Goudsche Courant, vrijdag 4 mei 1934

beeren uitsluitend ter aanschaffing van een jongen fokbeer om dien naast den oude op te fokken Voor toewijzing van meer fokzeugen komen uitsluitend in aanmerking a houders van sterzeugen en b fok kers die regelmatig dragende volbloed zeugen voor den WSindel fokken en veny borgstelllngsfonös Het is geen subsidie aan de Mlddenstandsbank Dat deze gekozen is als lichaam om het noodige crediet te verleenen komt omdat aldus het eenvoudigst en het goedkoopst zal wor den gewerkt zeker goedkooper dan wanneer er een nieuwe organisatie In het leven ware geroepen Daarbij kwam dat de regeering reeds in relatie stond met deze bank waaraan reeds in 1927 een garantie was verleend Zij krijgt vrijheid van handelen echter onder toezicht van de regeering Andere banken kunnen niet worden ingeschakeld maar de minister was bereid te overwegen dat de Mlddenstandsbank de medewerking aanvaardt van gelijksoortige instellingen Het begrip middenstand moet in ruimen zin Wórden genoemd maar een scherpe omschrijving wenschte de minister niet te geven Ook achtte hij het ongewenscht in nadere bijzonderheden te treden pe voorwaarden zullen niet zwaarder zijn dan onvermijdelijk is omtrent de volwaarölgheld van een onderneming is niet bij voorbaat te beslissen over het rentetype en andere bijzonderheden mocht hij zich thans niet uitlaten maar de minister had volle vertrouwen in de goede gestie en de onpartijdigheid van de Mlddenstandsbank Er werd niet gerepliceerd en zonder stemming is hierop het gevraagde credlet verleend Na zonder dls iussle hare goedkeuring te hebben gehecht aan het wetsontwerp waarbij voor de leden van den Raad van State een leeftijdsgrens 75 jaar wordt bepaald en hun aantal met 3 wordt ingekrompen is de Kamer tot 15 Mei ulteengegaan samenkomst heeft een particulier karakter De Honswljkers komen ter herdenking van hun vroeger kameraadschappelljk samenzijn Het Is voor de eerste maal sinds het bestaan van de Nieuwe HoUandsche Waterlinie dat een fort versierd is En de bezetting 1914 I9li van fort Honswijk is tevens het eenlge korps uit den mobilisatietijd dat als korp In zijn geheel een kameraadschappelüke samenkomst houdt van allen zonder onderscheid die er toe hebben behoord het comité een hutdeWtJlc aangeboden beende uit een geschenk onder couvert Alsmede een album met de namen der deel Na afloop hiervan dankte da Punselie Fr voipie een druk bezochte receptie en Zondagavond zal hy in de Pieterskerk een gedachtenisrede uitspreken Bloempieadag Ten bate van de verpleegden in de stichJZ voor toevaliüders te Haarlem en Hemstede wordt morgen hier ter stede een bloempjesdag gehouden Kantongerecht üvertrodingen Crisis Zuivelwet Voor het Kantongerecht alhier stond terecht de bedryfsleider A S v d T te Gouia die boter m voorraad had waarvan het merk verdwenen was of er met op had geLen Get C V had gezien dat het merk oTdè boter zat De boter was hard zoodat mt het afhalen van het nummer ook het uierlc wtrd afgescheurd Opzet zei geda agtlfc was niet in het spel üe ambtenaar eischte ƒ 6 of 12 dagen De Kantonrechter was van meening dat dt Iwete een exemploire inslag moest heb n en veroordeelde v d T tot ƒ 25 toete suba ö dagen i S te Nw Lekkerland had 2 vaten met 400 K G rundvet vervoerd In Stolwijkersiuis was hy aangehouden S vertelde dat bet technisch vet was en het voor 10 et per K G te hebben verkocht Hij moest de vaten aan een adVea afleveren voor wien het beatemd was wist hy niet De Kantonrechter vond dit reeds een vieemïie wyze van zaken doen S betoogde nogmaals dat het technisch vet was een monster had hy by zich Een ter terechtzitting aanwezige ambtenaar gaf eemge oorliciiting betreffende de Crisis Zuivelwet De ambtenaar eischte ƒ 300 boetp subs 60 dagen De Kanto nrechter maakte ervan ƒ i75 boete of 14 dagen Bü P H K te Moordrecht werd in de auto 3 pond boter zonder het vereischtd merk aangetroffen K greep de boter uit dt lianden van den ambtenaar en wist er mee te ontkomen Toen de ambtenaar zich miar de wonrng van K begaf weigerde deze hem binnen te laten K beweerde niet te weten dat er verschillende bepalingen bestonden voor het vervoer van boter Hy zei geen krant te lezen De Kantonrechter wist dit wel Overeenkomstig den eisch werd K veroordeeld tot j 30 subs Ö dagen E V M te Reeuwyk heeft door zijn j knechtje reuzel laten vervoeren De bandenrile zou er afgesprongen zijn Uitspraak ƒ 16 of 3 dagen i H boter en kaashandelaar te NieuwerIwk had in zyn woning een karninnchting Zijn Khoonvader die bij hem was komen inwonen had het toestel meegebracht Dit do er niet toe vond de Kantonrechter U CM4urdoor de houder van deze inrichting ffvlronlen d M was aangehouden toen hij boter vervoerde Uitspraak 2 x ƒ 30 boete Buba 2x3 dagen L H te Nieuwerkerk heeft rundvet in voorraad gehad Zooals hy beweerde was het voor eigen gebruik De kantonrechter vtfnd het fietsenhok een rare bewaarplaats voor het vet en veroordeelde hem tot ƒ 30 boete suBs 5 dagen W H te Haastrecht had spijsvet in voorraad zonder verder bewys H deelde mede 2 liiatjea van 10 KjG te hebben plocht Oe kistjes had hij verbrand De nota s en wiaaelB had hy by zich De ambtenaar dte op het groot aantal ov redingen in deze streek wees eischte f ö boete subs 10 dagen De Kantonrechter wilde rekening houden met het feit dat hier meer slordigheid dan raude in het spel ié en veroordeelde H tot i m of 2 dagen hechtenis J C K te Haastrecht had zonder verder t Üg een partytje rundvet in voorraad Hy werd veroordeeld tot i 2Ö èubs 2 dagen J B te Schoonhovöi had eetbaar plantenvet in voorraad Het verschuldigde bedrag heeft hy by het in werking treden van j f Criais Zuivelwet betaald Iif 1929 had B t reeds S ekocht en in 1932 de ƒ 3 50 beiMting betaald Hy wilde er een koekje Spuiten Hij was echter in overtreding coat het vet niefc gebanderolleerd was of voonien van het vereischte merkteeken Kekening houdende met de omstandigheden rd B veroordeeld tot f 10 subs 2 aagen C de j te Schoonhovei