Goudsche Courant, maandag 9 april 1934

M No I8B70 15 0Q0 Gezinnenin Gouda Haastrecht Moordrecht Stolwijk Zevenhuizen Berkenwoude Moercapelle Bergambacht Waddinxveen Gouderak Boskoop Ouderkerk a d IJsel Reeinv gk Nieuwerkerk a d IJsel Bodelgravenlezen ons dagrblad GOUDSCHE COURAl T en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARDDE ZUIDPLA8 WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevoUei publiciteit jDE OMGEVING VAN GOUDA jIq j OP 20 VM A PSy AND i iiUeeii grondig te bewerken ddo te adverteeMn in otav I weekbiiiden die elke week in elk Rijs in eik dorp ë bewoneH inliciileii omtrent lietgi n gij cndeii hun aandacht Hllt brengen HEJ EÈNIGE jèlSTE EN pOK GOEDKOOPSTE ÉIdIoEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HEijBU lBAt I A11KT31 TfLEF 2745 Het Fran SC hl Uutsche ontwapen het l oi eign Office In toonaangevem oordeel dat h t tjimuii Booals m üek heeft onderv t iporanderilig han d u Vapeningsgeiied seP d andum iveefi veroi m Frankrijk y pldus ili rêi en Wtwapeifii e i xlie n zekei iland c toe njiicfaèiistibndpiln éipMfe4i kiö nferMltie zeh iCn punt heMen bf e Jeldeiingenfcai vr Worden heyf en en nieuwe nota geen verbinding zoeken aangezien alle booten of weggerukt of beschadigd waren Zoodra het bericht van de ramp in de omgeving bekend werd kwamen de bewoners uit de naburige dorpen met booten om assistentie te verleenen De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de vloedgolf ook op andere plaatsen aan den oever van de fjord schade heeft aangericht OOSTENRIJK De tragische balans van de onlusten Ruim zesduizend slachtoffers Omtrent den omvang der offers van de Februari onlusten geven de officieele cijfers ii zake de steunverleening een duideiyk beeld In Weenen alleen moeten 280 families die hetzij door den dood door verwonding of door gevangenneming van hun kostwinner werden beroofd worden ondersteund hetzy dat hun levensmiddelen worden verstrekt of dat de huur wordt betaald Bovendien worden nog in Simmering IIÖO personen in Ottaknng 900 en in Goethehof waar de strijd het hevigst woedde 900 personen volledig ondersteund Verder moeten nog in Graz Linz Steyr Woergl St Poelten Wiener Neustadt Grass Jedlersdorf Las a d Thayer Rohrbach Heinfield en vele andere plaatsen ondersteuningen worden verleend ZWEDEN De regeering gaat aan So jet Rusland leenen Het regeeringsvoorstel in zake een crediet van 100 millioen kronen aan SovjetRusland schynt thans minder kans te hebben te worden aangenomen De leider van den Boerenbond rijksdagafgevaardigde Pehrson verklaarde n l op de jaarvergadering van den Boerenbond dat de boerenbond het voorstel nauwkeurig had bestudeerd Ik moet zeggen aldus Pehrson dat de risico s naar onze meening groote zijn dan de voord al ii er is dus geen kans dat het verdrag tot stand komt Gelijk men weet is de regeering voor een aanivaarden in de Ryksdag van haar voorstel aangewezen op den steun van den Boerenbond Uw adres voor een nieuwe i i 1 COLLIElf ARMBAND RING CyPSenz enz ADRI VAN MAAREN Wijdstraat 13 Oroola soplaepino j Lag pf Ifxan Bespreking He tder n Barthou In hel byzyn van Agnidesjdirecteur van dü ontwapeningsafdeehng van den Volken I Bond heelt Henderson giste roc hteiid een I onderhoud gehad met den minister van Bul Uniandsche Zakfen Barthou Daarna wer i tk volgende mededeeliug gepubliceerd Henderson en Barthou hebben züh ge ikfende vijf kwartier beii gelioudeii inet tipn algemeenen stand der otitwapeningscon t rentie en m het bijzonder met het bijet n komon van het Gtneefsche bureau op lJin s d ig Voor bet goval dat voorgetiteld üui worden de algemetine commissie der onL wapeningsconlerentie