Goudsche Courant, woensdag 28 februari 1934

o I8B89 Schouvirbupg Bioscoop van WACHT Mevrouw Gaariandt heeft morgen geen ontvangdag GEVESTIGD te Gouda met inginj vun 1 Maart PH HIJST rHiurRG Tijdelijk adres St Jozef l a ilioi n Graaf Florisweg Sp eskui en polikliniek Maand i cieii dag Vrydag van 2 3 uur ei ÜNi iriiig Dondeidag Zateidaj vini S i uur v m Vooi p ii ttculfeien alle werkdagen an 4 Ó uur uitgezondei d Zaterda r v iti 11 12 uur H t Ouitscht Nmtionaaltocialisme en h t buitantmnd Ken rede van oebUehs voor de pers De minister meent dat er meei Iue iip KViiii vuoi net Ueven van fiUloOv liyKMininister dr Goebbeis heeft gisteren UlïerIJJn Ml het Ityiioiuuuaterie voor de l ropaganda Ifc vertegenwoordiger der buitfulaiiüsche pers ontvangen tegeiiovet wie flU o ni verklaarde Üiimirikenbaai is de veischeidenheid va uuvattingen welke thans Europa bewegen i y ts grootendeels het gevolg van de vreeselyke schade welke dit deel der aarde dooi het ongeluk van den grooten oorlog ia toegebracht en Duitschland is daarbij de staat w lke er het meest onder geleiien heeft Men heeft helaas in het anderhalve decennium voor dat wu aan het bewind kwamen de wereld er aan gewend de Duitsche natie lig iijnde een onbeweeglijke factor der Earopeesche ontwikkeling niet meer iü aanmerking te nemen Deze toestand is door ée TiaCionaal socialistische revolutie gr indig gewijzigd Het is h t buitenland nog veel te weinig duidelyk geworden dat det overwin ing der iiHtionaalsücialistische revolutie jn DuitschItind een nieuwe generatie van mannen aan het bewiiid heeft gebracht en dat deze nieuwe generatie J eii£l i8 door het edele voornemen met aieuwe rnèïHoden oude problemen welke n t methoden onoplosbaar waren geworwn werkelijk op te torsen Wü hebben yu deze poging een openlijkeen efrluke geöstelyke uiteenzetting mtt tje er ld niet geschuwd Waar wi j met haar iit dispuut k iamen hebben wy met warmU en hartstocht onze nieuwe idealen behartigd zonder intusschen een gedachfenwereld ftfilke wy in DujtscMand hebben overwonnen in de overige wereld het verschuldigderespect te ontzeggen Helaas konden wy niet steeds hetzelfde vaststellen t a v de strijdwijze welke men van de ander zyde tegenover ons geliefde aan le nemen De ontwikkeling der zaker bewees evenwel dat de dynamische drgfkrathten van den geest en h fcAart sterker waren dan die van het verstand en ten slotte behaalde de eeuwige Duitsche genius df overwinning op de krachten van het ver al H itvw klaarbaar dat de journalistiekf wpo mHhrs van het b uit itnd die met de in DÜIKchland gevallen machten innerlijk enjiiterlijk verbonden waren de geheele omkeermg der zaken met met groote vreugde hebben begroet Wij meenen evenwel al dus vervolgde Goebbeis dat het onveratan is wanneer de ItriÜpk zich ni i pperkthet weergeven vaifae persoonl ke meeiflft van den enkeling doch daarenbovenleidt tot een vooringenomen en tevens ver Veerde uiteen zetting van den toestand in het openbaar Hier wordt het evenwel moeilijk de brug i aar het goede begrip te vipden Wie bij Bij Apoth en Drogisten Het is HET EENVOUDIGST Het is HET VOORDEELIGST Het is HET GEMAKKELIJKST unneer U in meprdern l ladi idvertentiën hebt te plaat sen het lier of welk blad oo Iii binnen o buitenland dat U de opgaaf daarvnr toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAI VAN DE GOUDSCHK COl UANT Markt 31 Gouda Tel 274 U zijt dan in eens klaar en i plaatsing geschiedt naar wcnsch en ot dezelfde prijzen als door de blader N V UtrechtscheHypotheekbank UTRECHT PaiMlbriev n DETUNlTsti 4 2 F Paiwlbnev n f 64 000 000 Reserves 1 760 854 05 75ct 60ct 60d rfolt beschikbaar pandbrieven d 100 2 in stukken van f 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Ml A 1 S VAN LIKH Mr P K llOOUWEc i Inderdaad een