Goudsche Courant, donderdag 29 maart 1934

O I8S64 Zaterdag 81 Maart ie84 72 jaarBang f Da s leuk By aankoop van fen minste fSo aan onze hekendeHeeien eniónderkleedmg ontvangt U nevenstaande sierlyke en waardevolle schemerklok als bly vende hennneringaan onsmagazyn EEKSTE BLAD Het Feest der Opstanding De natuur staat op uit den doodsiaap net nieuwe leven breekt los uit bodem e boomtak en wat kort geleden nog gestorven scheen blykt verborgen kiemen van leven m iich te dragen en profeteert de nieuwp jeugd die voor de oude aarde staat aan te breken Nog eenige weken en een groen tapöt wordt gespreid over de weiden en di velden en door dit groen zal het kleuren gamma spelen van de milharden bloemen die hun fyne kopjes aullen heffen naar de ïon en de bppmen zullen weer bouguetten worden en in deze witte bruidbouquetten lullen de vogels hun hefdele en zingen en de giyische menschheid zal zich weer geluk Hg gevoelen en met den dichter zullen we mogen juichen Hoe kondt gy met uw duirenden te zamen In 200 k rt dag op t roepen van de zon Zfl heer jk en ontzwhiflk feest beramen Geen won ier lat de mensch zelf in 7ul h dagen behoeftp gevoelt zyn booze stem mngen op te ruinen zijn vrees en twyfel af te gchudden zyn innerlyke kraiht t vernieuwen en op te staan tot een n eu v leven Geen wonder dat de mensch behoeft Mt om te vieren het feest der Opstan iing De mensch le t nu eenmaal by trgen stellingen Wu zouden de vreugde nio ken Ben IOC wy met wisten wat de troefhei i s de hoogte met zoo uy nooit in een af KTond waren nedergedaald het leven met JM wy niet van tyd tot tyd gevoerd wer Mn door valleien vol van schaduwen des ioodfi Wy zouden de zalighei 1 an lente en Zomer met waardeeren zoo wy met Jenden r ormen van den herfst en 1 wHe nevels W de winter ais een witt ykwade hani t over de treurende aarde zoo loudén we de heerlykheid n et ken 1 van het geestelyke leven van geloof en De curator m het faillissement van 1 VERMFULEN te Haastrecht deelt mee dat heden de eenige uitdeelingsl st ter Grif fie van le Arrondissements Rechtbank te Rotterdam en een afschrift daarvan ter Griffie van het Kantongerecht te Gouda ig nedergelegd De Curator Mr A A J RIJKSF Gouda 29 Maart 1934 Kleiweg § 4 Vooi de vele blyken van deelneming onlvdngen by het oveilyden van onze lieve Vrouw en Moedei betuigen w j onzen dank Uit aller naam P WEIJER Gouda Maart 1934 Vooi nieuw gepatenteerd wereld artikel worden voor alle plaatsen m Nederland flmke VERTE6ENW00R0I6ERS gevraagd Br onder no 1209 Bui eau Goudsohe Courant Markt 31 Gouda Van 17 22 Apri komt fn Ons Genoegen i DE Morgen verder GOUDA Vmif RnD4 t m MAANDAG 1 VICTOR JORY IN DUIVELS KUNSTENAARS 2 EXTRA IN ONS PROGRAMMA PLECHTIBE BEGRAFENIS VAN H M KONINOINMOEOER 3 GEORGE O BRIEN IN Kruitdamp Pjiardenhoeven Ia Beide Piaschdasien vanaf half 4 dooil vooi stellinKen W WOENSDAG 2 UUR MATINEE THALIA THEATER OOKDB VRIJOAa QBSLOTKN Ons PA SCHPRO RAMMA van ZATERDAG tem WOENSPAC bezoi gt U eenige uren van dol amusement Als hoofdfilm Aannemen één bier met nUSTER KEATON en JIMMY DURANTE Op ons tooneel ALBERT DE BODY de beroemde ladiozangei in z n succesrepertoite TOEGANG VOOR lEDEREN LEEFTIJD Vrudagcouponboekjes Zaterdag geldig NELLY SOETBRS VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2033 Nieuw Italiaansch LeerwerkRadioomslagenSchryfmappcn y Blocnotes y Boekomslagen DE DOMTOREN VAN UTRECHT Voo de Paschen I Ifeden nieuwe dessins OVERHEMDEN Binders Sokken Bretels Sokhouders enz C 1 Loove GOUWE 145 t o de Turfmarkt Het is HET EENVOUDIGST Het Is HET VOORDEELIGST