Goudsche Courant, zaterdag 17 februari 1934

19 18599 DAME HUISHOUDSTER algem ontwikkeld pi in kl beachaafd gezin onv waar goe referenten Br no 180 Boekhahdel J A WESZ Voorschoterlaan 145 Rotterdam 6 J Prima A AO Per Kilopqh SOci cuoeoiJkTCR jQt £ Hoogitraat 17 Gouda Wfopinpoedeps eenaamd Fepmitan werken BETER dan alle andeiewormmiddelen en mogen nietgeluk gesteld worden metwormkoekjes bonbons torentjes enz daar al deze middelenniet die kracht bezitten die ervan verwacht wordt Wormpoederg genaamd Farmilan bezitten een bijzondere vindin rüke samenstelling en verdrijf ven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bü volwaasenen als bij kinderen WOBMPOSDEBS g enaamd FERMTTAN kosten 86 cent per doos S doezen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar of direct van Jicoki Mirii Wortilliiir OUDS PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nede4andsohe Wet beschermd Men wachte zich dus voor namaak Wormpoeders niet voorzien van het woord FEKMITAN worden als namaak beschouwd jHt Huumw bMtaat nittwee bladen eerste blad De zieke maatschappij en de zieke mensch Deter dagen vierde de Leidsche universiteit hut 359sten verjaardag Bü deze gelegeobeid sprak de rector magnificus prof mr D van Blom eene rede uit over economie en samenleving En in die rede zei h$j met het oog op den toestand waarin thins de samenleving verkeert en met het oog ook op den toestand waarin de economiBche wetenschap verkeert zeer belangrijke dingen Wij halen uit de rede het toIgendc aan uit het verslag tn de N Rott Courant Ome maatschappü aldus de spreW beklaagt zich over haar pcjiiomisten en menig economiBt beklaagt zich over de maatschappij De maatschappij ziek ftls z lich voelt en is zoekt haai heelmeester maar vindt hem niet indien er tiimmer zieke menschen waren geweest zou r misschien nooit een wetenschap van de muuehelijke Uchaamsverrichtingen zijn titaan Ën als een maatschappü zich oniH aagluk gaat voelen dan vragen haar ék tïch af waaraan dat ligt De ecoBomisefae wetenschap is dus reactie op ecoMwilMhe misstanden kind van den nood MW uit de feiten die zy wil verklaren en un verhelpen geboortig is zy b deze fiftBll die inmiddels al weer door andere i8l achterhaald noodwendig achter Keeds Ift inzicht kan bydragen tot begrip van hur impopulariteit als nieuwe feiten ons k MB overrompelen en overstelpen die de WtWKhap de grootste moeite heeft aan da W boeken te verwerken en te be I tyden van economische ontreddering liMa de wonderdokters in tel Zoo hoort OW tiunis ook om economische dictaturen wxpo Op deze van lyn zorgen te kunnen ï wWen reeds dit göeft een gevoel van n i iongebeurlük is ook hier niet dut fcteie greep geaegend wordt fi medische er is ook economische wtlvery De maatschappij ia er behoor q ingericht medische wonderdokters Mmaskeren en te weren Jegens de wmische wonderdoenerü staat zy ïwakker reeds doordat deze vaak moeilyker te onderkennen en een openbare meeninu têgen lastiger te mobiUaeeren Is w Wilt ü Vermageren Op w4k gedeelte van het lichaam li ook wenscht ZONDER baden dieet of geneesmiddelen Uitwendig en onschadelijk Resultaat na 6en dag zichtbaar Vraagt gratis aanwijzingen en referenties aan Mevr CX LENBRANDER Overtoom 445b Amsterdam W GefHtóip hié die de kunst oanmmelen niet verstaat v fgUILLETON Het Mysterie uit het Engelach van BEN BOLT 48 Mtiêchten was die haar broer niet i MlEBchien Is hij wel degene die er hand tn gehand heeft dat zU veröwneu is t Itan wel Maar Nerlca verwachtnut anders had de wagen wt 00 op die manier gestopt om hem in te laten Tnwy knikte MlsBchlen kende zij den man het f ker een van de bende van ShotJ M die zich voordeed als vriend van ot van haar tiroer Doordat zij alch WU8 maakte over Tony kan ze heel noakkelljk het slachtoffer van zoo n w KBworden zijn hj Maar waar kan ze zijn Wat