Goudsche Courant, maandag 26 maart 1934

l oep Hp r Zegelwet op stukken WKefvoim opseitmiikl iaiifetv n ii uen WJinihter vun Fmuncifen MaeiL üo pubucaiie van d eDeailsKjugen i vv iius L iiA en t MO tierhaaidenjk verzuekeu uni umcnuugen aiaigaauae de loepassintj der z efeL twei op stukken in brleivdrm cpfetniuaKL bereiKen neelt iilj bt lisL dat ie dezen aanzien net ineniavuïsendt al i ricnisnoer dient te wuraen jauüenomen Artikel 2 1 i2f lid der Zegt iwet belust alle niet Iders In die wet genoemde iiiükken welite worden opgemaakt tot bewijs van prlvaairecntelljKe oveieenkomsten liandellngen vertolntenii en en verklaringen Hieronder kunnen dus ook vallen stukken in brlelvorm opgemaakt indien echter een briel een privaatrechtelijke overeenkomst handeling verbintenis ol verklaring inhoudt staat zonder meer niet vast dat zulk een briel onder do aangehaalde bepaling moet worden gebracht De briel moet meer zijn dan een eenvoudig mededeelingsstuk hij moet bovendien opgemaakt zijn om tot bewijs te dientn en dus ook bewijsstuk zijn Ol aan dezen eisen voldaan is mdbt objecticl worden beoordeeld Men zal dus hebben na te gaan of objectief beschouwd moet worden aangenomen dat het stuk slechts is geschreven om den geadresseerde mededeellng te doen van het in het stuk opgenomene dan wel ol het is opgemaakt om den jadresseerde bewys te verscnaiien van den inhoud Zoo zal men b v dienen aan te nemen dat een stuk waarbij een mondeling met den geadresseerde gesloten overeenkomst wordt bevestigd een bewijsstuk is Het zenden van een mede deeling omtrent een aan belde partijen bekend leit zou immers zonder zin zl in Ook hot leit dat In een briet de voorwaarden aarop een overeenkomst Is eengegaan of waarop een aanbod wordt gedaan ot aangenomen veel uitgebreider zijn omschreven dan men in een eenvoudige mededeellng pleegt te doen kan tot de conclusie leiden dat een bewijsstuk aanwezig is Staat eenmaal vast dat men met een bewijsstuk te doen heeft dan moet nog rekening worden gehouden met de In artikel 22 lid 2i der wet verleende vrijstelling oor koopmansbrieven Hci criterium van koopmansbrief moet niet worden gezocht In den vorm doch In den inhoud van het stuk Immers wUde men het m den vorm zoeken dan zou men tot het onaanvaardbaar resultaat komen dat elke eenzijdig opgemaakte van een koopman atkomsUge akte zegelvrij zou kunnen worden gemaakt door aan het begin en aan het slot respectievelijk de v oorden mijnheer en hoogachtend te stelten verg vonnis Rechtbank Tiel opgenomen m P w no 13346 Als koopmansbrief kan slechts woiden aangemerkt een stuk afkomstig van een koopman in den zin van het Wetboek van Koophandel afgegeven ot verzonden in verband met het bedrijf van dien koopman dat al is het tot bewijs opgemaakt van de daarin gerelateerde overeenkomst handeling verbintenis of verklaring in het algemeen slechts de noodzakelijke elementen bevat Zijn echter de voorwaarden anders dan men in een brief pleegt te doen zoo uitgebreid omschreven dat de verhoudhig in het stuk haar volledige rechtsregellng vindt dan zal men aan een koopmansbrief niet hebben te denken Men zal het volledig opgenomen zün van de voorwaarden ook dan aanwezig moeten achten als in het stuk naar die voorwaarden is verwezen en deze voorwaarden onder het stuk aan de achterzijde 01 op een aangehecht vel zün opgenomen Wordt daarentegen overeenkomstig de In den handel veelal gevolgde gewoonte verwezen naar algemeen bekende of elders gepubUceerde voorwaarden dan acht ik dat niet in strijd met het karakter van een koopmansbrief b v verkocht volgens do voorwaarden Voor zoover het betreft ambtelyk aaiiKtJsteld personeel dient dit geleidelijk by voorkomemie vacaturea te gesctiieden terwijl ten aanzien van vruuwelyk personeel op arbeidscontract werkzaam zoo noodig onmiddellijk tot vei fsnging door mannelyk personeel kan worden overgegaan Kveneena ware san personeel liat aan zyn ambtelijke of contractüecte bezoldiging oen behoorlijke besta namogelykheiii ontleent in het algemeen geen varlof te verU tónen tot het verrichten van nevenwerk zaainheden het dryven van handel of nering enz Voor zoover te dezen aanzien nog geen beperkende bepalingen in de diveröe rechtapositie rcgeling zyn opgenomen acht i het gewenacht dat zuIkÈ alsnog zal ge schieden opdat het bekleeden van nevenbetrekkingen enz verboden f beperkt worde dan wel aan eei bijzondere vergunning die lie Blaauv behooide woonde Is in lb95 oordeeld tot 6 maanden voorwaurdeliik nap r GüoUust vertrokken toen een fa De schilder J L J uit ZeKwanrf mlüelld dit aan mevrouw Blaauw had wegens heling van gestolen kippe r gelegateerd i aau t c i oor deeld tot 6 maanden voorwaardelyk Botsing tUHBchen twee atobussen by Overschie Het vonnis der Kotterd rechtbank De liotterdanische rechtbank