Goudsche Courant, zaterdag 17 maart 1934

GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 17 MAART 1934 TWEEDE BLAD GEEF G EEN RAPPEN URT t Ia nog korten tyd geleden dat het met 1 brandbeveiliging ten plattelande heel treurig was gesteld Een enkele spui met materiaal dat vaak wanneer het dienst moest doen allesbehalve deugdelijk bleek en een bediening die er met op was ingc gteld om w allereerste eisch vlug te kunnen uitrukken en hulp te ver leénen zoo was jarenlaTig in vele kleinere gemeenten de toestand In de latere jaren H daarin een groote verbetering gekomen In de grootere provinciale gemeenten waar de brandweer eveneens veel te wen schen overliet is deze vrywel algemeen ge reorganiheerd en heeft het oude materiaal plaats gemaakt voor de moderne auto spuit ladderwagens van moderne constructie en allerlei nieuw materieel benevens een nieuw systeem van alarmeering waardoor een ge tefende brandweer m staat is vrijwel on nuddellyk ter plaatse van den brand te ver schijnen en het vuur zoo snel aan te tasten dat het als regel geen gelegenheid krygt zich v der te verbreiden Ook in kleinere gemer iten met veel mdustrie is men tot aanschai ing van groot modern materiaal overgeg ian terwyl in vele andere de brand epuit plaats heeft gemaakt Ajoor de motor aouit hier en daar met auto tractie DE PRIJZEN zijn weer VERLAAGD 0LZ1 bdaiigrykc tibeUring op het ge bjed der branibeveihgmg heeft echter sterk iJe behoefte doen gevoelen aan een nauw contul tusschen de verschillende gemeenten ten p atte ande met de grt otere gemeenten die n hf t centrum daarvan zyn gelegen om in ge ai van een ernstigen brand wan neer de eigen hulpmiddeleii ontoereikenti zun elkander de helpende hand te kunnen bieden De Provinciale Zuid Holiandsch Biandweerbond die m deze provincie op het gebed an de reorganisatie van de brandweren reeds veel goeds heeft verricht heeft hiervoor samenwerking gezocht met de fideebng Zuid Holland an de Vereenij ging van Nederlandbche gemeenten teneinde ir gemeenschappelyk overleg te komen tot een unitormt onderlmge hulpverleening Eph speciale commissie is daarvoor ingt steld welke zich de medewerking heeft ver zekerd an het Provinciaal bestuur van Zold Holland dat in deze commissie door een ambtenaar van de Provinciale Gnffi wordt ert genwoordigd Deze commissif Ijl terstond aan het werk getogen eTi heeft reeds zoodumge voorbereidingen getroffen dat het tt verwachten is dat binnen korten tijd iie onderlinge hulpverleening een feit zal zyn Tenende tot een zoo goed mogelijke rege Img te geiaken is het noodzakelyk gebleken fle proMicie in verschillende brandweerknn ïen te erdeelen oo is er ook een krintr Oouda gevormd waarvan Gouda de een trum gemeente is lot deztn kring bchoo ren de gemeenten Woerden Kietveld Bar wout iwaarder Bodegiaven aarder Lange Huiïe Wt ide Papekop Reeuwyk Zwam merdani Boskoop Waddinxveen Moerca P lle Benthuizen Zevenhuizen Moor d eht Gouderak Haastrei ht Hekendorp Binnenland Kwijtschelding van vier ton ü erate Kamer gaat acebord By het afdeelmgsonderzoek der Lerste Kamer van het wetsontwerp tot kwytschel ding aan de te Batavia gevestigde handeK vennootschap Firma Volker Aannemers van een jïedrag van 400ÜOO wegen huur van aan het land toebehoorend tin baggermateriaal werd van verschillendi zyden instemming daarmede betuigd Enkele leden verklaarden dat zy hoe We in het algemeen bezwaar hebbende te 8 n