Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1934

Kantongei echt Zitting van Woenndag ö Mei Voor het Kantongerecht alhier verscheen j V L alhier v L was verooi deeld A K boete subs 20 dagen hechtenis Itens het met nakomen van de verord Ig op het keuren van ingevoerd vleesch 1 w 8 hiertegen in verzet gekomen was des avonds 8 uur e n Op HS Jan J hMWelheid varkeiisvlecsch bg van L gebrKht D volgenden morgen kwam de ttumef J M van H die het yleescli Daar het slachthuis reeds om 8 uur Keepend is had verdachte volgens den keur ster gelegenheid gehad om het vleesch ii laten keuren De ambtenaar van het O M was van dat er zich dikwyls gevallen van ver U S rfftoging voordoen omdat het vleesch niet een goede keuring was onderworpen van werken eofc noodlg een kapitaal dat door den Staat moet worden geleend Naarmate de werken vorderen wordt ook over deelen van het kapitaal beschikt Dtt wordt nu eerst gefinancierd uit een geldleeulng n t Rijk op korten termijn als vlottend schuld De rentelast la dan niet hoog Maar eens komt de noodzakelijkheid om de vlottende schuld te cortsoUdeeren Spr zou wanneer die tijd gekomen i een vrtiwillige leening willen uitschrijven tot een bedrag van 60 mtlUoen tegen een lager percentage dan de marktprijs De regeering heeft belang bij lage loonen om de werken niet te duur te maken en de arbeiders brengen bij den dalenden loonstandaard toch nog vrijwillig een loonolfer van bijv lo pet Dan zouden de vrliwillige kapitaalverstrekkers op de rente van de markt ook ii pet kunnen laten vallen Wij leven als in oorlogstijd Toen hadden wij ook vrijwillige leeningen onder bijzondere waarborgen Het crediet van den staat zou worden verhoogd wanneer een krachtig nationaal elan niet alleen hun offer hebben gebracht zoo besloot spreker Wiiaagingr WoninKwet VootlOopig VerMag der terste Kamer bijiiten het Voorloopig Verslag der kjCit i Ki ü amer betreurden verscheideneItdeii ten zeerste dat de Regeering er toewdb overgegaan de indiening an hat onderhavige wetsontwerp te bevorderen Zoowel de strekking als de inhoud dezervoordracht kenschetsten zij als getuigende van een minder gelukkig beleid hetwelk in ernstige mate aforeuk doet aanhet verdienstelijke initiatief bij de wisseling der eeuw genomen door de drieMinisters die de verantwoordelijkheidhebben gedragen voor de indiening van het ontwerp Woningwet op li September 1899 I De leden hier aan het woord verkeerden in twljtel nopens helgelen de Regeering met de toepassing vfin de in dit wetsontwerp opgenomen voorschriften hoopt te bevorderen Al zou uit de daaromtrent in de Tweede Kamer gevoerde beraadslagingen de conclusie zijn te trekken dat een verlaging van het peil der woningen niet rechtstreeks in de bedoeling ligt toch waren zij van oordeel dat zoodanige verlaging in het wetsontwerp ligt opgesloten Iedere beperking van woonruimte en woninginrichting voor woningen met Overheidssteun gebouwd oordeelden zij uit den Oooze Het algemeen gangbare type van woningen op den voet der Woningwet gebouwd biedt niets meer dan het strikt noodzakelijke Zoo rekenden de leden hier aan het woord de doucheinrichting in een woning al wordt zij In de woningwet nog niet voorgeschreven ook tot het noodige Sommige andere leden sloten zich bij dit betoog aan Wel waren zij van coydeel dat op de kosten verbonden aan den bouw vah volkswoningen iets kan worden bezuinigd doch zulks achtten zij bereikbaar zonder toepassing an de ontworpen bepalingen Vele leden betuigden hun ingenomenheid met de Indiening van dit wetsontwerp Zij konden zich dan ook ten volle vereeiitgen met de gronden daarvoor aangevoerd in de Memories van Toelichting en van Antwoord De poppexttèntoonstelling tu s Gravenhage In aanwezigheid van H K H Prinses Juliana en van verscheiden hooge autoriteiten en andere genoodlgden Is Dinsdagavond de poppententoonstelling ten bate van de tuberculosebestrijding In Nederland en Nederl Oost Indle in de Gothische zaal te s Gravenhage plechtig geopend Met den minister van Sociale Zaken prof dr Slotemaker de ruine die een inleidende rede hield waren tegenwoordig de ministers van Buitenlandse he Zaken van Defensie van Onderwijs en van Financiën voorts o m de vice president van den Raad van State de commissaris der Koningin in Zuid Holland de deken en tar van leden van het corps diplomatique de president van het Permanente Hof van Internationale Justitie sir Cecil Hurst de oud president van dat Hof mr Loder de gouverneur der residentie generaal W Roëll e a Te half negen kwam Prinses Juliana de Gothische zaal binnen Zij werd ontvangen door mevr Van Lier Enthoven presidente en de verdere leden van het uitvoerend comitéder tentoonstelling Een boufluet van witt § en paarse orchideeën werd aan de Prinses bij den ingang aangeboden Mevr Van Lter richtte een woord van dank In de eerste plaats tot de Prinses voor haar welwillendheid om deze tentoonsteying die zU onder bescherming heeft genomen te openen Voorts dankte spr In het bijzonder p f Slotemaker e Bruine en alle dames en heeren üih werking hadden verleend aan de vc reldfng van wie vooral prol Rosse den voorgrond is getredem Uit naam van het comité bood spr de medaUle met de beeltenis van Prinses Juliana aan prof Prof Rosse aan Vervolgens was het woord aan minister Slotemaker de Bruin Er gaat zoo zei spr een golf van verantwoordelijkheidsgevoel en saamhoorlgheld door ons volk heen Wij moeten de handen ineen slaan De overheid de organisaties de personen moeten doen wat In hun vermogen ligt Zóó alléén brengen wij ons volk zonder al te groote schade door deze zware tijden heen En wat aldus geldi op velerlei erf dat moge thans door deze jcntoonstelling zeer concteet tot ons spr en ten opzichte van de t b c bestrijding Prinses Juliana noemde het In de droe vige omstandigheden waarin zij thans verkeert een gelukkige gedachte dat zU als kleindochter van iemand die zooveel voor de tb c