Goudsche Courant, maandag 26 maart 1934

go 18561 Jongste bedieude GEVKAAGD NIEUWE VAART Westzyde no 2 tvl i De ondergeteokenden deelen hierdoor mede dat hunne kantoren op Dinsdag 27 Maart GESLOTEN zullen zijn T GOEDEWAAGEN ZONEN INCASSO BANK N V M J OGIER Co EOTTERD BANKVER N V De kantoren der firma Wed KNOX DORTLAND zun na 12 uur gesloten Ontzagwekkende uitvaart Een imposant schouwspel Ontroerende treurmyziek Enorme belangstelling langs den ganschen weg Z D H Prins Georg Wilhelm van Waldeck en Pyrmont Z D H Vorst van Wied in een hofrytuig bespannen met twee paarden gaande een hofjager en twee lakeien naast het rech ter en drie lakeien naast het linker portie Z H Prins Hubertus van Saksen Coburjen Gotha Z D H Erfprins van Erbach Schönberg Z D H Erfprins van Wied gezeten in een hofrytuig bespannen met twee paarden gaande drie lakeien naast elk portier Z Exc de heer J Bech mimsterpresi dent van Luxemburg vertegenwoordigende Ou Luxemburgsche regeering de hee Auguste Coltart k merheer i b d van H K H de Groothertogin van Luxemburg zaak gelastigde van het Groot Hertogdom geze Ier in een hofrijtuig bespannen met wtetpaarden gaande een lakei naast eik portier Luit generaal b d jhr C L van Suchtelen van de Haere grootoffieier van H M d Koningin Jhr V E A Boreel van Oldenaller opperhofmaarschalk van H M de Koningin Mr W J baron van Lynden opperkamerheer van H M de Konmgin gezeten in een hofrytuig bespannen met twee paarden gaande een lakei naast elk portier Kolonel Lauhusen adjudant van Z K H Prins Eugen van Zweden Baron Goffinet oud ordonnansofficier van wylen Z M Koning Albert van Bdfffif oud intendant van Hoogstdeszelfs civiefelys t Kapit in Miller adjudant van Z K H den Prins van Luxemburg gezeten in een hofrytuig bespannen met twee paarden Oberst Preiherr Von Graas en OberForstmeister und O be r Hof jager me i s ter Von Plotz gezeten in een hofrytuig bespannen met twee paarden De hofmaarschalk van H M de Koningin mr F F baron de Smeth gezeten in een hofrijtuig bespannen met twee paarden De officianten en personeel van H M de Koningin die H M de Koningin Moeder onder Hoogstderzelver regentschap gediend hebben te voet Kapitein ter zee C baron de Vos van Steenwyk adjudant i b d van H M de Koningin commandant van het Koninkiyk Instituut van de Marine te Willemsoord toegevoegd aan Z K H Pnna Eugen van Zweden De majoor van den generalen staf H F M baron van Voorst tot Voorst toegevoegd aan Z K H den graaf van Vlaanderen De luitenant kolonel R H A van de Wall Bake commandant van het korps rydende artillerie toegevoegd aan Z K H den Prins van Luxemburg Jhr mr dr J D H de Beaufort kamerheer i b d van H M de Koningin secretaris van den Raad van State toegevoegd aan Ladj May Abel Smith gezeten m een Hofrytuig bespannen met twee paarden De kransen en bloemen een vijfhonderdtal werden in rytmgen meegevoerdj de andere honderden bloemen en kransen zyn gisteren naar de Kerk in Delft overgebracht en wachten de overleden Vorstin by Haar laatste rusti aats In den stoet volgen dan een luitenantkolonel commandant van het tweede militaire gedeelte met judant Een bataljon marinetroepen bestaande uit tamboers pijpers een compagnie Marlniers en twee compagnieën Matrozen Verder het muziekkorps van het 6e reg infanterie Een bataljon infanterie van drie compagnieën waarby het vaandel van het 6e regiment infanterie Twee batterijen veldartillerie onder commando van een hoofdofficier van het tweede regiment veldartillerie Een detachement Kon Marechaussee onder commando van een officier ter sluiting Onder de treurmuziek van de Koninklijke Militaire Kapel vertrok de 2 K M lang rouwstoet van het Paleis Terwyl van minuut tot minuut de kanonschoten het doooensaluut brachten aan de gestorven Landsmoeder schreed de stoet plechtstatig den Koninklyken weg over het Lange Voorhout Kneuterdyk Plaats Buitenhof Spui naar de Ryswyksche weg lang Ryswyik naar Delft onder de ontroerende 27 Maart 1934 Op den dag van heden verwylt ieder