Goudsche Courant, vrijdag 4 mei 1934

a W5g 15 000 Gezinnen in Gouda Heden overleed tot onze dïejH tirot fheid unze iie e Zuster en Behuwdzuster Mevr J1C9B1 11101 KETKEII gebown UE LANGE fïouda V c DE vooys M DE VOOYS DE l ANGE Kotterdam W L IMMINK S C IMMINK DE LANGE 3 Mei 1934 Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwük Bodegraven COURANT Dame met werkkring in Gouda zoekt aldiuii ongem zit en slaapkamer Br onder No 1724 Bur Goudsclis Courant Maikt 31 AANÖE TM1N J Op DINSDAG 15 MEI a s zal ondergeteekende namens zijn principaïU aanbesteden HET BOUWEN VAN EEN VEE STALLING MET BIJKOMENDE WERKEN ap een terrein aan de Middenweg te i Moordrecht Be stok en teekening a f 3 per stel lest f 1 T verkrijgbaiir Priiis Ilcndrikstraat 3 A Alplien a d Rijn N RIETVELD Architect LIDO CHOCOLATERIE hoogstraat 17 Gouda sfechts dn week CHOCOLADE z pond OUBLIES 24 ets ZEEPEN PABFUMERIëN enz Prima Vertegenwoordigers vnor Gouda en omstreken gevraagd Goed inKPvoerd bü Drogisterijen Kappers en Kruideniers Ilooge provipie A inrnpl pTt Zaterd p 2 5 Hotel PE MINK Crabethstraat Quaker DniJP BLlJVEN GELDIG HAVERMOUT Oe Liefde leeft van de Hoop Vriendichapjan de hennnering Wolven in schaapsvacht p Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAON VY Nadruk verboden HOOFÜSTÜK XVI Eeu verrastiende ontdekking 1 diner afel op Grestord Hall scheen dien avond In vollen luister door de whltterende juweelen die mevrouw Murray ürafton droeg Noch ot het punt van sieraden noch wat betreft conversatie was deze dame ingetogen te noe JK iiaar toilet was overladen met wwveèi uweelen als er maar met mogelykhfiid plaate konden vinden Ik ben bVg dat u ons in de ielegen J d stelt uw prachtige diamanten te bewonderen zei Sir Percy die haar naar lel leidde vindt u het geen angstig idee er mede op reis te gaan Ik neem ze overal mee naar toe Antwoordde de dame besUstf Ik houd ze yeds bU mij ij zijn bij mU veUiger aan waar ook Bovendien zooals mijn nian placht te sieggen wat heb je aan mooie Juweelen als Je ze niet draaft e 8iln ervoor om gezien en niet om weg8 Bloten te worden in een safe Mevrouw Murray Grafton had een Z e weten t wei die kleine rakkers Ze kunnen ook proeven I Perl smaakt ze lekkerder is totaal verschillend van de zoetig kleverige drankjes die ze vroeger kregen Dat is het juist wat Perl bij iederéén zoo gewild heeft gemaakt Zuiverder frisscher gezonderi Vloeibaar Hollandsch fruit vol stoffen die een weldaad voor de gezondheid beteekenen Stoffen die juist kinderen zoo noodig hebben Haastrecht Stolwjjk Berkenwoude Bergambacht iouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d I el lezen ons dagblad GOIJDSCHE en onze Weekbladen DE KHIMPENERWAARDI E ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOB WADDINXVEEN ÈJ De bladen met de meest waardevolle publiciteit lJ DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND is alleen gi ondig te bewerken door te adverteeren in onze 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtient lietgi m gij onder hun aandacht wilt bi enjen HET EENIGE JUISTE EN OÖK GOEDKOOPSTE MIDDEU ZEND UW OPBRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAl MARKT 31 TELEF 2745 VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtingenbladen Tarieven en Voorwaarden en Inlichtingen ümirenl het FONDS VOOR LIJKVERBRANDING op sthriflelike aanvrage kosteloos verkrijgbaar bij ie afd secrel8rts e Gnuwe 73 Gouda Voor UPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJzerhandel P ROND Pz Gouda INMCDISCHECTINGfNI it tper vol lof over Perl omdat Perl goen c lemische fcleur of smajÈtr middelen bevat eft ffïeewerjct aan de irfitondhouding van de gtzondheid von jong en oud Alleen Hero kan Perl maken Wie adverteert in de GOUDSCHE COURANT Heeft steeds succes bij eiken klant Dit is Saladine s eerste