Goudsche Courant, maandag 26 maart 1934

ëSiMÊÊÊÊimt m iri mi Te Den Haag Holl spoor zyh 3 uitgangsdeuren Blijkens boven deze deuren aangebrachte borden is de meest rechtache deur bestemd voor reizigers die zich mooten Perronkaarten zullen op de stations Rotterdam D P Delft en den Haag Holl Spoor niet worden afgegeven Zooals reeds bekraid gemaakt za een zeer groot aantal extra treinen ryden zoowel op het baanvak Rotterdam Amsterdam v v als Rotterdam Hofplein Den Haag v v en zal de treinenloop van Rotterdam Hofplein reeds ten 6 uur aanvangen RacUu uitzending der bUzettings Ter aanvulling van de reeds gemelde mededeelingen omtrent de uitzending van de by zettings plechtigheid van het stoïfelijk overschot der Koningin Moeder wordt meegedeeld dat l6ze Dinsdagochtend om kwart voor 10 zal aanvangen De uitzespding wordt beëindigd nadat de bijzetting in de Nieuwe Kerk te Delft is geschied De Koningin heeft goedgevonden dat de plechtigheden in de kerk eveneens uitgezonden worden De regeling van de uitzending is zoo g troffen dat de luisteraars den stoet bij hft vertrek van het Pateis bij aankomst op hef Rijswij kscheplein bij het voorby trekken in Rijswijk n ook bij aankomst in de kerk te Delft volledig kunnen volgen De vrijwitlige landstorm bij de uitvaart By de plechtige uitvaart van het stoffelijk overschot van de Koningin Moeder zal de byzondere vrywillige landstorm een eere De auto welke het ongeluk heeft üorzaakt is doorgereden i Omtrent den toestand der slachtoff nirniPt dat voor export dUb tegen V et vernemen wU het volgende De heer Krabbenbos heeft een oai hoofd vonden opgeioopen doch men vtr wacht dat l lj het Ziekenhuis spoedig 7aï kunnen verlaten Zijn 4l arlge vrouw nlngen Exportslachterijen en eXportba i die een heupont vrlchting had bekomen Urr DEN OMTRBli Koop geen Aspirin onder den prijsl Denk eraan dat de prijs waarschjnlljk niet het eenige Is waarmee geknoeid werd Stel mei het oog op een gering prijsverschil uw gezondheid niet in de waagschaal I Eisch de echte Aspirin met het Bayep kruis en met den oranje band om de verpakking I H0NIGS BOUILLONBLOKJES thans 6 voor lOcL opstelling formeeren aan de zuidz de van de Hoombrug te Ryswjjk Van elk der 20 gewestelyke districten uit het geheele land komt een deputatie van ongeveer 100 man elke deputatie met eenigf afdeelingsvaandels met rouw omfloerst De Haagsche Burgerwacht zal met een afdeeling ter sterkte van ten hoogste lOOO leden deelnemen aan het brengen van een laatste hulde aan de Koningin Moeder op Dinsdag 27 Maart Varkenscentrale van i Feoruari waarin gezegd werd dat alle uitvoerpapieren bij de Varkenscentrale zijn teruggekomen verklaring van den heer Eelkman Rouda die In opdracht van ien regeeringscommissarls 8 L Louwes een eerste onderzoek instelde en van 6 Februari waarin moest worden toegegeven dat die ult oerpapieren wat betreft de zending die op ö Januari te Zandhoven Dij Hoogstraten werd In beslag genomen en eenige andere zendingen niet zijn teruggekomen Men nioest dit toegeven in verband met het inmiddels Ingestelde justitleele onderzoe doch had voordien nimmer eraan ge acht aandacht aan het uitblijven dezer papieren te besteden Bij de iirrestatie van André Peuschgens in Den Haag ép 6 Maart is gemeld dat P toen reedS eenige weken geledens ontslagen was Me had geen vermoe dens van iraudes en de reden van het cntslag heette de achteruitgang van den exDort naar België Blijkens de verklaring van mevrouw P aan ons was P toen niet eenige weken geleden ontslagen doch was slechts zijn salaris met 15 pet gekort Dat men wel vap de fraudes wist Is hierboven uiteengezet Wij herinneren voorts aan het communiqué van de Varkenscpntrale van Donderdag l Februari waarin verklaard werd dat de neiging om varkens naar België te smokkelen toeneemt mede omdap allerlei slagers handelaars en vrachtrijders tengevolge van de tltdsomstandlgheden In moeilijkheden verkeeren lOndanks het feit dat men P reeds bfgin Februari zou ontslapen hebben deelt men daarna In een bericht aan de pers weer mede dat toen P op 6 Maart op het bureau van den directeur von de Centrale kwam deze hem mededeelde dat hl ontslagen was Vreemdsoortige houding tegenover een nndergeschlkte die reeds In de eerste week van Februall In de berichten over de ontdekte fraudes In opspraak werd gebracht Na de arrestatie Tan P laat de directie van de Varkenscehtrale het Nederlandsche Corregpondentlebureau mededeelen dat niet alle De Veterinaire Dienst Scherpe crltleK oefent het blad uit op den Vetennalren Dienst Er Is op frauduleuze wijze bacon en versch varkensvleesch voorzien van den roeden drlehoeklgen stempel voor uitvoer in ons land zelf verhandeld Hiervoor is het lage keurloon betaald doch gebleken is ook dat hiervoor de crisisheffing ad y cent per kilo n 1 e t Is betaald De fiaudanten behaalden daai bii het volgende voordeel Vaj kens vc bultenlandsch verbruik gekeurd kostwi 27 cent keurloon per varken benevens de crl rtsh€lfing Het keurloon voor blnnenlandsch Aankomst Vorstelijke personen Zondag arriveerde om 19 57 uur met den Pullman aan het H S M Station Dour Freifrau Baronesse von Doemberg geboren Prinses von Erbach Schoenberg die haar intrek zal nemen bij Dour Gravin van Lynden yan Sand burg Zy werd aan het station begroet door H K H Prinses Juliana Een vry groote menigte wachtte op het stationsplein op de aankomst van de vorstelyke bezoekster Voorts arriveerde aan het S S station met den trein van 19 51 Z D H de