Goudsche Courant, zaterdag 7 april 1934

§ 9 18569 Voor den verkoop van EETBARE VETTEN en OLIEëN wordt een AGENT gevraagd die bü Bakicerijen Restaurants etc te Gouda ood ingevoerd i s Brieven onder no 1329 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda b E R I A Ten toonstelling Helpt H H WInkelltrs moeilijke tijden overbruggen A D OVERSTRIJO HORLOGES PENDULES KLOKKEN HOOGSTRAAT 223 ROTTERDAM TELEF 64189 Ge n ziel is troosteloos zoolang zij J voor één sterveling kan voelen m en vertrouwen FEUILLETON OMZETBELASTING Bestel orders met firmanaam ingedrukt los zoowel als in bloc vorm worden vlug en tot billijken pr S geleverd door Drukkerfl A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA TEL 2745 Ik kom Juist van de Hall antwoord lordon eenlgszlns gereserveerd Ik wn naar de stad li 7 l h oplettend aan Ik uimv P Hall bent geweest nk het scherp maar Ik dacht dat je ïorlge week weer vertrokken was at Is ook zoo gaf Plordon land ten antwoord alsot hll DU zlchzell eraoog hoeveel hU los zou laten Van overgewlpt om sir Percy even te Wilt Ü vermageriD Op welk KiedeeltJMkn het lichaam U ook wensoht ZONKE baden dieet of geneesmiddelen Uitwendig en onschadelijk Resultaat na 6en dag zichtbaar Vraagt gratis aanwijzingen en referenties aan Mevr COLENBHANDER Overtoom 445b Amsterdaip W faa f Toen scheen een Jd btj hem op te komen en hem Mslult te brengen De kwestie er P Iten toon dat ons Iets WIobTS is overkomen toen ïir H en Wl ntwoordde Wilson vragender a Jiweelen van m n vrouw oraen Verscheidenen diamanten Wormpoedeps genaamd Fermitan werken BETER dan alle andere wormmiddelen en mogen nUft gelijk gesteld worden mfflt wormkoekjes bonbons torentjes enz daar al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoederg genaamd Fapmitan bezitten een bijzondere vindingrijke samenstelling en verdrijven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bü volwassenen als b j kinderen WORMPOEDEKS genaamdj FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 PpWMKED ilarx onovertroHeninrurüatinq I cmaakenkükjüiat perHmUkmh 7im d90j ttaiia gedcc ieeni melchocoiüde ïf Ottd CHOCOLATERIE Hoogstraat 17 Qouda Overal verkrijgbaar of direct van lacolia Miria Wortalliser OUDE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Men wachte zich dus voor namaak Wormpoeders niet voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschou t ngevplgt Vlif lbtselinqe afkoei nci ASPIRIHhelot Steeds Ü iii iMend v rkri 9t Aar in da oran bandbuü i w ao labL 10 ctt n oianl iahtM van 3 labl 10 e Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwijk Bodegraven 15 000 Gezinnenin Gouda Haastrecht Stolwük Berkenwoude Bergambacht Gouderak Ouderkerk e d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLA S WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOB WADDINXVEEN 1 De bladen met de meest waardevolle publiciteit § 3 DE OMGEVING VAN GOUDA I TOT OP 20 K M AFSTAND is alleen grondig te bewerken door te adverteeren in onze 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgi n gij onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL Siet voor niets krijgen wij jaarlijks geregeld bezoek van Huishoudscholen uit alle oor j den van het land Oe Directrices weten naar al te goed t verschil usschen BOOG Azijn en anderen en achten net noodig dat ook hare leerlingen weten hoe BQPG Azijn wordt BOOG AA5 Aillf1ffl BBIEI tN W HAARLEn Ebtrai F RENEHAN T d HEUDEN ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 