Goudsche Courant, maandag 9 april 1934

NO 18871 De militaire uitgaven in Duitschland Dit laai i 7 miUioen K M meei uUgetiokken dan vouji laiii Ongel itótheid in fcnKeland In hei Lügeihuls hteft atgevaarüigdt in antwooiu op een desbetreflendc buüinoy üL volgende vragen gesteld a n vraag deelde blmon mede dal Eden de am mmii tei van buueniandsLhe eken I zittinis van he bureau dei ontwaptnlngs Doe meviand onrecht en bewys a deren de diensten ate zxj recht hebben n u te vorderen PEUULETON Dan is hij weer mentch en heeft hij weer volop zin om met haarte stoeien Na een zwfire dagtaok is Perl een ware lafenis Een gezonde frissche drank opwekkend zonder alcohol Wie Perl drinkt weet wat hij drinkt n l hel beste uit rijp Hollandsch fruit niets anders I Alles is natuurlijk in Perl de smaak de kleur de samenstelling Dódrom drinkt iedereen het thuis of buiten Gemaakt in de beroemde Hero fa brieken een garantie op zichzelf I Wolven in schaapsvacht Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAGNAY Nadruk verboden Verder waren de wenkbrauwen te Kherp geteekend terwijl de oogen een versluierd vrijpostige uitdrukking beza Pn iets lusteloos Iets ontevredens wat fn prikkelbaren aard verried Overigens as het een knap gezicht naar het oor aeel der meeste mannen zelfs opvallend Jnap en haar manieren droegen een stempel van waardigheid Sfiïit u al op de Hall geweest vroeg hph P 8 Zelf ueneer chlng scheen haar geheele optre aen te kenmerken Nog niet Maar ik heb het In de te zien liggen Marion glimlachte even Een mooi ot merkte zij terloops op tmnr 001 en voor mu des te aan kelljker omdat het zoo geheel iets aerj = ts dan ik gewend ben r ® Zeeland Heeft u daar uw B neeie leven doorgebracht moeelijk beslag op leggen in een een zaam cord als dit is Nu tot ziens ik verwacht u vanavond zonder mankeeren meneer Cardon En met een gJlmiach van verstandhou ding ging nlj haastig weg Ik hoop dat je je niet in een otnder opzicht in je vrijheid belemmerd zult voelen Richard zei Arehei eenigs zins scherp toer zij gingen zitten Je moet precies doen wai je wilt zoolang je bij ons bent Het is heeiemaal niet noodlg dat je vanavond gaat als je er geen lust in hebt Och ik vind het wel airdig antwooidde Richard als lenmlnsi Sir Percy mij niet vraagt omdat hij denkt dat hiihet moeilijk kar laten Hij was heel iendeli k en ik geloot niet dat Ik metgoed latsoen weigeren kon Net zooals je wilt beste kerei hernam Archer en men veranderde toenvan cnderwerp Maar Richard vroeg zich telkens af waarom zijn neef er blijkbaar zoo tegen was geweest dat hij dier avond op de Hall ging dineeren Wordt vervolgd Q ls lit het mijne grootendeels In femord heb doorgebracht Een wreve Reserveer l tijd voor een Dezoek aan de R I A Tentoo nstel 1 1 ng 3 GULDEN P MAAND l etaalt U vooi jy ondij ondei licht in VIOOL GUITAAU MANDOLINF BANJO en HAWAIIAN met GRATIS INSTRUMENT bi de NIEUWE SOUOSCHE MUZIEKSCHOOL Inschi V Leeil D1NS1 A 10 APRIL v m 7 9 uui m Bovenzaal v HOLLANDIA Mil kt 4 1 Slechte Aardappelen Dan maar liever als T O S P I J S een bord VLUGKOKENDE HAVERMOUT Lat op dmn mBardapan inhoud der pakken o IN MEDISCHE KRINGEN IS men vol lof over Perl om dai Perl geen chemisehe kleurof smoaïmioWelen bevof en meewerkt aan de mstandhoudmg var de gezondheid van long en oud I Alleen Hero kan Perl maken ÖnteigeniDg ten algemeenen nutte Dt i lilv l Ml 1 Ml II lm Kemeonte GOUDEUAk maalit bekend dit 1 voldouiiii Mil uliki 15 dei Onteijfeninifswet een nfdiiik van het I Isuiiinl hik i osliiit UI UI Maalt 19 i 1 no GO tot ian u m van de pu I titn e l e nn aten oiden oiiteiKeiid vooi de veizwaunsf van den natelkceienden lJsse diiK van het HooRhi imiaad chap De Kiimpeneiw laid Lndei dt