Goudsche Courant, dinsdag 20 maart 1934

90 I8B96 K mwK E mmee Frank Thomas heeft verschillendeImalen voor het Hof gepredikt Ook Berlün rouwt Onmiddellyk na het bekend worden van het overlyden van H M de Konmgin Moeder werden op het Ryksministene van Bui tenlandsche aken op de Rykskanselary n op het Ryksdaggebouw de dienstvlaggen lalfstok geheschen De Ryksmimster van Buitenlandsche Zaken Freiherr von Neu ath heeft den Nederlandschen Minister an Burtenlandbche Zaken jhr de Graeff Ie deelneming der Ryksregeering betuigd ooal8 reeds gemeld bezocht staatssecre aris dr Meisner den Nederlandschen ge ant Graaf van Limburg Stirum om hem Ie persoonlyke betuiging van deelneming an den Rykspresident ever te brengen ok de chef van het protocol legde een con oleantiebezoek op het Nederlandsche geantschap af namens den Ryksminiater van luitenlandsche Zaken De Consulaire afdeehngen der Hamburgche regeering hebben uit naam van den lenaat en van Majoor von Funcke m op racht van den Ryksstadhouder den Neerlandschen ConsulGeneraal haar leedwe en betuigd Opdracht uit Zuid Afrika De regeering van de Unie van Zuid Afrika heeft haar gezant te s Gravenhage op dracht gegeven om namens de Unie regee nng haar innige deelneming over het ont zettende verlies van H M de Koningin zoowel als van het volk van Nederland aan H M over te brengen Uit Oslo wordt geseind dat het Noor sche Hof voor twee weken rouw zal aannemen Ingaande heden zal het Engelsche hof gedurende een week den rouw aannemen Bondskanselier DoUfuss richtte een tele gram tot minister Colyn De Bondspresident van Oostenryk zond aan Koningin Wilhelmma een telegram van rouwbeklag De Nederlandsche kolonie te Washington was diep getroffen door het bericht De gezant zat aan het dmef der Internationale Bloemententoonstelling 7 Lxc heeft on middellyk voor alle festiviteiten bedaSct H M lil Kümngin Mütdii koningin Widuhi f cgtritei Singleton wist het maar toch keek hij snel door net raam vanwaar hem ook al een ring van staal tegenblonk de mond van eer revolver Met een moedeloos gtbaar wierp hij zi n eigen wapen op het vloerkleed HOOÏDSTUK XLII In de mist tn de steeds g ooter wordende du sternls stapte Tracy heen en weer totdtt het heelemaal donker was geworden In de groote verlatenheid om hem heen drongen geen andere klanken tot herfi door aan af en toe het gekrijsch van een vogel het geblaat van de bcha pen en het verwijderde geluid van de zee Hy kon zich niet ver van de tweedekker verwijderen anders zou hij dien in de duisternifa mlsschen niet weervinden Hij vond den mist geducht koud hoe donkerder het werd hoe vlugger hi dus begon heen en weer te stappen en terwijl hii zich In gedachten bezighield met hetgeer rltn vriend op dit oogenblik mllschlen kon wedervaren beRon hij er aan te twijfelen of het mogelijk 70u zijn In dezen mist en duisternis iUg terug tp vliegen Een uur verliep het was het langstp uur wat hli ooit beleefd had en nadat nog bijna een uur verstreken was beifon hlJ zich ongerust te maken Dlck h d nl lang terug kunnen ziln Was hem nn Cralgdarrotk Iets overkomen of wa bil eenvoudig in de duisternis verdwaald Wordt vervolgd Hei goede will n is nog laig wet altijd het goede doen FEUILLETON Het Mysterie uit het Engelsch van BEN BOLT 69 Voorzichtig doortastend voelde hl een rind van ferab die langs de heesters Uep en nadat hij zijn pistool In de hand had genomen Uep hi zacht en voorzichtig over het gras voorwaarts totdat hl vlak bU het huls stond Door de beneden ramen ag hl geen licht het schijnsel dat hl gezien had kwam door een ven ster van boven Hij staarde naar dat venster maar öoor den mist kon hl niets anders zien jan den omtrek van het raam Opeens hoorde hij in den drulpenden tuin een zacht geluld alsof zachtjes zich iets be Oog Hij hield zich doodstil hield den adem in en luisterde gespannen Het ge luid heihaalde zich niet en hli geloofde lun dat het door een vogel of een of ander klein nachtdier was veroorzaakt daarop hoorde hl door een raam met luiken gesloten heel duidelijk een hooge stem die riep Maar mademoiselle