Goudsche Courant, maandag 9 april 1934

het gunstigste tydstip in werking te doen treden Waarschynlyk zal dit zyn 1 Januari 1 35 De gemeenten kunnen dan de noodige voorzieningen treffen ter aanpassing De memorie van antwoord gaat vergezeld van ee gewijzigd wetsontwerp waarin verschillende veranderingen en aanvullingen j ijn opgenomen De hurgenieeiiter van llotterdam Mr l Uruogleever Fortuyn gaat heen Naar wij vernemen tieeft de burgemeester van Kotterdam de heer mr F Droogleever Fortuyn die op IS October i H als zoodanig werd geïnstalleerd hel vournemen met K October van dit Jaar lijn functie neer te leggen Vereeniging van liberale h den van gemeentebesturen Samenstelling van het bestuur De Vereeniging van liberale leden van Gemeentebesturen houdt op Zaterdag 5 Mei a s haar algemeene ledenvergaderinif t Vymegen Voorzien moet worden in drn bestuursvacatures ontstaan doiir periodieke aftreding van mevr W A Hofman Poot en de heeren C G Roo s en dr 1 H J Vos die herkiesbaar zijn Bovendien treden periodiek af de voor zitter en de secretaris penningmeester de heeren dr W W van der Meulen en Wt J Bastiaan De heer van der Meulen die sinds l93i reeds geen wethouder on raadslid meer is heeft zich niet herkiesbaar gesteld Ter voorziening in deze vacature heeft het bestuur conform art 6 van het reglement een voordracht gedaan aan het hoofd bestuur van de liberale Staatspartij De Vrijheidsbond hetwelk overeen kom stig deze voordracht tot voorzitter der Vereeniging heeft benoemd den heer C G Roos burgemeester van Lekkerkerk In de vacature van den secretaris penningmeester heeft het hoofdbestuur den aftredende herbenoemd Ter voorziening in de vacature ontstaaTi door het uittreden van den heer K H Tusenius te IJmuiden wordt voorgedragen de heer S Rykes te Heemstede in die ontstaan door het aftreden van den heer M Laemoes te Vlissingen draagt het bestuur voor den heer mr Th Portheine te Middel De gearresteerde beheerde de bank geheel voor persüonltjkt verantwoording en W 1 sinds vod paar jaar Pijnenburg guat trouwen ap 1 Mei Dcnderdng i ijn te Tilburg e heer J Pijncnhurg en mej Mies Bierens ondertrouwd meldt de J b De huwelijksvoltrekking zal plaats hebben op Dinsdag Mei te half tien in de parorniekerk an den H Joseph Heuvel aldaar Aanrijding met doodelüken afloop Een 2Ujarige inwoonster van De Bilt aun de gevolgen overleden Zondagavond omstreeks zes uur liepen te De Bilt twee jongedames op den Soestdijker straatweg ongeveer 100 Meter vóór den ouden tol over het nog smalle gedeelte van dien weg waar zich nog geen rywiei pad bevindt Zij liepen aan den linkerkant van den weg in de richting naar de Bilt een dezer jongedames wfes de 28 jarige nifjuffrouw I B wonende aan den Hessenweg te De Bilt Kvaneens in de richting naar De Bilt bewoog zich een automobiel bestuurd door den heer M wonende te L trech Deze auto haalde een andere voor hem uil rijdende auto in op dat moment reed de auto des heeren M mejuffrouw B aan met het noodlottig gevolg dat mejuffrouw B een half uur later overleed Dr i K Utte arts te De Bilt die geroepen was voor medische hulpverleening kon slechts den dood constateeren Het stoffelijk overschot werd in beslag genomen en door de zorgen der politie overgebracht naar het jiolitiebureau aan De Bilt Jhr Molierius inspecteur van politie te De Bilt stelde onmiddellijk een onderzoek in en hoorde den heer M die dadelyk na de aanrijding had gestopt Tegen hem werd procesverbaal opgemaakt Ter plaatse was ook aanwezig de burgemeester van de Bilt terwijl de subst officier van justitie bij de Utrechtsche Rechtbank Jhr van Twiss Quarles van Ufford eveneens verscheen om zich persoonlyk van het gebeurde op de hoogte te stellen Vóór de beide auto s waarvan uit dit bericht sprake is reden twee wielrijdera die eveneens richting De Bilt gingen De eerste dek UI luu l w l aoKTal TO BdlA dm hoU 1 haU VanaclillK Vmchoftn n oarwwliM JVUfH Onze schure n zijn wèi Kevul l nm iij komeu het hoofd te bieden had o 1 Januari 1931 pe llT De baten die de exploitatie van de Rau Bode n 1933 atwiei p stegen tot 1 ecordbedrag Niet mi der dan ƒ 69 S Kam aan de kas van het Omroepbedr t goede Het 1Ö33 werkelijk ƒ 532 5üo Voor 1934 worden de perspectieven niet ongunstig genoemd De luistervinken stortten in de eerste drie maanden van 1934 reeds ƒ 350 000 aa contributie Toch wonit het bedryfsoverschot voor dit jaar voorzichtigheidshalve geraamd op ƒ 200 000 De beschikbare direct mobiliseerbare middelen beiiepen op 31 December 1938 e i bedrag groot ƒ 2 081 485 29 vorig jaar ƒ 1 707 281 96 Aan de omroepprogramma s werd ten koste gelegd een sim van ƒ 659 460 27 200 personen bevinden Iftch in vasten dienst van de A V R O De Radio Bode als zelfstandige exploitatie verleende aan den omroep n sub sidie groot ƒ 288 378 45 De ontwerpbf rooting voor 1934 die aan de Algemeené ledenvergadering op 28 Jui a s in Arnhem zat worden aangeboden sluit in inkomsten en uitgaven met eën bedrag van ƒ 1 120 000 A V R O s positie in de Omroepwereld wordt als bevredigender geteekend nu minister de Wilde het tjjdens minister Reymer verioren contact met de overheid heeft hersteld Contact met den minister van Binnen landsche Zaken was er voldoende in 1934 Het verzoek om een eigen zender werd echter afgewezen De verhouding met de Regeeringacolleges als Algemeen Programma Commissie RadioOmroep Controle Commissie en Radio Raad wordt goed genoemd Het bestuur der A V R O bleef in 1933 in samenstelling ongewijzigd Het verslag bevat verder officicele verklaringen grootendeels in fascisme van de Nederiandsche Bank van de