gemeente Ooudeiak welk Konmkluk Besluit is opfrenomen m diSlaatbtouiant van 14 Maait 1934 no 52 van 11 Apiil 1934 tot en met 1 Mei lOM tei inzaire van een ledei is iiedejgelogd op de secietaue deigemeente I De Bur emeestei vooinoemd i I H BERGMAN GOUDFRAK 7 Apiil 1934 GEBOs roömïjsinstallaties IlsMAtHINES VOOI hand en diiilliiacht 7eei veibeteide constiuctie I llsTOONIi NKLN nieuwste modellen met ingebouwde koelkast I1S 0NSLR A10ULN met poiieleinen potten vooi stiandtenten I limketbakkeis afé en Hoteltioudeis USDEKSELS in veichiobmde uitvoeiing model 1914 m alle maten IJSWAt EN CARNITI RLN in alle uitvoeiinK I Vooits Bussen Kuipen Wafeldoozen IJsmaten enz L aagste piiizen Ondei ieders bei eik Alleen bii de bekende iima GïEBRa B ÏUTER 1 AM E H WNM R r i 17 ROTTERDAM TELEfOON 11650 LEN NIEUWE JAARKRING EN EEN NIEUW SEIZOEN Weei IS de 70n haai zegetocht begonnen weei ontlmkt alleiwegen het fiissche loiigG loovei Reeds scheien de blanke zeilen ovei bet blauwe biui ende w itei Stiakï schalt de sonoie loep van den koekoek ovei do plassen en bouwen kaïekiet en wouwa ip hun nest in het wuivende netVoud Gaat na u de Reeuwyksche Plassen Zon witei en wind wachten U Leei den weg kennen in deze heeiIijko natuui Het iijk geillut tieeide bockievanDi A SCHCY GROND bev it alle noddige gegevens vooi den windelcUii den n ituuiliefliebhei en den watei spoi tsman Zij weet t al AU Vader thuiskomt éérst z nfleschje eikiiigb iai ad 50 ets in eiken boekhandel en bir de uitgeveis A BjHNKMAN ZOON Gouda Grootst speciaalhuis H H de Klerk Zn Hoogstraat 204 212 Rotterdhin i Dubbele Pluche 4 voor overgordijnen 24 verschillende kleuren voorradig 1 45 per el Drie trouwe helpers Mfjde schoonmaak 15 000 Gezinnen in Gouda Haastrecht Moordrecht Stolwük Zevenhuizen Berkenwoude Moercapelle Bergambacht Waddinxveen Gouderak Boskoop Ouderkerk a d IJsel Reeuwijk Nieuwerkerk a d IJsel Bodegraven lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOH REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN I3 De bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND 1 = alleen giondig te bewerken door te adverteeren in OBtt 4 weekbladen die elke week in elk huis m elk dorp de bewoners inlichten omtient hetgtm gu onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND L W OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BüBIjlAU MARKT 31 TELEF 2745 73 £ Jaapgano Dinsdag 10 pril 1084 eouDscHË mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BEmENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIE UWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dl t blad verschtjnt dagelijks beh è Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondagsblSd per kwartaal ƒ 2 90 per woek 22 cent overal waar de bezorging per looper leschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau HARKT il GOUDA bfl onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zgn dagelgks geopend van 8 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omntreken behoorende tot den bezorgkrmg 1 5 reg ElB ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O z5 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 5 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentJen de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDBEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bj contract tot zeei gereduceerden prijs Groote letters en n iiden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tiisschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zun ingekomen tenemdt van o pname verzek erd te zjjn wedloop of de bewapening financieren met Inliatle maatregelen Indien J rankrijk er evenwel m slaagt den frane op peil te houden dan zal in de komende jaren