meevallertje voor de Nederlandsche Tiuisv rouwen de stWrk ver laagde prijzen van Sunlight Zeep en Rinso En voorz oo v einig geld koopt U thans de vah ouds bekende voortreffelijke kwaliteiten die sinds jaren het werk in duizenden Nederlandsche gezinnen hebben vergemakkelijkt En tevens blijven de zoo welkome geschenkenbons gehjindhaafd G G Vereeniging UTILI DULGt ZATERDAG 3 MAART GROOTE DANSAVOND 1 1 Ac a il KI NHTMIN van de Soc Ons Genoegen Aanvang 8Vj gg i ici THE Itl UE nLOWEKS uil R dam onder leiding van C van Muiutd Onbeperkte introductie ii ƒ 0 75 per persoon Sted Bel inbegrepen bruarl 193S Februari li Jubileum Het Lingeriehuis Kousan Copsallan Trloaispadapan lUve rtcek ontvangt ieder bij aankoop van ƒ 1 50 een KLEEDJE CADEAl Bii een corset vanaf ƒ 2 50 een whitterende poederdoos D A VAN YPCREN Kleiweg S4 Gouda Tel f ass f £ BHi ARIR£CLAME AANBIEDING Mantel Costuums naar naat f 07 C v d SLIK I £ fl50 COUREUR 6EZ VAN DANTZIG OOSTHAVEN48 TEL 3139 QOUD DAMES KLEERMAKERIJ 15 000 Gezinnenin Gouda Haastrecht Stolwijk Berkenwoude Bers ambacht Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOIJDSCHE COURANT en onze Weekbladen Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Wadjüinxveen Bosklpop ReeuWök Bodegrav DE KRIMPENERWAARDDE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOK REEUWIJK tSf WEEKBLAD VOOB WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit ti g t DE OMGEVING VAN OUDAj TOT OP 20 K M ARSTA D i alleen grondig té bewerlten door te advertefecei on fï 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewonenl inlichten omtrent hetgeen gvj onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE IDDEL BURBAl EN OOK GOEDKOOPSTE ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN H MARKT 31 TELEF 2745 Bovendien ge eft dit honderrien Nederlandera een goed beslaan aan de Fabriek van Maggi s Voedingsmiddelen te AmslerdaVn Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJzerhandel P ROND Pz Gouda 72 Jaargang Honderd I Maart 1834 mimm goiiraivt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEI V ZEVENHUIZEN enz Dit blad vei Bchünt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f2 25 per week 17 cent met Zondagsblad er kwartaai ƒ 2 90 per v net 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 net Üondagablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelgks aangenomen aan ong Bureau MARKT 31 GOUDA btj onza agenten en loopers den boekhandel en de poatkantoren Onze bureaux z n dagelqks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef interc 2745 Foatrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omiitreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regsU ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en öen be rgkrlng 1 f regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 5 büalag op den prys Liefdadijgheids advertent iën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 2i elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tut zcei gereduceerden prüs Groote letters en n nden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingez inden door tiiaschenkomst van aotiede Boek liandelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te ziJn oiUoochenbaar en voor een ieder te zien De wereld begint thans te erkennen dut het nation tsocialisme een nieuwe volkonen origineete poging onderneemt heB met ar geestelijke politieke en econWische criais welke Europa na den vreeselyken oorlog heeft getroffen klaar te spelen Deze poging eischt de achting van een ieder De oude methoden hebbe i gefaald fer i voor ons zwaar beproef de werelddeel lechts een redding Met nieuwe methoiien te zoeken naar nieuwe oplossingsmogelijkheden Oe Ryksminister besloot zijn redevoerinij met het verzoek aan cfaj buitenlandsche pers