Goudsche Courant, zaterdag 5 mei 1934

MO 18594 Een revolutie in de woestgn Een Groot Arabisch Rijk r nder Ibn Saud behooH tot de schoonste droomen van alle AiaMsche nationalisten Langs het Suez kanaal en over de Rüode Zee leidt de weg naar Britsch Indië Groot Brittannlë waakt Ijverig over deaen verblndlngszee eg Practisch geapiuken wordt op de Roode Zee in iiet Noorden door het Suea kanaal en In het Zuiden door het Engelsche protectoraatsgebied van Aden door Engeland gecontroleerd Thans beieven wij de reactie van het feit dat het de Engelschen waren die tijdens den wereldoorlog de onalhankelljke Arabische stammen sterkten in het bewustzijn van hun nationale saamhoorlgheld een bewustzijn dat zich nog nooit tevoren had geuit De beruchte overste Lawrence die tegen de met de gealUceerden verbonden Turken den Opstand In de WoeM ijn organiseerde staat een leder nog duidelijk bij als politiek avonturier Reeds sedert weken Is thans het Arabische schiereiland het tooneel geworden van een verbitterden strijd De strijd om de heerschappij over Arable wordt daar besleclit Een Groot Arabisch Rijk behoort tot de schoonste droomen van alle Arabische nationalisten Tenslotte bleven er eigenlijk twee stammen over die deaen Arablschen eenheidadroom zouden kunnen verwerkelijken twee Arabische vorsten zonen der Woestijn die in staat zouden zijn een dergelijk Rijk met kracht en Inzicht te organlseeren en regeeren Het zijn de Wahabltenkoning Ibn Saud en de Iman Jahta van Jemen C at ieder zich een voorstelling zal kunnen vormen van de geografische ligging van belde landen Jemen een vruchtbaar en aan geschiedkundige herinneringen zeer rijk land ligt In het zuidwesten van het Arabische Schiereiland langs de kust van de Roode Zee Ibn Saud der Wahabltenheerscher gebiedt over BinnenArable Vanuit zijn stamland Nedjd heeft hlJ Jaren geleden al eens een aanval ondernomen op koning Hussein van HedJas dien hij uit het land verdreef zoodat op die wijze de heilige plaatsen van den Islam Mekka en Medina In zijn bezit kwamen Sinds dien tijd breidde het Wahabltenrijk van Ibn Baud zich van Centraal Arabië tot aan de kust van de Roode Zee uit Bij de Arabische bevolking genoten belde koningen als de dragers der Arabische eenheidsgedachte groote bewondering en eerbied Ibn Saud van jnatüre uit een geboren veroveraar zorgde er voor dat steeds een krachtige en modern uitgeruste legerschaar gereed stond Hij schatte Europa In dat opzicht naar waarde en Twee panden van het Julianakanaal in dienst gest d Openingsplechtigheid te Maasbracht en te Born In tegenwoordigheid van H M de Koningin en H K H Prinses Juliana en van tal van autot itelten en vooraanstaande personen op het gebied van handel en scheepvaart zijn hedeimiiddag tw e van de drie panden van het Uanakanaal voor de scheepvaart opengesteld Tegen half twee arriveerden de vorstelijke personen en autoriteiten te Maasbracht waar bij de sluis die het JuUana kanaal met de gekanaliseerde Maas verbindt de openingsplechtigheid plaats had Na een toespraak van den minister van Waterstaat Ir J A Kalff opende H K H Prinses Juliana door het drukken op een knop de sluis waardoor de eerste fileepi bestaande uit een sleepboot en een sleepsehip naar het kanaal gesciiut kon worden Het Julfïina kanaai Tot den aanleg van het Juliana kanaal werd besloten bij de wet yan 16 Juli 1921 Na omvangrijke voorbereidende werkzaamheden kon In het najaar van 1925 met d uitvoering begonnen worden Op iZ October löSö werd door H K H Prinses Juliana In tegenwoordigheid van H M de Koningin en Z K H Prins Hendrik