ft Shottellug met haar voor MiLM weten waar ze is men hebben ze haar naar de stad J cht of weer naar Rowant End of hien zit ie wel ergens in een af hüj mk hol opgesloten en kan het wel e wlgheld duren voor jve haar vin aar me dunkt dat het Bhott Uus WAAROM MAGGI Omdat de producten der Fabriek van Magiii sl Voedingsmiddelen Ie Amsterdam zich tientallen jaren in honderdduizenden gezinnen ala de beste op hun gebied hebben doen kennen Daarom kan men gerust zeggen DE NAAM MAGGI IS HET MERK VAN KWALITEIT EXTRA AANBIEDING RIJST GOEDKOOP EN GEZOND VOEDINGS MIDDEL Alleen van Zaterdag 17 t mt Vi dng2 S Februaii a s BIJ AANKOOP VAN 2 FONDSPAKKEN RIJST EEN FONDSPAK RIJST GRATIS Van dezelfde kwaliteit als de gekochte ledei kooper van twee pak ontvangt dus 3 pakken vier 6 enz ONZE PRIJZEN ZIJN TAFELRIJST per pondspak 10 et JAVAIUJST per pondspak 16 et 12 22 extra ONZE BEKENDE 2DAAGSCHEAReen Vi tjdag en Zaterdag Afgehaald uit den winkel A n KARNEMELKZEEP 3 stukken V H r 25 et ADVOCAAT extra kwaliteit p flesch van 1 45 voor 125 et allerfijnSte kwaliteit 1 60 135 ALBERT HEIJN MAAKT U HET LEVEN GOED KOOP ER U 51 100 GOUDA MarK 51 TEL 2855 Gpudsche Vraagbaak VOOR 1934 1935 h s De uitgare 93 V19 tr van de GOUDSCHB VKAAGFAAK ifi in bewerking Binnen eenige da fien wordeyi aan de bekende adre it en de opffave ii van vereenigingen insteUingen e d ter e v verbetering toegezonden ivij vei zoeken vriendel k deze enkele dagen na ontvangst met de e v wijzigingen aan ons terug te zenden r De nieuwe uitgave zal wederom met verschillende nieitwe gegevens ivorden aangevuld teneinde dezen practischen gids nog meer aan bruikbaarheid te doen mnnen Toezending van nieuwe daarin gewenschte opgaven n ordt gaarne vóór 20 Febntan a s ingewaoht De Uitgevers A BRINKMAN ZOON Markt 31 Telef 27i r MAAR MARIE komt nu Stoom Wasch en Strijkin FLUWEELENHINGEL 68 tn dat tegen zoo n lagen prijs dit is wasch van de G ROEST vJi Gez Etman ang Burgem Martensstraat Het ooqdeel van een ookted Vrijwel al mijn collega s n ik gebruiken BOOGAZUN want niemand kan beter dan wij beoordeelen of een aïijn werkelijk aan alle eischen van hygiSne veldoet en of hij Inderdaad onsdiadelijk ii Ook in de Ziekenhuizen die wij bezoeken waar voor de patiënten slachls hel allerbeste goed genoeg is ichrijven wij dan ook het gebruik van BCK G AZUN bij de bereiding van spijzen voor Ik kan er dan ook niet genoeg bij U op aandringen in het belartg van U teK en van Uw huisgezin BOOGAZUN te gebruikea AZUN BOOG HMftAZUNPABIIIIKIN WK WAHIJM BlfMt Fk RENWIAN t 4L BBUm onteigening De BUUGEMEliSTEK van REEUWIJK maakt ter voldoening aan artikel 15 vim de onteigeningswet l ekend dat in de Staatscourant var 8 Februari 1 34 no 28 is opgenomen het Koninklijk Besluit van 1 Februar J934 no 43 lot aanwijzing van de pcrceelen en erfdienstbaarheden welkf ten liehoeve van aanleg van weggedeelten van de Rijkswegen Amsterdam Bodegraven Rottei dam en a Gravenhage Utrecht Driebergen Am hem nos 3 en 12 van hel Rijkswegenplan 1932 zullen moeten wordei onteigend en dat een afdruk van dat besluit van 17 Februari 1934 tot er met 9 Maai t 1984 Ier inziige van een ieder is nedergelegd ter secretaii van de gemeente REEUWIJK 16 Februari 1934 De Burgemeester voornoemd L J LUCASSE InhoucJ voldoende voor iVi Z emmers 25 30liter water Geen zeep of zeeppoeder eraan toevoegen daar zulks overbodig isl Meng de benoodigde hoeveelheid Persil mei een beetje koud water aan tot een dun papje waarin zich géén klontjes meer mogen bevinden Voor eiken ketel witte wasch steeds een nieuw sop met J oud wate bereiden Hel gebruikte Hersilsop kan nog zeer goed benul worden voor het wasschen van bont goed en voor allerlei andere reinigingsdoeleinden Per$ilbmft Persia 1 A Co Mortrfut M i N V Amili I Ji AetV f ftrcn en schra ïl w ifrr r Kht Ie iwaJ en HcDco