Nederlander met zijn gedachten in de Residentie waar het stoffeljjlc hulsel van onze zeer beminde Konin ginMoeder ter laatste rustplaats is uitgedragen De dagen die achter ons liggen hebben op treffende wijze duidelyk gemaakt dat de Landsmoeder die is heengegaan diep en diep wordt betreurd door gansch Nederland in alle lagen der bevolking Het défilé van meer dan honderdduizend mannen en vrouwen dat drie dagen achtereen langa de met een kleed van bloemen gedekte baar bü de geopende deur van het Paleis aan het Lange Voorhout heeft plaats gehad heeft op ont roerende wüze gedemonstreerd hoe det Vorstitm Moeder h t geleefd in e harten van ons volk hoe Zy etin geslaagd is door Hare groote bemmnelükheid Haai nobel karakter Haar edele daden gedurende Haar ganache leven tot de ziel van Haar volk te spreken Wie aanschouwd heeft hoe de aanzienlijken uit den lande naast de meest eenvoudigen uit het volk met grooten eerbied de baar ïfln genaderd om een bloemenschat dan wel een eenvoudig bloempje neer te leggen met een traan in het oog ItQf er onder hen waren wier ganj daarheen een offergang was in volio devotie volbracht die is tot in hot diepst zyner ziel geroerd Koningin Emma is ter laatste rustplaats geleid Haar stoffelijk overschot ia met het groot ceremonieel aan de Vorstin Moeder verschuldigd onder het gedreun der klokken het gedonder van het kanon en begeleid door treurmuziek naar Delft overgebracht en in het Mausoleum der Oranjes in de Nieuwe Kerk aldaar bügezet Een onafzienbare schare heeft Haar op Haren laatsten tocht niet ontblooten hoofde een eerbiedigen groet gebracht Zy rust thans by d 34 nazaten van Haar roemrijk geslacht die Haar vanaf den grooten 2 Öger in den dood zijn voorgegaan rÏQ en veertig jaren is de grafkeloer in Delft gesloten geweest Koning iUem Hl de laatste uit de manne il lte lijn van Oranje die gedurende Vi jaar over Nederland heeft ge egeerd en op 23 November 1890 overleed werd op den 4€n December wn grave geleid Hy stierf op het Loo 1 zün stoffelijk overschot werd vandaar per trein naar de Residentie overgebracht op welken weg do f uwtrein ook aan het station Gouda lhield waar de autoriteiten waren verz eld om den gestorven Vorst n laatsten groet t brongen Ö de plechtige uitvaart heeft de alige hoogbejaarde hofprediker C E van Koetsveld in de Nieuwe Hed overleed tot onze diepe iroelheid in den ouderdom van 67 jaar onze lieve Moeder Behuwd en liiuLilnnoeder JOHANNA VAN ASTEN Weduwe van MACHIEL KASTELKIN aadi diepbedroefde Kindereai U KASÏEI EIN KABOUW 1 RABOUW J KASTELEIN A KASTELEIN GROEN H P KASTELEIN DE BBUIJN J P DE BBUIJN J KASTELEIN C KASTELEIN SOOMl R H M KASTELEIN W KASTELEIN REMEIJËR P J VAN TOK KASTELEIN A VAN TOK Gouda 26 Maart 1934 Nieuwe Markt Burgerwoning TE HUUE Steijnltade 30 Gouda ƒ 7 per week Te bevi by G VAN WINGERDEN Steijnkade 29 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen ter kennis aan Ingelanden dat de VERKIEZINGEN VAN HOOFDINGELANDEN en HOOFDINGE LAND PLAATSVERVANGERS zullen plaats hebben op DONDERDAG Ó APRIL a s m de districten op de plaatsen en uren breeder bij aanplakbiljetten bekend gemaakt DOOS 20 CT TUBE 35 EN 00 CT PIJNACKER Dijkgraaf J SLAGTER Secretaris SLUITING aHMEKMTeUJKe kanforbn OP DINSDAG 27 MAART 1934 Het kantoor van dan Ontvanger de Spaarbank en Stortingsdienst zullenGESLOTEN zijn Dinsdag per autobus naar Delft VERTREK VAN DE MARKT 8 UUR VOORMIDDAG RETOUR ƒ 1 PER PERSOON Garage N V A IVl van Eldik PARADIJS 18 20 TELEFOON No 2250 15 000 Gezinnen in Gouda Haastrecht Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen l Boskoop Reeuwijk Bodegraven Stolwijk Berkenwoude Bergambacht Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK eg WEEKBLAD VOOB WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND i alleen grondig te bewerken door te adverteeren in onae 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgeen gij onder hun aandacht wilt brengen HET EËNIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 N V