te Llmmel bij Maastricht de eerste spade voor het Juliana kanaal gestoken Het nieuwe kanaal dat heden gedeeltelijk in gebruik is genomen is geschiktvoor schepen van 20 0 ton met een groot ste lengte van JüO M een grootste breedtevan 12 M een grootsten diepgang vanH bü M en een grootste hoogte oven denwaterspiegel van 7 M Met het oog op de doorlaatbaarheidvan den bodem welke In hoofdzaak ultigrind en zand bestaat werd het kantelover de geheele lengte van een klel4f dlchting voorzien welke door een grlndbestortlng is afgedekt De schutsluizen hebben een doorvaartwijdte van 14 M en een slagdrempeldlepte van 3 6f M De schutkolk ter breedte van 16 M heeft een lengte van 136 M Over het kanaal zijn behalve de bruggen over elk der schutsluizen een tiental vaste bruggen voor gewoon verkeer waarvan enkele ook vQor tramverkeer wórdfen Ingericht Van dit bovenpand dat voorloopig nog niet gereed zal zijn en dat in normale omstandigheden In open verbinding zal staan met fl gekanaliseerde Maas ie MaastrlchSlomt het ininnalpell overeel met het stuwpell daar n l 44 M boveri Ï4 A P Ongcm Zit SlaipiHune bij nette familie gevrtwj d door Juffröuwj Br no 612 Bilï v d W H H KANOBOtJWEBS Voorradig Oregon Pine het kanohout 6 10 M x 31 cM dili 9 en 12 m M Fünhouthandel Th de Wa l Lage Gouwe 122 fce epen armen op de Hall zou ontvangen De baron had daar zoo zijn eigen meening ver maar liet dat niet mesken dankte den waard zette vlug zijn hoed op trok zijn jas aan en ging op wegnaar de Hall Hij vond er een heele nenlgte kljklii tlgen daarom viel zijn aanwezigheid niet op maar hij hield rfh met ernstiger gedachten bezig dan de arideren Kunt u mij ook zeggen wie die heeris vroeg Rastillac aan een rijknecht inzijn nabijheid toen een jager uit hethuis kwam en een bruin paard besteeg Dat is kapitein Wilson mijnheer antwoordde de man Zoo Een mooi jachtpaard heeft hij Logeert hij hier op de Hall Ik geloot dat hij in de Drakenkop gelgeerd heeft mijnheer Voor zoover Ikweet zal hlJ pu wei op de Hall zijn Een kranig figuur te paard Dank u Hij gaf den man een fooitje en ging weg Wordt vervolgd Hij zal nooit ware vrienden hebben die an IS om xich vijanden te maken Te koop een 5 P K F N Tp bevragen bü H Anker ioeted jk F 107 luipw k VOOR UW TÜINI Geraniums 15 en 20 n Begonia s MI Dahlia s mooie kleuren W J ƒ 1 bizondere soorten o per stuk Firn O Loyerin Mtlg Te icoop I kte een notenhouten SaloliBB ment een canapé mettwf peau s les Weener sto kinderwagen m zeil wagentje een wieg een T kalit met veeren bed 1 taf j Burg Martensslngl 63 Wolven in schaapsvacht Naar hetSngelsch van SIR Wn LIAM MAONAY Nadruk verboden Slbyl lachte Ietwat gehelnialntilg Heeft u dat gezien Min of meer Oh du § het Is u verteld Door haar Neen Door wlen dan Een zekere mijnheer Raydön wasook aan de lunch O die onuitstaanbare bemoeial Die had zeker heel wat over Desbrook en Marlon te vertellen Ja en dat Is Juist de reden waarom 1 graag het ware zou hoeren Daar Marlon familie van m Is steekt er niets in dat ik het weet an GOUDA De Zuidplas Weekblad voor 11 Foto amateurs Bij aankoop vjui een nieuwe citniera kunt U Uw oude camera bvj ons iibnilen DAAR ZIT COUPE IN Fotohandal H J Daems Gouda Naar de Reeuwijksche Plassen Mat de Motorbootdiinst Rondvaart opening van drn dienit op Zondag 6 Mei Veitrekuren 10 uur 2 uur en 4 uür vanaf de KARNEMELKSLOOT 01 HEMELVAARTSDAG DIENST ALS OP ZONDAG De Ondernemer J HILGERS CORN KETELSTRAAT 3 3 TELEF 3195 Fxtpa aanbieding Colbept Costuums voor f42 50 Zeer M oedkoop Vraagt stalen T C Repapon Kalzwpslraat SS Gouda En döt kunt Ü