Goudsche Courant, dinsdag 20 februari 1934

doendA re iauteA 4li i fe V M v rl els Jas 4 winiBd 9200 mart lRfftitt6H r ltHni i v tbaar zijn on at zy uit de eigenaardigin 12 marechausaee afdeelingen en getrok li ien van het instituut voortvloeien voorts ken ui dg huidige sterkte aan infanterie ïWjrdeii de o fenvobrwaard by d reyi zouden dan de taak overnemen van 3700 menten door het V O geschaad é eenteraad van Gouda mee met hetgeen door het G O isgesteld Spr herhaalt dat door het S voorstel Gouda op een na de laagstö in salarie nng Spr acht het ook beter vast te hourf aan den datum van 1 Maart nu het h rial 19 Febr ia Het voorstel van B en W noemt ookdatum van 1 Maart als aanvang en 1 als einde De heer HEERKENS r k aanvaoök niet de gedachte dat voorstellen v B en W in het G O moeten worden aai vaard of verworpen Spr handhaaft standpunt dat het G O de zaak juiBfïw om 10 te aanvaarden De heer ZANEN e g merkt op dat toti de mogelijkheid om overleg in het GO moet blijven bestaan Spr neemt aan dü de voorzitter m dat overleg met is geslaagd Spr acht een technische herziening niet df zelfde als een financieele of adminiatratieï herziening Het is goed dat de Raad deze aangeleml heid nu eens definitief per 1 Mei regelt Het voorstel van Mevr Riesz onderste iL f pr wijl het inhoudt dat met 1 Mei wor beraadslaagd wonneer de technische henit ning zal plaats hebben Wethouder KOEMANS r k zegt dat wel overleg mogelyk is maar het was dit maal uiterst moeilijk Het ia ook wel eeoi omgekeerd gebeurd dat het G O niet j reid was een eenmaal ingenomen standpun te verlaten Spr geeft een uiteenzetting vu do besprekingen m het G O in 1919 Wethouder DE WITT WIJNEN l j wil ook van die eeuwige kortingen af £ ia wel degelyk overleg mogelyk indieD he gaat om een andere schaal Maar liet bedj moet er toch komen Spr wil by de technische herzienfaij voe gen het rapport iSchouten De VOORZITTER zegt dat over die t chmsche herziening niet moet worden geapro ken Dat js jpUereerst een zaak van B en W Spr uit Jijn bevreemding over de spraak va ï de aoc dem Elders nemen di heeren wei een ander standpunt in Spr zou gaarne hebben gezien dat deze fracti het voorstel van B en W zou hebben aan vaard f man veldpolitie Kde recherche dienst der veldpolitie blijft op den huldigen voet georganiseerd lokrimpUigcn van de legerorganisatie Hierdoor zal in het nog ontbrekend bediag ƒ 3 625 millioen moeten worden voorzien de commissie wyst er op dat dan aanzienlijke schade zal moeten worden toegebracht aan de kracht waarmede het leger de doelstelling kan nastreven Ats mogel kheden om genoemd bedrag te vinden somt zij op een inkVimping van de formatie van het Departement van Oorlog leidend tot een besparing van 300 000 opheffing van de cavalerie en het remon tedepot met geluktijdig oprichting Opheffing daarvan wordt door de commissie aanbevolen daar dan de waarde vaii het leger wordt verhoogd bovendien etn belangrukü bezuiniging bedragende ƒ 968 000 s jaara wordt verkregen Wyziging in opleiding der beroepsofficieren De commissie volstaat met enkele richtlijnen aan te geven o m het voortbouwen op de bij de opleiding van reserve officieren verkregen resultaat geschikt maken van den a s officier voor zijn taak als opleidei an de dienstplichtigen bijbrenging van a empene militaire en andere kennis op late ren leeftyd tijdens een éénjarigen krijgs ichooicursus Zy achat de met de door haai tal eischen worden gesteld ten aanzien van de werkloozenzorg De heer SANDERS s d veatigt de aan dacht op de passage in dit adres betreffende het verstrekken van voeding aan kinderen voor schooltijd Spr weet wel dïit de Vereeniging Kindervoeding al het mogelyke doet maar spr zou meer weiischen door overlegpleging van het Gemeentebestuur met meerdere vereenigingen om in dezen meer te doen dan nu geschiedt Wethouder KOEMANS r k deelt mede dat er reeds op deze wijze hulp wordt verleend deze aangelegenheid zal echter zeker nader door hem onder de oogen worden gezien Het adres wordt ter visie gelegd Het vooratel tot benoeming van een teersar in de Nederlandsche taal en handelscorrespondentie aan de Han delsavondBchool De heer MIDDELWEERD r k wU st op het wenscheiyke dat by de benoeming geen cumulaties van functies wordt bevorderd Spr vraagt of onder de sollicitanten ook wachtgelders zyn De VOORZirrER deelt mede dat dit niet het geval is Wel zyn er sollicitanten mèl en ook zonder functie Er moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan Een candidaat met akte M O is hiervoor niet In overleg met den directeur is deze voordracht opgemaakt Benoemd wordt de heer A Pieete onderwyzer l o tp Rotterdam Het voorstel tot verlenging van het tydeliik dienstverband van de typiste 2e klasse Mej W H P M Jue Aangenomen Het voorstel tot verlenging van het tijdelyk dienstverband van de typiste 2e klasse Mej J J C van Dorst Aangenomen Het voorstel tot wüziging van het Kortingsbesluit 1932 en tot heffing van pensioensbüdragen van het gemeen teperaoneel De VOORZITTER licht het voorstel dat reeds is gepubliceerd toe De heer SANDERS s d wijst er op dat in den Raad wel eens is beweerd dat met het Ambtenarenen Werkliedenpersoneel in het Georganiseerd Overleg niet te praten is Het voorstel dat thans aan de orde is geeft den indruk dat met den vertegenwoordiger van B en W in het G O met is te praten Spr wyst er op dat de regeering straks zal gaan voorschrijven dat 10 wordt gekort Spr kan zich niet indenken dat het College nu toch wil vasthouden aan een korting van Mi plus 2 Vf We zün nu gekomen op het standpunt dat de salarissen en loonen van het gemeente personeel den sluitpost zullen vormen van de begrooting Spr vraagt wat daarvan het eind is Gouda zal als deze korting doorgaat op één na de laagste worden in het land Als overheid moet men toch het standpunt innemen dat de loonen elke critiek kunnen doorstaan Spr wil de korting door het personeel in het G O voorgestaan aanvaarden Spr kant er zich ook tegen om van de vrygezellen een hoogere korting te nemen De leeftijd mag tot op een zekere noogtc als basis worden aanvaard