GE KUMT VEEL GELS OVERHOUDEM en bovendien krijgt Ge bij aankoop van f 30 en hooger aan onze bekende Heerenen KInderkleeding nevenstaande MODERNE SCHEMERKLOK CADEAU Gij die van deze zeldzame reclame nog niet hebt geprofiteerd weest er thans vlug bij STERKE MODERNE HEERENCOSTUUMS f 12 16 19 en hooger UITERST SOLIDE HEERENCOSTUUMS f 22 26 29 32 en hooger 50 JONGENS PLUSFOUR COSTUUMS 75 6 5 SP 10 en hooger f 4 idem met 2 PLUSFOURPANTALONS óf 1 plusfour fouren 1 lange of korte pantalon naar verkiezing f 15 = 17 5 19 50 Hooger JONGENS SPORTPAKKEN m t grotls 2de broekj f 2 5 3 25 4 50 5 5 7 50 hooger m GROOTSTE SORTEERING HEEREN EN DAMES REGENKLEEDING FALCON BIGBEN ENZ Ruime keuze in Heeren en Kindermodeartikelen Schillerhemden Poloshirts met korte en lange mouwen enz ZIET DE ETALAGES M QGflZYN MEDEMaND KÖTTENBURGiCO = SSSHoogstraat hoak W Wagenstraat Rotterdam i EEN NIEUWE JAARKRING EN EEN NIEUW SEIZOEN Weer is de zon haar zegetocht begonnen weer ontluikt allei wegen het frissche jonge loover Reeds scheren de blanke zeilen over het blauwe bi uisende water Straks schalt de sonore roep van den koekoek over de plassen en bouwen karekiet en wouwaap hun nest in het wuivende rietwoud Gaat naar de Reeuwijksche Plassen Zon water en wind wachten U Leer den weg kennen in deze heerlijke natuur Het rijk geïllustreerde boekje van Dr A S C H E Y GE O ND bevat alle noodige gegevens vW den wandelaar den natuurliefhebber en den watersportsman VcrkriJKbaar ad SO ets in eiken boekhandel en 1 bij de uitgexers A BKINKMAN ZOON Gouda 73 aargang Zatai dafl 7 April 1984 WDOTPÖÜÏiSTr NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTRFKFN wiviii K KJifcUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschünt dagelijks behalveZon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f2 26 n r 1 17 per kwartaal ƒ 2 90 Per weer22 cent overat wL LTzUlrp V Z Stadt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 geschiedt o ra K S Into petni SSrenTe t Sen S 2 7TS oa S 4 M0T Bedactie Telef ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bèzorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkriug 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnuramer 25 bgslag op den prfls Liefdadigheids ödvertentiën de helfj van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereducMrden priJs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zü n ingekomen teneinde van opname verzekerd te zU Dezfe Courant k miMn ejeJuizenden gezinnen GegTrandeerde opïagTéSÖOlT al dan niet tydelyk bestanddeel in het gemeenschapaleven is niet uitgestreden Daarom mogen wy ons niet verbazen over de verzuchting van hen onder ons wien het tegenloopt dat wanneer de toestanden maar niet zoo ongunstig waren alles in hun i leven zooveel boter zou zyn Het leien dakje Kr is een grond van waarheid in deze verzuchting Maar ook niet meer dan dit Wdar is het dat de mensch afhankely t is van de sociale omgeving waarin hy te leven heeft Wó6r ia het dat hy in zyn omgeving de middelen om te leven zoeken moet Niet waar ia evenwel dat die middelen geheel beheerschen het leven van hem die ze aanwendt Het is de w y z e waarop met de middelen gewerkt wordt het ia dus tenslotte weer de mensch zelf die naar mate van zyn krachten Veel of weinig van zyn leven maakt met de beschikbare middelen En wanneer we nu heel dien maatschappelyken vooruitgang waarop wy zoo trotsch zyn intzyn ontwikkeling volgen zien wij dat deze het werk is niét