bestrijding heelt gedaan uitgenoodlgd werd om deze tentoonstelling te openen Zij sprak daarbij den innigen wensch uit dat de groote arbeid voor deze tentoonstelling verricht mocht worden bekroond door een hooge opbrengst ten bate van de t b c bestrijding Ten slotte sprak dr Heftin als voorzitter van de Centrale Vereeniging woorden van groote waardeering voor de organisatie van deze tentoonstelling liet amendementVos op de Winkelsluitingswet Door dr Vos Is op het ontwerp tot wijziging der Winkelsluitingswet de z g itchmsche herziening een amendement ingediend dat de stre tlng heeft het aantal urei tijdens welKb de winkels op iondag geopend mogen zijn van vier tot ucht uit te breiden Hij stelt voor het üetreifende artikel te lezen als volgt Winkels waar uitsluitend of In hooldzaak hetzij visch hetzij trult hetzij een üt meer der navolgende waren rood banket suikerwerk chocolade consump tieijs hetzij £ en of meer der navolgende waren melk zuivelproducten consump tieijs hetzij een of meer der navolgende mede winkels waarvoor een slijtvergunning als bedoeld In artikel l sub g der Drankwet i9ii geldt gedurende tenhoogbte acht achtereenvolgende uren liggende tusschen acht uur des wormlddags en acht uur des namiddags doch uitsluitend voor den verkoop onderscheidenlijk an visch van fruit van brood banket suikerwerk chocolade en consumptie ijs en van melk room en consumptle ijs en onder voorwaarde dat in den winkel zoo danig dat daarvan te allen tijde van buitenaf gemakkelijk kan worden kennis genomen is bevestigd een door of vanwegen den Burgemeester gewaarmerkt geschrift ot di ukwerk waarop duidelijk Is kennis gegeven van de uren gedurende welke de winkel op Zondag voor het publiek is geopend en waarop tevens duidelijk is aangegeven op welken winkel het geschrift of drukwerk betrekking heeft Baron E van Zuylen van Nljevelt f Pionier op het gebied van het automobtlisme herschepper van kasteel De Haar Gistel morgen is naar het Handelsblad verneemt in zijn villa te Nice xaar hij gedurende de wintermaanden vertoefde M jaar oud overleden de heer E baron van Zuylen van Nljevelt van de Haar eere voorzitter van de K N A C Zeer waarschijnlijk zal het stoffelijk overschot ophet kasteel Haarzuylen worden bijgezet Behalve als pionier op het gebied van het automoblHsme heeft baron van Zuylen bekendheid verworven door de restauratie van het kasteel de Haar Kasteel Haarzuylen het oude de paar dat na de verwoesting in 1672 een ruïhe v as en een zeer schoone ruïne verrees in grootèr glorie dan het ooit gekend had toen de eigenaar de nu ontslapen bacon van Zuylen In 1877 aan dr P J H Cuypers de opdracht gaf het opnieuw te bouwen De bouwmeester kon een van zijn hartewenschen In vervulling laten gaan hier was hem de kans gegeven die zijn groote leermeester VloUet le Duc bij de restauratie van Pïerrfonds had gehand Naar Cuypers eigen woorden was zijn bedoeling het kasteel In den staat te brengen waarin het geweest zou zijn als de oorspronkelijke bewoners er tot nu toe waren blijven wonen Tegelijk met een hlstorfscha restauratie moest dus aan een tegenovergestelden elsch voldaan worden bewoonbaarheid naar modernen smaak De oplossing Is gezocht In consequent vasthouden aan den oorspronkelijken stijl Tafelgoed meubels glaswerk alles werd in gothlschen stijl nagemaakt Het werd een sprookjeskasteel vanden raffinement zooals vroeger niet mogjjlljk was geweest en vol van in onze opvatting pijnlijke anarchronlsmen Het is een vorm van restauratie die thans ook om andere dan flnancleele redenen wel niet meer zou worden ondernomen Waarlijk is hier een grootsch werk tot stand gebracht dat een blijvend monument vormt voor baron Van Zuylen die herhaaldelijk op het kasteel vertoefde evenals zijn gemalin een geboren baronesse De Rothschild GEMENGDE BERICHTEN Het bacon schandaal Roelofsen te Ro endaaI aangehouden In een druk bezochte vergadering gehouden In het Luxor bioscoop theater te Roosendaal en belegd door de afdeeling Rotterdam van de Nationale Slagersver t eeniglng heeft Maandagmiddag de heer Roelofsen uit Rotterdam zijn bekende rede gehouden over t baeon Schandaal In deze rede heeft hij o m ook beschuldigingen van zwendel en smokke jarlj geuit aan het adres van de firma i Louis Willems en Zn te Roosendaal die Elch deze beschuldigingen niet heeft laten welgevallen De heer Wlllems heeft n 1 een aanklacht wegens beleedlglng In gediend bij den commissaris van politie te Roosendaal tegen den heer Roelofsen zoo meldt de Tijd Na afloop der vergadering werd de heer Roelofsen aangehouden en naar het politiebureau geleid Na eenige uren daar te hebben vertoefd en nadat proces verbaal was opgemaakt Is de aangehoudene weer op vrije voeten gesteld Naar genoemd blad verneemt heeft de heer Wlllems een schrijven gericht aan den minister van Justitie en aan den officier van Justitie te Breda daarbij verzoekende de gerechtelijke behandeling van zijn aanklacht zooveel mogelijk fe wlUen bespoedigen STADSNIEUWS K UDA 11 Mei 1934 De Zutei jiagavond warenmaikt B en W stellen voor dn Markt nift langer te bestendigen Bij raadsbesluit van 30 Januari 1933 weru besloten tot het by wyze van proet voor éen jaar instellen van een Zaterdagavondwarenmarkt De eerste markt werd gehouden op 6 Mei 193iJ zoodat by de beha nUeling van dit voorstel in den Haad het proefjaar verstreken is t Na het veratrüken van dit proefjaar zoo luidde het besluit van 30 Januari 1933 zou over het voortbestaan van deze markt nader door den Raad worden beslist B en W hebben omtrent de resultaten van dit proefjaar en de wenschelykheid van het ve der voortliestaan 4 zer markt het advies ingewonnen van deti directeur van het Marktweaen welk advies met bylagen voor den Haad ter visie is gelegd Zoowel op flnancleele gronden als op grond van het gemeentebelang adviseert de directeur tot het thans definitief instellen van deze Zaterdagavondmarkt Hg acht deze markt