmnt uit in handelen WüILLB TON Het Mysterie uu het EngolBCh van 1 BEN BOLl Singleton knikte nadenkendBar f ® at we BernngtonJ tf pakken moeten krijgen Er is aing dat ons zal helpen namelükten i i Shottellus voo kmL ze twee dagen ge nnog niet Vist En nu we weten datStri K oï andere manier twMirt an dien schurk is verzeild Sn 1 u or haar een aanleiding Ml haar stUzdijgen te verbreken t B t ebt Dick doet overtuigd dat Jie het iS m yiPn verderop kwamen ze uit den m zoo hard ze kon reed rtf faïikwamen maar Singleton Arthwau et huis van lady waién hl tend m den De fcn J 1 Singleton aan zejd had middag ge deed otffn erlca was heen gegaan Julfrouw Bernngton thuis vroeg REUNIE GOUDA Ndiial RIJD t m MAAND4G HFKMANN TIIIMK lENNY JI 0 en SZoKE S JitKAU in EIne stadt steht kopf DE CONTROLEUR A OOI Is ïet 1 ithsucies Suiker Tante Woensdag 2 lur matinee Veiwa t ilUAN HARVEY in M UPS BETRA Schouwrbupo Bioscoop Goudi m I IID 16 tot en met MA ND l t I HiUUARI GPOOtvop tln LlexandPA In ci 7i III itlitiKe film wolden di hooidiollen kervuld door M VRI JUlll V i beiofHidf unpeubt van de MUropolltam Opera te New ork iier S oki S akall 1 o sle ak 1 aul Hirtman m Johannes Kiemann i tgie Wilhelm Ihiele Muziek I lanz I ehar M VUI l Iïn V z n e iiouien m pfi sensatie die L iet ergeet Hatiwon deimoole stem en hfl r fascineerende verschuning waanant tdusvo sfechts dt uppei ten in heel dure opera enttnceiten koïi gemeten I p Sle ik en N oke Szakall het biroemdg komische duo zorgen ook weer n ie film oor een uitbundige riolukheid Gpoolvopstin Alvxandpa IS een boeund amuwementsfilm bij uitnemendhi idiIn on bijpiOKPUinma oa l l A Wereldnieuws n Profilti T1 ENTIE MTENTIK ondagmoigin half dl iwpulfliie voorstelling Wij MAHAS9KTÜI V in Ja as vulkanengeweld en lift wonder Bali Het Nedeilandiehe volk il do i deze si r t filmwerken nader komen to tropi cli Nfderland en a iiL verwijdeid dee let aarde wuarmet wi dooi hündcn d i histor e en plithten no de toekomst jjebonden 7ijn beter leeren begrijpen 8 ng voor eiken leeftijd Balcon en Loge 3 cent aal 2 cent TiTiiLiA piesenteeit n VR1I1 A tem WOENSDAG ♦ Het wondeili ke lueesteiweii dat gepie en ib als eén dei amRiiipendste films ooit gemaakt DE WITTE NON Len nieuwe tnomf d ei filmkunstmet HEIEN HAYES én tL RK GABLE r Metro Goldwvn Mayei film l e e lilm is zoo diei mpnschel iTv weel gegeven en oo ontioe end dat in n hati pimmei meei zal veiigetenDe bei oemdc filmstei Heh n Haves speelt op ongeloofliik knappe ize A de lol dei Witte Non r0EG NG BOVEN 14 lAAR Dnngend aanfeeiaden I w pl ptsen fe bespieken ei wacht GltETA GABBO en RONALD VARNO in 4 ZOOAl S GE MIJ BBGEFRT N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT PandbriBven f 64 000 000 Reserves f 1760 854 05 DE RANk stelt beseliikbaai 2 pandbrieven d 100 2 o in stukken vtm f 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Ml A T S VAN LIER Mr P R HOORWEG 15 000 Gezinnenin Gouda Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddlnxveen Boskoop Reeuwijk Bodegraven Haastrecht Stolwvjk Berkenwoude Bergambacht s Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dag blad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen t DE KRIMPENERWAARD a DE ZUIDPLAS l f WEEKBl AD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN gg = De bladen met de meest waaidevolle publiciteit 5tS DE OMGEVING VANj GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND IS illeeu jpoiidig te beweiken door te adverteeien in onze t wfolthi Mlen die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omfiert hetgeen g onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL 7FND l W OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 27 5 PRACHTIGE HOOFDPRIJZEN Ie PrijS de groote luxe radio grampfoon Philips 676 A ter waarde van f 475 GliOOTE 6ELDPRIJZËM vanf loa totuo EK NOG HONDERD EXTRA PRIJZEN De strijd tegeh ét verspilUng ia In vollen gang het ve rspillings tabelI antal deelnemers stijgt me den Ja Bekijkt eens nevenstaande tabel en gaat na welke be dragen er verspild worden door hei gebnuk vao z g igoedkoope lampeo Deze i abel speelt een groote rol lo Stroomprl t K VV Minder lendement n VOORBEELD 1 Wanneer de photometer bij eenzej goedkoope lamDl30 olminder ren dement aantoont dan de overeenkomstig jestem pelde Pbihpslamp ver spilt dt e E g goed koope lamp indien Uw slroompnja lU Sl pcrKWU b If j 971 gedurende lOOO uren Dit bedrag te vermenigvuldigen met hel aantal zg goedkoope Ura j pen hetwelk m gebruik is 20 7 30 40 50 60 i t i 099 f 149 f 198 1 248 2 97 e d 119 178 2 38 297 3 56 7 d 1J9 2X18 177 3 47 tis S cL IJS 2Ja 317 396 475 9 rt 178 2 7 356 446 5J5 10 et 1 98 SW 396 4 95 59 1 de prijsvraag 2 97 44S 594 7 43 8 91 Uw gloeilampen leverancier 20 U 3 9 594 792 990 1188 die XJ gaarne prijsvrasgformu J5 I 4JS 7 4 990 12 38 14 85 her en voorwaarden zal ver 30 et 5 94 8 91 11J8 14 85 17 82 strekken vertelt U alles haar 35 rt 93 1040 M 1733 20 79 lijn 40 et 131 11J8 HM 1980 23 76 Wendt U tol hem en wordt 45 et aji 13JS VXi 22 28 26 73 SO el 9J0 14 85 19 80 24 75 2970 NV PHILIPS qloeilImpen FABRIEKEN EINOftlOVEN D pholoine Wwy d Ph l p Lf tC l1 pZ BiArliU Umpcn altijd joedkooper ajn n 1 Dtalmin W watt HIHB HBH H H 1 MAAR MARIE komt nu eens kuken dit is waseh van de Stoom Waach en Strijkinnchtmg N G ROEST v h Gez Etmffll FLUWEELENSINGEI 68 ook msang Buigem Mai tensati aat N MAGG S VOÏD NQS DOELEN IE AMblEBDAM en dat tegen zoo n lagen piys gevatte koude griep influenza trage ontlasting gal sUimhoest koorts maag of hoofdpvin ge brek aan eetlust slechte sprs vertering of andere anflastaldhadan Bovendien geeft dit honderden Nederlanders een goed bestoon oon de Fabriek van Maggi s Voedingsmiddelen te Amsterdam Gebruikt Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen van Jacoba Mana Wortelboer en binnen enkele dagen Vraagt de gebruikers dat is het beste be is Overal verknjg baar zestig cent 72 Jaargang Vpijdag 16 FabrnaH 1834 BOIIDSOIE CQMAIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEIIWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHO m STOLWUÏ WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 reg la ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 5 Van buiten Gouda en den bezorgkring i 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 25 buslag op den pr a Uefdadigheids advertentien de helft van den pi s INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2M elke regel meer ƒ O 50 Op de Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen bu contract tot zeei gereduceerden prljB Groote tetters en rkuden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sohede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan he t Bureau z i nJnggkomen teneinde van o pname verzeker d tejaj n Dit blad v t schijnt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ABOKNEMiuNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad a kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt ï co per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelyka aangenomen aan ons Bureau MARKT i GOUDA btl on agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Owie bureaux zyn dagelyks geopend van 9 fa mir Administratie en Redactie Telef mterc 2746 Postrekening 48400 ï Da strijd in Oostenrijk OediiMte aevethten gestaiikl De opio p van