Goudsche Courant, maandag 14 mei 1934

73 Jaargang Maandai 14 Mei 1934 I8S88 Ontspannin r voor iedereen De oplossmg van het prljslaadsel van vorige week luldf t volgt I Betei een hall ei dan een leege dop De prijs een bon ter waarde van ƒ 50 te besteden bij een in Qil blad adverteerende firmi viel bij loting ten deel aan M J J H v d VKOl Croe nendaai 87a Aangezien het lettergrepenraadsel van vorige week blijkbaar zeer in den smaak gevallen is er kvfam een zeer groot aan tal goede inzendingen in laten wij thans wederom een lettergrepenraadsel volgen Nieuw lettergrepenraadsel A aal baan be de de dig eb een er or gay ge gel ger gen t ka kud loop na ne neer niets nis no nut on pe ra ru slag slag slacht tie ti u wm ijt zee zij Van de bovenstaande lettergrepen moeten 17 woorden gevormd word n van de hierna omschreven beteekenit Zijn j de juiste woorden ingevuld dan vormen de eerste lettert van boven naar beneden en de derde letters van beneden naar boven gelezen eer spreekwoord dat aan dringt op het vermijden van haast Omsehrijving 1 Walkant 3 Jongensnaam Duitsch Land bekene om 7ijn voetballers C arrière Gety lanterfanter Narigheid L Nakomelingschap 9 Landstreek In Spanje Troep Bekrompen Resultaat van hemlsche react e 3 Zeegevecnt fapeciale vorm van bevroren water Soort verlichtingif Aanteekenlng 17 Illusie Voer de goede oplossing stellen wij we der beschikbaar fen bon ter wairde van ƒ l 5 te besteden bij een der in dit blad adverteerende firma s Oplossintjen inzenden aan de Redactie vEjn de Goudsche Courant Markt 3i Gouda Op de enveloppe metten Ontspanning voor ledereen Het verhaal van Mary Ellis dooi GRANT ELWICH XXX xxxxx X X X X X X X X X X X X XXX X Op de middelste rij kruisjes van Unka naar lechts en van boven naar beneden komt een woord te staan dat aanduidt wat deze opgave Is Verder komen op ae kruisjes woorden van de volgende beteekenis e rij vlug 3e rij Is lang en wordt van katoen gesponnen 5e rij een veel voorkomend erg brutaal vogeltje 6e rij onderricht ie en 7e ri medeklinker 4 X X X XXX X X X X X X X X X X X X X XXX X X X j Op deze kruisjes komen woorden die gtvoimd worden door bij de letters uit het voorgaande woord één bij te voegen tot we aan ds be ru zijn waar Juist weer gemilderd woiat we gebruiken dezelfde letters van het vorige woord min één Zoo moet je invullen op l een klinker slede 3 vlug 4 deel 5 een geestelijke heuvel 7 hjofddeksel 8 voouetsel 9 klinker UU de letters van de volgende woor aen kan een bekend spreekwoord worden samengesteld dat men vooral In dezen tijd in de ooren kan knoopen hals niets bedding ijs hoos geit bad de ncod Oplossingen Inzenden aan de Redactie van de Goudsche Courant Markt 3 Gouda RECHTZAKEN Getuige gegijzeld rm wenschte om principieele ledenen den eed niet af te leggen doch kvam ds r later op terug Voor den kantonrechter te Utrecht verd een aanrijdmgskwestle behandeld die zich enkele weken geleden had voor èedaan op den Leidschenweg nabij de brug over het Merwedekanaal Een 33 jarig bureel ambtenaar die daarbij als getuige zou worden gehoord weigerde den eed af te leggen wegens principieele redenen n 1 omdat nij geen godsdienst had Dl kaï tonitchter mr de Jager U krijgt alleen oestemming van mij om ten verklaring te teekenen wanneer U we er den eed af te leggen op princl pleele gronden gebaseerd op uw gods dienstige overtuigingen Getuige Ik heb alleen maar negatie ve opvattingen en leg geen