niet van dlltl kleeding zeggen I n Mantel Japon Costuum of Complet van Bahlmann is véél prettiger Jn het dragen valt mooier Is béter in kwaliteit én afwerking kortom geeft U veel langer reden tot tevredeivheid Dat is het bétere in coupe het onmiskenbare cachet In kleeding waarom de elegante Dame nog steeds Bahlmann prefereerti Komt U maar eens onze zomercollectie zien In elke prijsklasse vindt U iets aparts Inderdaad een voordeeliger adres voor betere confectie kunt U zich moeilijk depkenl Zmfemnneii DE IDEALE SPORT I BEPAAL THANS UW KEUZE UIT ONZE VOLLEDIGE COLLECTIE BADCOSTUUMS BADMUTSEN BADSCHOENEN VRAAGT ZICHTZENDINQ HET LINGERIEHUIS D A VAN YPEREN KLEIWEG 54 TELF 2537 in alle uitvoeringen Firma B da Ions MEUBILEERING Slaapkamer meubelen Bahh GOUWE 89 en 143 m ann Tel 2875 QOUOA NIEUWSTE SYSTEEM STOOMPERMANENT geheel compleet ƒ 4 50 met de beste preparaten en vakkundige behandeling H P VAN WIJNGAARDEN KLEIWEG 77 TELEF 3315 Voor de mooie tuinen l ifn Tulnsplnd Zand Koolaseh Opinlzand en V Tuinaapda Aanbevelend A K DE JONG VEST 95 TEEEF 2696 Markt 9 Smaal 3X lO DDDSiilileii kiiiit ülj whI voor een geringe uitgave van ƒ 3 per maand TREKKING 10 20 Mei met volledige winstkans Zonder nietei Kik lot een pr É Staatsgarantie Bü r S ME 8Wm II 10 C LAFEBER Stoofsteeg 8 10 re scliriftelük ol moMleling inlichtingen kim mmi cigiiiieïïeii bij VANDBRJAaT HOOGSTRAAT 15 II Telef 2825 f70 000 9f Repareeren van alle soorten Motoren Diverse gebruikte machineso a Harley 5 7 PK Ariel S JzP K Douglas ty e 31 D K W m iJll J Alles in prima staat en electr licht Biiltike prijzen iNECHifincn Agentschap Harley Davidson Francis Barnet Triumf 5 P K Weaithawan SO Talaloon S7S Talaloon 337S Wegena veftiuizing te koop mah buffet piano groote uit schuif tafel kleine meubelen fauteuils Julianabijbel met platen geyser 32 Fluweelensingel Gouda Te huur op eersten stand Moderne Woning tegen matige huurprijs Aanvaarding Aug of eerder Br no 632 Bur v d Blad Auto Herstelptaatb Spoedig eh billijk uitgevoerd door bekwame monteurs Thalia Garage DE KWARTJES kUBRIEK Thalia Garage Kleiweg 101 Stadsritten 25 cent HulpbehoevendéVi gratis Deze J WARTJES RUBRIEK wordt alleen in het Zaterdagavondniimmer opsrenomen met zijn gegarandeerde oplage van 6500 exemplaren ELKEN ZATERDAG Wip doet mee Autorijschool 50 cent per uur Thalia Garage Kleiweg 101 De best aardappelen zijn Bravo B per 10 Kilq 7S cent thuia be Centrale Aardappelhandel Bleekerssingel 27 N B Denk er om onherroepelijk gaat de prijs 12 Mei omhoog Te koop efn prachtige Hond Belg Herder oud 14 mnd R van Cataweg 18 plaatsen wy in deze KWARTJES RUBRIEK Te koop 2 pers Renwagentje Morris Ten Wolde Wachtelstraat 2 Telef 2193 Ter leen gevraagd ƒ 500 Onderpand aanwezig Br no 584 Bur v d Blad Woning te hii ur Joubertstraat ie be T Bothastraat 12 Te koop aangeboden Philips Radioto tel wisselstroom ƒ 47 50 Adres Wydstraat 8 Te koop gekuipt Slagersblok Toonbank en Slagerabenoodigdheden Gouvre 112 Te koop compl g sp Radio Spotprüs Te zien v StryenStraat 26 kleine advertentiën tegen een tarief van 1 3 smalle tekst regels ƒ 0 2fi elke regel me r 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertentiën onder nutamer aSn het Bureau 10 et verhooging Wilt U Bier vèrkoop mr Vraa gt bU Ten Wolde Wachtelstraat 2 Telef 2198 Juffrouw vraagt Slaapkamer te huur Br no 588 Bur V d Blad Te koop gevraagd een goed onderhouden Hchouw Laadverm 1800 tot 2400 p Br no 590 Bur v d Blad Inzending dezer advertenties tot uiteriyk Donderdagavond Te koop net onderhouden t Gramofoon eiken kast met 40 platen Zeer