had in zyn wo g boter in voorraad ehad De J be rde dat de boter voor zyn schoonvader s bestemd De Kantonrechter geloofde daar niet veel van en veroordeelde hem tot ƒ 25 subs 5 dagen M S had bet ai zeer bont gemaakt Hü nd terecht voor twee overtredingen Ten w hfid hy zich te verantwoorden voor ï leit dat hy margarine voor boter vermTf o margarine Hik n bestond uit op boter feevicende waar waariri zieh ge ji melkprohPut gedeeltelSk uit zetmeel swnd Ten tweede dat hü naby Driebrug r e een hoeveelheid van dit product vervwr 9 ambtenaar eischte 2 x 10 dagen prinmm t e Kantonrechter ver elde hem voor dit emaUge feit tot 2 x dagen prineipieele hechtenis j y Het Uniformverbod Jj W L fi to Gouda was in verzet geko Ken een voraiis van den KantohrechZ J ï tek was veroordeeld K g an e uniform van de koS t 1 i ver t was geC V T onwaarschynlyk ve J y 1 va een feestelijke adenng met jw pet en beenkappen koopen Voor de toewijzing van meer varkens zwaarder dan 2D kg komen uitsïliltend in aanmerking de door de Commissie van Toezicht op de Selectlemesterljen en de door het Centr al Veevoederbureau aangewezen proetmesterijen WHOudhcJen KING pepeimunt is dooi de origineele samenstelling niet alleen een heerlijke vernsapering maar tevens een weldadige medicün gaan snel over door rASPIBIf4 p TABIITTEN Deze meerdere merken worden uitsluitend icegekend ter aanbrenging aan biggen die naar de hiertoe gestelde verelsihten mschrljvenswaardls zitn bevonden docr een by het Centraal Bureau vo r de VarkensEokkerij in Nederland erken 1 Varkensstamboek Voorts worden deze meerdere merken aan andere biggen dan die van sterzeugen eerst aangebracht na de overige toegekende merken Voor toewijzing van meer fqkvarkens komen uitsluitend in aanmerking a houdefs van sterzeug en b fokkers van uitsluitend stamboekvarkens die regelmatig tokvarkens voor den handel getokt hebben en c houders van stamboek TW£EDE KAMER Iwee miilioen voor den middenstand Vüurstel van bescnèiden strekking De Kamer heelt gisteren een paarl w etsontwerpen goedgekeurd zonder lang by stil te staan Het vfcornaamste was wei de credletvefleeriing voor den middenstand Alle acht sprekers die het woord voerden voor minister Oud het ontwerp nader toelichtte verklaarden er voor te zullen stemmen Maar ze hadden toch wel enkele opmerkingen te maken eii eenlge vragen te stellen De eerste spreker de heer Zijlstra la r kwalificeerde niec onjuist het wetsontwerp om lilüoen beschikbaar te stellen voor de credietverleening aan den middenstand als een voorstel met een psychologisch karakter Het is een bescheiden poging om den middenstand tegemoet te komen welke met dankbatarheid mag worden aanvaard maar waarvan men geen te hooge verwachtingen mag koesteren De spreker stelde enkele vragen zal er onderscheid worden gemaaitt tusschen gewoon credlet en crisls crediet Wat verstaat men onder middenstand Zou het niet gewenscht zUn aan een commissie het toezicht op de besteding van liet erudiet op te dragen Ook de heer IJsselmulden r k die dit credlet niet onjuist als en borgstelllngscredlel omschreef vroeg omtrent enkele punten nadere inlichtingen Desgelijks deed de heer Drop s d dielntormeerde ül het niet mogelijk zou zijn dat ook pndere dan de Mlddenstandsbank van het crediet partij trokken En Is men verzekerd van de volkomen onpartijdigheid van die instelling De heer Bakker c h dit verzekerde dat zijn fractie bereid was haar stem aan het ontwerp te geven achttp het niettemin oodlg toch enkele vragen te Het a 5 bezoek van Belgische leeraren en leerlingen van Middelbare scholen Ontvangst door de Ned Regeering Verleden jaar Juli heeft de Belgische minister van Onderwijs overleg gepleegd met zijn Nederlandschen collega over een bezoek van groepen van leeraren en leerlingen van Belgische inrichtingen van Middelbaar Onderwijs aan Nederland De reis zou de inzet zijn van plannen van verdere strekking om tot nauwe samenwerking op cultureel geyed tusschen belde landen te komen Onder meer lag er de gedachte aan tengrondslag dat In de toekomst niet alleenleerlingen en studenten maar ook leerkrachten van onderwijsinrichtingen zichIn Nederland zelf nader in het Nederlandsch zouden bekwamen Het bezoek dat aanvankelijk tegen eind Juli 19J3 zouworden gebracht moest toen wegens denkorten tijd van voorbereiding tot 1934 worden uitgesteldThans hebhen de plannen vasten I vdrm aangenomen Nog in den loop van deze maand komen twee groepen vanU erkracjiten en leerlingen elk van onge veer 600 personen de eerste uit meisjesi bestaande zal op 7 Mei o m het Rijksmuseum te Amsterdam en op 7 Mei hetMaurltshuis In Den Haag bezoeken ZIJzal op den laatsten dag in de Ridderzaalvanwege de Nederlandsche Regeeringontvangen worden De laatste groep uitjongens bestaande zal hetzelfde programma resp op U en 13 Mei volvoerenen op den laatsten dag In de Ridderzaalontvangen worden Vermoedelijk zal minister Marchant op pen van belde ont vangsten de bezoekers persoonlijk toespreken i Werkloosheid en accijns Onverstanflige belemmeringen De firma C Jamln te Rotterdam heefthet volgende telegram gezonden aan deTweede Kamer Lezen met waardeering pogingen van de Regeering tot werkverschaffing Mogen wU de puzzle gedeeltelijk mede helpen oplossen De abnormaal hoog opgevoerde accijnzen en heffingen blijken boven de draagkracht der bevolking te zijn en zijn mede oorzaak da het debiet over de geheele Unie verminderd Is Onnatuurlijke en onpractlsche avonden Zondagsslultlngen hebben reeds te lang den verkoop ondermijnd Verzoeke m ede te werken om opheffing te bevorderen van onverstandige belemmeringen en er zal spoedig heel veel blijvend werk terug komen RADIONIEUWS Programma voor heden Hilversum 5 5 45 V A R A Orkest o l v Hugo de Groot 5 45 6 30 Max Nabarro zingt zyn liedjes 6 05 Flierefluiters o l v Jan V d Horst 7 30 Lezing door H J van Braambeek 7 50 Gramofoon V P R O 8 uitzending ter gelegenheid van het 10jarig bestaan van Nieuw Veldzicht tehuis voor meisjes 9 Lezing doos prof dr