eed af Kintonrechter Als u dat niet doet laat Ik u in gijzeling nemen t Moet nu niaar eens uit zijn met al dte eigenwijze menschen dat is niets dan Prlnzlpen reiterel Getuige Dan maar in gijzeling Door den In de zaal aanwezigen veldwachter werd de getuige daarop weggeleid De kantonre hter schorste de zaak daarop voor eenlgen tijd om den getuige e entueel gelegenheid te geven on zijn I principes terug te komen Hetgeen inderdaad geschiedde Want na een kwartier verscheen de getuige weer onder het aanbieden v n zijn excu ses voor den last dien hij den kanton 1 echter bezorgd had De getuige zetde thans tn te zien dat de wet de formall telt Vdn het afleggen van den eed eischt De zaak kan daarna orden voortge zet SPOHï KN WEDSTRIJDEN ATHLETIEK De Dwars door den Haag estafette Weer 4rhilles en Vlres Vandaag wordt In den Haag de Jaar Iljksch terugkomende Dwarh door den Haag estafette gehouden welke als een der best georganiseerde estafettes van het seizoen geldt Aan dezen kamp wordt ook weer deelgenomen door de Goudsche I clubs Achilles en Vires et Celeritas I WIELRENNEN Goudsche rennersclub Excelsio Zondag as houdt bovengenoemde vereenlging trainmgsritten op het traject Moeidrecht Rotterdam M KM A klasse 5 x deze afstand B klasse 2 x en Junioren 1 x Start 8j uur Moordrecht station eoiimr ioi M u v NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN ST BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDLAK HAASTO ZEVENHUIZEN enz NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STQLWUK WADDlNXVbiMN Li y I Maiy EUis was toen ik haai leei de kennen een oude vrouw doch ook toen nog kon men zien dat ze eenb iTJOoi moest geweest zyn Ze kwam vetl bjj ons aan huis en e had een maniei van omgaan met ons op gebciioten jongens en meisjes die een vnendschappelykheid deed ont staan ooals oude menschen zeiden met jonge hebben Vooral op my die destyds zestien was scheen ze ei g gesteld en die sympathie was we deizydsch 1 oen ik eenige jaren latei tiouwde kreeg ik een mooi huwelyksgeschenk an haar en de oude Mazy Elfis bleel jarenlang onze gast Op een avond my n man was vooi zaken op leis en Maiy logeerde by me zaten wö foto s te bekyken Ook Maiy bezat een album Een vraag die vaak m me opgekomen was ontsnapte me dien avond Waai om bent U toch nooit getrouwd Ze taarde vooi zich heen en ant woordde pas na een tyd Dat is een Natuuilyk diong ik by haai aan te ei tellen en ze deed het Ik kwam als jong meisje van 18 jaar naai Paiys waar ik gouvernan te werd by een deftige Engelsche fa mille Myn oudeis hadden me viywel mets nagelaten zoodat ik genoodzaakt was myn eigen brood te ver dienen I Ik had geen slecht leven maai ik hoopte natuurlyk op een ryk huwe Ujk Ik droomde ei dag en nacht van myn eigen woning en kinderen te hebben Op een dag stapte ik uit de Metro Daarby struikelde ik en een zeer net gekleede heei hielp me overeind Eeist maakte hy maai weinig indruk op me want hy was veel ouder dan ik maar weldra viel me zyn beminnelykheid op Hy had een beschaafde stem en toen we samen spraken en ik me het oveihalen me dooi hem te laten thuisbiengen werd ik eenigszins aangenaam getroffen dooi zyn hoffelykheid en correctheid Ik was nogal lastig uit vallen en de opdringerigheid van de Fransche mannen stuitte me vaak tegen de borst Hoe andeis was deze man die I Mch aan my Nu moet ik iets bekennen waarover ik nu wel kan giimlacheii als ovei een kinderachtige