voor 23 Mei bijeen U loepen heeft barthou Henderson de verzekeiuig gegi ven dat de KranSehe deltKutic iiich bij dat voorstel za ua nsluiLen In hun onderhoud hebben Barthou en Henderson ernstig de byeenroeping dei algemeene commissie van de ontwapeningsconfere ntie op 2 i Mei overwogen De Fraiische nota van 17 Maart verklaarde dat Etileen de algemeene commissie met deelneming der belanghebbende staten zou kunnen uitmaken of de beginselen welke de werkzaamheden der conferentie tot nog toe geleid hebben nu moesten worden opgegf en Hieruit blykt het belang der bijeenkomst van 23 Mei Het feit dat een zoo dichtbijgelegen da tum werd gekozen bewijst dat men in den tyd van zes weken door een voortzetting dei gedachtenwisseling de problemen voldoendi i hoopt op te helderen By het verlaten van de Quai d Orsay ve klaarde Henderson dat hy zeer tevreden was over zijn gedachtenwisseling met den miniater van Buitenlandse he Zaken Har Df dappere alleen is t leven miaril DE KWARTJES RUBRIEK te verleenen te verheffen boven haar landelijke omgeving Dit flitste door zyn brein toen zy over Koetjes en kalfsjes pratend een gezellige huiskamer binnentraden laag van verdieping een echte kamer zooals men op het platteland ziet met groote kasten met zeldzaam porselein en antiek zilver geurend van versche bloemen het ouderwetscha meubilair vormde wet een contrast met de moderne vleugelpiano die zwart en glimmend onmiddelijk opviel Archer was tegelijkertijd binnengekomen en ging daarna weder weg zonder een woord van verontschuldiging De omgeving het stempel van ouderwetseh comfort en aantrekkelijkheid gaf Richard een nieuwe gewaarwording het huis was niet voornaam en toch maakte het den indruk van welvarende rust en be ban gel ijkheid Niets zag er versleten uit zelf s niet tengevolge van lang gebruik Maar de opvallende persoonlijkheid van de jongedame die hem gezelschap hield gaf Richard maar weinig gelegenheid om het huis en de inrichting ervan op te nemen Wat haar karakter ook i zijn mocht zij was in ieder geval niet iemand die men licht over het hoofd zou zien Bepaald mooi was ze niet dat moet hij bij nadere beschouwing toegeven de mondhoeken waren eenigszins naargetrokken hetgeen het gelaat iets terugstootends gaf Wordt vervolgd Wolven in schaapsvacht Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAGNAY 7 Nadruk verboden Wilson aai zplde Ik zou uw uitnoodigtng met alle plezier willen aannemen maar uw gasten zijn zeker al compleet Maar Sir Percy wilde van geen weigering weten O gaf hij opgewekt te kennen er Is meer dan genoeg ruimte op de Hall liet kost mij altijd moeite genoeg om de kamers er te doen uitzien ilsor zij bewoond waren U moet bepaald komen Ik zal op u rekenen Om acht uur Nu Ik vind het heel vriendelijk van u Onzin het is mU een waar genoegen met u kennis gemaakt te hebbenMet een vriendelijk glimlachje reed hij f8 HOOFDSTUK rV Marion Csrdon Even na twaalf kwam Archer Cardon In de Drakenkop om Richard te halen liet de bagage van zijn neef In de dog Cen nisuws cMantal Of V dit voorjaar een moderne elegante Mantel kuntkoopen heeft V elf in Uw hand lilj VAU HVLZBlf Mndt V de Mantel ivaar f sooxeer naar verlangd hebt in een HETBRE uitvoering en voor een ONaHLOOFJ lJK lagejtrijs Ook in MANTEL STVVMS COMPLETS JAPOHHEN BLOESES enx enx vindt l bij on een onyei venaarde sorteering Denkt om ons devies Grootst speciaalhuis l H H de Klerk Zn Hoogstraat 204 212 Rotterdam I jjp lj HIB ÜP Haar Bouclé Karpetten onverslijtbaar moderne dessins 3x4 14 90 19 90 27 90 Telefoon 22930 2 lijnen TRANSVALIA 7 Hoeden Moderne vormen 1 Voor 1 Eau de colognes 1 Parfumeriën Scheerbenoodigdheden