J Lindeboom 9 30 y 10 45 Gramofoon 10 06 Vaz Dias 10 15 Lezing door Herman Rutters V A R A 11 Muzikaal allwlei iÉBew met gramofoon Huizen 6 15 K R O boys o l v Piet Lustenhouwer ft G W J v Sierenberg de Boer De gevolgen van gebrek aan veiligKiedavoorzorg 7 15 Jan G Hazewinkei De ring en zyn symboliek 7 85 Gramofoon 7 60 en 8 60 Solisteïfewwert door het K R O 0rke8t o l v Leo Ruygrok m m v Willem Andriessen piano 8 S0 Vaz Dias 8 35 Causerie over OostenrÜk door Manfred de Grimm 9 40 Dr A J M Wanders De sterrenhemel 9 55 en 10 36 Het Oeral Ko zakkenkoor o l v Andrej Scholuch 10 10 en 10 50 Gramofoon 10 80 Vaz Dias muziek GE MENGDE BERICHTEN Het zware onweer van gisteravond Verkeersfetagiiatle iGisteravond heeft zich tusschen half negen en half tien boven Rotterdam en inzonderheid boven het noordelüke sUdsgedeelte een onweer ontlast van buitengewone hevigheid De bliksem was schier niet van de iKcht eïi ratelende donderslagen volgden eiVkaar zeer snel op Big onweer kan men te hebben met verticale of horizontale biiSsemflitsen Blykens een mededeeling van het filiaal van het Koninklyk Meteorologisch Instituut bad men by dit onweer echter te maken m flitsen i n allerlei richting Het onweer ging gepaard met een hevigen regenval afgewisseld door hagelbuien De riolen konden niet overal de groote watermassa s verwerken zoodat hier en daar de straten blank kwamen te staan Zoo waa de Aelbrechtskade ter hoogte van de MatheTvesaerbrag b v in en vyver herschapen Zeer dikwyls zUn de zware slagen büna onmiddellük op de bliksemflitsen gevolgd waaruit kan worden afgeleid dat het i nweer zeer nabij Wös Op verschillende plaatsen is d Jjliksem ingeslagen TusBchen Nooöorp en Pïinècker Is Qen draad v n de Ijovenleiding van den electrische spoorwfeg fe e broken vermoedelijk als gevolg van het inslaan van den bliksem Ook daarby zyn geen persoonlijke ongelukken gebeurd maar het treinverkeer heeft na half tien op dit traject groote stagnatie ondervo en Tusschen de stations Hofplein en Pijnaclwr hebhen na dat uur alleen stoptreinengereden De reizigers naar Den Hpag werden verwezen na r het station D P Ook dereizigers van Den Haag naar Rotterdamvia Pynacker moesten gisteravond via Delft reizen Om kwart voor acht is de eerste onweersbui over de stad getrokken welke bui echterniet zoo byzonder hevig waa Zij heeft ongeveer een half uur geduurd Om half negenia de tweede een ïware bui gevolgd welkebui ongeveer een uur heeft geduurd en noglangj daarna kon men het op grooten afstand zien weerlichten in Noordeiyke enWestelyke richting i De architect J F van Deventer by auto ongeluk gedood i Te Honunerts is gistermiddag de archi tec J F V Deventer uit Sneek by het uit stappen uit een autobus gegrepen door een passeerende auto en tegen een boom ge smakt waarna Jiy in een sloot terecht kwam Medepassagiers hadden den heer v Deventer die doof was nog gewaarschuwd Geneeskundige hulp was spoedig ter plaat i se doch het alachtoffsr waa reeds overle den De heer van Deventer laat eeri vrouw en twee kinderen na Waardelooze ala W Aan de coöp fruit en groentenvelling te Naaldwijk zijn gedurende April 65 499 kroppen sla welke onverkoopbaar waren j vernietigd HerdcViking mobilisatie Men schrijft aan het Handelsblad Wie Zondag a s een tocht maakt naarde Betuwe en zijn heen of terugreis gedeeltelijk ook kiest over den noordelijkenLekdijk tusschen Vreeswijk en het CuItmborgschte vecp rijdt vanzelf langs hetversierde fort nswljk dat ongeveer terhoogte van Sch ijk op dien dUk gelegen Is Op Hemelvaartsdag a s heeft aldaar een kameraadschappelijke samenkomst plaats van de honderden oudgemoblll seerden die In 1914 1915 in dat fort waren gelegerd Ter eere van dié samenkomst zijn binnen en bulten het fort talrijke versieringen aangebracht Van den Lekdijk af kan men ze duidelijk zien Op Hemelvaartsdag te 10 30 precies heeft de blijde Intocht plaats Dan trekken de Honswljkers met muziek voorop en met ontplooid vaandel hun vroegere fort binnen Op een Rijks militair ïerreln In de nabijheid van het fort wordt te i ü doen Hij Informeerde daarbij naar de waarborgen welke gevraagd zouden worden voor het verleenen van crediet en drong er op aan geen steun te veVleenen aan onvolwaardige bedrijven De heer Ebels v d tooade zich zeer Ingenomen met het voorstel de in kritieken toestand verkeer nde middenstand heeft zeker aanspraak op hulp vooral de kleinere winkelstand De credietverleening geschiede op zoo ruim mogelijke EChaal maar welke voorwaarden zullen ƒ worden gesteld en hoe zal de volwaar j dlgheld van een bedrijf woeien onder kend De heer Westerma nat üferst maakte de niet onaardige opmepKlng dat terwijl gisteren nog de rareerderheid derliamer geweigerd had feede te werkenom den middenstand ruk van dewinkelsluitingswet te Oplichten menva ndaag algemeen bereid Is om hem tehelpen MSar de 2 miilioen welke men ervoor beschikbaar wil stellen zljr nietveel misschien even voldoende om eenbehoorlijke begrafenis voor den winkelstand te bekostigen De heer Vervoorn fplattel vond dezen vorm van steun niet vold oende de middenstand heeft recht op krachtiger hulp en mag du § deze regeling slechte op afbetaling aanvaarden Nadat de heer Teuilngs fr k enkele vragen had gesteld betreffende de wijze waarop credlet zal worden verleend ktvam minister Oud aaij het woord Hl erkende de bescheiden strefeklng van he viüorstel maar voor het oogenbllk kaï niet meer gedaan worden en goed ge hanteerd kan dit bedrag ve doen bereiken Maar daarbij moet de uiterste voofzlchtigheld worden betracht zoodat crediet niet mag worden verleend aan onsolledè bedrijven of bedrijven zonder reden van bestaan De minister Reende dat dit crediet niet vergjelefcen mag wor Utrechtsch Orkeft Contract met K R O Na een langen moeilijken tijd van spanning en Inspanning kan het bestuur van het Utrechtsch Stedelijk Orkest weer wat rulmer adem halejj Niet alleen komen B en W van Utrecht met hun voorstel tot 52 000 subsidie dat bij den Raad ongetwijfeld instemming