hel oogenbllk aanbre ken dat de e stabiliteit een onoverkoom bare hindernis Is voor de bewapening De keus zil dan zijn tusschen bewape nlng e i stablilteil van den Iranc bereid is verdere waarborgen voor de uitvoering te bespreken PI A ATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGA FN WORDEN VOOR donderdagavond 6 UUR INGEWACHT Bent U üumeiludam gemaatrt op de aan ztenlulce lotneming der begrooUng voor de uitgaven van dt maiine n c land kger en de luctitvLart van Ouitschland Bent b van plan UiruCL btappen te ne men om het doel an deze hoogere uu gaven vasit te itellen Vormen deze hoogere uitgaven een schending van het verdrag van VorsaUles Ook algevaaldigde Spears stelde Slmon ae viaag oi deze in het bezit is van eeni ge mlormatie over de aanzienlijke toe neming dei Duitsch weer begrooting Voorts Wil hu weten ol de minister van plan Ib eenigc stappen te doen om een schending van het Slmon antwoordde De Dultsche be grootlngsvoorstellen voor marine land leger en voor de luchtvaart zljn olticleel op f Maart gepubliceerd Tn vergelijking met lyM zijn zij ais volgt hooger de ma rine uitgaven welke ovei le i lüi mil Uoen KM hebben bedragen zlJn voor m op iió mlliioen R M vastgesteld d 1 i mlliioen hooger voor het landleger in 1933 Aa mlliioen in i34 M7 müliotn ü 1 rs miUioen R M meer Voor de luchtvaart waren in 1933 uitgetrokken 7ö raJütoen voor J34 wordt begroot lü mil noen RM dus óz mlliioen RM meer De Engelsche regeering heelt deze aan gelegenheid in ernstige overweglnfj ik heb den Brltsthen ambassadeur te Ber llJn verzocht bij de Dultsche re eering over deze aangelegenheid informal es in te ft innen Boothby cons vroeg wanneer de mi nistei in staat denkt te zijn in de aan eelegenheld een nieuwe verklaring af te liggen fafmon antwoordde Ik hoop deze week nog mli htingen te ontvangen In het verder verloop der Lagerhuis aebatten over de Dultsche weerbaarheldsbegrootlng heeft afgevaardigde Boothby nog gevraagd of de Engelsche reeeering met het oog op de verhoogirg der begrootingen voor de Dultsche ma rtne leger en ucht aart en met het oolg op den algemeenen toestand op het Europeesche vaste land direct stappen wu Q ien ter vergrootlng van de Fngel Bthe luchtvloot MacDonald antwoordde dat de regee ng de door den interpellant genoemde punten zorgvuldig overweegt Op het Mgenblik kan hU evenwel niets naders zeegen dan hetgeen door Baldwin reeds op b Maart s verklaard conlerentle bijwoont en dal hij 1ua niet mede kan deeien welke actie Ue Bril sche regeering van plan is te onderne men n et het oog op deze vooi genomen Dultsche vermeerdering der bewape ningsuitgaven ter vooi koming van een mislukking der ontwapeningsconrerentle De Duilscne opvatting Mei betieitKing tol deze door ttoothby in het Lagerhuis gestelde vragen en het antwoord van falinon wordt over de Duit sche weerbaarheidsbegrootlng van Duii sche zijde medegedeeld dat het verdrag van Versailles op geen enkele wijze voor ziet in de beperking van hel tlnancleele deel der Duitsche weerbaarheidsbegroo ling De verhooging is noodlg wegens de voorbeieiding n van de in het oog ia vatte reorgainsat ie van hel Dultsche tegel van een leger met een langen diensttijd tol een leger mei een korten diensttijd waarmede belangrijke kosten zouden zijn gemoeid De vergrooting der uitgaven voor de marine worden gemo tlveerd met de mededeeling dat het s heepsmateriaal der rijksmarine ver ouderd zou zijn aangezien hel thans In gebruik zijnde materiaal een gevaar zou bete kenen voor de bemanningen De verhooging der voor het ministerie van Luchtvaart uitgetrokken uitgaven vindt haai reden ii de geleidelijke vervanfjing van eén niotorlge verkeersvliegtuigen dooi meer motorigen