de cap pJteit geldt voor alles Spr verzet zich tegen het voorstel van B en W De heer ZANEN e g is niet tevreden met het voorstel zooals het is geredigeerd Spr had het gaarne andefs gezien Het ware beter geweest om voor die 2 maanden tot 1 Mei de door het personeel in het G O aanvaardde korting van IMi te accepteeren De heer MIDDELWEERD r k vraagt of de komende technische herziening nog wel een meerdere bate voor de gemeente zal geven Spr meent dat die herziening hier een verhooging daar een verlaging zal brengen Spr acht stabiliteit in de loonen zeker gewenscht Op grond van het voorstel vraagt spr of dit daarin is vastgelegd Mevr RIKSZ lib acht het zeer gewenscht dat die technische herziening zoo spoedig mogelijk komt Met het oog op d financiën acht spr het gewenscht dat de inwerkingtreding zal geschieden op 1 Februari a s De heer HEERKENS r k is van oordeel dat in het G O het personeel een goed standpunt heeft ingenomen Spr kan niet deelen het standpunt van B en W De VOORZITTER zegt da t het verschil tusschen B en W en het G O voorstel betreft t A Spr wijst er op dat Gouda lang niet zoo straf ingrüpt als men elders doet Het bevreemdt spr dat de heer Heerken s het G O denkbeeld zou willen steunen Hoe de technische herziening zal uitvallen daarover moeten B en W zich alle vrijheid voorbehouden Het college kan zich niet vastleggen zooals de heer Middelweerd dit wii aanbevolen wijziging te verkrijgen bespA pantserauto afdeelingen 18 pantserauto s ring of ƒ lOO OOO en beyeelt mede met het en verdubbeling van de afdeeling wielriideW r Q in f Tdoonn f 1 R besparing ƒ 700 000 uitgave voor e nï gal ƒ 550 000 opheffing van een der bei lej fd bergartilierie en motoriseering der indereafd besparing ƒ 500 000 uitgave vooi eenmaal ƒ 125 000 terugbrengingi iMn de 2 bataljons genietroepen tot 1 boè ljon me opheffing van 1 compagnie i Miier i voort halveermg van de autohiobleltrompagnie besi aring ƒ 650 000 opheffing van de militótr diergeneeskundigen dienst en de hoêismidschool besparing ƒ 100 000 vermindering vany lk der drie bataljons Barisan van Madoa a thans tellend een staf en 3 compagnieën met 1 comp vportb terugbrenging van het IM bataljon sterke IjCgioen van Mangkoe Negara tot bataljon besparing ƒ 300 000 De doorwerking van vorengenoemde niaatr elen op i ande re be gr ootrngs poster wordt geraamd fi S OOO te zullen opleveren de uit de venrmindering van de legersterkte met ongweer 1300 man voort üog op de bij de Koniaklyke Militaire Aca demie betrokken belangen van het Indisch Ix ger een afzonderlijk commiasioriaal onderzoek terzake aan Vereenvoudiging der vredessamensteU ling van de regimenten Veld artillerie Deze vereenvoudiging omvat de terugbrenging van het aantal sc oo batterijen per regimlent van 3 tot 2 welke maatregel e n bezuiniging oplevert van ruim ƒ 163 000 per jaar en door de commissie aanvaardbaar wordt geacht Opheffing van de Compagnie T ir pedisten De commissie is van oordeel dat de aan de torpedisten toevallende taak met van zoodaijig belang i dat daarvoor het in atandhouden van de huidige door haar bijzondere organisatie officieren en M onderofficieren betrekkelijk kostbare saii ensteUing gewettigd is Opheffing van de compagnie torpedisten welke de commissie aanvaardbaar acht zai j j A Vloeiende vermimtering van en pensioen leiden tot opheffing van het garnizoen Go j iii onr r nr rinchem en tot vermindering van den staf Het voorstel van de S D A P korting alsook het amendement Mevr Rien om het einde te stellen op 1 Mei worden beide verworpen Het voorstel van B en W wordt z iLJ ingenomen Het voorstel om niet over te gaan ttt het toepassen van een korting p dr pensioenen van oud wet houders De heer ZANEN e g bestrydt dit vüot stel Spr kan het wethouderspensioen niel op één lijn stellen met een gewoon ambtfr naren pensioen Er zyn u nog wethouden die al jaren lang in en buiten de geraeenlé profiteercn van een pensioen dat dollr den Raad in dien vorm niet meer wordt toege btaan Spr kan zich niet begrijpen dat h t college van B en W tot dit voorstel is ge konien Spr hoopt dat dg Raad zal uitspn ken wat spr beoogt Gaarne zou pr vp dt 5 wel 50V willen maken Mevr RIESZ Ub beschouwt dat weth uderst nsioen met als pensioen doch als een ver ding voor tyd en arbeid sgelegei heid die aan eigen werk is onttrokken Spr j aanvaardt onder de huidijBe omstandighedei de bilHjkheid eener korting De heer FOKKERö s d aanvaardt het standpunt van den heer Zanen wijl het onbUIijke van dit pensioen sterk in t po valt De VOORZITTER merkt op dat in n hi een individueele beslissing wil nemen B en W kunnen niet het standpunt aaavi arden dat het wethouderspensioen een aider pensioen is dan dat van ambtenaren Ware dat niet hetzelfde dan wat er m te spreken Wethouder DE WITT WIJNEN lib io het hiermede niet eens Spr merkt op dit in 1919 ten onrechte pensioen i genoBwi wat geen pensioen ia Dat kortingsvoowtfl rtjudicieert niet op andere pensioenen htl wethouderspensioen is een proematuur H Spr zegt dat hy het betreurt dat dit voor stel noodig is het ia spr bekend dat poging door één hunner gedaan instemmiBtj heeft gevonden men had moeten doen wit de oudMinister Idenburg en Fock hebbei gedaan die het eigener beweging hebbw asngeboden Dat standpunt waardeert sp e enzeer als dat van het afstand doen v een deel van het presentiegeld van den Raad Spr vindt het np noodig dat de Raad hierover beslist De heer ZANEN e g gaat hiermede coord De betrokkenen hadden zelf uit tvfi beweging afstand moeten doen Dit pensioen is een onbillijkheid Het afwijzend voorstel van B en W i stemming gebracht wordt verworpen 16 st vi r en 4 tegen Er zal dus een Kolting van 5 worden toegepast Het voorstel tot vastetelling van een wachtgeld voor den gewezen iwaar san de HandeUavondschooI H E De heer zANEN e g bepleit de billüte redelijke wachtgeldregeling die de R heeft aanvaard en kan het sUndpunt vM den Minister van Onderwijs niet deelen m Raad moet de consequentie aanvaarden de gemeente het wachtgeld doen betalen De VOORZITTER deelt medl dat B en W dit Undpunt wel kunnen