zal vinden maar het U S O heeft thans een contract afgesloten met de K R O tfoor de uitzending van een reeks van vijftig concerten hetgeen er ook in niet geringe mate toe heeft bijgedragen het dreigend spook der opheffing te bezweren ken benrdtn naar benedf n worden i den met den directen steun aam den eerqnd bftifflve blj houder i van sterzeU landbouw wpIItp pon roVioaT a i j blj houder i vari sterzeü gen die daarenboven nog Kunnen laten merken £ ii i sterzeug toornen hi fren sterzcugen 3 toornen i sterzougen 4 to vP pR Eicrzeugen 5 toor Kïn met een maximuni vai 5 toornen landbouw welke een geheel andj karakter draagt Op één punt komVn zij evenwel overeen zij bedoelen de werk ren verzameld Uitnoodiïin Pn nm 7 lï gelegenheid te verruimen Het gevraagde n enkomst in het fon l S te wnn credlet heeft gelljlt de heer IJsselmulden den niet gedaan Z k nenn i Tl terecht opmerkte het karakter van een fort te komen zUn nietTer kVg aL i RADIO TELEGB ISCH WEERBERICHT Verwachting Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen zwaar bewolkt tot betrokken later opklarend aanvankelijk nog regenbuien met kans op on i weer weinig verandering tó temperatuur van de I T A in 192 dat er geen deficit iiiag komen Het uitgangspunt is dus wat li n aan fondsen liinnenkomeïi Wanneer in 1928 onder zeer veel minder gunstige omstandigheden gedurende zeven weken op de Indische tentoonstelling 300 0 i i t ezoekers zyn toegelaten dan is er een grondslag voor de stelling dat by Neder land Vooruit in 12 weken tijds 400 Ü0Ü bezoekers mogen worden verwacht nog ieder jaar i Arnhem in de zomermaanden overvuid met autobussen em Deze 400 01 0 iKïZoekers zullen tegen 50 cent entree 1928 6ü cent twee ton inbrengen In 1928 werd in zeven weken aan verpachtingen standhuur reclame enz op de l T A één ton geincasseerd Er is reden ohi aan te nemen dat in de 12 weken van Nederland Vooruit ditzelfde bedrag kan worden ontvangen Totaal drie ton Het plan wordt dus opgezet met een maximaal bedrag aan uitgaveTi van drieton In 1928 was de l T A voor drie ton een zoc mooie prestatie dal waar aile prijeen j thans min of meer belangrijk zyn gedaald t voor diezelfde drie ton ook nu weer een uitstekend stuk werk zal kunnen worden geleverd De kans op een deficit wprdt daarom force majeure voorbehouden gering geacht K H Prtns Hendrik naar Hongarije Naar V D uit Boedapest meldt bevat de Pester Uoyd een bericht waarin een nieuw bezoek van Prins Hendrik der Nederlanden aan Hongarije aangekondigd wordt Zooals bekend heeft de Prins In Februari reed s twee eken te Boedapest vertoefd Prins Hendrik zat 9 Mei te Boedapest aankomen en zijn intrek nemen In hotel Donaupalai t Het ligt in het voornemen van Z K H een bezoek te brengen aan zijn lamilleleden den Prins en de Prinses Borwin von Mecklenburg LANDBOUW Varkenshouderij Reglement vastgesteld De minister van Bdonomlsche Zaken a i heelt vastgesteld het Reglement Varkenshouderij 19M waataan het volgende wordt ontleend Het ten hoogste door de l en van elk cjer Gewestelijke Varkenscentralen tegelijkertijd te houden aantal varkens zwaarder dan 20 kg en het agntal hun toe te kennen merken wordt voor elk cler leden vastgesteld door het bestuur der Gewestelijke Varkenscentrale vaar an zij lid zUn op voorstel van de Plaatselijke Commissie v üin het district waaronder zij behooren Bij het opmaken van het hier bedoelde voorstel gaat de plaatselijke commissie en bij de vorengenoemde vaststelling gaat het bestuur uit ie votir wat betreft het aantal toe te kennen merken van het aantal fokzeugen waarvan bU de In 1952 door de Gewestelijke Varkenscentralen gehouden telling de aanwezigheid is vastgesteld 2e voor wat betr ft het aantal toe te wijzen vafkens zwaarder dan 20 ké van bet totaal aantal der bil die telling aanwezig gebleken varkens verminderd met het aantal biggen niet ouder dan 6 wek n 3e voor wat Wstrelt het ten hoogste tegelijkertijd te houden aantal fokzeugen van het totaal aantal toegekende merken gedeeld door waarbij i en breuken boven i naar boven en breuken beneden S naar beneden worden afgerond met dien ver s tande dat door het bestuur der betrokken Gewestelijke Varkenscentrale kan worden goedgevonden dat aan dengenp die gewoon was meerdere dragende zeugen voor handelsdoeleinden te houden meerdere fokzeugen worden toegewezen Voor de gei llen dat de uitkomsten van den telling 1952 niet aanwezig zijn of in vergelijking met de uitkomsten van vroegere tellingen of in vergelijking met sqprtgelijkie bedrijven in hetzellde district gelegen geen juiste grondslag geacht kunnen worden te zijn worden als grondslag voor de toewijzing van varkens de uitkomsten vart de In 1930 gehouden telling mede in acht genomen In dier Voege dat door het bestuur van de betrokken GewestelUke Varkenscentrale bij de beoordeeling van het voor stel van de plaatselijkp commisslt mede mag warden te rade gegaan met de uitkomsten van en de verhoudingen In soortgelijke bedrijven In hetzelfde district of In soortgelijke districten g legen Het bestuur der Nederlandsche Varkenscentrale stelt onder goedkeuring van den minister de regelen vast overeenkomstig welke de besturen der Gewestelijke Varkenscentralen de beperking van de varkenslo kerij en hoyderij bij eiken varbenhouder dienen te rcgeleri Grootere varkensstapels worden naar verhouding meer beperkt dan kleinere Varkensstapels van landiiouwpedrljven waarvan de varkenshouderij een onmiskenbaar onderdeel yorint jvorden naar verhouding niet zoo zwaar beperkt als Varkensstapels van bedrijven waarla de varkenshouderij geheel al nevenbedrijf wordt uitgeoefend Bekend waanlevol fobmateriaal Ten behoeve van het behoudwan waardevol lokmateriaal gelden i e voigenJe brpalinscn Vooi toekenning van i ieer iherken komen sUeen li aanmerking die fokkers die i Ui luitend stam boezem ati ri a al bezitten mp clien erstande iat ten iioogete per ja r fcinerkt zullen worden zooveel toornen als het aantal toPKekgnde mtr Ifcn gcdf flü door 7 bedraigt v aarblj 