geschikt voor Piashuisje Adres Burg Martenastr 13 Gevraagd LeerÜng N V Triet L Tiendewejï 74 Te koop Ford beatelwagen Ten Wolde Waehtelstraat 2 Telet 2198 Gevraagd wegens huwelyk der tegenwoordige een Meisje i voor dag en nacht of noodhulp Mevr Mogendorf Kattensini 42 j t r öieut zich aan een Boekhouder heeft nog enkele avonden dis ponibe Zeer billijke condities Br no 583 Bur v d Blad Voor vakkundig OMLIJSTEN van PLATEN en POTO s naar TH DE WAAL Lage Gouwe 122 De nieuwste soorten lijsten Wilt U lekker Visdi of Garnalen Ten Wolde Wachtelstraat 2 Telef 2198 Goed tehuis gezocht voor Öuitsche Herder reu 1 j lief bij kinderen Van Swietenstraat 26 Militaire buitenmodel kleeding ter overname aangeboden Van Swietenstraat 26 Winkethuis te huur Bogen 35 Te bevr Middelantstraat 16 KJnder agoA goed onderh ter oveim aangeb Te bevr H P Hoogendyk N Haven 195 Kich aan te melden na 7 uur jonge Werkster Br no 586 Bur v d Blad Uagdienstbode gevraagd Adres Reg Plantsoen 25 B z a Jongmensch 16 j voor kantoor exped of winkel goed kumi typen taal rekenen als zood werkz geweest Br no 586 Bur v d Blad Coatu utn naaister B z a een huianaaister voor japortnen en mantels en kinderkleeding mooie coupe Br no 589 Bur v d Blad Te koop 1 pl ijzer Ledikant pr meisjesfieta pr heerenfiefs D Geukes Raam 44 Pension Broer ieuwe Vaart 1 Uitbreiding pension Billüke pryzen degelijk pensio i Wij maken Raamhorren in alle maten Voor vakkundig Omlijsten van foto s en platen naar J de Waal LaCnge Tiemleweg 39 De Tiieuwste soorten ïjijstea Gevraagd eeii flink Dagineisje Adres J Vlag Tailleur W Haven 61 Gebruikte JongenBfiet te koop in prima staat Gouwe 161 Nette Werkster biedt zich aan Adres Woudstraat 13 Thalia Garage vraagt 6 nette Chauffeurs alcohol vrü Net Persoon op leeftijd gep R K wil kennismaking met R K Juffr of Weduwe leeftijd 55 tot 66 jaar Br no 587 Bur v d Blad Voor de OMGEVING zijn onze 4 weekbla den De KrimpenerMard Reeuwqk en Weekblad voor Waddinxveen Moderne kapf tok en kinderwagen te koop Spotprijzen Br no 627 Bur v d Blad het BENIGE AFDOENDE en GOEDKOOPSTE PUBLICITEITSMIDDEL Zend Uw opdrachten aan het Bureau MARKT 31 GOUDA Telef 2745 MaandaB 7 1884 73 Jaargang miwM mmi NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEI ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zpn en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwa taal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bü onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zün dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezurgkring 1 5 reg ïls ƒ 1 30 elke regel meer 0 z5 Van buiten Gouda en den bezorgkring l 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prjjs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prjjs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 elke regel jmeer ƒ O BO Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden niedeïïeelingen by contract tot zeei gereduceerden prüa Groote letters en ri öden worden berekend naar plaatsruimte Advertexitiën kunnen worden ipgezonden door tosschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau zgn ingekomen teneindt van opname verzekerd te zijn de oogst nagenoeg geheel verwoest is gelast dat alle graanvoorraden bij de molens de kooplieden en landbouwers moeten worden opgenomen De prefecten hebben opdrg cht gekregen de voorraden te rationallseeren en de bevolking tot de grootst mogelijke zuinigheid in het gebruik van graan en andere landbouwproducten aan te sporen Voorts werd een verbod algekondlgd om voederstroo zooals tot dusver gebruikelijk was