ianvaardeiL BiJ den ernst van den tyd en de verantw ï i delijkheid die B en W dragen kunnen J n W tegen den wenich van den Mmisrte met een bedrag van ƒ 8600 priJs gM De gemeente moet straks het Rijk een van ƒ 290 000 aanbieden I De heer ZANEN e g vraagt of de voorzitter it voorstel dan thans wil terugmen teneinde bij het Dep van OndeiW deze zaak opnieuw aanhangig te make f een billyke regeling te treffen Deze tenaar moet worden tegemoet gekomenDe VOORZITTER neemt het voorstel terug teneinde deze aangelegenheid noft het college te bespreken Het Tooretel tot het verieenen van 9 heffing bedoeld in artikel 21 te Wj van het Ambtenarenreglement 1S J aan den Dlreetear van het Opcnbur Slachthtiitf De heer SA NDBRS bA merkt op s het gewenscht is bij de technische henjfr last wordt gesteld op ƒ 300 000 Samenvatting van de resultaten Ten slotte volgt een samematting van de lesaltaten in cijfers Vergeleken bij de begrootingscyfera 1937 i de cijferopstelling ad Rüksbegrooting bezuiniging Landmacht ƒ 6 5 mm bezuiniging Marin bij plan I ƒ 7 6 mm i n het korps Pontonniers en Torpedisten i tn en ander zal een jaarlijksche bezuinigi ig geven van ƒ 164 000 Verd re ijikrimping van de vrede orguiiftBtio en cq van de oorlogs organisatie De commissie wyst op de groote preventifcve waarde van een bepaalde oorlogssterkte van het leger met d thans voorziene oorlogsmacht van harmonische samenHlelling en redelijke getalsterkte kan wort ien volstaan mits in de aanvoering naai l Phooren blyft voorzien en een vlotte tydige mobilisatie gewaarborgd blyft Elke tot een beteekenende besparing van kosten in vrcidestijd leidende vermindering van de oorlogsweermacht tast de weerkracht aan ill een mate waarbij he optreden van hei Veldleger buiten de Vesting Holland niet verantwoord schynt De commissie heeft vervolgens de vraag j uderzocht f vermindering van koeten aou kunnen worden verkregen door vermindering van de lichtrngsterkte gepaard gaande niet verlenging van den duur van den dienstplicht zij beantwoordt die ag mei de meeste beslistheid ontkennend De marine De commissie heeft voor wat de Marinebt treft een zeemacht ontworpen welke binnen de gestelde financieele Ümiet normaalgeëxploiteerd en in stand gehouden kanworden Zy heeft gemeend hoar opdrachtzoodanig te moeten opvacten dat zy een vlootorganisatie moest ontwerpen welkeden Lande niet meer zou kosten dan ƒ 2 1 n illioen s jaars zynde ƒ 45 begrootingscijfers 1933 vei minderd met 1342 6 = ƒ 21 millioen Pwee reorganisatieplannen plan I en pion II heeft de commissi uitgewerkt wel kt de volgende verschillen aantoonen Plan I behoudt het stelsel van het beur tilings in Nederland en in Indie over en weer dienend beroepspersoneel als noodza kclijke voorwaarde voor d instandhouding van een gerechtvaardigde zeegaande vloot in Indië hier te lande moet dan gelegenheui btataan het personeel op modem materieel op te leiden en te oefenen waartoe hier beschikt moet worden oyer 1 kruiser 2 torpe dójagers en 5 onderzeebooten type O in Indië blyven 2 kruisers 6 jagers en 12 onderzeebooten type K De hier te lande dienstdoende kruiser en jagers worden jaarlijks vervangen door materieel uit Indié Opleidingen v z m hier te lande medenenien van de gezinnen voor Landsrekeninj naar Indiè slechts in bijzondere gevallen Plan II gaat uit van den gedachtengang dat de zeegaaTide vloot m haar geheel daar moet zijn waar tiaar oo Mogstaak ligt derhalve lil Indie het uit Nederland te betrekken beroepspersoneel moet op Indische voorwaarden in dienst komen dus geen over en weer dienen met detacheerin gen naar Nederland voor zoovee als voor dg moritierae diensten hier te la nde noodig ift De opleidingen moeten voor zooveel mogelyk in Indië plaats hebben Het behoud van 5 on der zee booten type O hier te landi ia by plan II niet noodig de zeegaande vloot in itidië telt 3 kruisers 8 jagers en 12 onderzeebooten type K Plan I heeft de voorkeur van de commis j 8i Het leger in Indüi Geleidelijke vervanging van de vHdpolhle door infanterie afdeelingen Door voort te gaan op den reeds ingeslagen weg om op de uitgaven voor dg machtsmiddelen te bezuinigen door de taak van de veldpolitie in enkele streken van Jova over te dragen aan afdeelingen marechaussee en daaraan voor geheel Java uitbreiding te geven kunnen meent de commireie op die uitgaven jaarlijks ƒ 2 8 millioen worden be Totaal rond ƒ 14 mm op de rond ƒ Tï mm pensioenen inbegr ad Indische begrooting bezuiniging Leger ƒ 6 5 mm bezuiniging Marine bü plan I ƒ 5 6 mm Totaal rond ƒ 12 mm BINNENLAND Ho f rouw Wegens het overlijden van koning Albert van Uelgle zal het Nederlandsche hol met ingang van morgen gedurende een week halven rouw en gedurende een weeR lichten rotiw a flnemen i Het lidmaaschap van de N S B Ue heeren Mussert en van Ueelkerken blijven lid en doen hiervan mededecüng aan de Frov Uverheld Naar wij vernemen heett de heer Mus bert hoofdingenieur van den Prov Wa lerstaat van Utrecht aan de PrlvlnclaleStaten medecfèeling gedaan dit in antwoord op het 1p re ek zich daarover tewillen uitspi p n dat hU blijft volharden btj zijn litlnaatschap van de N S B Ihans zal doorlde vergadering van Provytaten worSe beslist in hun bijeenkomst einde aezer maand te hou den over eventueel aan den heer Mussert te verieenen ontslag Voorts vernemen mi dat de heer Van Geelkerken die alsambtenaar ter Prov Orlltie werkzaamif aan de üed staten heeft bericht ditook In antwoord op een tot hem gerichtMhrijven dat ook hlj bi zijn lidmaatschap van de NS B blijft volharden Eeneventueel ontsl i van den heer VanGeelkerken zal d09r Ged Staten wordenj verleend I Crisis arUtrftVe commissie SaniensteHitig gepubliceerd Ue staatscourant bevat de benoeming en tndeellng van de CrislsArbltra ge Commlssie Gevormd zuilen worden twee Kamers Kamer 1 en Kamer II Tot voorzitter der commtssie is benojemd mr W Nolen advocaat en procur jy te Rotterdam tot ondervoorzitter mr F M Westerouen van Meeteren advocaat en procureur te VGravenhage tot leden mr A C E M de Groot advocaat procureur te s Gravenhage jhr ntt ïf de Ranltz advocaat en procureijr