een maatregel welke vereischt wordt voor de vergroo ting der veiligheid in het luchtverkeer Voorts wordt een deel der kosten be steed aan luchtbeschermlng Een algemeen Ëuiopeeseh vetdiag Iwee nieuwe elementeil in de transclie nota De diplomatieke medewerker van de Observer meldt dat de Frans he nota de volgende twee nieuwe elementen be vat 1 Frankrijk verklaart zich bereid met hngeland een gedachlenwisseling te be ginnen over de uitvoerbaarheid van een ontw apenlngsovereenkomst waarin aan Duitschland een zekere mate van bewa peijlng wordt toegekend op voorwaarde dat een derge ljke bewapening beperkt Is en de beperking aan een intematlo nale controle en een internationaal toezicht wordt onderworpen niet alleen wal Duitschland betreft maar ten aan zien van alle onderteekende staten op juist dezelfde ftUze d Frankrijk geeft zijn ingenomenheid te kennen mei de in de Engelsche vraag vervatte aanduiding dat Engeland thans BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Fnoime boschbrand Cristernuddag heelt een groote bosch brand bij Irohnai aan de Jigerstieg do aO u 3U cuü M2 met 12C a IW jarig spar lenbosch v nleld Toen de brandweer kort na het uitbreken van de brand kort na uur arriveerde stond het dikke hak 1 out m volle vlam Met razende snelheid greep het vuur om zich heen en ondanks het snelle ingrijpen breidde het zich steeds uIl De geheel omgeving was poedig II een diihte ook gehuld Met behulp van S A troepen ging men t vuur jstematisch te iljt en tegen halt vier was men den brand meester BËLaie De nagedachtenis van koning Albert gehuldigd vSondag op den bjsten verjaardag van aen geboortedag van koning Albert heb ben 15 k 2Uüüi leden van de Union des traternella lyit lyiö te Laeken hulde gebracht aan de nagedachtenis van den zoo tragisch omgekomen vorst door langs de kerk te dellleeren waar zijn stotlelljk overschot rust Een delegatie van de oud strijders unie begal zich naar het naburig koninklijk slot waar lan de Koningin Moeder een adres be tuigende de leelneming van de leden dei 1 raternelles in haar diepe droetheid en hun onverminderde aanhankelijkheid en dinkbiarheld werd overhandigd De Koningin Moeder dankte diep bewogen In de kerk die geheel met rouwdoeken was behangen was nog vOor het dèllle een plechtige mis gecelebreerd bijge vvoond door koning Leopold en den mi nister van lindsverdedlglng en andere autoriteiten Na het défilé te Laeken be gaven de Fraternellen zich naar het grai van den Belgisehen onbekenden soldaat waar rondom de eeuwige vlam die boven de tombe brandt de vaandels van de t ransche Engelsche llaliaansche Rus slsche faervisme en Roemeensche oud strijdersvereenlgingen waren geschaard fjisterochlend om ell uur had even t ens r aar aanleiding vin den verjaar dag van koning Albert op de Rlngboule vard een groote militaire parade plaats rien regimenten infanterie artillerie en cavalerie en genietroepen detlleerden op het Païeizenplein na eerst door koning Leopold te zijn geschouwd Een geweldige menschenmassa was op de been om di militair schouwspel bij te wonen Üp vele plaatsen werd koning Leopold hartelijk toegejuicht WEDEN Geen Zweedsch crediet aan Rusland Het legeeringsvooislel inzake het ere diet van mu miUioen kronen aan Sovjet Rusland schijnt thans minder kans Ie hebben te worden aangenomen De lei der van den boerenbond njksdagalge vaaidigde Pehrsoh verklaarJe nl op de jaarvergadering v n den boerenbond dat de boerenbond het voorstel nauw keurig haa bestudeerd Ik moet zeg gen aldus Penison dat de risico s naar onz meening grooter zijn dan de voor deeltn er Is dus geen kans dat het ver drag tol stand komt Celijk men weet is de regeering voor een aanvaarden in de rijksdag van haar