ivgnneeT U m meerdere bladen dvertentien hebt te plaatsen hetzi I PT of welk blad ook in bmnen of iiitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het D VERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Warkt 31 Gouda TeL 2745 U z t dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt nasr wensoh en tot dezelfde prezen als door de bladen IS de hoogste in ons land Maarvan al de Sunlight Zeep die in eenjailr verbruikt Hordt zou een toren Stbnimd kunnen worden die nog ZZ4UÜ maal hooger reikt Dit geweldige irjltr is ten treffend bewijs van het vertrouwen dat de Nederlandsche liiiis rouwen in de volmaakte kwaliteit van Sunlight Zeep stellen AAN Dn GROOTb VfcRIlRUIK DAMvl U IFVENS UtN UlIFRST 1 AGFN 1 U VAN lB VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING InlIchtlaKenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR LIJIVEK RANDINO op achrifttlgk tanvrtde koatelooi Terkri biar bi de ifd ecraMrciie Gouwe 73 Gouda HOOGSTRAAT Hoek W Wagenstraat ROTTERDAM REUNIE Schouwburg Bioscoop Gouda VRIJIMO JIMURl ITPRIHC 11 M VART ZONDAG 1 APRIL Ie Paasch dae MA INDAG 2 APRIL 2c Paaschdag FILM EN TOONELI FILM EN TOONEEL OBA KINSISKR i N JO Kil en het geheele gezelschap met de SUCCES RE UE OPERETTE Het witte paard IM WEISSEN RoSSI Muziek van Robert tolz Optreden van COBA KINSBERGEN JO KILA 1 BEPPIE KILA GEORGE DU BREE 1 DAAN VAN OLLEFBN Ji ANS POPPFR JFRRY KILZ lUlVl BAKKER WiSt DF MFBSTÏ R HENK RIJSS e a flRSfF OITRFUfN IN G UDA VAN THE WHITIE HORSESGIRLS AND BO iS Decors K iRFI SANDFRS Kapelmeester t KAPPFR Regie DAVNv OLLFFENJrSchitterende costuums Dansen ingestudeerd door ANS POPPER II nFRFFN KENT DE LIEDJtS UIT HET WITTE PA IRly 11 DfRHiNZINl r DE LIFDJFS UIT HFT WITTF PAARD Als hoofdfilm vertoonen wi het nieuwste werk van den meester regisseur F A DUPONT De looper van Marathon met BRIGITTE HELM HANS BRAUSEWETTER TRUDE VON MOLO en PAUL HARTMAN Deze Matador film fter LTA met geweldige spanniiig steeds hooger ojgevot 1 temp o nische moment n In th tterende origineele opnamen van de laatste Amerikiansche Oiymp ade verschaft U een genotvoile avond V xtra actualiteit PI ehtioe uitvaart van Koningin Vmma De Moedei des Vaderland s naai de laatste rustplaats Toegang u or Iken leeftyd Populaire prijzen van 2o cent tot ƒ 1 15 Heide Paaathdagen 3 voorstellingen 3 0 6 uur en 8 30 Bespreek vooral Uw plaatsen ATTENTIE ATTENTIE 70Nn GMf RGEN en MAANDAGMORGEN Ie n 2e Paaschdag aanvang half elf populaire ochtendvoorstellmg van de grootste zeilfilm WIND EN WATRR Regie Manuscript Dr Manfred Currey Winnaar van ongeveer 1000 zeilpnjzen Toegang eiken leeftijd iBEZOEKT TIJDENS WÊk DE PAASCHDAGEN Café Rest DE BEURS I MARKT GOUDA s Middags an s avonds consertearen i Ensemble VAN BERKELUSSELSTËIN j GEEN CONSUMPTIE VERHOOQING AANBEVELEND CHR SNIJHORSTJr V£RHUIZIN6tN en bXr fcDITIE Brandvrije Bergplaatsen VOLLK GAKANITB LAGE PRIJZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN en HAARLEM en IJMUIDEN over Bodesraveii Alfen Koudekerk Zoeterwoude Leiden Oeg stgeest Sagsenheim Lisse Hillegom Bennebroek Heomstede Haarlem IJmuiden GOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Releefd aanbevelend L N POLDERVAART TUBFMARKT 1 TEIJIF 2534 GOUDA lOlIMlHE WRAIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SfpUWERKERK WDSS oirrS o l OSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE isflEUWERKEKK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezargkring 1 5 regrels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 25 buslag op den prys Tjiefdadigheids