heeft uit apraak 8 edaan in de zaak tegen den 19 ia rigen J D W chauffeur monteur en den 40 jarigen J M H chauffeur beiden Rotterdam wier autobussen op 13 Augus tus vaTi het vorige jaar op den D iftweg tl Overschie met elkaar m botsing waren j v eest H werd veroordeeld tot één hechteni s W werd vrygesproken Het O M had tege H 1 maand hech te fiinia gevorderd en tegen W i maand hechteÏÏnis met een proeftyd van een jaar Een schrijfmachine voor muxlek Na gedurende tien jaren proeven te i hebben genomen Is zooals reeds eerder I gemeld werd ingenieur Qustav Rund j staler uit Franklort er In geslaagd een schrijfmachine voor het typen van mu ziek te vervaardigen Ölnnen afzlenbaren tijd zal deze machine In alle beschaalde landen haar intrede doen Op de machine kan ieder stuk muziek worden overgenomen zoowel op papier als op stencil zoodat het vermenigvuldigd kan worden waardoor het op papier briïnp en van muziekpartijen zeer eenviiidlg en goedkoop wordt j Onder de ïnachines die n den handel zullen woraen gebi acht Is er één die 1 gelïiaginil ideringsgevullen ware te een uitkomst voor de blinden béteekent OOST IJNDIe Overtuchtsregiement op de mailbooten De Java Bode bracht onlangs eenenkele mededeellng omtrent het voorstel tot wijziging der klasseUndeeling aanboord der mailbooten voor op het traject Holland Indié reizende landsdlenaleh Thans kun het blad meer gedetailleerde medtdeehngen brengen over hetvoprstel dat onlangs door Financiën aande regeering werd ingediend Dit voorstel beoogtïde volgende indealing in de 3de klasse komen landsdienareiï met ee nsalaris na invoerin deriier zlenlrlg van 125 tot f 325 In de 2e klasse van f 325 to töürin de ie klasse van il 650 n hofeer Er bestaan echöer nog ejikt e cotrectieven v elke c oor Fliianciëiï wordennoodlg geacht f Zoo wil men voqr de pl atstnfe in tie 2eklasse een dubbeleh maaftitaf aanleggen De r ormale salarisgrenfe wordt zooals ij boven zagenrtA 25 doch mei zoufbljeerste ultzendlni ie grais will i stellenop y 225 ï dat au8 de ultke zenSlen acaierjlci en Berikel andereiWroepin in deIe klasse kbrinèiïJ wordenmiitgeMïndeii Dan is er nog een andfej purï waaran rtten wel mag verwachten jdat hetjanleiölng zal worden tot J et f weipentn bezwaren v J oor He burgerlijke land i naAn geldts beginsel Indeeling nat r hetilsalaris tor dé militairen geldt de rang als crlrium Aldus werdep onder de bestas de regeling alle kapiteins In de Ie klaSse veriroerd Nu zooveel burgerlijke Idndsdienorenuit de Ie naar de 2e klasse lybrden teruggebracht Is men van meerfng dat ookeen deel der kapiteins naa nile 2e klassemoet om geen wanverhouding In hetleven te roepen M Derhalve is voorgesteld d t alleen de officieren met 16 en meer dfnstjaren In de Ie klasse mogen reizen 1dus zouden kapiteins met minder dan 16 jaren dienst als officier in de 2e klasse moeten waarIn ook de onder lultenants reizen De adjudanten onderofficier ga n indien het voorstel wordt aangenomen naar de 3e klasse Wij herinneren er aan dat hier nog slechts sprake Is van een voorstel van Financiën dit moet natuurlijk nog dcor anderen bijv het legerbestuur worden beadvlseerd Het brengt cene verdere ontvolking der Ie klasse waarvoor de grens i i5n gulden ongeveer zou gelijk komen met een grens van ƒ 875 vóór de invoering der salarisherziening Iden zijn erzoekt de gemaakte opl ennis Van de gemeente Deze muchiiie die de muziek op dunue metalen pla ln uitslaat stelt de blinden Vizlpk voelende te lezen In sta t de 1 T ECHTZAKEN V ra te ittenUm a rt tot 3 April voorjaarsbloemenl estijU courant retds meermal schenen en hetwelk thaïi iaai wordt gehouden be rs nog verre te zullen lok niet lezoek aai aaië tentoon in pngetwyf nüet IpeHc nadeeècm benoeming Hollander i n W ck l Ajisterdammer n geboorte ia aW eStel J als hoofdleijjer Hotels van le Gaiadeesche Nationale oorwegen Defe maatschappy heeft ee Ti reeks van hotels fln de Canadeesclie stedÖh n ook in verachillgpde belangryke bad fcat en welke nu alle onder leiding van j k eer van Wyck komen Tydens zijn be ihiing was de heer van Wwck directeur i t r u 4 r I pttowa de odfllag te Someren I Vrijspraak geeiwht Voor de rechtbank te Roermond heeft gisteren terecht gestaan een 39 jarige l irbeider uit yomercüi wien doodslag op zijn zwager ten laste was gelegd De man ïjou W een twist eeh revolver hebben getrokken n enkele sohofcj heblen gelost op Jijn wageri ie rtfen tudf aama is overlei Nadat een deskundig had verklaard de verslagene tengevoöe v ti def door schoten I veroorzaakte i nde i overlei 1 werden getuigen gehooid hadden ontstaan van de ruzi meégempakt schot gehoord in de aMigreAzendé kaï doch geien hunper had h tjpchot zien losj Verdachte deJslS ds een révolj by zich t dragen in z n n tijden dj fin den zak zyfl zWa Meer ik