voorstel aangewezen cp den steun van den boerenbond mtAND Arrestaties in Rusland Na de jongste scherpe voimissen tegen imbtenaren by de Russische spoorwegen lie beschuldigd werden an gebrek aan dis ciplme en veiantwoordeiijkheidsgevoel heeft de Gepeoe een grootere zuiveringsactie ondernomen van de ambtenaren van het volkscommKsanaat voor verkeerswezen In totaal zyn 400 perbonen gearresteerd wegens corruptie en sabotage Niet alleen de imbtenaren die steekgelden hebben aanvaard doch ook de personen die verant woordelijk zyn voor het geven van stet k gelden zullen worden vervolgd OOSTENRIJK Ü trein ontspoord op de lijn Weent n Passau evenaar Een doode zes zwaai gewonden De gisteravoiid om elf uur uit Wepnen vertrokken D trem met een treingede lt Weerren Salzburg Mtmchen en een trem ï edeelte Weenen Passau Zevenaar i door onbekende oorzaak by I mz ortspoorri De stoker werd gedood en onder de leizi gers bevinden zich zes zwaar gewonden VEREENIGDE STATEN Einde van de staking hu de Motor l ioduct Cornoration D lOTO arbeiders van de Motor Product Corporation welke voor een looncontlict De rechtstreeksche uitwerking v n de tiansche nota op de Engeiscne pohtlek zou hierin bestaan dat i en thans de mogelijkheid zou kunnen onderzoeken van ten h uropeesche oVeieenkomst voor de felabillseerlng der biwapenlngrn binnen vastgestelde grei zen De geruchten dat een uitsluitend West Luropeesch pact wordt overwogen zijn onjuist Men beoogt daarentegen een reeks verdragen binnen hel kader van een algemeen ver drag Het Europeesche verdrag zou heel Europ i met inbegrip van KusUnd om vatten waarbij dan mogelijk een aan vullende overtenkomsl zou komen om Rusland bewapeninfesvrljheid ten gebrul ke in hel VtPre Oosten Ie verzekeien voor hel geval Japan onderteekenlng v ïn liet verdrag zo u weigeren Bi een verder verdrag dat ook door de V b zou worden onderteek nd zou het s steem van een cUgemeen toezicht t n een aigem ene controle op de bewa penmg worden vastgesteld wairin Ame ilka reeds toegestemd heelt Ue eerste stap is echter een overeenkomst over den aard er waarborgenvoor de uitvoering van Ret Europeescheverdrag I BewapenhiBSviaustuk en muntstand rd financial hews Orapreeki het ver Dana lusscnen h jlewapening vraag sLUK en aen muntstanoaaid van de vei seniilende landen g Volgens het blad zal na de jongste b ransche nota een oniwapenmgs over eenkomst zoo deze tot stand komt zich bepeiKen Loi een stabilisatie van den huldigen toeslana Veel Wijst erop dat in de komende jaren een vei hooging van de bewape nlngsultgaven in de verschillende landen te besiieuren zal zijn Men kan alleen hopen op een regeling van het tempo van de oewapenlng Dank ZIJ het overschot van de begroo ting it Engeland in staat de oewapenmg tot zekere hoogte uit de loopende midde len te bekostigen Indien Engeland er niet loe wordt gedreven mee te doen aan een bewapenings wedloop waartoe in tussciien kans bestaat dan is er geen gevaar voor den koers van het pond stelling In Irankrijk is de toestand daaren legen geheel anders Niettegenstaande de diastlsche bezuiniging is de regeering ei nog niet In geslaagd de begrooting fluitend te maken Hel is volgens het blad ultg esloten dat Frankrijk in staat zal zijn zijn bewape iiing uit de loopende middelen te bekos tigen Aangezien leeningen te kostbaar zijn en steeds moeilijker verkregen kunnen worden zal veimoedelijk het tijdstip ko men dat Frankrijk de keus krijgt tus schen achterblijven in eer bewapeilngs VOOR GOED EN GOEDKOOP DRUKWERK IS HET BESTE ADRES A BRINKMAN Zn ons aineert wij natuurlijk ook op zijne komst rekenen I Hij wendde zich om en zei tot Richard U moet komen om vanavond m t uw huls kennis te maken zei hij bemlnne