t 5 taravenhage mr W G Borgerhoff MÖ rechter plaatsvervanger te s Graveföïage en mr K C Bakhuizen van den BrlIJK advo t aat en procured te Heemstetffej Kamer X zal bestaan uit den voorzitteren de leden mrs De Groot en Jhr j UeKanitz Kamer II uit den ondervoorfeibirjter en de leden mrs Borgerhoft MuWmb en Bakhuizen van den Brink Als secretaris Is aan de commissie toegevoegd mr H M Zwart tijdelijk ambtenaar bij het Landbouw Crisis Bureau van het Uepartement van EcEonomisché j Zaken te s üravenhage Provinciale Staten van Zald Holland In verband met zijn benoeming tot lid van het bestuur van de Rljksverzekerlngsbank zal mr W H M Werker lid van den Verzekeringsraad als zoodanig aftreden en zich met ingang van l Iti aart metterwoon 4n Amsterdam vestlgei Mede In verband daarmee zal mtJVfexker ontslag nemen als lid van dé Provinciale Staten van Zuld Hpllbnd inwelke college hlJ zal worden Het is niet juist zooals de heer Sanders meent dat met B en W niet is te praten Het G O voelt niet zoo sterk de nooden als B en W Het is in het belang van de betrokkenen zelven dat het Gemeentebe stuur zelf de regelingen in handen houdt Als de regeering die taak overneemt zal het er niet beter op worden Door de heeren Sanders es wordt een voorstel ingediend om de 1 korting te aanvaarden inplaats van 2 zooals door B en W voorgesteld Wethouder DE WITT WIJNEN lib acht het na de opmerking van den heer Middelweerd noodig dat duidelyk wordt gezegd dat dit voorstel B en W niet bindt voor de technische herzienir g al is de redactie in het voorstel niet duidelijk Spr a persoonlijke meening is dat B en W niet als koopman in het G O moeten op en Spr meent dat wanneer 11 was gevraagd hfct G O met 10 genoegen zou hebben genomen nu wil men dat niet De heer SANDERS s d acht dit standount niet juist Spr zou dan adviseeren het O O ntêt meer te bezoeken Het gaat niet aan het standpunt in te nemen aanvaarden of verwerpen Spr wil het principe Van 1920 van premlevrij pensioen niet prijs geven Wethouder DE WITT WIJNEN lib En de provincie dan De heer SANDERS s d zegt dat het hier gaat om de gemeenteloonen De Boc dem gaan met een bloedend hart ning maatregelen te treffen dat dit nle 1 ii i j f Zitting van Maandag 19 Februari 4 n in 8 uur In de giütertiövond gehouden openbare vergadering vuftidea Gem nteraad welke door alle lede j erd bijgewoond is de gébruikelyke N wsjaarsrede van den voor zitter waariri èen overzicht w jrdt gegeve van ie geméentelyke werkzaamheid Over het afgeioc JHh jaar achterwege gebleven Burge feester Gaarlandt heett gemeend waar reftls en achtste deel van het nieuwe jaar yc e den rug is en het oude jaar dus welhaiwt uit het gezicht is verdwenen dat het weinig beteekenis heeft nog atjl te staan by het voorbijgegane dat bovendien weinig vreugde heeft gebracht Het is beter hetle vergeten temeer ook Waar het nieuTO iaar aan allen kant nieuwe zorgen met zlth brengt i H Nu de begrootingsbehandeling voor de deur staat Donderdag en Vrydag a s komt ze aan de orde zullen daaraan wel verschillende beschouwingen worden gewyd Toch heeft de burgemeester er aan gehecht den leden van den Uaad m 1034 gezondheid levensmoed en opgewektheid toe te wenhchen Met deze kostelyke voorrechten zal den leden de vervulling van hun taak lichter vallen Mfivrouw RIKSZ NOOTHOVKN VAN GOOK lib heeft den voorzitter namens den Raad dank gebracht voor de gpede wenschen door hem geuit weike wederkeerig tot den burgemeester worden gericht Mededeetingen Burgemeester en Wethouders deelen den Raad mede dat Gedep Staten hebben goedgekeurd de raadsBesluiten van 29 November 1933 tot tydelyke belegging van overtollige kasmid delen van 23 October 1933 tot wijziging 1 der ljegrootingv ïyenst lüSS van 29 Novem ber 1933 tot venbRur van grond gan E CV d Kley tot verp q ting van een boerenwoning aan L M de i root en tot ruiling van grond met de waqii bouwvereeniKing Het Volksbelang van i8 December 193i tot het ter leen verstreltken van geld aan de femeente Ouderkerk a d Uasel van 23 October 1933 tot wyzigfiit der begrooting dienst 1933 van 18 December 1933 tot verkoop van jjrond aan Ge ftV ver kamp en tot verhuur van grond aan 3 Hulleman van 29 November 1033 tot SpWeffing der openbare lagere school no ijfvan IB December 1933 tot verkoop van grond aan den Graaf Florisweg aan den heer Stuurman van 20 Juli 1933 tot reorga Mtie van den Keuringsdienst voor vee en vjeesch van 29 November 1933 tot verhuur van grond gelegen aan den Graaf Floriswtg aan de Volkstuinvereeniging Genoegeh rta Arbeid van 29 November 1933 no 13 tot wyziging der begrooting dienst 1933f van 29 November 1933 tot wijziging eeft begrooting dienst 1933 Alle voor kenniffgfewing aangenomen VArddging van bestisBJng Ged Staten h r n verdaagd de beslissing op het raaiiflbesluit van 29 November 1 3 tot verhu j an grond aan den Graat Florisweg aan j ft Volkstuinvereeniging Genoegen na Ariwaj op het raadsbesluit van 29 November 1933 tot opheffing der o I school no 6 oli Jiet raadsbesluit van 18 December 1938 tQt wyziging der verordening regelende de fiin afgetreden wethopdera toe te Keï ï ii vergoeding en pensioen Mede voor cennisgeving aangenomen Ged Staaft Hebben de ontvangst bericht van het raad twaluit van 29 Nov 1933 tot wijziging der Ig Politieverordening De Heer POH feRS s d vraagt wat B en W met deze Wèfordening denken te doen na het door de Rechtbank gewezen vonnis waaruit blykt dat de J etreffende bepalingen geen rechtkracht bft iften De VOORZITTï deelt mede dat het College over deze aangelegenheid van gedachten moet wisselen Door den Commissanii der Koningin is medegedeeld de goedkeuring van het raadsbe uit van 4 Sept betreffende de bezoldiging van het politiepergoneel Door dèn Minister vaotOnderwijs is medegedeeld het Kon besl t Jyan 30 Jan 1934no 14 betreffende I et I ep door het bestuur der R K Inrichting van Liefdadigheid alhier ingesteld inza de vergoedingex art 101 9e lid der iJ wet 1920 over 1931 Het procesverbaal van opneming van kas en boeken van den Gemeenteontvanger op 6 Dec 1933 wordt met de hierboven genoemde mededeelingen