Goudsche Courant, dinsdag 3 april 1934

RF C 18 13 2 3 n 28 70 34 C VV i8 12 1 5 25 49 41 H VV 18 10 2 6 2Z 61 39 Quick 16 8 2 6 18 47 35 8V V 17 8 3 6 18 52 1 Hollindlaan 1 8 3 7 19 57 58 Olympia i7 6 2 9 14 45 45 Unltas 16 6 0 KI 12 44 62 Alphen f 5 l 10 11 36 51 V 1 0 S 18 1 2 16 4 27 Afd II 2e klasse 1 B Overmaas 1 10 3 3 23 4 3 29 VDL 15 8 2 5 18 42 31 ODS 15 7 3 6 17 39 30 Gouda 17 S 3 6 19 35 27 DCL 16 7 3 6 17 0 25 Neptunus 15 6 2 8 14 42 33 Fortuna 15 6 2 7 14 36 40 BEC 17 5 4 S 14 34 45 St Hooger i6 5 3 8 13 40 32 O N A 16 4 1 11 9 23 62 landen Is het mogelijk het oorlogsgevaar te bestrijden Wij moeten 200 zeide de heer Albarda In tijden van gevaar als de democratie van buiten de grens mocht worden bedreigd achter de regeering gaan staan en samen met de andere democratisch partijen het heilig goed van de democratie en onze vrijheden tegen het fascisme beschermen Bij het debat werd het aannemen van de resolutie door velen bestreden Maandagmorgen heelt de heer Albarda ten tweede male de resolutie verdedigd Hij betoogde dat in den strijd tegen het fascisme de sociaal democraten de legeering moeten steunen door deelne mlng aan de regeering Laat de partu oppassen zoo waarschuwde hij dat door onbezonnen rltspraken nog niet meer verloren wordt Het Is moeilijk af te stappen van de oude resoluties maar het moet svij kunnen nationaal niets doen voor de ontwapening De basis is ons ontvailtn de resoluties van vroeger zijn danrom niet te handhaven Als er een oorlog komt en de Duitschers trekken door Nederland moeten wij dat dan maar toeiateny Er bestaan plannen van Dultscht generaals in die richting Houden WIJ vast aan ons vorig standpunt dan stooten wij groote groepen van ons de regeermg moet wetfn wat zij aan ons heelt Ik heb het woord van de dapptro onpehoorzaamiieid gesproken maar domstandigheden zijn veranderd wij moeten het oude standpunt verlaten De heer Albarda becMndlgde zijn luid toegejuichte rede met een hartstochte lijken oproep om terwille van de democratie de resolutie aan te nemen Kr was geen repliek De resolutie werd vervolgens aangenomen Bij motie van orde werd besloten de vooisieUen Inzake staatspensioen en cumllatie van lunctien op een volgend congres te behandelen Tot partijvoorzitter werd geko en Koos Vorrir k herkozen werden tot secretarispenningm U Woudenberg tot secretaresse mej mr Klbblns Peletier In het dag bestutir werden herkozen ür B M Wlbaut en de heer E Boekman in de vacature van den heer J W Mathijssen die 2lch niet meer herkiesbaar stelde werd H K de Miranda gekozen In het verdere partijbestuur werden herkozen de heeren ir J W ilbarda dr W Banning W Drees mr D A v Eek mevr Suze Groeneweg J E Stokvis en H Vlie gciiad met doodeiijken ulloop Een drietal meisjes komende van het Kprvelpleln leden per tiets In de richting van de stad Op een gegeven oogenblik moes ten zlj ten aan Sen rechterkant van den v eg staande auto passe pren en gingen itangezlen er van den kant van de stad een auto aankwam achter elkaar rijden Een van de meisjes genaamd J Sweep oud u jaar en wonende in de Korenbloemstraat raakte met haar voorwiel het achterwiel van het meisje dat voor haar reed Zii maakte een slingering en kwam daardoor met beide wielen In de tramrails terecht waardooi zij kwam te vallen vlak voor de auto die Intusschen genoderd was Deze werd bestuurd door een zekere Terwolbeek wonende Korvel chfweg Daar de alstand te kort was was de aanrijding onvermijdelijk zeer zwaar gewond werd het ongelukkige meisje opgenomen door den O G D en naar het ziekenhuis vervoerd waar het bij aankomst reeds overleden bleek te zijn Een riag ie ut toeren en de gevolgen Onder de gemeente Hulten heeft een onieluk plaats gehad waarbij een perFoon ernstig letsel bekwam Een paar jongelui uit Tilburg hadden een auto gehuurd en kwamen daarmee uit de richting Breda met een € er groote vaart In een bocht slipte de wagen en sloeg om De inzittenden kwamen met schrik vrij behalve een zekere De Visser wonende op den Dongenscheweg wiens hand gedeeltelijk werd afgerukt Door de GGD van Tilburg is de Jongeman naar het ziekenhuis te Tilburg overgebracht TragLsch ongeval te Necterweert Kind door auto overreden en opslag gedood Paaschmaandag omstreeks het middaguur reed een meisje met haar rijwielover aen rijksweg onder Nederweeit Achter op haar rijwiel voerde zij het b jarig dochtertje van den heer P bak I ker te Nederweert mede De wieirijdster wam met haar tiets in boTsmg met een met varkens beladen viachtauto uit Maarheeze Het rijwiel 1 ö werd gedeeltelUk vernield Het dochter 9 tje van P v erd niet Ingedrukte borstkas 6950 5966 opgenomen Direct ingeroepen genees i 6285 kundige huip kon niet baten Het meisje 6 5 6468 was op slag dood 6660 6697 De wieirijdster zelve Uep zoodanige 6892 6932 kwetsuren op clat zij naar het gasthuis 7165 7203 moest worden vervoerd 7S08 7317 het minste geruchtr gehoord Woensdagmiddag tegen lü uur hielp zijn i4 jarlg zoontjf de vrouw nog bij het blnnenhaltn van den kinder vagen Nooit heett hij Iets van eenige onaangenaamheid tusschen de echtelieden bemerkt In het perceel zeil dat een soberen indruk niaakl was de inspecteur van politie Waltman aanwezig voor nemen van vlngeratdrukken enz Een groot aantal nieuwsgierigen hield zich In de naoijheld van het perceel op STAOSNIËUWS van e n k werkelyk zenuwachtig kan genoemd worden de verschillende soorten van enuwachtigheid het verschil tusschen werjfciijke