voorjaar en reeds zijn Saladinc en jonge malschc sla vu t aan elkaar verbonden Duizenden vrouwen namen een proef en ondervonden dal malsche sla Ssladine vraagtTevens maakt U met deie voonreftelijkc slaolie een veel smakelijker mayonnaitcen het gait veel vlugger i Een proef met Saladtne is een aanwinst voor Uw keuken EEN NIEUWE JAARKRING EN EEN NIEUW SEIZOEN Weer is de zon haar zegetocht begonnen weer ontluikt allerwegen het frissehe jonge loover Ileeds scheren de blanke zmlen over het blauwe bruisende water Straks schalt de sonore roep van den lioekoek over de plassen en bouwen karekiet en wouwaap hun nest in het wuivende rietwoud Gaat naar de Keeuwyksche Plassen Zon water en wii d wachten U I er den weg kennen in deze heer H ke natuuV Het rgk geïllustreerde boekje van Dr A SCHEY GROND bevat alle noodige gegevens voor den wandeliuir den natuurliefhebber en den watersportsman Verkrücbaar ad SO els in eiken boekhandel en bij do uitgevers A Bi INKM N ZOON Gouda 5 N V UtrechtsGheHypotheekbank UTRECHT Pandbrieven f DE BANK stelt beschikbaar L i l 1 o pandbpleven A 101 1 in stukken v ui ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 Niet voor niets krijgen wij jaarlijks aeregeld bezoek van Hl i s h o u d scholen uit alle oorden van het land De Directrices weten maar al te goed tverschil tusschen BOOG Azijn en anderen en achten het noodig dat ook hare l rllngen weten hoe BOOG Azijn wordt bereid BOOG Engri Fa BENEHAN ft t De Directie Mr A J S VAN LIER r P R HOORWEG l S4 7S Jaargang eOlIMlHE COUMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IJ Ï D SÏ mm oï o V BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE p UWl KKbKK UUUbKKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschünt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMÉNTSPBIJS par kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zo dag bl l par kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geSiiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelüka aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA bü onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren S mToaSe kS 4l ff Administratie en Redactie Telef ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrlng 1 5 regel ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 büslaK op den prüs Li efdadigheids ad verten tien de helft van den prys INGEZÜNDKN MEDKDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooier Gewone advertentiën en ingezonden mededeeUngen by contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden beeekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd t z n Deze Cottrant komt in vele duizende n gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex Dit nummer bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD KRITIEK We leven tegenwoordig niet alleen in eon kritieken tijd maai ook in een tijd van kritiek een tiJd waarin het kritiek uitoefenen algemeen en kritiek de hoogste wpheid schijnt Een der nieuwe partijen en wel een die den laatsten tijd bij de inaBss een bijzonder succes schijnt te hebben dankt aan kritiek feiteiyk haar opkomst en groei Want de nationaalsocia ÜKtiBche beweging heeft eigenlijk geen anderen grondslag dan kritiek op het bestaande Die kritiek is goed bezien haar e ug beginsel en haar eenige bestaansrede Zy Mgt dan ook niet wat ze wil maar alleen wat ze niet wil en hoe het niet moet Maar zij staat daarin niet alleen Honderd i menschen handelen niet anders en hebben daarmee succes Ze worden niet voor de noodiakeiykheid geplaatst het zelf te doen of te leggen hoe ze het hebben wilieti en hebben als stuurlui aan den wal gemakkelijk praten Vooral in den tegenwoordigen i il dat het geval nu het zoo slecht gaat ia it wereld dat ieder die kritiek oefent nfe lÉ gT ttfc fc tSt laar wie zich zijn verantwoorde