1 fn breuken hoven 1 naar boven en breuken benrdtn STADSNIEUWST GOUDA 4 Mei im Het noodweer bovea de stad Van half acht tol haif tien heeft gistere avond boven de sj d een zwaar onweer woed dat gepa f i ging met hevige rewr vlagÊfl enhögelbuien Gedurende al jj tijd waren de bliksemflitsen nageïioe n van de lucht telkens kwam het onweer 1 nieuw opzetten Het overvloedige heme ter overstroomde de straten waaritü h 6n daar de riolen het niet konden vLll gen zoodat het water bleef staan Hier en daar ia wel wat schade aar richt ongelukken of ernstige voor iihadden echter hiet plaats Eindexamena H H B S De eindexamens van de lt H B S lutki gehouden worden op 10 u 12 ia enu Juli Tot deskundigen z n aangewezen fe N H Kolkmeyer assistent Van de nw universiteit te Utrecht wonende tg Be Bill df D de Lange directeur van het Kmbryol logisch Jnstitunt Hubrecht Laboratorjumi tj Utrecht wonende aldaar dr J p x opredikant te Rotterdam De verbinding Gouda Utr ht Dezer dagen is er een beiangryke verbetering tot stand gekomen voor de vcrbin dj ng Rotterdam Utrecht nu een van de ergste verkeeraobstakeia op den weg Gouda Utrecht is verdwenen Na den Haastrechtschen dyk en den keiweg Oude water Montfoort gepasseerd te zijn in de riciitiiig Utrecht is er van Montfoort naai Heeswgk een goede asfaltweg Deze weg eindlgdt plotseling en het groote verkeer moest zich M ringen door een nauwe bownenlaan i aan het eind een smalle brug voor en verkeer over den IJsael en verder een slingerachtige slechte weg naar Aclitlioven waar een goede keiweg naar Veldhuizen begint Dit pl m 4 K M lange stuk ia tliana uit het verkeer genomen By Heeawyk loopt de asfaltweg uit op eea rechten keiweg dit via een moderne breedte en hooge brug o den IJssel aansluiting heeft op den Iteiwïg by Achthoven De verbinding Gouda nUtrecht via Hwatrecht is daardoor sterk Verbeterd Wegen in de Krimpenerwaard Overbrugging van den HoUïtndHchen IJssel Te Stolwyk is dezer dagen een zeer druk bezochte vergadering gehouden welke geleid werd door den heer A van Wijnen voorzitter van den Bond van ICaasproducen ten en waarin uitvoerig gesproken ia over de verbetering van het wegennet in df Krimpeiierwaard en de overbrugging van den Hollandschen IJgsel by Krimpen m den IJssel De vergadering werd o a bügewo ond door de leden van de Provinc Staten van Zuid Holland de lyJeren M T Beejtenkamp A C A Deerenbe èi p l van Harmeien den dijkgraaf van de Kranpenerwaard en eenige hoogheemraden verBchiilende burgemeesfèrs weÖtouders tn raadsleden van gemeenten beBti urgleden van polders enz Aan het einde der vergadering werd met algemeene stemmen een motie aangenomen voorgesteld door den heer C O RooB burgemeester van Lekkerkerk van den volgenden inhoud De vergadering gehouden te Stolwijlt eni bijgewoond door vertegenwoordigers tm het iH oogheemraadschap van den Krimpenerwaard van gemeente en poiderbeituieii van den Bond van Kaasproducenten B verdere belangstellenden i de verkeeravraag stukken wéïke betrekking hebben op den Krimpenerwaard gehoord de gevoerde besprekingen spreekt als haar oordeel uit dat de totstandkoming van deft centralen weg door den Krimpenerwaard Provinciaal wegenplan no 10 de daarby behoorende overbrugging van den Hollandschen IJs l n verschillende hierbij passende verblndingsvregen zoomede de gereedmaking van de reede vastgestelde provinciale wegen 51 38 en 39 van liet hcïfi te gewicht moeten worden geacht voor de ontWiWcelhi o de welvaart van deze atrtek en bovendien de uitvoering n bedoeü wericen Üi deien tyd van groote wérkloJSeid en dawuit voortvloeiende zware financieele orgen i verschillende gemeenten uit een van werkvelTuiming ten leerste tiit te Juichen zou lijn ibesluit zich op deze gronden U richten tot de Hegeerinjr en het Provinciaai Bestaur met het dringende verzoek om de noodige maatregelen te nemen opdat tot jgppwÜge uitvoering van de aangieduide werken worden overgegaan D i M J PtftMÜe 25 jaar predikatat te Leüten Gisteren waa het vüf en twintig jaar geleden dat de Uidsche Ned Herv predikant ottze oud stadgenoot ds M J P lie zich aan de gemeente van Leiden verbond Om dit jubileum te herdenken was een commissie gevormd onder eerevoonit terschap van prof dr H M van Nes n onder voorzitterschap van den heer J BMeynen In dit comité hadden vertegenwoordigers van de kerkelyke college s der Ned H rv kerk van de Wykver Levendaal en van de Ver v Chr Onderwijs waarvan de jubilaris voorzitter is zitting bijeenkomst in hef Wykgebouw Levendaal In een sameidcomst in het Wijkgrehoow htbben de heeren J IB Meynen en prof dr H M van Nes gesproken Prof van Nes 2tide o m dat ds Punselie niet 11 V uitnemend fïisch en oorspronkelp redenaar is maar ook e getrouw ï ® een uitnemend cAtechd t is Voorts hehben gesproken dé heeren J van Borselen M mena de Wt kvereeniging Hakkert namois de Wykarbeidere v d Velden v d S den namens de oud eatecWsMiten De heer van Borwlen htett hem nmtaa I ® het ging om T t want die heeft men in beslag genomen Dit 13 zegt spr toch geen staatkundige stryd Het heele feit ia gek 1 Dit vond de Kantonrechter ook en vroegB waarom hü het dan deed De ambtenaar van het O M wees er op dat de heeren die zeggen het g ag hoog te houden steeds in verzet komen tegen het gezag De ambtenaar eischte bevestiging van het vonnis De Kantonrechter merkte op dat alle stervelingen graag met een mooi pakje geuren De kieeren maken den man De Kantonrechter bevestigde het vonnis B wilde nog wat zeggen waarop de Kantonrechter hem mededeelde dat hy in hooger beroep kon gaan en daar zijn speech dan kon afsteken De spreekbeurten van Dr W tler over de Kusslsche Zendingsarbeid Ons wordt verzocht mede te deelen dat de Russische zendingssamenkomst van Zondagavond ti Mei niet zal plaats vinden in de Kleine Kerk peperstraat maar in de Geref Kerk Turfmarkt waar Ds W Fetler te 8 15 uur hoopt te spreken over De geschiedenis van myn zendingsarbeid gevangenneming veroordeeling naar Siberië en Gods wondere uitredding De lezing