en schijnbare zenuwachtigheid aanMboren en verworven zenuwachtigheid de oorzaken er van en de genezing er va n Na de pauze heeft de heer A Kuizinga een inleiding gehouden Na sluiting door den voorzitter eindigde Db ten Brink met dankzegging Agenda 3 April 7 uur zaai Kunslniiii Soc Üiis Genoegen Feestavond van de Krnderbond i Apnl 814 uur Nieuwe Schouwburg Laatiite utsavond 4 April Geb Daniël 8 uur Cursus E H B O Leider Dr A Montague N P V afd Gouda Groep I Woensdag 4 April 2 30 Welpen clubgebouw L onderdag 7 30 Verkenners Zaterdag 2 30 Allen verzamelen Veemarkt Uniform Geen fietsen Precies op tyd HAASTRECHT Auto ongelukken Op lien Paaschdag heelt onze dijk zijn naam eer aan gedaan Niet minder dan vier luxe auto s resp uit Overschle den Haag Amsterdam en Rotterdam werden het slachtofter Door niet voldoende uitwijken reden de bestuurders van Je eerbte wagens elkaar aan en wel zoodanig dat de wagen uit Overschle van den dijk tuimelde Terwijl de politie ter plaatse was om van het gebeurde proces verbaal op te maken reden op een paar honderd meter afstand de belde ündere wagens tegen elkaar Niemand bleek hierbij gewond De wagen uit Amsterdam kon doorrijden die uit den Haag werd naar de garage Eegdeman gesleept de belde andere wagens werden eerst In den nacht weggebracht Ernstige brand Zondagmiddag tegen uur Is waarechimlijk door met lucifers spelende kinderen de hooibt rg naast de landbouwerswoning van den heer H Kraan nabij de Waaierfaluis in brand geraakt De bewoner werd door een voorbijganger gewaarschuwd aoch van stuiten van het Dt inmiddels verschenen motorsputt kon velnlg mefir uitrichten en men be paalde zich tot nat houden van de belendende schuren en stallen Om negen uur s avonds kon de brandweer Inruk Iten doch veiligheidshalve bleef da motorspuit lot Maandagmorgen op het nog smeulende terr n De woning Bthoort aan de familie Unz te Kijswljk en was evenals de inboedel verzekerd üe kinderen van den bewoner zijn allen bi lamllieleden ondergebracht terwijl üUn vee bi1 buren en kennissen kon worden gestald O N r Neptiinu 4 1 Goed spel der rood zwarten Het is O N A mogen gelukken om 2 kostbare puntjes in de wacht te sleepen Neptvnus miste weliswaar Vente en v Sparenonck maar het spel van onze stadgenooten waa van dien aard dat de overwinning vol komen gerechtvaardigd was Geleid door J Leutjes wist haar voorhoede voorturend goede en snelle aanvallen te ondernemen waartoe de Rotteramsche aanval dezen middag niet in staat bleek Reeds na 6 minuten opende v Meeren uit een voorzet van links de score 1 0 Kort daarna vergrootte J Leutjes uit een hoekschop den voorsprong 2 0 Tot de rust wist de Neptunus verdediging verder stand te houden Kort na de hervatting doelpuntte Luitjea op handige iwyze opnieuw 3 0 Hierna kwamen de gasten eenigen ty d flink inzetten Het gelukte lieïi O N A op eigen helfi terug te dringen In deze periode verkleinde Le Noble den achterstand 3 1 By een tegenaanval der gastheeren zag de Hoop kans Smit te verschalken 4 1 Neptunus gaf zich hierna nog uiet gewonnen doch de Goudsche achterhoede hield stand Ook O N A bleek niet meer in ataat het net te vin den V Ï O Sv Ojympia 2 2 Met fi onvolledig elftal speelde Olyiiipia gisteren gelijk tegen het voor degradatie aangewezen V LO S Als onder leiding van scheidsrechter J v tl Veer wordt begonnen stelt Olympia zich als volgt op Henriquez Oskam Schrave Verdoold V Tilburg Hagendijk Duys G de Jong Mallon v Zutfen v d Kende In het begin is Olympia iets in de meerderheid maar de van stal gehaaide ouddoelman v Baarie blykt de kunst nog niet verleerd te zijn Vyf minuten voor de rust geeft V d Hende evenwel aan Olympia met een goed schot de leiding doch enkele oogenblikken later weet Landsmeer mooi gelyk te maken 1 1 Na de rust is V I O S met het voordeel van den wind meerendeels in den aanvat Als er een kwartier gespeeld is geeft Verbluis een goede pass aan v Laar Deze trekt Cl alleen tusschei uit lokt den keeper uit j zijn doel en schiet netjes in het verlaten doel 2 1 Üiympia gooit er een schepje op doch V I O S houdt goed stand Als er nog 15 minuten is te spelen worden twee spelers van V I O S door hun aanvoerder het veld uitgestuurd en in deze periode weet Duys die ïinksblnnen is gaan spelen gelijk te maken 2 2 De negen V LO S spelers werken nu hard om den stand gelijk te houden en het gejukt Landsmeer nog bijna de winnende goat te maken doch zyn schot wordt og ö corner geslagen De standen luiden Afd II 2e klasie A GOUDA 3 April len tiveelal motorongevallen n vroeee hailed LAATSTE BERICHTEN DKAADLOOZB DIKNST Vulkanbsche uitbarsting op IJslaJnd De vulkaan Skeidar Joekel in het zuidoosten van IJsland gelegen is in wcrk ag getreden Reeds de vorige week werden sierko c anderingen aan den gletcher up den Skeidar waargenomen groote stukken ijs vi len m de Skeidarrivier waardoor deze tot ci n hruibenden stroom aanzwol Thans slaat een meerdere kilometers hooge vuurzuil uit den berg op welke de Reykjavik op 250 kilometer afstand nog kan zien De rivier voert kokend heet water mtde ttrwljl de uitbarsting gepaard gaat aa aschregen en onderaardsch gerommel De telegrafische verbindmgen in dit gebied zlJn geheel verbroken doch men gelooft niet dat menschen in gevaar zün aangezien de streek zeer dun bevolkt is Doodetuk ongeval De kok vajn H M de Koningin aanger ïlen en gedood OVERSOHIE 3 April De op den len j Paaschdag op den nieuwen Ryksweg onder Overschie