UtrechtscheHypotheekbank UTRECHT PandbriBven f 65 000 000 Beservas f 1 823 268 44 DE BA NK stelt beschifcbaar A lg ja pandbpleven d lOO I l in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG DAT KOMT Ti PAS LUX TOILET ZEEP p stuk 20 ets LUX TOILET ZEEP p 3 st 50 ets De groote prijsverfaging van Sunlight Zeep en Rinso komt de Nederlandsche huisvrouwen uitstekend te pas Want deze besparing konnt elke week terug en U weet wat U kooptL Zuiver Nederlandsch fabrikaat van erkende kwaliteit BONS VOOR GESCHENKEN BLIJVEN GEHANDHAAFD Gebruikt s morg ens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of I è 2 Wortelboer s Pillen DE HUISGE NOOTEN SMULLEN als Moeder M o ggi s Producten gebruikt Bovendien geeft dit honderden Nederlanders een goed bestoan oon de Fabriek van Maggi s Voedingsmiddelen te Amslerdam Beter en goedkooper huiamiddelen beslaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en aÜ zullen üoli U helpen De Wortelboer s Iviuideri on Wortelboer s Pillen verdrijven gevatte koude griep influenza gal slijm koortsigheid verstopping maag en hoofdpün wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering re gelen den itoelgang zuiveren het blned maag en ingewanden enz W ortollioei s kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar Waar niet verkrijgbaar dan direct van JACOBA MARIA WORTELBOER MAGGI PRODUCTEN Oudepekela Postgiro 17039 HET MEPK VAN KWALITEIT Zending ge schiedt franoo na ontvangst van het bedrag 72 Jaarqawg Dinadaa 27 M ai l 1984 eOUDSCHE COIIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT roKE WOU BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEIJWERKLKK üUÜÉJtKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN nz Dit b lad verschijnt dagelijks behalve Z on en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad D6r kwartaal ƒ 2 90 per WRetf 22 cent overal waar de bezorging pee looper geschiedt tVanco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 1 GOUDA bÜ onza agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Ome bureaux zyn dag elyk8 geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorging 1 6 reg sls ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O iB Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prjjs Liefdadigheida advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDBELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50v hooger Gewone advertenHiiën en ingezonden raededeelingen by contract tot zeei gereduceerden prüs Groote lettersieu n rfden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boek handelaren Advertentiebureauz en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen teneindt van opname ver zekerd te zyn Neerland s Landsmoeder ter laatste rustplaats De plechtige uitvaart Wie heden de plechtige uitvaart van H M de Koningin Moeder vanuit de Residentie naar de Nieuwe K ï k in Delft heeft meegemaakt zal daarvan een ontroerenden indruk zyn ga nsche lev n bewaren Reeds aan den vooravond van den dag was er allerwegen m de Residentie en met minder in het oude Delft een emotievolle stemming waar te nemen Overal in de stad in de omgeving waar Koninklijke rouwstoet zou voorbytrekken was men druk in de weer met het aanbrengen van rouwdecoraties by de talryke tribunes die in koortsachtige haast werden opgeslagen teneinde de velg tienduiXenden die van heinde en ver verwacht werden om aan de nobele Vorstin op Haren laattften gang eeTi groet te brengen daartoe in de gelegenheid te stellen waarvoor zy zich dan een geldelyk offer moesten getroosten Reeds in den middag aan den dag der plechtige uitvaart voorafgaand waren er die hun plaatsen kwamen innemen in de nabuheid van het Paleis in het Lange Voorhout vanwaar de Koninklijke rouwstoet moest vertrekken waren er die op hun Vouwstoeltjes hun plaats aan den weg bezetten In Delft waren zelfs op enkele daken rondom het Mafktveld tribunes gebouwd om de toeschouwers de ankflmst van den piechtstatigen stoet by de Nieuwe Kerk te kunnen 4ioa twee