dwaasheid doch waarover ik me langen tyd diep schaamde Toen we elkander weer ontmoetten vond ik niet den moed hem te bekennen dat ik maar een arme gouvernant as Ik zag me elf in gedachten reeds als de echtgenoote van dien bemmnelyken man en hoop te dat hy me ook zou liefkry gen en me later ten een heeriyken avond dooi Eenige dagen latei ontmoette ik hem weei toen ik in de auto van myn meesteies VOOI wie ik inkoopen gedaan had uit de stad terug leed naai huis X atti spiak hy de bewondering uit vooi den wagen en sprak Ik heb een goed in komen en wat kapitaal als ik hei trouwe zou ik vooi m n viouw ook een auto willen koopen doch zoo n dure zou ik met kunnen betalen Daai 3y keek hy me diep in de oogen Ik voelde dat ik nu de waaiheid vertellen moest Doch ik zweeg Ik kon het niet o ei de lippen krygen Nogmaals ontmoetten wy elkandei Hy veiteldv dat hy een buitenhuisje bezat ik was dol op bloemen en veiiukt dat hy met zoovee liefde ovei zyn rozensuuikei spiak Toen wy naai huis gingen weid hy zwygzaara en dicht by do woning nam hy myn hand en spiak Je zult wel bemerkt hebben wat ei in me omgaat smds ik je ken Ik ben geen ryk man maai als je myn eenvoudig leven zoudt willen deelen zou ik zielsgelukkig zyn iK was zoo m de war dat ik m tia nen uitbarstte We hepen toen nog een tydje rond Ik beloofde nu nu we verloofd waren dat we spoedig zouden gaan trouwen ik had hem verteld dat iK een wees was dat ik hem zou opzot ken m zyn huisje tusschen de ro on zooaIs hy het zeide Hy wil e weten of het me beviel of ik anders wjld wonen dan zou hy duect iets andei = zoeken Zoodra ik thuis was nam ik pen en papiei en biechtte wat ik niet ovei myn lippen kon krygen Ik po tte hem nog dienzelfden dag en wachtti I Zou hy me vergeven Ik twyfeid daai met aan en de heele week dioomde ik van den Zondag dien ik zou dooi brengen in het huisje tus schen de rozen Doch ei kwam geen antwooid Week na week verging Toen dacht ik Hy wilde een goed huwelyk doen zyn liefde was gehuicheld hoe kan iemand zoo comedie spelen Ik weid ziek van verdriet en vertrok naai het j buitenland Ik kwam by een oude dame en d oude wond genas lang zaam Toen opeens kieeg ik een vioest lyke schok In de couranten stond een sensationeel bencht Ovei een airestatio an een mooidenaai Deze man had met mmdei dan 20 moorden op zyn ge weten alle vrouwen Ik las toen met stygende ontzetting hoe hy vrouvven die wat geld of meubilau bezat n een huwelyk vooi spiegelde Als ze dan een of andei doeument hadden geteekend waardoox ny haai vermogen of eigendom in handen kon krygen lokte hy haar naai zyn afgelegen woning een huisje dat heel poëtisch in een bloeiend tuintje vol rozen lag Daar vergiftigde hy d slachtoffers en begroef ze in zyn tuin Jarenlang hielden allen rondom hem voor een braaf rustig levend man daar hy wel zorgde dat niemand de slachtoffers by hem zag bimihn gaan Sidderend van ontzetting slot ik het blad om het veivolg zoekend van de pagina en ik keek rech op het portret van den moordenaai Met een gil van ontzetting zak r ik m elkaar ik had den man heikcnd Toen begreep ik dat slechts myn eet lykheid my bewaard had vooi een gruwelyk lot Van dien dag af had ik vooi alle mannen een ziekelyke angst Ik kon dit wanti ouwen maar met van me afzetten het hield me vele malen tei ug toen ik de gelegenheid had te trou wen Zoo ging dan de tyd vooi by De oude vrouw stierf en liet my eeu kapitaaltje na Dat alles is