Goudsche Courant, woensdag 28 februari 1934

O I8S88 Schouwburg Bioscoop KOMEN 15 000 Gezinnenin Gouda Oostenrijk in het middenpunt der aandacht TfwlvOwstUi tooneel van een wereldoorlog Het Duttsche en het Jtaiiaansche fascisme staan tefcenover elkaar Eden s besprekingen te Kome Er zouden in Rome belangrijke vorderingen zijn gemaakt Niettegenstaande het feit dat te Londen vele en verwarde berichten van de Oosteii rijksche grenzen worden ontvaTigen zijn buitenlandsche diplomatieke kringen aldaar van Wie ing dat gevaar voor een gewapend tonllict nog ver verwijderd is Noch Duitschiand noch Italië noch Joego Slavië of Tsjecho Slowakije zyn geneigd de eerste te zijn om in militairen zin de grenzen te overschiyden Men is van meening dat Duitschland een tionaal socialistische beweging in Oosteii rijk met geld e wapens zal willen helpen yynder zelf de grenzen te overschryden en an t Mussolini hoofdzakelyk langs econora scben weg doch zonder de andere landen t verontrusten door een tolunie zytl hulp aan Üoslenryk wit bieden In de Prawda publiceert Karl Kadek een artikel over Oostenryk waarin hy o mBcbryft De vraag welk lot weggelegd is voor d regeeringDoUfu BS of hoe de eventueele dictator van de Oostenryksche contra revolutie zal heeten heeft geen enkel historisch bel mg Het gr óote belang ligt m den strüd die zich rooöom en om Oostenrijk als tooneel van den toekomstigen wereldoorlog ontwikkelt Radek gaitt dan m byzonderheden in op de belangen die het Italiaansche en het Duitsche fascisme hebben in het zich verH haffen van invloed op Oostenrykj waarbij hij opmerk dat de tegenstrijiiigheid dezer belangen m het gehee niet wordt beïnvloed door het fascistische karpkter van de Duitsche en Italiaansche regeeringen Italië wÜ Duitschland niet de hand op Oostenrijk laten leg n omdat het K n nabuur van Duitschland wü zyn Het Duitsche imperiai Sme is op den Balkan een heel wat gevaarlyker vijand voor Italië dan he FraiVsche Imperialisme De Duitsche fascistfen trachten Zuid Ooistwaarts door te dlringpn tenemde zich later met verdubbelde krac it naar het Oosten te kunrfén keeren Na nog gewezen te hebben op de afwezigheid van eenheid in de actie van de landen die p verklaring inzake de onafhankelijk heid van Oostenryk hebben onderteek end besluit Radek met de conclusie dat op hetoogeijblik de strijd zicfi ontwikkelt tusscherhet Duitsche en het rtaliaai sche fascisme die zich op het ogenblik tegenover elkaai bevinden niet alB bondgenooten maar al vyanden die elkander min of meer openlykbedreigen m pe paus heeft Maandagochtend in particuliere audiëntie ontvangen lond rroot ze gelbewaarder Eden die in gezelschap van gewone beklimmingen die niets opleveren In afwachting kom ik weer by myn gezellen waarvan de opzoekingen eveneens vruchteloos gebleven zijn Wy hervatten dezelfde manoeuvre langs df linkerzyde van de rotsmftBsa Weer bleef gevolg uit Na middernacht steeg onze vrees ten top Alle middelen moeten aangewend worden en er moet hulp worden gevraagd vijf van onze beste klimmers m staat alle rotsen td bestijgen zullen telefonisch gewaarschuwd worden en met een rytuig aangevoerd teneinde deel te nemen aan de opzoekingen De pat telijke klimpartyen duren 4 uur Het lijk gevonden Kapitofn Jacques daaldg de met bladeren bedeky helling achter de rots van den h God af in het midden van de helling Dt lamp van kapitein Jacques was bijna uijéebrand Op een veertigtal meters van weg haakt h met den voet in een oord en ziet dat deze vastgehecht is aan een lichaam Hij uit een gil Op zyn kreet snellen wy toe en onze lampen toonen ons adhteromgtvallen op den rug de haalden half uitgestrekt als om nog een steun te grypen het lichaam van diengene die gedurende e n vierde eeuw het hoofd geweest was van ons land De val moet zicfi hebben voorgedaan na het voltrekken van een beklimming op het oogenblik dat de koning nog een hoog punt wilde bestygen uitstekend boven den voor aamsten bergrug Al de ter