aangereden en zonder tot bewust zyn te zijn gekomen overleden motorryder blijkt te zijn F C Kempen 37 jaar kok van FJ M de Koningin te Den Haag In verband met dit ongeval verzoekt de Burgemeester van Overschie den motorryder die bananen stonden te eten en het ongtval zagen gebeuren zich zoo spoedig mogelyk by hem te melden De onderhandelingen tuaschen Nederland en Japan DEN FLAAG 3 April Naar wy vernemen is nog steeds niet vastgesteld wanneer dü oosprekingen te Batavia zullen aanvangen inzake de handelsbeLrekkingen tusschen Nedf iland on Japan Wel heeft de Ned Regeermg een voiirste gedaan inzake het tydstip van aanvang der onderhandeii ngen maar tot op heden is daarop van Japansche zijde nog geen antv oord ingekomen Ook de aanwijzing van de gedelegc orden die uit Nederland zullen vertrekken om aan de besprekingen deel te nemen is nog niet gtachied Gisterenmiddag om streeks ia 15 aan de lange lijst van ongevallen 7J plaats vonden op de hoek Westhav Noodfiodstraat weer een toegevoeiT laatstge oemde straat kwam de mai der B uit Gouda met zijn wagen W de heer H uit Rotterdam met óm strr vtnat de richting van de Markt volle vaart naderde De twee motorrS gen ontmoetten elkaar op het kruisnzoodat een botsing onvermljdeliik wDe dame en de heer bekwamen uSverwondingen terwijl de motor liZ beschadigd w is Hedenmiddag omstreeks i m r u zich op de Gouwe nabij de Aaltje bS steeg eveneens een motorongeval voirgedaan Een motorrijder reed aldaar b voorkoming an een botsing met Z auto achter de boomen heen maar haaide tp ver uU met t gevolg dat hij m motor en al kopje onder ging Door enkele omwonenden Is de man op het dm gebracht Kaas De in belang toenemende iHuiti van de Goudsche markt De heer A P lolk hooid commies ter secretarie te Alphen a d Rijn heelt een overzicht in cijlers samengesteld van het aantal wagens met üoudsche ot Leid tche kaas dat in de Jaren 19 4 tot en met i i aan de kaasmarkten in de on derscheide e marktplaatsen van Zuid Holland en Utrecht werd aangevoerd UU ült overzicht blUkt dat sedert igji de Goudsche markt in partijen de gnwt s te aanvoer heelt en Woerden van de eerste plaats heelt verdrongen Het percentage van dt tn totaal aangevoerde agens was In ly i voor üouda 2i en voor Woerden 24 3 Voor 1933 zijn deze cijfers onderscheidenlijk 24 06 en 34 67 De groei van de Üoudsche markt V volgens het overzicht hoofdzakelijk gegaan ten koste vaTi de markten te Utrecht Bodegraven en Uithoorn Deze piaatsen zHgen hun percentage in den totalen aanvoer vrij aanzienlyk dalen Utrecht byv van 8 4 tot 5 76 Uithoorn van 5 tot 0 52 Het percentage van Bodegraven verminderde van 2 1 tot 22 54 Iti Se 2i klasse ƒ 20 000 ƒ r OüO ƒ 2000 ƒ 1500 ƒ 1000 ƒ 400 ƒ 200 ƒ 100 16272 NED STAATSLOTERIJ Trekking van Uinsdag 3 Hooge prijzen J 27 CJ023 10794 978 3596 1 S786 10029 11706 3091 10470 1476 1764 2165 66G1 7700 April 16263 l ryzen van ƒ 30 42 107 148 182 311 328 348 420 600 519 536 641 681 669 704 898 1032 1062 1067 1077 1180 1197 1240 1271 1457 1504 1644 1660 1712 1723 1742 1752 1967 2012 2026 2086 2242 2264 2272 2278 2434 2437 2466 2693 2858 2886 2903 2964 3060 3070 3121 3163 3442 3464 3469 3470 3661 3654 3666 3670 3S91 3892 3911 3928 4119 4198 4204 4256 4449 4486 4495 4528 4694 4698 4713 4716 4781 4800 4806 4822 4902 4915 4955 4982 6093 6099 6110 5160 6249 5274 6319 6442 5629 5688 5690 6594 5720 6725 5732 6762 6890 5892 6903 5912 5973 5979 6048 6078 6388 6390 6418 6428 6498 6596 6612 6634 6773 6786 68U1 6829 0970 6976 7091 7102 7221 7222 7223 7228 7348 7369 7449 7468 5 34 294 300 480 486 631 642 976 1014 1130 1163 1365 1402 1660 1674 1948 1948 2170 2172 2887 2433 2730 2829 2998 3023 3302 3389 3641 3648 3810 3843 4101 4116 1367 4399 4676 4611 4748 4760 4S61 4883 183 439 661 982 1090 1282 1588 1818 2110 2303 2661 2973 3167 3622 3781 4016 4811 4629 4718 4843 5019 5201 6476 5696 6786 6921 6103 6440 6641 6842 7120 7272 7501 267 447 602 950 1124 12S8 1644 1941 2166 2334 27111 328 3524 3 785 4019 4316 4541 4746 4846 6066 5208 5488 5630 6836 5938 6146 6464 664C 6876 7125 7303 7514 Afvalwedstrijd voor prols en onafhankelljken i W Matema 2 J Schnitzler 3 H V Hoeck 4 A Maes 5 J Verschoor ij K M eigen kracht wedstrUd voor amateurs en onathankelljken i A Cattel 7 p 2 p Biesheuvel 6 p 3 v d Meer 3 p 4 Riethoven Jr p 5 Berkouwer 1 p 6 Paets 1 p De iü KM werd atgelegd in 15 min 9 4 seconde 2 uurs koppelwedstrijd le klassement1 Wais v Hoeck 5 p 2 Riethoven Vertihoor 3 p 3 Heslinga Matema 2 p 4 Buysse Demel ï p 2e klassement1 Riethoven Verschoor s p 2 Maes v Di ik 3 p 3 WalE V Hoeck 2 p 4 Buysse Deneef 1 p 3e klassement l Buyssp Deneef 5 p 2 Wals v Hoeck 1 p 3 Maes V Dijk 2 p 4 RiethovenVerschoor 1 p 4e klassement 1 Wals V Hoeck 0 p 2 Maes V Dijk 3 p 3 Buy3s Deneef 2 p 4 Riethoven Verschoor 1 p 5e klassement I Wals v Hoeck 5 p 2 Maes v Dijk 3 p 3 Buyspe Deneef 2 p 4 Riethoven Verschoor 1 p Tc klassement 1 Wals v Hoeck 10 p 2 Buysse Deneef f p 3 Riethoven Verschoor 4 p 4 Maes V Dijk 2 p Totaal uitslag 1 C Wals H vj Hoeck 3f p 2 R Deneef A Buysse 17 p op twee ronden3 J Riethoven J Verschoor 15 p 4 G Hesslinga W Matena 2 p op vier ronden 5 A Maes D vDijk 13 p 6 P Oszmella J Schnitzler punten Goudsche Rennei sdub Excelsior Uitslag trainingsritten om Paascheieren A en B klasse over de Meern 60 K M A klasse 1 D Ramp 1 u 44 min 32 sec 2 W Severijnen i u 44 min 33 sec 3 Herkauwer 1 u 46 min B klasse 1 J v d Sloot 1 u 47 min 30 sec 2 D Prins 1 u 