Vfrlegenwoordiger er toe bij te dragen dat de L roep wordt gehoerd liyna het geheele c rpa diplomatique was op deze conferentie aanwezig evenals talriJKe leden der Rijk egeering by de ontvangst van de buiténlRndBche pernvertegenwoordigera op heV Kyk sminiaterie voor Volksvoorlichting e4i Propaganda Deze ont vangst had ten doel de betrekkingen tusschen de officieele instanties en de buitenlandsche jourtialiaten te Berlijn weer wat nauwer aan te halen en de relaties opnieuw aan te knoopen in wÉderzydsch belang heeft toegestaan is in geen geval in strijd met de meening van den leider doch is dooi is door hwni bewust in dezen vorm gegeven Medisch onderzoek der Bulgaren Keuter meldde gisteren uit Moskou Dezen ochtend is een consult gehouden door professoren Boermin Rosyiaküi en Matarlikof dif een onderzoek hebben ine steld naar den gezondheidstoestand van Dimitrof Popof en Tanef Zij zijn f ot de volgende slotsom gekomen Dimitrof lijdt ernstig aan een algemeene uitputting van het zenuw stelsel eniioeid heid verzwakking der werking van het hart en uitzetting van het hart De doctoren heliben bij Dimitrof een verscherping vastgesteld van le rheumati sche pynen ii f spieren en gewrichten oen ontsteking di r bovenst ademhalingsorganen welken een langdurige kuur eischt onder een strenR regime Popof lijdt aan een uitgesproken algemeene verslapping der voedinj vhn de weefsels uitputting van het zenuwstelsel vergezeld yan iinaemie en een ernstige ontsteking van de ingewanden Ook zijn toestand oi scht een lanffdurige kuur onder strenge b handling Tanef lijdt aan algemeene uitputting en over ipanning van het zenuwstelsel verhoogde bloeddruk een polsslag van 12 1 in do minuut bevingen van hand i n moeien hoofdpynen slapeloosheid vergezeld van een algemeene vermindering der arbeids capaciteit zoodat ook hij geruimen tyd in het ziekenhuis behandeld zal moeten worden OOSTENRIJl Vervolging bestuursleden stK dem partij ZU liidpen patand T srberei4en Het politieonderzoek betreffende de gearresteerde bestuursleden der soc demo ratische pafty te Weenen is gesloten Tegen 20 ledöf van het paf ty bestuur i een vervolging ingestel Allen zyn naar het gerechtsgebouw overgebracht Gehleken is dat zij aan de voorbereiding van den opstand hebben deelgenomen Voorts is geconstateerd dat de plannen voor den opstand reeds lang in hun bezit waren dat zij actief aan de relletjes hebben deelgenomen en de actie van den Schutzbund persoonlyk hebben geleid Zij worden derhalve be schuldigd van opstand tegen de staatsmacht en deelneming aan oproer Tot de beschuldigden behoorea dr Seitz ex burgemeester van Weenen generaal Kórner de Schutz bundleider Eiffler en eenige leden van den Nationalen Raad MANDSJOEKWO Kroningsfeesten begonnen Charbin Sjinking en Moekden een zee van vlaggen Vandaag zijn in Sjinking de feest ykhedtn ter gelegefiheid van de kroning van Foe nji begonnen Charbin Sijirtcing en Moekden zyn als het ware een zt e van vlag voor qoed en goedkoop DRUKWERK IS HET BESTE ADRES Itet naapeuren van Duitsche toestanden ir eer gelool schenkt aan Marxistische emigi anten die by nacht en onty over de yiens trokken om m dg hoofdsteden van auueie landen een wemig roemryk bestaan te leKkeii daii aan ons die hier bleven hiiii biltere nalatenschap overnamen en dag 6n nacht aan het werk zy om deze ten goede te doen keeren is ten slotte niet te helpen oo zal men niet nader komen tot een hihtofisch iiizicht van de grootte en den omvang ci nationaal socialist SC he revolutie Men wordt zich het toenemende goede grip dat de wereld H han8 tegenover den leider en het door hem vertegenwoordigde jonge Duitschland toont pas goed bewust wanneer men het vergelijkt met het volkomem gemis aan aanpassingsvermogen dal de openbare meening van andere