van de afwacljters niét van de klagers en zuchters maar van de taaie volhardende lieden die zich niet de wet laten voorschrijven door het Jnilieu Zy kennen de eigen Krachten en wet n dat deze het zijn maar ook deze alléén waarop de mensch mag vertrouwen in zyn moeilijken levensstrijd Niet de bestaans middelen beheerschen het karakter van een periode in onze beschaving maar de wyze waarop zy worden aangewend Hoop op betere toekomst o zeker maar het komt al weer niet aan op de hoop maar op hem die hoopt Het kan dunkt ons in onzen tyd niet te dikwyls worden herhaald op den mensch komt het aan hy is primair de on eving secundair Waren de omstandigheden maar beter dan Ja maar wie futloos ja toont dit zelfs als voor hem alles van een leien dakje gaat Hij iö ook geen bouwer van dat leien dakje r at waren anderen durvers moedigen volhardende lieden Hoe staat het met deze bouT ers in onzen tijd VOOR GOED ËN GOEDKOOP DRUKWERK IS HET BESTE ADRES A BRINKMAN Zn Brieven uit de Hofstad MCCXXIH Schcveningen Nu is de winter waer voorby en den Haag wendt het aangezicht van de stad af en keert zich naar het Westen naar de zee den boulevard naar Scheveningen Met hoop en moed gaat de badplaats het seizoen tegemoet al zal er in stilte vrees zijn Ér is niets dat doet verwachten dat een kentering zal jjn gekomen In den toevloed van gasten Verleden jaar heeft het befaamde spel meer getrokken dan iet anders maar men moet er niet op rekenen dat dit ook thans weer zal worden toegelaten Nieuwe attracties zullen er niet zijn en alles sjokt natuurlijk op den ouden Veg voort Jaar in jaar uit is dat nu al het geval geweesfc en misschien heeft men zich er by aangepast want noch het aantal hotels noch dat der particuliere pensions vermindert noemenswaard Men schijnt zieh dus te redden en dat is al heel wat waard in den tegenwoordigen tyd Het 18 moeilijk hoogte te krygen van deeigenlyke situatie in den Haag Het lijdt geen twijfel of veleh zyn hard achteruit gegaan financieel en maatschappelijk Anderzijds schijnt toch het meerendeel zich te handhaven zy het dan met groote beperkingen En deze treffen natuurlijk in de eerste plaats datgene wat min of meer als luxe valt aan te merk Dawonder vallen ook de lidmaatschappen van allerlei vereenigingen en instellingen die voor een deel slechts met groote moeite zich staande houden Vele van deze zijn genoodzaakt haar atbeidaveld in te perken om op die wijze de kans te behouden dat bü eventueelc betere tijden aanstonds weer op breeder schaal kan worden gehandeld Enkele oude zaken hebben het al afgelegd en wtaarschynlijk zullen er nog meer volgen Eén der oudste hotels eertyds met een kHnkenden naam geleidelijk echtei naar den tweeden of derden rang verschot ven is dezer dagen failliet verklaard Of het daardoor aal verdwy nen is ons niet bekend En zoo gaat er telkens ééu dan op dit en dan op dat gebied naar de haaien Heif is voor den middenstand den handcldryvenden middenstand een zeer zware tyd en men moet er ilog verstomd van staan dat zoovelen op de been blijven De concurrentie ia tot het uiterate opgevoerd en toegespitst zoodat de winst tot het minimum is beperkt En nog maar steeds komen er winkels bij in het centrum zoowel als in do buitenwijken De Btryd voor de middenatanders Maar ook voor andere middenstanders is de strijd zwaar Voor de kunstenaars zeker niet het minst En dan te denken dat de Regeering den moed had van de schilders Dit nummer bestaat ujt drie bladen