ijklieid bewust is kritiseert wet ïoo gemakkelyk en zeker niet zoo vernietigend omdat hy weet hoe moeilijk het hem self zou vallen het anders en beter te doen Ongetwijfeld is kritiek een uitstekendiets Ret is zelfs een levensnoodzakelükheid En een fascistische of nationaalaocia lirtische staat moet alleen daarom al tegronde gaan omdat kritiek er origeoorloofden ïelfs strafbaar is Zoodra kritiek wegvalt mist men den maatstaf voor de juist iHeid van zijn handelingen En dit moet ivooral den menschen die over openbaremacht beschikken en in het bijzonder wan jneer die macht een dict riaal karakter I draagt noodlottig worden omdat de ver UtdiM zulke menschen naar den mond te t reeds zoo groot is Zij beginnen zich Mlf dan gemakkelijk als onfeilbaar te be schouwen en verliezen zoo langzamerhand ook altt zelfkritiek Want ten slotte is sfie kritiek van anderen of moet althana alle iiritieï Van anderen aanvulling zyn van 1 onie zelfkritiek En men ziet dan ook ge 1 woonlijk dat die menschen het moeilijkst iwitiek van anderen verdragen 4i weinig zelfkritiek hebben I Over t algemeen kan men trouwens opmerken dat de men schen moeilyk kritiek verdragen En dit ia wel in de eerste plaats een gevolg van den lederen mensch ingeboren eigenliefde maar daarnaast toch ook vafi een verkeerd begrip van kritiek en van haar doel Men voelt kritiek meestal als een veroordeeling Toch is zij dat niet of behoort dat althans niet te zijn Zuivere kritiek is alleen beoordeeling Die beoordeeling kan tot veroordeeling worden Maar is zü zuiver dan dient dat nooit haar doel te zyn en dient zy zich allereerst tegen den daad en zyn gevolgen niet tegen den handelenden persoon te richten Zoolang het tegendeel niet bewezen is moet men d zuiverheid van ieders bedoelingen aanvaarden Maar die zuiverheid bewijst nog niet de juistheid van de daad die uit die bedoelingen volgt Dit geldt ook van kritiek zelf Men dient aan te nemen dat zy met zuivere bedoelingen geoefend wordt En die bedoeling kan daarom nooit zyn anderen te kwetsen of te beleedigen of zïlfs maar onaangenaam te zijn maar moet gericht zyn op verbetering of voorkomen van slechte gevolgen Alleen dan kan men kritiek aanvaarden wanneer ay voortkomt uit liefde liefde voor den mensch of liefde voor de gemeenschap of de publieke zaak Het moet het belang van anderen niet het belang van zichzelf zyn dat men met het oefenen van kritiek poogt te dienen Zoo komt kritiek m een wel heel ander licht dan waarm de meesten haar plegen te zien die er een zekere vijandigheid of bemoeiaehtigheid achter zoeken Kritiek is een poging tot verbetering en afwendmg v in gevaren die men ziet dreigen En wie dan ook kritiek oefent dient zich en an bewust te zyn dat hy met kennis van zaken oordeelt en bereid is eigen krachten ia te zetten om het veroordeelde beter te doen Daarom dient aan alle kritiek zelfkritiek vooraf te gaan En hiermee komen we tot de kern van alle kritiek Wat we meer nog dan de kritiek van anderen noodig hebben is zelfkritiek het onderzoek van eigen bedoelingen van eigen pogingen van eigen daden zoowel op hun zuiverheid als op hun juistheid en doelmatigheid Daarvoor is zelfkennis noodig en kennis van het leven en de wereld En het is misschien wel een der voornaamste oorzaken van het moeilyk verdragen van kritiek dat zooveel menschen kritiek oefenen die daartoe niet bevoegd zyn omdat zij het juist inzicht missen of die kritiseeren enkel met de bedoeling af te breken niet om op te bouw i Dat treft juist indezen tyd zoo sterk nu men zonder eenweg naar verbetering te kunnen aangeven alles tracht af te breken en te veroordeelenen men door den vornf der kritiek zco duidelijk laat blijken diit men het juiste inzicht mist Kritiek oa deze wyze geoefend is alleen destructief lllaar een eerste voorwaarde voor kritiek