advertentiën de helft van den prys INGLZONDLN MLDEDEELINGEN de voorpagina 50 hooger Dit blad verschunt dageluks behalve Zon enFeestdagen 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 60 Op ABONNEMENTSPKIJS per kjiartaal ƒ 2 26 per week 17 rmt m t 7 h u j per kwartaaf po per week 22 cent overal waa r de betr n pr Taper geSFranco per pogt per kwartaal ƒ 316 met Zondagsblad ƒ 8 80 gescmeat Gewone advertentifen en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van sohede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaateing aan het Bureau zjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn Abonnementen worxien dagelaks aangenomen aan ons Bureau MAEKT 11 Rnilni bli onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren I S 2mTo t eXg 4 fo t e n Redactie Te e Deze Courant komtj njvele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex MAANDAG Tweede Paaschdag al de GOUDSCHE COURANT NIET VERSCHIJNEN Dit nummer bestaat uit twee bladen vertrouwen van bewondermg en aanbid ding van schoonheid en liefde wanneer we nooit eens waren afgedaald m de afgronden van het menachelyke gemoed waar het woelt van booze hartstochten en slechte TTKUUPf 5T Job5TR Ixboiiwinca Pi V ri durende drukte geheerscht maar één die tevens drukkend was Wie zal het aantal durven schatten dat door het Voorhout is getrokken Zou er wel een plek in ons land zyn waar ooit in zoo n korten tyd zoovelen een bezoek hebben gebracht De Goede Vrydag en het Faaschfeeat too De Goede rydag plaatst ons aan den voet van het kruis en Iaat zien welk een verdwazing er over den mensch kan komen hoe eigenbelang hoogmoed en hebzucht twyfel en bygeloof blmd kunnen maken voor het hoogste dat wy kennen voor de rechtvaardigheid en de liefde en hoe de mensch in dien staat van verblinding m staat 13 tot de vreeselyljste dingen tot haat en onrecht tot moord en godslasteï ing tot kruisiging vun het ideaal De Goede Vrydag Iaat zien hoe donker het kan worden op aarde Maar het Paaschfeest spreekt van andere en betere dingen Het laat zien dat het ideaal met sterven kan Het Paaschfeest spreekt van den Christus die leed onder het onrecht der menschen di stierf aan een kruis die werd begraven doch die opstond mt de dooden en die wil pstaan in de harten van alle mensehen Het Paaschfeest stelt tegenover de ver vloekingen van Golgotha de zegekreten der discipelen Rabbouni Myn Meester De Feer is waariyk opgestaan He leven ge penbaard De dood is verslonden tot verwinning Het feest der OpstandiftR laat zien hoe 1 cht het kan worien op aarde Hei feest der Opstanding is de g eestelyke transpositie van de natuurlyke opstandmi in het ryk der Schepping Laten we ons verheugen m het nieuw leven daar luiten maar laten we on i og meer verheugen lat het nieuwt leven g vekt kun worden in onze harten H wooriiiiiizi 330 Wat ons vooral heeft getroffen is het feit dat geen overdryvmg heeft plaats gehad Het publiek bleef m een gepaste stemming die gelukkig niet in het sentimenteele over sloeg lODERINEiNRieitTiMc lu tfrcc HirPOTHCKK nUlJlllllllUili I CjI heel lang zullen velen het gemis gevoelen omdat niemand voor Haar die heenging in de plaats zal komen Zn ruste in vrede Het Westland De lente heeft haar intrede gemaakt en den eersten Zondag heeft zy met mooi lente weer gevierd Reeds lokte dit al weer naar buiten waarheen het verlangen van den groote stadsUwwoner den ganschen winter door uitgaat Het is de tyd voor den wan delaar omdat de zon nog niet al te sterk s In ons land is wandelen met altyd even prettig De wegen zyn