Erfprioa von Erbach Schoenberg die zijn intrek heeft genomen in het Paleis aan het Noordeinde en om 21 56 uur aan hetzelfde station Z D H de Erfpring van Waldeck en Pyrmont met H H de Erfprinsea alsmede Prins Georg van Waldeck en Pyrmont die allen hun intrek nemen in het Kasteel OudWaasenaar Aan het H S M slation arriveerde nog met den trein van 19 57 uur de minister president vaai Luxemburg de heer Bech die in Hotel des Indes logeert Vandaag arriveeren de volgende vorstelyke personen die met groot ceremonieel zullen worden ontvangen Aan het H S M station om 17 68 uur uit Brussel Prins Karel van België Graaf van Vlaanderen broeder van den Belgischen Koning Aan hetzelfde station met den Pullman van 19 58 uur uit Luxemburg Prins FelLv van Luxemburg die zijn intrek zal nemen in Hotel des Indes Aan het S S Station om 21 56 uur Prins Eugen van Zweden Hertog van Nerieie die in het Paleis aan het Noordeinde logeert Zooals gezegd word deze drie vorstelijke bezoekers met groot ceremonieel ontvangen door een der leden van het Koninklijk Huis waarbij vermoedelyk ook de burgemeester van de Residentie tegenwoordig zal zün De overige gasten worden niet officieel aan het station ontvangen Dinsdagochtend arriveert te Hoek van Holland met de nachtboot uit Harwich Lady Abel Smith Het is nog niet bekend of zy per auto of per trein naar Den Haag zal doorreizen BUITENLANDSCH NIEUWS DUrrSCHLAND iioerms ü oorlogsavonturen Veidere publicatie verboden De rüksminister voor de luchtvaart Hermann Goering heeft de verdere publicatie van de artikelserie De oorlogsavonturen van den luitenant vlieger Hermann joering In de Berliner lUustrlerte Zeffung verboden aangezien eenmaal de opschritten misleidend waren bij een andere gelegenheid een aantal belangrükf punten gefantaseerd waren verder In de reportage geen recht wordt gedaan aan de ernst van den oorlog en tenslotte omdat de rljksmlnlster voor de luchtvaart depubltcatle van zijn eigen oorlogsavonturen In een blad van den Lnisteln Verslag üie tot het aan de macht komen der nationaal socialisten j dezen op de felste wijze heeft bestreden l principieel niet wenscht hulpTerleetfing Keg ing voor lanKB den weg In samenwerking van Ned Roode Kruis ten VereeniKing forste Hulp by Ongelukker orden lii iifS den geheelen weg posten uitgezet N at het gedeelte Den Haag betreft worden deze op regelmatige afstanden van y uur af bezet waarbij rechts van den weg de Uüode Kruia Transportcolonne optreedt nks vaai den weg de Haagache Eerste Hulp lirigade Deze posten onderhouden ieder aan hiiii kant onderling verbinding In aansluiting hieraan worden voorts vanwege deat G G en G D zoowel by den Kon Schouwburg als op het Röswyksche plein auto s met bemanning gestationneerd ilie daar voor byzondere beh eften beschikbaar blyven Langs de waterkanten belast zich de Haagsche Reddmgbrigade met de beschikbaarstelling van personeel Terwyl alsnog een afzonderlijke regeling voor de te verwachten drukte a n de beide spoorwegstations IS getroffen De binnenstad van den Haag zai voor hel ryverkeer door © en ring va n afzetting woitttn verboden die den geheelen dag zeker tot omstreeks vyf uur gehandhaafd zaï blyven De auto s die zich op het uur der afzetting binnen den ring bevmden mogen zich na acht uur s ochtends niet in beweging zetten Aan alle leveranciers voor hotels restaurants in de binnenstad is aangeraden hun bestellingeïi Maandag af te leveren G zien de geweldige toevloed van auto s die uit alle deelen van het land verwacht wordt heeft men de Haagsche autobezitters verzocht hun voertuigen dien dag zooveel mogelijk in de garage te houden Den grootsten aaaidrang van autoverkeer van buiten verwacht men van de zyde Rijksweg Leiden Den Haag Als parkeerterreii en zullen o m worden aangewezen de Maliebaan de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutscheweg Den geheelen dag za ii Cn te maken hebben met tweeërlei afzetting en wel den verkeersafsluitingsring rondom de binnenstad en de afzetting langs de route van den stoet Vandaag zal een pontonbrug worden geslagen naast de Hoombrug ten behoeve vüii het voetgangersverkeer Het publiek woonachtig in de hulze i gelegen aan de wegen welke de stoet volgt al er voor moeten zorgen s ochtends voor y uur binnen te zijn Dat geldt ook voor her publiek dat achter de vensters in die huizen en op de tribunes la ngs den weg plaats nterat Het publiek mag geen rywielen en geen kinderwagens meevoeren Er wordt geen publiek toegelaten op de trottoirs aan de waterzyde van de Pletterijkade alsmede op de brug van de Weteringknde naar het Ryswyksche plein Het verkeer in de binnenstad Om 7 uur morgenohtend zal een ring van posten worden uitgezet waardoor alle verkeer naar de binnenstad zal worden tegengehouden opdat om 8 uur de weg waarlangs de stoet gaat rijtmgvTy is Daarvoor wordt er een groote ring getrokki n welke aanvangt bij het Staatsspoor Rynstraat yezuidenhoutscheweg Koningskade Javasftaat Laan van Meerdervoort AnHa Paulownastraat Piet Heinplein Piiiicessewai Noordwa Torenstraat Jan Hendrikstraat Groote Markt Luthersche Burgwal PavUjoensgracht Spinozastraat Oranjeplein Fannius Schol tens traat Hofkade Jan Blankenstraat naar het Holla ndsche Spoor De beide stations worden vrygelaten Binnen dezen ring wordt geen verkeer toegelaten terwyl men er op moet rekenen dat de afzetting pas t gen vijf uur s middags wordt opgeheveTi Dooi den hoofd commissaris van politie zijn er een groot aantal passe file