is dat ze constructiefzy en tracht mede te bouwen aan het werkder menschheid Die ktitiek hebben we noodig kritiek uitgaande van een diepe belangstelling in anderen ej in het geheel Maar dergelijke kritiek kuiÉien we dan ook nooit missen willen we h lieste bereiken w atte bereiken is en ons zelven en anderen ende menschheid opvoeren tot een hooger peilvan leven en levensgeluk K maar al te dikwyls het naar voren komen van figuren als d ze De tyd is trouwens zoo goed als voorby dat uit de onderste laag van het ambtenarencorps de mogelijkheid openstaat om tot de hoogste rang op te klauteren Er worden telkens allerlei buitenstaanders tusschengeschoven die met veel ophef als bizondere krachten worden aangekondigd maar van wie heel vaak niet veel terecht komt Trouwens by den dienst der l T T i i het ook altyd geweest dal de hoogste post bezet werd door een buitenstaander die van den oötdienfat niet veel meer wist dan dat een po tzegel van een stuiver vyf cents kostte Natuurlyk moest zoo n man zich er m werken d w z leeren van den heer de Bloeme en andere in het vak doorkneeden En op den duur werden zy dan grootepieten die echter bleven steunen op hun lfe€rmeesterö Natuurlyk er zyn figuren die spoedig zelfstandig zyn in hun kennis en oordeel ipaAr of dat nu altijd het geval ia geweest by die directeuren generaal der Posteryen en Telegrafie vait eenigermate te betwijfelen We zullen daarop maar niet verder ingaan Men staat nu eenmaal dikwyls paf over benoemingen en men vraagt zich af welke maatstaf in s hemelsnaam is aangelegd We hebben daarover al eens eerder onze meening gezegd en steeds weer zjen wy dergelijke gevallen De burgeinee t nvscuture Omtrent de vervulling van het burgemeestersambt in onze stad hebben wy nog geen geruchten gehoofd Wel wonder want er zyn altyd personen die met een zekere stelligheid op dit punt beweren iets te weten Het schynt voor sommigen een soort sport te zyn om eens te gaan zitten bedenken wie nu misschien wel in aanmerking zouden kunnen komen Ze vinden dan eens iemand die hun lykt en zy gooien daar een balletje van op dat door anderen wordt opgevangen en met eenigen ophef wordt verder geworpi Zóó is maar al te dikwyls de bron van dergelyke geruchten Waar ze vandaan komen weet niemand maar plotseling hangt er zoo n gerutfiit in ie lucht Er wordt wel eens beweerd dat gegadigden zelf zoo n verhaal m de wereld zenden om op die wiJze de aandacht op hen te vestigen Niet onmogelijk maar dat zal niet dikwijls gebeufen VOOR GOED EN GOEDKOOP DRUKWERK IS HET BESTE ADRES A BRINKMAN Zn MARKl 31 GOUDA lÜl TELEFOO N 2746 MB Brieven uit de Hofstad MÜCXXYH Een krachtig figuur heengegaan Een krachtige figutfr een persoonlijkheid van ongemeene t et lffims hoewei reeds vele jaren m ruste is plotseling heengegaan Dt naam van M G de Bloeme is in vele kringen van Nederland nog algemeen bekend ai trad hy reeds geruiraen tyd geleden U t het ambtelijk levén terug In de maatschappij van posterijen en telegrafie een maatschappij in de m atachappy heeft hy geruimen tijd een leidende zoo niet de leiden rol vervuld Zyn opbouw van devn postchjeque en girodienst was een mooi stuk werk dat helaas na zyn heengaan dusdanig in het honderd liep dat die dienst dtrbacle kwam De loeme was bekend befaamd o zyn krachtige ieidershand om zyn onv eerstaanbaar elan om zyn toomeloozen yver om zyn bizondere gees teskwaliteiten Gevreesd was hy wellicht by velen omdat hy geen halfheid geen lakschheid geen nalatigheid duldde Wanneer de P J T een rtacht geheel vormt met onwrikbaren grondslag dan is dat voor het grootste deel aan de Bloeme te danken De directe uren generaal die het kroonornament van het bedryf vormden hebben alle gesteund op zyn talent en zijn kennis Na zyn aftreden en zyn terugtreden in ambteloos leven heeft hy voor veel