voor kennisgeving aangenomen Het voorstel betreffende de kermis Het voorstel van B en W om niet weder tot invoering van de kermis over te gaan zal aan de orde worde gesteld bij de behandeling van de Jeeyooting voor 1934 Ingekomen stukken Behalve de ain de orde gestelde stukken zijn ingekomen Van den Nederlandse h n Bond van Person neel in Overheidsdienst een adres van 20 Januari 1934 betreffende het inhalen van overuren voor het personeel van den Gemeentelijken Reinlgingsen Ontsmettingfldienst dat des Zaterdagsavonds het terrein van de z g Zaterdagavond waren markt moet reinigen Op voorstel van B en W mede op grondvan het advies van de Commissie van bijstand d d 2 Februari 1934 no 2 wordt opdit verzoek afwyzend beschikt nadat doorden heer PRiEVOO s d extravergoedingvoor Zaterdagen Zondagsarbeid was bepleit en de hoop was uitgesproken dat zoospoedig mogelijk aan het verzoek wordttegemoetgekomen De heer DÉSSfNC f k heeft daarop zyn teleurstelling geuit dat ónder de huidwe omstandigheden zulk een adres is ingekomen Naar spr s oordeel kan dat er niefi hise door Vifil de Commissie tot wering van school verzuüa het jaarverslag over 1932 Van de Commissie van Toezicht op het lag r Olld ijs ilsvo n Van oen Directeur van het Openbaar Slachthuis a svorèn Van den xïi ecteur van de Avondschool voor Ambachïsfieden alavoren Alle voor kfftWïageving ahngenomen Van den Bond van MarktkoopÜeden Door Eendracht Sterfcffirien adhaesiebetuiging van 20 December 19aSitaan het adres van het Actie Comité ot + wederinvoering van de kermis of instelling y an een feestweek Van het WerklcmMn Stryd Comité een adres van 7 Febrrfar rfe4 waarby een vijf meer voorkomt en dat den geheelen tijd in h nBt der gemeente wordt bestetd Het voorstri tot aanvtüling van de instructie voor hei onderwijzend per soneel Aaïigenomen el voordtel tot wijziging van het uit tv eidingsplan voor de gemeente en tot vaötstelling van bebouwingsvoor De heer VAiN SOEST s d vraagt uitstel van behandeling daar het voorstel t kort in zyn bezit is De VOOKZj lTER deelt mede dat dit niet kao daar de eerstvolgende zitting na de begroeting eerst MaArt of April zal plaats nebben De heer DESSl NG r k heeft ook bezwaar tegen directe behandeling Spr heeft het voorstel niet kunnen bestudeeren He iê ook niet m de commissie geweest De heer FOKjKERS s d zegt dat het wel in de commissie Ia geweest Echter ook ajfr acht het beter het thans opnieuw m commissie te brengen De heer ZANEN e g merkt op dat wel een dee van dit voorstel in de commissie is geweest maar niet het geheele voorstel Ook spracht Aanhouding wel gewenscht Wethouder DONKER r k j zegt dat Ibans nu het uitbreidingsplan hangende is aan nienui een bouwvergunning kan worden gegeven Spr acht het met verstandig Ül nu op te houden bÜ de behandeling der Bouw verorden mg kunnen dan de bezwaren naar voren komen De VOORZirrER dringt ook op aanneming aan De heer POIiET a r had wel bezwaren tegen dit De heer ZANEN e g repliceert en handiwaft zijn bezwaren tegen directe afdoening Spr acht het noodzakelijk van de nog inlekomen bezwaren kennis te nemen Het uitstel voorstel komt in stemming en wordt aatigfnomen met 14 st voor en 7 tfgen Het voorstel tot verkoop van grond gelegen aan de Van der Palmstraat aan de fa I de Jong Jzn Aangenomen Het voorstel tot verkoop van grond gelegen aan de Vossmsstraat aan den heer D Oskam Aangehouden Het voorstel tot aankoop van grond gelegen aan de Constantyn Huygenskade van de Wed J Verburg de Bruijn Aangenomen Hei vooratel tot aankoop van grond deel uitmakende van de openbare straat de Vierde Kade van de heeren G Gravesteün en A Zuidervliet v Lange nomen Het voorstel tot verlaging van den huurprijs van het perceel Varkenmarkt no 2ti verhuurd aan B Blotksmp Aangenomen Het voorstri tot verhuur van een stuk grond gelegen tusschen de Vorstmanstraat en den Jan Philipsweg aan den heer t Sül Aangenomen Het voorstel tot het demiten vsn een sloot en tot het verieenen van het recht vsn uitpad op het Van Bergen IJzendoompark aan den heer I J IJsselstijn Na korte opmerkingen aangenomen Het voorstel betreffende de wijziging der VerordeninK tot vervanging van belastingbedragen voorkomende in de wet op de personeele belasting 1896 door andere belastingbedragen grondslsK motorrijtuigen Aangenomen Het voorstel tot wijziging der verordening op de heffing van schoolgeld voor het gymnasium Aangenomen Het voorstel tot wijziging der verordening op de heffing van rechten wegens de uitgifte van stukk t de verrichtingen van den burgerlijken stand en andere door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten Aangenomen Bet voorstel betreffende de heffing van rechten voor de weegbrug op het Veemarktterrein Aangenomen Het voorstel tot het verstrekken van kasgeld aan de gemeente Ouderkerk a d IJssel Aangenomen Het voorstel tot het voeren van een reehtsfteding tegen de heeren D van As t Waddinxveen N Woldèra te Kotterdann en D Hennekes te Apeldoorn wegens niet betaalde kosten wegens schsdenlden aan gemeente eigendommen Aangenomen I e heer VAN DEN KNDT c h wijst er op dat een der betrokkenen al een jaar is verhuisd dat kan dus wel moeilijkheden geven Wanneer zijn de betrokkenen het laatst aangemaand Wethouder DE WITT WIJNEN lib merktop dat de gemeente niet kan toestaan oat haar eigendommen bij beschadiging niet Worden her iteld Is men daartoe niet goed chiks bereid dan moet het maar kwa adBChiks gebeuren Het voorstel tot het afhouden van couponbelasting bij de uitbetaling vsn coupons Aangenomen Het voorstel tot het weigeren in beroep van een bouwvergunning aan den heer H M van Triet voor den bouw van een kantoor met bovenwoning en 4 garages op een terrein aan de Van Uersonlaan De heer ZANEN e g meent dat wanneer deze zaak prdctisch wordt bekeken het wenschelyk is deze aanvrage toe te staan e verschaft werk js van practisch nut en er ontstaat geen stadsontsiering want er lomt geen bedryf I e heer DESSING r k was niet in ataat zich behoorlijk te oriënteeren daar niet voldoende stukken ter visie lagen Wethouder DONKER r k beroept zich P art 