honderdduizend persop i hebben langs het stof f elÉ overschot van Koningin ma gedefileerd De piecmtige b zetting in de Nfeuwe Kerk te Dejft i De rouwstoet 5 J Een omvangrijke verkeersregeling voor morgen f De bii nenst d var den Haag vah negen totvp uur foor alle verkeer gesloten ijn He voetgang er verkeer langs den weg Welken den stoet ï zal volSreA na 9 uur s mprgen stopgezet Ïa Het défilé H t ilé in het Voorhóiit angs de baar i oekzak de i ueie lerwiijl jhy ud plotseling ge offeii héb moest mettzyn iiand afgegaan zijn ben Ofschoon ujt het bleek dat de rjvolver afging als veipachte len meende d verdachte om was en hy eischte derhalve i yspraak Na in raadkamer te zyn ge veest gelasttede rechtbank de on niddellyke invryheidstelling van den verdï chte Ui praak volgtiater i Diefsti llen te Zegwaart De schilder Pi J L uit Zegwpart die op verschillende plaatsen in de omgeving van Delft diefstallen pleegde en tegen wien deswege door het O M 2 jaar is geëischt werd veroordeeld tot l¥i jaar gevangemsstraf De schilder A S uit Zegwaart werd ter zake van kippendiefstal veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf De schilder N V uit Benthuizen die we gens medeplichtigheid terecht stond werd veroordeeld tot 6 maanden gevangeïusstraf waarvan 3 maanden voorwaardelyk J S uit Zegwaart die eveneens ter zake van medeplichtigheid aan voormelde diefstallen heeft terecht gestaan en tegen wien 1 jaar was geëischt werd veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf W H M eveneens uit Zegwaart die op den uitkyk had gestaan werd veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelyk Wegens heling van gestolen rywielen werd de 24 jarige 3 P uit Benthuizen ver verhoor nog geiKakkelyk voor td stel officiejS idaïï het opzet van dooden ip J te be ijzen maximum van J jaar Leden van spoitorganisatle en dergelijke zooals bijv padvinders n ogen tot het 16e jaar uniform dragen in plaat s van zooals tot dus vei tot het I4e De conservatieven die tegen het ontwerp waren omdat zij meenden dat de bestaande wettelijke bepalingen voldoende waren en ook omdat zij van oordeel 1 waren dat het ontwerp in het bijzonder tegen de conservatieve Jeugdvereeniging was gericht hadden tevergeefs getracht de leeftijdsgrens op 21 jaar gesteld te krijgen Ook de communisten waren tegen het ontwerp gekant SPANJE Kerk en Staat Staatssteun voor de lagere g eestelijkbeid Met grooce meerderheid van stemmenheeft de Spaansche Cortes besloten datde tengevolge an de scheiding van kerk en staat in noodtoestand verkeerendelagere geestolijheld een Jaarlijksche sub sidle van lfi 5 millloen Peseta zal krijgen Dit bedrag Is ongeveer twee derde vanhet salaris dat de m aanmerking ko nunde priesters vóór den val der mo narchie betaald kregen Voorwaarde voorhet verkrijgen van den staatssteun is dat de gesteunde priester van 14 Aprill Sl reeds in dienst was en dat zijn jaarlljksch Inkomen een bedrag van 7000Peseta niet overschrijdt Het regeerlngs voorstel kon aangenomen worden metden steun der Katholieke rechterzijde omdat deze daarin niet alleen de uitdrukking van een verzoenIngsgezindengeest zag en ervan overtuigd was In denloop der tijden op dit gebied verdereconcessies te kunnen bereiken doch ookomdat zIJ de regeering wenschte te steunen In haar pogen tot herstel van hetstafïtsgezag i I met heïj stoffeiyk overschot van Koningintmma is Zaterdagmorgen om tiegen uur hervat Om acht uur hadden de eerstfe deelnemers fiich in de ry odgesteld Kvenals VrudagSrüetde hun aantjil gaandeweg auu en om wf tien waren er filweer enkele duilenden Dezölfde legeiing als Viijdag werd gevolgd De Vrydag neergelegde bloemen waren ook Zaterdag aan dei voet van de baar gelegd Om 4 uur is een einde gekomen aan het défilé Daarna heeft de Haagache politie het op wautUge wyze besloten Efln afdeeiing agenten te voet de inspecteuQ der afzetting in het midden marcheerden tot voorplein op waar bereids twee ruiten hadden post gevat Toen de groep inspecteurs in het midden van het voorplein waa aangekomen werd halt en front gemaakt De hoofdinspecteur plaatste zich ïoor de afdeeiing Toen trad de hoofdcomBttiMarig naar voren om eerbiedig te buigen De inspecteura en agenten salueerden Na dezen groet maakten allen een paar PMMn achterwaarts om vervolgens af te raarcheeren De politie maakte carré rondom het voorplein en het publiek mocht aansluiten De lakeien droegen den schat van bloemen naar binnen i nu Kal zoo is althan s de verwachting fit Paleis gesloten blyven tot morgenoch ffl i Dan zal het Nederlandsche Volk masWl eer gaan bewyzen aan de beminde Vbrgtin op den langen weg naar Haar laatite nutplaats Een rouwdienst DiMdagmorgen zal voordat de plechtige uitvaart van H M de Koningin Moeder zal pl tB hebben ten Paleize Lange Voorhout M rouwdienst