48 min 30 sec 3 K Slingerland 1 u 49 min 4 J v d Hoorn 1 u 49 mm 2 sec 5 J Zwaa n 1 u 49 min 3 sec 6 Dikhooff 1 u 53 min 30 sec Junioren over Oudewater Woerden 1 J Hofstede 2 Achterberg 3 de Pater 4 Hageman 5 A v d Hoorn MARKTBERICHTEN j Veemarkt Rotterdam I 3 April Aangevoerd 16 paarden veulen 1 ezel 799 magere runderen ei5 Prijzen per kilo Vette koelen le kw 5 60 2e kW 48 54 3e kw 3S 42 vette ossen le kw 52 56 2e kw 44 48 5e kw 6 40 stieren le kw 50 54 2e kw 40 8 e kw 38 40 vette kalveren te kw 1 00 110 2e kW 00 90 3e kW 60 70 graskalveren 49 44 19 schapen 52 6 42 25 19 I2 per stuk lammeren 54 50 6 ƒ 21 16 12 per stuk varkens le kw 35 37 2e kW 51 33 3e kw 27 29 Melkkoeien ƒ 24O 90 140 kalfkoeien 245 195 145 stieren 250 I9a 140 pinken 95 70 50 graskalveren 60 4 28 vaarzen ƒ 130 105 85 paarden 60 12 80 slachtpaarden ƒ 150 115 90 hitten 90 70 0 fokkalveren 20 14 10 per pond 0 21 0 16 slachtkalveren 8 6 4 per pond ƒ 0 45 0 40 35 tlggen nict genoteerd Vette koeien en ossen rulmer aanvoer handel kalm prijzen als vorige week Een prima beest 2 cent boven noteering Stieren tamelijke aanvoer handel vlug prijzen Iets stijver Vette kalveren ruimer aanvoer handel kalm prijzen onveranderd Een prima beest in et boven noteering Schapen en lammeren redelijke aanvoer handel vlug prijzen iets slljver Nuchtere slacht en fokkalveren aanvoer zeer ruim handel vlug prijzen hooger Biggen aanvoer gering Handel lui prilzen onveranderd Paarden tamelijke aanvoer handel vlug prijzen Iets hooger Kalfen melkkoeien rulmer aanvoer handel kalm prijzen statlonnair Vaarzen en pinken tamelijke aanvoer handel kalm nrljzen onveranderd Graskalveren rulmer aanvoer handel traag prijzen onveranderd Door de C R C werden ongeveer iTO vette runderen overgenomen Nachtere kalveenmarkt 2 April Aangevoerd 98 s uka Prezenvan ƒ 2 60 3 50 Handel stug Kaannarkt Bodegraren 3 April Aangevoerd 129 partyen w v Laatste Nutnavond Wy vestigen er de aandacht op dat de 5e Nutsavond wegens he overlü i n van H M de Konmgin Moeder uitgesteld morgen Woensdagavond in den Nieuwen Schotiw burg wordt gegeven Waarschuwing De Commissaris van politie te Hilversum waarschuwt tegen de praktijken van D van Splunteren wonende Ministerpark 10 aldaar die herhaaldelijk rn verschillende plaatseiyke bladen hier te lande advertenties piaatat waarin hy personen van goed ontwikkeling en m het bezit van ƒ 250Ö of ƒ fOOO een positie aanbiedt als directeur van een bJjkar toor eener groote ondernemmg Van Splunteren voornoemd ontvang momenteel van gemeentewege finan CH fcie steun Meerdere malen werd dezerzijds tegen hem ge waarde hu wd en dient de Uiterste voorzichtigheid met voornoemden persoon te worden betracht Uitslag van de verloting gehouden door Excelsior De hoofdprys van de lotery gehouden ten bate van de G en A V Kxcetsior is ge vailen op nummer 217 Verder vielen er prijzen op no 1 24 39 50 76 87 91 219 230 234 235 263 2fi7 287 303 332 336 339 359 360 369 371 379 414 418 435 457 487 536 551 608 619 660 685 696 777 781 855 876 Dl 925 940 962 993 995 De prijzen kunnen worden afgehaald hedenavond van 6 uur tot 8 30 uur by Th H den Adel Groeneweg 29 Volksgaarkeuken in de Volksgaarkeuken werden in de maand Maart verkocht in de zaal 834 porties afgehaald werden er 574 te zamen 1408 porties Scheepvaart dioor de Malicgatsluis Door de Mallegatsiuis kwamen gedurende de maand Maart 3820 stoomschepc i inhoudende 321352 M3 en 481 andere schepen met een inhoud van 91599 M3 totaal 4301 schepen inhoudende 412951 M3 Voorts 3 houtvlotten uitmakende 12 koppels of 39 lagen hout Völkts en Schoolbad Gedurende de week van 26 tot en n et 31 Maart werden in het Volks en Schoolbad verbruikt 161 kuipbaden 431 aproeibaden en 235 schoolbaden tot l 817 baden N V Goudsche Waterleiding Maatschappij Bltjkeng achterstaande advertentie maak de directie van de Goud sche WaterleidingMy bekend dat de dividendcoupon no 3Ö met ƒ 100 inwisselbaar is van J Mei a s HONIGS GROEN TESOEP 6 borden voor 20 ets gen In de plaats van G J Zwcrtbroek werd J V d Kielt uit Bussum gekozen De politie stelt naar dit ongeval een onderzoek In Dubbele moord I Vrouw en kind met de handen geworgd i e dader voortvluchtig In het perceel Veenkade 16R in den Haag hetft zich en rjrama afgespeeld Daar Is gevestigd een mrlkwinkel van N L V De zaak wfi s Vrijaag den gehtelen dae gesloten hetgeen voor een meiSwlnkel op zichzelf al eenigszins vreemd was maar het werd nog vreemc er toen de buren zagen dat zoowel op da deur van den winkel als voor het raam briel jes hingen terwijl op het eeno papier r geschreven stond Heden gesloten v egens tamllleomstandigheden en op het I andere Morgen gesloten wegens Umiiiej omstandigheden Men vond echter geen aanleiding de politie te waarschuwen Anders werd tiet echter toen gLsttrrvond de familie V bezoek kreeg van een broeI der van mej V vergezeld van een meikleverancler uit dt Torenstraat wien op hun bellen geen antwoord werd gegeten Deze vonden nu toch wel aanleiding fle politie van een en ander op de hoogte te stellen die nierop een onderzoek ging Instellen Via een belendend perceel en door over een schutting te klimmen verschaften surveüleerende agenten zich toegang tot de achterslaapkamer Daar deden zlj een gruwelijke ontdekking de 2 i jarlge echtgenoote var den bewoner V mej H H en het kind van het echtpaar het 4 maanden oud zijnde jongetje I Jacobus werden dood op bed gevonden Vermoedelijk wareh zij door