Tncnupf ST JokbTK Het leien dakje In tijden van maatschappeiyke crisis wanneer het leien dakje waarlangs onder normale omstandigheden alles ongestoord en naar wensch voortglydt geducht beBchadigd is doen allerlei theorieën over het leven en schema s van betere samenleving opgeld bij de onder de ellende van d crisis gebukt gaande massa Zoo is het steeds geweest in de historie en zoo zal het eok wel bleven Aan woorden van troost en opbeuring heeft de mensch b oefte zy versterken hem in zyn hoop op spoedige verbetering van den toestand Kn wat hoop beteelcent voor den mensch teekende ons Thomas Carlyle in zyn treffende woorden O gezegende hoop eenig voorrecht de s menschen die op de enge muren z ner gevangenis heerlijke uitgestrekte landsclaappen maalt en zelfs in den nacht des doods den heiligsten dageraad doet lichten Ontneem den mensch de hoop en ge ontneemE hem de kracht te leven Want wat toch is het leven in zijn geheel anders dan de vormwording van zyn strijd voor de bepeilting van een gesteld doel En wie zou dan niet hopen in dien strijd te zegevieren ffordt zooals in onze dagen de levensstru d iwaarder en moeilyker dan wy verwacht hadden ja ontwaren wy zelfs dat er on méér moeilykheden in den weg worden gelegd dan wy tot nu toe gewend waren dan ijehoeft het heel wat innerlijk krjcltt om den moed erin té houden en geraken velen onder den indruk van leuzen en frazenPWÜkers due al dan niet te goeder trouw dm met zich zelven worstelenden mensch voorhouden dat al die narigheden des levens alle teleurstellingen en onverwachte moeiiükheden te wyten zyn aan de inrichting der samenleving Wéér zien wy opgajig gemaakt door de theorie die in het begin der vorige eeuw door mannen ala Godwin Robert Owen en Charles Fourier verkondigd werd n i dat de omgeving en de omstan iigheden den mensch maken Zeker wij zyn sindsdien in wetenschappelijke kennis vooruitgegaan naïeve voorstellingen van een aardsch paradijsleven als f ourier ons gegeven heeft brengen ons niet KW van de wys maar de gedachte waarop de Fransche utopist voortbouwde wordt door velen nog niet als waandenkbeeld beschouwd en uit ons brein verbannen Ook wisde atryd over de vraag of het individu b i tiwiif riAn 1 OM fe Of R oofipJt EERSTE BLADT Woofiniizif EGnTK£ 3IvotRiNaKoOP Öf1 fj 3 3 O CQi SJ 5 Tp S ï S KilniP iCfBF v Vllll€ it taatjes van een zendingsgenootschap uitgedeeld Het was een oranje bifjetje versierd met het portret van H M en bevattend allerlei teksten en citaten uit preeken en courantenartikelen Daaraan werd dan een soort vermaning tot het publiek vastgeknoopt om tot inkeer te komen Wel heel onkiesch was het om op dien dag op deze wyze propaganda te maken en de booze wyze Waarop velei dit pamfletje stukscheurden bewees ook dat men zich over deze handelwijze ergerde Het herinnert ons het geVai dat zich een paar jaar geleden voordeed op één der begraafplaatsen Daar was een man die by de teiraardebestelling zich heel bedaard in de ry der sprekers schaarde eiï dan een soort preek hield De aanwezigen zagen dien maft voor een fanrïilielid of een vriend aan en ieder zweeg er over totdat op een datj eens één der familieleden op dien man afstapte en vroeg in welke kwaliteit hy had gesproken wie hy ya3 enz Toen bleek dat deze man met de geheele begrafenis en met de famiiie niets te maken bad maar alleen in geloofsijver de gelegenheid aangreep om daar zijn zendingstaak te vervullen Er is toen natuurlyk dadelijk een eind gemaakt