te lang en te een t mg in dien zin dat te weimg afwisseling wordt geboden Ons land is voor fiets en autj geschapen omdat deze de lang mv tonige wegen tot korte stootjes maken Wie nog eens de beenen wil opnemen erzuime met door het Westland te gaan vaar een mooi hoekje van ons Holland ligt Wel is dit hoekje in een kwart eeuw zeer veranderd Het gansche aspect de voegen en Ie menschen zyn er anders geworden Eenmaal werd deze driehoek uit zyn isole ment getrokken door de komst van de stoomtram Na een halve eeuw heeft dte het echter vo r een goed deel moeten af lej gen tegen fiets en auto en bus was ze mei pgewa sen Verdwenen is het oude Westlandsche schuitje waarmede vroeger ie producten naar de markten werden af ge oerd Ook hier heeft de auto de groot vrachtauto het elegante schuitje opz j ge drongen De bevolking heeft de aanraking met de groote stad en haar leven met ontgaan De oud Westlandsche kieedy is zoo goed als verdwenen Nog een enkele kap siert er het vrouwenhoofd maar het zyn uitstmtend de ouderen die daaraan verknocht z Jn De jon geren deden afstand en het behoeft nog maar een tiental jaren of de kieedy heeft zich geheel en al aangepast by die van d stad De aankomende jeugd die vroeger m de kom der dorpen samenschoolde vindt andere genoegens dan het heen en weer deinen over het antieke marktplein Het ie hier al weer de fiets de motor en de auto die de beschaving hebben vooruit geholpen s Middags naar den Haag of naar den Hoek van Hoth a i i Tl Bwa lg iia ii ii l W i i e MM i iJp deti Zondag en uitgestorven liggen vooral op die dagen in den zomer de eens rumoerige dorpen Of het alles voordeel is Er zullen ona e twyfeld schaduwkanten zyn maar als wy alleen constateeren hoe enorm de woning bouw 18 veranderd dan is dat reeds een vooruitgang die zeer lofwaardig ia Het Westland heeft jaren bekend ge staan om zyn bekrompenheid in aljes ideëel en commercieel Het heeft zich daar aan ontworsteld en het heeft een ander karakter gekregen dat voor een groot deel ten goede der bevolking is gekomen Gaat dat zien HAGENAAR Nooit hebben in den Haag zooveel vlag gen gehangen als ditmaal zy het dan half stok m een treurige positie nooit is zoo veel oranje gedragen z j het dan met rouw omfloerst als die week nooit is m de eta iages van allerhande wmkels zooveel en zoo goed een feit herdacht als ditmaal Htt leek wel alsof iedereen in den Haag in hef bezit wa van series portretten van de over ledene series van groote en kleine Overal was met grjjoten eenvoud maar met opval lende distinctie een kleine etalage gemaakt die uitdrukking gaf aan de gevoelens van rouw Opmerkelyk was het dat overal het publiek bleef staan kyken en met groote aandacht de huldiging gadesloeg We zul len er geen byzondere uitmuntende etala ges v an vermelden want alle winkeliers hebben hun uiterste best gedaan om iets mooH en indrukwekkends te geven Voor den Haag in hef byzonder zal het heengaan van Koningla mma epn verlies ZÜn want Zy was een jffl geziene figuur Zy was een geregeld fNipoelitiiter van con certen en ha 1 laar I or h ar eenvoud en haar benimnelykheid altyd weer de volle sympathie Het Hof m ons land maakt nooit vertoon de Koningin Moeder kwam zonder eenigen ophef de concertzaal bin nen en zat heel knus in haar hoekje Geen talryk gevolg kwam met Haar mee m der regel slechts éen hofdame met wie y ich m de pauze genoegelyk onderhiel 1 Door een voortduren Ie omgang van tal van personen was de Koningin Moeder got i op de hoogte van allerlei toestanden en v r houd ngen en dat stemde altyd i rettig