naar Adri van M aaren 1 aa Wiid straat 13 1 D E R I A Tbntoonstellj ng Ean lichtpunt dat trekt Siroopwafels na sluitingstijd en Zondags uit de AUTOMAAT vorkrijgbaar v h Boogacrdt 1 L TIENDEWEG 43 m ooooo xx xxxxxxxx x oo CREPE DE CHINE ODEUR LOTION H H van Wijngaarden KLEIWEG 77 Telef SSIS o xx x ooo x ooooooo oo o WISKUNDE eucn ajuic bolUii op imt biimke roor vaarden toot leerllngea H B S n Gyiniuuiuin voor candldatsn BOUWSDNDIG OPZICaSTER UI door s F S DAUVILUER Deze KWARTJES RUBRIEK wordt opgenomen met zijn gegarandeerde oplag ELKEN ZATERDAG plaatsen wü in deze KWARTJES RUBRIEK kleine advertentiën tegen een tarief van l smalle tekst regels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent bü vooruitbetaling Voor advertentiën onder nummer aan het Bureau 10 et verhooging Inzending dezer advertenties tot uiterlijk Donderdagavond Een Westmineter is uitgorust met electro dynami8chen luidspreker Gevraagd NET MEISJE voor halve dagen boven de 16 jaar K Tiendeweg 12 Burgerpersotm b z a voor reiziger administratie incasseeren of iets derg Br no 480 Bur v d Blad DAGDIBNSTBODE gevraagd B Martenssingel 19 Aannt Maandag 19 April 8 10 uur n m B nrame CostuumnaaiBter huisnaaister biedt zich aan voor Japonnen en Mantels Br no 481 Bur v d Blad Zelf de kinderen op school spreken over Westmniste Radiotóestenen van ƒ 100 00 B z a flinke jonge Werkster voor de schoonmaak Alle dagen beh Maand en Vryd Br no 482 Bur v d Blad Wegens vertrek te koop een goed onderhouden eerste klas Piano Br no 479 Bur v d Biad ƒ 1500 ter leen gevraagd tegen 7 rente voor vee aan koop Br no 483 Bur v d Blad Uuienaaiater gevraagd Brieven onder no 453 Bur vaTi dit Blad Net Meisje b z a voor haive dagen of 4 dagen p w Br np 4Ö5 Bur v d Blad FLINKE DIENSTBODE gevraagd J C den Boer Groenendaa 13 Geluk de Weatminsterklok te Londen voor de geheele wereld den TIJD aangeeft zoo geeft in radiovakkringen ons WBSTMINSTER RADIOTOESTEL den TOON aan J VAN WOENSEL Achter de Viachmarkt 80 Het voordeeligst adreg voor alle voorkomende WITWBBK Zand Grind Tuinaarde en mest tevens afbraak Hooger prys dan f 100 00 behoeft U voor een eerste klas radiotoestel niet uit te leggen Koop een Westmiiuter Mevr V d Want Beszelzen van Itersonlaan 15 vraagt een Dienstbode of Dagmeiaje V g g V Aanmelden Zaterd na 5 uur J V Nederhoff Kattensingel 18 Tel 2992 TE KOOP 3 dubbele stroopwafetstellen 2 wafels in ieder ijzer en een enkel etroofwafelfitel Spotkoopje Te bevragen Woudstraat No 14 NETT MtilSJE gevraagd van 2 tot 7 uur Fluif eelenabigel 98 1 per Auto te huur f 10 p daft t of z chauffeur Achter de lÉerk 14 Het is Tïiet meer noodig bü Weatminsterradio nog naam en adres te noemen Ruiling 6 lamps radio ultra modem f 230 aangeboden in ruil voor motorfiets Br met jaartal en merk no 457 Bur v d Blad alleen in het Zaterdagavondntimmer e van 6500 exemplaren Ko t en inwoning aangeb oor net pers m vrye slaapk r No 485 Bur v d blad Gevraagd een Waach droog thuis Nette behandeling Br no 456 Bur v d Blad Te huur tegen i Juni voor klein gezin een Bovenwoning Pluweeleneingel 66 Het is èl Westminster wat de klok slaat en Westminsterradio slaat als een klok Compleet Radiotoeatel te koop Spotprijs ƒ 30 Raam 216 Te koop een Kinderwagen Heerenstraat 40 Te huur BenedenwoniBf voor klein gezin Adres Bleekersaingel 17 Te koop Pr uitsiend Heerm rijwiel met torpedonaaf 9ni Boschweg 66 Te koop EEN HEERENBUWIEL P C Hooftstraat 4 Te koop Een goed onderhouden KINDERWAGEN Te bevr Lijsterbesstraat M K K Huiahoudflter in een klein gezin gevraagd 40 ö jBr no 474 Bur v d blii Te koop aangeb 1 party dakpannen Te bevr Vermeulen aannemer F W Reitszstr