belangstelling behouden Tot den laatsten dag van zyn leven heeft hy aan eenige instellingen en vereenigiiigen zyn kracht gegeven Binnen vier en twintig uur tyd maakte de dood een einde aan dit werkzame leven dat tot het laatste inderdaad leven was gebleven m den volsten zin des jvoords Er zyn weinige figuren als de heer de Bloeme was en dan nog komen zy niet alle tot volle ontwikkeling Het gedrang der tweede e derde rangskrachten belemmert Vervelend i het als dergelyke geruchten in de pers worden meegedeeld want voor de betrokkenen kan dit wel eens heel onaangenaam zyn Zooals wy al eens betoogden het is niet te zeggen hoe jpen te werk gaat by het zoeken naar den geachiktsten persoon voor een ambt als burgemeester Komen er sollicitanten ï Worden sommige personen gepolsd Het is ona niet bekenti en uit de vele gevallen ia het ona nooit mogelyk geweest een bepaalde gedragalyn op te maken Wel is ons soms ter oore gekomen dat hier en daar geïnformeerd werd naar bepaalde peraoneii óók omtrent hun eventueele geneigdheid voor een bepaalde functie maar meer hebben wy nooit vernomen Dat heel veel keuzen dikwyls met verbazing zijn ontvangen en dat heel veel bleken allerminst gelukkig te zyn weten wy alle De benoeming van den heer van Karnebeek die ambtenaar aan een departemenfi was tot burgemeester van den Haag was een zeer groote verrassing Niemand behalve in zeer kleinene kring had ooit van hem gehoord Niemand zal nu ontkennen dat die keuze buitengewoon goed i s geweest Hier moet persoonlyke bekendheid van den Minister wel den doorslag hebben gegeven Maar hoe zelden zul dat mogeiyk zyn Het is in den overheidsdienst een dei Ceiiykste punten hoe het bekwame persol om dien algemeene naam te gebruiken gekozen kan en moet worden Er bestaat ooit altyd nog een artikel kruiwagen en het ma joeuvpeeren daarmede is voor dien dienst dikWiJia noodlottig geweest Wie eenmaal in overheidsdienst zit blyft zitten en haast geen macht ter wereld werkt hem van zyn plaats los Vandaar dat hier veel meer dan in particulieren dienst groote bedachtz Uamheid vereiscjit wordt by het kiezen Of die altyd betracht is vatt moeilijk te zeggen De schijn is wel eens heel leelyk er tegen HAGENAAR Dnn i Tegen inlevering van deze BON geldig tot Vrijdagr 11 Mei 19 4 DOn lÜHOLLANBHCHE MAATJE HARING van 5 voor 3 CENT geheel schoongemaakt sender vel of graat P G SCHARLEMAN Jr L Tiendeweg 75 Telef 3202 EXTRA RECLAME Alleen Zaterdag tegen inlevering van deze strook Machinaal dun uitgesneden PALING zonder vel of graat van 50 voor 35 cent per ons telijk gelogen van zich af te zetten In antwoord op een vraag zei Richard tegen zijn buurvrouw dat hij ziclt op de Orange best geamuseerd had En ging zij voort u vond Marion zeker wel aardig Zij en ik zijn dikkevriendinnen Ik zal het erg naar vindenals wij van Gresford weggaan en elkaarniet meer zullen zien En toch merkte nlj op verschilt uzoo veel van elkaar misschien Is datjuist de oorzaak van de vriendschap Best mogelijk Marlon Is zoo verstandig VadAheeft veel met haar op hü zegt dat zij een van de handigste enknapste meisjes Is die hij ooit ojitmoetheeft Maar wij hebben haar al een weekof twee bijna niet gezien Zij heeft al haar tijd noodig gehad viees ik om zich met mij bezigifte houden antwoordde Richard Ja zij zal wel een uitstekende gastvrouw zUn Ik hoop dat zij niet boos opons is omdat wij u hebben weggehaald Dat zal wel niet Ik ben lang genoeg bU hen geweest Slbyl keek hem lachend aan Denkt u èr zoo over Arme Marion Neen neen protesteerde hij Ik bedoelde voor een bezoek Ik zou niet gaarne het geduld van mijn gastheer op denproef stellen Ik hoef antwoordde ze gastvrij dat u zich by ons niet door dergelijke overwegingen zult laten leiden Heel vriendelijk van u sprak hij Gelukkig Is het nog te vroeg om daar aah te