aan dit hoogst onbehoorlijke optreden waarvan de man zelf het onbetamelijke heelemaat niet bleek in te zien Van het groote stadsleven wordt wel eensmisbruik gemaakt en daartegen moeten wijalle on s wapenen 4 9c omzetbelasting van hun schilderijen te vragen Weet ze dan niet dat die omzet enorm is achteruitgegaan en dat de pry zen bü velen tot op de helft zyn gedaald Men staat er verstomd van dat de fiscus dat heeft aangedurfd terwyl hy toch zelf het best over de cyfers zal beschikken om te weten hoe de financieete toestand van deze menschen in de laatste jaren is geworden En wanneer men dan ziet dat aan het departement waar zoogenaamd ook de Kunst wordt behartigd een directeur generaal ia aangesteld op een salaris dat misschien hooger is dan de gansche opbrengst dier 4 omzetbelasting op schilderyen dan behoeft het toch niet te verbazen als er een stemming van ontevre lenheid onder de kunBt Bftftrs otttstsufe afti v We hebben er al eens op gewèzen 3at men in de kunstwereld zelden of nooit iemand ontmoet die behoort tot datgene i wat wij met algemeenen naam de politieke I wereld zeuden kunnen noemen Die twee wertelden schy nen elkaar niet te raken Tegen welke van die twee dit wel het meeste pleit zullen wü maar niet trachten uit te maken Er zyn tal van wereldjes in een groote stad en vele daarvan raken elkander nooit Komt men toevallig eens in een tot nu onbekend wereldje terecht dan staat men dikwijls verbaasd over den omvang daarvan waarvan naar buiten niets blijkt Slechts enkele treden naar buiten op en niet altyd is dit dan even igelukkig Als voorbeeld één geval Op den dag der bijzetting van het stoffelijk overschot van H M de KoninginMoeder werden onder het publiek trac HAGENAAR BON 11 l egen inlevering van d zcn BON pfeldijj tot Vrijdajï 13 April machinaal dun uitgesneden SPEKBOKKING zondef vel of srraat smaakt als elft van 12 vooi S cent per ons MARKT 31 TELEFOON GOUDA 2746 P G SCHARLEMAN Jr L Tiendeweg 75 Telef 3202 Eiken Vrüdag ZüIDERZEEBOï Vooruit bestellen wordt aanbevolen langs zijn neus weg Er zijn er twee die aanspraak maken op den titel van Balonet en ik meen dat de ander ölr Francis die m Schotland woont de rechthebbende is Maar Ik twijtel er niet aan of deze man behoort tot de fanaJlie en vermoedelijk gelooft hij te goeder trouw dat hij de rech imatlge eigenaar is Er komen veel va i dergelijke gevallen in het adelsboek voor Ue opvolging van de Brayshaw s Is nogal verwikkeld Zijne vrienden en kennissen zullen zijn rechten wel niet betwljtelen het komt In hun kraam te pas hem als Sir Percy te kennen en de rest van de wereld telt niet mee Wij hebben ons heusch nimmer met de kwestie het hoofd gebroken antwoordde Flordon lachend Dus moet Ikeen Introductiebrief aan Brayshaw voor je schrijven Maak maar terloops melding van ha daar komt onze man juist aan het zal tijd en moeite besparen als je mij nu maar direct met hem in kennis brengt Sir Pircy bereed een vurig paard alj was een geoefend ruiter zijn mtertllk was geheel In overeenstemming met den door hem gevoerden titel Dit schoot den mannenkoor het hoofd toen zU hem opwachtten Flordon gaf een teeken en Sir Percy die langs gereden was terwijl hij wuivend groette wendde den teugel en ging naar hen toe Mag ik je kapitein Wilson een oud Vriend en collega van mIJ voorstellen begon Flordon zijn ouden kameraad stak dan hij tot Qusver vermoed had Ik herinner mij antwoordde hij met een tlauw lachje dat je altijd neiging hebt