als brandmateriaal te gebruiken De staatsbosschen zuUen als weideplaatsen voor het vee ter beschikking gesteld worden om de eigenlijke vee welden te spajen Hiervan mag slechts het allernoodzakelijkste voor het voederen van vee gebruikt worden Van regeerlngswege worden aanwijzingen gegeven voor het opnieuw uitzaaien In de eerste plaats moeten mals boenen en gerst worden uitgezaaid Het bericht dat de regeering voornemens Is de graanultvoer geheel te verbieden Is nog niet bevestigd doch hoogstwaarschijnlijk zal een gedeeltelUk uitvoerverbod worden afgekondigd DUITSCHLAND Is pretiident von Hlndenburg geopereerd Ue Dultsche pers zwijgt De Benijnsche corresponoent van de Echo Ue Paris maakte gewag i an geruchten welke in Berlijn de ronde doen dat Hlndenburg een operatie zou hebben ondergaan aan de prostate Daar de Duitsche bladen er in het geheel geen melding van maken is het zeei moeilijk er achter te komen hoe het met de gezondheidstoa taoa vaijiK deci BUiupreaident op het oogenbllk staat VEREENl DE STATEN Is het kindie van Llnfdbergh niet doodV De Amerïkaanscbc yoUtie zou er nog steeds naar zoeken In een intervjfew met Sunday Express verklaarde de bekeiide detective H M Reynolds die op het oogenbllk te Londen vertoeft Ik moet zeggen dat Ik evenals de meerderheid van de politie in de Vereen Staten er vast van overtuigd ben dat de baby van Lindbergh nog leeft Ik weet zeker dat er nog steeds rustig en systematisch naar het kind gezocht wordt Een gangster heeft me pas nog verteld dat het llJkJe Jat bij Lindbergh s huis gevonden werd heelemaal niet Lindbergh s baby was Op slot van rekening is het lUk herkend aan het hemdje en hemden zijn te verwisselen De gangster die me dit alles vertelde was Whitney Doran Hij zei me dat het heelemaal de bedoeling niet geweest was om het kind iets te doen Het doel van de ontvoering was eigenlijk om Al Capone s Invrijheidstelling te bewerken Ik durf hier te verklaren dat als deregeering Capone uit de gevangenis hadontslagen de baby binneri een paar dagen terug geweest zou zUh Capone zelfheeft de regeering aangeboden er voor tezorgen maar d ze heeft geweigerd Jammer genoeg Toch gaan er nog collega s van mè de gevangenissen af om menschen te vinden die meei van de zaak weten En het zal hen vast gelukken uit te vinden waar Lindbergh s baby nu Is PLAATS EEN KLEINTJE VOOB EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORUONDEUDAGAVOND 6 UÜBINGEWACHT De strijd tusschen de belde groote Arabierenvorsten ontvlamde tegen het einde van Maart 1934 toen het gebleken was üat men geen overeenstemming kon verkrijgen ten zlchte van de eigendomsverhoudingen in het grensland Asslr Wel trachtten de Internationale er PanAra blsche organisaties en persoonlijkheden waaronder de koning van Irak en de Mutti van Jeruzalem op het laatste oogenbllk met alle ten dienste staande middelen het gevaar voor een bloedig debat te vermijden maar deze bemiddelingspogingen stuitten af op de hardnekktghetd waarmt de belde tegenstanders hun aanspraken 6p het betreffende gebied deden gelden Terwijl de Im n Jahla van Jemen vanuit het Radiostation Hodelda Ibn Saud uit alle macht vërweaschte en In Allah s n ara vervloekte verzamelde de Wahabltenheerscher de man van de practljk de zonen Allah s In de binnenlanden van Arable cm zijn tegenMander den besUssenden slag toe te bren ien De geweldige zuinigheid van dCTi lïhan ten opzichte van hun heerscharen had Inmiddels cok de Jemenlten diep geërgerd zoodat het In Sana meerdere malen tot de revolutionaire uitbarstingen kwam die tegen den Koning wt b