Berrlngton ti zal toch met ons meegaan Tot In het diepst van zijn ziel was hij ontroeid met Jagende polsen en wild was overleden Dadelyk na het vernemen I van de droeve mare werd van vele huizen en gebouwen de vlag halfstok uitgestoken De kranten verschenen spoedig met extra edities i Om half negen werd de dood van H M de Konmgin Moeder door alle zenders om geroepen en werd tevens medegedeeld dat de muziekprogramma s niet verder zouden worden uitgevoerd De beide zenders zgn tot Woensdagoch tend gesloten als teeken van rouw Daarna zullen de uitzendingen worden liervat maar alleen voor mededeelingen levens is door de Regeeringaan alle radio centrales ver zocht zoolang de Nederlandsche zenders I staken ook de radio distributie bedryven stop te zetten Ingevolge besluit van het Hoofdbestuur van den Ned Bioscoopbond zullen heden ten teeken van rouw wegens het overlyden van H IM de Konmgrin Moeder alle bios copen in Nederland gesloten zyn M de Koniniiin Moedei bezoekt de Boskoop che Blo menfentoonstellmn te Gouda in Apnt IQ21 t I 6 Pi KomnUiil Faiiiilu Episoden uit liet leven van H M de Koningin Moeder a s Rrt H i ies f Di koniiii in Moctlci ai P ni is jiiUanu HLr OVEIÏÏ UüHN VAN H M DE KONING MOEDER De laatste uren nacht in het Paleis van H M de Koningin Moeder werd in alle lust door gebracht Het paleB lag geheel iri het duis ter Geen iichtschyn e blonk door de gor dijntn heen Langzamerhand werd ook de belangstelling minder Het voorplein werd U heel i rlaten De lantaarns werden ge doofd en mets wees er op dat de nacht eenigc De Koningin en de Prinses blevfn dtii nacht m het Paleis doorbrengen Ook Dr d longh was aanwezig I angzamerhand begon de dageraad te gloren en nog was er mets dat er op wees dat de kalmte en rust welke over het Voor hout lagm 700 spoedig gestoord zou worden T nige minuten voor half acht werden de gordynen opgetrokken en begon het pilei i weer te leven Precies half acht reed een auto het voor plein op De vorst van Waldeck stapte uit en ging het paleis mnen Direct achter hem lan kwam Prins Hendrik Toen begrepen de omstanders dat er iet bijzonders aan de hand wa s en dat den indruk welke men had gekregen dat er geen of weimg verandering in den toestand was gekomen niet juist kon zyn Het was bekend d t Prms Hendrik m het Palen aan het Noordeinde nadere mededee ling n zou afwachten en zich terstond op it ll meerende benchten naar het Voorhout zou begeven Het vermoeden werd zekerheid toen omstreeks 10 mm over half acht een commu niqur werd uitgegeven waarm melding werd gemaakt van een rustige nacht maar dat in het laatste halfuur de toestand zoo danig v as verergerd dat de dokter de par tiente had opgegeven Nauwelijks was dit i bulletin bekend geworden toen Prms Hen drik het paleis Aan het sterfbed bleven H M de Komn gm Prin ies Juliana en de Vorst van Wal deck Toen ging opeens de tyding dat H M 72 Jaargang Woenmlag 21 Maapi 1834 eOUDSCHË COIIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BEKKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschy nt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaaf ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 2 90 per w ei 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwa taal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT il GOUDA by onza agenten en loopers den boekhanjJel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend dXi 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omntreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 reg Is ƒ 130 elke regel meer ƒ O z6 Van buiten Gouda en ddh bexorgknng 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 5 byslag op den prys Liefdadigheida advertentjen de helft van den prgs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels f2 elke regel meer ƒ O 5 1 f p de oorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingeeonden mededaelingen by contract tot zeei gereduceerden prys Groote letters en r itden worden beregend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bu reau yjn in g ekomen teneind t van