worging om het leven gekomeh Aangezien de man niet thuis was en zooais later bij on derzoek bleek ook niet bij zijn familie I In Den Haag was ot was geweest zijn j zware vermoedens van mcord tegen hem gerezen De toestand van de lijken wees uit dat deze dubbele moord moet hebben I plaats gehad In den nacht van Donderdag op Vrijdag of Vrijdagochtend vroeg I Opsporing van den man wordt natuurI lijk verzocht Tot heden Is men niet achter zijn verblijfplaats kunnen komen HIJ moet vrouw en kind met de handen I geworgd hebben De vrouw werd gevonden met een frucitix In de handen I Het Is niet onmogelijk dat bij den dader financleele zorgen een rol gespeeld hebben bij deze wanhoopsdaad i Omtrent het huwelijksleven van v die nog maar kort gehuwd was is niets bijzonders bekend Wei moet naar verluidt de familie van de vermoorde vrouw Ieh tegen dit huwelijk hebben verzet Voor zoover hekend hielden man en vrouw zeer veel van elkaar ook van het bestaan van blzondere llnancleele moeilijkheden was niets bekend De hulsheer de heer B uit de Helmersstraat deelde mede dat de huur prompt op tijd betaald werd Uit een gesprek dat wij men den bovenbuurman den heer L hadden viel niets bizonders op te maken Deze stond zeer verwonderd toen in den avond de politie kwam teneinde langs den achterkant van het bovenhuis met behulp van een touw toegang tot het benedenhuls te krijgen De heer L had ook niet 7534 7543 7579 7615 7622 7635 7645 768 7693 7745 7759 7802 7872 7928 7957 7960 7964 7968 7970 7974 7984 7986 8008 8Ü19 8022 8053 8054 8059 8117 8125 8132 8140 8179 8183 8355 8403 8427 S472 8493 8501 8505 8523 8556 8561 8598 8678 8683 8694 873 8747 8749 879 3 8831 8853 8897 8899 8946 8963 8968 9031 9096 9133 9215 924S 9378 9388 9449 9492 9516 9435 Ö443 9555 9680 9641 9668 9694 9729 9775 984Ü 9857 9870 9876 9937 9949 9965 9995 lOÜlO 10011 10035 10074 10083 10122 10144 10145 lOlöl 10212 10220 10222 10223 10230 10308 103Ó9 10349 10357 10364 10375 10393 10411 10413 10417 10466 10566 10570 10659 10807 10831 I 10841 10872 10874 10893 10917 10922 10950 10963 10982 11058 11118 Ï1123 11125 11143 1 11155 11162 11168 11358 11380 11490 11592 11621 11709 11760 11767 11856 11861 11984 12009 12028 12084 12138 12146 12148 12150 12217 12224 12241 12246 12267 12271 12279 12311 12322 12336 12396 12433 12439 1246b 12518 12555 12600 12651 12684 12699 12702 12762 12781 12804 12829 12837 12917 1292t 12939 13037 13046 13070 13073 13110 13126 13164 13192 13224 13232 13278 13334 13336 I 13347 13352 13439 13473 13479 13564 13602 13606 13629 13647 13668 13708 13733 13746 13858 13937 14007 14016 14067 14097 14104 14108 14126 14170 14221 14285 14286 14298 14351 14382 14411 14419 14447 14455 14456 14506 14513 14517 14582 14602 14637 14641 14660 14671 14680 14685 14712 14727 14763 14780 14822 14836 14866 14900 14934 14956 14965 14966 14972 14976 14983 14986 15036 15046 15089 15117 15133 15139 15167 15165 15184 16187 15203 15248 15294 15313 15386 15407 15454 15503 15525 15548 15589 15612 15615 16622 15623 15643 15670 16697 15705 15708 15851 15878 16879 15897 16922 15930 15941 15948 15982 16046 16085 16092 16144 16145 16146 16203 16282 16333 16418 16427 16431 16477 16522 16525 16652 16616 16661 16698 16713 16768 16860 16882 16918 16934 16973 17024 17026 17088 17107 17193 17205 17277 17281 17312 17378 17379 17416 17441 1746 217527 17556 17566 17590 17594 17620 17640 17668 17734 17757 17880 17842 17887 17890 17940 17982 17993 17994 18000 18006 18020 18024 18038 18057 18O70 18087 18155 18180 18236 18245 18250 18266 18307 18344 18369 18433 18436 18464 18604 18531 18570 18579 18595 18600 18629 18644 18647 18687 18818 18829 18838 18866 18892 18902 19923 18948 18991 19010 19015 19020 19055 19104 19164 19172 19173 1920S 19244 19270 19278 19280 19299 19332 19389 19398 19422 19423 19437 19489 19513 19516 19533 19626 19636 19664 19677 19683 19709 19713 19752 19760 19761 19762 r9763 19800 19816 19884 19916 19921 19963 19968 20007 20012 20022 2008Ö 20126 20167 20173 20177 20188 20192 2020 20215 20367 20376 20393 20425 20448 20492 20619 20663 20668 20704 20733 20755 20781 20809 20811 20821 20853 20856 20873 20932 20947 20968 20963 GEMENGDE BERICHTEN Een groote reeks van onj evallen Dronken chauffeur veroorzaakt aanrijding Een meisje ernstig gewond Zaterdagavond heeft te Nijjnegen In de Sickerstraat een ernstlgp autobotstng plaats gehad De heer en mevrouw Benda en dochtertje reden In genoemde straat met hun auto toen van tegenovergestelden kant een auto naderde welke op zoo onvoorzlcttige wijze aen anderen uagen tegemoet reed dat oen botsing onvermijdelijk was De heer en mevr B kwamen er tamelijk goed af maar het meisje kreeg een ernstige wonde aan het gelaat en vermoedelijk een lichte hersenschudding De bestuurder die de botsing had veroorzaakt Linsen genaamd was dronken en werd door de politie onmiddellijk gearresteerd en naar de hoofdwacht gebracht waur hij den nacht kon doorbrengen Dronken chauHeiir veroorzaakt botsing Bij de Mulderpoort hi eft een botsing plaats gehad tusschen twee auto s De bestuurder van den wagen die de aanrijding veroorzaakte iemand uit Laren bleek beschonken te zijn HU werd In arre it gesteld Z n wagen werd ernstig beschadigd in beslag genomen Ken passagier v erd aan den rm gewond VIelsje van de duo gevallen Maandagmiddag is mej K die op de duo van een motor zat op onverklaarbare wijze daar al gevallen nabij de Zulderzeesche strastweg te Oldebroek Ze kwam met