paarden bestemd voor de dragers van df slippen van het rouwkleed gaande een iakei naast elk portier De oppereeremumenieester van H M de Koningin graaf Du Monceau gezeten in een hofrijtuig bespannen met twee paarden gaande een lakei langs elk portier Kerk te Delft een indrukwekkende t ede gehouden waarin hij onder meer zeide Toen een meer dan 70 jarig tot hofprediker werd benoemd wie kon toen vermoeden dat het zijn zou om binnen twaalf jaren al de 5 Vorsten van Oranje ten grave te brengen De taak is bijna al te zwaar voor deze laatste Mijn hart is vol mijne herinneringen overstelpen mij Ik heb mijnen Koning liefgehad en hii mi en de liefde is niet altijd welsprekend Vier malen zag ik hem daar tegenover mij en nu in dezen wijden kring van Vorsten al waardeeren wi hunne belangstelling geen eiget zoon of broeder zelfs om te troosten De eenige zuster weent thuis in stilte God trooste haar Dat is juist het aandoenlijke van dezap oogenblik De zonen die onzen Koning hadden moeten opvolgen wachten hem al lang in het graf en wij brengen hier onzen afscheidsgroet aan den laatsten OranjeNas saul Zoo hebt gil Uwe taak volbracht nliin Koning Veel heeft Uw hart geleden maar voor Nederland bleef het altoos kloppen Zoo gaan ook de Koningen heen afgesneden als halmen in den oogst maar de Koning der Koningin blijft En zoo moge dan nu de geschiedenis den Koning oordeelen maar den mensch oordeelt God alleen Maar by al de droefheid die Dr van Koetsveld uit het hart welde over het gemis van een mannelijk opvolger die de zware taak van den overleden Vorst zou overnemen vervolgde de waardige hofprediker zyn rede aldus Zoo is dan ons Koningshuis uitgestorven maar God dank niet geheel Wat in hoogeren zin de profeet van David hun zeide is ook op het onze van toepassing Een rijske zal voortkomen uit den afgehouwen tronk en eene sdieut uit zijne wortelen zal vrucht dragen Ons blijft de jeugdige Koningin als prinses reeds de oogappel van ons volk dat nu met dubbelen nadruk bidt O God bescherm bewaar en leid haar aan de hand eener vrome en wijze moeder dat eens de spruit een boom worde als vroeger en troost en sterk beiden vooral in deze droeve dagen Thans is de vrome en wijze moeder van ons heengegaan ze ia terruste gelegd by den ouden Koning jwiens levensavond Zy heeft verlicht iwiens hoop op een nakomeling Zy invervulling heeft gebracht Haar taak is volbracht Als een Vorstinne in de grootsche beteekenis die daaraan kan worden jgehecht heeft Koningin Emma Haar leven aan land en volk van Nederland i gegeven Dan volgt de rouwwagen bespannen met acht paaiden behangen met rouwkleeden gaande een koetsier naast elk paard Op de kibt met het stoffelyk overschot wordt geplaatst een fluweelen kussen waarop de goude kroon ia geplaatst Aan de statiewagen wordt gehecht een krans met linten in de Belgische kleuren waarop staat Leopold en Astrid Daarachter gaat een kleine rouwwagen waarop geplaatst een rood kussen met de ordeteekens van Koningin Emma De vier slippen van het rouwkleed van de rouwwagen werden gedragen door dq eeren Jhr mr dr A G Schimmelpenninck Juckema van Burmania baron Rengers van Warmenhuizen Mr D J A baron van Harmxma thoe Slooten C S Sixma baron van Heemstra part secretaris van H M de KoninginMoeder De rouwstoet Op den aangegeven tyd is de rouwstoet in het Lange Voorhout waar een onafzienbare menschenmenigle in dikke ryen was geschaard opgesteld met al het ceremonieel dat krachtens het Protocol daarvoor 18 voorgeschreven De groote wachtende menigte had zich rteds gisteravond op het Voorhout opge steld om van een goede plaats verzekerd tt zyn Het aantal verlofsofficieren u cku Uit den lande gekomen is zoo groot dat de gereserveerde ruimte te klein is gebleken Kr zyn ongeveer lOOÜ verlofsofficieren byeen van het Nederlandsche maar ook van het Ned Indische leger Het aantal belangstellenden uit het gansche land die reeds gisteravond in de Residentie gekomen zijn IS enorm De opstelling van den stoet had onder een