opname verzekerd te z in REGENMANTELS n OVERLIJDEN H M DE KONINGIN MOEDER De Burgemeester der gemeente Gouda vervult den droeven plicht op verzoek an Zyne Excellentie den Hïim ter van Staat Commissaris der Koningin m deze Provincie namens yr e Excellentie den Minister van Bmhenlandsche Zaken de bevolking van Gouda mede te deelen dat op 20 Maart jl Hare Majesteit de Ko ningm Moeder is overleden Hy houdt zich overtuigd van den grooten weemoed waarmede deze droeve tyding ook m deze stad is ontvangen de Gemeenteraad heeft bereids namens de ingezetenen Hare Majesteit de Koningin en het Ko ninklyk Huis van zyn innige deelne ming doen blyken Op heden en op den dag voor de begrafenis vastgesteld zullen de kerkklokken van Gouda driemaal daags en wel van 8 tot 9 uur v m van 12 tot 1 uur en van 4 tot i uur n m ter nagedachtenis aan de be minde Doode worden geluid lot en met 22 Maart as alsmede op den begrafenisdag zullen geen tooneelvoorstellingen en openbare vermakelykheden plaats vinden Ondergeteekende neemt overigens aan dat ook de bevolking van Gouda di p doordrongen van he t gT O gte leed dat Volk en Vorstenhuis iieeft getroffen zich van alle luidruchtig heid van welken aard ook in deze droeve dagen zal onthouden Gouda 21 Maart 1934 De Burgemeester voornoemd GAARLANDT I Rouw in Binnen en Buitenland VOOR DAMES EN KINDElïEN De plechtige büzetting van het stoffelijk hulsel van Koningin Emma vindt Dinsdag a s plaats Défilé van deputaties langs het stoffelyk overschot Herdenkingsplechtigheden Bahimi zweken trouw onder gansch verschillende omitandigheden en verhoudingen 7ich ge heel aan de op Haar rustend dikwyh uiterst moeilyke taak gegeven Inmiddels door persoonlyk medeleven en betrachte mildhfiid allerwegen veel leed verzachtende De officieele mededeeling Len buitel gewone Staatscourant bevat dg lolgerde kehmsgevmg van het overlyden jn de Komngm Moeder Het heeft God behaagd Myn beminde MBtder na een koit ziekbed tot Zich te roqen Zy 18 hedenmorgen zacht ingeslapen Hit 18 met diepe droefheid dat Ik daar ai 1 ennis geef Ik en overtuigd van aller deelen m Myn smart en lie van de Mynen en in het ver m a t Haar overlyden voor het gansche volk ïoo hiei als overzee beteekent b ji ivenhage den 20 Maart 1934 WILHELMINA De plechtige byzettmg Naar thans wordt gemeld zal de plechtige biji tting van het stoffelyk overschot van H M de Koningin Moeder plaats vin len op Dinsdag 27 Maart a s De begrafenis zal eschieden vanuit het Paleis aan het Voornoi t De route üie de stoet zal Overwogen wordt deputaties van vereeni gingen m de gelegenheid te stellen langs het attrffelyk overschot van de Koningin Moeder te defileeren Het verludde dat wanneer die gelegen ieid zal WO den geboden er kans bestaat ilat de lykbair zou worden opgesteld m de deur van het Paleis aan het Lange Voor hout te midd n van de vele bloemen er kransen die uit alle streken van on land Bar het Palei zyn gezonden niet alleen loot officieeie instanties en vereenigingen maar ook door particulieren Het publiek zoi dan langs het Paleis mo gen defileeren D paaltjes zouden erwu Qerd worden Het radioverslag van de pleditigheid Op n 4ag van di begrafenis van H M Of Komngin Moeder al zooals wy bereids konden melden de radi het verslag van een ooggetuige doorgeven Naar verluidde zal dit geschieden door ue omroepers van dei K atao tek n R adio 0 mro6p en Ie A lgemeene V ereemging R adio O nroep De eer ate zou de uitvaart uit de R sidentie voor ie microfoon beschryven de Avro omroe per verslag uitbrengen van het voorbytrek Iten van den stoet te Ryswyk n van dt ENORME VERSCHEIDENHEID plechtigheid te Delft De K R O heeft voor haar uitjending een hoekkamer der Dependance van Hotel des Indes aan het Voorhout gehuurd voor Dins aag as De Radio Raad deelt thans echter mede dat dit bericht onjuist is Mededeeling en of zoo ja op welke wyze de reportage zal plaats vinden zal nader namens de Regee ring worden bekendgemaakt Aneta meldt De Phohi ïenders voor Indie zullen even als de Nederlandsche omroepzenders de programma s afstemmen op den rouw