op grond van de overgelegde exploi tatieoverzichten voldoende levensvatbaarheid te hebben I In B en W heeft een en ander ee n onder erp van ampele beraadslaging uitgemaakt Een meerderheid kan aich met het advie i van den directeui Van h pMarktwezen niet vfcrefenigen Zy acht dezWünarkt ten nadeele van den middnestand ffljiet teyzonder van de neringdoenden in debuitenwljken omdat de Winkelende bevolking aaP het centrum der stad wordt getrokken pni dfiar haar mkoopen te doen Het is de meerderheid bekend dat meerdere middenstandsorganisaties zich dan ookreeds hebben uitgesproken tegen het verdervoortbestaan van deze markt Waa dub h i vaststaat dat deze markt die bovendiennog voor het meereaideel wordt bezocht doorkooplieden van buiten deze gemeente metals gevolg dat de door inwoners voor aankoopeïi Van waren p deze marlet be stedegelden in hun totaal aan de inkomsten vande middenstanders in deze gebeente wordenonttrokken in algemeenen zin schade berokkent aan de eigen nerftigdoenden geeftdeze meerderheid den Raad in overwegingdeze markt niet langer te besteïidigen enB en W te machtigen hiertoe het noodigete verrichten Dat hiermede aanvankelijk eenig financieel nadeel zal worden geleden in verband met het feit dat de v r deze markt aangeschafte verlichtirtgsbistallatie enz nog niet geheel is afgeschreven weerhoudt de meerderheid hiervan niet temeer niet omdat by definitieve ijistelling deze installatie die slechts provisorisch is uitgevoerd opnieuw belangrijke uitgjiven zou eischen De minderheid van B en W is voor het blijven voortbestaa Vjflji deze markt omdat toch meerdere neriipgdöênden uit deze atad hierin middelen voor hun bestaan vindenen de Raad in 1933 ondanks dat het toen ook bekend was dat deze markt ïUet de sympathie der middenstandsorganisaties had tot het instellen zy het ook bij wijze van proef besloot waarbij ook Rog wordt opgemerkt door een van de leden van deze minderheid dat z i ook om haar prysregeItnd optreden deze markt reeds reden van bestaan heeft Ook het feit dat naaat derving van inkomsten voor een tweetal gemeentelyke bedrijven n l de Reinigings en Ontsmettingsdienst en de Gemeente Lichtfabrieken op de verlichtingsinstallatie een vry belangrijk verlies zal worden geleden meent deze minderheid niet ongemerkt voorby te mogen laten gaan en ia dan ook een van haar argumenten die het voortbestaan zouden rechtvaardigen Resumeerende doen B en W den Raad lii rvorr 1 venneldc voorstel deze markt niet langer te bestendigen Herziening Bouwen Woningverordening Noodzakelijke wijzigingen iBy de wet van 9 Juli 1931 S 266 in werking getreden op 19 Augustus 1931 ia de Woningwet gewijzigd Ingewilge het eerste lid van artikel XXX VUI dier wyzigingswet moesten de plaataelyke bouw en woning verordeningen vóó 19 Augustus 1933 wedden herzien voor zoover zy niet met die wet in overecai stemming waren Aan deze bepaling is tijdig aandacht geschenken Enkele wyeigingen moesten in de Bouw en Woningverordening dezer gemeente worden aangelH acht gelgk bleek by de toetsing dier verordening aan de voorschriften der herziene Woningwet De voorbereiding deaer noodzakelyke wyzigingen heeft intuasche n meer tijd gevorderd dan de wetgever als limiet heeft aangenomen De aangekondigde en in hej vorige jaar verschenen leiddraad voor de herziening der plaatselyke venordeningen is afgewacht ten einde te voorkcmien dat dubbel werk moest worden gedaan Hierih ligt de oorzaak van de overschryding van den gestelden termyn welke intuGBcheii geen rechtsgevolgen heeft gehad B en W hebben de herziening van de Bouw en Woningverdïiienlng thsnjs in concept den Raad doen toekomen en zy zljn van meening dat het acheraa geheel in overeenstemming is mét de gewijzigde Woningwet en tevena tegemoet komt aan de bezwaren welke de praktik en de v m gezondheidscomnnissie tegende bestaande verordening bleken te hebben Zeihredgtrüd gehouden door 4e Gondsche Wateniportclub jtEtfhoeven De Goudscl Wateraiwrtciub fhoeven hJeld gisteren door heerlyk weer begunstigd haar openÜQgflwedatryd in dit aeizoen Reeds vroeg in den inor eri beloofde het een heerlyke zomerdag te worden doch de zeilera waren toch een beetje ongerust want geen zuditje wii d rimt lde de mooie plas Naarmate echter de zon rees nam den Ooatt Uwind toe en ging by de hllfhoevers een vurige wen ch langzamerhand in vervulling Wisselvallige vlagen speelden de deelnemers wel parten en stelden de stuurmanakunst danig op de proef Toen cwn 1 40 uur de voorbereidingaBchoten waren gelost zeilden de deelnemende vaartuigen naar het startterrein by restaurant Elfhoeven leder haastte zich op tyd aan den start te zijn want op tyd zyn is gebod by de watersportciub Elfhoeven Van de 28 ingeschreven schepen namen er 26 deel aan den wedstryd Uit onderstaande uitslagen blijkt dat de zeilers betere tyden hebben geïnaakt dan den vorigen zomer Klasse A diverse vaartuigen 1 Oswald Gebr van Schalk Zilessen 2 Stemtje H O VersWg Klasse iB diverse vaartuigen 1 Nelly K Korf Klasse C ronde vaartuigen 1 Albatros Gebr v d Sprong en Steenland Klasse D groote scherpe vaartuigen 1 DoTi Ne H J Steenland Klasse E groote scherpe vaartuigen 1 Gtuzenkind I Bik 2 Plottant J E Jaspers Klasse F B M klasse 1 Corrie B Burger 2 Snip F Ekstein Klasse G B M klasse 1 Hilda 2 N H van Schelven 2 Louise 31fhoeven De pryzen bestonden uit een serie fantasievlagjes De voorzitter ir Eksteen reikte deze pryzen uit en verzocht den eigenaars van zeilschepen en motorbooten met hun gepavoiseerde vaartuigen tegenwoordig te zijn by de opening van de Groene Ree op Zaterdag 19 Mei Vele belangstellenden hebben op het terras van lfhoeven de goed geslaagdewedstryden gevolgd schoone dag te demonatreeren v Tdè veiligheid op den openbaren weg door afschaffing van het alcoholgebruik In zyn welkomstwoord spreekt de heer van Diemen in het byzonder toe de heer G arlandt burgemeester van Gouda die door zyn tegenwoordigheid