Heokel wdsch ra blecksod 15 000 Gezinnenin Gouda Ota lit Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwflk Bodegraven Haastrecht Stolwijk Berkenwoude Bergambacht louderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARDDB ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK e WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND is alleen grondig te bewerken door te adverteeren in onieV 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewonend inlichten omtrent hetgeen gü onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERaTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 7SfJaargang Zatomiaa l7 Februapl 1984 wmm mum NiEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE JIEUWERKERK OUDERKERK OUpEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verachtjnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad r kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per loopcr geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Jondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bil onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bnre ux zijn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prijs Liefdadiglieids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEEBJKCBN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger T Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Deze Courant komt in vel e duizendeli gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex TOONKUNST CAECIUA De REPETITIES van ons Koor zul len weder aanvangen op Maandag 26 Febniaii a s s avonds 8 urn NIEUWE LEDEN kunnen zich op bovengenoemden datum opgeven in d bovenzaal van t Blauwe Kruis Westhaven 5 tusschen TVa en 8 uur en bij onderstaand adres Namens het Bestuui G ZANEN Secretaris Bui g Mai tenssingel 68 loos zijn de doorbraken geweest die noodig bleken om het verkeer te verzwelgen En nu zou men denken dat dit alles zóó eer voor den göest zou zweyen by den aanleg van nieuwe wegen dat men er in het andere uiterste verviel Het tegendeel is eer het geval Met tal van voorbeelden zouden wij kunnen illustreeren hoe men jpr les dezelfde fouten maakt als het voorgeslacht zy het dan met dit verschil dat het nu fotiten n en toen met als zoodanig konden worden aangemerkt Telkens doet zich by de nieuwe wegen het geval voor dat plotseling een hoek ol een bocht wordt aangebracht en middt i op de weg een school een kerk of eenige huizen worden geplaatst Wie weet hoe h et nageslacht zal mopperen oy r d ze n nier van doen die aan opruiming heel wat geld zal kosten Aan een dictator voor de uitbreiding hebben wy ook daarom g êen behoefte omdat die uitbreiding zich vanzelf aanwyst In het gedeelte naar Kijkduin ligt een sttaten net reeds geheel aangelegd en daar is plaats voor misschien wel eenige duizenden woningen Ook aan de andere wyken is alleen aanpassing aan het bestaande mogelijk en daarvoor is heusch geen speciale hooggeleerde architect noodig Trouwens er is een z g streekplan althans in den maak waarby in overleg met naburige gemeenten een overzichtelijk plan wordt Tastgeateld dat voor lengte van dagen zal duren Daaraan moet worden vastgehouden en waaraan een nieuwe geleerde niets kan veranderen We hebben nu genoeg van al die pleintjes en bochtjes waarm niemand den weg weet HAGENAAR deze vraag onliennend willen beantwoorden Onze economisten zien al te rustig aan niet alleen dat verkeerde opvattingen onder het volk blyven voortbestaan maar ook dat allerlei kwakzaltera gedreven door eigen groeps of part belang verkeerde opvattingen doen ontstaan En hier komen wy juist aan de groote kwaal van onzen tyd Onze niaatschapMj wordt onder het democratisch regime hiet geleid door de weten schap van b k ame en eerlyke mannen maar door de gebrekkige inzichten van de groote massa Hier ligt misschien wel de grootste