het hootd op den betonnen straatweg terecht en werd in bewusteioozen toestand een nabij gelegen woning binnengedragen Een ontboden geneesheer constateerde een zware hersenschudding zoodat het meisje niet mocht worden vervoerd Haar toestand is zorg wekkend f rnsttg auto on etuk nabij Keijen Maandagmorgen ongeveer half elf heeft nabij Reijen een ernstig autoongeluk plaats gehad Ken luxe auto uit Rotterdam waarin pzeten de bestuurder P R diens moeder en verloorde is rijdende mët een groote snelheid en komende uit de rich ting Breda gcsllnt en met vtjHe kracht i tegen een boom gereden De auto werd j grootendeels vernield De bestuurder P P kwam er het best af HIJ bekwam j slechts eenige Uchte verwondingen Zijn verloofde had eenige ernstige verwondingen opgelcopen Beiden werden naar het St Ignatius ziekenhuis te Breda vervoerd De moeder van P R was er t slechtst aan toe Zij werd bedusteloos opgenomen f en naar het Diaconessenhuls te Breda overgebracht Haar toestand was gisteravond nog zeer zorgwekkend DoodeM 1k ongeluk te Tilburg Meisje door een auto overreden en gedood Gistermiddag heeft op den Korvel scheweg in Tilburg een ongeluk plaats SPORT EN WEDSTRIJDEN VOETBAL Uitslagen van 1 en 2 April K N V B AFDBELING I Promotiecompetitie e klasse BVV Vrlendenschaar 1 3 AFDEELING II Ie klasse Excelsior Hilversum na verlenging 2e klasse A VIOS Olympia 2 2 plien Hollandiaan 5 5 HVV CW 4 1 2e klasse B Gouda Overmaas 1 4 UNA Neptunus 4 1 BEC St Hooger 2 Tortuna DCL 1 1 ie klasse C St Volharden RDM 0 1 Mhevenlngen de Musschen l 1 te klasse D Haastrecht Lekkerkerk Schoonhoven Waddinxveen 5 J Bes 2e klasse B Neptunus 2 DCL 2 2 Olympia 2 Xerxes 3 2 3 Hes 3e klasse A Alphla ADO 3 2 6 HDV 2 Bodegraven 2 2 1 Res Je klasse D Neptunus 3 ONA 2 6 Gouda Overmaa 1 4 De scheidsrechter was zoek He vry talryk opgekomen publiek heeft ïich alvorens de weriatrUd een aanvang nam m een uur kunnen koesteren in het warme y T I M P afqsuuoziudv Gelukkig tellen wè hier in Gouda een lus arbiter n 1 de heer S v d Kraats zich beschikbaar stelde zoodat de kamp mi uur een aanvang nam S had niet het peil welke meii ergelüke ploegen zou kunnen verwach en als de scheidsrechter de teugels niet felH had was de match ongetwij i 2 WIELRENNEN Upenings wedstrijdenGoudsche wielerbaan Dubbele zege voor Cor Wals Groote belangstelling De seizoen openingswedstrijden welke gisteren op de wielerbaan alhier werden gehouden hebben bewezen dat de wielersport sinds verleden jaar aan populiirltelt niet heett Ingeboet De publieke belangstelling was tenminste weer buiI tengewoon groot t Voor de wedstrijden aanvingen werd Cor Wals bij monde van de bekende wlelren expert en secretaris van de N W U den heer Swaab de Beer gehuldigd voor zUn prestaties op de winterbanen terwijl hij tevens de hoop uitsprak gezien de groote belangstelling voor de wielersport dat het verbod voor het houden van wegcourses spoeilg opgeheven zou worden Het programma bevatte enkele Interessante nummers Er werd begonnen met een sprint over 4 ronden tusschen Riethoven en Heslinga Tijdens de laatste ronde kwam het echter tot een duwpartij tusschen belde rijders waardoor Riethoven een geduchte bulteling maakte De 5 K M achtervolging werd een gedecideerde zege voor Wals Nadat er enkele ronden gelijk opgereden was begon Wals na 8 ronden zoo geweldig in te loopen dat hij Buysse na 11 ronden en 70 M had Ingehaald Een mooie prestatie welke wel het gevolg zal hebben dat Wals zich nog meer opdit nummer gaat speel al Iseeren De hoofdschotel bestond uit een tweeuurs koppel wedstrijd met 6 klassementen en Is over het algemeen een aardige course geworden met enkele zeer spannende momenten In het begin be j heerschten de koppels Wals v Hoek en j Riethoven Verschoor ïiet veld volkomen en al gelukte het dan ook aan een der koppels om een halve baanronde te nemen dan was Wals er direct bij om zijn rug te krommen en de ultloopers In te halen Het Is dan ook Wals Hoeck die het eerst succes hebben en een ronde Al feld vYc vciMjuiiiug ontaara in de eerste helft was Gouda byna voortZ7a loch haar voorhoede sl isr en onbesuisd zoodot cces uitbleef Uit een comer op het doel r gastheeren wist Kramer kort voor de t gg kopbal Overmaas de leiding Nifli T P e beter aan den tÏÏj sche helft het terrein van Goen hoekschop vergrootte rt voorsprong 0 2 Leeflo ® k gaf Pruyssen krZ r 0 3 Kort hierna de L A toegespeeld terwüi vtouasche backs verkeerd stondeTi opgeWvL t r trachtte door uitloopen het Itang Ca ® ené benutte de speeld J IJ o n 14 minuten ffe oe t i bleven dapper doord eer 1J4 e redde Kevze ta een ruwe vertooning ontaaixl Verder wordt aan obligatiehouders beljend gemaakt dat uitgeloot zijn de leening 191 geheel en van de leening 1926 de nos 24 6 108 en 128 Voor meerdere bijzonderheden zie men de betreffende advertentie De Johaimea Calvünachool De jaarlüksche oudcravwid Woensdagavond heeft in het gebouw Tot Heil Volka de jaarlyksche ouderavond van de Johannes Calvynschool plaats gehad waarvoor veel belangstelling was De voorzitter de heer P D Muylwijlt üpende het aamenzyii op gebruikelyke wijze en wees naar aanleiding Van Nehemia er op dat ie stryd tegen de Chr School en OP kerk er heden ten dage nog is Na zang van de meisjes uit de M U L O klassen leidde de onderwyzer D van Wp in et zenuwachtige kind Spr noemde verschillende verschijnselen op grond waar KAÜIO TELEGRAFISCH AVBEBBEHICHT 3 April Hoogste stand 7Y9 0 te Zema