Commissie tot het nazien der boekhouding en van den bedryfsac ountant J N Preker M VRKTBERICHTEN geraamde bedrüfs overschot 200 000 gulden werd daardoor burg in de vacature van den heer N deJager te Groningen dèn heer A de fjoeite Onderdendam en m de vacature van den lheer dr W W van der Meuten den heer mr J van der Dussen te Kampen j Christelijk Democratische Unie i De jaarlyksche algemeeiie ver gadering j In de Zaterdagmiddag in Utrecht gehou tn jaarlij ksche algemeené vergadering an de Christelijk Democratische Unie zyn bij de gehouden bestuursverkieziiig de heeren L P du Bois K v d Brug en A i Jung jeurt als leden van het hoofdbestuur herko jzen terwyl als nieuwe leden van het hoofdbestuur werden gekozen de heeren S Brandsma te Meppel J de Jong te Utrecht en F Schuren te Amsterdam de heer Va i Houten was als zijnde Kamerlid als hoofd bestuurslid afgetreden Ahs voorzitter werd de heer R d Bruj f te Gouda herbenoemd De heer H S van Houten lid an de Tweede Kamer deelde een en ander over zijn Kamerarbeid mede Hy deed daarbij vooral uitkomen om welke redenen hy vóór de Omzetbelasting stemde Naar aanleiding van een voorstel van Amsterdam Oost werden eenige besprekm gen gevoerd over de houding van den heer Van Houten ten aanzien van de Omzetbelasting De vraag of de houding van het Kamerlid in dezen juist moet worden geacht werd met 72 stemmen bevestigend beantwoord er tegen werden 9 en i n blanco IC stemmen uitgebracht Inzake de propaganda onder de jeugd werden namens den jeugdraad der C D U enkele mededeelingen gedaan Voorts werdeïi nog eenige voorstellen besproken en afgedaan Hoogheemraadschap Rijnland By de gehouden verkiezing van hoofdingelanden en hoofdingelanden plaatsvervan gerg va n het Hoogheemraadschap Rynlan d 13 in het tweede district herkozen syls hoofdngeland jhr mr E H K Teding ï arBer t Nuchtere kalverenmarkt Gouda 9 April Aangevoerd 69 stuks Piyzen i ƒ 3 3 50 Handel stug I Kaasmarkt Oudewater 9 April Aanvoer 27 partyen 120U stuks 6075 K G Ryksmerk Ie oort geer aanvoer 2e srt ƒ 14 17 zQnder Rijk=mer geen aanvoer Handel traag Kaasmarkt Groot Ammers 7 April Aanvoer 29 partyen 958 stukl i70fi K G Prijzen Zware ƒ 19 Ie soort met r m ƒ 15 16 idem 2e srt ƒ 13 14 Handel flauw Kaasmarld Oudewater 9 April Aangevoerd 37 wagens 1215 stuks wegende 6075 K G Prys 2e soort ƒ 14 17 Handel traag Veemarkt KoU rdam 9 April pfóe veedwrkt van hedenwaren aangeviberd 2243 sfti 712 vetterunderen 2381 vette kalveren Wl nuchtertkalveren 247 schapen tammerènï 4Ö De prijzen van het vee besteed ter ma t van heden waren als volgt Koeien Ie kw 55 60 2e kw 4 64 3e kw 38 42 Ossen Ie kw 52 56 2e kw 44 48 3e kw 36 40 Vette kalveren Ie kW 100 110 2e kw 80 90 3e kw 60 70 Schapen ie kw 60 2e kw 44 3e kw 40 Lamj ï É2 48 44 Schapen 24 18 1 15 12 Varkene ie kw 34 2 3e kW 26 2 é P iToSWi aanvoer minder prijzen ÏÊNvorige week pn tot 2 cent Wen notecnng alveren aa mroer kort i l l prUzen als Vorige week mindere l w ietg ft terwtil voor prima exempltrw hout Bloemendaal en als plv hoofdiigelan r zegeld De nog in le ven zynde familieleden de heer L G Prins Overveen in Het elfde district als hoofdingeland de heer J van SjieTigen Reeuwyk en als p v hoofdingeland de heer H J Lafeber Reeuwijk in het 16de distriet als hoofdingeland de heer J J A Duinisveld Zoetermeer en als plv hoofdingeland de heer G van Wijk Zegwaart In het 3de district Pl hoofdingeland gekozen de heer O de Kok Haar i mmermeer GKMENGD NIEUWS I 11 1 Het be oek aan de Nieuwe Kerk 50 000 bezoekers Zaterdag was het de laatste bezoekdag aan de Nieuwe Kerk te Delfft in rouwaankleedmg Het totaal aantal bezoekers van 20 Maart tot heden l edraagt 50 000 Daardoer is een bedrag van ƒ 16 000 verkregen ten behoeve der restauratie Wielrijder door auto gegrepen Aan de bekomen verwondingen overleden Zaterdagavond i s op den Rijksstraatweete Wassenaar een 50 jarige wielryder zekere V wonende in de Raaphorstlaan teWaaseiiaar door een auto oyerreden en gedood V De wielrijder kwam uit de RaaiShorstlaan gereden en wilde de richting Den Haag inslaan waarbij hy den Rijksstraatweg overstak Doordat hy niet voldoende acht sloeg op het verkeer werd hij door een auto uit Hinnenland Ui i ulijii uvei zijn Departement lAii wUbot k ver df Ze en l ro viticiü up komst m ijii iiieiiiüriti van iviUwuuiil aan üc l i ie Kamer uvfr üe liidiHchf begiuuliny luijiUigt U Cülyii ie auiiBtaande verschy 11 lig ujm an feu Witboek dat een uitMiciig un volledig uverzicht zal bevatten aji de muiterij up i Üe Zeven Frovinciéil Auii het verzoek tut het overleggen dei jiioLCSBtukken uit die zaak kan de ministet Ji et Mildoeri i rkentelyk voor de bezorgdheid tot uit uukking gebracht met betrekking tot hel eivoernudiiel het vliegtuig waarvaii dt minister by zyn voorgeijomen reis naai liidië gebruik denkt te maken ih hij intus tjien va ii oidee dat de daaraan vcrboii t i ge aien overschat vi orden behooren in eik geval niet te wet iKK den van het maken eoner reis die o andere w uze met het oog op den daainu i gemoeiden tijd andera niet gemaakt mui Aiiiinen worden In het midden latend of ook in de toe komst persoonlijk contact tusscheii ministei en gouverneur generaal met wenscheHjk zal blijken met name wanneer tijden S et bewrind van den landvoogd een nieuv f minister de portefeuille van kolomen aanvaardt of wanneer geheel onvoorziene omstandigheden snelle behandeling van gf wichtige zaken noodig m aken ik in elk geval die wenschelijkheid thans aanwezig De minister gevoelt geeii vrijheid om aan to sporen tot en medewerking te verlecnen jiHn kolonisatie van