plaatse i agegane sporen faten toe te onderstellen dat bij het bereiken van de kleine effenheid gevormd door de splta van dit hooger gelegen punt de vorst zich vastgeklampt heefi aan een losgeraakt blok dat zich in on standvastig evenwicht bevond Dit zeer zware blok is omgeslagen e heeft het lichaam in de ruimte geslinger De koning zou zich ze er hebben kunnen ledden op het twee meter lager gelegenplatform zoo per ongeluk een lange takhet lichaam niet achterwaarts had doen omkantelen Van dan af Ireeft de val zich voltrokken Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJzerhandel F JiOND Pz Gouda vreugde Op een avond had ik nog laat een bezoek gebracht bij een van mijn vrienden c en kunstenaar die op kamers woonde aan öe Place Plgalle In de buurt van Mont Martre juist wilde Ik in mijn auto stappen toen Ik hoorde dat er iemand op het trottoir kwam aanstrompelen en even later zag Ik een heer met verwfllderde haren en loshangende kleeren Hij was op van het harde loopen waggelde als een beaihonkene en toen hU bij mijn wagen sttmd viel hij bijna in niijn armen Om Godswll snikte hij Ja Jonge vriend vroeg Ik wat kan 1 veor u doen In naam van Ie bon Dleu Laat me itj den wagen z el hij HUkeek achterom en aan zijn oogen zag ikdat hij heel bang was Ze zullen mepakkfriü riep hU schor Om Qodswll njdmet me weg Shottelius brak even het verhaal af en keek ellmlachend naar het melsj dat hem angstig aankeek Ik liet den jongen man Instapoenen nam hem mee naar mijn hotel op dePlace Ve ndome waar hij bewusteloosaankwam HIJ bleef daar dien nacht en s morgens voor hij aan het ontbijt naarmij toe kwam had Ik in het ochtenftladal Van de misdaad gelezen Als men geen levensdoel heeft verlammen ook de levenskrachten FKUfLLKTON Het Mysterie uit het EngelBch van BEN BOLT 61 Hoe lang was ze hier nu al Het was niet gemakkelijk hierop een antwoord te vinden Het echeen haar onmogelijk dat ze haar In één enkelen nacht van Engelang naar Cralgdarrock aan de Solway1 QoK hadden kunnen brengen Zelld al was ze met den trein vervoerd dan zou ze onmogelijk reeds den volgenden morgen hier Jn deze kamer wakker kunnen zijn geworden Maar het scheen haar ook onwaarschljnlUk dat ze een etmaal n een nacht geslapen had Peinzend keek ze naar de deur Zou die gesloten zijn dacht ze Ze stond snel van den divan op en nadat ze even was blijven staan om de opkomende dutzeJigheid te laten zakken yng ze naar de deur Heel voordchtlg oraaldo ze de kruk om en trok za htjea aan de deur Deze bleef dicht Ze was een gevangene In het huls waar ze een öeel van haar kinderjaren had doorgeoï acht In het huls van Tony Br mtste een denkbeeld door haar geest Had Tony u t angst over haar aeae ontvoering op touw gezet Het was Heden overleed onze lieve roii en Moeder ALIO MARIA WEIJER DE BOER in den leeftijd van 5ó jaar V WEUER 1 WEIJER en Verloofd k A WEIJEII en Verloofde r WEIJEK Jr Gouda 2C Febr 1934 De crematie zal plaats vinden Don derdag a s te Driehuis W eaterveld na aankomst van trein 14 14 aldaar Heden overleed in den ouderdom van i o jaar onze beate SchoonzListei Mavrouw A M WEIJER DE BOER Toempanjp Java A S P WEIJER J IJ WEIJER HLS Rotterdam N WEIJER Gouda 26 Febr 1934 JONGE DAME h h fi h zoekt Zit ilaap tf Zit en siaapIcamBr met volledig pension Brieven onder no 745 Bureau Goudsche Courant Mm kt 31 Goudji Dr TEN CATE Spijsvertering Rheumalisrhe Zenuwziekten s Donderdair 1 Maart AFWEZIG l endracht weg Rotterdam NELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabeth Grabethstraal 8 Telef 20 Hand weefwerk Schoorsteen en dressoirloopers Tafelkleeden en Theemutsen B c Conserf Net Eifjes Zangvogel EUjes 20 ct p tiallpond Choc Praline Eitjes 23 ct P half pond Choc Nougal EJitjes 15 ct per 1 ons Chocolade Ptot Ei Mes 25 ct per g ons Holle Eieren 5 stuks voor 10 ct Eieren met zachte vulling 3 stuks voor 10 Ct MaHhmallow Eieren tampvoI 5ct p st Iet is HET EENVOUniOSTHet is HET VOORDEELIGST Het is HET GEMAKFCELIJKST wanneer