landen in de eerste maanden van onze macht an on U heidde Men begint daar thans te erkennen aidu Kyksminister Goebbeis dat t iiationaal socialisme juiet anders is dan men het zich had voorgesteld dat met ht i stionaal socialjsme een lieuwe generatie j t an het bewind kwam en dat het er aan praak op heeft volgene eigen waarden geI meten te worden en niet volgens de waarde I welke zijn tegenstanders het toekennen jj i beteekent voor het meerendeel der iD I Duitschland werkende buitenlandsche pur j nalisten een op andere wyze leeren der dingen een menigmaal moeilyk behandelen van dingen welke sedert lang verre buiten hun gezichtskring lagen een uiteenzettinp van problemen welke pas door ons zyn geI bracht nnen het bereik der actualiteit I Do h de volken wier meening wy geroepn zyn mede te vormen hebben er aanspraak op Zy kunnen met recht eischen i at hun de Duitsche zaken zoo worden voorgesteld als zij in werkelijkheid zyn en niet zc oals zij worden gezien door den bril van A BRINKMAN Zn MARKT 3t GOUDA TELEFOON 2746 gen Ook ie buitenlandsche zakenhuizen hebben de jMandsjoerysche vlaggen uitgeutoken Uit Tokio is een afvaardiging van leger en vloot Van Japan aangekopen Vanavoml Ije eeft oe nji zich naar d n tem pel waar de religieuze ceremonieën be gin nen De regeering heeft een proclamatie üt het volk gericht Poe nji heeft vandaag de periode van asten en bidden beëindigd als zuivering voorafgaande aan zü inhuldiging morgen wanneer hij keizer van Mandsjoekwo wordt met den titel Kang Feh hetgeen beteekeTit Hu st en Deugd ROBMENIë I De wegeïi van het noodlot 1 Van Grool vorst tot straatveger j Grootvorst Sergei Wladimir Wladimiro witsch is naar de United Press meldt stads DUITSLAND Goring en Üimmiit vrijlating Minister Gdring d oa afloop van de byeenkomst der buiten dsc e pers op het departement voor wopaganda verscheen maakte van die geïeoËnheid gebruik in een vriendBchapp liyk gtti Ak waaraan ook minister Öcbbels deeimtt öp te komen tegen de legecde alwif Ji MMEi aeatie der vr la ting van de drie Bulgaren eenig meenings fP immer meeningsverschillen bestaan tusschen den leider en zyn onder leiders en dat ook in de quaestie der vrylating van de Biitgareii volledige eenstemmigheid heef I straatveger in Boekarest voorloopig althans alleen als noodhulp maar hij hoopt op een vaste aanstelling j De tragische geschiedenis die in deze I weinige woorden ligt besloten is bekend geworden door de nieuwsgierigheid van een journalist die op het station stond en zag hoe een vreemdeljng wanhopige moeite deed in het f raij ch iets aan den dlenstdoenden politie agent uit te leggen Plvtaeling vei cheen een straatveger gaf den vreemdeling met een vloeiend Parysch dialect de gewenschte irfhchtingen en trok zich toen Kchuw terug alsof hij vé ftjn eigen stout 1 mbedigheid was geschrokken De journalist speurde een verhaaltje en liep den straat i veger na oen kwam hy den treurigen Ie 7 g heer8cht Het uitstel vlin de vfijlating een party e vooringenomenheid Wanj de i eeft plaats gevonden omdat in de buiten i waarmede wy ons bezig houden vensioop van dep ongelukkige dien hy met papi rei kon bewyzen te w ten Na in t l roblemen gaan geheel Europa aan Er is geen volk dat niet ten goede of ten kwade er de Jt erking van oniervtndt j Het ééiie voordeel heeft het eerste jaar van nati naalsocialistischen opbouw ten n inste met zich gebracht dat d discussie der wereld over Duitschland niet meer aan de uiterlijkheden blyft kleven niet meer het etsentieele in öf geheel verzonnen öf sterk overdreven en misvormde excessen dezer revolutie ziet doch veeleer in de grandiose I oging met geheel nieuwe melhoden de crisis welke over Europa is losgebarsten in Duitschland ten minste effectiever dan tot nu toe tegemoet te treden De groote