NeUerlandsche werkloozen op Nieuw Guinea Afgezien van d bezwaren welke voor de betrokkenen zeil aan een dergelyke kolonisatie verbondi ii zouden zijn vormt het zeer groote gevaar dat de emigranten na mi iukking van hun pugen ten laste an de Indische gemeeii sthap zouden komen daartegen een m d huidige omstandigheden onoverkomelijk b letsel l e vraag hoe Nieuw Guinea op do treit ende wijze tot ontwikkeling kan w de gebracht heeft de aandacht vaa U Indische regeering Een afwerende maatregel tegen vreemde suiker ten behoeve van Javasuiker zou geen doet treffen omdat de afgeweerde uikc dan toch weer elders met de Javaauiker ui cojicurrentie zou treden i e mvoer an Javasuiker m Nederland zal derhah slechts op duurzame wyze bevorderd kun nen worden zoo inkrimping der b ien land sche suikerproductie uitvoerbaar blijkt De minister constateert dat er inderdaad eenige aanwijzingen zijn die een gematigd optimisme ten aanzien van de inkomsten van Ned Indië wettigen al zou hij TiJet zoo ver durven gaan om het bereiken van den grondslag van ƒ 300 millioen reeds in een nabyzijn verschiet te plaatsen Meer hoopvol is hij gestemd met betrekkrng tot het terugbrengen der uitgaven tot dat peil Voorschiiften Burgerlijken Stand Gewijzigd wetsontiyeip Verschenen is de memorie van antwooi d aan de Tweede Kamer inzake het wetso it werp wyzigmg van de voorschntten betiek ktlyk den burgerlyken stand Hieraan wordt ontleend dat de mmtster van justitie ten aanzien van artikel 11 erkent dat er behoefte kan bestaan ook aan gewone uittreksels uit geboorte akten d w z uittreksels waarin de kantmeldingen Njiet zyn verwerkt doch waarby de aaütec köJimKWlwelke zich op den kant der akti mochten bevinden in haar geheel als loo danig worden opgenomen In dezen gee i wordt het voorgestelde nieuwe tweede tid van artikel 24 gewijzigd Na het verstryken van den wettelijkentermijn van drie dagen zat de ambtenaaivan den burgerlyken stand een geboorteakte niet meer kunnen opmaken Slecht aanvulling van het register overeenkomstigde art 70 vtg B W is in dezen gedacbtengang dan mogelijk Toegegeven zy dat di noodeloos omslachtig is Daarom wordt ojieen in het voorloopig verslag geopweiadenkbeeld ingegaan en wordt voorgesteld uart 29 een nieuw derde lid m te voegenluidende Na den in het eerste lid genoemden termijn kan de aangifte slechts gesch eden met machtiging van het openbaar mir isterie bij de arrondissement rechtbank By art IV wordt met betrekkmg tot lutike 51 verklaard dat het vermelden vanden graad an bloedverwantschap tusschenaangever en overledene wel achterwege kan 1 1 ij ven 1 Het bepaalde onder 3o wordt dienover enkomstig gewijzigd By art V verklaart de minister dat de icommissie terecht opmerkt dat het niet vol doende is den geslachtsnaam te stellen vóóide voornamen maar dat tusschen beidesoorten naweTi duidelyk onderscheid moe worden geipaakt Daarom wordt aan het jvoorgestelde tweede iid van art 18 toege Gevraagd wordt welke methode zal worden gevolgd by het afgeven van uittreksel betreffende vóór de inwerkingtreding der wet opgemaakte akten Ken volledig af chrift eener akte zal natuurtijk de oor spronkelijke volgorde der namen moeten handhaven en wel zonder dat een komma wordt gesteld tusschen naam en voornamen Doch ditzelfde geldt voor uittreksels uit df akten hetzy deze i n den gewonen vorm V orden gemaakt hetzö overeenkomstig de voorgestelde leden 2 en 3 van art 24 V li aiomtrenLWÜkens het voorloopig vers ad twitfel bestaat schijnt het gewenscht zulk ter voorkoming van misverstand bij de amb ü naren van den burgerlyken stand mtdrukVelijV te bepalen De minister st lt voor he clV be treffende voorschrift in het burgerlyk wetboek zelf op te nemen de richting Den Haag komende en bestuurd door Mej M uit Barneveld aangereden on Ki dood De bestuurster had alle mogeiyke moeite gedaan om den wielrijder nog te ontwijken waarbij zij etrst een paal aanreed en vervolgens tegen een boom botste Mej M brak het rechteraleutelbeen Autobus umgeaUgen Verschillende passagiers gewond Zaterdag heeft naby de Burgervlotbrug tusschen Alkmaar en Den Helder een vrij ernstig autoongeval plaats gehad De bu s van de autobusonderneming van gebrs De long uit St Annaparoehie in gebruik voor 19 personen en gebouwd op een Chevroletchassis slipte tengevolge van de pladhei i van den weg lïp het oude asfaltgedeelte dat daar vrij rond ligt De chauffeur heeft nog getracht in het jui ste spoor te komen en over een lengti van ongeveer 20 Meter den 10 M breeden grasberm bereden Vermoedelyk fieeft liij uit angst voor het diepe kanaal een te scherpen bocht gemaakt om weer op het a te wegdek te komen met het gevolg dat de bus kantelde en de lÖ passagiers waaronder een baby van 2 jaar byna alle door glasscherven zyn gewond Drie passagierbekwamen vrij ernstige verwondingen Alleen de baby de chauffeur en de eigenaar van de auto bleven ongedeerd Een der inzittenden brak een sleutelbeen terwyl een jongetje zijn arm brak Drie passagier waaronder de baby konden van Alkmaar uit de reis naar Hoek van Holland vervolgen Twee dames uit l euwarden bekwamen ernstige kneuzingen en moesten onder behandeling van dr Van Dam te Alkmaar worden gesteld Na het ongeval verieendeu het allereerst geneeskundige hulp dr Schmidt uit St Maartenabrug en dr van Hesteren uit Warmenhuizen De gekw etsten werden door passeerende automobilisten naar het centraal ziekenhui = in Alkmaar vervoerd De rijksweg Alkmaar Den Helder heeft over het algemeen een modem koud aofaltdek Op het gedeelte waar het ongeluk gebeurde is het wegdek echter nog van z g glad asfalt