gericht Den strijd In de woestijn kan men zooals een leder nlt het beroemde boek van overste Lawrence kan lezen niet met Europeesche maten meten De Arabische aoldaten voeden zich dagen actit een met slechts luttele dadels of vijgen Zij stellen niet de minste elschen aan een goede verpleging De levenswijze der Arabieren maakt het begrijpelijk dat de Arablerenvorsten zich ook weinig bekommeren om de verplegingsmaatregelen ten opzichte van hun troepen Het Lot moet zijn loop nemen Wie In dezen strijd om de heerschappij overwinnaar blijft dat Is echter volgens den stand der belde partijen nauwelijks meer twljEelachtlg De Arabische oorlog wordt daardoor zoo gecompliceerd dat Engeland en Italië In de sebeurtenlssen op het Arabische schiereiland buitengewoon veel belang stellen De Iman van Jemen onderhield vriendschappelijke relaties met Italië dat op den tegenoverllggenden oever van de Roode Zee met de kolonie Erytrea aan het Arabische belangengebied grenst Engelschen meenden de laatste Jaren verstandig er aan te doen met den Wahabltenheerscher en den Iman van Jemen zonder eenigen voorkeur te onderhandelen Zij dreven dus In Arable een soort sfhomraelpollttek die langen tijd achtereen dan ook zeer goede vruchten alwlerp Met groote bezorgheid volgt thans Engeland de eenheldsfront poglngen van Ibn Baud Het Wahabltenrijk zou na het verpletteren van den Iman van Jemen aan het Brltsche protectoraat van Aden grenzen voor de Engelschen beteekent dat de dwang zich aan te p isEen aan de gewijzigde Arabische omstandigheden Onder ge en voorwaarde kan Groot Brit tannic het echter toelaten dat een onder Ibn Saud versterkt Groot Arabisch rijk de verbindingswegen van Engeland naar Brltsch Indlë op de eeh of andere wijzs nadert en mogelijkeiTvijze zou gaan beheerschen Engeland zou daarmede In het hart getroffen worden Zoo onbeteekenend schijnbaar de gevechten In de woestijn mogen zijn zoo groot zijn de perspectieven die zij openen ten opzichte van de wereldpolitiek Na het fiasco In het Verre Oosten kan de Engelsche Kegeerlng onmogelijk de verwerkelijking van de Groot Arabische gedachte door Ibn Saud schouderophalend aanzien = s UITENLANJPfiCH NIE UWS BINNENLAND BELGIë Vxn gerucht dat wijlen koning Albert I zou zijn vermoord Heilig prote L van Uel iè legen deze bewering in een vüurtlracht die kol Hutchison etrgibteren voor ue i eiterKunüige Kring Le wüiungnam gai zou hij een eigenaaruige uiueg gegeven hebben van den dood van den aeigischenx Koning heigeen een protest van het Belgische gezantschap uitlokte De kolonel zou niet alleen gezegd hebben dat de koning veimoord en dus geenszins bü een b gongevai verongelukt was maar hij beweerde zelfs dat de vorst het slachtoffer geworden was van zijn verzet tegen de t ransche politiek en de oorlog Iemand die de plaats van het ongeluk bezocht heeft verklaarde hij kon gemakkelijk constateeren dat t lichaam geen enkele kneuzing had opgeloopen Nee de koning was doodgeslagen In België was dit algemeen bekend maar niemand düiffift ook maar m die richting over den dood van den koning te spreken ieder weet voegde de spireker toe dat de koning legengtanctór was van elke oorlogsgedachte HIJ weigerde dan ook om een rol te spelen In het dulvelsche plan van Frankrijk om een samenzwering tegen het onbewapende Dultschland te smeden Ook vormde Albert de schakel tusschen de Vlamingen en de Walen Z n dood sberlcht lag in Brussel al eenlge uren voordat hij stierf klaar Het Belgische gezantschap heeft natuurlijk direct heftig geprotesteerd Het Is het afschuwelijkste bericht dat Ik ooit