om lat haar t nversatie daardoor ooveel aan genamer werd Brieven uit de Hofstad MCCXXII Het heengaan van de Koningin Moedei Het gansche Haagsche lev ei hteft een week gehael onder den indruk gestaan v n het leed dat het Koninklyk Huis en het gansche land heeft getroffen Voor eer groot deel heeft dat leven stil gestaan met allten als een grootsch gebaar maar v oral omdat alle lust er toe ontbrak In het een trum der stad heeft die week een voor BON 10 EET NU STOKVISCH Teg n inlevering van deze BON geldig tot Vrydag 6 Apnl BLANKK GEWEEKTE STOKVISCH van 25 vooi 15 cent per pond extra kwaliteit van 30 voor 20 cent per pond met gratis recept P G SCHARLEMAN Jr L Tiendeweg 75 Telef 3202 Bizonder fyne gerookte Paling geiookte Zalm Makreel Garnalen enz ZIE ETALAGE Inderdaad laat Haar heengaan nu eens een leege plaats die door niemand vervul 1 kan worden Voor onze Koningin is het een zwaar verlies want zoo onder de hind nam Haar moeder nog een met onbelangryk deel van de regeerderstaak over door het contact tusschen het Vor tenhuis en het volk leven dig te houden Voor het gansch K i mklyk Huis was dit van niet te onderschatten be teekems Het leven m den Haag zal weer zyn ge wone gang gaan en geleidelyk verv lagt de herinnering aan deze week maar vast taat dat by allen die thans leven een d ep her innermg hoe vaag dan ook zal blyven Nog J er niet i oortdurend biandt tof JP ttfin haard geworpen v ordt aaot i m ir mt FUriLLETON Fn hij verhuurde het van verleden Jaar it aan Sir Percy Briyshaw was alles ft at hij zich veroorloofde te zeggen WUson ledigde zijn glas en maakte aanstalten om te vertrekken Heeft hij het voor lang gehuurd vroeg hij schijnbaar onverschillig Brei schudde het hoofd Daartoe VI as hij niet bevoegd verklaarde hij Hij had Heen wat te zeggen zoolang meneer rdward leefde Na diens dood werd het een kwestie van opzeggen met zes maan den naar vericlezlng geloof Ik van den nieuwen eigenaar Zoo Wilson onderdrukte half een geeuw en ging naar zijn kamer Nadat hl t ebaad en zich verkleed had sign terde hij naar de gelagkamer beneden Het was een groot vertrek met eiken I outen zoldering en rondom lambrizee ring de Drakenkop was in lang ver vlogen dagen een belangrijke uitspan nlng en dito posthuis geweest Toen kapitein Wilson binnentrad be vonden zich slechts twee mannen In het ruime vertrek Zij zaten aan dezelfde tafel de een dien hi voor den nieuwen landheer van Greslord Hall hield ge bruikte zijn avondmaal zijn metgezet die daaraan niet deelnam maar met jacht iweep en rij handschoenen In de hand een weinig van de tafel afzat her kende hij als Archer Cardon van The Grange die als naaste bloedverwant bl het welzijn van het landgoed geïnteres seerd was Cardon was een man van een Jaar of v f en vyftig gedwongen en krachtig wis aan de levendige en Ietwat spotten dt uitdrukking Teiwljl hij zijn dcrst leschte kwam Juffrouw Bree het lokaal binnen en üeed te oordeelen naar het feit dat er eenige uitdrukking op haar gelaat vei schern tene belangrijke mededeeling aan haai man die zijn wenkbrauwen optrok en het nieuws aan zijn gast ging overbrengen Het schijnt kapitein naar hetgeenmijne vrouw mij vertelt dat wij op hetoogenbllk een glimp van intense belangHall in huis nebben zei hij gewichtig Richard Cardon Indien er al eenoogenbllk een glimp van intende belangstelling in kapitein Wilsons oogen geschenen had werd hij onmlddel ijk gedoofd John Bree knikte Het moet Richard Cardon zijn HIJvertelde mijn vrouw zooeven dat hijovergekomen was om het landgoed eenste bekUken Kapitein