diepe stilte plaats Reeds te half elf werd da stoet geformeerd en werden door hen die de Koninlklyke rouwwagen zouden voorafgaan hunne plaatsen ingenomen De Kon Militaire kapel speelde aandoen i k mooi treurmuziek Ases dood uit Peer Gynt s Suite toen allen hun plaatsen nnamen Precies te elf uur zette de stoet zich on der het spelen van het Volkslied van Waldeck Pyrmont in beweging De stoet werd geopend door een detachement vaai de Komnklyke Marechaussee onder commando van een officier Daarna volgde de algemeene troepencommandant generaalmajoor Van Andel met staf de Koninklijke Militaire Kaptl vervolgens een luitenant kolonel met adjudant Een bataljon infanterie van 4 compagmen onder commando van een hoofdofficier der grenadiers en jagers met vaandel van het regiment Grenadiers en een vaandelwacht Een escadron huzaren te paard met standaard van het 3e halfregiment huzaren en een standaardwacht Een ryknecht majoor en twee rijknechta tk paard De waarnemende kamerheer ceremoniemeester jhr A G Sickinghe en de kamerheer i b d jhr ir C C Th Six gezeten in een hofrijtuig bespannen met twee paarden gaande een lakei naast elk portier De oud intendant van Soestdyk de heer I W Groeneveldt de secretaris van wylen H M de Koningin Moeder jhr C Witsen Elias en de geneesheer dr C I de Jongh gezeten in een hofrijtuig bespannen met twee paarden Zes hofrijtuigen elk bespannen met twee paarden bestemd voor de 24 kamerheeren dragers van het stoffelyk overschot van H M de Koningin Moeder ryden in den stoet mee evenzoo een hofrijtuig bespannen met Rechts van den rouwwagen liepen de heeren jhr E R van der Wyck jhr C A de Pesters A W J J Baron van Nagell jhr mr F J J M van Rijckevorsel j hr mr H G van Holte tot Echten mr dr A S A Baron de Vos van Steenwijk F M L Baron van Geen mr S B M W Graaf van Limburg Stitumj J W J Baron Taetg van Amerongen jhr mr W M de Brauw jhr mr dr W F Roell A J Looxma van Welüeren Baron Rengers Links van den rouwwagen van achteren at de heeren R F C Baron Bentinck van Schoonheeten mr A Baron Schimmelpen ninck van der Oye mr G W H Baron van Imhoff mr C J Baron van Tuyll v Serooskerken jhr H J Repelaer van Driel R L J H M Graaf Marchant d Ansembourg W A A J Baron Schimmelpenninck v d Oye mr J C Baron Baud S J Baron van Tuyll van Serooakerken mr J F Baron van Haersolte mr E L M H Baron Speyart van Woerden en J M H F J Baron De i Weich de Wenne Hierachter reden te paard de chef va n het militaire huis de adjudant generaal vice admiraal b d F Bauduin en de gouverneur der Residentie luitenant generaal jhr W Röell Vervolgens de officianten en het perso neel van H M de Koningm Moeder benevens eenige oud gedienden van het Waldecksche hof te voet De officieren der landmacht van het militaire huis te paard rijdende twee aan twee naar ouderdom van rang de oudsten voor De hofdames van H M de KoninginMoeder gezeten m een hofrytuig bespannen met twee paarden gaande een lakei naast elk portier Dan volgen Prins Hendrik en de Vorstelijke gasten Z K H de Prins der Nederlanden hertog van Mecklenburg Z D H de Vorst van Waldeck en Pyrmont in een hofrijtuig bespannen met twee paarden gaande een hof jager en twee lakeien naast het rechter en dne lakeien naas het Imker portier Z K H Prins Eugen van Zweden hertog van Nericie Z K H Prins Karel van België graaf van Vlaanderen ineen hofrytuig bespanner niet twee paarden gaande een hof jager er twee lakeien naast hej rechter en drie lakeien naast het linker portier Z K H Prins Felix van Luxemburg Z K H Erfgroothertog van Oldenburg in een hofrytuig bespannen met twee paarden gaande een hof jager en twee lakeien naast het rechter en drie lakeien naas het linker portier Z H hertog Adolf Friedrich van Mecklenburg Z D H Erfprins van Waldcek en Pyrmont Z D H Vorst van Bentheim en Steinfurt in een ïwfrytuig bespannen met twee paarden gaande een hofjager en twee lakeien naast bet rechter en drie lakeien naaat het linker portier Z D H Prins Maximiliaan van Waldedk en Pyrmontc