waarui ons volk gedompeld ia De Eerste Kamer byeen In dfi gisteravond gehouden vergadenng der Eerste Kamer is wylen Koningin Emma herdacht Mr W I Baron De Vos van Steenwijk hield daarby de volgende rede Rede van den VoorzUtei Het heeft Gode almachtig in Zyne aanbidoelyke wysheid en liefde behaagd voor Zich Xq roepen Hare Majesteit Adelheid Emma Wilhelmina Ther sia rrlh3C3 van Waldeck en Pyrmont Weduwe van Wylen Zyne Ma jesteit Willem Hl Komng der Nederlanden Voor de Majesteit van dit doen onzeGods buigen wy ons diep eerbiedig neder Doch amartelyk ja zwaar is de slag Vorstenhuis en volk toegebracht welke bei de in ontroerenden rouw dompelt Gaat by dit zoo groot en droevig verlies het medegevoel van dg Eerste Kamer der Staten Generaal wel in de allereerste plaats uit naar Hare Majesteit de Koningin aan V ie plotseling een teeder liefhebbend Moeder leidsvrouw en Raadgeefster van Hare jeugd is ontvallen met de Dynastit treurt Nederland over het heengaan van een Vrouwe aan Wie het onnoemelyk veel heeft te danken Gedurende meerjian oh jaren heeft de hooge overledene in klaar besef van Hare roeping eerst als Gemalinne van in n laatsten Oranjevorst Wiens levensavond Zy heeft mogen verhelderen later toen Haar de Regeeringstaak toeviel als Ko ningm Regentes en ten slotte als Koniii gin Moeder Nederland onschatbare dien sten bewezen Len mei Haar nieuwe Voderland Zich van meet af éen gevoelende met Haar nieuw Vaderland heeft Zy met onbe 7ulks was weelde voor Haar hart De Natie die Koningin Emma zoo menigmaal hulde en liefde bood zal Haar nimmer vergeten Onuitwiachbaar bhjft Haar naam in s lands historiebUden Zy de Heere het Vorstenhuis en onder het regiment onzer Koninginne het volk van Nederland naby met Zyne alleen troos tende genade Deze rede ia door de ministers die allen behalve minister Kalff die ongesteld is aanwezig waren en de Kamerleden staand aangehoord Besloten werd de Kon Boodschap te b antwoorden met een Adres van Roöwbe klag Plechttge herdenkingen Voor het Paleis in het Voorhout in denHaag staat nog altyd een groote menigteDe stroom van personen die door het tee kenen van de ondoleantieregisters van hundeelneming doen blyken houdt aan In deverdere stad is het in verband met hetstilstaan van de vermakelykheden ongewoon stil j Alleen ertt voor hHi NReis 1h het Noord cmde houdt zich voortdurend een talrijke menigte op De Koninklyke familie heeft gidterei een langdurig bezoek gebracht aan het Palpis in het Voorhout witaersche deelneming Met groot leedwezen heeft men ook in vele kringen in Zwitserland waar H M herhaalde malen enkele weken heeft door gebracht de droeve tyding vernomen Het Journal de Geneve gaf gibteravond een uitvoerige levensbeschryving van de Konin gm Moeder waarin o a wordt gezegd V8n Haar moeilqke taak als regentes heeft Zy zich met een autoriteit intelli gentie gemakkeiykheid en welgevalligheid gekweten die Haar den bynaam van de beminnelyke f mma hebben bezorgd Tenslotte herinnert het Journal de Gt neve er met trots aan dat het Oranjehuis in zyn wapenschild het wapen van de gia ven van Geneve gevoegd heeft De Komn gin Moeder had voor Geneve een byzondeie genegenheid en de bekende Geneefsche do Prms Hendrik heeft in den laten namid dag het Paleis van de Koningin Moeder ver laten Korten tyd daarna vertrokken ook de Vorst van Waldeck en de Koningin la ter Prinses Juliana en de Vorstin von r bach Schonbach die gistermorgen ni de residentie arriveerde Aan het sterfhuis worden nog voortdu lend bloemstukken bezorgd De Koningin n de Prinses hebben gis tti avond omstreeks tien uur nog een kor bezoek aan het Paleis in het Lange Voor hout gebracht Van den Ex Keizer Op Huize Doorn waaiden gistermorgen reedfi vroeg in verband met het overlyden van H M de Koningin Moeder de vlaggen halfstok De vleugel adjudant van den ex Keizer Majoor V é lUemann is naar Den Haag gegaan orW een krans namens den ex Keizer in het Paleis neer te leggen en tevens de hartelyke deelneming te betuiger van de ex keizerlyke familie met het zwart verlies dat het Koninklyk Huis