kwytscheldingen als er thans weder eene wordt voorgesteld zich in het onder bavige geval daartegen met zouden ver zetten naardien de ontworpen regeling het gevolg is van een compromis De brief dienaangaande van den Minister onder dag t dienmg van 6 Januari 11 aan den voor zitter van de Tweede Kamer gezonden had hen overtuigd van de wenschelykheid te aanvaarden hetgeen deze wetsvoordracht behelst De Koningin Moeder ongesteld Lgdende aan bronchitis Naar het Corr Bur verneemt is H M de Konmgin Moeder tengevolge van onge steldheid veroorzaakt door bronchitis de laatste paar dagen bedlegerig en ondei medische behandeling De Koningin en de Prinses zyn van het Loo naar den Haag teruggekeerd Het accooid met Fiankuik De Nederlandsche invoercontingenten v ttT hersteld Ontwerp heden geparafeerd Na afloop dei conferentie die gisteren tiiSBchen de Nederlandsche delegatie en de Franeche aeskundlgen heeft plaats Kenad Is Brandbeveiliging ten Plattelande Gouda centrum voor de geheele omgeving van 29 gemeenten Ouiewdter Vliat Stolwyk Schoonhoven AmmtrsLol Bergambacht Berkenwoude Oudirktrk a d IJasel Lekkerkerk Knm pen a d Lek en Krimpen a d IJssel Ueze gemeenten worden m gemeenachap pelyk overleg verdeeld in gemeenten A en B hetgeen beteekent dat de A gemeenten btsc kken over een autospuit dan wel eei motorspuit met autotractie terwyl de B g meenten tenvoudigei brandweennateriaa hebben Het ligt nu m de bedoeling dat de tot ien kring behoorende gemeenten ge n eenschappelyk de noodige regelingen tref fen voor onderlinge hulpverleening door uniformiiteit te brengen m materiaal en be dienmg titulatuur voor de leiding en de bedieningsmanschappen alsook n het alar meeringssysteem De brandweer in de een tl ale gemeente en de gemeenten A die over etn autohpmt of een motorspuit besclukken uilen volgens de plannen gehouden zyn p teltfonische eerste aanvrage om hulp aan den burgemeester hunner gemeentt welke aanvrage door den burgemeeste eener huip ragende gemeente B of diens gemachtigde wordt gedaan terstond tot hulpverleening uit te rukken behoudens n het geval dat er biand is of brandgevaar dreigt m hun eigen gemeente of als reeds elders hulp wordt verleend en in t algemeen m geval van overmacht hetwelk natuurlyk Ook kan voorkomen Het IS duidelyk dat de brandweer die buiten zyn eigen gebied hulp verleent on der de leiding blyft van zyn eigen comman cant die zich ter beschikk ng stelt van de 1 iding der hulpvragende gemeente De kos ten aan de hulpverleening verbonden wor oen naar vaste maatstaven welke in ge meenschappelyl overleg worden vastgesteld van Schouderham 14 et p ons Blaasham 20 et p ons Beste ham 26 et p ons geregeld teneinde te voorkomen dat de beiekening daarvan meeningsverschil of ciiatstie kan ontstaan Hoewel het wel tot de vrome wensthen 1 behooren dat de verschillende thans ontworpen tegelingen welkt aan de goed teunng dei betrokken gemeeiitebesturtn moeten worde onderworpen afdoende zul len blyke ma toch gerust worden gezegd dat indien de verschillende gemeentebestu ren en de brandweren ter plaatse hunne volle meénverking saa de uitvoering zullen vei eeiien en dat zal ongetwyfeld het geval zyii ernstige groote branden welke in den aanvang te stilten zouden zyn geweest ir dien over tv er en betei materiaal zop kun nen zyn beschikt dan met meer kunnen voorkomen Dat is van zeer groote betee kenis We lil gfcii hiervoor op Gouda wyzei waar da goed