lijk gUmlachend Het zal ons een groot genoegen doen u op de Hall te ontvan gen I Hichard aarzelde U is heel vriendelijk Sir Percy antwoordde hij maar k denk niet dat ik vanavond zal komen L hebt niet op mij gerekend en Sir Percy stak zijn hand op bij wijze van protest Beste meneer Cardon om die reden behoeft u nle te weigeren Ons gezelschap is volstrekt niet voltallig in tegendeel wlj hebben er graag nog een gast bij Ik heb zei hij zich tot Archer wendend een vriend van i lordon ge vraagd van wien ik hoorde dat hij m den Drakenkop logeert üm hem een dame te bezorgen moet Ik een van die melsies van de Pastorie Inviteeren en latsoenshalve vragen wi liever belde meisjes dan een Archer knikte maar hij scheen van dit laatste niet veel notitie te nemen bedoelt u kapitein Wilson Juist kent u hem Jk kwam hem toevallig tegen toen hij er op uit was met de jachthonden U hebt mij niet verteld dat hij Inden Drakenkop was Ik wist niet dat hij een vriend vanmajoor Flordon was luidde het tamelijkbitse bescheid van Archer Juist maar een man van stand enbeschaving daar moeten wij zooveel woordde hij Maar ik 70U n H graag misbruik maken van de gastvrijheid van w vader Daar behdeft u niet bang voor tezlin Jk weet dal vader heel verlangendis u in uwe nieuwe omgeving op uw gemak te brengen en u het gevoel krijgtalsol u uw geheele leven in Gresford hadgewoond Deze woorden op zichzelf reeds gelui gend van sympathie gingen vergezeld van een veelzeggenden blik van belang steihng waarvoor Richard niet ontoe gankelljk was Ik ben ervan overtuigd dat als ikhier niet meer vandaan zou willen ditte danken zal zijn aan u en uw vaderantwoordde hij erkentelijk Archer kwam binnen en deelde mede dat de lunch gereed was Juist toen zij plaats namen werd Sir Percy Bravshaw aangec iend Richard meende te bemerken dat een schaduw van wrevel over Archer s gezicht trok en een half onder drukte uitroep ontsnapte zijn lippen terwijl hü opstond om zijn bezoeker te ontvangen dien hlj even daarna mee naar binnen biacht Dank Ie CJsJdon ik kan niet blijven nü hebbejn oor en massa dingente zorgen voolyonze gasten komen riephU toen hjfn erblj kwam om een hanflte geveij aaiï Marlon en Richard dien Ik weet dat ader Areher zonder omwegen aan hem voor lige trek verscheen op haar gelaat Uw leven was tenminste vrijer en minder eentonig dan het hier zou zijn geweest Maar voerde hij aan men moet ergens wonen en dit lijkt mij een ver rukkelljk deel van het land GOUDA 2745 MARKT 31 TELEFOON Het is saai doodelljk saai Kunt uzich dat niet voorstellen Al kon Richard dat ook dan onthield hij zich ervan het te zeggen Vergeleken bij de plaatsen waar ikIn het buitenland geweest ben lijkt medit een dichtbevolkte streek dat verzeker ik u Ik geloof dat het leven hiermlj best zal aanstaan O ja hernam zij weer vervallend inhaar vorigen loon van verveling het zalu hier zeker bevallen U kunt heerlijkvlsschen en jagen daarbij komt datiemand als u vrij is om weg te gaan alsu het hier te saai zou vinden Daaropveranderde zi plotseling van onderwerpmet een alledaagsche vraag Is u vanplan lang te bUlven Dat weet ik nog niet Uw vader vertelde mij dat er op het goed veel te doenis hij Is van plan met mij rond te gain en mij aan te wijzen wat er zoo al teverrichten is Natuurlijk kan ik er nietaan denken mijn tenten in de eerste zesmaanden op de Halt op te slaan zelfs alwas Ik dit van plan Marlon gaf knikkend tè ïenï n datzij dit begreep Tot een maand geleden hoopt dat u zoolang hier zult komen tet Swiaedat u zich voorgoed vestigt Het zou er F v aanloopen toen ikprettig zUn als dat gebeurde hoorde dat meneer Cardon bij Je logeert Ik zou het heerlijk vinden aut om te zeggen dat nu Je vanavond bU