voorzien dat vooral bij regenweer voor het verkeer zeer gevaarlijk Is H®NIGS BOUILLONBLOKJES thans 6 voor IGcL VergiftigingBgeval te Wassenaar l n dame gestorven aan vergiftigd voedsel Te Wassenaar heeft zich een vergifti gingsgeval voorgedaan waaraan de 54ja rige weduwe N Beyerman overleden is In éên van de nieuw gebouwde huizen aan de Van Zuylen van Nijeveltatraat no 152 is kort geleden de familie Beyerman uit Den Haag komen wonen Het zijn de 47 jarig heer J Beyerman en zyn twee zusters Omstreeks 10 uur gisteravond werd de huisarts dr A F F Jansse gewaarschuwd dat de familie ernstig ongesteld was Zoodra dr Jansse de patiënten onderzocht had constateerde hij een gevat van vergiftiginR dat zich openbaarde in duizeligheid en braakneigingen Nadat de medicus ingegrepen had en door de braakneigingen rterker op te wekken de maag trachtte te zuiveren van het ver giftigd voedsel werd de gemeen te genee iI heer dr J E Hubbeling in consult geroepen Deze stelde onmiddellijk de politie van het gebeurde op de hoogte waarna inspecteur Fogteloo om kwart voor elf een onderzoek instelde Ht t bleek dat de familie na het avondeten een taart genuttigd had waarna zij i onwel is geworden zoodat allereerst het vermoeden rees dat in het gebak schadelijke bestanddeelen voorkwamen Het is echter ook niet uitgesloten dat het geftakt vergiftigd was Alle hulpmiddelen die de doktoren toepasten waren echter tevergeefs Omstreeks 12 uur overleed mevrouw N Beyerman haar broer en zuster mejuf frouw A Beyerman werden met de zieken1 auto naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden vervoerd Zaterdagmorgen heeft de waarnemend officier van Justitie mr Cohen Tervaert het justitieele onderzoek geleld Gi stermiddag heeft dr Hulst uit Ijeiden sectie verricht terwijl de gemeente apotheker dr J J Schrim het scheikundig onderzoek instelde De resultaten hiervan zyn nog niet hekend Het sterfhuis is door de politie ver auto reed met het oog op die wielrijders oie ingehaald zouden worden ook nar de linkerzijde van den weg De politie van de Bilt onderzoekt de zaak nog nader Op dezen drukkeii weg trok het hoogst betreurenswaardig ongeluk grootr aandacht en algemeen deelneming RADIO NÏKUWS Programma voor heden Hilversum 6 30 Concert door het Omroep orkest o i v Frieder Weiszmann 7 30 Causerie door E 1 Weber Het bergkamp van de Touring Ciub It Iiaao in het ü tl rgebergte 8 Nieuwsberichten Vaz Dias B Oö Concert door het Om roep orkest o l v Frieder Weiszmann m m v Hennette Bosnians piano 9 Gramofoon 9 16 Concert door Ludwig Ruth en zyn orkest 10 15 Radiotooneel Cyclus Toppen van het Verleden X slot Studio opvoering van Alfretl Nobel hoorspel door i H van Moerker ken Hpelleiding Kommer Kleyn IJ Nieuwsberichten van Vaz Dias 11 10 Dansmuziek door Ludwig Riith en zyn orkest Huizen 5 Concert Ali de Vink Verschoor sopraan Anny Vos alt Adr Grootegoed viool Alex Schellevis piano CM Vragenuurtje ± 7 15 Gramofoon 7 lVragenuurtje 8 Uitzending van de vergadering voor de Vrye Universiteit te Amsterdam te houden m de Wesetrkerk Ammanstraat te Rotterdam Sprekers Ds h C Meyster Dr K D jk Prof Dr K Schilder en den heer J Schouten ZangkoorRotte s Christ Gem Koor directeur H W de Woiff Organist K van Riet 10 iO Persbureau Vaz Dias 10 40 Gramofoon j Jaarverslag van de A V K O j Bloei in crisistyd maar vo urbereid t op eventueele magere jaren I Van het jaarverslag van de A V R O over 1S33 samengesteld door den heer W Vogt directeur van het Omroepbedrijf werd aan bladen een vóór afdruk verstrekt Het verslag zal binnenkort in druk verkrijgbaar 1 worden gesteld waarschünlijk vanmiddag terugkee ren want l eide patiënten zijn weer zoo goed als hersteld Mejuffrouw A Beyerman is nog in het ziekenhuis haar broer verblijft reeds bij kennissen in Wassenaar Kankler te Soest gearresteerd Tal an gedupeerden Dinsdag 11 l eeft naar het Utr Dagblad meldt de justitie Ingegrepen In het bedrij der Soester Bankvereeniglng te Soest waaromtrent In de voorafgaaade dagen vreemde geruchten hadden geloopen Op vermoeden dat de bankier de 11jarlge J W ir s zich zou hebben schuldig gemaakt aan verduistering van hemtoevertrouwde effecten telde de justitieeen onderzoek in waarbij spoedig bleekdat de vermoedens niet ongegrond waren De loketten werden gesloten debanltler gearresteerd en na verttoor teUtrecht In het Huis van Bewaring opgesloten 1 Deze week hebben Vier Rijksaccoun tants de boeken gecontroleerd Het blad vernam dat er weer een betre keiljk groot aantal kleine lulden door de e affaire zijn gedupeerd Vermoedelijlt zal van het geld der cliënten niet veel terecht komen Onderstellingen ais zou de als geïortuneerd bekend staande familie van den gearresteerden bankier deeï hebben In de zaak als medefirmanten bleken onjuist te zijn i Er wordt in geconstateerd dat de A V R O iiettegenstaande de ongunstige tijdsoms taJidig heden in groot n bloei vefkeeit Het totaal aantal leden is iwlangryk gesttgen het ia n l van 174 682 in 1932 geI komen op 200 258 alzoo een vermeerdering van ruim 25 000 Verleden jaar bedroeg de vermeerdering t o v 1931 rond 22 000 leden De luistervinken contribueerden in 1933 een bedrag van ƒ 752 06 55 dat is onge veer 4 pCt meer dan in 1 32 De oorzaken van de geringe styging in het totaalcijfer der jaarcoïitributiea aldus het verslag liggen in een daling van de gemiddelde bijdrage per hoofd der leden gevolg voor een deel van welstands maar ook van psychologische factoren die wy hier in dit verslag niet diepzinnig zulten a nalyseeren maar die wy toch even willen kenschetsen door n reeda eerder in de Radio Bode