ingerichte brandweer onder ambitieus Itidmg en met zyn uitnemend beditnmg aoor snel en koidaat ingrypei nog feft eds er m geslaagd is by brand gro t onheil t ktereTi Benthuizen behoort ook gedeeltelyk tot len Kring Leiden J Zevenhuizen behoort ook gedeeltelyk tot den kring Rotterdam éen regeling In zake de uitwisseling der invoercontingenten Volgens dit accoord dat binnen het kader valt der reeds door Frankrijk ge sloten overLenkomsten sinds dit land is overgegaan tot de politiek om over een deel der contingenten ondei handelingen te voeren herstelt Frankrijk ten aan zien van Nederland de voorheen gelden de invoer contingenten waartegenover de Frans he uitvoerconttngenten naar Nederland op het peil van die van S33 worden gehandhaafd De monetaire en economische stabill telt van Nederland heeft het Frankrijk mogelijk f emaakt aan dit accoord het v elk stilzwijgend verlengbaar is eea zeker duurzaam karakter te geven G H Koopman f Oprichter van de Nederlandsche Opera Donderdagavond is te Amsterdam na een korte ongesteldheid 48 jaar oud overleden de heer G H Koopman directeur van 1 NV De Amstefdamsche Groote Schouw burg oprichter en oud directeur van de Nederlandsche Opera later van de Na tïónale Opera WUzlslng op tariefgebied De Regeering vraagt groote be voegdheden Bij de Staten Generaal is ingediend een wetsontwerp strekkende tot instel Ung afschaffing verhooging of verla gmg van invoerrecht op korten termijn Het beooPt de Kroon de bevoegdheid te geven onverwijld door de omstandlghe den gebodch wijzigingen op tariefgebied voorloopig vast te stellen en in werking te brengen Monopohseerlng van den Invoer Van tuinbouwproducten en aard Blnnetikort zal een K B afgekondigd worden waarbij de uitvoer van fruit viarmoezerijgewasfien en aardappelen ge monopoliseerd wordt SlAühNIEUWh GOUDA 17 Maart 1934 f holen en Van Liers Revue Schouwburg Bioscoop Inplaats van de gebiuikelyke film dezt week m de bchouv buig flioi toop een ge heel alwykend programma Dank zy de gioote activiteit van de directly is het ge lukt de nieuwste revue an Iholen en Vm Lier 1 yd is geld reeds deze week m Gou da te doen vertoonen Dat dit op piyg werd gesteld bewees g Stera ond de volle aal en het enthousiaste publiek dat telken weci byvai betuigde met de onderochudene tafc reelen aii dg revue In totaal waren ci dat niet mindei dan 8 welgeteld Naar ons ge voelen was de mooiste daarvan stellig dit De revue mist het protserige waaidooi revue s zoo vaak zyn gekenmerkt zich uitend in pompeuse klecdmg en meer fan tastische dan mooie dfcors Hiei was alles eenvoudig en smaakvol vaak ook geestig De decors waren goed verzorgd en de toilet jes van het vrouwelyk gedeelte der artisten de mannen zyn n dit opzicht meer bc scheiden van aard waren fraai en vol afwisseling Het ballet van de Acadtmy girls heeft zich dapper geweerd en veel bygedragen tot het succes van den a ona Dries Kryn had uitbundig succes m het ta fereel van den passagier die met evenveel geduld als goedmoedigheid op de komst van de tram staat te wachten Het aardige 1 edje Hy komt wel hy komt aloej int Zang was er ook van 3a n Iloem l iz Valesco en Jo Rem en natuurlyk van Tho len en Van Lier Dan zyn de beide laatsten toch wet op hun best samen op het tooneel Volvette KILO KAASJES 53 cent per stuk de en aan d and N uoai a£u vlauifeWMUit ga van t jaaf n et n lai Z it cdand as een liedje dat zooveel succes oogstte dat