U in meerdere hladei advertentiën hebt te pli atsen hetzii hier of wetk blad opk in binnen of buitenland dat U de ppi ri af rtaarvjir toezendt aarShet 4 DyERTENTlEiBÜREAr VAN OE GOUDSCHE rOt RANT IWaAt 31 Gouda Tel 274 V zt t isii in eens klaar en dr plaatame geschiedt naar wen ch en tot dezelfde prBzen als door de bladen Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwijk Bodegraven Haastrecht Stolwijk Berkenwoude Berg ambacht Gouderak Ouderkerk a d Use Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dag blad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZriDPLAS tr WEEKBLAD VOOR REEUWI WEEKBLAD VOOR WADDINX De hladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP20 K M AFSTAND i alleen giondij te Ijewerken door te adverteeren in onzö 1 ve j l i lden die elke wee in elk huis in elk dorp de bewoners mlicmeii onilrer t hetgeen sU onder hun aandacht wilt brenïen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL EM l W OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAL MARKT 31 TËLEF 2745 llii ragfijne draadjcM besia Uw liiii eii 04 l De grove me de hand geweven rtoffen zooals onli grootmoeders die nog droegenzijn er bijna niet meer I Daarom dient nren tegenwoordig yoor liit tljne w efscls een waschmethcde toe te passen waarbij het goed volkomenigespaard blijft Vóór alles mcfet hard w i v n en boenen vermeden woJ Met Persil het eeniot zeifwerkehde waschmiddel kpigt U irfcl eenmaal kort koken zónder wrijven e boenen een hagelwitteen h erl ik frisch ffuikende wasck Gebruikt Persil etmer steeds alléén zonder eenigi toevoeging van zeep of zeeppoeder En zooals de gebruiksaanwijzing het aangeeft een pak Persil op 3 emmers water LiFpr oploisen Om de wasch n de weck t ie icn e i s4 raal water liyht te maken Hern Henke wasrh n h eV ri H S Utrechtsche Hypotheekbank PaniHirifyen f64 ÓQQ 00tl Resenei f 1 760 864 06 DE BANK stelt béwhikbaar I 4 fti pandbrieven d lOO l jo in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ lOO De Directie Mr A r S VA K LIER Mr F R flOORWEG Gpudsche Vraagbaak VOOR 1934 1935 s De uitgave 19Si 19 ir ran de GOUDSCHE VRAAGBAAKts in bewerking Binnen eeniae dagen n orden aan de bekende adressen ü opgaven van vereenigingen instellingen e d ter e v verbetering toegezonden wij verzoeken vriendetijk deze enkele dagen na ontvangst met de e v mjzigingen aan ons tenig te zenden De nieuwe uitgave zal wederom met verschillende nieuwe gegevens worden aangevuld teneinde dezen praethcKen gids nog meer aan Imiikbaarheid te doen winnen Toezending van nieuwe daarin gewensehte opgaven ii ordt gaarne lóór 58 Februari a s ingewacht De Uitgevers A BRINKMAN ZÖÖA Markt SI Tele f mi OE HUISGÉ NOOTEN SMULLEN als Moeder M o gg i s Producten gebruikt Bovendien geeft dil honderden Nederlanders een goed bestoon oan de Fobriel von Maggi s Voedingsmiddelen te Anbterdom PRODUCTEN HET MERK VAN KWALITEIT lïTïT Drinkt U sloojwiifcr Neen na uur jk méï Waarom gebruikt U dan wè gewone azijn waarin evenals in slootwater itesds lallooie rottingsbacillen schimmels en azljn aahjesi ven Als U dit goed beséll koopt U voortaan gsen ge wone ijn meer maar uUsluiiend BOOG AZUM Boog Azm a gegarandeerd baoteriè vrij zalft al 4 lijtt df llasch op n staan Icoman ir gam azijn aaltjat In voorl BOOG AZÏÏN HAAS AZUNFABRIEKEN N V HAARLEM Eamai Fa BENEHAN t HSUDBN 78 Jaargang Woansdag 28 Fabruapl 1934 DOiiMiHE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda eo omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 reg Sla ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 5 Van buiten Gouda en den bezorgkringi 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 26 bijslag op den prijs Liefdadigheids a vertentiën de helft van den prjjs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op Ie voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden raededeeUngen by contract tot zcei gereduceerden prüB Groote letters en n