s afgegeven De bezitters hiervan kunnen slechts op één plaats den afgezetten weg binnenkomen om langs dezen weg de Nieuwe Kerk te Delft te bereiken n l aan het Korte Voorhout bij den Kon Schouwburg Het tijdstip waarop de bezitters van deze kaarten nog zekerheid hebben dien ingang tot den afgezetten weg te bereiken is vóór half elf Daarna is er geen zekerheid meer Maatregelen der spoorwegen Door den inspecteur van het vervoer det Nederlandsche Spoorwegen te Rotterdam zullen o m onderstaande maatregelen genomen worden in verband met het te verwachten zeer drukke reizigers vervoer op Dinsdag 27 Maart a s Te Delft zal voor reizigers komende van de richting Rotterdam een tweede uitgang worden gemaakt bg de snelgoederenloods een bord zal dit aangeven Reizigera komende van de richting Den Haag verlaten bet station door de tuïinel en het Laantje vün Mater Bij terugkeer na afloop der plechtigheid 7 a het station alleen bereikbaar zijn langa de Houttuinen Reizigers voor de richting Rotterdam komen niet in het stationsgebouw doch gaan op het stationsplein gekomen rechts afdoor het Laantje van Mater en bereikendoor den tunnel met 2e perron deze reizigers vinden op hun weg op het stationspleineen hulppl aatskaartenka ntoor dat alleenptaatskaarten uitgeeft voor Rotterdam enverder en Schiedam richting Vlaardingenen verder z Reizigers voor de richting Den Haag gaan op het stationsplein gekomen link af zü die reeds plaatskaarten voor de terugreis bezitten loopen links om het hoofdgebouw heen langs de snelgoederenloods naar het eerste péirron alleen bü die zich nog van plaatsbewijzen richting Den Haag en verder moeten voorzien betreden daartoe door den gewoiien ingang de vestibule e bereiken door de 3e kl wachtkamer het Ie perron Borden vermelden voorts de noodige aanwijzingen komatie de Veewet dat voor export gekeurd BINNENLAND Voorloopiff resultaat der CrisisVarkenswetten per varken gekeurd vleesch ook inderdaad voor gehruik in het buitenland bestemd wordt Deze laatate bepaling staat w l m de meeste gemeentelijke verorde OmV ingrU c fraude en overvloed van Illegale varkens contatrleken met eigen keuring kunnen aus dank zij de Veewet den binnenlandschen handel oneerlijke concurrentie aandoen Doch waaraan die exportbedrijven met kunnen ontkomen is dat zij de tot voor kort en tijdens de plaats gehad hebbende fraudes geldende 9 et criaishtflng moesten betalen nu nog 6 cent fr dat Ingevolge de CrtslsVarkens wet i33 i en het Crisis varkensbesluit 1932 aldus de deskundige voorlichting die wij daaromtrent ontvingen de Vétérinaire Dienst voor die crlslshefl lng moet zorgen Bij de nu plaats gehad hebbende Iraudps die hierin hebben bestaan dat v d Eynden c s met behulp waarschijnlijk van P op al dan niet In orde zijnde uitvoerpapleren partijen bacon of In een communiqué dat in de pers verscheen op 5 Februari werd van bevopgde zijde maar bekend werd de Veearts niikundige Diensti verklaard dat de e V D met de crisisheffing geen bemoeUng heeft en In een tweede medefteellng erd getchreven dat de V D ult sluitend met de crislslnstelUngen te maken hcefl voor zoover het de hygiüne betreft Da ir dit zooals reeds gezegd in strijd IS met de Crists Varkenswct I9 ï2 en het Cnsls ark nsbesliiit 195 meende het RK Slagersvakblad van Vrijdag 16 Maart dancok te moeten vastleggen dat de Vettrinüire Dienst dit blijkbaar niet NiiJ tlijfheid van CrisisVai kuiit cciilalci en van Vetennairen Ditast li Intusschen behandeld Belden maken het thans bevredigend evenals de 23 jarige Dikkers die een ernstige heraenl tehuddlng heeft opgelcopen Ernstiger is evenwel de toestand van het vijfjarig zoontje der lamlUe K db behalve een schedelbaslsfractuur een hersenschudding heeft opgeloopen Di reet levensgevaar bestaat evenwel niet Het lijk van den 4 jarlgen ongehuwden etaleur P van Bremen ia In beslag genomen De politie heefL de auto van fl inmiddels opgespoord en in beslag genomen evenals du verongelukte wagen E eelt was evenwel gisteravond om half zeven nog niet gevonden Wlj hebttn enkele dagen yöleclenfeen artikel ver Wanneer wij nu al de gegevens die wij in onze vorige artikelen over de Iraudes mei df crlslsvarkens nebben gepubliceerd en hetgeen wiJ voordien hebben gemeld in hun onderling verband bezien dan dringt zich de volgende stelling aan ons op de Nederlands che Varkenscentrale heett reeds vroeg geweten dat er irauduleuze handelingen met bacon en Slordige témentiës en tegenstrijdige voorlichting Over de wijze waarop de C V C op de eerste berichten betreflende de smokkelzaak heett gereageerd maakt het Dagblad van Ncord Brabant de volgende opmerkingen Volkomen m tegenspraak met elkaar zijn de communiques van 3f vanwege de wist subslriiair de Crisis Varkenswet niet heeft uitgevoerd meer subsidiair de Var kenscrlslsheffing niet heeft geïnd van de export slachtingen En daardoor konden de iraudanten 9 cent per k llo In hun zak steken Wij constateeren dus nalatigheid van de NederlandMhf Varkenscentrale nalatigheid vnn den Vetennalren Dienst irai de voortdurende fraude en toenemende fraude met bacon en versch varktn svleesch In Nederland zoowel als in Belgiè Na aldus de balans te hebben opgemaakt hee ft het blad nog eenige woorden van ni jdelijden voor tal van kleine mensthen uit het grensland die door de crisis en door de crisismaatregelen zwaar tetrolfen waren en niet hebten kunnen weerstaan aan de irerleldlng van wat te verdienen door hunne medewerking te verleenen aan de groote