nu als een büoze droom dien ik eens gedroomd heb doch zoo komt het dat ik noou trouwde En nu ik oud ben geen Ievensg maal bezit en ook geen kindeiöi staande ïransche handelskringen in en mt gingen Alle onderdeelen zouden reeds be sproken zyn zoowel betreffende de econo niische als de diplolnatieke en milltdire sa menwerking ilk onderhoud werd door dt vertegenwoordigers van beide staten bcvre digend geacht Wat de mibtaire zyde be tl eft hebben de Fran che debkundigen die onlangs in bovjet Rusland waren zeer gun btige rapporten uitgebl ac ht over de ateikte discipline en bewapening van het rood leger en de Huwische luchtmacht De geheele li ngelsche pers wijdt grooteaandacht aan de verklaring van Baldwin ddt li ngeland zyn luchtstrydmacht zal uitIreiden tot de sterkte der l Vansche luchtvloot indien geen fntwapemngsovereenkomst tot stand komt De Daily Telegraph zegt dat men geen enkel teeken van vooruitgang ziet hs van een beperking der bewapening laat staan van vermindering der bewapening alf tegenprestatie voor nieuwe veilig heidsgaranties is thans geen sprake meei Het ziet er naar uit alsof de politiek dei transche regeering da strekking heeft wel mets te eischen dodi ook mets toe t staan en haar eigen lifeg te blyven volgen Gezien het antwooid van Barthou aan Henderson is dit ook het Franache stand punt mzake de bewapening m de lucht In een jaar van buitengewone fmancieele moeilykheden heeft Frankryk 20 miUioen ixt acü voor nieuwe vliegterreinen en dr outillage daarvan en 40 imllioen franco voor nieuw materiaal en de decentralisatie der Fransche vliegtulgrindustrie uitgegeven Engeland zal on w feld een laatste poging doen om tfflSren conventie voor dt luchtmacht te komen Engeland moet tl ans zyn blik omjoog richten zooals het vroeger den blik naar zeé heeft gericht De positie der Joden in Duitsthland nog steeds al hoorde de wereld den laat ïten tyd weinig van excessen verre van benijdenswaardig Vele beekenen wyiien ei nl op ddt tegen de Joden een nieuwe actie würdt ingezet L it zou o m z n f te lei den uit het feit dat l f dagen een extra nummer van Der bturmer geredigeen door den feilen anti aemiet btreicher it verschenen dat gewyd i aan den ritueeien moord Deze uitgave die alom ter wereld gioote verontwaardiging heeft gewekt is niet door een officieel verbod getroffen al Kaadsels voor de Jeugd j Een blad z Hert egel koe lama Leo Meta Loes Elli De prijs viel ten deel bij loting aan JEANNE LAPOUTRE Groenendaal 14 Üouaa Nieuwe raadsels Mijn eerste deel is een klein water zooals je ze zooveel vindt op de Veluwe en mijn tweede deel vindt je b V li Zwitserland weer heel veel Mijn geheel is een plaits in Gelderland Wat ben ik Alfa 1 2 3 een bezlttel voommw is en 4 5 6 een groot ongeluk wat is dan 1 2 3 4 5 6 7 als ik er bij verklap dat het iets is wat den liatsten tija nogal is voorgekomen al is het niet in ons land BUITENLANDÖCH NIEUW FRANKRIJK Mmister Premdent Doumergue spreekt vanavond voor de radio Minister President Gaston Douipergue zil Doumergue zat verschülende algemeene politieke kwesties behandelen en m het by zonder de werkzaamheden van de Regee ring toelichten Bn autoraces mdt een coureut op de memjïte in Zee dooden Tydens de autoraces welke de automt bielclub 11e de l ranee m 1 ontamebleau had georganiseerd is een Bugattiwagen die gestuurd werd door Ench Lore 300 metei voor de fmish m het dicht opeengepakt pu bliek gereden De