38 der Bouwverordening die verJiiedt dat alle ruimte wordt volgebouwd Het zou niet verstandig zijn aan deze aanvrage te voldoen In Kort Haarlem is ergelegenheid voor den bouw van meerdereKarages er komen er een 20 80 l ijjirogi Bè VOORZITTER merkt op dat de Raid deze aanvrage nifet kim toestaw WH J het van beJ c l i2tr ke e tTsrenUfdrt De heer MAASKAiNT s d stelt de merkwaardige vraag of er in Gouda wel eens wordt gebouwd aonder diapensatie De heer OERKERK a r aSïe de redactie van het voorstel niet juist Het ware S erSUid Wethouder DE WITT WIJNEN lib meent dat het nog beter ware dat de Raad zich onbevoegd verklaart om hierover te beslissen Het is een zaak van B en W De VOORZITTER zegt dat een oploLg ia gevonden die niet met de verordeiUng in stryd is Dat kan de betrokkene toch aan Het voorstel wordt z st aangenomen Het voorstel tot vaststelling van het verslag betreffende de veretrekking van achoolkinder kleed ing gedurende het jaar 1833 De heer SANDERS s d zou gaarne zien dat de Raad een beschikking over deze aanvrage had genomen De VOORZITTER zet uiteen dat het onmogelijk ie geweest verder te gaan Het voorstel wordt aangenomen Het voorstel tot het verstrekken an gelden voor de extra steunverteening aan werkloozen door het plaatseïyk nationaal crisiscnmité subcomité B Aangenomen Het voorstel om afwijzend te beschikken op het verzoek van de afdeeling Gouda der O S P betreffende den verkoop aan werkloozen van voorwaardelijk goedgekeurd v e 8ch De heer SANDERS s d vraagt om voortaan de bekendmaking ook aan de Arbeidsbeurs te doen geschieden De heer MIDDELWEERD r k vraagt of het niet mogelyk is aan het R K Crisiscomité of andere comitó s te doen kenni s geven dat er vleeschverkoop is teneinde te voorkomen dat er vleesch overblijft Wethouder KOEMANS r k wil gaarne medewerken om te voorkomen dat overge bleven vleesch moet worden vernietigd Het voorstel wordt aangenomen Vaststelling van het primitief kohier Hondenbelasting dienst 1934 Aangenomen VaststeÜinu van het 9e suppletoir kohier Hmtdenbelasting dienst 1833 Aangenomen Wijziging der begrooting dienst 1933 Aangenomen RONDVRAAG Mevr RIESZ lib uit een klacht over het stukryden van een brug bü de Noodgodsteeg en vraagt voorziening ter voorkoming van ongelukken Wethouder DONKER r k zegt onderzoek en zoo noodig voorziening toe De heer POLET a r klaagt over de moeilykheden en ook het gevaar dat er bestaat by de bestaande par keer methode op den Kleiweg Wie lossen moet vanaf de overzijde van de straat belemmert het verkeer en loopt zelf gevaar aangereden te worden De VOORZITTER erkent de moeilyKhe d diü het parkeeren op den Kleiweg meebrengt Deze is echter niet te ondervangen G vft r behoeft niet te bestaan wanneer in het onderhavige geval gelost wordt vanuit de St Anthoniestraat De heer VERKERK a r uit een klachtover de wyze van inwerking stellen en houden van de Shell pomp van de ThaliaGarage io de Crabethstraat op Zondag Datlevert gevaar op 1 De VOORZITTER zegt een onderzoek toe De heer PREVOO 8 d vraagt aandacht voor beter ryverkeer bü de Sluis desnoüd s door verkleining van het plantsoen Wethouder DONKER r k zal er aandacht aan schenken De Omzetbelasting bij de Licht De heer VAN SOEST s d is zeer ontstemd over de wyze van heffing van de omzetbelasting door de Gemeente Lichtfabrieken Spr vraagt of B en W het wel juist achten dat de omzetbelastmg wordt geheven van den distributieprys Voorts wijst spr er op dat de cokespry s juist met het oog op de omzetbelasting verhoogd en dat desniettemin de omzetbelasting er boven op komt Cokes wordt juist door metdraagkrachtigen gestookt Wethouder MUYLWIJK a r heeft er eveneens niet voor gevoeld de omzetbelastiTig op de kwitanties by te schrijven Het is echter onmogelyk gebleken dat de gemeente die kosten voor zyn rekening neemt Het terugbrengen van den cokesprijs is ongemotiveerd die prys is niet hoog Ht is onjuist dat alleen niet draagkrachtigen cokes gebruiken De heer VAN SOEST s d merkt op dal cie cokes ia verhoogd om de omzetbelasting en nu komt ze er nog geheel boven op De heer ZANEN e g geeft in overweging de Lichtfabrieken te splitsen in een handels en een industrie afdeeling dan kan de belasting b j d ron worden geheven en worden de adminfftratieve kosten uitgeschakeld Wethouder MUiY LWIJK a r zegt dat het standpunt van den Minister nog niet officieel bekend is Ekhter weet spr dat men met 4 van de kostprys niet klaar komt Wethouder DE WITT W2JWEN Üb wüst er op dat de Minister ook een deel van den winst wil doen meetellen voor de belastingaanslag Daarom kan meh thans moeilijk anders doen Mocht later blijken dat deze omslag lager kan dan moet dat ook g eschieden Daar niets meer aan de orde is wol dt de vergadering te 11 uur gesloten RADIONIEUWS Programma voor heden Hilversum 6 5 60 Halfuur voor kleinere kinderen door mevr Ant van Dijk V P R O 5 30 B jbelvertellingen voor jonge mepflchen l9de voordracht Spreker Ds B J Aris A V R O 6 7 30 Concert door het Omroep Orkest en Gramofoon 730 8 Engelsche les oor gevorderden 8 05 Vaz Diaa 8 60 8 45 Concert door Dajos Bela en z jn Orkest 8 46 9 Gramofoon 9 9 30 Concert door het karoep Orkest en Viool 9 8O 10 15 Opvoering van De Trelndulvel 10 15 U C4 rt door Dajos Bela en zijn Orkest 11 11 10 Vaz Diasj 11 15 12 Dansmuziek door Dajos Bela en zijn Orkest Huizen K R O 5 10 6 40 Concertdoor het K R O Oric6st en Gramofoon 6 40 7 Cursus Eapertóto 7 15 7 35 Ir C J de Vries over t LvMts de Adriatische Zee 7 35 7 46 GramojftóVl 7 45 8 Vörbondskwartiertje 8 9 9ti y de St Jos ephkerkte Rotterdam HjdenEyijlii tatie door PastoorTh J Noord Van de Moria naar Gethsemane 9 S0 9 36 Vaz zDia 9 35 10 30 Concert door het Stede ijf Orkest van Maastiicht 10 30 10 35 Vaz fflas 10 35 IgGramofoon STAPSNIEuWs GOUDA 20 Februari 1 De G in entebesrrooting 19 1 De behandeling van de gemoerjtebe grootlng voor 1954 en van de bedrijVen zal geschieden a s Donderdag en Vr rfdg tn twee middag en twee avondzittingeti Zoo althans is het voornemen van den voorzitter van den Raad Na afloop van de raadszitting gisteren is het plan van