econo landsche pers in ten deele zeer zonderlingen vorm eischen zyn gesteld en geprobeerd ife een zekeren druk uit te oefenen welke hi zich m geen geval teeft kunnen laten wel gevallen De vrijlating was reeds by voorbaat besloten den datum dei vrylating moest hij bepalen maar hy laat zich met onder druk zetten Nadat dg gedeeltelijk on vriendetyke buitenlandsche persstemme wat waren gekalmeerd hééft h j thans den id aangebroken geacht om de Bulgaren niijir RurfUind te zenden Hy heeft met oj izet deze wegzending Abschietung niet te voren aangekondigd en per vliegtuig doen plants vinden ten einde bij voorbaat iedere fee telyke ontvangst te Moskou n j en overvloed te zyn groot gebracht nam de grootvorst wiens vader de laatste tsarist sche gouverneur van het militaire distriLt m den Kauk sus was geweest dienst als of fic er in een elite regiment hy Maakte den Werefdoorlog mede en sloot zich tenslott by het WM igel leger aam Dit werd door ie roodgT troepen verslagen hy vluchtte naar Con stanza en opende daar een restaurant Het geluk had henv echter in der steek gelaten hij was eteeds dieper gezon led n koi tiondal socialisftsche regime tot nu toe zyn omen Het interview dat y Ward Pric teen totdat hy een bedelaar in lo peTi geworden was die dopr het verkoopen van lucifers aöfl den kost trachtte te komen De zware sn guwval van dezen winter betee kend voor hem een uftkomst h t geluktt ïiem als hulp bij de stadsreinigmg te komen en nuhoopt hij dat hy als hij vlijtig werkt een vasjp aanstelling ïa krygen Veelheid van kennis is nog wtjsheid nwt want u sheifi w een zuivere stutKtmir dei ziel Fred v Eden raCILLBTOW Het Mysterie uit het Engelsch van t ADVERTENTIËN BEN BOLT I In ee i nachthuls in de Rue cfes Mar t r8 was Iemand op een gemeene manier doodgdschoten een Jonge offlcïer van ansche leger met èb schitterende cajflère dte om zijn heldendaden in den oorïog als een nationale held beschouwd werd en het heette dat de moordenaar een Engelschman was die dadel k na het plegen an de misdaad op dy Vlucht was gegaa i Hij hield even op en keek Nerlca peinzend aan Vindt u het noodlg dat Ik nog veroer ga oï vindt u het te pijnlijk Ga voort Vertel nu alles maar t Er valt niet veel meer te verteUen Toen Ik het bericht las dacht ik dade Uk aan dien Jongen Engelschman dieop de Place Plgalle als een opgejaagdöler naar me toe gekomen was en Ikbegreep dus wie voor den moord waarneel Parijs al vol van was aan rakelljkwas BU zUn binnenkomen ag h er u taia f geest en toen hij de krant In Scotland Yard hij hangt Eén woor an de Surete van Parijs en hij gas Hfar de guillotine Overal staat zljn kaï echt en ik ben bereid hem te redden door hem weer op zijn post blJ mij terug te brengen Daarom bent u nu hi heen gebracht als een lokmiddel om hem weer hier te krijgen Ik aal wel zor gen dat hij van den toestand waarin u verkeert op de hoogte wordt gesteld Ik zal den hemel smeeken dat h het niet fe weten komt De hemel zal zich daaraan niet staren weerlegde hij Als hIJ weet óat u blJmij bent koijit meneer Tony zoo gauwen zoo regelrecht naar mlJ terug als eenpostduit naar haar tU Nerica s gezicht verried dat zij zeif liler aan niet twijfelde Toch w er nog een hoop waaraan ze zich vaitklemde V weet niet waar hij ts en Dat Is waar IMaar de motaerüe dagbladpers Is zoo n onbeschrijflijk prachtig communlsatiemlddel Een paar i ehelmzinrrige woorden als advertentie Ineen paar groote bladen en Bébé vliegtme eer In de armen en smeekt om ver glffenls HU lachi en ditmaal klonk zijnlacli 7ÓÓ wrt ed en snijdend dat het mbisje rIMe Het zal een gelegenheid zünom me te oefenen In het schenken vangenade tenzij Hij zwee en keek haar bedachtzaan aan Tenzij herhaalde Nerlca In doodsangst TenïU hu mU verraden heeft aaneen zekeren vriend van u