geheele zaal het vreugdevol meezong t Is onmogelyk alle tafereelen afzonderlyk recht te doen wedeivaren en alle mede verkende artisten afzonderlyk te Alles t sam n dus een revue waarmee dt artisten veel succes verdienen en die aa het publiek een prettigen avoTid an be schaafde kleinkunst en verfynd amusement verschaft Tholen en Van I ler tot weer ziens Deze iL ue loc t cal b k nl dktn avond tot n met M lan Ut Ihalia Theater Zooals gij mij begeert naar het tooneelstuk van Luiqi Pirandello Zooals gij mij begeert Is d nieuwe Greta Garbo lilm van de Metro Goldwijn Mayer gebaseerd op het tooneelstuk van Luiqi Pirandello Com tu me vroi Het gegeven vindt zijn ontstaan in een ge beurtenls die zich na den oorlog in Italië heeft afgespeeld Het is bekend hoe ieder Italiaan heeft meegeleefd in de zaak Canella Bruneri en hoe men Jaren lang dit proces met spanning heeft gevolgd Het essentieele van deze rechtzaak vindt men terug in Zooals gij mij begeert met dit verschil dat de hoofdpersoon hier een vrouw is En het is goed gezien dat In de verfilming van het boek deze rol werd toevertrouwd aan Greta Garbo een rol die een groot dramatisch ultbeel dingsvermogen vereischt Het is voorjaar 1925 Gescheiden door de Donau ligt de stad Budapest de stad van de vurige ztgeunermuziek Het is reeds laat in den avond in een der ca barets klinkt een stem een cabaretiète zmgt nEeii donker rauw geluld tracht over alles heen te komen Het ts Zara de woorden die zij uitstoot zijn geen woorden meer het zijn klanken een leed van jaren ontsnapt aan haar lipptn Het lied is uit en Zart trekt zich terug in haar kleedkamer niet zekei dat ze de gezochte is Zijn Ueï de ontroert haar en vindt weerklank uij haar zoodit ze beblul de vrouw te wor den zoo lis hij die begeert Dan komt er opnieuw twijfel wanneer een andere Greta Garbo speelde of beter gezegd is de vrouw met al de expressieve kracht van haar persoonlijkheid Melwyn Dou glas was zeer goed in de rol van Bruno Giaaf Verelli Erlch von Strohelm was een krachtfiguui in de roH an Salter de laatste vriend van de gravin voor haar terugkeer AHes tezamen een voor tieffclljke film met magnefltke ratuui opnamen in het schoone Italië Het voorprogramma h boeiend en af w iselend Rfui lebioscoop Anny Undra in Het verliefde Hotel Anny Ondia en Carel Lamac haar legisspur en leider vinden telkens weer opnieuw middelen en wegen om beider talent recht te doen wedervaren En wanneer aïr ï iWM k s bepalen op een Hoenderpark gi oote 4 cent gewone J cent middel EIEREN 27 vooi f 1 17 voor 0 50 10 vooi 0 2 ctnaiio dan ib mm er zeker van een blijspel vül humoi en vioolijkheid te zul hn ians houwen Anny Ondra heeft al tijd iets oorspronkelijks zij heeft een ter koml fh talent f n is daarbij aller liefst Het idee om twee hotels allebei Atl ntlk gedoopt tegen elkaar uit te speler het eene rrjdpin vol mondaine Uitkomst by C iiEP Wachf met tot de koorts oploopt als Gi hoest transpireert U rillerig en als geilagen voelt dit Is het moment om Abdi siroop te gebruiken omdat Abdijsiroop snel en grondig werkt Vanaf den eersten lepel zult Gi de tooie slijm kwiit raken die bezvran g erd IS met millioenen ziektekiemen i ondervindt een buitengewone verlichting Uw hoest verdwi nt GH kunt dan de koorhi meester worden en slapen zonder uitputtende hoestaonvollen Gebruik daarom altijd bl i hesl OriepBmich t sAsaaa sleer maar vol veiveilng het andere arm uitgeleefd