behandeling met de verschillende Iracties besproken zoodat verwacht mag worden dat de behandeling binnen den gedachten tijd beperkt blijft De agenda Agenda voor de vergadering van den Raad der gemeente op Donderdag U Februari 1954 des namiddags 2 uur zoo noodig voort te zetten des namiddags 8 uur en Vrijdag 23 Februtiti 19M des namiddag 2 en a uur Aan de orde t De on tweip begrooting voor U voor de Gemeen te LMdftttabr leken De ontwerip bègrootlng voor 19 M voor den gemeentelijken Reinlgings en Ontsmettingsdlensf De ontwerp begrooting voor iy v voor het gemeentelijk Woningbedrijf De nnti erp begrootlng voor 1934 voor het gem lf ntelijk Grondbedrijf De ontw rp begrooting voor 19M voor het gemepntelijk Pensioenfonds De onfettferp begrootlng voor 1 3 1 voor het bedrij t der Gemeentewerken De ontwerp begrooting voor lyw voor het bedrïjjf der Brandweer De ontWétp begrooting voor I9ó4 voor het bedrijf van het Marktwezen De ontWerp begroottng voor iy 4 voorhet bedrij yan het Openbaar Slachthuis De ontwerjj begrootlng voor 1934 voor het bedrijf yjjji den Stortings en Ophaaldienst De ontwerp begrooting vooi 1934 voor het bedrijf vatt rde Spaarbank De ontwerp Mérootlng voor 1934 voor de Instellingen vtó Weldadigheid De ontwerp be ïootlng voor 1934 voor de Hoffman s sticlHlngen De ontwerp gem ëttte begrooting voor iy34 met verslag vat Be Commissie van rapporteurs en memqrip van beantwoording van Burgemgest i en Wethouders Het voorstel tot reoitWilsatle van het bewaarschooionderwijs En verder voorkoméiïde zaken Balans en Exploi tferekening van de Geme te Spaarbanj ijgi Storiinga Girodienst te Gouda pe 3i December 1933 Bezittingen i Beleggingen vJ ƒ 810 247 52 Gemeentebedry 456 Ö01 77 Diverse bezitting 8 372 81 Debiteuren A 10 915 92 Koersverschiljlj 8 451 25 i9 T ƒ 1 291 489 27 Schuldemnp Te goed SiJaftrders ƒ 779 364 71 Geineentebearijven 420 532 26 Wonmgb Vereenigingen 54 75 iH Cieditcurejj 30 710 61 Afge8chre vien op v bezittingen 4 291 32 Winst aq 1 714 46 f ƒ 1 291 489 27 Expïöitatie reken ing over 1938 Lasten Diverse onkosten ƒ 2 863 61 Salarissen k 8 249 73 Rente Spaarders 22 127 83 Afschrijvingen 1 M 8 5 63 Winst 1 714 46 ƒ 35 840 76 Baten S Gekweekte rente ƒ 35 413 26 Andere baten 427 60 ƒ 35 840 76 Uitslag verkooping gehouden door notaris J van Kranenburg Dooj notarls J van Kranenburg Is glsteravffifid In hotel de Z m verkocht a het heerenhuls aan de Nieuwe Gouwe O Z met annex kantoor en fabrieksgebouw enz Kooper werd de heer H Zanen Czn alhier voor ƒ 17TO0 1 b de aardewerkfabriek met kantoori magazijn pakhuizen enz aan de Rdafti 278 eff Vest 77 zoomede Raam 274 Kpope r de heer B de Jong q q alhle voor S710 c helt koffiehuis met wonfng fïï schuuraan de Weth Venteweg hoeh Hatteweg Kooper de heer E Radix aUiler voor 9600 Aanbesteding Rljks ëiténplan Door den RijkswateMfk t is hedeft aanbesteed den weg nq van het Rijfc wegenplan 19 on jf de gemeenten Waardenburg en E De raming bedroeg ƒ 420 0 i Het laagst was ingeschreven door de N V AannemingamSfetschappU v h Zanen eri Verstocp te Goudft voor ƒ 512 000 Wairüchuwlng De commlssliÖif van politie te Zeist verzoekt leder die eenlge inlichtingen kan geven over of eenlg vermoeden heett omtrent den hierna bedoelden persoon zich daartoe persoonlijk ot schriftelijk aan zijn bureau te willen vervoegen Sinds lyiii opereert in de gemeenten Zeist De Bult Soest Maartensdijk HUversum üussum en Amersfoort een persoon die des nachts Inrichtingen en hulzen waar alfeen vrouwen zijn binnendringt me t onzedelijke bedoelingen gepaard gaande aan bedreigingen als Ik schiet je dood als je leven maakt enz Daar verdachte zich veeial bedient van een doek welke hij voor het gelaat bindt kan zijn signalement moeilijk zuiver worden weergegeven ZUn lengte wordt geschat op 1 80 M en zijn leeftijd op 2 J0 Jaar terwijl prake is van een tlinke haardos Zeer vermoedelijk moet aan een niet toerekenbare worden gedacht en het Is lang niet onmogelijk dat genoemde rustperioden moeten worden toegeschreven aan een verbllji in de een of andere Inrichting De Oranje Garde Ledenvergadering Morgenavond zal er in de groote zaal van het gebouw Tot Heil des Volks te 8 uur een ledenvergadering van de Oranje Garde pphouden 1 worden Het programma voor dezen avond is goed verzorgd o a hoopt de heer J Sgij rell te spreken over t Wilhel mus Tev en s zal de installatie plaats hebben van den Garde commandant de heer J van Egmond De avond zal verder worden gevuld met zUhg en voordracht Hel toezicht op de naleving der Bioscoopwet De Minister van Blnnenlandsche Zaken heelt aan de gemeentebesturen een schrijven gezonden w l er op wordt gewezen dat het toezicht op de naleving van de Bioscoopwet niet geheel bevredigend kan worden genoemd Het betreft hier het bijwonen van bioscoopvoorstellingen door jeugdige personen waarbij films worden vertoond welke door de Centrale Commissie voor de filmkeuring niet zijn toegelaten en het niet opvolgen van door de Commissie aangebrachte coupures De Minister heeft te dezen aanzien op een strenger toezicht aangedrongen Hel rundvleesch in blik In een rondschrijven aan de gemeentebesturen heelt de Minister van Blnnenlandsche Zaken er de aandacht op gevestigd dat in den verkoopsprijs van het rundvleesch in blik de omzetbelasting verrekend is zoodat die belasting niet meer in rekening gebracht raag worden Burgerlijke Stand GEBORiEN 15 Febr Hendrikus Corneli s Johannes z van H C J de Man en W C Rollfa of Roelofs Krugerlaan 63 Jannigje d van A Koster en M Grootendorst Pr Hendnkstr 68 Febr Wilhelmina Margaretha Mana d van J G Straver en J C A Nieuwenhuijzen St Josephstn 42 Jo ianna Bolina d van P Verwaal en B J van derHeijden 3e Kade 90 Febr Wilhelmus Johannes z van PVersluis en L H Nellestein Lazaruskade 7 Johanna Catharina Maria d van G C Spijkerman en J M Katmeyer St Josephstraat 60 OVERLEDEN 17 Febr Jacob van Eyk 74 j Carolina Pieternella Verkaik geh met R Laramerts 60 j Alida Amolda Hoogerwaard geh met Willeh Pieter Fredrikze 50 j Febr Petrus Anthonius Boom 7 j Febr Huberta Seton weduwe van H Spee 78 j Agenda 