Laagste stand 757 8 te Marseille Verwachting Zwakke tot matige oostelyke tot zujd oosteiyke wind Helder tot licht bew jikt Behoudens geringe k ns op onweer Iets warmer overdagr ïntil Ta SiTriK U ook namens de U inen Aooi Uw Jiarlelljk medeleven en vüpT Oe ontelbare blijken an deelnoming van U ontvangen Bij allen weemoed welke door het hart gaat an het Kind dat Haar Moeder moest alstaan is het onvergetelijk heer Jijk te ervaren de lletdevoUe hand v n God die alles zoo beschikt heeft Ztj heett niet beseft dat Haar krochten de hooge sloopende koortsen nlec zouden kunnen weerstaan Zlj Is In de armen van Haar Hellendingeslapen zonder het naamloos lijden van alscheldnemen te hebben moeten ondergaan zich ook In de Jaatste dagen van flaar leven omring wetende van Hen die Haar het netste waren Thans waar Vij Haar moeten mi s =en = znoals Wi i Haar steeds zoo gaarne bi Ons en om Ons zagen hliltt het be langrljkste Zij en Haar liefde Ons omringen Ai trachtte steeds een zegen te zijn voor ons allen Ik besluit met den wensch dat de pgen zich voor U en Mij moge uitstrek ken tot ver over Hare groeve Ik heb gezegd Het Paaschcongres van de S D A P Nationale ontwapening niet mogelijk thans actie voor Internationale ontwapening In de groote zaai van het N V Huiti ll L trecht is Zaterdagmiadug te uur het jaarivjksch congies oer ö U A P geopenu met een rede van den aitredenden partijvoorzitter den heer J üudegeest De heer Oudegeest verklaarde zich dankbaar voor het leiL dat de parilj tot dusver nog gespaard is geble en voor evenementen die de partljeenoüten in een aantal landen te verduren hebben waardoor hun levenswerk Is verwoest en hun leven en vrijheid bedreigd Het verheugde hem dat de partij m staat was geweest dengenen die zich uit hun vaderland gestooten zagen den steun te bieden die zij noodlg hebben Spr herdacht de talrijke vrienden m de concentratiekampen en gevangenihaLii en de velen die gevallen waren m aen strijd voor vrijheid en recht Vol dankbaarheid en trots bracht hij een laalsten groet aan de helden van Oostenrijk die de beginselen der democratie en de rechten des volks hebben verdedigd tot han iaatsten snik en de geheelc wereld een schoon voorbeeld hebben gegeven van moed en trouw in den strijd tegen den vloed van barbaarschheld die over fcuropa gaat Tot het uiterste heelt men gewacht den burgeroorlog te vermhden en indien de Oostenrijkdche regeering tegenover het aanstormend natlonaai sociahsme de grondwet en volks Het vertrouwen waarmee de partij het komende jaar tegemoet gaat geldt slechts zeer ten deeie van de binnenlandsche pohtlek Eenlge burgerlijke groepen en vele burgerlijke dagbladen gaan voort met hun pogingen om de regeering te drijven op den weg naar de uitsluiting van de sociaal democratie uit de volksgemeenschap Er zijn teekenen dat de regeering de gevaren begint te zien en aan den kwaadaardigen aandrang weerstand wil bieden Op verschillende belangrijke punten zal de regeering de houding die verleden jaar na een volkomen onjuiste uitlegging van de gebeurtenissen met de Zeven Provinciën tegenover S DAP en N V V Is aangenomen dienen te herzien Spr denkt niet dat de aangenomen houding de partij belangrijke schade zal toebrengen want het aantal afdeelingen steeg in het Pfgeloopen jaar met 5C terwijl 55üü nieuwe leden het ledental van öi 914 op S7M12 brachten Ten iianzlen van het buitenland is niet veel vtrheugends te vermelden Voor de landen die voor 1918 de democratie met gekend hebben Is zij een korte droom geweest en een schoon lichtpunt in de en polltleken nacht vormt slechts de vfiklezing voor den Raad te Londen tn in eenige andere plaatsen van Engeland Het jaar 1933 was een moeilijk jaar maar de heer Oudegeest eindigde met zijn vertrouwen In de toekomst uit ia spreken dank zij de thans aanwezige actlvltei en toewijcnng der partij Hiermee verklaarde hij het congres voor geopend Applaus Bij de behandeling der kwestie Duvs verliet deze wijl hetp het woord werd geweigerd üe bijeenkomst Over de partijleiding on de houding van het bestuur inzake de anti oorlogsHga gaven zich J sprekers op Mevr De Vries Brulns pleitte tegen verslechtering depositie van de vrouw Ook de Duit=che boycot kwam ter sprake en de houding der s D raadsfracties bij voorstellen tot loonsverlag ng van overheidspersoneel Ir Albarda verklaarde dat de anti O L op militairen leest was geschoeid en bereid Illegale wegen te volgen Zondagochttnd lichtte ezelfde spreker de conclusies van het rzienlngsrapport toe en verklaarde dat f S D A P bereid Is iedere regeering te nnen die de democratie beschermt het fascijsme bestrijdt Spreker be Dpt dat wijziging van het partijstandrunt geboden Is t o v de nationale ontwüpf ning welke actie zal moeten plaats mak n voor een ten behoeve van Internationale ontwapening De S D A P kan In ons land den strUd voor de ontwapening niet zelfstandig voeren slechts in overleg met andere Ë rr r rvs f behalve Wals Hoeck ook Deneet Buysse concurrenten voor de eerste plaats zijn De koppels Riethoven Verschoor er Heslinga Matema de twee geduchte concurrenten voerden een onderlinge strljo om de 3e en Ie plaats waarbij Rlethoven s sprlntcapacltelten doorslaand waren Voor het eindklassement had nog een klein incident plaats Tijdens een bUn t geslaagde ultlooppoglng van Wals v Hoeck en Buysse Deneef klapt het bandje van Wals Doordat v Hoeck niet volgde kende de jury de ronde wel aan de Belgen toe maar niet aan