biyk heeft gegeven van zyn sympathie en belangstelling voor dit werk der drankbestrydersorganisaties iNa enkele zangnummera uitgevoerd door den Bond van Geheelonthouders Zangvereenlgingen spreekt burgemeester Gaarlandt de talryke aanwezigen toe Namens het Gemeentebestuur heet spr allen hartelijk gi kom in de stad Gouda die men dit jsar heeft gekozen als plaats van demonstratie Gy strydt aldus spr tegen de drankslavemy met aUe hartstocht die Jn u Ib onder het motto Nooit verzaken volharden tpt het einde Hartstochtelyke atrydew zijt gy en dat kan Ik waardeeren Hoe zoa de wereld kunnen vooruitgaan zonder de hartstocht der propagandisten Er is zooveel gemakzucht zooveel spot en kwade trouw maar gij hebt vrywillig en onbaatzuchtig uw taak aanvaardt en strydt uw strijd Moge deze iGoudache wapen schouwing zoo eindigt de l er Gaarlandt de overtuiging schenken dat de drankbestrljderB vrienden hebben zoowel i n de gelederen als daarbuiten Applaus Muziek van het Dordrechtsche Muziekkorps wisselde het programma af waaniB het woord ia aan den heer A Martinus uit Den Haag algem voorzitter van de Algem Ned Geh Onth Bond die aprak over het onderwerp Veiligheid voor alles Spr heeft met verlangen dezen dag tegemoet gezien om te kunnen nagaan hoe de wereldtoestand heeft invloed gehad op de stry d der geheelonthouders Overal vreet de bacil van ontmoediging en moedeloosheid door maar het stemt hem tot vreugde te kunnen conatateerèn dat deze bacil niet Is doorgedrongen in de gelederen der geheelonthouders KING pepermunt is door de origineele samenstelling niet alleen een heerlijke versnapering maar tevens een weldadige medicijn Het moge waar ziJn dat de tydsomatandigheden moeilyk zijn onze blauwe beweging gaat voort en groeit overal Het Stadion X oincert te Amsterdam Er wordt thans alles gedaan om hetStadionConcert van Zaterdag 2 Juni a s teAmsterdam tot een groot succes te doen zijnen om den toeloop van het publiek zoo grootmogelijk te maken Het programma van het concert waarvande aahvang op 8 uur is gesteld is als volgtsamengesteld t Praeludium over het Oude Wilhelmus vanDr W Mengelberg dat eindigt in de eerste strophe van het Wilhelmus gezongen door de vereenigde koren Ouverture Melstersinger van Neurnlierg jvan Richard Wagner 9e Symphonie met slotkoor vun Ludwigvan Beethoven t Er wordt geen pauze gehouden De vereenigde orkesten en koren zyn ophet midden van de Marathon tribune opgesteld Plaatsbespreking is niet mogelyk aan gezien de 40 000 plaatsen van het Stadionalle genummerd zijn De pryzen zullen varieeren van ƒ ü 50 tot ƒ 2 60 inclusief belasting j Voor bizondcrheden verwijzen wy naarhet artikel van den heer A P Vermey dat Woensdag 1 1 in ons blad is verschenen In onae stad heeft zich het volgende Comité van Aanbeveling voor het Stadion Concert gevormd dat naar men zal zien Spr noemt eenige cy fers van verkeersongevallen In 1932 hadden niet minder dan 41000 verkeersongevallen plaats in ons land waarvan 12000 met ernstig gevolg en 717 den dood tengevoltfe hebbende Het is haast niet denkbaar welk een zee van ellende dit alles heeft teweeg gebracht en hoeveel daarvan komt op rekening van het alcoholgebruik Eiken dag kan men in de couranten lezen van verkeersongevallen Niet alle ongelukken zullen voorkomen kunnen worden maar een belangryk deel ia het gevolg van roekeloosheid vooral door gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel Veiligheid dient voor alles te gaan Daarvoor moet Hlles wyken Nooit zoo zegt spr heeft de dvtoAbestrydera be weging een zoo gunstige periode gekent ala juiat thans waar de feiten om dit aan te toonen zich elke dag ver meerderen wy eischen veiligheid voor de maatschappij Niet alleen in het verkeer maar ook voor de jeugd die het in deze tyd vaak zoo moeilyk heeft om staande te blijven Het kind is njiet meer veilig zoolang de ouders zoolang de geheele maatachappy de gelegen heid blijven bieden tot drinken en schenken van BterkAi drank Noodig Js een groote eenheid om zóó Nederland vry te maken van de drankellende Zoolang er alcohol is is er geen veiligheid op den weg in het gezÏTi in de maatschappij en daarom is er slechts één leuze Weg er mee Applaus Nogmaals liet het Zangkoor zich op verdienstelijke wyze hooren 4a speelde het muziekkorps enkele nummers waarna een gioep leden van dg Jeugdbond voor Onthouding op waarlyk kunstige en vlotte wqie bestaat uit personen van alle richtingen I eenige symbolische voorstellingen door volksdansen deed Een aanhouden applaus i cweea wel hoe dit by het publiek in den smaak viel Dan is de laatste spreker aan het woord ds Venema uit Loosduinen met het onderwerp Blauwhemden We leven zoo begint spr in een tyd van allerlei hemden zwarte bruine en andere hemden Ook wiJ diagen een gekleurd hemd zy het dan niet in letterlyken zin namelyk het hlauwe hemd Wy dragen uit ons blauwe ideaalMeer dan ooit i thans noodig éen sMjdbaar blauw front Blauw Is een ideale kleur De kleur van de onschuld Van de zege van ur trouw aan een heilig ideaal In het byzonder wil spr zich wenden tot d blauwe stryders vanuit het christelijk beginsel Als christenen hebben wy voor te bereiden de wederkomst van ChriatuB Daarom moeten wU werken voor de komflt van Zyn Koninkrijk Daarom is het ome taak a s christelijke blauwe atrijders te zün en te strijden tegen de drinkgewoonten daartoe dienen wy ons steeds aan te gorden hetzy voor het s ® vernieuwing Spr wekt op tot stryd tegen Koning Alcohol tegen de tappery en de schenkery Deze meeting staat in het teeken van de Veiligheid by Verkeer Daarvoor aldus ds Venema vjaag ik U allen i f stryd Velen staan nog van verre en zlJn nog niet in Mize gelederen In het blauwe hemd is men veilig Spr vraagt trouwe zelfopoffering voor de goede zaak der g heelonthouding tot eer van God Ga heen zoo eindigt spr zyn i de er dreigt fevaar helpt redt en overwint in 6 racht Daar ds van Dyken verhindert was he slotwoord