gebezigde uitdrukking n t den vloek der welvaart Er zijn luisteraars die redeneeren De A V R O staat er zóó goed voor dat ik mijTi bijdrage best wat lager ken stellen Onvoorzichtig is het om de inderdaad groote reserves van de A V R O uitsluitend te bezien als een overdreven kapitaals op t tapeling Ingewyden weten aldup het verslag de spaarpot van de A V R O feitelykandera is dan onuitgegeven kapitaal het uitmaten van het bedrijf met mi die het reeds te lang door maatrei ten haar wil gnomen of ui estelrf caitlaeert eigen z E der eig n studiegebouw etc TTo cent boven noteering werd verkocht TrLns aanvoer aanzienlyk ruimer hanj traag pi U K hapen uanLietB ruimer handel flauw prezen idt I er Voor België werden enkele kleine irti tje schapen gekocht STADS NIEUWS GOUDA 9 April 1934 Km ma bloem collecte Heeft opgebracht ƒ 499 19 hl eerite telling is gebleken dat de 30 allectebUBsen binnenbrachten een bedrag L ƒ 499 19 waarvoor het bestuur der verMniïing bestrijding der tuberculoie l gst dankbaar is en welk cyfer ook tot isvredenheid stemt Wie helpt nu de ƒ öOO of ƒ 525 volmaken Het adres van den penniflgmeesetr is Kattan ingel 62 of wel storting op poft girowkening der vereeniging No 630H5 bij voorbaat dank Leeraar H B S B j Kon besluit is wederom tydelyk t t mmd tot leeraar aan de RjH B S te tiouda j heer A L van der Mans Het tnstructievaartuig L PrinBQï Juliana f zbI hedenavond arriveercn en in de Turt singej ligplaats nemen Hedenavond zal het Instructie vaartuig JVinses Juliana in Oouda arriveeren voor de voorgenomen oefentocht met de leeriingen van de Binnenvaartschool te Gouda Het schip zaj ligplaats nemen aan de ïurfïitigel hy de Mallegatsluis en morgenochtend om 6 uur met 17 leerlingen van de Binnenvaartschool naar Zeeland vertrekken Het schip zal niet ter bezichtiging liggen voor het publiek Zooals men reeds heeft kunnen lezen zullen de cursisten onder deskundige leiding een driedaagsche oefentocht maken over de Zeeuwsche stroomen Donderdag 12 April tegen den avond wordt de Prinses Juliana weer in Gouda verwacht Oq a s R I A tentoonstelling De K I A tentaonstelling welke binnenkort in de Soe Ons Genoegen wordt gehouden zal weer heel wat deelnemers hebben Nog steeds komen aanvragen binnen uil alle branches Men deelt ons mede dat iet weer zal worden een tentoonstelling vol afwiBSeling De lijst van deelnemers toont heel wat variatie en er zal voor elkeen wat interessants te zien zijn Deze week komt een grappige straatreclame de aandacht trekken ten teeken dat de tyd van opening nadert Volks en School bad tiedurentle de week van 2 tot en met H Apnl werden in het Volks en Schoolbad gekuikt 129 kuipbaden en 443 sproeibaden lutaal 572 baden iiarvergadiering Vires et Oleritas ittwrgaiusatievoorstelldn aangenomen Zaterdagavond hield de Gymn ea AthleL üekver Virea et Celeritas een good u iüWite jaarvergadering in Central Nadal it heer J S van fcioest voorzitter de verguUeiuig had geopend werd allereerst hulde gebracht aan den bekwamen leider van t et C den heer Hau Kosters terwyl ook dé verschillende commissies woorden van dank 111 ontvangst hadden te nemen m het byzonder de P C De door haar verzorgde l arkw gwed8tryd werd door de K N U üsetn der belangrykste van de 2Ó wedstryden vaïi het begmseizoen genoemd Onder de verschillende jaarverslagen van den Bfcretaris en commissies was er één dat Itijionder in den smaak viel n l van den penningraeeaetr die ter kennis bracht dat er een batig saldo is van ƒ 60 Hierna werd het reorganisatievoorstel besproken dat na een toelichting van den voonatter met vrijwel alg stemmen werd aangenomen Door deze reorganisatie werkt met alleen het bestuur ten bate van Vires e Celeritas maör nemen een groot aantal leden het vele werk wat een dergelyKe vereeniging met zich brengt over Nadat medegedeeld was dat Donderdag 12 April a 8 de eerste mental trainingsrond In Café Restaurant Ter Gouw onder leiding van den heer R Hoogeveen den voorzitter van de Z H A B gehouden zal wo r den sloot de voorzitter met een kort woord de vergadering Hy deed hierby een drinRfid beroep op het enthousiasme van de eden pm serieus te trainen voor het uiterst zware zomerseizoen dat met haar vele wedstrijden voor de deur staat S l M A VJ afd Gouda Op Woensdag 11 April a s 8 uur des vonds hoopt in de Luthersche kerk voor S I M A V I te spreken Ds Ferguson de welbekende oudzendeling en thans predil t bij de Ned Herv kerk te den Haag Het N CV B koor geeft zUn gewaardeerde medewerki ng De avond wordt geleid door de voorzitter der Goudsche afd eting Ds J Simon Vergadering Timotheiw on ingavereeniging op Geref Giondilag TSmotheus hoopt morgenavond l lf lAt in Het Blauwe Kruis haar zesde jaarvergadering te houden Een ongeval Ih de Goudsche Machinefabriek op den Kattensingel viel by het vertinnen een voorwerp hi het tinbad waardoor de tin omhoog Patte en den bankwerker A Slingerland f of die aan de arm gewond werd Hij is de Wijkverpleging verbonden Zeventiende Jaarvergadering Weest Kensgezinit I e Geref Meisjes vereeniging Weest J na zind en zoekt het Goede hoopt a s JJ oensdagavond 7 30 uur in Kunstmin ar zeventiende jaarvergadering te vieren Uitvoer van kaaa naar Italië De onlangs getroffen regeling van den uitvoer van kaas naar lUlië heeft uitslui betrekking op het Nederlandsch tarief contingent dat naar dat land uitgeroerd kan worden De invoer van kaas tegeii het autonome hooge invoerrecht is niet aan beperkende bf palingen onderworpen Agenda 9 April 8 uur Ter Gouw bovenzaal Vergadaring V D Bond kring Gouda Sprekei Ml Li J van Dam 10 April 8 uur Geb