oorzaak van de ziekte waaraan onze maatschappy en waaraan ook de democratie lydt Ën hier ligt ook de taak van de beoefenaren der economische wetenschap Zij dienen om die te kunnen vervullen echter in nauwer contact te komen met de maatschappy en vooral met h t eigenl ke volk i = Brieven uit de Hofstad j MCCXVl Een hehiorlijk uitbreidingsplan Hoewel onze stad meermalen getoond heeft prat te gaan op het bezit van eerste figuren al hoofdambtenaren schijnt er toc nienu te ijn die in staat is een behoflmSlf ïiïtfcreldin 8plan voor de gemeente te maken Men had eenigen tyd geleden het plan den Hilversumschen architect Dudok aan onze gemeente te verbinden ten einde hem als dictator te laten optreden tegen het met onaardige salaris van vqf en twintig mille per jtar Daar heeft de gemeenteraad toch een stokje voor gestoken Nu is echter weer een ander voorstel gedaan eu wel om dezen architect een plan te laten maken voor één bepaalde wyk in onze stad De vraag ryst toch of dat nu noodig is Is er geen enkele ambtenaar die dit kan Men is het er wel over eens dat tot nu toe de aanleg aan atle kanten een hopelooze mislukkiiig ia Er zijn wyken die eenvoudig een doolhof zyn en met het groote en steeds toenemende verkeer is daarby geen rekening gehouden Men moet maar eens veel autoryden door de woonstraten om dit te constateeren Zelfs de ervaren en geroutineerde taxichauffeurs verklaren dat het wanhopig is om in dien doolhof den weg te vinden Ia het dan zoo moeilijk om iets goeds te verzmnen Het is voor dwi buitenstaander onbegrypelyk Men morst hier met de terreinen om al maar plantsoentjes aan teleggen en alle wegen loopen ten slotte dood Als grondgedachte moet men toch nemen eenige breede rechte verbindingswegen dwars door dé stad en als die ge projecteerd zijn is het niet zoo n kunststuk om de vakken te vullen Ken ongelukkig systeenr is de benaming van wijken Het lykt aardig in een bepaaldo wijk de straten een soort naam te geven bijvoorbeeld van booraen of vogels Maar als die wijken elk voor zich een stadje op zichzelf worden is er geen weg meer in te vinden Ga maar eens naar de Vogelwyk Ge kunt er wel zoölogische maar geen typographische kennis opdoen Zelfs de politieagenten die er een enkele maal wel eens de ronde doen weten den weg niet Het lijkt ons altijd zóó alsof er ergens op een bureau iemand zit te fantaseeren hoe hij een aardige teekening kan maken die het als teekening goed doet maar waarby aan de praktijk niet is gedacht Wy zijn dan ook uiterst huiverig ervoor om weer zoo n kunstteekenaar van elders te laten komen ten einde hem zyn fantasie te laten botvieren We hebben nu al ervaring genoeg opgedaan met deze fantasie en verzoeken vriendelijk daarvan verschoond te blijven Eén verstandige nuchtere wandelaar kan het misschien beter dan al die diepzinnige zwaar aesthetische architecten die ons huizen bezorgden die ohbewoonbaar zijn en wegen die gevaarlijk zijn Later moet dat dan weer voor duur gel t worden opgeruimd Zelf ondervindt dit geslacht de gevolgen van de daden van hei voorgeslacht maar dit voorgeslacht kon h l niet weten dat later de toestanden zoozeer zouden veranderen Het thans levend geslacht weet l et wel en heeft er rekening mee te houden Wat de kosten van herstel wel zyn blykt uit het voorstel om een deel der Javastraat te verbreeden Daar moet het gemeentebestuur maar eventjes 45 gulden per vierkante Meter betalen Er zyn zoo ongeveer duizenden van die meters noodig en dus kost dit stukje straatverbetering alleen aan den grond al haast een halve ton gods Het grootste gedeelte van dien grond is nu een sloot De villa s die dezen grond verkoopen worden er niets minder van misschien zelfs beter want een mooi hek is beter dan een vieze sloot De gemeente moet nu den weg gaan aanleggen en dat zal ook nog een lieve duit kosten