van hedenavond pver Rusland het land van godsdienstige geheimenissen zal te 8 uur plaats vinden in de Kleine Kerk Peperstraat en die van Zaterdagavond 5 Mei over Hioe een Russische gravu het Hof van den Czaar vaarwel zei eveneens aldaar De Port ret tentooMtelUng in d Leeszaal Het is wel gebleken dat het een goede gedachte was om in de boekenweek deze tentoonstelling die toch ook tot doel heeft om het boek nader tot de menschen te brengen te organiseeren Er zijn deze eerste dagen reeds heel wat bezoekers geweest Het is niet alleen aardig om de portretten van geliefde schryvers of schrijfstew zie i maar een tentoongesteld boek va een minder bekend auteur wekt dikwyls het erlangen op om r nader mede kennis te myken Want maar al te veel lezers komen ihtólt verder dan het kleine kringetje modeschrijvers en schryf sters die met een zekere regelmatigheid bun boeken produceeren Vele mooie boeken worden daardoor dikwüis te weinig gelezen Vele bezoekers van de tentoonstelling kwamen met blocnote en potlood gewapend om allerlei aanteekeningen te maken Er werd ook veel gebruik gemaakt van de gelegenheid om nieuwe boeken te bespreken We wekken iedereen op om deze tentoonstelling die nog tot Zaterdagsvond 10 uur geopend is te bezoeken De propaganda avond van de R K Vredëstiond niet doorgegaan Gisterenavond zou de propagandavergadering van de T K Vredeabond in de zaal t qnc9rdia pla t v nden waar Dr C Timmer van de Orde der Carmelieten zousprektn Door het slechte weer was de opkomst slecht Het bestuur besloot daaromde vergadering niet te laten doorgaan enuit te stellen tot o er 14 dagen Kadiio Concert Gemengde Zangv Excelsior WDir Gerard Leendena Het programma van het concert te evendoor Excelsior voor de A V K O op Zondag 6 Mei a s van 4 4 uur n m luidtals volgt 1 AVe Verum Mozart 2 Du Hirte Israels Bortfiiansky Ave Maria Aicadelt Zondagmorgen Bonset Die winter is vergangen Jan Nieland Vyf en vüftigjarige Etlitvereeniging Maandag 14 Mei a 8 zal het echtpaarDirk Zeegers en Mareitjt Esevlt wonendeiJDerde Kade 104 zyn 55 jarige echtvereeniging gedenken Veertig jaar H het Chr onderwya De heer C J v d Putte die op 1 Me ± tig jaar aan het onderwys verbopdert en aan de Groen v n Prinstererschool arbeidde heeft op z n feestdag Van talrijke züden blyken van belangstelling en sympathie ondervonden By mo nde van Wethoudei P D Muylwyk werd hü namens het bestuur der Johannes Galvijnschool gecomplimenteerd Ook kwamen een deputatie der afd Gouda en Omstreken van de Vereeni ging van Chr Onderwüzers en Onderwyzeresseii en vele vrienden en beltgigstel lenden hun gelukwenachen aanbieden Verscheidene bloemstukken en geschenken werden den jubilaris gezonden Job Calvüns hooI v In de jaarvergadering der Johannes Cafvynschool werden de aftredende bestuursleden de heeren G Wientjes E A Polet en J V d Nadort herkozen Het jaarverslag van den secretaria gewaagde van grooten bloei der school Auto tegen ee boom gereden Bfden watertoren Op den Rotterdamachedyk ter hoogte an den watertoren ie gistermorgen om streekg half 12 een persooienauto van de Shell tegen een boom gereden Uit de richting Gouda naderde met matigen gang de twee peisoons wagen welke werd bestuurd door een vertegenwooi diger der SheUMy den hfer E D P L lelieveld uit Voorburg Voor de auto reden eeni gewielrüders De bestuurder gaf verscheidene malen signalen doch de reeds op U eftyd zünfle groenten handelaar A Schoulen uit de Vondelstraat die links van den w g hield scheen deze vregena zyn doofheid niet gèhci i te hebben Zonder eenig teeken te geven stak hü op zyn fiets plotseling naar rechts over met het gevolg dat hy door de auto werd gegrepen hoewel de bestuurder nog alle mogelyke moeite deed hem te ont wükeoi De man werd tegen den grond ge j slingerd en bleef bewusteloos liggen Het snelle uithalen werd den automobilist noodlottig Zyn voertuig schoof van den weg en sloeg met den zykant tegen een b ora De carrosserie werd totaal vernield de voorruit verbrijzeld een treeplank afgelukt en nog andere schade ontstond De heer L zelf kwam er byzonder goed af Slechts etnige wonden aan zü n handen liep hü op door de glasscherven zy bleken evenwel van niet emstigen aard De getroffen wielryder heeft men by een omwoTiende binnengedragen Toen hy he bewustzyn had herkregen klaagde hy over PÜn a an het rechterbeen en het hoofd Op advies van dr Kroondijk is de man per auto naar zyn woning vervoerd De fiets had heel wat avery bekomen ïn den loop van den dag is de auto door een kraaïiwagen weggesleept Volgens ooggetuigen heeft de autobestuurder geen schuld aan het ongeval Ledenvergadering T O P De Toeristenclub T O P houdt een ledenvergadering in Central op Zondag 6 Mei te half elf De agenda vermeldt o ni Ballotage nieuwe leden Bpstuursverkiezing Bespreking tochten Eerste hulp bij drenkelingen Medisch examen Woensdagavond j l werd het medisch examen afgenomen van een i5 tal can y öldaten van de Nederlandsche Centrale Reddingsbrigade ter verkrijging van het medisch diploma voor Eerste hulp aan drenkelingen De geslaagden zijn MeJ M Klomp en de heeren S van Reede S Groenescrieij P J Gravesteljn J P Gravesteljn M ReUerkerk J A Retjerkerk J M Britsemmer M Brttseramer Jh L Sterk Afgewezen 3 welke ov eenige maanden herexamen moeten doen Het examen werd afgenomen door de doctoren C van Elk en A J Kettier Tuberculosebestryding Jaarlijksche algleden ver gaderig De Vereeniging tot begtryding der Tuberculose te fouda houdt een algemeene ledenvergadering op Vrydag 11 Mei te 8W uur in de bestuurskamer van het Con ultatiebureau aan de Oosthaven 50 alhier De agenda vermeldt o m Jaarverslagen va n secretaris penningmeester Verkiezing van bestuursleden Aan de beurt van aftreden zyn de heeren Joh Mulder Dr A Montegne en Dr C van Elk die herkiesbaar aÜS voorziening in de vacature door l öanfevvan L E Bicknese Loop der bevS ng G e V e s t i g P de Wa l db van Geldermalsëh A 256 naar Crabethstr 45 P Baas z b van Ouderkerk a d Usaei H 145 Txaar St Josephstr 