de Hollanders Wals appelleerde en piet hem ten groot deel van het publiek tegen deze beslissing maar heett later toegegeven dat ze reglementair juist was Dat er ontzettend snel gereden is bewijzen de volgende afstanden na 1 uur rijden 45 K M 53 M na z uur ï K M 500 M De uitslagen lulden Sprlntwedstrijd over 1 ronden voor prots en onafhankelljken le rit l p Oszmella z B Deneef laatste ronde 160 5 M il l sec 2e rit l G Heslinga Z Riethoven laatste ronde ll 1 sec verllezeisronde i J Riethoven z Deneef laetste ronde lo B sec wlnnaar sronde 1 Oszmella 2 Hesslinga laatste ronde 11 sec 1 Totaal uitslag 1 Oazraella 2 Hessinga l Riethoven 4 Deneef S KM achtervolging 1 c Wals z A f 16 17 Handel flauw Kaasmarkt Oudewater 3 April Aangevoerd S partyen S60 stuks 1 Ü0 K G le soort m r m geen aanvoer Prys Ze soort m r m ƒ 15 17 Handel traag De 4 pCt Nedeii Staatsleening 1934 groot ƒ 900 000 000 Blykeng een advertentie in dit blad steit de Regeering op 12 April a s van 9 uui 9 morgens tot 4 uur s middags de inachryv ng open op de 4 pCt geldleening 1934 van den ytaat der Nederlandeii tot een bedrag van ƒ 900 ÜOO OÜO waaivan de ded iemiiig is verzekerd tot en bedrag van ƒ 230 000 000 De schuldbewijzen aan toonder zijn gra t ƒ lOU ƒ 500 en ƒ lOOO en worden uitge evp n tegen den koers van 100 pCt De inschrijving staat open ten kantore van den Agent van het Ministerie var Financien te Amsterdam en van de Bybank van De Nederland sche Bank te Rotterdam plsmede bij de Agentschappen van De Nederlandsche Bank met recht van voorkeui voor houders van obligation der aflosbaar gestelde leeningen n i de 4 pCt leening 1916 de 4 2 pC t leening 1916 de 4 pCt leening 1917 de 4 pCt ieening 1928 dn de 5 pet leening 193211 De aflossing van de nieuwe leening begint op 1 Mei 1935 tot ten minste 1 05 pCt van de geheele schuld vermeerderd mei hft bedrag der door die verplichte afiohsingen vrijgevallen rente De aflossing ge c iiedt k pan De schuldbewijzen worden by loting vóór 15 Maart te houden ter af ossing aangewezen De leening zal in uiterlijk 40 jaren zijn Tf gelost De afiosbaargestelde obligatièn verjaren 30 jaren na den eersten dag waarop zij aflosbaar zijTi Het prospectus en de forniuüeren voor de inschrijving zyn verkrijgbaar vanaf 4 April aan de kantoren van inschrijving De inschrijvingen moeten beloopen bedragen van ƒ 100 of veelvouden daarvan Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 29 Maart 3 April Ofücleel De storting moet geschieden op Dinsdag l Mei 1934 vóór 12 30 n m te Amsterdam ten kantore van De Nederlandsche Bank en elders ten kantore van inschrijving 7 62 5P 85 9 76 34 62 47 91 34 10 39 35 38 55 I onden Berlijn Parij t België Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm O lo New York 7 63i 58 77 9 75i 34 57 47 87 34 15 39 40 JfS lO 1 48i Bij elke storting worden voorloopig recepissen aan toonder uitgereikt welke zoo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden i iigewisseld RADIO NIgUWSi Programma voor heden Nlet orricleel 6 19 6 16 20 30 20 30 12 78 12171 Praag Madrid Milaan Prolongatie U l Beursoverzicht Op de Amaterdamsche beurs waren vandaag Unilevers goed gedisponeerd en de koers steeg pl m 2 Toch bleef de hoogste koers niet behouden Aku s verloren iets van hun hoogste koersen Philips avanceerden by den inzet 27r doch later liep de noteering tot een fractie beneden het slot van Donderdag Ford waren gedrukt evenals de Petroleumwaarden op verkoopen voor Fransche rekening De Amerikaanche soorten waren iets vaster Tabakken goed pryshoudend in verband met het feit dat geen onderhandsche verkoopen meer zullen plaats hebben H V A s openden vast doch het slot was iets luier De belangstelling voor Redjangs was geheel verdwenen Amerikaansche fondsen liepen op terwijl Duitache cbligaties verdeeld waren Ned Staatsfondsen trokken iets aan hoewel het eenige teleurstelling wekte dat de nieuwe leening a pari zal worden uitgegeven terwyl 99 verwacht werd Hilversum 6 00 Dinerconcert door het Omroepurkest o l v Dr Frieder Weissmann 7 00 Luisterwedstrijd voor kinderen 7 30 Engelsche les 8 01 Nifuwsberichtfn Vaz Dias 8 05 Anti vervelmgskuur Ge ar eerd programma met medewerking van Kovacs Lajos en zijn orkest de A V R Ogirls Alex de Haas Pierre Palla Mariette Strié Max Tak en Han Hoilande Verbindende tekst Jai ques v Toi 9 4 Voordracht door Mr A W Kamp 10 00 CoTieert door het Omroeporkest o l v Dr Frieder Weissniann Soliste Janine Weill piano 11 00 Nieuwsberichten Vaz Dias 11 10 Aansluiting met hotel Café res taurant Central te Den Haag The House of iLords of Gramofoon Huizen 6 30 Gramofoon 6 40 Cursu 3 Esperanto 7 15 Het Kerkgebouw door Pastoor H v Beukering 7 45 Middenstandskwartiertje 8 00 Het K R O orkest o l v Joh Gerritsen 8 30 Persbureau Vaz Dias 8 35 De klok is van slag Radio klucht van Anton Hamik Regie Pierre Balleduks Vertaling Felix Bekkers 9 05 K R O Or ktst 9 45 3 Keddy e 10 05 De K R O Boys o l v Piet Lustenhouwer 10 30 Nieuwsberichteii Vaz Dias 10 35 De drie Keddy s 10 50 Vervolg voorheen en thansprogram ma 11 30 Gramofoon Vanaf 1 April 1934 geven wij tijdelijk 101 KORTING OP DE STOOM PRIJZEN DE PELIKAAN reinigt werkelök CHEMISCH tegen tarieven welke aan de tüdsomstandigheden zyn aangepast slechts één behandeling DE ALLERBESTE tegen de laagste prijzen dank ztJ onae moderne inrichting en efficiënte werkwijze GOUDA DOET IE GOED STOOMEIIJ EN ÏEIVEIIl JE PElIXUill TELEF 3066 WAT DE PELIKAAN DOET