ftden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sotiede Boekhandelaren Advertentlebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Burt au zjj n ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn Dit blad verschijnt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ABONNKMKNTSPRUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblail uer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA by onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zÜn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Jnterc 2745 Postrekening 48400 r flesch melk een klein broodje en enkele Dien Zaterdag drong Öe tyd Na enkele voorbereidende oefeningen op den rotswand zou de mond öorraad zelfs niet eens worden aangesproken Van Dijck zou alles opnieuw in den knap k stoppen en van 4 uur Ij af zou men de hoogvlakte khmmen die de rotsen beleerscht om zich langs het bo sch Haar den wagen te richten die naby het dorp van Boninne werd achtergelaten Op het oogenblik dat het plateau werd bereikt wees het horloge 3 uur 30 aan Op dit oogenblik juist zei de koning tot van Dyek Volg nog het pad gedurende vyftip meter Ik ga van het uur dat ons nog overblyft gebruik maken om tot den voet van de rotsen af te dalen en een beklimming uit te voeren Als ik goed in vorm ben zal ik het moeilijke gedeelte ook doen Als ik het ni t ben zal ik mij beperken by het gemakkelijke gedeelte Ik zal u binnen een uur tl rugvinden Van Dbck zag hoe zyn meester zich ver yderde in het struikgewas naar de rotsen groep die een kleine kapel beheerscht langs jen weg en die door de lieden van de streek wordt genoemd De rota va n den goedei God Van Dijck voerde dan verder het bevel uit ging Éen 50 tal meter verder en v uchtte Anderhalf uur gaat voorbij Niemand koïht Het ia 5 uur De avond gaat vallen Kr is reeds 30 minuten vertraging voor de afspraak m het sportpaleis Dit is in stryd met de stiptheid van den kon ng Er moer iets gebeurd zijn Van Dyck nadert i de richting waar zijn meester is verdwene en onderz üt ook de steile helling va de hooffvlaBte roept om den koning maar kiygt een antwoord H t kasteel te Laeken wordt gewaarschiMÉjuiom 7 uur VijRien minuten later vertrekt kapitein Jacques in een eerste auto Om 8 uur wordt ilf zelf gewaarschuwd en ik geef onmiddellyk in overweging prof Nolf ter hulp Uroepen die de geneesheer en tevens de vriend en metgezel is van den koning Oia 9 uur 45 bevinden wij ons ter plaatse ei treffen wy kapitein Jacques aan met twee gendarmen die het terrein onderzoeken langs den weg onder de groote rotsen Maar hy kent den toestand van het terrein niet noch de gewownte van de klimmers en weet ook niet hoe hij de opzoekingen moef leiden Ik begin met een stelselmatig onderzoek van de ongelukkig zeer grillig gevormde rotsen van den Goeden God deze rotsgroep werd eertijds dikwijls beklomraeiï door den koning en myzelf terwijl baron Jacques dr Nolf eji baron Carton de Wtart die intusachen ook is aangekomen met helaas slechte lampen den voet van de rotsen onderzoeken evenals de gedeelten die met gewone middelen bereikbaar zijn Ik doe de PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORDONDERDAGAVOND 6 UUR INGEWACHT handelingen verdere concessie aan het Frani clie standpunt niet uitgesloten zullen zijn BUITENLANPSCH NIEUWS DUITSCHLAND den Britschen gezant bij den Heiligeii Stoel op het Vaticaan arriveerde Hy wer met 6 verschuldigde eerbewyzen ontvangen Eden bezocht later den kardinaalstaatssecretaris Pacetli en werd des middags ontvangen door Mussolini Des avondo is een officieele verklaring gepubliceerd volgens welke Eden den duce p de hoogte ytelde van de besprekingen jweike te Pa rijs en Berlyn hadden plaats gevonden Deze informatie heeft hen in staat gesteld Qe Britsthe e italiaansche memorandum s opnieuw te bestudoeren Zy constateerden wederziyds overeenstemming m het bizonder ten aanzien van de mogelijkheid een basis te vindeii voor een algemeen verdrag Volgens de correspondent der Franschf