smokkelaars Zlj zUn tot op zekere hoogte als de slachtoffers te beschouwen van de nalatigheid der controlediensten Johanna Naber 75 Jaar ZondaK i s ohanna Naber 75 jaar geworden Na ten opleiding op de melsjesH B S de afd kunstnaald werk van de Fijksschool voor Kunstnijverheid en de eerste Kooken Huishoudschool begon zl met het publlceeren van een Handleldin bij het Kunstnaaldwerk Tweemaal Is Trylers gouden medaille haar deel geworden Als presidente van den Natinnalen Vrouwenraad Is zij het geweest die veel Christelijke vrouwenvereenigingen tot aansluiting wist te bewegen Ojk Is mej Naber eenige Jaren ld van den Amsterdamse hen Raad geweest Op historisch gebied heeft de dochter van prof Naber een twintigtal werken geschreven waarbij wij speciaal willen herinneren aan Onze Vorstinnen van Oranie Nas sau en Van de Rsvolutle tot de Restauratl s Iteperking van boom en bloemteeltIn verband met het voornemen op rond van de l andbouw Crlslswet de teelt van boom en bloernkweekerUgewassen aun nadere regelen te doen onderwerpen Is de stichting Nederlandsche Boom n BJoemkweekerlj Centrale gevestigd iv Den Haag Kontngskade üS teletoon ia tot stand gekomen Naast de regellne der bestaande credletverleenlngcn ten behoeve van de bo imkwfe t kers en van de bloemkweekers te Aalsmeer en Haariemmermepi bestaat het voornemen g inoemde centrale te belasten met Ie regeling von de stabilisatie var de In ï o beteelde oppervlakte Pelant hebbenden wordt derhalve dringend aangf raden ledere uitbreiding van den omvani hunner teelt te voorkomen poorwet onKeva nabij Esschen stagnatie in tiet spoorwegverkeet Ken licht ie ionde Zaterdag is üe Parijsche nachttrein dn Antwfipen komend welke om hall negen te lloubendaal moet arrlveeren nabij Esschen ie ongeveer ö uur op een personentrein welke juibt uit Esschen vertrok Rereotn De personentrein uit Esschen is zwaar beschadigd de bagagewagen kwam onderstebo en te liggtn Een persoon raakte door den tihok tusschen de banken bekneld en werd licht aan de knie gewond Do Parijsche trein is op het spoor blijven staan Ook hier vallen geen per sjonlijke cnKelukken te betreuren De oorzaak Is nog onbekend doch vermoedelijk Is het ongeval te wijten aan een verkeerden wlsselstand Het verkeer ondervond veel stagnatie De reizigers uit den Parljschen trein moesten overstappen In een uit Roosendaal gedlrigeerden anderen trein UADIÜNIKUWÖ l rogramma voor lieden Hilversum530 Gramofoon 7 30Kamermuziek 8l ü Vaz Dlas 8 05 Concert door het Omroep orkest o 1 v Albert van Raalie m m v Carel van Leeuwen Boomkamp cello afgewisseld door gramoloonmui iek lO i Vaz Dlas en sluiting Hulzen b iü Uitzending van het On derwijsinnds voor de Scheepvaart De heeren A Baniilng en L K A van Duuren geven eei toelichting op de lessen voorkomende in het weekblad De Binnenvaart GX Vragenuurtje 7 15 Gramofoon 7 30 Vervolg vragenuurtje 6 0O Evangelisatie samenkomst door Cent Comité voor Evangelisatie in Classis Deventer der Gerei Kerken vanuit Oeref Kerk Hengelo Sprekers Ds J J Bouwman te MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam 26 Maart Aangevoerd T magere runderen 365 vette kalveren 4ö nuchtere kalveren 215 schapen of lammeren i 9 varkens loo bokken of gelten GEMENGD NIEUWS Au to on geluk nabtj Hengelo Auto tegen een boom gereden Een inzittende gedood Gistermiddag heeft op den straatweg Hengelo Delden een ernstig ongeluk plaats gevonden waarbij een persoon Is gedood en vier anderen waarvan drie leden uit een gezin ernstig zijn gewond Prijzen per i kilo Vette koelen ie kw £ 6 2e kW 50 54 3e kw 3ö 2 vette oasen e kw 2 56 2e kw 44 8 3e kw iy 68Stieren 16 kw 50 52 2e kw 4648 3e kw 38 40 vette kalveren Je kw iai110 2e kW 86 95 3e kw 60 70 schapen 50 4 40 ƒ 24 17 n per stuk lammeren 52 48 44 20 19 11 per stuk varkens ie kw 3 37 2e kw 31 33 3e kW 27 24 stieren 250 190 140 p Stult Vette koeien en ossen aanvoer rulmer handel kalm prijzen onveranderd Stieren aanvoer 2fi stuks handel kalm prijzen onveranderd Vette kalveren ruimeaanvoer handel willig prijzen goedekwaliteit prUshoudend mindere kwaliteit lager Schapen en lammeren aanvoer als vorige week handel vlug prU i en onvernnderd Varkens aanvoer kort de auto van den heer KiShhA f = P = e als vorige week Hengelo welke autSTana htfe weM aangereden door een JZnl7 n met het noodlottig gevolg dat de h r 5 Kaasmarkt Oudewater tegen een boom opieed aart Aahgevoerd U part en m terwlfl K diens vrouw en zoontje fm stlg werden gewond evenals hun knecht Dikkers De omstreeks 30 jarlge P van Bremen werd gedood De gewonden zijn naar het AJgemeene Ziekenhuis vervoerd De toestand vaa Dikkers baart zorg Zijn auto werd geheel versplinterd f fr rwlii K Hi versplinterd j g ort geen aanwer 2e soort ƒ 16 20 Hande tra g In verband met de Paschen wordt de markt volgende week Dinsdag gehouden Nuchtere Kalverenmarkt Gouila 26 Maart Aangevoerd 12S stuks Prijzen ƒ a i Handel stug STADSNIEUWS GOUDA lH Maart 1934 An iremeèntelUke bureaux morgen gealoten verbana met de begrafenis van H M nmgm Moeder zyn morgen alle ge PdUilUKe bureaux gesloten Lt bureau va de Burgerlyke Stand is r eopeiid van 12 tot 12 M uur Wh maken er op attent dat door hetvryaf van het lieinigiugspergoneel Dinsdag JJ g 1 iiuiavuU zal worden opj ehaatd Sluiting fabrieken ij vernemen voorts dat morgen ter geItrtuneid van de plechtige byzettmg van Ie stoffelyk overacnot van H M de Konin iD Moeder gesloten zullen zyn ÜoedewaaLn s Kon fy en en Aardewerkfabrieken 