die naar Ik handen nam sloeg ik hem aandachtig gade Ik zag dat hij het bericht over den I misdaad las en toen hij van het blad opkeek nam Ik een uitdrukking van ont zettende vrees In zijn oogen waar hij I zat daar met een gezicht van een ter dood veroordeelde Mijn Jonge vriend zei Ik u verkeert In groote moeilijkheden Als ze In Parus wisten dat u hier bent zouden ze dit huls bestormen en u aan flarden scheu ren i HIJ ontkende niet dat mIJn woorden juist waren Integendeel i O ïleb toch medelijden en help mIJ smeekte hij Ik moeC zien weg te komen Dat moet u zeker zei Ik ten minstesli u wilt blijven leven Ik ben geenWanschipan de helden van Parijs beteekenen niets voor mlj du8 voldeed Ikaan zijn verzoek en hielp hem Binnen een uur vertrokken we irt mijn wagennaar Marseille omdat het ze er was datde haven van Calais bewaakt zou worden zeven dagen later waren we InLonden en Tony Berrïngton was dus voo iooplg In veiligheid Hij was mij dankbaar en Ik had bezigheid voor hem Minderwaardige bezigheden vielNerlca hei in de rede Wat komt dat er op aan In gelijkeomstandigheden Maar wat Ik u verteldheb is de waarheid Ik wil het niet gelooven van Tony Niet t Is heel mo l dat u zoo vastih iiem gelooft Maar dat al onze Tonyniet Veel helpen In twee landen heefthlJ zijn leven verbeurd Bén woord aan vrees eeri beetje lastig begint te worden Hij zag aan haar gedicht dat ze wise wien hij bedoelde J Dte aanbidder van u kapitein Singleton Hij Is gev rlljk vóór mij Als fiebé niet voor verrader gespeeld heeft kan eingleton niet met zekerheid weten dat u in niUn handen is en dan zal Ik aan ijh activiteit spoedig een ekidej maken V ï ult hef niet wagai hem iets tej doen zei Nenca dapper F Mi i beste Juffroifwi persoonlijk zal ik niets doen Maar uVbroer nu omu n zlchzell te redden zou e laat onszeggen In herhaling kunnen treden I Tony iou zoo iets gemeens niet doen riep zij uit Nu enfin laten we hem er dan bul I ten laten We leven In een wereld van toevalligheden Als een man van een trottoir at gaat loopt hij als het ware jijjkzl n leven in zijn hand Of hij kan jBErhlj met zijn a to bij een kruispunt komt yoor hij er besef Van heeft een ongeluk krijgen Er kunnen hem In tien loop j an een dag hoijiderden dingen over konen wagrvan hij s morgens geen flauw vermoeden heegt En als een van die idingen kapitein Singleton nu eens overkwam dan i Rillend van vrees en afschu w ri het meisje j O U bent een door en door slecht monscli 1 De wereld noemt mlJ een phllantrooo antwoordde hij nokten Doktevt De steni kwam uit de vestibule beneden en Shottelius fronste het voorhoofd Ze ïchijntn me oodlgite hebben Het spijt me dat ik dit hoogst Interessajïte difccdiirs moet afbreken Maar we Ziilt n hot spoedig voortzetten Intussfthtn spil het mij daj u ln deze kamprmoet blijven want u bent hier In hulsen In deze streek zoo goed eken datIk anders ka zou loopen u wteer kwijtte ra ken Maar Ik zal u het verfclljï hierzoo aangenaam mogelijk maken Strakszal Ik iPuw ontbijt r aar boven sturen § n boeken en vanda g nog komt hiereen dM e om u gezelschap te houden Eïlj wij e vap jchaperonne ibegrijpt u Cipier jbedoelt u Voor hij fcar van repliek kon dlen ftlonk ht t hleuw van beneden Dokter Dokter Dit aiarJ hei kende het nelsje de stet Hel was de ï aiischman die haar In den wagen h id bedwelmd Zij huiverde even U kent die stem zei hij met eenduivelsche lach Die ehoort aan een verduiveld fUnken kerel eff ik denk dat k hen zal kiezen om met uw kapiteinSing tcn af te rekenen ï E n seconde later had hij met een snelle beweging dè deur achter zich gesloten Êen oogenbMk stond zij als ver steendr toen overviel haar een onuitsprekelijke wanhoop ze wankelde door de kamer wierp zich op haar bed en barste In een krampachtig scljrelen u t Wordt vervolgd