lAi King PepennnBt Apotheek F A Dee Te koop 1 pera Kano Raam 186 Te koop mooi Kippenhok m kippen afsl m glas ben een goed onderh Salonameublem Br no 465 Bur v d Blad HAARD TE KOOP compleet met nuuitel en rloUplaat ƒ 20 4 Van Itersonlaan 16 Abonneert U op een E A C radio ƒ 1 00 ƒ 1 20 en 1 50 per week geen vooruitbetaling onderhoud voor rekening van de R A C aanleg kosteloos In schryving Gouwe 17 RAWO APPARATEN CENTRALE Te koop wegens plaatsgebrek 1 mahonie Kastje Br no 464 Bur v d Bilad Te koop gevraagd 2e hM Carrier L van Oei RifwIWhandel Gouwe 85 Gouda nWestminster radio heeft nog eenige toestellen W K 1 en W K 2 van ƒ 86 00 en ƒ 95 00 compleet met luidspreker BehangBelhoia Voor goedkoop en mooi behaaigsel vanaf 6 cent per rol ÏB Uw adres Peperstraat 62 Te koop a g b een Path ft net 37 schitterende piaten voor den spotprijs va ƒ lO Adres S Bw Ouderkerk d IJasoI Groenendtik A 77 Te koop a g b e n P tï ï fl mot 18 platwi g n Kling hoog 70 cM Te zien en te b iT L van Kleij Ouderkerk d Usaol Nesse Gevraagd een tlbAt Dienstbodv g g v P G W A Brouwer OuderW a d Usiel Graag tegen 18 A AdTM 3 Vrtftan WW Inde H iMi Moordr it Kerkdienst uitzending Zon iagB 10 nijr v m en 5 uur n m 3eref Kerk Bloemendaal M et alle toestellen van Westminster radio en le R A C te beluisteren VRIJ BOVENHUIS te huur prachtig in orde twee kamers en suite keuken drie slaapkamers zolder ƒ 26 per maand Crabethstraat 7 73 Jaargang lllaanilag 9 Hpril 1984 IDSCHE eOllMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ïiïl9n o ï2 fiSH BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWtKK K ÜUDE KERK OUDEWATEU REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad vei hHnt dageljjks behalve Zon eijpeeatdagen 5 t RlJS per kwartaal 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt ir kwabaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 rden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA A loopers den boekhandel en de postkantoren i ï dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Ikening 48400 t i ABONNKMENj per kwartaal ƒ 2 Franco ppr post AbonnementenJ bü onza agenten Onze bureaux Interc 2746 Pol ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken Ibehoorende tot den bezurgkring 1 5 regala ƒ 1 30 elke regel meer 0 i5 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterd agnummer 1 5 Y bijslag op den prüs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen bij contract tot zeel gereduceerden prijs Groote letters en n nden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kuimen worden ingezonden door tusschenkomat van aoljede Boek handelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau zjjn ingekomen teneindt van o pname verzek erd te zi Jn Vordemn liyeeiuoep 1 ranki k toe bij de OntwapeningslSesprekïngen der algemeene commissie tè Geneve op 4J Mei I eid een ekere ijerbewapening vamüuitschland laaiL indien de tonieientie dit goeikeurt sche Katholiekendag besloten onl de Kathoiiekendag die te Gleiwitz gehouden zouworden dit jaar te laten vervallen y Naai s vergaderden ö Dantzig Felle oppositie tegen het onkatho lieke centrum In een mfessavergadering te Dantzig voerden de senaatspresident Dr Rauschning en de gouwteider Forster het woord Itauschning wees erop dat het werk van de N S D A P f tamelyk bemoeilykt werd door de byzondp e staatsrechtelijke toestanden injDantzigj De ütaat ia steeds aan de VuU tKindtoyéteenkomst en de buitenlandstne verdragen gebonden lierdoor moest de ïevnlutieï hier héél hé l kalm worden doorgeji oerd wyaar toch was dit nSet izonder veel tegenstajnd verloopen Scherp richtte Hij zich tegen iet Centrum dat de