Bondskaiibeliei DoIllu hnkelehondeiden me den zith aan Ingeleverde wapens te Weenen bondskanselier van gist ran waarby straf ieloosheid werd beloofd aan alle opstande liTigen die zich voor des middags 12 uur b de autoriteiten zouf n aanmelden heb ben zich volgens de officieele opgaven slechts enkele honderden aangemeld In de bondalAnden en m het byzonder in de groote industriecentra Linz finick a d Mur en Steyr heerscht volgens de officieele mededeeltngen volkomen rust Het hoofd der polibe te V eenen he ftvoor Zaterdagavond de hervatting der theateren bioscoopvooratellmgen op het nomale uur goedgekeurd Ebeneee m Salzkaramergut in handen v i Schutzbund Uit Ebensee in SalzWÉwnergut wordt gemeld dat de Schutzbund daar tezamen metde arbeiders van de sodafabriek de weveryen de staats zoutm JneR het poatkantoor ende gendarmene kazenu h hben bezet en degendarmes en Heimwtehrheden gevangeiihebben genomen Men heeft den muur vaneen tunnel opgeblazen om matenaal tekrijgen voor het opvreiDpen van een barri cade Met machinegeweren verhindert meneen opmarsch der militairen Ingeleverde wapens t Weenen Volgens een samenvattend bericht waren gisMltoddag m totaal by de Weensche po litie ingeleverd 34 machinegeweren lOOO ge weren 40 000 patronen en een groot aanta handgranaten Groote verontwaardiging over de terecMfltelling van Mullidiretter Uit Weenen worden thans nadere by zon derheden bekend over de terechtstelling van den leider van deii Schutzbund Mulhchroiter De tewchtstelUng vaji dezen zwaargewonde door de Weensche autmtelten heeft de verbittenng der bevolkmg tot zeer groote hoogte doen stagen Mnllichreiter die door verscheidene scho ten zwaar gewond was werd op een draag baar naar het standgerecht gehracht en op een draagbaar naar de galg gedragen Van de baar werd hy onder de galg getild en hoewel b jna bewusteloos opgehangen Ook van buitenlatidsche ztide heeft men uiting gegeven aan zbn verontwaardigmg over deze wyze van terechtstelling van een zwaargcwomde Socialuitiuh leider meldt zich aan De commandant van de auto afdeeling van den republikemschen Schutzbund Kar I ang heeft zich Donderdag ter beschik king van de autoriteiten gesteld nadat hii Doumergue in de meeidertieid De Kamer verdaagt de interpellatie op voorstel van de regeering tot na de begrooting Otslermtdtlug heeft minister president Doumergue in de Fransche Kamer en de mlnlater van Justitie Chéron in den Se naat de volgende regeerlngsverklaring voorgelezen De regeering die aicli aan het parle ment voorstelt 1 gevormd tot herstel van den vrede tubschen de partijen Na de tragische pijnlüke gebeurtenissen ran de laatste dagen heeft zij alle reden om aan tt nemen dat deze vrede over eenstemt met den wensch van het land en het parlement Een dringend werk van rechtvaardigheid moet worden uit gevoerd De vipde en de gerubtstelling der gemoedeien al het mogelijk maken deze taak te verv uilen zonder hartstocht doch met den wil de schuldigen wie zij ook mogen zijn op te sporen te vervol gen en te treffen Naast dit werk van gerechtigdheid is er nog een andere niet minder dringende taak die der moreele salheering die de vrUwlUige aanvaarding van een zekere discipline eischt Zij elscht van de leidende kringen conse quentie en gezag en van hen die geleid worden eerbied vooi de beroepsplicht De binnenlandsche vrede is ook noodza keiijk opdat het land zoo spoedig moge lijk een begrooting krijgt die spoedig moet worden afgehandeld om de stabUl telt oer Fransche valuta te beschermen Een ir evenwicht gebraehte begrooting en een vaste valuta zullen den verbrui ker en den producent vertrouwen Inboe zemen De terugkeer van het