bladen te Rome zyn bij de besprekingen zulke vorderingen gemaakt dat reeds van o vereen ötemming gesproken kan worden inzake een overeenkomst waarduor ilP tegen woordigBf stand van de bewapenmg gehandhaafd zou worden terwyl aan Duitschland een gedeeltelijke herbewapening onder conIrole zou worden toegestaan Volgen dg opvattmg der Franache correspondenten zun een dergelijke overeenstemming onmbgehik zyn geweest indien Eden by zijn beaijrekiiigen te Berlyn niet den indruk zou hebben gekregen dat een dergelijke controle geen bezwaar van Duitsche zijde zou ondervinden Eden en Mussohm zouden than s d mogelijkheid zien een overeenstemming tot stand te brengen op den grondslag van het 2 g mmimumplan van Mussolini dat neerkomt op de handhaving van den status quo der bewapening van d natSes bevestiging yan het Kelloggpact om af te zien va i tien ooriogt vaststellen van internationale bepalin gen waardoor Dyitschland zyn g jeden wil M bewijzen nt a w een efectieVe controle op de herbewapening van Duitsch p nd en tenslotte afKon4sriyite overeen l omsten met betrekking tot de semi mili taire organisaties in Duitschland wat door de Hprekingen die Eden te Berlijn heef gevoerd mogelyk zou zyn geworden Dr voornaamste grond voor et oiftimisme dat by de besprekingen te Rome merkbaar i i geworden ligt volgens den corresponden van de Matin in de i zekering van Eden dat Duitschland een effectieve controle over de sémimilitaire dirganisaties niet geweigerd heeft De Italiaansche regeering hecht aan deze bereidwilligheid van Duitschland vel iM teekenis aivngeaen daardoor oo i o goedkeuring var de desbetreffende plannen door l rankryk mogelijk wordt Het is de wenech van itatié dat het alg meene ontwerp voor een overeenkomst zoo opgesteld zal worden dat bij de aanstaande onder Dimltrof Potof en Tanef uit Duitschland gezet en te Moskou aangekomen fP Officieel wordt gemeld dat gistermorgen vroeg de drie Bulgaarsche cor munisten Dlmltrof Popof en Tanef uit Duitschland zijn gezet met bestemming naar Rusland De Bulgaren zijn per vliegtuig naar Rusland gebracht en zijn des piiddags om 5 uur te Moskou geland Er was een groote menigte op de been om de drie communisten te begroeten De vrijlating moet zijn geschied op uitdrukkelijk bevel va rljkskansplter Hitler en den minister van blnnenlandsche aken Friok De Pruisische overheid nam gelijk men uit uitlatingen van minister president Ooering kon opmaken ten opzichte van de gedMTSSMic w welke men tegenover de Bulg re moestN g volgen een ander standpunt in Maar de Sje njksrfgeerlng heeft blijkbaar gemeend dat het beter was om diplomatieke uiteenzettmgen en verwikkelingen te vermijden welke bij een verdere gevangenhouding stellig te verwachten waren nad it het Rus iisch consulaat te Berhjn recild twte maal had aangedrongen De Hiit 5isch ambassade heeft vooraf van de vrijlating geen kennis gehad BËL lë Hoe het lotig uk tewiiig Albert overkwam i HM CTtma op de rotsen van Marche lei Dame8 Graaf Xavier de Grunne grootiAeester vau het Huis van Koningin Elisabeth heeft VOO de radip een rede gehouden waarin hy zUn meening weergaf over de omstandigheden waarin koning Albert den dood heefi gevond eïi Het L tste Nieuwd van Brussel meldt daarover ó a Zaterdag i7 Februari 1934 om 2 uur i5 verliet koning Albert het kasttel te Laeken met zjjn particuliere auto Hij vertrok in gezelschap va n i ijn RkmerdieHaar den heer van Dijck Een uur en een kwaltier later bevond hy zich in het bekende schilderachtige oord ie MarcheIes Da Ines Men zal ispoedjg den voet bereiken van d rots die vrotger bekend was onder den naam van de ofkgenaakbarë Dikwijls zyn wy er iji het verleden gekomen Ik heb toeit de eer gehad met Zyne Majesteit en igebinden aan hetzelfde koord ide korte maar duizelingwekkenfle rots te beklimme Daar ook hebben we meer dan eens gezellig den mondvoorraad gebruikt die uit de knapzakken werd gehaaid Deze irondvoorraad was steeds gering voor Zyn Majesteit iie