gehoord heb verklaarde de eerste secretaris van het gezantschap Als hij onze erg ste vijand was zou hij niets ergers kunnen uitdenken Naar aanleiding van bovenstaande verklaringen heeft de Belgische gezant zich dadelük tot Hutchinson gewend met verzoek om opheldering van het geval Het spijt me dat het bericht openbaar geworden is zei hij Ondanks alles handhaatt de kolonel toch z n beweringen Ik heb bewijzen zei hij die Ik ter gelegenertijd zal mededeelen Wst de bedreiging van het Belgische gezantschap betreït ik zal me er dadelijk heen begeven als Ik er word ultgenoodlgd Kolonel Hutchinson Is een bekend gernianophlel die reeds meermalen met de regeering van zijn land overhoop gelegen heeft ROEMENIë Dreigende schaarse lite Naar Reuter uit Boekarest meldt heeft het ministerie van landbouw In verband met d ongewone droogte die hier al sedert maanden heerscht en waardoor meisje weet hoe het met haarzelf staat dit mijn nicht is Wij kunnen anderen moeilijk beoordeelen vindt u niet wierp Slbyl tegen Zij heeft misschien ja gezegd om hemverdriet te besparen denkend dat zij opden duur wel van hem zou gaan houden Hij schijnt erg veel van haar te Houden zei Ric hard kalm Het leek mij alsofdie arme Desbrook de hoop nog niet verloren had Zijn gedachten verwijlden meer bij liiet feit dat Marlon tegen hem haar verloving ontkend had dan dat zij Desbrook de bons had gegeven en toen vrijwel op hetzelfde oogenbllk de dames opstonden en CT geen gelegenheid meer was op het onderwerp door te gaan voelde hij zich vreemd opgelucht door de wetenschap dat Marlon niet recht door zee was gegaan HOOFDSTUK XVH De iiroefflteen van den moed Den volgenden ochtend zag Baron M Slbyl was ernstig geworden De waarheid Is zeer eenvoudig zeize op vertrouwelljken toon Meneer Desbrook heeft Marlon gevraagd en na eenlge aarzeling heeft zij hem aangenomen Naderhand kwam zij tot de ontdekkingdat zij niet genoeg van hem hield endat heeft zij hem gezegd met het gevolg dat de verloving verbroken werd Dat Isalles voor zoover Ik weet en Marlon Istegenover mij nogal vertrouwelijk Nu Peter Raydon vertelde mij nietveel meer sprak Richard Heeft mijnnicht hem wel geaccepteerd Waren zijverloofd Slbyl scheen zich af te vragen of zij niet te veel had gezegd Ja zij zijn geëngageerd geweest gaf zlJ toe met de eerlijkheid die haar eigen was Niettemin als eén meisje bemerkt dat zij zich vergist heeft Is het dan niet beter dit te bekennen en er een einde aan te maken voor het te laat is Ontegenzeggelijk Het is alleen Jammer dat BlJ niet eerder tot die ontdekking Ie gekomen en de arme kerel hoopheeft gegeven Ik had kedacht als een FEUILLETON Rastillac terwijl hl na een laat ontbijt op zijn kamers In de Drakenkop de eene sigaret na de andere rookte en daarbij zekere plannen uitbroedde een paar ruiters in het rood voorbijrijden Hij sprong vlug op en zocht den waard Is er vandaag vossenjacht Hier inde buurt Ja t Hier vlak bij baron Hft Is opi elfuur verzamelen op Gresfurd Hall DeCumberbatch hontten een mooie groep Ik hoor dat er een Heele hoop vossen zitten Zoudt u mee willen Ik kan wel eengoed paard voor u krijgen Neen dank je Ik houd heel veel vansport maar ben vandaag niet gedisponeerd om op j cht te gaan antwoorddede baron die van plan was op edeler wilddan op vossen te jagen Maar Ik zou desamenkomst wel willen zien Kan eenvreemdeling In Gresford Park worden toegelaten Weftsija baron dat gaat best Hetpark is vandaag voor het publiek geopend Sir Percy Brayshaw Is een JoviaalIemand hl ziet de menschen graag pretmaken Ik geloof bepaald dat men u met