vertrouwen zal sterk tdt de opleving van het natio nale bedrijfsleven en de vermindering der werkloohheld bijdragen Ook de buitenlandsche politiek eischt gebiedend den burgvrede tusschen de I partijen en de kalmeering der gemoede t ren De vrede onder de Franschen is een krachtig element tot waarborg van den wereldvrede zoowel als van de veiligheid van Frankiijk Slechts Öeze interne vrede zal onshet noodige gezag geven om een nuttige rol in den Volkenbond en op n ternationaal gebied te spelen Slechts hij zal he ens mogeltik maken in overleg met de burgers van ons land doeltref fende veiligheidsmaatregelen te nemen die Frankrijk tegen gevaarlijke verras singen zullen beschermen wG verlangen van u dat ge ons uw vollen steun zult geven tot welzijn van Frankrijk tot be scherming dei parlementaire instellln gen en der Republlkeinsche vrijheden Ons land wist zich op critleke momen ten steeds te handhaver Dit is ook thans Ondertoissthen zit er 4an den burger oorlog m Oostenryk die wanneer met alle teekenen bedriegen tenslotte geheel zal uit loopen op een nederlaag der sociaal demo traten an wie honderden leden zijn ge sneuveld behalve een bmnenlandsch politie ken kant ook een buitenlaiidsch politieke yde Lr zyn eenige mogelykheden ten aanzien van de ontwikkeling der situatie in Ooatenryk die aan den burgeioorlog een internationale beteekenis gevHi hr moet n I rekening mee worden gehouden dïit de Heimwehren die by de recente gebeurtenis tn zoo n belangryke rol heljben gespeeUi zy zijn het feitelyk die een staatsgreei hebben uitgevoerd binnen afzienbareri tyd Dollfuas di eigenlyk hun gevangene ifa geworden volkomen a n den dyk zetten en alle macht aan zich treken Wanneer dit inderdaad mocht gebchieden en m OoS tenryk een fascistische dictatuur zou wor den gevestigd zou de positie i ItaUe waar verwante politieke opvattingen men mag wel byna zeggen identieke meeningen worden gehuldigd in Midden Luropa aanmerkelyk wbrden Aan den anderen kant is het ook moge lyk dat de Oostenryksche nationaal socia hht die met leedvermaak xien hoe htm aartavyand Dollfusa in noeilyk eden i gebracht door het ongelooftyk taaie verzet der Sociaal democraten na de uitputting dei elkaar bestrydende partyen zich na korter of langer tyd van de macht meestei maken In dat geval zou Oostenryk een verlengstuk worden van het derdg ryk en zou eveneens een verstoring van het Euro peesche evenwicht plaats vinden De gevechten geataakt Wat de gevïïchten zelve betref i officieel wordt medegedeeld dat de troeper riet meer in directe gevechten gewikkeld jn en dat stormaanvallen met meer noodig yn zoodat het optreden der troepen metr het karakter van een zuiveringsactie aan reemt Na de legeeringsverklaring las de voor zitter de lijst der ingediende Interpella lies voor en richtte tot de regeering de vraag wanneer zij wilde overgaan tot de behandeling der interpellaties Doumer gue stelde voor alle interpellaties uit te stellen tot na de begrooting Hij sprak in dit vrrband ook eenige woorden ter motiveerlng van zijn houding waarbij hij in het bizonder inging op de motie ven welke nem aanleiding hebben ge gevei in dezen moeilijken tijd de ver antwooidelljke functie op zich te nemen Hij heeft zich tot taak gesteld de recht aaidighel i te laten overheerschen de begiocting af te handelen en nauwlet tend t volgen wat zich in het buiten land ispeelt Wanneer gij niet blind of dooi l riep Doumergue in dit verband ujt moet gij zien dat hetgeen zich hier en d v in het buitenland afspeelt ii terst gevaarlijk is Hij verbond hieraan de vermaning de rust en de eenheid te handhaven overwinning voor Doumergue Met liH tegen 125 stemmen