zich tevreden stelde met een wel tets voor hem om zoo een dolle streek uit te halen maar het huis was immers aan vreemden verhuurd i Terwijl ze daar zoo in gedachten stond I glipte de kruk van de deur uit haar hand I Ml gal een scherpe klik die ondanks alle j geluiden van het onstuimige weer door het huls weerklonk Even later hoorde I ze Iemand haastig over het portaal langs I de deur loopen En een stem schreeuwde Dokter dokter Uw vogeltje Is wakker Een andere stem riep een antwoord daarop weer naderden voetstappen die bij fle deur stilhielden Zij hoorde een man lachen en een slet tel In het slot steken toen de sleutel knarsend werd omgedraaid deed ip snel een paar stappen achteruit en stond met verschrikte oogen In angstige spanning af te wachten wat ét In die dKur zou verschijnen HOOFDSTUK XXXI Heel langzaam ging de deur open Telkens werd de opening Iets grooter en als betooverd keek Nerica er naar met groote strakke bogen Opeens klonk een eigenaardig lachje dat haar het bloed In de aderen bijna deed verstijven nog een stoot tegen d d ur en Shottelius stond voor l ïiar Nerica was niet verrast ze had zooleta verwacht maar toch werd ze bang toen zij den man in vreemde felle onverblddeiUke oogen keek Doch toen hü haar begroeni klonk zijn stem zacht en vleiend als altijd terug moet keeren Als hij hoort dat u in mijn handen bent zal zijn broedel lijke liefde hem spoedig hierheen voeren Dat hoop ik ten minste Ik hoop vurig dat u öaarln wordtteleurgestelde zei Nerica hartstochtelijk Zoo hoopt u dat Als In vriendelijke verbazing trok hij de wenkbrauwenomhoog Dat komt oilBdat u de situatieniet go$d begrijpt miss Berrington Als Tony niet bij mij terugkomt zal ïfljwaarschijnlijk worden opgehangen Niet omdat hij Charles Southwell heeft vermoord antwoordde ze snel Shottelius lachte Zoudt u denken van niet Dan shet jammei voor mij dat u mij zoo onderschat miss Nerica Ik kan bewijzentegen je broeder Tony aanvoeren diezelf een aartsengel aan de galg zoudenbrengen Maar die zaak van Belvolr Mansions is niet het eenige waC Tony Berrington ten laste kan worden gelegd Er is nog Iets dat nilnstens even erg IsK eft hlJ u wel eens verteld hoe hij metmtt in kennis Is gekomen HIJ heeft uw naam nooit tegen mij genoemd was tiet Ijskoude antwoord vanNerica Neen Vreemd dat hij dit verzuimdheeft daar hij toch Als een t obn voormij geweest is zei Shottelius hoonend Maar misschien was hij er niet zoo heeltrotsch op Het was in Parijs l arljszoo als dit was aan het einde van denoorlog wemelend van jonge mannen diepas aan den dood waren ontkomen ennu vol begeerte waren naar levens Goeden morgen juffrouw Bferrfngton U heeft lang en vast geslapen nnxAt het doe me toch genoegen u eindelijkop Cralgdarrock welkom te mogen heeten Het meisje beefde inwendig maaV zehield zich kalm en er was slechts even en tripling In haar stem toen ze dfe èonbeschaamdheid met de vraag Dreunt wonpdde j jjgi j Waarom heeft u mij hier hee ïS Jbracht meneer Shottelius j Waarom Hij Jachte somber toen jhij het woord herhaalde Kunt u het jniet raden U bent het slachtoffer van jeen gebruik dat zoo oud is als de wereld l Weer lachte hij j Hf zal open kaart met u epelen Uwbroer Tony die eenige jaren een toege wijde vriend van njlj is geweest heeft plotseling een a keer van mij gekregen I hij heeft zelfs de overeenkomst die tus1 schen ons bestond verbroken en e e Is I verdwenen Daar heb Ik veel vér rt t van want Ik houd vafi hem als yan eBi j zoon en door u hier te houden hoop Ik i hem te bewegen zoo gauw mogelijk leru te komen u bent dus een soort gijzelaar I Wordt vervolgd Een gijzelaar Ja Voor het goede gedrag van Tony jBerrïngton HU heeft tot mijn spijt den laatsten tijd zekere misstappen gedaan die mij heel wat zorg hebben gegeven Hij vertoonde nelging om wat dartel n wild te worden en uit den band te aprin J gen waaraan Ik hem vier Jaren gehouj den heb nu bent u het middel waar j door hll weer all trouw lUenaar tot mü