coureur van dt i ongelukswagen n in het ziekenhuis aan zyn zware verwondingen overleden Lore was e riOjchuilnaam ooi den militairen vlieger CochiV daar hy zich onder zn eigen naam m dieijattyd met aa autoraces mocht deelnemen lly was 28 jaai oud De dooden uit het publiek zijn twee vrouwen een 23 jange drukker uit I on tainebleau die z ch juist eenige dagen ge I leden verloofd had n toeschouwer uit I a rys en twee artillenaten uit het gami oei an Fontamebleau Een der gewonden is ti er ernstig aan toe en hgt met eeTi been breuk en hoofdwonden in het ziekenhuis D oorzaak van het ongeluk staat nog i lot vast naar men zegt stak vlak voor dt mocht bezitten stemt het me wel een smaitelyk te denken dat de ellende ling nog meer doodde dan de liclu men van de ongelukkige vi uwen myn hart Hi ontstal me alks wa een viouw kan bezitten m he levtn Ze zuchtte loen streelde e myn hand en ze met hiai lieve gelaten glimlach IMen we nu over iets vioolyks pra ten kind Als ik het met haatte te moialiseeren tegen de jeugd zou ik er nog by kunnen zeggen wees lievoi eeiiyk vt oral tegenover een man Was ik dat bytyds geweest het zou myn heele leven veranderd hebben hy dankbaar zou zijn voor een kop thee Het ts iemand die mijn belangstelhng wil opwekken voor een of anderedwaze onderneming die hij op touw wilzetten antwoordde haar vader terwijlhij zich naar de deur begaf Ik moet werkeiijk van hem af zien te komen Zonder dat hij iets gebruikt heeft Brashaw lachte verachtelijk Hij zou waarschijnlijk niet tevredenzijr met een kopje thee HOOFDSTUK XIX I Een geheim te koop 1 Nu baron wat is er Ik heb nie veel tijd Na ons gesprek van gisteren valt er naar mijn Idee niet veel meer t praten De onvriendelijke ont angst scheen den baron niet te hinderen Wordt vervolgd nemen sprak Myrtle met kalme beslistheid U begrijpt dat ik vrijer ben dan wanneer tk hier verblijf houd Al wat Ik Brayshaw boog toestemmend Zoo als u wilt U weet dat natuurlijk het bes te Ik ben verlangend u te helpen met alle middelen die mij ten dienste staan j Kan ik nu iets voor u doen Op t oogenblik niet Sir Percy dank u Mijn bezoek diende slechts om u mijn hernieuwde aanwezigheid hier te verkla I ren En hiermede nam de detective afscheid 1 Brayshaw begaf zich naar den salon waar het gezelschap blJ een kopje thee de gebeurtenissen van dien dag besprak O vader bent u daar riep Sibyl Ü hebt nog niets gehoord van ons avontuur op den terugweg Neen kindje Vertel eens Brayshawwas even gemoedelijk en bedaard als ooit U hebt het aan meneer Cardon tedanken dat ik hier zit om t u te vertellen Geloot er niets van Sir Percy pro Adverteer daarom in de GOUDSCHE COURANT STADSNIEUWS OOUDA 1 Mei 1934 Wuziying van h t uitbreidingsplan Bezwaren worden niet erkend De bcaliafaing op het voorstel tot wij it ng vdn htt uilbrtidingfaplau werd in dt laadfavergadtnng van IJ tebruan jl vuoi hoogi tens drie maanden veidaagd ten tinde dti LommibSic an b j tand m het beheer dei Gemeentewei keil gelegenheid tt gevtn een nader ddviej uit te brengen AaiUtiding daartoe gaf o m een schryven van den lieer J P 1i 6ibmg betreffende k jtchadevergot ding ddn eigenaren van tot ut ii aanleg van traten tnz bestemde gionden Tt 1 aanzien an de bezwartn van dtn lR r G van Wingerden handhaaft de Lom mifasie haar standpunt B en W meUien dat m hun voorbtel voldoende if omschreven waarom zij de vaststelling van het aangt boden wyzigingsplan ook voor zoovei