bij fafl ont houdingen heeft de Kamer daarop het voorptel der legeering tot verdaging der interpellaties aangenomen waarmede zij ultini gaf aan haar vertrouwen In de regeel ing BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Popof Dimitrof en Tanef vertu gen het Sovjet staat burgerschap Aangezien de Bulgaarsche regeering ge weigerd heeft Diimtrof Popof en Tanef dit zich nog steeds m Duitschland in hechtenis l ev inden als Bulgaarsche onderdanen te beschouwen hebben de familieleden dezei dne communisten zich dooi bemiddelmg van t Sovjet gezantschap te Berlyn zich tot de Bovjet regeenng gewend iet het ver zoek den gevangenen het burgerrecht dei Sovjet unie te verleenne De Sovjetregee ring heeft hierin toegestemd VEREEN IG DE hXAlEN Koosevelt beatrydt de corruptie De president op zyn beurt jan gevallen President Roosevelt heeft krachtig inge g epen tu Wt van de v orige regeering over genomen bestuursapparaat tn heden een aanvang gemaakt met den schoonmaak in I het huis door alle contracten inzake ver Te Hondtóorf rd BysteHiaüs h d j vergeef ach WEli gezocM Aa Q H if hiin 1 rfl Knvpfta nn ntlAhi voer van bianenlandscht po t dooi de lucht door de Schut bunders bezette politiebi reauv gezuiverd zonder dat de troepen o ernstig verzet stuiten In dezen sectoi wordt overat een terugwyken van den chutzbund geconstateerd De zuivermg wordt thans te Pagran en Jedlesee voortgezet In de gemeentehuizen aldaar zyn groote voorraden munitie eii fffluge machinegeweren in beslag genomen In antwoord op den oproep van den Lang 13 directeur van het persconcem Jn va dat de Mittagszeitung het Sewas Uhrblatte en het Extrablatt uitgeeft Het verschyncn dezer bladen was echter tiok reeds sedert Maandag verboden j lort en goed op te hefien met de motivee ing dat groote verdenking bestond dat bedriegeryen en omkooperyen viaren voor reboTen wV vêiïrouwen eV oi darïï g allen Roosevelt heeft den mimstei van dit begrijpt er ons zult helpen De regeerlngsverklaring werd door de oorlog opdracht gegeven voorloopig üe luchtpost voor zyn rekemng U nemen Ver terderhejd met levendige instemming dtr eischte Roosevelt van den minister vafi ju titie de onmiddellyftke vervolging alle ambtenaren en firma e die er van ver dacht worden by de leveranciers aan het miigei De socialisten onthielden zichVvanr iedere demonstratie terwijl de cominunisten rumoerig bleven chauffeur van dezen wagen door de stil Ie straat weerklonk Toen ging het naar den kant van het trottoir en opeens riep de knecht die ook naar dat angstwek kende eeslinger was blijven kijken Heere mn tijd Dat is Charles HijIs dronken of Vddei kwam hij niet De groote auto topte vlalachter den wagen van Sing leton Op dit oogenbÖk snelde de huis knecht de stoep af met de woorden Excuseer me meneer en liep op denwagen toe Singleton met een voorgevoel van een onheil liep achter hem aan ag hem het portier opengooien en juist toen hij hem ad ingehaald hoorde hij den mbii uitroepen Groote God Charles waar is missNerif a Toen Singleton ook in den auto keek sloeg hen de schrik om tiet hart de wagen was leeg HOOFDSTUK XXVI Dick Singleton stond als gehypnotl Secrd Opeens drong de stem van den livreiknecht tot hem door Charles beroerde kerel waar heb jejuffrouw Nerlca gelaten De chauffeur gaf geen antwoord en Singleton keek heir eens goed aan De man zat aan het stuur zijn lichaam iets doorgezakt zijn pet achter op rijn hoofd de oogen met een wezenlooze uitdruk king Hij nam niet de minsten notitie van den knecht waarop deze hem ruw reeds gevsllen was Plotseling hoorde hü Tracy t stem achter zich Wat is er aan de hand Dick Huwees op den versuften chauffeur