denken ü kent meneer Desbri handheld en schoonheid verkenen een vrouw bijzonaere bekoring en Marion s vast karakter en haar tactiek om haar ware gevoelens niet geheel tot uiting te doen komen hadden Richard onder een zekere begoocheling gebracht Maar thans aan den invloed daarvan onttrokken ondervond hij een aangename gewaarwording van opluchting Sibyl Brayshaw scheen een gezonderen maar ongekunstelden kijk op het leven te hebbenzij maakte graag een grapje maar liet zich niets wijs maken en was slim zonder dat dit in arglist of tets dergelijks ontaardde Het gesprek met aar vlotte uitstekend in tusschen lette Richard goed op of hij een teeken van de onaardige karaktertrekken kon waarnemen waarvan Marlon gesproken hai Maar zij kwamen niet aan den dag als zii werkelijk bestonden moest het meisje al heel goed kunnen veinzen en dat kon hij zich niet voordtellen De logische gefljgtrekking drong zich aan hem op datl ferion hem bedrogen had Aannemend Kzijzelf een oogje op hem had was de Baak niet ver te zoeken Daartegen vliHechter aan te voeren dat haar crltiek Sir Percy meer gold Ondanks zijn allures van tactvol man met onbekrompen opvattingen kreeg men den indruk dat zijn druk joviale manier van doen niet van cnoprechtheid vr j te pleiten was Hij scheen zijn rcjj van volmaakte gastheer wel wat overdreven te spelen Zijn geh ele manier van doen yeerhield Richard Marion s waarschuwing als baa ehtig en opzet lulde stem en als zij een meening verkondigde was dia om door iedereen gehoord te worden Lady Oladsmulr ving haar woorden d n ook aan het andere einde van de tafel op Het is meer een kwestie van smaak vindt u niet merkte ze op met haardoordringende stem Smaak Ik kan het geen teeken van smaak vinden om kostbare juweelen te koopen en die dan In een safe bij de bank op te bergen Als dat smaak Is geef ik die cadeau Sir Percy voorkwam een vinnige gedachtenwlsselmg f oor ziclf tactvol tot een der andere gasten te wenden Wat heeft u den heelen zomer zooalgedaan Sir Courtenay Sir Courtenay Piers een ongetrouwde ga ti die s avonds aangekomen was ving daarop een opgesmukt verhaal aan over zlln reizen en over sport de vrece werd hersteld en de diamanten van mevrouw Murray Grafton bleven uitdagend stralen schieten Richard Cardon zat na st Sibyl Brayshaw en al dadelijk waren zij goede vrienden Zij had een innemende openhartigheid over zich vrij van gemaaktheid of zelfingenomenheid wat bij Richard zeer in rte smaak viel en bij hem de v ag deed rijzen waar nu eigenlijk het intrigeeren de grootdoenerij en d zucht naar geld te vinden waren waartegen Marion hem zoo nadrukkelij k gewaarschuwd had Een düig was zeker de twee meisjes verschilden zoozeer van karakter als maar eenigszins denkbaam was Bljde natuurlijk FEUILLETON O zeker heel goed Hy is een uit fatekei d jager Heeit u hem ontmoet Hij heelt onlangs op de orange geluncht Het meisje keek ietwat verbaasd en nieuwsgierig Maaar ze zei alleen Mocht u hem Voor zoover ik in dien korten tijdkon oordeelen yond fk hem een bijzonder aardigen vent Hij IS een geschikt type ü keek verbaasd vervolgde hij toenu hoorde dat hij op de Grange gelunclijihad Ik ben benieuwd waarom Ofsch opn hij er wel gewetensbezwaren tegen vOPl rde kon hl de gelegenheid niet latenvoorbijgaan Taekeren twijfel weg tenemen Zoo antwoordde zij wat verlegen U moet al heel goed opgelet hebben Wilt u me niet vertellen waarom Misschien kan ik niet toegeven datik verwondefd was Het Is niet erg fairover de menschen te praten ofschoonmen dat hier over t algemeen graagdoet Men moedigt het Juist aan zou ikzeggen Ik vraag u niet mij iets te zeggen dat ik niet mag weten Maar het Isbeter tei ten te kennen dan zijn toevluchtte moeten nemen tot veronderstellingen Ik weet dat Desbrook een bewonderaar is van mijn nicht dWijrdt verïolKd ¥