de warteweg SttijnkanaHl betreft noodzakeluk achten Aanleiding tot herziening dezer meenmg hebben zy dan ook met kun nen vinden t Omtrent het sehryven van dei heer Dth Mng merkt de commibsie op dat zy het wen sclielyk acht een middel tt vinden om aan de geuite bezvvaren tegemoet te komen door soepelheid aan de betreffende bepalmg te verïeenen en daarin byv op te neme i dat ieder geval ten deze op zich zelf zal wolden beoordeeld 8 en W brengen in herinnering dat de bepaljng omtrent de eventueele scha dfvergoedmg gelykluidend is aafi die wel ke indertyd op verzoek van Ged Staten in het raadsbesluit tot vaststelling van het nieuwe uitbreidmgtipian werd opgenomen Redenen tot wyzigmg dier bepaling ai liten zy niet aa nwezig Ten lotte vestigt de commissie de aan dacht op artikel 8 sub 3 der ontwo pen bebouwingsvoorschriften Aanv ulling dier bepaling met de aanduiding dat het voor schrift uitsluitend geldt by half open en open bebouwing acht zy dmdelyksheids halve gewenscht Met deze opmerking kun nen B en W zich vereemgen B en W stellen den raad voor te be lui ten tot vaststelling van het plan tot hei zienmg van het uitbreidingsplan alsmede va n de verordening regelende de bebouwing van de terreinen begrepen in het uitbrei dmgBpIan Intrekking extra toelage voor het personnel der Bijz school lot de beauigingsmaatregelen die vooi het s ienstellen der begroeting moeaten worde getroffen behoort het intrekken van de toeli Ée die het personeel van de sehoo voor buitengewoon lager onderwijs ontvtingt uit de gemeentekas boven de tiooi het ryk va tgestejtit baJaiisregeling Deze to lage bediaagt ƒ 300 per jaar Ie woidi uitge Keerd aan het hoofd 2 onderwijzeressen et 2 onderwijzers zoodat de kosten uit deze hoofde ƒ l OO per jaar bediagen B en W stellen echter niet voflr de toe it ge in eens m te trekken dot h in twee keer en wei de helft per 1 Juli 1034 en i Jvh 1935 De bedoeling hiervan is om de betrokkenen met deze extra salarisverla ging niet te zwaar te treffen Aan den maatregel valt echter om finan tieele redenen met te ontkomen Kr zy op j gewezen dat de bezoldiging van het hoofi ƒ 800 en van de onderwyzeres essen ƒ 600 uitging boven die van het personeel by he gewoon lager onderwya omdat ook het rijr ten extra vcrhoogmg toekent en we van ƒ 500 voor het hoofd en ƒ 300 voor het overige personeel deze laatste verhoogmg blijft intact B en W stellen den raad voor conform f het bovenstaande te besluiten met ingang van 1 Juh as Meer dan zev fli tienhonderd werkloozen Op Vrydag 11 Mei waren ingeschreven aardewerkers 87 letterzetters 30 bou vak ken 469 houtbewerking 7 lederbewei kin 11 kleed ingbe werking 16 metaainijve i ei 158 papierbranche 5 textiehndustrie 41 suikerwerkers 88 sigarenindustrie 71 land bouw 36 pakhuisknechts schippersknechts koetsiers en chauffeurs 320 kantoorparso neel 37 huiselyke diensten 7 fabrieks arbeider 154 transportarbeiders 84 totaa 1706 Aangereden In het an Bergen I Jze idoornpark is een 24 jarige uielryder uit Reeuwyk angeie den door een luKe auto waarvan de be stuurder te Schiedam woonachtig is De fietser kwam te vallen en liep een wond oi aan het linkerbeen Zyn karretje werd danig besehadigd De poiitie stelt een onder 7oek in De tentoonstelling n de Leeszaal De portrettententoonstelhng die voiifee week m de Openbare leeszaal werd gehou den IS door 321 personen bekocht Het doe let bestuur genoegen dat deze eeiste ten