5e fabrieken ki itoren en by kantoren van de finna Daaimans en Co en ï P Viruly er Go titoomzeepziedeiy De Hamer Uu Banken gesloten Blljkeitó achterstaande advertenUe zullen morgen ook de verscHUlende Banken mer ter stede gesloten zijn en wel de hotterd liankvereeniging M J Ogler de iocassobank T Goedewaagen en Zoonen tn üe Oem tpaarbank HcL KartLoor van de tirma Wed Knox en oortland zul na lü uur gesloten zijn KoMWCÜiensten in de St Janskerk in de drie KathoUeke kerken en m de RemoJtótnuitsche kerk Ue Ned Herv Gemeente houdt hedenavond kwart over acht in de St Janskerk een plechtige samenkomst ter herdenking van het overlijden van H M Koningin iilmma In de drie Katholieke kerken zal tp Wwnri over acht een rouwdienst plaats heöben In de Kemonstrantsche kerk heeft eveii eena een rouwdienst plaats waar Ds 11 Cramer zal voorgaan De dienst zat te half regen aanvangen ÜieJWt in de l r Kerk Hedenavond te 8 15 uur zal in de synagogt een rouwdienst worden gehouden ter nagedachtenis van H M de Komngin Moeder welke dienst voor ieder toegankelyk is De opbrengst der te houden collecte zal Isestemd worden voor OranjeNassau Oord Zaterdag werd by den dienst na het gebed vüor het Koninklijk Huis dat eiken Sabbath wordt gezegd e n gebed uitgespro ken voor de zielerust der ontslapen Koningin Dividend üoudsche Waterleiding 10 in de Vt dag gehoudeai jaarlyksche verpüenng van aandeelhouders der N V Goudsciie VVaterieiding Maatschappij is het dividend over 1933 vastgesteld op 10 pet Over 1332 werd eveneens 10 pet uitgekeerd ülen rangeerende goederentrein tegen een stilhtaande wagen gereden Op een zyspoor van het stationsemplacfment alhier is een rangeerende goederfntrein jn te groote vaart tegen stilstaande wagens gereden De laatste met margarine gevulde wagon vaui den trein kwam tegen den eersten stüstaanden wagon welke een lading machine onderdeelen had op te staan Beide voertuigen werden ernstig beschadigd Uit Utrecht arriveerde een kraanwage welke de wagons vrymaakte Deze zijn na het opruimmgswerk ter reparatie naar Utrecht medegenomen l ersoonlyke ongelukken kwamen niet voor het treinverkeer ondervond geen stagnatie Meshtmaker Bodegraven Vrijdasavond had te Bodegraven een massakamp plaats tusschen de schaakclub Messemaker en de scnaakclub bodegraven Door niet minder dan m fleflnemers an belde partijen werd aan doe match deelgenomen die door Messemafeer met A in werd gewonnen Demonstratie Michelin SuiKr Ballon Band De llrma M Michelln Co gaf Zaterdagmiddag op het Veemarktterrein een geslaagde demonstratie met haar Superballon banden iJe heer Jongepier vertegenwooidlger der ïirma gal aUereerst een inleiding over het nut van de montage van deze banden op ae auto s waarna hij overging om het gesproken woord aan de hand van enkele demonstraties toe te lichten Hlerbl bleek ons dat de band Inderöaad van een superieure kwaUtelt te joemen is Het remvermogen wotdt door fit gebruik sterk vermeerderd terwijl lts bij het nemen van scherpe bochten met groote snelheid de wage uiterst J t op den weg bleef Verder bleek dat w band ook niet spoedig lek geraakt wn spijker van pi m 2 A c M werd In de ïid gereden evenwel zonder schade i te richten Op uitnoodlging van den heer JongeWer hebben wij met hem een proef aakt en het Is opmerkelijk noü hokvrij de wagen Is en hoe safe men rjjj o lt ondanks het feit dat bij het aemftn van een scherpe bocht de wagen mflermaien op twee banden reed tal 1 z er te betreuren dat het aanai Delangstellenden niet grooter was dergelijke demonstratie Is van zeer hroot nut en buitengewoon Interessant rJlï an ook een ieder aan a7 demonstratie die Woens 31 inpiaats van Dinsdagmiddag ïwhaald zal worden bij te wonen Keut gsdlenat van War n ufj S van den Keuringsdienst van gI V het gebied a Gravenhage v ok Gouda ressorteert is in druk 6 keuring betreft alcoholhoudende dran r Wim brood ern koek cacao en choco v j np e iJB gebak en suikerwerk en verduurzaamde vruchten en V groenten en zaden jam en vruchtensappen kaas koffie thee en surrogaten limonadeairopen e d meel en grutterswaren melk melkproducten specerüen en zout apüsoliën en vetten suiker stropen en honig viach en viachwaren vleeschwaren en extracten water en andere eet en drijikwaren Van al deze groepen zyn monsters ter plaatse of in het laboratorium van den dienst onderzocht In Gouda werden afgekeurd genomen monsters van alcoholhoudende dranken 1 cacao en chocolade 1 gebak en suikerwerken 2 groenten 7 jam 1 meel en grutterswaren 11 melk 56 specerijen 1 spijaoliën 1 en visch fen vischwaren 16 Teekenend is het dat in een klei ne plattelandsgemeente als Zegwaart 101 monsters melk werden afgekeurd Uitvoering Invaliditeitswet Üetieiiendt den ttaad van Arbeid te UiiechL met niDegnp van den voormaligen tinm van Arbeid te tiouda deelt men ons het volgende mede J ot op i Maart laM w eraen toegekend 44 uivaiidlteltsrenten tot een totaal jai rbedrag van Aj9 ua7 b 55ka ouderaomsrenttn tot een totaal jaarbedrag van ƒ w itób Am weduwenrenten tot een totaal JaarDedrag van 101 400 69 6a5 v eezenrentcn tot een totaal jaarbedrag van t lOyiJtü cs Uene skundlge behandehng en ol verpleging werd verleend In a M gevallen observatie had plaats In au gevallen Betreffende uUe Raden van Arbeid tezamen Tot op 1 Maart iöM werden toegekend 4 yi i Invallcltteitrsrenten tot eei totaal jaarbedrag van f aj tm i ê igü böb ouder domsrenten tot een totaal jaarbedrag van iS ic o tiSoAB 26 181 weduwenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 4 207 505 94 liWU weezenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ i l44 10 54 Geneeskundige behandehng en of verpleging werd veileend m 49 7K gevallen observatie had plaats in I2il gevallen Ondeugdelijk vleesch aangehouden Ken Uyksambtenaar heeft Zaterdag op de Karnemelksloot een slagersknecht aangehouden die in een mand op zyn fiets een hoeveelheid van 120 pond voorwaardelijk goedgekeurd ongekeerd en afgekeurd vleesch vervoerde Het heele zaakje werd in beslag j enomen en naar het abattoif gebracht terwyj procesverbaal is opgemaakt De bovenbouw van het Dieselgemaal Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rynl nd hebben den bovenbouw van het Dieselgemaal aan het nieuwe kanaal IJssel Gouwe geguTui aan de fa Gebrs A en J den Ouden te Alphen a d Ryn en Oegstgeeat voor ƒ 33 380 Vtdks en Schoolbad Gedurende de week van 19 tot en met 24 Maart werden in het Volks en Schoolbad verbruikt 135 kuipbaden 473 sproeibaden en t020 schoolbaden totaal 1628 baden Ut laatste lezing van de Vojksumversiteit uitgesteld tot 5 April In verban4 met de begrafenis van H M üe KoninginMoeer is de voor Dinsdag 27 Maart vastgestelde laatste lezing voor da Volksuniversiteit uitgesteld tot Donderdag 5 April Het ondenver f dat Ds H Cramer zal behandelen is veranderd Het zal zyn Vondel De jaarlyksche promotie van de leerlingen van de Ambachtsechool In tegenwoorodigheid van het college van Burgemeester en Wethouders het beatuur en zeer vele ouders heeft Zaterdagmiddag de jaarlyksche promotie an leerlingen der Ambachtsschool plaats gehad De groote zaal waarin de plechtigheid werd gehouden was geheel gevuld toen de voorsutter der vereeniging Ambachtsschool Gouda en Omsterken de heer P D Muyiwyk het woord nam om de jongens toe te spreken Na tot allen een hartelyk welkom te hebben gericht wees spr er op dat de dag der promotie steeds een blyde dag was De heor Muyiwyk herinnerde er vervolgens aan dat het reeds de tweede maal is dat de promotie in de nieuwe school plaats vindt Op 31 December telde de ambachtsschool 226 leerlingen verdeeld als volgt 7ft timmerlieden 14 scldlders 66 smeden 22 meubelmakers en 49 autoherstellera Aan 56 jongens wordt nu het einddiploma xiitgereikt Begin April van vorig jaar moesten wegens plaats gebrek 11 gegadigden voor het autovak worden afgewezen en ook dezen keer zullen lang niet alle liefhebbers kunnen worden aangenomwi De resultaten van het onderwijs waren over het algemeen bevredigend Spr bracht hulde aan den heer Goddyn voor zy uitnemende leiding als w n directeur De nieuwe cursus begint met 250 leerlingeïi waarvan 127 uit Gouda n 123 uit omliggende gemeenten De directeur der Ambachtsschool de hee Jelsma heeft vervolgens mededeeling gedaan van de promoties Van de eerste naar de 2lde klasse zyn bevorderd Smeden G de Bruyn E Buursma A Doorenwaaid A van Doorne P Edelman J B Gageldonk P Goudriaa n F M deGraaf G Heuvelman D Hoogendoom P T van Kerkhof C G de Koning J G Kriege B van der Laan O S van Loon C G N van den Nieuwendijk A F Noorlander G Oudenaarden C B vaai Rinsum L Rook G Kvan Tilburg W van der Velden C T van Wijngaarden Fr v n Meers G Cree mers J Grave teün l Timmerlieden C W Boer F BOêre J W de Bruyn A CasteleÜn K van Dam G van der Graaff A Ham H Huisman S Klomp H G de Knikker voorw P Macda niël C H Mathuizen C Molenaar ï Noteboom C S van der Sloot H Sluyter L Roggeveen D Smit J Sp jiker A J Stuyt G de Vlaming AJ Vos L de Vries Niet bevorderd één leerling Auto en motorherstellersi H Anker K Anker W Benschop A van Bergen P den Besten H Boegheim L Boegheim A W Boeren A van Krk G van Erkel N van Kyk J C van Hesse R van der Heydeii H C van Holst J E de Jong K Kerk P van der Kraan C Luynenburg A Riet veld P Rietveld C F Rietveld J van der ïipek K Spniyt A C Tol C L Vergeer M Zyderlaan Niet bevorderd één Schilders C Blom D A Buitelaar Jzn D A Buitelaar Wzn voorw D Duivermai voorw L Hoogenboom J P deKeizer W van Loon G Polet H J vanWeelde Meubelmakers A van den Berg A Bevelander J H J Bos W de Bruin H C J Bulder voorw H M Stamps P J Versteeg A Vos niet bevorderd drie leerlingen Van de 2de naar de 3de klasse Smeden J van den Berg N Boer G Burghard W H van der Hoeven A A den Hollander A J Horsman M J Jansen C M de Jong W P de Jong J Jonkheid G van Meerten D de Jong C Schenk H Slobbe D Snaterse L Verkaik N van der Timmerlieden C Bontenbal J Boot G de Bruyn W de Bruyïf v w C van Duui en A van Dyk A Dijksman P v Hofwegen J V Hofwegen M J van def Horst G S P de Jong W C M v d Kort D J Koster P F M Lutejjn B G de Mink A Poot J Mzn A Poot Wzn iCh Prinsenberg C G Slaman J Stuurman A Verbiest G G Verlaan A WieteLaar v w Niet het vorderd twee leerlingen Autoherstellers H Boumans J C den Butter D van der Bijl C Futselaar P d3 Jong Z de Korte G Lagorwey F J B Lievens N LouwerenÈurg H van Vliet J G Vonk J M Wielaard 1 J Wielaard Niet bevorderd één leerling Schüders J P v d Broek J Sehmohl J H Verwoerdt Meubelmakers Kl Barendrecht A Both P Frederikze C Markus B W v d Pavoordt V W M den Toom De eind diploma s getuigschriften werden uitgereikt door den burgemeester dig de leerlingen W Slomp smeden A Jongerius auto en motorherstellers en J Th Gravesteyn timmerlieden openlyk prees voor hun grooten ijver en prachtig © eindcijfers op de rapporten Het drietal kreeg een spon taan applaus De gediplomeerde leerlingen zyn Smeden A van den Berg B van den Berg W den Boer A Broere P de Bruijn T van