te spreken vterd na het zingen van een gemeenschappeiyk lied deze se ierend geslaagde provinciale meeting met een woord van dank aa alle medewerken gesloten Met deze indrukwekkende demonstratie de jaarlöksche i g Blauwe Week wed r aangevangen teneinde hiermede te kennen te geven dat waar Immers Je kunst universeel is één richting hier niet domineert Het zyn de H H E G Gaarlandt Burgemeester van Goud Ir J L A Cuperus Voorzitter Muzikalen Kring Ed van Dantzig Ja c FDessiag ViceVoorzitter Zangkoor O L Vr Hemelvaart Joh Fabriaan Directeur Stedelijke Muziekschool G van t Hoen bestuurslid Bond van Gem Zangvereen P J Kolijn J L P van Mackelenbergh A P Vermey Voorzitter Toonkunst afd Gouda en Omstr Dr H Vixseboxse Voorzitter Volksuniversiteit afd Gouda W van Wyk Voorzitter Chr Zangvereen Hosanna H Zanen Gzn Lid van den Gemeenteraad De heer v n Mackelenbergh zal als secretaris van het comité optreden Een zeer suggestieve affiche zal door de goede zorgen van Remaco in het geheele land worden aangeplakt Verkeer en VeiÜKheid De Blauwe Week geopend Begunstigd door de warme stralen van een heeriyke Mei zon aan den atrakken blauwe hemel trokken op Hemelvaartsdag honderden drankbestryders door Gouda s straten om te getuigen en te propageeren de leuze Verkeer en Maatschappij Alcoholvrij Uit alle deelen der provincie ZuidHol lahd waren ze gekomen met hun fleurige vaandels en doeken en zoo trok men s middags om 2 uur vanaf het Marktplein door df stod waar de muziek de zang der blauwe Btryders op hun pittige marsch afwisselde iiet mmder dan drie muziekkorpsen liepen in den stoet en vooral de artistiek en veelzeggend uitgevoerde propaganda wagen van de V A S Ver voor Alcoholbestrydlng bij het Snelverkeer ti ok zeer de aandacht Als om even drie uur de vooriltter van het provinciaal Drankweer mit de heer Jan Diemen ujt Den Haag de meeüng in den tum van de Sociëteit Ons Genoegen opent spreekt hy zy blüdschap uit over de groote opkomst zoowel uit Gouda als daarbuiten Het stemt spr dankbaar dat zoovelen zyn samengekomen om op deze T L is by het Kantongerecht geen onbekende Hy is n l reeds 4 maal veroordeeld rtweeat De ambtenaar van het D M eischte daarom beveatigmg van het vonnis en openbaannaking daarvan iVolgeas den verdediger Mr van Mechelen iad V L een extra beurt van de keuringsdiöist gehad Verdachte had 11 K G varl navleeach uit Rotterdam waar dit vleesch gekéuid was en later hier herkeurd ï L had in dit geval s morgens naar het Blachthuis moeten g n Het gold hier een kwestie van 11 x 3 cent keurloon oor 33 cent fi il een slager niet de ri sieo ioopen een bekeuring op te loopen Het was geen poging onn het invoerrecht te ontduiken Na re en dupliek veroordeelde den Kantonrechter v L tot ƒ 100 boet suba 10 dagen hechtenis Strafzitting van Wmenadag 9 Mei Veroordeeld werden Wegens overtreding van art 461 W van Strafrecht H H te Oudewater en C K te Polsbroek ieder ƒ 0 50 subs 1 d h iWegena overtreding art 7 Alg Regl van Politie P C van K te Waddinxveen ƒ 2 6Ü Wegens overtreding van art 79 Alg Pol Verord Gouda C J H en L H E te Rotterdam i6der ƒ 2 subs 1 d h Wegens overtreding van art 58 Alg Pol Verord Schoonhoven W van G zonder bekende woonplaats ƒ 1 60 subs 1 d h Wegens overtreding van art 9 M en Rwet A H M de V te g Gravenhage ƒ 3 aubs 1 d h J v d N te Rotterdam en M V d H te Moordrecht ieder ƒ 1 auba ld h iWegens overtreding v n art M en K regl C V te Gouda f 2 subs 1 d h Wegens oTertreding van art 69 M en R R A V te Waddinxveen en H N te Boskoop ieder ƒ 1 50 subs 1 d h Wegens overtreding van art 16 Prov Regl M P M te Alphen a d Ryn ƒ 1 50 subs 1 d h Wegens overtreding van art 37 Alg Pol Veuid Gouda H H te Gouda ƒ 1 50 subs 1 d h Wegens overtreding van art 66a Alg Pol Verord Haastrecht P J L S te Voorschoten ƒ 5 aubs 1 d h Wegens overtreding van art 101 sub o Alg Pol Verord Waddinxveen W K to Boskoop ƒ 3 aubs 1 d h Wegens overtreding van art 463 W van Strafrecht B B te Oud water ƒ 5 auba 1 i h F van B te Gouda ƒ 6 suba 2 i h Wegens schoolverzuim C V te Haastrecht schuldig zonder toepassing van straf A O en A C te Zevenhuizen ieder ƒ 2 50 subs 1 d h W fan E te Waddinxveen ƒ 1 aubs 1 d h Wegens overtreding van art 59 M en R R G D te Rotterdam ƒ 1 50 suba 1 1 h W B S te Gouda ƒ 0 50 gubs 1 d h A V n P V te Nieuwerkerk a d IJssel ieder ƒ 1 50 aubs 1 d h RUkspoefispaajrbmnk Gedurende de maand April werd aan het postkantoor alhier op aarbankboekjes ingel ƒ 24 356 06 en terugbetaald 45 606 86 Derhalve minder ingelegd dan ugbetaald ƒ 21 249 80 Het aanUl nieuw nT spaarbankboekjes bedroeg 14 I oor tusschen van dit kantoor werd ter i rectie op staatsschuldboekjes afgeschreven ï 250 NV Koninklyke Stearine Kaarsen fabriek Gouda gang van zaken in löM Daar n ons jongste nummer een gedeelte van het verslag van de Kon Stearine Kaarseniabnek Gouda betreffende den gang van fj over 1933 is biyven staan laten wlJ er volledig volgen hetgeen door de Dlrec Vj omtrent wordt medegedeeld Ook dit jaar bleef de crisis haar stempel P ons bedryf drukken en waren wy van egin Mei af genoodzaakt de 32 urige werk Jk n te voeren an 7 teruggang in den geldeiyken 60 hi o a tegenover 1930 meer dan ba M 8 e 2aak die ons zorgen rt immers zal het winstpercentage op nze producten meer dan verdubbeld moe f e teneinde by een geiykblyvend P aal t o v vroeger gel fke resultaten te j naien Ook drukken de vaste lasten welin het algemeen moeilyker belangryk 1 te veriagen dan de variable posten per J nwgewyze zooveel meer op het eindprou vroeger waardoor een snelle vervan den kostprys wordt tegenge ging erkt Het il ons echter gelukt door bezuinighi en technische verbeteringen de kostPHJien te veriagen zoodat met uitzonde g van één afdeeling waar een klein verjs geleden werd in alle afdeelingen met winst gewerkt Is hielen Door de vermindering van de geldelijke zetten zlfn de beschikbare contante mld waarover slechts een geringe