53a H Baas z b van Ouderkerk a d Ussel B 146 naar St Josephstr 53a W G v Urumpt secretaresse van Rotterdam Cl de Vrieselaan 29b naar Van Itersonlaan 30 M J M Weel h i d huish ltan Medemblik Ged Achterom J naar Klpiweg 21 E C Rignalda WeP W H Kirberger van Apeldoorn Van Hasseltiaan 1 naar Westhaven 7 J G V d Bosch koopman v hji Oegstgeest Duinzichtstr 3 naar Boscrfweg 62 M C Tietz db van Alphsiv d Rjjn RaadhmsBtr 44 naar CrabethsU 2 C J Pieltjes van Hellendoorn GiMlatr 107 naar Onder de Boompjes 7 ATm Flier h i d huish van Zeist Prof Lorentzl 34 naar Westhaven 53 C M Noorlander mach houtbew van Waddinxveen Kerkweg 30 naar Vrouwevestesteeg 14 F M Geurs religieuse van Hoel c a Dorpsstr 104 naar Gr Florisweg 77 P Jongeneel grondw van HgeuWyk F 41 naar Da Costakade 24 J M Smit van Amsterdam Vaieriusstr 176bhs na r Van Bergen IJzendoompark 1 W M Moeleker kleerm van Middelburg Volderylaagte M 75a naar Kleiweg 79 N de i mgen van Bergambacht E 41 naaRLethmaetstr 64 J de Gier van Snelzewaard B 6 naar Onder dè Boompjes 3 C J Leeuwe l l verpl van Haamstede Burghscheweg l29 naar Krugerlaan 130 A de Kruyf van Bodegraven Kerkstr 106 naar Groeneweg 31 A C Goos van Gouderak iB llO naar Jaiigpad 53 G Hoo j gtndoorn geb v d Ree van Ouderkerk a J d IJasel C 89 naar A de Vischmarkt 39 A van Weenen l w van Overschie Zestienhüvenschekade 162 naar Goudkmle 7 F Verhaal van Breukelan St Pieter Zandpad 42 naar A G de Vryestr 16 inw Vertrokken A C Stekdyk van Westhaven 53 naar Rotterdam Heemraadsingel 70 P G rmeraad van Gouw 28 naar Amsterdam B Toussaintstr 49 H P Boslooper van Gouwe 166 naar sGrai en hage van Weijngaardenstr 10 P Bruynjé van Groenendaal 57 ïiaar Waddinxveen Nesse 33 35 L G Bogaart van Crabeth straat 2 naar s Gravenhage Jan van Nassaustr 105 J de Ridder van N Beetsstr 9 naar Buurmalsen Groenweg B de Bruyn van Raam 142 naar Benschap 391 J Kik van Krugerlaan ISO naar Rotterdam Polderlaan 17 C W Boer van Boe kenbergstr 83 naa Waddinxveen Hene gouwerweg 100 J T van Leeuwen van Zwarteweg 2 naar Zwammerdam Oud Bodegraven 118 G J de Mol van Ussellaan 5 naar Zoetermeer Stationistr llflb J Licht van iBiurg Martensaingel 41 naar s frravenhage Wan NijenrodeAtr 97 G W Toebes van Burg Martenssingel 41 naar s ravenhage Van Njienrodestr 97 J C van Dyk varf Go We 104 naar Alkmaar Luttik Oudorp 52 H A Wittenberg v n Van Swietenstr 5 naar Waddinxveen Wilhelminakade 55 H J Leavy van R vaïi Oatsweg 41 naar Den Helder Violenstr 42 J P P Kraan van Gr v Bloiastr 43 naar Maam Tuindorp D 60 A W M Ausems van Westhaven 42 naar Bolsward Franekersti 35 W M v d Plaat van Crabethstraat 7 naar Rotterdam Goudscheweg 30b G G Stehouwer van Nieuw Maritt 16 naar Krimpen a d Lek Dorpsstr 126 S V Bülsma van Krugerlaaïi 22 naar Utrecht Mgr v d Weteringstr 95 j B Stigter vaivan Üwietenstr 6 naar Voorhout Bisach Kweeksch Agenda i ot en met Zaterdag 5 Mei portretten toonstelling in het Leeszaal ge bouw Geopend lü 12 2 5 7 10 uur 7 Mei 9 16 uur Gebouw Kamer van Koophandel Verkiezing van een voor de Kamer van Koophandel en Fabi eken afd Kloinbedryf 5 Mei buitercefer g H B O Veemarkt 4 uur S Mei cutsuü Roode Kruis gebouw Daniël aanvang 8 uur Mei U uur Ter Gouw Verg Broederschap van Gemeente ontvangers in Nederland Mei geb Daniël 6 uur cursus E H B O leider Dr C v Elk Dames 9 Mei 8 uur Goudsche Ver van Genees Heel en Verlosk Hulp Jaarverg in het Schaakbord 9 Mei 10 u Re Elfhoeven Reeuwyk Voortzetting verg Broederschap van Gemeenteontvangers 16 Mei geb Daniël 8 uur cursus E H B O leider Dr C v Elk 11 Mei S A uur Consultatiebureau Oosthaven 50 bestuurskamer vergadering der Ver tot bestr der T B C 2o Mei geb Daniël 8 uur cursus E H B O Dr J Bik Apotheken De apotheken van den heer E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Prins Hendrikstraat 15 zUn tot en met VrUdag 4 Mei benevens den daarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter alleen voor recepten SPORT EN WEDSTRIJDEN voetbaH Wereldkampioenschappen te Rome Het Nederlandsch elftal speelt eerste ronde tegen Zwitserland Gisteren heeft te Rome de loting plaats gehad voor de wereldkampioenschappen Nederland dat tot de acht sterkste landen werd gerekend lootte voor den eersten wedstrijd tegen Zwitserland Die wedstrijd wordt te Milaan gespeeld op 27 Mei De Indeeling van de landen in sterke en minder sterke was aan de hand van de ter beschikking staande gegevens niet zoo heel moeilijk Nederland werd onder de sterke landen Ingedeeld In de lijst van achtste finale wedstrijden welke wij hieronder geven staan de als sterkste erkende landen het eerst genoemd De loting voor de achtste finale had den volgenden uitslag 1 Florence Italië winner Amerika Mexico Deze wedstrijd wordt op ¥ Meite Rome gespeeld Triest Tsjechoslowaklje Ro enlë Napels Hongarije Egypte 4 Genua Argentinië IJS dr 5 Rbme Brazilië SjJ J e Milaan Nedeitand Zwitfeerland Turijn OostJirljk Fr nkrijk 8 Bologna Duliiphland Belglë Kwart eii halve Ilnales Er is tevens geloot voor de kwart ende halve finales De loting voor de kwartfinales is dat tegen eikaar komeife en 4 6 en 2 7 en 3 jbenevens 5 en 1 De eerste halve beslissing wordt dan Minnaar 5 i tegen winnaar 7 3 detweede halve beslissing winnaar 6 2 tegen winnaar 8 4 LUCHTVAART i De Zomerdienst der K L M Vliegveld Eindhoven in ï ebruik Uitbreiding van bijna alle diensten op het buitenland Belangrijke binnenlandsche lUnei Ofschoon weliswaar achtereenvolgens elke nieuwe ülenstregeilngperiode van het luchtverkeer stelselmatig nieuwe mogelijkheden heeft gebracht voorziet de zomerdienst 19 1 In een algemeene verkeersultbrelding welke elke voorafgaande ontwikkeling in de schaduw stelt Voor de K L M beteekent dit omvangrijke zomerprogramma niet een proetnemlng doch een weloverwogen stap op groiid van de verrassende stijging va haar reizlgersverkee van bUna lou pet in 1935 ten opzichte van 1952 Deze open baart een dusdanig onmiskenbare toeneming van de vraag naar luchtverkeer dat de uitbreiding daarmede gelijken tred dient