worden gehouden welke eieid tal worden door Ds Welter De rouwstoet Te elf uur zal de rouwstoet van het Pa van de vereeniging voor verkocht op voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te d n ed De ambtenaren dienen er zich rekenschap van te geven dat de boven weergegeven gedragslijn is voorgeschreven omdat is gebleken dat van de vrijgevige beslissing P w No 11681 misbruik werd gemaakt In zeer twijfelachtige gevallen dienen zij zich daarom van vervolging te onthouden In de niet zegeling der stukken omschreven in P W nos 12922 13353 en 13421 welke blijkens het vorenstaande zegelpUchtlg zouden kunnen zijn kan ook in het vervolg om practlsche redenen worden berust Het is voorts de wensch van den Minisster dat oor normale aanvraagformulieren van zeer beknopten aard welke geen algemeene of bijzondere voorwaaraen inhouden b v om lid van een vereeniging te worden om als abonné op een tijdschrift te worden ingeschreven ed wordt aangenomen dat zij als mededeellng sLukken zijn te beschouwen BmNENLAND Bestrijding der werkeloosheid Aanwijzingen voor overheidslichamen Vrouwelijke arbeidskrachten zotneel mogelijk door mannelijke te vervangen De minister van Binnen and ch Zakfii heeft aan de colleges van Ged Staten een brief gericht waaraan het voi en ie i s ontleend In verband met het feit dat ie hier ie lande nog steeds heerschende werkeh oühcid in ernstige mate haar gevolgen doet gevo len komt het my gewenscht voor dal de overheid ook in haar per soneelspolitieii daarmede rekening zal houden door een betere verdeeling van den arbeid over de beschikbare arbeidskrachten met name ook ter beatryding van de jeugdwerkeloo sheid zooveel mogelyk te bevorderen Aan de in de provinciale en gemeentelyke ambtenarenreglementen opgenomen of nog op te nemen bepalingen betreffende ontslag j aan de huwende ambtenares zal streng de hand moeten worden gehouden Verder dient ook het voorschrift dat de gehuwde ambtenares tenzy zy kostwinster van een gezin is by afvloeiing den voorrang heeft streng gehandhaafd te worden en dient zoo een zoodanige bepaling nog niet i s opgenomen deze alsnog te worden vastgesteld en in afwachting daarvan in voorkomende gevallen daarmede steeds rekening te worden gehouden Het vorenstaande zal uiteraard in niet minder strenge mate dienen te gelden ten aanzien van personeel op ariaeidscontract werkzaam Voorts verdient het aanbeveling vrouwelijke arbeidskrachten die niet werkzaam zijn in apcifiek rouwelyke beroepen te vervangen door mannelyke arbeidskrachten Iw avondzon maakt Itui e schaduwen r ïij w zen naar het ooBten FBUILLBTON Het Mysterie Uit het Engelsch van BEN BOLT U 1 Aleck fluisterdejhU dringend Aleck ff kwam geen antwoord en hoewel hy gehoord had dat Tony Berrlngton een in het hoofd hmd probeerde hij het wen ook met hem Berrlngton Ook nu kreeg hij geen antwoord en Qans zeker dat zijn medegevangenen t bij bewustzijn waren lag hij stil tefleren naar de geluiden die tot hemMordrongen Er werd druk heen en weerwiOQpen met zware pakken gesleept die uwns met een bons bulten de deur en geenieten en dan hoorde hU weer Wtetappen knarsen op het grint ïfw trawanten troffen 7 WIngen om Craigdarrock te ver En hij was even hulpeloos als y en Tony Berrlngtom weer klonk de sirene van het Jacht than doordringend gegil dat ïPiM dichtbij klonk en op het Z rt 5 k werd de kamerdeur gebh r loop iemand naar binnen De ïftnkomende draalde het Ucht niet op BUITENLANDSCH N IEUWS FBANKEUK Ontplolfing op een tankschip Tien duoden en tien gewonden Toen men het tankschip La Otraffe wilde vastmaken In de Selne haven Port Jerome niet ver van Rouaan is door nog onopgehelderde oorzaak met dondeiend geweld de lading bestaande uit vaten met petroleum ontploft Het vaartuig stond weldra in lichter laaie De bemanning bestond uit twaalf koppen Volgens een later ontvangen bericht zou de ontploffing iti dooden en 10 gewonden gevergd hebben De ontploffing had plaats toen het schip na aankomst Een drietal middagtoüetten in de h aven met de pijpleiding op de kade verbonden way en de lossing begon hix zUii vUi lijken geborgen vijl andere hjKen heeti men onder de brandende overbltjiselen zien liggen Tot de dooden behooren arle beambten van de FranschAmtrlkaansche petroleumrailinaderij I vier scheepsotiicieren een monteur en twee matrozen De brand is door de brandweer an Havre na vier uren gebluscht slechts in uitzfi geven zal Oe minister merkingen ook besturen te bre De Prim van 29 Dit grootse waarover in onM berichten zyn vÈ oor de vierde looft zijn voorg overtreffen Wy willen krachtig tot breide en zeer bekken Zy zui naar de Maassti JAPAN ben nieuwe ramp Men vrt est dat 82 personen zijn omgekomen Het Japansche stoomschip Ueda Maru IS nabij Hakodate In een typhoon geraakt eiii gezonken