der Graaff A van der Ham J H Hughea S Kooy Jv van der Leeq E W van Manen C van Rèenên B F den Riet W Slomp H Spruyt J Uittenbogaart Schilders H van Oosten H C van der Valk Auto en motorheratellers H Atteveld W S Donker A Jongerius G Kazemier P Kool P TMgt H Verwoerdt Timmerlieden K Binnendyk A J Boeren J van den Bos A A Bouwman G Brand J Buytelaar P van Dam M Dubbeldam J Duits J Th Gravesteyn A Ham C Hamoen A Hoogendoom C Hoogendoom J van der Hoven Jac de Jong Joh J de Jong Th C de Jong A van Joolmgen H Koerta P Looy J den Os A Scholten E Stuart a P H Verkade L B Vermeer Niet gediplomeerd één leerUng Meubelmakers A J den Butter F W L vi n Leeuwen A Perdijk J A Seele Th de Weger Namens den directeur en de leeraren hield de heer Goddyn een korte toespraak tot degenen die de school gaan verlaten Nadat drie gediplomeerden mede uit naam van de anderen hun dank hadden betuigd voor het genoten onderricht werd de promotieplechtigheid door den heer Mu U wyk gesloten Van de gelegenheid om het vervaardigde werk der jongens fee beüchtigeu hebben ook in de avonduren talrijken gebruik gemaakt WUdingsdienst voor de Vrij Prot Radio Umroep t Uitgezonden vanuit de Leesza Gisteravond om kwart over zeven he ett voor de Vrije Prot Radio Omroep een wijdingsdlenst met uitvoering van oud kerkmu7lek plaats gehad De dienst werd geleld door Ds H Cramer Medev erking werd verleend door het vrijzinnig Chr Jongerenkoor onder leiding van Ir J L Cuperus De dienst werd uitgezonden uit een der falen van de Openbare Leeszaal Agenda 26 Maart Schouwburg Bioscoop De 428teStraat 26 28 en 29 Maart Thalia Theater Fra Diavolo 24 25 en 26 Maart Réunie Bioscoop De Koerier van Arizone 27 Maart 8 uur Centraal WatersportcluB Elfhoeven Zeilcursus door N H vanSchelven BinnenaanvaringsreglementWindstreken 27M aart 8 uur Hotel 4e Zalm Ledenvergadering Roeien Zeilvereeniging Gouda 2 Maart S uur Soc de Réunie Natuurk Genootschap Spreker J H Doom 8 April 7 uur zaal Kunstmin Soc Ons Genoegen Feestavond van de Kinderbond 4 April 8 uur Nieuwe Schouwburg Laatste Nutuvond 6 April 8 uur Soc de Réunie Laatste lezing voor de Volksuniversiteit Spreker Ds H Cramer ov r Vondel AMMERSTOL e directie v de zalmzegenvisschery I Koekoek Slhier is voornemens het be De directie De dryf dat al geruimen tyd stilligt Binnenkort weder op gang te brengen Een vorige poging om werkloozen hieraan te werk ie stellen misluktoï omdat g en overeenstemming verkregeii werd over de steunverleening gedurende den tyd waarin de visscherij niet voldoende loonend zou zyn De tlirectie heefj nu voorgesteld de visscherij aan te vangen met werkiooze arbeiders tegen vergoeding van het steunbedrag voorts om üe etrst ƒ 5 niet op het steunbedrag te korten en van de rest de helft te verdeelen onder de bemanning met een korting van 2 3 op een gelyk bedrag der ondersteuning en de andere helft te bestemmen als vergoeding voor de directie Op deze regeling is de goedkeuring van den nuniater gevraagd UUSKOOP B en W stellen den gemeenteraad voor te besluiten tot deelneming in het waarborgfonds Ar in 1935 te Heemstede te houden groote internationale btoemententoonstelhng in het wandelbosch Groenendaal voor een som van ƒ lOOO Door Burg en Weth dezer gemeente ia aan het paleis van H M de KoiunginMoeder namens de gemeente een krans afgegeven Boom k weeke rscrediet Met ingang van 1 April e k zal het bureau van de Centrale Rijkscommissie voor Regeenngscrediet van hier worden overgeplaatst naar Den Haag Koningekade no 23 Ontslag aangevraagd Door mej A M Teeling onderwijzeres aan de openbare school alhier is aan den Raad dezer gemeente eervol ontslag uit haar betrekking gevraagd GUUliKltAK Gemeenteraad Üe Raad dezer gemeente kwam hedenmorgen in openbare vergadering byeen Tegenwoo lig waren met den voorzitter de Burgemeester de heer H Bergman alle leden Na de vergadering pp gebruikelijke wijze te hebben geopend werden de notulen gelezen en onveranderd goedgekeurd De voorzitter deelde hierna mede dat een schrijven is ingekomen van den Commissaris der Koningin waariiï mededeeling wordt gedaan van het overlijden van H M de Koningin Moeder De voorzitter sprak woorden van waardeering en deernis over het gropte verlies dat de Koninklijke familie en het Nederlandsche Volk heeft geleden door het heengaan van onze Koningin Moeder waarna de raad besloot een telegram van rouwbeklag te zenden naar de zoo zwaar beproefde Koningin Tijdens de voorlezing verhieven de raadsleden zich van hunne zetels Daarna ging de raad in besloten zitting ter bespreking van de 3 inschrijvingsbiljetten welke waren ingekomen voor d verpachting van het veer Na heropening deelde de voorzitter mede dat de raad had besloten met gesloten briefjes te stemmen over de candidaten By eerste stemming was de uitslag als volgt A Verboom 3 st A Borst 3 st één stem blanco Tweede vrjje stemming A Borst 4 st en A Verboom 3 st zoodat de tegenwoordige veerman weer is benoemd De veerman Borst zal een hedrag aan veerpacht betalen van ƒ 1610 per jaar Van de andere inschrijvers werden geen bedragen genoemd doch na onderzoek is ons gebleken dat door A Verboom was ingeschreven voor ƒ 2010 en M Otterspeer voor ƒ 1560 LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST De Kamers van Koophandel en Fabrieken zullen aan H M de Koningin Moeder een laalsten groet brengen Overtuigd hoezeer In alle geledei jen an het Nederl bedrijfsleven diepe ontroering wordt gevoeld bij het verschelden der Koningin