te houden Grootere frequentie Sen der belangrijkste uitbreidingen van net programma is gezocht in opvoering der irequentle op de verschillende hoofdlijnen Daarmede wordt ruimschoots voldaan aan de zeer ulteeilloopcnde eischen welke de verschillende categorlén van reizigers en vrachtzenders aan de uren van vertrek en aankomst stellen Toen voor eenige jaren het totale verkeer nog onvolt ende was kon op al die verlangens nog niet worden Ingegaan uit vrees den bezettingsgraad der vJlegtniBen te schaden Thans nu er een gestadige en Immer ttijgende toevloed van ijassaglers plaats heeft krijgt elke dienst voldoende zijn deel Op Engeland Is het antal diensten tot niet minder dan zes i tgebreid hiertoe Is ook de op 1 Juni a s in exploitatie komende lijn van de K L M Amsterdam Huil Liverpool v v met doörverblndtng van en naar Rotterdam gerekend r Op de Fransche lijn zijn m samenwerking met de Air de France en de Satjcna vie diensten in elke richtViig per dag geprojecteerd waarvan een zonder tusschenlanding te Rotterdam en drie met tusschenlanding te RoM erdam voorts maken twee diensten tusschenlandingen te Brussel en één bovendien te Antwerpen Naar en van Kopenhagen I en Malmö blüven de belde reeds be staande verbindingen van de K L M en I de Aerotransport één rechtetreeksche en één vla Hamburg van kracht De dienst Amsterdam Berlün van de K L M emóe Deutsche Lufthansa ondergaat een belangrijke verbetering auor het inleggen van een derde vliegtuig in belde richtingen waardoor een volmaakte indeeüng der vertrekuren over den dag verkregen Is namelijk J i 30 en 18 15 De verkeersstUging naar het Roeren Rijngebted alsmede naar ZuldDuitschland en Zwitserland heeft de Deutsche Lufthansa aanleiding gegeven tot het Inleggen van een tweeden dienst in dit richting De Tsjecho Slowaaksche Luchtverkeersmaatschappij onderhoudt haar gebruikelljken dienst Amsterdam Rotterdam Essen Leipzig Praag Vroegdiensten en avonddiensten Verschillende proefnemingen gedurende de laatste jaren hebben uigewezen dat de zakenwereld gediend is mt t avonddiensten en vroege ocntenddlensten De K L M heeft sindsdien dan ook met succes geleidelijke uitbreiding aan deze soort diensten gegeven De voor dezen zomer vastgestelde vioegdiensten naar Londen zoowel als van Londen stellen zakenlieden in staat kort na aanvang van de kantooruren In het centrum van Londen en Amsterdam te zijn Van de avondverbindingen Amsterdam Londtn Londen Amsterdam Amsterdam Parijs Parijs Amsterdam en Amsterdam Berlijn zijn de beide laatste geheel nieuw De snelheldsgrens welke tot nog toe grootendeels onder de 2üU K M lag wordt per 1 Mei op alle lijnen belangrijk verhoogd en op ifio tot 250 K M gebracht In den loop van den zomer zullen drie groote machines met vier motoren van het type Fokker F XXII voor 22 personen een vliegtuig van t type F XXXVI voor personen en een vliegtuig van het type Douglas voor 14 personen aan de vloot van de K LM worden toegevoegd Ook de Aerotransport zal spoedig over een F XXII beschikken De Deutsche Lutthanse gaat al haar groote lijnen met vliegtuigen van het type Junkers bü exIDlolteeren en is daardoor in staat den vluchtduur op haar hoofdnet belangrijk te versnellen Dit komt duidelijk tot uiting op de lUn op Berlijn en Londen alsook op haar nieuwe snel ver binding op Zwitserland deze laatste zal voortaan alleen te Keulen Frankfort en Mannheim stoppen en den afstand Amsterdam Bazel in ól uur atleggen RKCHIZAKKN Overtre ding Vleeschkeuringsdienst Rotterd Rechtbank In een zaak van J H v d S 32 Jaar slager te Oudewater appellant van een vonnis van den kantonrechter te Gouda waarbli hij wegens overtreding van ap Vleeschkeuringswet hij had stukken van een varken in voorraad gehad welke niet voorzien waren van de vereischte goedkeuringsstempels was veroordeeld tot ƒ 60 dagen hechtenis heeft de rechtbank het vonnis bevestigd met last tot openbaarmaking van het vonnis In een zaak van denzelfden verdachte thans appellant van een vonnis van den kantonrechter te Gouda waarbij hij wegens overtreding van de Arbeidswet drie maal herhaald hij had een jongen die nog niet den M jarlgen leeftijd bereikt had in zijn slagerij aan het werk gehad was veroordeeld tót ƒ 50 boete subs 10 dagen hechtenis heeft de rechtbank het vonnis bevestigd AïIÜlKTBERICHTENr Het crisis boternierk De Crisis Zuivelcentrale heeft voor deweek van 6 12 Mei de prijs van het crlsis botermerk en van de vervoervergtmning van buitenlandsche boter vastgesteld op 1 per K G v ïïfMirs van Amsterdam 3 Mei 4 Mei Tl Officieel Londen 7 53i 7 53 Berlijn 58 12 58 10 Parijs 9 745 9 74iS Brussel 34 48 34 47 Zwitserland 47 88i 47 871 Kopenhagen 33 671 32 65 Stockholm 38 35 38 85 O lo 37 96 37 85 New York 1 47 l 47 8 Nlet oiftcleel Madrid 20 20i 20 22è Milaan 12 57i 12 57i Praag 6 i5 6 15 Betirsoverzicht D3 handel In rubberwaarden was v indaag niet zoo groot als gisteren De stemming was ook lang zoo vast niet als op de vorige dagen daar ei meer winstnemingen plaats hadden nu de Londensche rubberprijzen niet verder erbeterden Amsterdam rubbers openden eenige procenten hooger later Hepen de minder courante soorten hier en daar iets terug De overige afdeellngen vaaren onregelmatig en stil Er waren geen bepaalde stimuleerende factoren maar de voor naamste ooi aken waren wel de zwakkere houding van Wallstreet en de moeilijkheden op de Berlijnsche transferconferentie die hun stempel op de markt drukten De Youngleening daalde beneden 40 Unilevers en Philips konden een koerswinst van 2 pet slechts gedeeltelijk handhaven Aku s vastei doch sloten beneden den hoogsten koers Calvé Delft hooger Tabakken verdeeld Senembah verloren 3 pet De overige soorten waren weinig veranderd H V A s goed gedispo neerd De eerste koers was 5 pet hooger waarna pen lichte daling plaats had Scheepvaartaandeelen bleven op peil Koninklijke boekten een kleine winst die echter niet behouden blaef en het slot was gedrukt Amerlk soorten goed prijshoudend evenals Nederl Staatsfondsen i