laatste tijd in DantzijJ aan het werk was Hy verklaarde dat da rol vah het katholicisme m de politiek di4 met hei Christendom noch met het volk fets te maken heeft en uitsluitend op macht gericht is uitgespeeld is Overigens zei hij dat hy van plan was een voorloopig concordaat te ontwerpen Vooral de verhouding tot Polen werd ernstig besproken Hy wees erop dat n handelsovereenkomst pas de besprekingen van i vorige jaar zou kunnen bekrachtigen Hij gaf nogmaals Dantzig s vaste wil te kennen om op handelsgebied één geheel met Polen te vormen Dantzig is echter vastberaden om indien Polen niet mee wil zelf n andere weg te kiezen De oude toestand van onzekerheid moet verdwynen Forster richtte zich vooral tegen de kli nu groepen die og tegen de regeering oppo neeren Onder luicte toejuichingen verklaSï oe hit dat hij alleen aan de kerk het recht toekende om de jeugd kerkelyk op te voej den maar dat de lichamelijke opvoeding uitsluitend op het terrein van de N H D A l l gt Baldur von Schirach weer aan het woord De confeasioneele jeugd heeft geen aparte rechtetn Ter gelegenheid van de inwijding der drijvende jeugdherberg Hein Godenwind had in het havengebied der stad Hamburg gisteren een geweldige demonstratie plaats van j 10 000 leden der Hitler jeugd I Baldur von Schirach de Rijksjeugdleider I die met zyn geheele staf de feestelijkheden j bijwoonde hield een rede waarin hy o a I zeide dat SOV der Duitsche arbeiderskinj dtren lid zijn van de Hitlerjeugd Een klein deel der jeugd eischt echter voor zich een bijzonder recht op en vormt een blok van I confessioneele jeugd onder voorgeven dit lyzonder recht noodig te hebben voor de vervulling van bijzondere doeleinden Dezen ei ch bestrijden wy Wij erkennen in h jonge Duitschland geen bijzonder recht Wy erkennen hier slechts één recht het recht van den Staat NOORWEGEN PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORDONDERDAGAVOND 6 UURINGEWACHT Ernstige natuuri amp Negen en dertig personen in zee gestort en verdronken I Verhaal van een ooggetuige F A ï tórd jop de fafttsg ta J8 giaterem nge ng n is mej icltUi untwovi n aj n eerste j aanzlil ld 9p Ifeli ritsche t onderhoud Waa zeer puttig ge son is lirëeds Zaterdagmiddag dooraar Genive hij heeft dus niet meer ster president Doumergue gespro mge chté Fransche kringe is men edeinover het on lerhoud fusschen n en Barthou gt t deze bespi kirig van belang daardoor de mogelijkheid is gL or di byeenro ing van de alge jcommfflaie der Pitwapéniiigsconfe tiÈp Dit bewijst d t men m jiïigen vöói dat tijdstip ge Lg hoopt te llirengtn opditt de jèen bealistUng kan ti jffen njota aarii l ljregeland waarvan nlorgen kennis heeft jgeno aSdus l arklaart men 4 in derdaaUi onde fhandeliiiS n tusschen Ijonden en Parijs ovéJ de prin pfeele kwesties van een eventuepie ontwapeniiigsconventifti Da onderhandelingen zouden in de eerstkomen d dagen beginnen Bovendien zal Suvich Ivonde bezoeken om ovA dezelfde kwestie met de Kngelscm ministers te beraadslagen Verder xal ook Barthou by zijn reis naur Warschau en Praag de kwestie met de i ool8che en ïa g che regeeringen bespreken Men moet derhalve het resultaat dezer gedachtenwisseling afwachten vóór do hoofdcommissie der ontwapeningscommissie zal beslissen over het lot der ontwapenings conferentie Onder deze omstandigheden aldus deze Fransche kringen al waarschijnlijk het kleine bureau dat Dinsdag bijeenkomt zich bij deze opvatting aansluiten De Fransche regeering zal Dinsdag te Geneve worden vertegenwoordigd door Massigli den plaatsvervangenden directeur voor politieke aangelegenheden aan de Quai d Orsay daar Barthou niet van Parijs weg