vcrUten maar vol poézle was en toon vooi vele mogelijkheden Wat een teleur tellin6 voor de blonde Anny die d3cht dat het groote hotel deel van de nalatenschap die haar ten deel was gevallen uitmaakte inderdaad was de erfenis het kleine hotelletje IVIaar wat v ist 7ii rvan te maken Het was koste lijk vol zotte Ituatles maar zoo amu t nt dat Iedereen zich amuseert Amuseeren doet men zich natuurlijk ook om Szoke Szakall in de film schets De verloren Motorengel Hij heeft n 1 het ongeluk om bij een motorritje in het geheim natuurlijk de vrouw van zijn dli acteur te verliezen Als hij de nlnder aingename tijding dan aan zijn chef gaat vertellen denkt deze dat hij hem de tijding komt brengen van het zoekiaken van zijn motorpet waaidoor een allergtkste situatie ontstaat Een uitgpbreid voorprogramma even zoo vol humor een muzikale teekenfilm voltooit het geheel Het Wasschen woidt een genot Als U de prachtige en praktische wasch tafel van Van Loon laat plaatsen wordt het wasschen een genot Ons nieuw model heeft marmeren opstand ei Bpiegel in verchroomde uitvoering en de prijs IS slechte ƒ 23 M W G M VAN LOON Dubbelebuurt 15 Telet 2972 GOUDA Het Spoitfondsenbad De helft van het benoodigde aantal spaarders reeds bijeen loen de optimistische voorzitter an het Comité van Actie voor het G ludsi he Sport fondsenbad op de eerste propaganda vei gadering in Kunstmin durfde beweren het staat voor my als een pial b ven wa ter dat in Gouda een Sportfondsenbad zaï verrijden hebben velen ongetwyfeld by zichzelf gedacht wy hopen dat de heer den Boer gelyk krygt maar gelooven doen wy het Inmiddels zyn wy enkele maanden er der en verscheidene Gouwenaars enthou siaste zwemliefhebbers zullen 7ich afvra gen hoe zit het toch Wy hooren en zien mets meer van het Comité Het valt m derdaad met te ontkenrten dat er den Iaat sten tyd weinig over het Goudscht Sport J C DEN BOER Wz GROENENDAAL 13 Telef 2012 GOUDA fondbenbdd is geschreven doch zoo ergens ian gold hier geen lyding goede tydmg In het voorlaatste numn er v m Het Sportf indsenblad stond ov i tOU la vermeld Deze jonge afdeeling groeit gestadig er zit muziek m Dit wu lU g jed gtteid = lechts negen woorden nuar negen woorden die met elkan ler heel veel zeggen Werkelyk Gouda groeit f es a h en het optimisme van den heer den B r i ininid Iels op talryke anderen ovt f esli rin Lr k mt hier pf n Sportfondsenbad en al staat I de eerste p4al nog met ooven water dat lezt binnen afzienbaren tyc zal orden ge I held begmt zelf i de meest vei stokte anti i zwemmer te gelooven I Het Comité liet een poosje weim an zich weten daaruit mag evenwel niet wor j den afgeleid dat het weinig heeft gejaan hl w rdt regelmatig in een rustig lenipo gewerkt tn wat het meest belangrykt is met verheugend resultaat Dr ehon lerd spaarders moeten h in totaal doen inschryven wil in Gouda ten lad tot stan I kunnen komen Dnehonitrd zuchtte menigeeft toen dit cyter in den aan Aang der actie werd genoem 1 Driehonderd Uit het vorenstaande blykt dat de Goud sche Sportf ndsenbewegmg zich prachtig ontwikkelt doch er zyn misschien personen die concreter gegevens wenschen 7y ver langen naast de beweringen ook bewyzen en deze worden natuurlyk gaarii geleverd Het Comitt heeft geen geheimen te verbergen en het bericht daarom met voldoening en blydschap dat op dit oogenblik reed byna 150 spaar aandeelen zijn geplaatst Vyftig procent van het aantal benoodig