en het Ne derlandsche volk getroffen heeft duisternis hij spitste zijn ooren Hl had te lang de ellende in Vlaanderen meegemaakt cm niet te weten wat zoon draad kon beteekenen en onbeweeglijk stond hij af te wachten of zijn strulke ling ook alaim in het huls ten gevolge had gehad Maar ht hoorde geen ander geluid dan het lekken van de boomen In den tuin en het somber gebulder der zee Na dat hl vij minuten gewacht had zonder dat er iets verdachts gebeurde vervolgde hl 7i n ontdekkingstocht doch liep nu buitengewoon voorzichtig om niet wes r 1 fver een stuk ijzerdraad te struikelen Toen deed 7lch opeens zulk een buitenkansje aan hem voor dat hij dadelijk achterdocht kreeg want het was te mooi Hl kwari aan een raam waarvoor geen luik was en dat bovendien openstond hi had er gemakkeilijk kunnen Inklimmen want het was laag bij den grond Was dit een vooraf beraamd plan Een hinderlaag waarin ze hem wilden lok ken Of was het alleen maar de schuld Van een onattente dienstbode die er morgenochtend een uitbrander voor zou krijgen Met deze laatste overweging stelde hij zichzelf gerust Shottellus en zijn bende kunnen Immers niet weten dat ik hier ben rede neerde hij Ze konden met geen n ogelijkheld weten dat ik hier vanavond zou komen al vermoeden ze waarschijnlijk dat hun plaats van samenkomst ontdekt is Onafgebroken staarde hij in de ondoordringbare duisternis aan den bhinenkant van het venster overleggM l kloppend hart wachtte hl wat het ant woofd zoü irljn Toen dit kwam ving hij slechts een onduidelijk gemompel op maar dat deerde hem weinig Hl wist nu wat hlj wten moest Nerica was hier In oit eenzame huls maar op hetzelfde oogenblik dit hi hiervan de zekerheid kreeg had hij weer reden voor nieuwe Blijkbair w rd door de mannen die linnen waren gesproken over hun ver tr k an Craigdarrock Hoe spoedig zij ai plan waren weg te gaan daarvan hdd hij geen idee maar als ze Nerica meemmen AUetn de mogelijkheid daarvan gaf hem den moed haar redding alleen te ondernen en hij durfde geen tijd verlle zen door terst nog naar Aleck terug te gaan Hl oor dichter naar het huis en Inspecteeide terwijl hij er omheen liep nauwkeui g teder venster Aan den kant vanwaar het licht kwam waren alle door luiken gesloten ook de breede deur was dicht Toen hU de lioek omging bleef zijn voet achter iets hikken waardoor hij struikelde Gelukkig v l hU p het gras zoodat het niet veel gt uld maakte maar hetplstool schoot hem uit de hand hij ging op zijn knieën op het natte gras liggen om het tastend over den grond weer op te rapen Juist toen hij het vond raakte hij met de han 1 nog Iets anders aaii J t ding waarover hij gestruikeld wai Het if as niets and rs dan een stuk metaaldraad In een wip stond hij overeind zijn otgen tuurdm strak In de wat hu zou doen Eindelijk had hij een besluit geriomen Hij wachtte nog enkele minuten terwijl hij scherp luisterde en trachtte in het zv arte auister van den kamer iets t onderschelden toen gordde hij zich aan tot de daad Zachtjes sloeg hi zijn eene been o er de lage vensterbank daarna volgde hetandere en een paar seconden later zathij aan den binnenkant van het raammet de beenen boven den grond Hij lietzich naar heneden glijden en kwam opeen zacht vloerkleed terecht Hij richtte jzich op en luisterde weer Opeens klonkeen lach uit der donkeren tuin bijnavlak achter hem en op hetzelfde oogen blik werd het raam achter hem dicht geslagen Dadelijk greep hij zijn pistoolen draaide zich om doch voordat hij iets kon doen hoorde hij 4n het donker eenstem n Draai de hlen op Gérard Devogel rit in de knip Hij hoorde hoe de schakelaar werd omgedraaid Er knipte nu een electrische lamp aan waaronder een scherm van balldst hmg en bij dit zachte licht zag hij Shottellus die in een hoek van de kamei in een stoel zat het bekende vriendelijke lachie op de lippen drie andere mannen ieder met een pistool in de hand dat ze op hem gericht hadden keken hem uit verschillende hoeken van het vertrek spottend aan Leg uw pistool maar neer kapiteinzei Shottellus bedaard U heeft niet deminste kans