Daniël Cursus Nederl Roode Kruis 11 April Geb Daniël 8 uur Cursus E 11 B O Dames Jjeider Dr C v Elk 11 Aprit e uur Luthersche kerk Ds Ferguson oudzendeling zal spreken voor S l M A V I afd Gouda 14 April 8 uur Zaal Kunstmin Soc On Genoegen LeziTig van de Goudsche H B S Vereeniging IH April Geb Daniël 8 uur Cursus E H B O Uider Dr C van Elk 25 April 8 uur Geb Daniël Cursus E H B O Leider Dr G Bik N P V afd Gouda Groep L V oensdog H April 2 30 Welpen Clubhuis Stambijeenkomst 7 30 Donderdag 12 April 7 30 Opkomst Verkenners oefening UIT DEN OMTREK BOSKÜOI Het boomkweekersbedr f Opleving Men schrijft aan de N R Ct Naar het schynt is er den laatsten tijd in hfet boomkweekersbedrijf te Boskoop eenige verbetering te constateereii Het aantal werkloozen is sinds eenige weken in niet onbelangryke mate teruggeloopen tengevolge van meer werkgelegenheid op de kweekeryen Weliswaar is het bedryf nog verre van loonend doch nu men door de oude voorraden heen is zijn verschillende artikelen in prijs gestegen By vele kweekers heerscht dan ook de meening dat men het diepste punt van de depressie in het boomkweekersbedrijf voorbü ifl Burgeriyke Stand GEBOREN Comelis Johannes z van KI W van Gelderen en N van der Wolf ONDERTROUWD Fr A Luiten 24 j en J Fase 31 j Sj Hoitsma 31 j en C Ouwerkerk 27 j GEHUWD A Helder 29 j en Z A van Kooten 32 j SPORT EN WEDSTRI r EN VOETBAL G V B De uitslagen der gisteren voor den Goudschen Voetbalbond gespeelde wedstrijden ziJTi als volgt 2e klasse B Schoonhoven 3 ouderak 2 4 2 O N A 6 Zwervers 2 uitgesteld 3de klasse A Moordrecht 3 Zwervers 3 9 2 3de klasse B Schoonhoven 5 Lekkerkerk 3 3 2 3de klasse D Nieuwerkerk 4 O N A 6 uitgeateld 3de klasse F G S V 5 Gouderak 4 6 2 Groeneweg 3 iBergambacht 3 2 2 Het G V B elftal heeft gisteren een oefenwedatryd gespeeld tegen G S V De G V B combinatie won met 3 1 Holland slaat Ierland met 5 2 Het ideaal bereikt Naat Rome Ken prachtige strijd in het Stadion De na de overwinning op België zoo hoog gespannen verwachtingen zün gisteren volkomen in vervulling gegaï n Na een pracutigen wedstrijd hebben onze kranige Oranjejongens hun lersche tegenstanders de protÉ van den Vrijstaat op gedecideerde wüze met t 2 geslagen Door deze overwinning staat het vast dat het Nederiandsche elftal uit zal komen in de wedstrijden om het wereldkampioenschap te Rome Het Ideaal door Neerlands voetbaldictator Karel Lotsy I gesteld Is dus bereikt De Jongens gaan volgende maand naarRome om daar de Nederiandsche voet baieer te verdedigen en hoog te houden i een resultaat waarop alle Nederlanders 1 buitengewoon trotsch kunnen zijn maar 1 dat ook de kroon Is op het werk van lotsy en de zijnen die het Nederiandsche voetbal weer hebben gebracht op ndusdanig peil dat elke tegenstander wie dan ook met Nederland rekeningzal hebben te houden De wedstrijd Voor de rust nam Holland de leiding j door een fraalen kopbal van Smit maar reeds even later eenige minuten voor de rus had Squires den stand op gelijken voet gebracht l i En zoo ging de rust met l l in De tweede helft De tweede helft werd begonnen met een feilen lloUandschen aanval die werd af geslagen en nog een en nog een En dan maakt scheidsrechter Ohlsen een kapitale fout Vente wordt op een unfal re manier In het penaltygebied genomen maar de arbiter Is v n oordeel dat het precies buiten de iljn Is gebeurd Hu geelt dus geen stratschop maar vrUe schop wat een hevige teleurstelling is UU de tree kick forceert Milnders een hoekschop door keeper met bal en al over de lijn te werken Het publiek Juicht dat toe Het fatale ongenbllk Maar even later werden we met gelijke munt betaald en toen Juichte het publiek niet Van Male ving een ver schot van den rechtsbuiten klemvast de kleine Moore snelde toe en duwde hem met bal en al over de lijn a ai Ierland leidde met 2 H Zooals gezegd nu juichte het publiek niet De Ieren werden sterker de onzen lieten zich terug dringen en men begon het ergste te vreezen Er werd mlsgetrapt er werd slecht geplaatst er wefd slecht gespeeld Zoo verliep de tijd A 20 minuten was de tweede hein oud en de Ieren beukten uls te en een muur Uan gaat het plotseling komen Mljnders bracht den bal op zette voor men dacht dat Vente den bal zou nemen doch deze liet het ieder voorbijgaan Bakhuys schoot toe viel op zijn knie doch bereikte het der nog juist op tl id om oen zacht schot te kunnen lossen dat vla den rechter doelpaal In het doel caramboleerde i ü De vreugde was t nbeschrljtelljk Maar zij zou nog grooter worden toen het bleek dat deze nieuwe stimulans niet zonder uitwerking was gebleven op het beeld van den wedstrijd Toen brak het enthousiasme eerst goed los De lersChe achterhoede werd als het ware uit eikaar gerukt en het duurde niet land of Bakhuys had den gelljkmakeker gescoord Cd 2 üerulmen tijd ging het spel nu gelijk op maar In het laatste kwartier waren het de Oranje spelers die weer den boventoon voerden In tien minuten tijds zorgden Bakhuys ömlt en Vente er voor dal Nederland een 0 overwinning be i De stand van de drie landen Nederland België en Ierland luidt thans Nederland l 1 Cl ü 5 2 2 I BelglÈ 1 1 ü l l 1 Ierland ü o i i 6 i 1 j Hoe er gespeeld is j De wedstrijd in het Stadion is glsteien door meer dan negen en dertig duizend voetbalenthousiasten bijgewoond I in oen aanvang speelde ons eiital niet zoü als tegen België maar men vergat dat de Hollanders hier tegenover een team stond dat veel en veel meer m zijn mars had c an de Belgen De lersche tegenstanders waren stuk voor stuk tegen de onzen opgewassen De achterhoede vormde een massiei blok de