toonstelling welke de Leeszaal op dit ge bied organiseerde zooveel bezoek getrokken heeft Het ligt in de b doelmg om deze expositie binnen niet al te langen tyd door anden te laten volgen Bloem pjeev er koop J De gisteren gehouden bloempjesvet koop ttn bate van de R K Goudsche kinderuit zending heeft ƒ 240 opgebracht Een schoolsportdag Onder leiding van den roudschen Athle tiek Kring zal dit jaar weer eeh school sportdag worden gehouden Er komt een aparte dag voor jongens en meisjes n 1 la tcrdag 30 Juni voor de jongens en ilat rdag 7 Juli voor de meisjes De wedstryden zul Uil worden gehouden op het GSV terrein Dit blad verschijn t dagelijks behalve Zon en Feestdage n ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad ri ortflal f2 90 per w ek 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt £ n JiTr post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT dl GOUDA hü onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren oSe buïeaux zun dageloks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie TelefInterc 746 Postrekemng 48400 Het antl semletlsm In Dultschland Dl obhels ovei de Joden en de boveot Veilevendijïmg van den rafisenhaat Duitsche revolutie hun het recht geeft mci van ouds bekende brutaliteit en arrogantit weer het Duitsche volk te prikkelen en 1É provoceeren moeten zy ons geduld mee al tfc zeer op de proef stellen Wij hebben de Joden verschoond Wanneer zy echter mi ntn dat zy daarom weer op Ümtsche too neelen kunnen optreden om het Dmtsclie olk kunst te geven wanneer zy denken dat zy weer in de redactiekaniers kunnen op duiken om Duitsche kranten te schrijven wanneer zy weer over den Kurfuratendamm niet door een officieel verbod getroffen al wanneer J j h n tot wu hPt daar mmi ooeenblik on aangezien flaneeren mogen deze wout c W ule Weri lang it de ha laatste arachuwmg d en atSW waaiawiur del was verdwenen Ihans is het volgens hetU D weer verkrygbaar Tot na het nummer waarin de n etle moord werd behandeld zyn weer afleveringen verschenen diegekenmerkt worden door een felle demugogie de qualificaties zwyn en varkenHjn schering en mslag en Jezus uitlatingengencht tegen de Farizeeërs en Schnftgeleerden worden uitgelegd als een vloektegen de Joden De verdSdigera van Christus moordenaars zoo wordt betoogd levennog steeds onder ons maar desnietteminEijn er nog lieden die zich niet schamenhet oor de Joden op te nemen i Opmerkeluk is verder een meuwe redt van Minister Gobbels die in het bportpatels te Berlyn het woord voerde en in zyn uit voenge rede het met afnemen van Duitsch SKOiXi door de overige landen weet aasi de acbe der Duitsche Joden De Joden meenen misschien zoo zeide hy er hun Joodsche niedebuïigers in Duitschland een dienst mee te doen Zy doen evenwel het ergste wat ly zouden kunnen doen want zy moeteh met gelooven wanneer zy den boycot m ierdaad zoover doordryven dat hy werke lyk een ernstige bedreiging van onze eco nonusche situatie zou beteekenen dat wu daarom de Joden vryuit zouden laten gaan Haat en woede en wanhoop van het Duit che volk zou dan terecht komen op de hoofden van hen die m het land te vatten Wanneer Duitachland dg wereld moet ver klaren dat het met meer m staat is zyn schulden te betalen en de renten met te bansfeeren ligt het niet aan ons Niet wy hebben de schulden gemaakt doch de regee ringen welke aan ons zyn voorafgegaan De offers zullen niet alleen door de armen niaar ook door