kan ♦ De Fransche gezant te Berlyn Francoif Poncet is gisteravond naar Parija vertrokken Men verwacht dat hij met den Minister van Buitenlandsche Zaken Barthou den toe stand in Duitschland en de ontwapeningsproblemen zal bespreken UITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Gaat de Duitsche Katholiekendag niet door Naar de Oberachlesische Voiksstimme meldt heeft het hoofdbetuur van de Duit Aan de Ta fjord in de nabijheid van Aalesund is tengevolge van een springvloed een steile rotswand plotseling ingestort en in zee terecht gekomen Negen en dertig per sonen atoi ten mee omlaag en kwamen om iK l leve De Aalesund Avis bevaü een verhaal van een ooggetuige een toevfillilig lydeiis de ramp m het dorpje Ta fjord aan de fjoul an dien naam vettoevenden predikant rkWirt men U icon entiö te 4 ver erb i n apenin vun I 1 pewe v Igen iet i invaard vbiï va de nt tatfeAf d J ij l Ie 0 11 erhandelingen irop nieuvce opbdziïkel k zijn gelinirzal geven t t Een boven de naar Korsnaes voerende Ijord uitstekende rots is naar beneden gestort met het gevolg dat drie vloedgoiven het dorpje Ta fjord aan de eene en Fjoerau aan de andere zyde van de fjord heocer geteisterd Tegen drie uur hoorde men ren i uid gedreun en spoedig daarna kwam de eeifite golf die nog iilet baitöiigewoon kracfilig was en geen belangrijke schadf aanrichtte Verscheidene personen beI schouwden deze eerste golf echter als een vaarschuwing en slaagden er in zien in ve Ugheid te brengen Even later kwam de tweede vloedgolf en onmiddellijk daarna de de de Deze laatste golf kwam met geweldige kracht en spoelde zevenhonderd mervr het land in tot aan het hotel te Ta fjord Op zyn weg sleurde de golf huizen en lood£ n £ met zich mee alles werd met d n grond gelijk gemaakt en toen hft water terugtrok bleef slecht een woeste puinhoop over Ondr i df erniflJe gebouwen bevinden zich zes j vnonhuizen die dour den golf in stukken tWf ï jilagen i een teSUi t Miator huis werd vermeld Uit de vernielde woonj l uizen worden 22 personen vermist Van het j postkantoor werden alle vensters vernield en het water drong het gebouw binnen uoch vfider werd geen groote schade aangericht I i n man slaagde er in zyn kind tt redI den door toen hy de golf zag nader ii op I een rota te klimmen waar het water nem tot I lan de heupen kwam met de eene hand meld hy zich vast en met de andere hield hy i ijn kind omhoog waardoor beiden gfrad werden De ooggetuige zelf zette alle deuren van zijn woning open waardoor het water door het huis stroomde zonder het huis v eg te rukken Het door de vloedgolf geteisterde dorp Diedt een troostetoozen aanblik Door de hevigg verwoestingen wordt het bergings wer fc der onder de puinhoopen bedolven gewonden ten zeerste bemoeilijkt Ook voor Pjoeraa h d de vloedgolf catastrophale gevolgen In dit tlo worden 17 personen vermist Een bootenhuis en eer opslagplaats en alle in de haven liggende booten werden door de vloedgolf losgerukt en dryven in de fjord rond Zoowel te Tafjord en tg Pjoeraa was men verscheidene uren na de ramp nog zonder verbinding met de buitenwereld en kon men ook over water wen de oorspronkelijke bestemming verried Ja het huis is geriefelyk genoeg zeiArcher in antwoord op een uitroep van bewondering van zijn metgezel Ik heb hierzoo by elkaar m er dan twintig jaar gewoond Je weet zeker dat ik weduwnaarben mijn arme Helen overleed spoedig nadat wij hier kwamen en nu bestuurt Marion myn eenig kind de huishouding voor mij In de Hall waar een collectie opgezette vogels en vissehen het geheel een sportief aanzien gaven kwam Marion hen tegemoet Ha daar is ze riep Archer terwijl vaderlijke trots