rente d tA n aanzlenlyk toegenomen SsooJflt dan ook in 1934 besloten is een groot wel van on obligatieleanlng af te lossen waardoor een aanmerkelyke verlichting van de rentelasten wordt verkregen i en groote teruggang vertoonde de export van stearine naar Amerika wat voor het grootste deel is toe te schryven aan de moeilijkheden die ons by den invoer in den weg worden gelegd Zoowel de export als de binnenlandsche afzet van het artikel kaarsen liepen verder verug üe glycerine omzetten bleven niet bij het vorig jaar ten achter In den afzet van de preparaten om wegen te verbeteren was een aanzienlyke verbetering te constateeren De prijsdaling der grondstoffen bleef evenals het vorig jaar doorgaan Dientengevolge moesten wederom aan het eind van het jaar afschryvingen plaats vinden om de grondstoffen op marktwaarde en de tusschen schenen eindproducten op kostprijs te brengen Balans per 31 Dec 1933 1933 1932 Ac tiva Aand N V Ver Pabrieken v stearine kaarsen en chem producten 2 75 000 ƒ 2 575 000 N V Ver Fabr v stearine kaarsen en chem prod Geblokk vordering 1 026 062 1 026 0G2 Uithoofde 5 c ohl 1 021 600 1 081 600 Rekening courant 118 374 117 877 Totaal Passiva Priori teitaaandeelen Gewone aandeelén Pref aandeelén A Idem B Stat reserve A f achry vmgsreken Übligatieleen ng 5 Onopgevr dividend Onverd auperdlv 30 Winstsaido 1932 Winst 1933 ƒ 4 471 036 ƒ 4 800 531 ƒ 2 000 ƒ 2000 135 000 135 000 1 1 20 000 1 920 0UO 640 000 640 000 29 786 29 786 921 994 921 994 1 021 600 1 081 600 3 475 3 475 11 826 11 826 857 383 54 496 54 473 Totaal ƒ 4 471 086 ƒ 4 800 539 Wmsten verliesrekening Gred 4 t Renteverg N V Fabrieken van stearine kaarsen en chem producten ƒ 54 496 ƒ 54 473 Debet Winst Totaal ƒ 54 496 ƒ 64 473 ƒ 54 496 ƒ 64 473 Totaal ƒ 54 496 ƒ 54 473 Blykens de toelichting bedoeld m art 42 W v K by deze Balans zyn dé aandeelén in de N V Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemische producten i pari gewaardeerd de vroeger daartegen gemaakte afschrijving is begrepen in het bedrag der af SC hryvingsre kening De vorderingen op de N V Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemiache Producten zijn op het nominale bedrag gewaardeerd Examen Boekhouden Onze stadgenoot de milicien J Borsje in garnizoen te Bergen op Zoom slaagde aldaar voor het examen Mercurius R C Boekhouden Santos Kegelwedstriid in de Soc de Réunie De stand van Woensdag 9 Mei luidt als NiI U V I Rotterdam 271 pnt Alle Neune I Rotterdam 271 pnt A D O l Rotterdam 244 pnt Onder Ons 1 Gouda 244 pnt Onder Ons II Gouda 240 pnt A D O II Rotterdam 238 pnt Santos baanwedstryd J van Onlangs Sr Rotterdam 70 pnt C A Westdorp Schoonhoven 68 pnt C Jonker Gouda 64 pnt Mevr Westdorp Schoonhoven 63 pht E van Dyk Schoonhoven 62 pnt Langermans Rotterdam 60 pnt Strack van Schyndel Rotterxtam 60 pnt E van Straaten Gouda 69 pnt Vrye baanwedstryd E Jaspers Gouda 42 pnt Strack van Schyndel Rotterdam 41 pnt Dr Oostlngh Gouda 40 pnt Mr C Jonker Gouda 39 pnt E van Straaten Gouda 88 pnt S de Jong Schoonhoven 3633 pnt Dr Vuylstek Rotterdam 36 32 pnt J Borkus Rotterdam 35 85 pnt Dames wedatryd Mevr ten Have Rotterdam 35 pnt Mevr van Dyk Schoonhoven 34 pnt Mevr Wolf iRotterdam 32 1 pnt Dagprys IE Jaspers Gouda 42 pnt Réunie Bioscoop De Réunie Bioscoop zal vanaf hedenavond tot en met Maandag vertoonen een soldatenklucht getiteld De chocolade baby Liefde in Uniform met Eri Bos in de hoofdrol Eri Bos zooals men weet een HoUandeche van geboorte wordt in deze film bijgestaan door Harry Liedtke Hans Junkermann Paul Heidemaun Fritz Kampers e d Als tweede hoofdfilm wordt vertoond een dolle klucht De bekskanipi en Agenda 11 Mei 8 uur Consultattebureau Oosthaven 50 bestuurskamer vergadering der Ver tot befltr der T B C 16 Mei geb Daniël 8 uur cursus E H B O leider Dr C v Elk 18 Mei 7H uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraad UIT DEN omtrek ZEVENHUIZEN WoonhuiB met schuur afgebrandals gevolg van het speelen met lucifers I door kindeen Hedenmorgen omstreeks 8 30 uur is aan de Breedeweg onder de gemefente Zevenhuizen een groote brand ontstaan In de arbeiderswoning van L van Prooye De el ïta tAaé zich naar Rotterdam begeven terv x jn vroaw 2iek te M lag De kin deren hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich met het geliefde maar gevaarlijke spelen met lucifers bezig te houden Het gevolg was dat de in een schuur opgeslagen brandstoffen in brand geraaktfc n en in korten tyd de geheele schuur in lichte laaie stond De direct toegeachoten buren begonnen de huisraad van de vlak achter de schuur gelegen woning te redden terwyl een juist passeerend © wielryder de Wolf uit Gouda de brandweer in Zevenhuizen ging waarschuwen Toen deze na een half uur arriveerde waa de schuur al een brandende puinhoop terwijl ook het achterste gedeelte van de woning verwoest was De buren hadden met allé mogelyke middelen reeds getracht de vlammen te dooven zoodat de taak van de brandweer zich tot het nablussohen beperkte De zich in de achuur bevindende konyntjes kwamen jammerlijk in de vlammen om Omtrent de verzekering kon door afwezigheid van den eigenaar niets medegedeeld worden RADIONIËUWS Programma voor heden Hilversum V A R A 5 Concert door het V A R A Orkest 6 05 Orgelspel 6 30 Sportuitzending 6 46 Concert door het V A S A Orkest 7 30 E Kupers over De stryd der volksbeweging voor korter werktijd l50 Gramofoon 7 57 S O S berichten V P R O 8 Lezing 8 80 Concert 9 Cursös 9 30 Concert 10 Nieuwsberichten 10 15 Lezing 10 45 Gramofoon V A R A 11 12 Gramofoon Huizen NjC R V 5 5 30 Gramofoon 5 30 30 Concert door het N C R V Klein Orkest 6 30 7 A J Herwig over De dahlia s in den tuin 7 7 15 Nleuwsberich ten pl m 7 15 7 30 Gramofoon 7 30 8 iL terair halfuurtje 8 9 Concert door het N C R V Kleln Orkest 9 9 30 K D Koning over Rond Hemeivaartadag 9 30 10 45 Zang door de Kon Liedertafel Zang en Vriendschap te Haariem 10 10 10 Nieuwsberichten 