Aan boord van het schip bevonden zien in totaal aan passagiers en bemanning 82 personen omtrent wier lot men In het onzekere verkeert Men vreest echter dat zij zijn omgekomen DENEMARKEN Ueenscne maatregelen tegen het Iksclsme j Het I olketlug neemt de onrust wetten aan A Belangrijke heel J De Het Folketing heeff met 70 tegen 18 stemmen de z g onrustwetten door de regeering voorgesteld die o m gericht zijn tegen op militaire leest geschoeide organisaties ol corpsen aangenomen Verboden zijn volgens het ontwerp zooals het na overleg tusschen de regee ringspartijen en de liberalen gewijzigd is organisaties of corpsen die het voornemen hebben door onwettig gebruik van macht invloed te oefenen op politieke ot openbare aangelegenheden Het gevangenisstraf gesteld tot eeft maxl St j i mum van 6 maanden voor leiders tot eerii Chateau Laurii het ijneeat uitge pofdstad van Canad zpchte hotel in het lanü i De consuinptienlelkregelmK De Minister van Economische Zaken heeft gezien artikel van het Orisis Hlivelbesluit lïl 1932 en gelfet op de beschll fflg van den Minister van EUnomiache ZakAn ed Arbeid van 24 Februari houdende vaststelling van de voorwaarden welke de OrisisZuivel Centrale bevoegd is te stellen voor de vergunning tot het verkoopen vervoeren en afleveren van consumptiemelk bepaald dat onder II dier gewyzigde beschikking punt 13 als volgt wordt gelezen 13 dat door den houder der vergunning geen consumptiemelk wordt verkocht beneden een door de Crisis Zuivel Céntrale vaatgestelden mimimumprys welke pry s niet hooger mag zyn dan een door den Minister van Economische Zaken vastgestelde prijs De minister heeft vastgesteld als prys bedoeld in II sub 13 van bovenvermelde beschikking voor wat betreft melk een bedrag van 10 cent per liter Ned Bond van Veehandelaren Keurt de verkeerde praktijken by de Crisisnmdveecentrale streng af Het bestuur van den Ned Bond van Veehandelaren heeft in een dezer dagen gehouden bestuursvergadering ten zeerste zijn afkeuring uitgesproken over de verkeerde praktyken en onregelmatigheden die bij de levering van vee aan de Crisisrundveecentrale plaats vinden Het bestuur was van oordeel dat ten strengste tegen deze misstanden gewaakt dient te worden e waarom het ook besloten heeft aan de provinciale afdeelingsbesturen voor te stellen om die leden die zich doelbewust rchuldig maken aan handelingen den naam van een goed organisatieman onwaardig te royeeren en van de levering uit te sluiten Zich op het staïidpunt stellende daat mede van de zyde van den handel alle pogingen dienen te worden aangewend tot het welslagen van de vrije levering betreurde het bestuur de knoeierijen die hebben plaats gehad voor zoover die geschied zyn door leden van den georganiseerden veehandel Het Bondbestuur hoopt dat dergelyke onregelmatigheden niet meer vanwege den georganiseerden veehandel zullen voorkomen GEMENGD NIEUWS Het eerste kievitsei Het eerste kie ltsel is dit jaar weer InFriesland gevonden en wel gisteren doorS WIersma te Murmerwoude die het aanden Commissaris der Koningin heertaangeboden Het vorige jaar wera uetterste el buiten Friesland en wel te Wageningpn gevonden terwiji men toen InFriesland op iT Maart het eerste el opraapte Tele graaf Gooilust vermaakt aanN atuurmonurnen ten Dezer dagen Ie jonkvrouwe Blaauw Six eigenaresse van het landgoed Gooilust by s Graveland te Zeist overleden waar U gedurende vele Jaren vertoefde 21J heeft naai de Telegraaf verneemt deze bezitting welke circa 200 H A groot is gelegateerd aan de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten Mr P G van Tienhoven Is als voorzitter dezer vereeniging tot executeur testamentair benoemd Gedurende het leven van den heer Blaauw zal geen verandering plaats hebben op het landgoed waarop zich het beJaamde dierenpark en de plantenver zameling welke beide door hem zijn ge isticht bevinden I Het echtpaar Blaauw Six dat op het J landgoed Westerveld dat aan de fami fl 18560 72 Jaargang Maamfcig 28 IWfwirt 1984 eoiiDSGHË wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKExN v BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEIIWEBKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOO fHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERT ENTIEPKIJS Uit Üouda en omstreken ibelioorende tot den bezorgkring X 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer 0 i Van buiten Gouda en den bezorgkring l B regels ƒ 1 5Ö elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 5 büalag op den prija Liefdadigheida advertentien de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger tJewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen by contract tot zeei gereduceerden prÜB Groote letters en ruilden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kuimen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaa n het Bureau zjjn ingekoiQen tenemd t van o pname verzeker d t e z jjn Dit blad verachtjnt dagelijks behalve Zon e n Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad oer kwartakl ƒ 2 90 per week 22 cent ove l waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Eondagflblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelüks aangenoinen aan on Bureau HARKT 31 GOUDA Mj onza agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zün dagelijks geopend van 8 unf A dminlatratie en Redactie Telef hterc 274 Ptatrjli K 48400 l I U Willemsoord toegevoegd aan Z K H den Graaf van Vlaanderen de majoor va i den Generalen Staf Baron van Voorat tot voorst toegevoegd aan Z K H den Prina v ün Luxemburg en jhr mr dr de Beaufort kamerheer i b d van H M de Koningin secretaris van den Raad van State toegevoegd aan Lady May Abel Smith Op een aantal voertuigen vermoedelyk drie volgen de kransen en bloemen terwijl de stoet wordt afgesloten door de reeds gemelde miiitaire afdeelingen De Koiungin zal niet m den stoet meeryden Zy zal met klein gevolg en in gezelschap van de H D H de Vorstin van i rbach Schönberg H D H de Vorstin ün H M zal eerst van het Paleis in het Voorhout vertrekken wanneer de staart van den stoet de Hoombrug te Ryswijk zal zyn ge Hiet ovèNijdeh van de Koningin Moedei I lot groote verbazing van de velen die altyd betoogd hebben dat deze kerk geen passende verblijfplaats meer was voor de groote Oranjevorsten die hier in de koninklijke grafkelder onder het vermaarde scheppings adjudant generaal vicd admiraal b d Bauduin en de gouverneur der Koninklijke Residentie lui tenant generaal jhr Röeli Achter den rouwwagen volgden te voet de officianten en het personeel van H M de Ko ninginMoeder I Daarachter komen te paard de officieren der landmacht van het Militaire Huis twee aan twee naar ouderdom van rang In een rytuig volgen de hofdames van H M de Koningin Moeder Naast elk portier gaat een jakei Hierop komen de hofrytuigen waarin de vorsteiyke personen gezeten zyn die in den stoet mederyden In het eerste rijtluig is Z K H de Pr insder Nederlanden Hertog van Mecklenburg gezeten met Z D H den Vorst van Waldeck en Pyrmont Naast het rechterportier gaaneen hofjager en twee lakeinen naast ht tlinkerportier drie lakeinen Hetzelfde is hetgeval met de volgende rijtuigen waarin gezeten zyn Z K H Pi ns Kugen van Zweden Hertog van Néricie en Z K H Prinsliarei van Belgié Gr af van Vlaanderen Z K H de Erfprina jran Oldenburg Z K H Hertog Adolf riêdrich van Mecklenburg Z D H de Erfprins van Waldeck enPyrmont Z D H d Vorst van ErbachSchönberg Prins FeliJc van Luxemburg ende reeds gemelde vei ere vorstelyke verwanten van wylen H Majesteit de Ko ninginMoeder Na dit vijftal rijtuigen komt vermoedelyk m een Hofrytuig mei een lakei naast elk portier ais verteg oordiger van de Luxemfturgsche Kegèlrlng de fflhïsterPre sident van Luxemburg de heer Eech Voorts komen er een aantal hofrijtuigen waarin de grootofficier van H M de Koningin Imtenant generaal b d jhr van Suchtelen van de Haare de opper hofmaarschalk van H M de Koningin jhr Boreel van 01denaller en de opperkamerheer van H M de Koningin mr Baron van Lynden gezeten zyn alsmede de adjudant van den Prins van Zweden en de oudordonnans officier van wylen Z M Koning Albert van België vervolgens Oberst Freiherr von Grass en Ober JPoratmeiater und OberHof jiigermeiater von Plötz en eindeiyk de hofmaarschalk van H M de Koningin mr Baron de Smeth Het 1 mogelyk dat in deze volgorde nog etnige verandering komt Na dit vijftal hofrijtuigen volgen de officianten en personeel van H M de Koningin die H M de Ko ninginMoeder onder Haar Regentschap hebben gediend alsmede luitenant kolonel van den Wall Bake commandant van het korps rijdejide artillerie toegevoegd aan Z K H Prins Eugen van Zweden de kapitein ter zee aron de Vos van Steenwijk adjudant i b d van H M de Koningin commandant van het Kon Instituut van de Marine werk van Hendrik de Keyzer rusten Nu voor zoover als mogelyk was al het steigerhout uit het zeer hooge middenschip der kerk is weggebroken heeft men vanal ue torenhal een nisvormïge gang van onge veer 45 x 7 x 7 meter getimmerd welte j door de firma Pander uit Den Haag bekleed is 1 Door H M de Koningin was verzocht voor de bekteeding van deze tunnel geen rouwstoffen te bezigen maar wit of parel pryze stoffen Er zyn in de tunnel ook eenige imitatie pilaren geplaatst en daar aan zullen kranseii gehangen worden met zilveren strikken lels in het iTl oorhout vertrekken De stoet zal Is volgl zyn samengesteld A lereèrsy de militaire afdeeiingeh ter opening vanj fien stoet zooals wy die Vrijdag hebben gepubliceerd Daarna volgen ryknecht majoor en twee ry knechts te paard VeiVolgens