gehad om boosdoeners pp te sporen niet waar De ander knikte Een liefhebberij die nog wel eens te pas komt Alles wel beschouwd een spert die minstens zoo opwindend is als dié waarmede wlJ ons gewoonlijk berlg houden en dikwijls geYaarlljker Hoe het ook zij ik ben geheel tot je dispositie Wie weet of Ik nfet gedurende mijn verblijf hier iets ontdek waarin je belang zult stelden o Dat hoop ik van haiftie zei Flor onmet een vuur zooall s m n iran een allesbehalve uitbundig mail niet verwachten zou Tot dusver Is het een raadselachtiggeval Ia er iemand hier die je verdenkt Dat kan Ik niet zeggen luidde het vooniichtlge bescheid maar ten slotte baten verdenkingen niet veel als er geen bewijzen zijn Flordon begreep den wenk en knikte Tusschen twee haakjes Ik had al met Brayshaw afgesproken dat er een detective zou komen Dat Is best klonk het vlug Hij zal ml niet In den weg loopen Laat hemmaar aan t werk gaan Flordon keek den ander onderzoekend aan Is er niet Iets verdachts aan dat die man hl maakte een beweging met het hoofd n de richting van de Hall den titel aangenomen heeft Bröysfcaw Ja antwoordde Wli on Zijn uit de montuur gebroken en nagemaakte Eteenen eirvoor tn de plaats gezet Heb Je niet eenige aanwijzing wie de dlel kan zïjn Geen enkele Niet het nauwste Idee Flordon schudde het hoofd Wat ga Je nu doenV Hulp van een detective vragen Wilson knikte Natuurlijk Iet5 In zijn gelaat deed Flordon tamelijk ongeduldig vervolgen Er la niets anders te doen WUf on keek hem yeelbeteekenend aan foch wel WatV vroeg de ander verbaasd Geef mij een introductie bU Sir ercy Brayshaw i lordön s verwondering nam toe hij scheen te vreezen dat er een loopje met hem genomen werd Natuurlijk met genoegen bestekerel Maar wat ter wereld heeft dat met den diefstal te maken Misschien he fel veel was het raadselachtige antwoord Heb je soms nelging zei voor detective te gaan spelen vroeg Flordon min of meer spottend terwijl hlJ naar het effen gezicht van den gewezen huzaar keek Misschien lyel antwoordde de ander kalm Ik ben gewend mUn oogen goed de kost te geven Wie weet wat ziJ rallen vinden Flordon keek Wilson aÉin alsof hl er zich van bewust werd dat er meer lit Brayshaw s gezicht klaarde op Wolven in schaapsvacht Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAONAY Nadruk verboden zeer aangenaam antwoordde hij terwijl hij de hand uitstak Logeert u titer Ja Ik ben voor de jacht overgekor men In Gres lord Ik heb mijn tenten In d6 Drakenkop opgeslagen 6 Zpo dat Is prachtig riep Brayshaw hartelijk uit Het Is mij een genoegen met u Kennis te maken en hoop dat wij U dikwijls op de Hair zullen zien Wat gelukkig dat Flordon u toevallig ontmoette hoewel wij zouden elkaar wei gauw ergens gezien hebben iri Gresford kan men filèt lang vreemdeling blijven Ik hoop dat uw logies u bevalt het hotel heelt een góéden naam WUson gal een passend antwoord flordon keek op zijn horloge en gaf zijn koetsier order door te rijden Zoo merkte hlJ on Ik kan den trein nog net halen Het doet mij genoegen Jullie met elkaar m aanraking te hebben kunnen brengen riep hij toen hij wegreed Brayshaw knikte glimlachend en zel lets terug waarop hij zich tot Wilson wendde Daar u wel met landelijke gewoonten op de hoogte zult zijn hebt u zekergeen bezwaar dat wij zooveel mogelijk van een aanwinst trachten te prolltceren zette hij het gesprek voort Wij krijgen vanavond vrienden tilt de stad bijons wjït u bij ons komen dlneeren WoriJt vervolgd