20 Febr 8 u Soc de Réunie Cursus Ir J P Fokker voor de Volksuniversiteit 20 Febr 8 u BI Kruis Ledenvergadering Goudsche Reddingsbrigade Febr 7 uur Gecomb Jaarvergadering Samuel en motheus in de Za Kunstmin deV Soc Ons Genoegen Febr 8 uur n m Watersportclub Elfhoeven Zeil iu Ufi door den heer N H van Schelveïj vWtdstrydreglement diverse knoopen 21 Febr SW uur Nieuwe Schouwburg Vierde Nutsavond 2 Febr 8 u 3eb Daniël Cursus E H B O Leiden Dr C v Elk 21 Febr 8 u Vredebest Schietoefening Byz Vryw Landstorm 21 Febr 7 u Geb Ambachtsschool Eindles MotorenlieAnis Holl Mij van Landbouw 21 Febr 8 ülir Verg der Oranje iird in de zaaT vwi Tot Heil des Volks 21 Feht uur Geb Daniël Ver Chr Midpe tandsbond afd Gouda 28 W u Soc 4e Réunie Verg Ver van Gezondheidskoloniën 27 Pe br IM u Sof Ons Senoegen zaal Kuntmin Ned Chr Vrouwenbond afd Gouda Jaarvergadering Agende Ned padvinders afd Gouda Woensdag 2 30 Welpen Donderdag 7 00 Verkennere Zaterdag Welpen Verkenners 2 30 Veemarkt V T rs 4 60 Verzamelen Veemarkt bijwonen uitvoering V T Stam Mustangs te Utrecht KERKNIEUWS Intrede Dr P D Tjalsma in Rotterdam Zondagmorgen heeft dr P D Tjalsma de nieuwe predikant der Remonstrantsche Gemeente te Rotterdam iïi de kerk aan den Westersingel aldaar zün intrede gedaan Na ingeleid te zyn door ds W J Wegeriff beantwoordde dr Tjalsma de gebruikelijke vragen en hield vervolgens zijn intreepre dikatie naar aanleiding van Johasmes 6 vers 68b Gü hebt de woorden des eeuwige leveu Spr zeide dat het hem moeilijk gevallen is heen te gaan uit z n vorige standplaats Leiden doch hij is God dankbaar voor wat hy daar tot stand heeft mogen brengen Hy hoopt en vertrouwt dat God hem ook In Rotterdam zal gebruiken a s Zijn instrument Na de preek hield dr Tjalsma de gebruikelijke toespraken terwyl hij vervolgens werd toegezongen door een zangkoor De burgemeester mr P Droogieever Fortuyn woande den dienst bij MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Febr Aangevoerd 235 paarüt i j Hu magere runderen 67J vette runneren U6 vette kalveren ibia nuchtere kalveren ibü graskalveren I4lü schapen 01 lammeren 7 varkens 14 biggen i bokken or geiten Prijzen per kilq Vette koeien ie kw ü5 i ö e kW 48 Sö 3e kw 36 10 Vette ossen ie kw ó2 56 2e kw 44 3e kw 36 38 stieren Ie kw 50 52 2e kw 46 48 3e kW 40 42 Vette kalveren ie kw ü i ü 2e kW öU B5 3e kw 60 70 Schapen m ib M per stuk 30 16 12 Lammeren 42 18 54 per stuk 19 14 11 Melkkoeien 240 I9it 140 kalfkoelen 245 19 146 süeren ƒ 260 200 150 pinken 95 7ü 5ü graskalveren ƒ 49 44 59 vaarzen 150 105 85 paarden 160 125 80 slachtpaarden 135 iwx 75 hitten 90 70 50 veulens 20 16 12 fükkalveren 17 IS lü nuchtere kalveren ƒ 9 5 4 nuchtere kalveren per kg 2 17 biggen f 8 6 biggen p week 1 20 l lü Vette koeien en ossen aanvoer ruimer handel lui prijzen minder Een prima beest 2 cent boven noteering Stieren aanvoer tamelijk handel kalm prijzen onveranderd Vette kalveren aanvoer ruimer handel kaim prijzen Iets hooger Een prima kalf 6 cent boven noteering Schapen en lammeren aanvoer rulmer handel kalm prijzen onveranderd Nuch tere foken siachtkalveren aanvoer ruim handel vlug prijzen Iets lager Eiggen handel kalm prijzen onveranderd Slachtpaarden iets lager werkpaarden als vorige week aKlf en melkkoeien aanvoer iets minder handel kalm prijzen stationair Vaarzen aanvoer ais vorige week handel lui prijzen onveranderd Graskalveren handel lul prijzen onveranderd Door de C RC werden 400 runderen overgenomen Kaasmarkt OadewAter 20 Febr Aangevoerd Il4 wagens 4928 stuks Prijzen ie srt m r m 24 26 2e srt m r m 21 23 Handel flauw LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST De klacht van het Tweede Kamerlid Duymaer van Twist tegen Ir Mussert Naar wij vernemen heeft de raadsman van Ir Mussert mr A J van Zessen te Utrecht een bezwaarschrift Ingediend tegen de naar aanleiding van de klacht van het Tweede Kamerlid Duymaer van Twist uitgebrachte dagvaarding Tengevolge hiervan zal deze zaak op 27 Februari a 6 niet in de terechtzitting te Utrecht behandeld worden De teraardebestelHng van koning Albert De missie welke H M de Koningin bij de begraienis van den Koning van Bel glé zal vertegenwoordigen bestaat uit Z K H den Prins den vice admlraal Rambonnet adjudant van H M den kamerheer en ceremoniemeester in buitengewonen dienst baron Van Hardenbroek tot Hardenbroek en luitenant jhr Laman Trip particulier secretaris en adjudant van Z K H den Prins KAUIO TELEGRAPISCH WEERBERICHT 20 Februari Hoogste stand 781 5 te Valencia Laagste stand 734 9 te Helslngfors Verwachting Krachtige tot matige later afnemende N W tot N wind Meest licht tot hall bewolkt Weinig of geen neerslag Aanvankelijk Iets kouder Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 19 Febr 20 Febr Officieel Londen 7 7214 7 63 Beriijn 58 65 58 97 Parys 9 78 7 79 Brussel 34 67 34 64 Zwitserland 48 01 48 01 Weenen Kopenhagen 34 50 34 10 Stockholm 39 80 39 35 Oslo 38 80 38 35 New York 1 60 1 44 Niet officieel Madrid 20 20 20 15 Milaan 13 07 13 07 Praag 6 20 6 20 Prolongatie 1 Beursover zicht De Amsterdamsche fondsenmarkt was heden ongeanimeerd De koersen stelden zich nagenoeg algemeen beneden de koersen van gisteren onder invloed van de reactie op Wallstreet en de Amerikaansche goederen markten De handel bleef evenwel van uiterst beperkte afmetingen In Kun tzijdeaandeelen was de affaire kleiner dan gisteren doch de affaire was vast Aku s liepen wel wat op och de hoogste koets bleef niet behouden Petroleumwaarden gedrukt Kon Olie verloren 1 terwijl de Amerikaansche soorten een verlies te incaaseeren hadden Philips waren 1 lager dan gisteren in verband met de zwakke houding van het pond liepen Unilevers iets terug Ned Ford nauwelijks pryshoudend Rubber lagen flauw Amsterdam rubbers openden 27r beneden het vorig slot Tabakken zwakker speciaal SaTïCmbahs die 3 lager kwamen StÜkerwaarden hadden een klein verlies te incasaeeren Duitsche obligaties sloten zich bij de algemeene stemming aan Youngleening daalde beneden 5 De Ned Staatsfondsen waren goed gedisponeerd Obligatie Kon Olie en Bat prtJahoudend