komt een hofrijtuig waann de waarnemende kamerheerceremo piemeester jhr Sickmghe en de kamerheer i b d jhr ir Six gezeten zyn Naast eik por tier gaat een lakei Daarna volgt waarschynlyk een hofrytuig waarin de oudintendant van Soestdijk de heer Groeneveldt de secretaris van wylen H IVl de KoningmMoeder jhr Witsen Elias en de geneeaheer dr de Jongh Hierachter sluiten zich aan zes hofrijtuigen bestemd voor de Ü4 karaerheeren dragers vanhet stof yk overschot een hofrytuig bestemd voor de dragers van de slippen van het rouwkleed en een hofrytuig waarin de opper ceremoniemeester van H M Graaf du Monceau gezeten is Naast elk portier van deze laatste hofrijtuigen gaat een lakei Alsnu volgt de rouwwagen bespannen met acht paarden behangen met rouwkleeden gaande een koetsier naast elk paard Op het rouwkleed dat de kist dekt zullen de Kroon van H M de Koningin Moeder geplaatst worden en een roodfluweelen kussen waarop de Orde teekeng van H M zyn gehecht De vier slippen van het rouwkleed worden vermoedelijk gedragen door de heeren jhr mr Schimmelpenninck waarnemend grootmeester van H M de Koningin Moeder Juckema van Burmania Baron Rengers van Warmenhuizen Hofmaarschalk van H M de KoninginMoeder jhr de Jonge van Zwijnsbergen intendant van Soestdyk en Sixma baron van Heemstra particulier secretaris van H M de Koningin Moeder Aan weerazyden van den rouwwagen gaan de 24 Kamerheeren dragers Respectievelijk ter rechteren ter linkerzijde van den rouwwagen ryden de Chef van het Militaire Huis De stoet zal een lengte hebben van anderhalven kilometer en zich voortbewegen m den g begrafenispas De weg die reeds eerder is meegedeeld ia in het geheel 9 9 kilometer lang Hij zal geheel per rijtuig worden afgelegd dus niet zooals aanvankely k was gemeld tot Jiet Ryswyksche plein of daaromtrent te voet in de NieüVe Kerk zal de organist W Thieman het orgel bespelen Bij aankomst van het atoffetyk overschot van de Koniingin Moeder m de kerk zal het Waldeck Pyrmontlied worden gespeeld gij het afdalen in den grafkelder het Wilhelmus Tijdfns den dienst worden door de aanwezigen twee koralen uit den Vervolgbundel gezangen De voorbereidingen te Delft Met koortsachtige ijver is er tot Zaterdagnacht zeer laat in de Nieuwe Kerk te Delft gewerkt om het 1 jaren verwaarloosde en bouwvallige gebouw in hetwelk kerkdieii Ht reeds lang onmogelijk was en waaraan men reeds geruimen tyd werkzaam is om middenschip en zuidelyke bybeuk te restaureertn te metamorphoseeren tot een waardige tempel gereed het stoffelijk overschot van H M Koningin Emma te ontvaiigen Het IS werkelyk verbluffend hoe in enkeIp dagen uit deze puinhoop van steigerhout steenen kalk stof en cement een werkelyk smaakvol en artistiek geheel gevormd is Hoe de Nieuwe Kerk er nu uitxiet Waneer men nu vanaf het imposanteMarktplein de kerk binnenkomt dan wordt di geheele aandacht geconcentreerd op hetaan het uiteinde dezer gang gelegen voornialige priesterkoor der kerk hetwelk methet 25jarig regeermgsjubileum van H M Koniingin WUhelmina ger taureerd werd en zoodoende nu eenigszina in de oude glorie hersteld is Tegen de gloedvolle lichtstralen van het gebrandschilderde glas rystdan op ongekende wijze de zuivere en slankelyn van het Mausoleum omhoog de graftombe van Willem de Zwijger waaronderdan een breede dik met tapyten belegentrap de weg naar het kooiingsgraf aangeeft Ook aan de buitenzijde van de voormalige St Ursulakerk is heel wat werk verzet AI het steigefwerk aan de zuidelyke beuk is weggebroken en het koor komt nu in z n ryzige en slanke schoonheid prachtig omhoog Het eenigste dissonant is hier het opengebroken dak van genoemde beuk terv yl op den grond een groen geverfde schutting staat waarachter al het bouwmateriaal plus een geheele collectie kericbanken en anderszins geborgen ligt Verder is aan de noordzyde van het gebouw ook alles nog niet Up to date doch daar de rouwstoet dit gedeelte van de kerk heel e maal niet aandoet zal zulks slechts weimgen hinderen Bekendmaking van den opper ceremoniemeester De opperceremoniemeester van H M de Koningin maakt bekend dat degenen die zich a s Dinsdag voorzien van toegangskaarten met pasae filea van s Gravenhage naar de Nieuwe Kerk te Delft wülen begeven ter bijwoning van de plechtige begrafenis van het stoffelijk overschot van H M de Koningin Moeder zich met hun auto of ander voertuig uiterlyk te kwart over tien uur zullen moeten bevinden op den weg van het sterfhuis naar de Nieuwe Kerk te Delft aangezien de weg na dien tyd door een gedeelte van den stoet m beslag wordt genomen Ze zullen te elf uur in de kerk aanwezig moeden zyn hU iemand bprekcn het was een zware stem die an Shottelius Hij stak zijn iiootd verdeè uit de deuropening en bemerkte toen dat de stem uit een kamer kwam wuarv an de