10 4 11 30 Gramofoon SP ORT EN WEDSTRIJ DEN VOETBAL G V B Uitslagen van Donderdag i Mei 3e klasse Gouda S Moereapelle 6 2 2e klasse A ONA 4 Haastrecht 2 5 2e klasse B Schoonhoven 3 Zwervers 2 a 1 j 3e klasse D Stolwijlc 3 Nleuwerkerk 4 5 2 De wedstrüd Nederland Fiankrült Het Oranjeelftal met 5 4 fC lopt In een vooral vóór de rust zeer snellen wedstrijd waarin het Nederlandsch elltal gehandicapt werd door twee Invallers en een talenden doelman heeft de OranJeploeg gistermiddag met 4 5 verloren van dé FranscKëH die als paarden hebben gewerkt om de overwinning te bevechten Reeds tegen één uur begon het Stadion zich te vullen met een geestdriftige menigte die haar enthousiasme telkens kon uiten door het meebruUen van het populaire lied We gaan naar Rome dat het muziekcorps van de Amsterdamsche Postfanfare bij herhaling ten gehoore bracht Tegen half drie was het Stadion geheel gevuld en kon de wedstrijd beginnen MIjnders Is door ongesteldheid niet In staat te spelen Job Mol K F C vervangt hem V Heel wint den toss en hij kiest het voordeel van de zon die diagonaal over het veld staat Van wlndvoordeel Is practlsch geen sprake Om 2 36 trapt Nicolas af en reeds onmiddellijk ondernemen de Pranschen een snellen aanval waarbij de Nederlandsche verdediging overrompeld wordt doch Weber herstelt zich het eersct en hU brengt met een verren trap de zoo gewenschte opluchting Holland scoort Vier minuten Is de wedstrijd oud als Bakhuys den bal voor z n voeten krijgt hij centert naar Wels die een afgemeten pass naar Vente geeft en deze weet met een enorm hard schot Thépot te passeeren 1 0 Een luid gejuich begroet dit fraaie doelpunt Wij noteeren vervolgens een corner op het Fransche doel Waaruit Oprlnsen overkopt en een hard schot van spil Verriest dat Keizer echter gemakkelijk kan stoppen Twee minuten na de eerste goal krijgt Wels den bal goed aangegeven van Pelikaan de kleine Unltas man geeft een keurlgen voorzet die Bakhuys onvangt hlJ omzeilt den rechtflback Malresse het geheele Stadion Juicht al ja en inderdaad de harde schuiver van den Zwollenaar Is Thépot te machtig Direct daarop weet Bakhuys een derde doelpunt te maken Nog geen minuut later maken de Fransehen een doelpunt Een leelljke blunder van Keizer kost ons dan een doelpunt Keiler geeft een hoogen voorzet onze keepqr vangt den bal op doch hU laat dezen uit z n handen vallen en Nicolas is er als de kippen bij om te scoren Na 25 minuten Is de stand dus 3 2 voor Nederland Na 35 minuten spelen maken de Pranschen gelijk Na 31 minuten krijgt Mol den bal toegespeeld van Van Heel hij zet voor en Vente die het leder wH bemachtigen wordt in den rug geloopen De bal draalt daardoor weg en komt juist voor de voeten van Smit die met een effectvol schot den Pranschen aanvoerder passeert 4 3 Heel het Stadion Jubelt men voelt dat er gewonnen kan worden Maar de Pranschen denken er anders over en zU weten voor de rust gelijk en na de rust er zelfs A Ë van te maken De 36 0 X toeschouwers zijn geheel verslagen Ala een nachtkaars dooft de strijd ten slotte uit Wanneer het fluitje van den scheidsrechter voor de laatste maal geklonken heeft wcrder de kranige Pranschen lulde toegejuicht Wlj vernemen dat Mijnders niet mee kon spelen omdat hij met koorts te bed lag In Antwerpen tijdens of na den wedstrijd tegen BelglË schijnt hlj een verkoudheid te hebben opgeloopen WIKUCENNEN VVielerbaan Gouda ceii KoppelvDurae met spannende juciiien ue rijn ia uriet beguiisLigd door een warm zomerzonneije heoben gisteren op de wielerbaan weastiijüen plaats gehaü waarvoor weer een Uinke belangstelling bestond zoo groot zelts dat de meest enthousiasten zich al om 12 uur een goed plaatsje gingen veroveren ïoen de wedstrijden dan ook om ü 3U aanvingen puilden de tribunes uit van belangstellenden en was alleen het middenterrein minder bezet dan vorige malen In een geestig apeechje werd allereerst de populaire TUburger Pijnenburg gefeliciteerd met zijn vorige week gesloten huwelijk met mej Mimi Bierens De sprlntwedstrijd tusschen hem en Alois de üreve in wlelrenkrlngen het meest bekend als Neuske gaf direct een spannende strijd De Belg gaf den Pijn keurig partij maar moest het toch tegen de tenomenalfc sprintcapacitelten van laatstgenoemde afleggen Meer Interessant dan spannend was de 5 K M achtervolging tusschen den kampioen v Hout en Frans Slaats Het was al spoedig te zien dat Slaats de meerdere was en wist hU deze 5 K M achtervolging dan ook te winnen door 55 i op V Hout in te loopen In den tijd van 6 min 53 8 sec De afvalllngswedstrijd werd door tactische rijden van Riethoven en Verschoor een zege voor eerstgenoemde Hadden zij Uiltlët niet Ingesloten dan had een andere uitslag niet tot de onmogelijkheden behoort Zooals gebruikelijk was een koppelwedstrijd ditmaal over KXJ K M het slot Deze course die zich kenmerkte door weinig maar buitengewoon felle jachten werd volkomen beheerscnt door Pijnenburg Slaats die alleen concurrentie ondervonden van de werkelijk keurig rijdende Dultschers Schön Buschenhagen Wanneer een der koppels wegvluchtte was het andere er direct blJ om de pogingen te verijdelen Het moordend tempo waarin dit geschiedde was de oorzaak dat zij op de ander koppels een geduchte londenvoorsprong namen Ook in de verschillende klassementssprints waren deze vier renners superieur In een onbewaakt oogenbllk gelukte het echter Pijnenburg Slaats weg te vluchten zonder dat de Dultschers deze plotselinge demarrage konden verhinderen zoodat zU een ronde voorsprong namen en die tot het eind toe hielden Vlak voor het eindklassement zag het er nog even slecht uit toen SchÖn er tusschen uit trok en Slaats juist achter aan het peleton bengelde Hij loste Pijnenburg af die zlJn rug kromde met het beleende gevtlg dat de kans der Dultschers gelijk voorolj was De verschillende uitslagen lulden Sprintwedstrijd voor profs en onafhankelijken Eerste rit i J