Zulke zaakjes heeft de gemeente ni den loop der tijden er al heel wat gehad en er zyn er nog genoeg die komen zullen Tal Tot zoover Prof v Blom Het is inzonderheid in zake de vergelgking welke hy maakt tusschen de zieke maatachappü en den zieken mensch en in verband daarmede tusschen de economische en de medische wetenschap dat wy enkele opmerkingen willen maken En dan willen wy wel zeggen dat de economische wetenschap er niet al te best af komt Dit is gedeelteiyk niet maar naar onze meening gedeeltelyk ook wel de schuld van hare beoefenaren Zij brengen het niet verder dan tot het geven van eene verklaring van de ziekte der maatshappy Ala de geneesheer dien wy by een zieken huisgenoot roepen ook niet meer deed zouden wy daar zeker niet mede tevreden zijn Wij wenschen voor alles genezing van den patiënt Beoefenen van de wetenschap om de wetenschap kan voor sommige onderzoekende geesten bekoring hebben de grootste voldoening komt voor veireweg de jneeate onderzoekers toch eerst indign de v regen uitkomsten voor de menschheid nuttig zijn En als in dit opzicht de economische wetenschap tekort schiet dan komt zulks z ker voor een deel ook wel daardoor dat hare beoefenaien veelal te ver afstaan van de maatschappij en daardoor de wetenschap ontaardt in boekengeleerdheid Wat zou men zeggen van een cliirurg die niet anders had gedaan dan boeken lezen over de chirurgie Hy zou voor het verrichten van eene operatie precies dezelfde geschiktheid hebben als iemand die deze boeken niet had gelezen Zeer juist hoorden wy enkele jaren geleden een bekend economist verklaren dai men de economie eigenlyk moet beleven Als dit met de beoefenaren van de economie meer het geval was gelooven wy dat het resultaat van hun arbeid heel wat groo ter zou zyn en de maatschappy zich minder over hen zou beklagen BON 4 geldig tot VrUdag 23 Februari Tegen inleveiing van deze advertentie op veelvuldig verzoek nogmaals die overheerliike machinaal dun gesneden MAKREEL van 15 voor 10 et per ons P G SCHARLEMAN Jr L Tiendeweg 75 Telef 3202 GEBAKKEN SPIERING BOKKING enz ZIE ETALAGE Bovendien stelt de medische wetenschap zich niet alleen ten doel zieken en ziekten te genezen maar meer en meer wordt zjj ook dienstbaar gemaakt aan het voorkomen vwi ziekten door de menschen voor te lichten omtrent hetgeen zy doen en laten moeten ten einde gezond te blyven Ook in dit opzicht heeft de medische wetenschap wy erkennen het gaarne het gemakkelyker dan de economie Maar toch zouden onze economisten zich o i wel eens de vraag mogen stellen of zij wel genoeg doen om de menschen voor te lichten in zake de gedragslijn die zy moeten volgen om te voorkomen dat de maatschappij ziek wordt Wy zouden schrikken en mevrouw Is toch al niet te best In orde meneer Ga naar haar toe en zeg dat ik er ben zt i Singleton zonder zich te bedenken Zeg haar maar dat ik bericht overjuffrouw Nerica kom brengen Dick Singleton volgde den man in huls terwijl hl zich snel op het gesprek voorbereidde Het was noodig dat hij lady Arthwaite Iets meer vertelde dan het enkirt elt dat haar nicht onder verdacpe omstara gheden verdwenen was I laar hoe veelNqj hoe weinig hij haar precies vertellen ïheaaU aarover wM nij liet nog niet met zlchSelf eens toen hij bij lady Arthwalte werd aïtngedlend Op het vriendelijke aristocratische gezicht lag een bekommerde uitdrukking Ze viel dadelijk met de deur In huls Kapitein Singleton u komt me bericht over mijn nicht brengen HU knikte emBtlf Ik ben bang dat het bericht u onzal maken lady ArtH haar Iets overkomen viel de hem angstig In de rede Zegt gauVhwhid er geen doekjes om 1 ben er J bang voor De wagen even zondeKhaar teruggekomen en haar chauffeur ft bedwelmd O dan Is er Iets met haar gebeurd Is dat alles wat u me vertellen kunt kapitein Singleton vroeg ze snel De rest Is