zijn gewoonlijk stugge manieren verzachtte Lieve Marion dat fs jeneef Richard Het meisje kwam kalm en met een zekere waardigheid welke haar eigen scheen te zijn naderbij en stak haar hand uit Toen Richard deze aannam keek hy haar recht in de oogen die zijn blik rustig beantwoordden Zij waren donkerblauw in overeenstemming met haar donkere gelaatskleur en zwart haar en haar figuur dat zich onder een japon van ge lekte kleuren afteekende was goed alles bijeengenomen een knap meisje Toen Richard s blik op haar gezicht viel werd zijn aandacht getrokken door het fonkelen van een mooie losse diamant het eenig siei aad dat zü droeg De steen wa zoo zuiver hij er geheel door geboeid werd de tegenstelling tot de eenvoudige japon had iets uitdagends blijkbaar waa het een juweel van groote waarde het sicheen de draagster ervan macht en waardigheid cart plaatsen en reed met hem naar de Orange De jonge man was er al vroeg op uit gegaan hij had een kijkje in het dorp genomen en in de verte de Hall zien liggen De met kllmplanten begroeide vooi gevel uit den tijd van koningin Elizabeth zag er in de morgenzon schilderachtig uit en Richard voelde zich na zyn primitief eeniagszins poover bestaan in de koloniën doordrongen van het zalige bewustzijn van bezit van macht van vooruitzicht op een veelbelovende toekomst Du i dit was allemaal van hem die mooie oxxAcHall met zijn uitgestrekte golvende grasvelden en bouwland allemaal van hem Het verwondert my niet dat Sir Percy wil blijven mompelde hij Toch zie ikniet in waarom ik langer dan strikt noodigis hier vandaan zou gaan Ik zou er weldadelijk willen wonen Het is mooi hetoude huis juist naar mijn zin het lijkt weleen schilderij zooals het daar ligt en wathet heerlijkste van alles is het is van my Nu mijn neef zal mij alles wel latenzien en dan zullen wy er eens goed overnadenken HJj scheen er wel erg op gesteldom den man niet te storen Ik zou wel eenswillen weten wiens belang hij daarbij onhet oog had Ik heb aleena wat rondgekeken zeihü tot Archer toen zy van het hotel wegreden Het lijkt me in elk opzicht een benijdenswaardig bezit De ander knikte En rendeerend kan het ook worden maar na jaren van verwaarloozing heefthet heel wat zorg gekost om het te bren FEUILLETON gen waar het wezen moet Het is daarom een gelukkige omstandigheid dat het een betalende bewoner heeft Het is geen kleinigheid wat hij verwoont en wat de landerijen betreft hü stelt daar alleen belang in uit een oogpunt van sport dus het staat j geheel vrij die te verbeteren de boerderyen te doen herstellen en zoo meer I Moet daar veel aan gedaan worden vroeg Richard Tot mijn spijt ja Gedurende den tydi dat de arme Edward zich in zoo n ellenI digen toestand bevond konden wy alleen de noodige middelen verkrijgen voor de allernoodzakelijkste reparatie Maar zooals ikzei er zullen zich heel wat mogelijkhedenvoor je openen en het zou voor jou een geschikte bezigheid zijn om op de verbeteringen toezicht te houden Dan zou ik op de Hall moeten wonen merkte Richard fijntjes op Niet noodzakelijk wierp Archer tegen Je krijgt een belangrijke besparing van kosten door het te vechuren en de eerstvolgende jaren zal je al het geld waarover jekunt beschikken aan het goed moeten besteden MaaF dat kunnen wij beter laterbespreken ais je den staat van zaken in oogenschouw hebt genomen De Grange ia zoolang als je verkiest tot je beschikking Richard dankte hem en binnen enkele minuten sloegen zij de oprijlaan naar de Grange in I Het was een schilderachtige oude gedeeltelijk van hout opgetrokken hoeve veranderd en verbeterd totdat niets dan de buitengewoon uitgestrekte serie bijgebou