Pijnenburg 2 A de Graeve verschil 1 4 wiel Tijd laatste ronde 169 6 M 10 8 sec Tweede rit 1 v d Leur 2 A Schön verschil l wiel Tijd laatste rende 11 4 sec Derde rit i A de Graeve 2 A Schön verschil Vi wiel Tijd laatste ronde 11 8 s Vierde rit 1 J Pijnenburg 2 M v d Leur verschil H wiel Tijd laatste ronde 11 sec Totaal uitslag l J Pijnenburg 2 M V d Leur 3 A de Graeve 4 A Schön Achtervolgingswedstrijd over 5 K M 1 F Slaats 2 J v Hout Op 3i M na ingehaald Tijd 5 K M 6 min 53 8 sec AfvalUngscourse 1 J Riethoven 2 J Verschoor 3 J Glellet 4 Wildschut 5 Suiker 6 A Meuleman 7 p Buschenhagen 8 Rausch 28 ronden afgelegd In 5 min 3 4 sec 100 KM koppelwedstrijd l J Pijnenburg F Slaats 21 punten op ronde 2 A Schön P Buschenhagen 8 p op 4 ronden 3 Rausch J v Hout 25 p 4 Wlldschut M V d Leur 10 p op 5 ronden 5 J Riethoven Verschoor 14 p 6 A de Graeve A Meuleman 13 p 7 GlelUet J Suiker Piet van Kempen weer In Holland rUdt allereerst in Gouda De populaire Zesdagenrenner Plet van Kempen heeft na een succesvol tournool In Amerika de terugtocht Jiaar Europa aanvaard Op 13 Mei arriveert hlJ in Le Havre en zal hIJ zijn eerste wedstrijd hier in Gouda rijden met als koppelgenoot de Amerikaan Ottevalre Deze wedstrijd vindt plaats op 21 dezer 2den Pinksterdag en bestaat uit 3 uurs koppelwedstrijd waaraan ook door de Dultschers Hürtgen Steffens en de Belgen Buysse Deneef Schmltz Adam Hessllnga Matena en Riethoven Verschoor wordt deelgenomen Van het optreden van de HoUandsch Amerlkaansche ploeg in Europa heelt Gouda dus de primeur ATHLFTIEK De Wtebagoo loop Een fraaie spannende race door D Key gewonnen De beker voor Achilles Door de sportieve geste van de Directie van de Goudsche wielerbaan hiertoe In staat gesteld heeft de G A K gisteren een 36 K M wegwedstrijd gehouden waaraan door zoowel cracks als nieuwelingen werd deelgenomen Direct na het startschot ontspon zich tusschen de loopers van het hootdpeleton een lelie maar iraaie strijd Om de beurt l namen zlJ Oe kop zonder zich bepaald een voorsprong te kunnen verschaften Op den teiugweg blJ de spoorwegovergang kwam evenwel wat teekfenlng in den btrUd D Hey Achilles wist zich los te maken van het peleton gevolgd door P de Kort § van Vlres et Celerltas Laatstgenoemde moest op de Bod straatweg zijn gunstige positie weer afstaan aan Ferris Trekvogels en van Dalsum 1 Sportclub Rotterdam By dt finish heerschte echter zoo n verschrikkelijke verkeerswanorde dat die looper die zich het best tusschen fietsers en auto s doordrong zich ook het best plaatste De Achilles man had evenwel een dusdanigen voorsprong dat dit aan zijn prestatie niets afdeed en heeft hij dezen loop dan ook fraai en verdiend gewonnen Van de 43 gestarte loopers bereikten 36 de finish w o ook de 6ü jarlge heer C Metselaar eerehd van Zwaluwen den Haag die voor deze prestatie een bijzondere onderscheiding van de G A K kreeg Werd de wedstrijd dus eenerzijds een succes anderzijds meenen wU dat het organlseeren van een wegwedstrijd op een dergelljken dag een experiment is dat het G A K bestuur beter niet kan herhalen Voor de politie onder leiding van Inspecteur van Hoorn was het een hopelooze taak om alles te laten marcheeren Op het O S V veld heeft de heer J S van Soest voorzitter G A K de prijzen uitgereikt waarbij hij tevens mededeelde dat de vereeniging AchlUes voor 1954 houdster was geworden van de Wlebagocup Dat zU hem niet zonder meer gewonnen hebben blijkt wel uit den uitslag die slechts één punt verschil aangeeft met de Sportclub Rotterdam De uitslagen lulden als volgt B klasse 1 Fernls Trekvogels den Haag 10 min 55 7 bbc 2 P M de Korte Vlres et Celerltas Gouda 10 57 1 3 H D Wildschut Achllles Gouda 4 P Tessers Spprtclub Rotterdam 5 C van Waas Achllles Gouda C klasse 1 D HeiJ Achllles Gouda 10 min 45 5 sec 2 J van Dalsum Sport I club Rotterdam 10 55 4 3 P Kapsenberg i Sportclub Rotterdam It O B 4 W Boudesteljn Sportclub Rotterdam 5 G j Bakker Hercules Dordrecht D klasse 1 J v d Heuvel Excelsior Gouda 2 Th Tennissen A D O Den Haag 3 C de Graaf Idem 4 W v d I Bruggen Idem 5 H Blokpoel idem Algemeen klassement i D Helj Achil les 10 min 45 3 c 2 J van Dalsum I Sportclub Rotterdam 10 55 4 3 Penrid 1 Trekvogels den Haag 1055 7 4 P M de Korte Vires et Celerltas 10 57 1 5 P Kapsenberg Sportclub Rotteidam 11 0 8 f W Boudesteijn Sportclub Rotterdam 7 G Bakker Hercules Dordrecht 8 G Middelkoop Boskoopsche Boys 9 H ± j WUdschut iAchllles lü G de Haan i Hercules Dordrecht Vereenlglngsprljs 1 Achllles Gouda I 156 punten 2 Sportclub Rotterdam 156 p MARKTBERICHTEN Kaasmaikt Woerdtm 9 Mei Aanvoer 254 partijen Met r m le kW ƒ 19 19 m r m 2e kw 14 16 Handel matig Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 9 Mei 11 Mei Olflcleel Londen 7 5 + 7 53S Berlijn 58 10 58 13 Farija 9 74 9 74i Brussel 34 47 34 48 Zwitserland 47 05 47 871 Kopenhagen 33 70 33 70 Stockholm 38 90 38 95 Oslo 37 90 37 90 New York 147 1 47A Niet Officieel Praag 6 16 6 15 Milaan 12 511 12 611 Madrid ao 22i 12 22i Beursoverzicht De Amsterdamsche beurs had heden een flauw verloop als gevolg van de koersdaling tn Wallstreet De laatste twee dagen heeft In Wallstreet een reactie plaats gehad veroorzaakt door de zilver kwestie het mislukken van de graanoogst In verschillende deelen van het land en de rapporten van het bedrijfsplan waarin melding wordt gemaakt van hst verminderen van den uitvoer en de slechts bedrijfsultkomsten Door al deze berichten was ook de Amsterdamsche beurs flauw gestemd De Dultsche waarden liepen tot iJ terug als gevolg van geruchten aangaande de BerlIJnsche Transferconferentie I De Youngleenlng daalde tot 37 Rub bers gaven koersverliezen tot 8 pet te I zien In RADIÜ TELEGRAFISCH WEERBERICHT 11 Mei Hoogste stand 7144 te Groningen Laagste stand 750 1 te Janmayen 1 Verwachting Zwakke tot matige oostelijI ke tot oordoosteiyke wind Helder tot half i bewolkt Droog weer weinig verandering in i temperatmir