alleen gisshig en het Is mogelijk dat Ik me vergis Het staat natuurlijk In verband metmün neef Tony vroeg de oude dame zacht Dick Singlfton was verrast Blijkbaar wist lady Arthwalte meer dan hij gedacht had De dame die zijn verrassing opmerkte vervolgde kalm Il zie dat het zoo is U hoeft hetniet voor mij te verbergen ik weet veelmeer van mijn ongelukkige neef dan u denkt Ik weet dat hij in groote ellende Is geraakt hoewel ik er geen Idee vanheb wat het Is en hoe het gekomen Is daai rfl jjca het ml nooit verteld heeften ijjel ischlen zelf niet weet Mogelijk leunt ikmlj Ween voorkwam hij haar vraag Daar weet ik niets van Dat hij e inde misere zit dat weet ik maar hoeveren waardoor het gekomen Is Is mlJ volkomen onbeHend Ik kan het niet bögrljpen zei ladyArthwalte Vijf Jaar geleden Is er ietsmet hem gebeurd en sedert heb Ik hemniet weergezien Drie jaar lang tot onlanlgs had zeUs Nerica die erg aan hemgehefht is nooit Iets van hem gehoord Toen kwam er een aangeteekende brief die haar vreeseltjk van streek maakte en Ik geloof dat ze meer met Tony tedoen heeft dan ooit te voren Ik wil niet zeggen dat ik weet wat er gaande is maar Ik ben niet blind Telkens ging zemaar uit or ongewone tijden zonder datze zei waar zc heenging en dan vermoedde Ik dat ze een ontmoeting met Tony had en vanmorgen toen ze uitgegaan was lang voordat Ik opstond wasIk er van overtuigd dat ze hem gingcpioeken oedoellng Is om hïiar als gijzelaar te houder oor haar broer Denkelijk is hU bang dat Bcrrlngton weer amok gaat maken en heoft hlJ hiertoe zijn toevlucht genomen cm verdere uitbarstingen te beletten Een oogenbllk stond hi in gedachte daarop begon hij te lachen Misschien Iï het ook wel een middel om Iemand anders een toontje lager te doen zingen Als Shottellus vermoedt dat jU en miss Berrlngton Dat vermoedt hij Dan vangt hij twee vliegen in één klap Ten etiste belet hij daardoor vanTofiy Berrlngton en ten tweede heefthij nu je hem In de wielen tracht terijden nu ja Je koningin schaakmat gezet Hl hield even op en vervolgde Wat voor bewelmlngsmiddel zouden ze toch gebruikt hebben Het moet heel langzaam gewerkt hebben of ze moetenhet hem nog niei lang geleden hebben ingegeven De knecht kwam haastig het hul loopen De dokter zal er blniminuten zijn meneer Goed Dan moesten wi feur maar naar blnnen ïré J meneer De butler roepieven dat K de tweede chauffeur om te helpen Even zweeg dA man En wat moeten we tegen lady krthwaite zeggen meneer Zc zal zeker nraks vragen ofjufirouw Nerica thuis kekomen is We moeten er haar iets vafc vertellen en zt9t u meneer Ik ben b ng dat ze zal Waaiöm was u daar zoo overtuigd van lady Arthwalte Weest u alstublieft oienhaitig tegen mij Dit kan van groot gewicht zijn Nu ik vroeg natuurlijk aan het pertoneel waar ze naar toe was en hoorde toen dit het $ en heel afgelegen plaatsje kas Christmas Common heet het Ik Kocht de plaats op en ontdekte toen Iets Wat dan vroeg Dick In sparihing Dat de stad die daar het dichtst blJligt Watlington is in Oxfordshire Ja En zei Singleton op vragendentoon daar hij het gewicht van deze ontdekking niet Inzag I Alt ik u nu vertel dat op den briefdien we van Tony ontvingen het postttenip l Watlington stond zult u begrijpen waarom Ik de overtuiging heb datmiin nicht naar haar broer Is gegaan IK geloof dat zij hem inderdaadontmoet heeft zei Dlck Denkt u dat u heeft haar dus gezien U v eet waar zU hem ontmoetheeft Ja Het was een plaats die Rowant End heet het landgoed van meneer ShntteUus Shottehus de milUonalr rieplady Arthwalte een en al verbazing ensnel voegde ze er aan toe Dan kan Nerica daar geen kwaad overkomen Gedurende een second aarzelde piek Smgleton Zou hij lady Arthwalte van zijn vermoedens omtrent den mllUoen deelgenoot maken HU vond echter dat de tüA daarvoor nog niet gekomen was Wordt vervolgd