Dit IS Nerlca s auto die daarnet U teruggekomen en dat is haar chauffeur bedwelmd voor Èoovér ik zien kan En jniss Berrington vroeg Tracy God mag het weten Ze was niet inde wagen en die man is er zoo slechtaan toe dat hij ons niets kan vertellen Neen zooflls hij er nu uitziet ingeen uren Maar hoe is hij In vredesnaam nog met den wagen hier gekomen bingleton schudde het hoofd Instinctmatig denk ik HIJ was bijzijn aankomst nog niet heelemaal wegIk zag den wagen aankomen hij reednet alsoi er een stomdronken man aanhet iituur zat Een seconde nadat hijstopte werd de man bewusteloos Misschien had hij er onderweg aldoor meegevochten Daar ligt hij nu als een lijken de inlichtingen die wij zoo noodlghebbeu kunnen we niet uit hem krijgenMaar je ht giijpt toeh wel wie daair weerachter zit Aleck Shottellus natuurlijk Ja Ergens tusschen hier en RowantEnd hebben een paar van de bende haarte pakken gekregen Waarschijnlük zonder dat de chauffeur het wist Tratv gezicht stond nadenkend Die l erel die wij bij haar zagen Instappen Ja Wordt vervolgd hij vertrouwend een bevestigend ant v oord te kiljgen Het spijt me meneei Z is nog nietterug Een ccgenbiik keek Singleton den man beteuterd aan maar hij hield zich nog aan een slroohalm vast U bedoelt dat zij al thuis is geweest en weer is uitge gaan Neen meneer Ze is niet meer hiergeweest nadat zij vanmorgen is uitgegaah en lady Arthwaite Is een beetjeongerust omdat het al zoo laat is Dick voelde ook een grooten angst op komtn Uren geleden had hij Nerlca van Rowant End zien wegrijden en nu was ze blUkbaar nog niet in Londen terug Denkend aan wat Tracy en hemzelf was overkomen kreeg hij bange vermoedens En heeft ze ook geen bericht ge stuuid vroeg hij schor Neen nreneer antwoordde de manhem eenigszins verwonderd aankijkendWe hebben ook geen bericht verwacht Toen Dick zich reeds half omkeerde om weg te gaan trok een luxe auto zijn aandacht die zlg zags gewijs de straat dooi reed het kon niet anders of de auto werd hesti urd door een beschonkene of doqf een krankzinnige Tweemaal had de wagen door zijn geslinger bijna an dere voertuigen geraakt en het was al leen aan de waakzaamheid van de be stuurders van deze andere voertuigen te djnken dat er geen ongeluk geljeurde Dicht bij het huls van lady Arthwaite weffd het spatbord van een taxi afge reden waarop een lulde vloek van den heen en v eer schudde Hierop oraaide de chauffeur zich een beetje om trachtte rechtop te gaan zit ten en mompelde een paar onsamen hangende woorden De knecht keek Singleton wanhopig aan Ston dionken meneer En miss Nelica is er niet Wat is er In s hemelsnaani gebeurd Door dezelfde viaag werd Singleton gemarteld Hij duwde den knecht even opzij greep den chauffeur bij den arm n trachtte nu zelf een antwoord te krÜIgen Doch dit mislukte ook hem De hand van den man liet het stuurrad los en 7 ikte nog meer weg op zUn plaats als iemand die geheel en al bedwelmd ij tern ijl ijn oogen dicht vielen Single ton bukte zich om zijn adem op te van gen Hij rcok niet naar alcohol De man was niet dror ken hij was ziek of Bedwelmd groote genade Luid schieeuwde hü dit uit tegelijker tijd liet de chauffeur de fcln op de borst vallen en door dien schok viel de pet van sljn hoofd Ga gauw naar binnen zei Singleton 4egen den knecht Bel dadelijk een dok er op Deze man is de eenige die ons eenige inlichtingen kan geven ovfï de juffrouw Gauw Ik zal wel op den chauffeur passen De bediende rende het huis in Terwijl Btnpleton naar het doodsblee ke gezicht van den chauffeur staarde twijfelde hij er niet aan of het meisje was het slachtoffer geworden van de schurken in wier handen ook haar broer