Moeder zullen de Kamers van Koophandel en Fabrieken als wettelijke vertegenwoordigers van handel en nijverheid zich bij de uitvaart dopn vertegenwoodigen De burgemeester van Delft heeft daartoe op verzoek der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor d voorzitters en de secretarissen der Kamers plaatsen gereserveerd teneinde hen in staat te stellen een laatsj en groet namens het Nederlandsche bedrijfsleven te brengen H M de Koningin bracht heden een bezoek aan de Nieuwe Kerk te Delft DELFT 26 Maart Hedenmorgen heeft H M de Kgnlngin een bezoek gebracht aian de Nieuwe Kerk te Delft H M arriveerde per auto In gezelschapvan de Prinses von Erhach BIJ de kerkwerd zij verwelkomd door den burgemeester H M de Koningin bezichtigde de kerk en bracht ook een bezoek aan den graf kelder Na een verblijf van ruim een uurvertrok H M weer naar den Haag Hoirouw in ItaHë Het Itallaansche Hof heeft in verbandmet het overlijden van H M de Konin ginMoeder een rouw van twee ekenaangenomen Bloemengroet van het Itallaansche Hofen van Mussolini I De Itallaansche gezant heeft heden I aan het paleis In het Voorhout 2 Jcran sen afgegeven één namens de Koning van Itallfe en één namens MussoUnl Een legerorder van den I Minister van Defensie j De Minister van Defensie heeft bi i legerorder bepaald dat op den dag der r begrafenis van H M de KonlnglnMoe der in ferschUlende garnizoenen gften rersc uitfukkM fi dteusten 21 116X1 pitiaits vlxir den Naar wl vernemen zullen verschillende corpscomm and anten dien dag een toepasselijk en toespraak houden en den troep zooveel mogelijk m de gelegenheid stellen n iiidio uitzending van de plechtigheid Ie Het eiitraal Post tiirokantoor morgen gesloten DEN HAAü o Maart I engevolge van de verkeersregeling te s Gravenhatit is het Centraal PostGlro kantour morgen geheel ingesloten en ou het personeel het gebouw den geheelen dag iiiet kunnen verlaten Aangezien dit tot vele moeilijkheden aanleiding zou geven heelt de DIrèctis besloten het Post Ulrokantoor den geheelen aag te sluiten Het publiek gelieve er rekening mede te houden dat post giro opdrachten morgen du niet kunnen worden uitgevoerd Belangstelling van H M de Koningin voor het aanzienlUk aantal bloemen en kransen DEN HAAG 26 Maart Naar wij vernemen beziclitigde H M de Koningin ten palelze Voorhout herhaaldelijk met groote helangstetllng het zeer aanzienlijke aantal kransen palmtakken en tloemstukken welke door Staatshoofden Vorstelijke personen ook uit Indie door Hooge Colleges of Regeeringspersonen alsmede door tallooze instellingen en vereeniglngen In binnen en buitenland en door particulieren als laatste groet aan H M de Koningin Moeder zijn gezonden Voor zoover zulks niet uit de aangehechte linten bleek heeft H M doen Intormeeren van wie de bloemen afkomstig waren en zorg gedragen voor rangschikking in verband met de begrafenis Namens de Commendery Nederland der JohannlterOrde heeft een deputatie van het Nederl convent dier orde bestaande uit Baron Roëll van Hazerswoude Jhr Einst van Loon en Jhr v Pestel hedenmiddag een kn§ns gelegd op de baar met het stoffelijk overschot Rouwbeklag van de DuitsChe Marine Namens de Duitsche Marine werd heden door den heer E Waszner marlneattaché bij het Duitsche gezantschap een bezoek van rouwbeklag afgelegd bil den Minister van Defensie In verband met het overlijden van H M de Konin ginMoeder Drie inbraken op den Westersingel in Rotterdam Gt oot aantal uweelen gestolen Gisteravond hebben Inbrekers op en brutale wijze hun slag geslagen In i Ie panden aan den Wcstersingel Niettegenstaande de bewoners thuis waren werdeij ln verschillende kamers de kasten opengebroken en de laden leeggehaald Een groot aantal kostbaarüeden werdc gestolen Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 23 Maart 26 MaartOfficieel Londen 7 563 7 57i Berlijn 58 95 58 954 Parijs 9 78 9 78 Berlgie 54 60 54 64 Zwitserland 47 98 47 98i Weenen Kopenhagen óó w 35 85 Btockhclm 3y 0b 39 W ÜSlO 3Ö U5 58 10 New York l 48i l 48 Nlet orncleel Praag b n t m Midrid 20 ao üö Milaan 12 74 12 75 Prolongatie U Iteursoverzicht De bijlegglng van het arbeldersconflict In de Vereenigde Staten heeft op de Amsterdamsöhe eflectenbeurs over het geheel maar weinig Invlqed uitgeoefend wehswaar liigen Amerik fondsen vast en algemeen boven New Yorksctie pariteit doch op de locale markt was de siemmmg wemlg geanimeerd hoewel de koersen zich hier en daar iets boven het slot van Zaterdag stelden De red van den Dultschen Minister van Financiën kon er niet toe bijdragen het vertrouwen te versterken In verband hlermedp waren Tabakken flauw want Dultschland was toch altijd nog een groot afnemer van het Sumatra kruld De stemming van Rubbers was ongeanimeerd imsterdam rubbers verkeerden in reactie Aku s lagen li pet hooger in verband met de transactie waarbij de preterente aandeden in obligaties werden omgezet Unilevers nauwelijks prljshoudend Philips konden van een koerswinst van 1 pet slechts een deet behouden Petrnleumwaarden ondergingen nauwelijks eenige wijziging Redjangs waren vast doch sloten beneden het hoogste peil Duitsche obligaties konden zich handhaven evenals üe Nederlandsche staftslondsen De prolongatie liep op tot U pet RADIO TEI EOIUFISCH WKÉRBKRIC TT 26 Maart Veru achting Zwakke veranderlljKe wind later uit oostelijke rlctttii en gedeeltelUk bewolltt weinig of geen regen weinig verandering m temperatuur Wist U dat I l van 17 22 April komt 7 Morgen verder ï