backs hadden vijf minuten noodig om zich in te spelen Cde eerste minuten miste vooral de rechts back een paar maar leelljk maar toen waren ze er ook i volkomen in ook Voor hen speelde een 1 haltllnle die volkomen voor haar taak was berekend zoowel verdedigend als t aanvallend Kn het was werkelijk een lust om de voorhoede aan hec werk te zien Overrompelend snel combineeren open spet naar de vleugels die ontzaglijk snel waren en een voortdurend gevaar en een middenvoor de kleine Moore die zich ver naar voren opstelde daardoor veel cll side stond maijr toch zulk een ongelootiük handig speler was dat zijn voortdurende aanwezigheid in de omgeving van onze backs hen zeker nerveus zou hebben gemaakt als ze niet zoo ztker van hun zaak waren geweest Aan Anderlesen was de raad gegeven om Moore te schaduwen doch hij heeft volkomen gelijk gehad dat hij het niet heeft gedaan en hem aan Van Run en Weber heelt overgelaten want dat zou een leelijke gaping hebben veroorzaakt in onze halfllnle welke het tofh al zwaar genoeg had Het eenige wat wij bij de leren misten dat was een behoorlijk schot Zij speelpen het bekende prof spel zoo lang mogflijK combineeren tot vlak bij de goal Doch het was overigens niet het prof spel van de continentale landen niet dat geraftineerde korte spel maar rraal open spel naar de vleugels dikwijls ook van links heelemaal over naar rechts met den middenvoor als vooruitgeschoven post Van dat elftal moest Nederland zien te winnen Nu de onzen dat elttal gedecideerd hebben v erslagen is de eer en het succes nog grooter want zelfs een kleine nederUtag tegen dit schitterende elltal zou nog een eer en een voldoening zijn geweest Maar ze zijn geslagen Die elf Nederlanders m het veld hebben gespeeld als leeuwen neen als duivels ZU hebben gevoetbald en de tienduizenden hebben geschreeuwd en gebruld gejubeld en gehuild tot er vijt goals achter den lerschen keeper lagen t Toch zag het er In de eerste helft niet naar uit dati het zoo zou worden Er slonden twee teams tegenover elkaar die bijna precies hetzelfde type voetbal speelden overrompelend snel met lange passes naar de vleugels atgewisseld met verraderlijke through passes waar ge vaarliike schutters achteraan renden Het duurde lang voor dat de score werd geopend De beide achterhoedes waren meester van hun terrein Bi ons achter schitterde de stoere Weber De lorsche Hagenaar heelt ontzaglUk veel werk Maar ook de lersche backs wisten van opruln en en gaven onzen aanvallers geen kans om gevaarlijk te worden Zoo golfde een buitengewoon fraaie en snelle wedstrijd op en neer twee elftallen die volkomen aan elkaar gewaagd waren en elkaar geen duimbreed toegaven En we hadden ons er al volkomen mee verzoend dat de eerste hellt doelpunUoos zou eindigen toen de klein Wels na een snelle rush scherp voorzette en Smit hoog opspringend zijn kans zag en met een schitterenden kopbal Nederland de Ielding gat n ii Maar het enthousiasme was nog niet geluwd of de gelijkmaker lag al achter Van Male De bal was snel opgebracht Moore gaf met een naast onmerkbaar hakje den bal aan Horlacher een invaller voor Jordan die wegens een blessure het veld had moeten verlaten welke met een harden schuiver Van Male volkomen verraste Na dit doelaunt Had Bakhuys In minder dan geen tijd een nieuw doelpunt De brand werd bemerkt door een juist voorbygaande agent De brandweer wist de belendende perceelen te spiinm De ij eheela inboedel werd een prooi dei vlamnion D whade wordt aanzienlijk geacht Winkelbrand te Oldenzaui In den nacht van Zate dag op ZuniUiK on geveer 3 uur brak een zware bnind uit 111 t winkelpand van den heer B in de i schopstraat te Oldenzaal Een buur die di n brand bemerkte kon npg jui t bijtijds di l ewoners wekken die met grooto moeite t brandende perceel konden vei laten lic brandweer tastte met drie slangen hel uur aan dat hoewel hevig tot dit perceel beperkt kon worden t Winkelpand branilUi gedeeltelijk uit en bekwam groote waterschade De verzekering dekt de schade Winkelbedrijf afgebrand In den nacht van Zaterdag op Zonilag i een felle brand uitgebroken in het gemengd bedrijf van de firma Van Eek te Leuth bij Nymegen De brand is vermoedelyk ontstaan in de mandemakerij welke aan don winkel verbonden is Het vuur dat een gemakkelijke prooi vond in een grooten voorraad teenhout breidde zich zoo snel uit dat de Lentsche brandweer ma htcïoo atijii l De motorbrandspuit uit Ubbergen Beek werd gerequireerd en slaagde er in het vuur meester te worden Het geheele bedrijf lag vrijwel tegen den grond De oorzaak van den brand is onbekend Verzekering dekt gedeeltetijk de schade Droevig ongeval Kindje sterft aan medicijn die voor een ander bestemd was Zaterdagavond had ten huize van doT heer C Schlosser te Almelo een droevig ongeval plaats Een tweejarig kindje dronk in een onbewaakt oogenblik uit een medicijnfleschje dat voor een ander bestemfl was Tengevolge hiervan is het nog denzetfden avond aan de bekomen inwendige verwondingen bezweken Dit ongeval is des te jtragischer wanneer men weet dat de vader van het kind de heer Schlosser juist met het Twentsche elTtal op reis was naar Haarlem waar tegen het Haarlem ch elftal gespeeld werd Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN f April J April Officieel 7 61i 7 M 58 72i 5Ö72 9 75i 9 74i 54 59 34 58 47 88 47 81 34 3415 J9 25 39 45 58 25 38 45 1 47 M7U Nlet otlicleel Praag i l Madrid 20 25 20 25 Milaan 1 6 i He urso verzicht De Am terdamsche tondsenmarkt had heden een ongeanimeerd verloop onder invioed van enkele ontmoedigende factoren die het publiek tot nog