deur op een kier stond en die bijna tegenover het onderste gedeelte van de trap lag Hij liep kans dat ie hem van uit die kamer zouden zien maar dat moest hij riskeerert Hij sloop de vestibule door en schoot vlug naar den voet van de trap die hij zachtjes beklom Na vier treden stond hil sta en keek naar de gedeeltelijk openstaande deur Hij kon de mannen daar binnen niet zien wel kon hU hooren wat er gezegd werd Op de eerste reis nemen de Hampshire en Trude en het meisje mee Misschien ga ik er ook nog bü dat hangtervan af of er nog plaats in de barkasla Den tweeden keer halen jullie die drijfemannen die in de andere kamer UgMfh Zoodra de mannen terug zlln om HaiApshlre te dragen beginnen we begreppn Ja Doctor Slngletfjn bleef niet langer luisteren Hij had geen oogenbllk meer te verliezen Vlug liep hl verder de trap op ging langs den rechter kant van het portaal bleet voor de eerste deur staan stak de sleutel vlug In het slot en draalde hem zoo geruischloos om Toen deed hij de deur open terwijl hlJ zijn vinger op den mond legde ten teeken dat er niet gesproken mocht worden ïWordt vervolgd Dleu merci was het gefluistdantwoord daarna liet de spreekster zichO de knieën naast hem neer Blijf stil Itggsn ik heb een mes Hij bleef volkomen onbewegelijk en vroeg niets Hij voelde dat de vingers van de vrouw vlug en licht over hem heen gingen Snel werd de eene streng naar de andere doorgesneden totdat hij zich heelemaal vrij voelde Ik geloof dat alles nu los Is fluisterde hij Ooed Nu moet u me met Tony helpen U moet hem het raam uittillen heelgauw Ik zal hem ergens verbergen Danzal ik u een sleutel geven om zijn zusterte halen Er zijn op het oogenbllk maardrie mannen in huls de Doctor en nogeen de derde kan niets doen De anderemannen zijn naar de kust om de boel Inde boot te brengen Begrijpt u Maar In vijf hoogstens zeven minuten zijn ze misschien al weer terug dus haast u O haast u toch Daar ligt mijn vriend ook begonhij Dien kunt u er ook uittillen Ik zal hem in de struiken verbergen Maar Tony het eerst Dat kunt u mij niet kwalijk nemen Hij verspilde geen tijd met verder praten Geruischloos kroop hlJ naar bet raam en het ging boven verwachting gemakkelijk open Daarna ging hij op den tast terug waar hl bijna over een der belde vooroverllggende mannen kwam te vallen Zich bukkende voejde hU een ongeschoren gezicht Dat moest Tony Ber doch bleei doodstil staan Singleton hoorde een snelle ademhaling alsof deonzichtbare persoon hard geloopen hadoï In gioote opwinding verkeerde Degedachte kwam bij hem op dat hij enzijn kameraden nu reeds zouden moetensterven maar opeens hoorde hij eenvrouwestem fluisteren Kapitein Singleton Ja fluisterde hü terug uiterst ver I baasd 1 Waar bent u Ik durf het Ucht nietaan doen In den rechterhoek van de kamer jvan de deur af fluisterde Dlck die goed 1 onthouden had waar hij lag En de anderen mijn arme Tony Dat weet ik niet Ergens dichter bij jde deur Houdt u stil Ik kom bij u Hl verkeerde in de grootste verbazing doch bleet stil liggen Nerlca was het jniet dat wist hij zeker maar wie die jvrouw dan wel kon zijn die hier In de I duisternis tot hem sprak daarvan had hU geen flauwe notie Lichte behoedzame schreden kwamen j nu naderbij Eenmaal hoorde hU dat zij haar voet neerzette en snel weer terug f trok en heftig hoorde hij haar fluisteren Mon Dleu Zeker had zij met haar voet tegen een van de bewustelooze mannen gestooten die daar zoo maar waren neer gesmeten maar even later sloop de vrouw weer verder toen vroeg ze heel dicht bij hem Waar Hier rington zijn want aracy had zich dien ochtend geschoren Even daarna had hij den man opgetild en sloop naar het raam toen de vrewiw hem toefluisterde Is dat mijn Tony dien u daar heeft Ja Ze was eerder bij het raam dan hij en liet zich naar buiten glijden om den bewusteloozen man aan te pakken waarna zij hem van het raam weg sleepte in de duisternis Nu uw Door den mist hoorde hij stemmen doch of deze naderbU kwamen kon hUniet uitmaken want dadelijk ging hetpelutd verloren In het gillen der sirene dat opnieuw weerklonk Haastig liep hijterug vond Tracy wankelde naar hetraam tilde hem er door en voelde toenoat hem een sleutel in de hand geduwdwerd De eerste deur aan uw rechterhand In het portaal boven Maar wees voorzichtig kapitein Als de Doctor u ziet Nu verlnor hij geen moment meer Voor het cogenbllk had hij voor zijn vriend en Tony Berrlngton gedaan wat er voor hen te doen was en Nerlca was voor 7ijn gevoel toch de belangrijkste persoon in dit drama Hl schoof zijn I schoenen van zijn voeten liep de kamer door en taste naar de deur Heel voorzichtig draalde hl den knop om gluurde even naar buiten en zag dat de kamer uit kwam In een ruime vestibule die op dat oogenbllk leeg was HU lulsterd Ergens verderop hoorde