Wilson nam nog een teug Van Australië gekomen niet waar merkte hu terloops op Neef van denvorlgen eigenaar die in een krankzlnnigpngestlcht gestorven is Bree knikte Nieuw Zeeland Juist kapitein Wij len de heer Edward Cardon was Jaren lang niet wel bij het hoofd Ja dat heb ik gehoord hernam Wilson kalm en dat meneer Cardon vande Grange een andere neef zijn zakenbehartigde John Bree kneep d Uppen opeen zijn Dat weet ik niet kapitein antwoordde Bree kleintjes Ik veronderstelde het alleen maar Sir Percy heeft dikIA IJls gasten WUfcon gaf een nonchalant knikje van instemming Ik verwachtte eigenlijk den heerCardon van de Grange te zien maar hijwas vandaag niet opgekomen Wat u egt kapitein De waardvoelde zich nu op veiliger terrein DatIh een beetje vreemd Meneer Cardon iseen vaste deelnemer aan lach partljen wanneer nlj thuis s Ta hij is een echte liefhebber merkte Wildon onverschillig op Ik zou graag anavond vroeper eten over een uur alsdat zoo geregeld kan worden Daar zal voor gezorgd worden kaplteln Geef me erst een whiskey sodaneneer Bree en dan ga ik n bad nemen De waard ging met veel vertoon van l er aan den gang terwijl kauiteln Wil son lengzaam de bar Unnenstapte HU zag eiuit als het type van een militaire sportsman een weinig boven de gemld delde lengte lenig terwijl de onverschtl Ilge eenlgszlns indolente manieren wel ke zUn stand en type kenmerken niet konden verbergen dat hl desnoods ook lug wist te handelen Zijn gezicht was behoudens een onevenredige lengte van de kaak beslist knap de neus oTschoon groot was welgevormd en de grijs blau we oogen bezaten een aantrekkelijkheid die voor een groot deel toe te schrijven dolven in schaapsvaeht Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAONAY Nadruk verboden HOOFDSTUK I De man die dutte ria Jf Chtcostuum wiens keu Mt kleeding bemodderd wngevolge van een rit door zwaar kS r f van de Dra paard Jr Oresford op en gaf zijn flree ri stalknecht John fti slenterde naar bulten ItaonTvr g hU WwoM et antwoord en ÏÏp a M P =htlg gehouden i nl l zeggen Een van n vwrVw if P papier dan bij i f ï S IcapJtein iTv Niemand van hier Geen fawtein wïii de Hall jCwiv f eï P den ander een aaroni wir dat ik weet ie zou er geweest moeten van gestalte zijn grauw zwart krullend haar omlijstte tet gladgeschoren gelaat dat op dit oogenbllk een uitdrukking van sluwe opgewektheid had Geen onprettig uiterlijk maai toch was Archer Cardon onmiskenbaar een man met wlen men liet beter niet aan den stok kon hebben ZÜn metgezel en neef Richard Car don was een knappe jonge kerel met de bruine gelaatskleur welke een leven m de openlucht kenmerkt Al ontbrak hem de gemakkelijke manier van optreden die iemand van Engelschc opvoeding en in dezelfde positie kenmerkt had hij toch eene rustige zelf verzekerdheld over zich welke op flinke karakterelgenschap j v n wees Hij bezat blijkbaar de noodlge pit en In weerwil van een waarschijnlijk ruwe leerschool In de koloniën zag hij I eruit als een man van stand HU stamde dan ook at van een der oudst families I van het Graafschap Kapitein WUson verborg een geeuw toen hij door de kamer slenterde Terwijl hÜ deed alsof hij Cardon pas opmerkte toen hU langs hem heen kwam knikte hij hem toe als een vluchtlgen kennis U bent vandaag niet meegereden merkte hij op Neen Ik moest voor zaken naar Gilchester jammer genoeg Ik hoor dat u een stevige rit hebt gemaakt Ik zou zeggen zoo goed als men In dit land verwachten kan Cardon grijnsde Instemmend WUson liet zich In een stoel aan de tafel ernaast neervallen Wordt vervolgd