grootere teruÊhoudendheid aanleiding gaven dan reed het geval was Bij uiterst beperkte omzetten Hepen de noteeringen dan ook meerendeets terug Unilevers waren goed Z pet lager in verband met de aankondiging van eeji slotdivldend van i pet terwijl men op pet meende te moeten rekenen Philips schommelden om de laagste koers van de vorige beursdag naar aanleiding van de geruchten dat een dividend van 1 pct zou zijn te wachten moet worden tegengesproken hetgeen de koersreactie de laatste dagen tengevolge heeft gehad Cultuurfondsen werden lager afgedaan De scherpe prijsdaling op de Londensche rubbermakt was oorzaak van het koersverlies op de rubberwaarden Amsterdam rubbers Hepen 1 pet terug Tabakken hadden zich opoflerlngen te getroosten welke voor Deli Batavla eenige procenten b ep Il VA s daalden ruim 3 pct Peroleumwaarden waren zwakker Kon Olie openden 2 pct boven het vorig slot om zich vervolgens lichtelijk te herstellen Scheepvaarten golden fractloneel lager Amcrtk londsen waren verdeeld doch de koersverschiilen hadden weinig te bereekenen Dultsche obligaties flauw Ned staatsiondsen waren onregelmatig Oude schuld was eerder lager nieuwe schuld aan den vasten kant gemaakt ió d een schot volgde dan van Vente 4 ü ioen speelaen de Hollanders als ware duivels en een vijlae doelpunt volgde waarmede Holland up verblullende wUze een van zijn mooiste Internationale wedstrijden besloot ATHLKTIKK Ue Boysrace om den Ader Beker Hey klopt de Kuyter Ue Aderbeker nogmaals voor Achilleti De jaarlyksche loop om den Ader beker v elke door de Boakoopsche Boys Zaterdagmiddag werd georganiseerd is voor de vereeniging een groot succes geworden Van de 43 inschryviïigen verschenen er 40 aan den start en liepen het 3800 M lange parcours int De uitslag heeft ditmaal een groote verrassing gebracht De iiuyter van Bosk Boys die bij deze loop immer sterk favoriet was moest de eer nu aan de coming man ü Heij van Achilles laten dn een jOO M vóór de finish het leidend peletoa achter z ch liet en in een felle emdspurt als eerst de finish passeerde Of de Kuyter in goeden vorm is geweest valt te betwijfelen daar luj er zelfs nog moeite mee had om op het laatste stuk de Schoonhovenaar C Heynen an die anders geen concurrent van hem genoemd kan worden te passeeren Het valt evenwel niet te ontkennen dat Key gezien zyn fraaie prestatie by de diverse gehouden wegwedstrijden een tooper is die zich ongetwijfeld nog in de eerste rijen der cracks zal plaatsen Over het algemeen kan Achi e i tevreden zijn over de prestaties van haar leden Ook de loopers van Waas en Schouten ware n bij de voorste plaatsen zoodat de fraaie Ader beker voor het meest aantal punten ten tweede male gewonnt n werd door de vereeniging Achilles In een kernachtige speech heeft de voorzitter van de G A K de heer J S van Soest hierna ia Hotel jNeuf de prijzen aan de diverse winnaars uitgereikt De uitslagen luiden 1 D Heij Achilles 13 min 8 6 sec 2 A de Ruyter Bosk Boys 13 min 12 9 sec 3 C Heyneman D O S 13 min 13 6 sec 4 C van Waas Achilles 5 P de Korte V et C 6 M J Schouten Achilles 7 H C Heyneman D O S 8 W C Blaazer V et C A Wemmers V et C 10 G Middelkoop Hosk Boys Londen Herlun Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen btokhclm Oslo New York 1 Achilles 22 punten 2 D O S 12 pnt 3 V et C 11 pnt 4 Bosk Boys 10 pnt WIELRENNEN De uitslag der Zondagmorgen gehouden medaille wedstrydeii is als volgt Sprintwedstrijd 1 A v Vliet 2 J v Tilburg 3 P Biesheuvel 10 K M op vegfietsen 1 T v d Wiel 2 A V d Wiel 30 K M koppelwedstrijd 1 A v Vliet F V d Meer 16 pnt 2 P Biesheuvel C V d Wiel 15 pnt 3 Th Peek W Severijnen 5 pnt 4 3 Paets R Riethoven 3 pnt 5 J V Tilburg A Cattel 3 pnt op twee ronden 6 A Berkouwer C v Leeuwen O punten Se pdetonrace De peletonrace over 70 K M tusschen de Eennersclub Dg iRünstreek en de Goudsche Rennersclub Excelsior werd na een uiterst spannende en faire stryd gewon ien door De Rijnstreek in den tyd van 1 uur 69 min 57 sec Excelsior s tijd bedroeg 2 uur 14 sec De revanche hééft plaats Zondag 29 April a B tAATRTE BERICHTEN DRAAbLOOZE DIENST Groote brand te Osb Zaterdagnacht omstreeks half vier is brand ontstaan in de landbouwschuur van den heer Brok aan de Spaarderstraat te Oss De vlammen deelden zich weldra ook aan de boerderij mede De brandweer was spoedig ter plaatse doch kon daar zü niet genoeg water tot haar beschikking had tegen de vlammenzee niets uitrichten Dientengevolge brandden de kapitale boerderij en de schuur geheel uit De bewoners konden zich tijdig in veiligheid brengen Zij wisten nog wat vee te redden Een dertigtal varkens alamedf honderd kippen kwamen in de vlammen om De geheele inboedel landbouwgereedschappen landbouwmachines een groote voorraad hooi en stroo werden een prooi der vlammen ÜAUÏO TELEGRAFISCH WEERBElïICHT 9 April Verwachting In het Oosten zwakke tot matige in het Westen matige Oostelijke tot Noordelijke later wellicht Noordwestelijke wind half tot zwaar bewolkt of betrokken waarschijnlijk eenige regenbuien met kans op onweer iets kouder De oorzaak van den brand is nog onbekend De schade wordt slechts gedeeltelijk door verzekering gedekt Twee kappcrssalons in vlammen BUSaUM 9 April Zondagmiddag zyn twee kapperssalons terwijl de bewoners afwezig waren geheel uitgebrand De salons zyn eigendom van den heer Wobers aan de Nassaustraat te Bussum Al zijn onze netto prijzen altijd lager dan die van anderen mèt korting geven wij vanaf heden TIJDELIJK korting nog 10 op onze stoomprijzen i STOOMEIII EX VEIVEIIJ DE PEllKJllir TELEF 3066 GOUDA WAT DE PEUKAAN DOET DOET IE GOED