de rijken worden gebracht Wanneer de arbeider van meening is dut zijn lot nog niet het menschwaardige cul tiiurpeil heeft bereikt dan moet de onder nemer dit inzien en het heroïsme van den arbeider beloonen want We leven than m Oorlog 1 Zy moeten zich aldus de heer Gobbels in Duitschland zoo gedragen als dit voor gasten past Wanneer zy gelooven dat hUn Joodsche geloofsgenooten en rasgenoo ten m de wereld hen met geweld vry zou dtn kunnen maken mogen zy er van over tuigd zyn dat wat de wereld met betrek kmg tot het Joodsche vraagstuk ons heeft kunnen aandoen ons is aangedaan dat heb ben wy op den koop toe genomen Het Jo dendom kan er van overtuigd zyn dat wy het mell rust laten wanneer het til eu bescheiden binnen de vier muren terug treikt wanneer het niet provoceert en zich met vóór het Duitsche volk stelt met den eisch voor volwaardig en gelykwaardig te worden aangezien Doet het Jodendom dat met dan heeft het de noodzakelyk optre dende gevolgen aan zichzelf te danken Uit Gübbels rede blykt dat mocht het ir Duitschland op economisch gebied eer lang met goed gaan en daar ia veel kans op de Dmtsche regeering geen hand zal uitsteken wanneer het volk zyn woede op de weerlooze Joden zou koele Reeds by voorbaat zyn progroms van offi cieele zyde gesanctionneerd Redevoeringen als van dr Gobbels zyn intusschen zeer geschikt de sluimerende hartstochten van een tot rassenhaat opgevoed volk te ontketenen Het anti semietisme is een belangryk on derdeel van de nationaal sociabatische leer stellingen Zoo kon het dan ook gebeuren dat onlangs van natic aal socialistische zyde van Bassermann den bekenden Duitschen acteur werd verlangd dat hy zich van zyn vrouw zou laten scheiden aange zien deze een Joodsche is Bassermann heeft dezen eisch met verontwaardiging van de hand gewezen heeft het eere lidmaatschap van de Genossenschaft deutscher Bühnen angehdnger opgezegd en geweigerd m zyn land verder op te treden Bassermann heeft karakter getoond en het behoeft dan ook Tuet te verbazen dat men m het buitenland met betrekking tot znn waardige en kloelte houding heeft ver klaard dat dit de mooiste rol ia die Bas aermann ooit heeft gespeeld Weer bedreigingen tegen de Joden Ontwapenineskansen tot minimum teruffRcbracht Bntsche pleidooien ten gunste van de uitbreiding der luchtvloot Engeland moet zijn blik omhoog richten De Dady Herald weet mede te deelen dat alle gesprekken in het Fransche ministerie van buitenlandache zaken zich concentreeren om de Russische ambassade te Parys ivaai in de laatste dagen voortdurned vooraan De regeenng spreekt de waarheid zij handelt volgens de waarheid Zy roept het geheele volk op met alle kracht de regee rwig te helpen om het ernstige gevaar te o erw nnen en bet lot meester te worden dat ons is opgelegd Gevaren vallen niet alleen op economisch en poiitiek gebied op te merken maar ook op cultuurpolitiek gebied Het volk zelf heeft met zyn inötinct deze gevaren zelf ontdekt Wajtneer byvoorbeeld de Joden ge lüoven dat het onbloedige verloop van de Wat de lentezon is voor die planten dat IS de liefde voor het hart FEUILLETON heen gebracht heeft Wolven in schaapsvacht Naar het Engelsoh van SIR WILLIAM MAQNAY 36 Nadruk Ten slotte hernam Brayshaw na eenig nadenken behoeft het voor ons niet zoo erg te zijn als t op het eerste gezicht lijkt Natuurlijk die samenloop van omstandigheden Is fnuikend maar er blijft toch altijd nog een kans dat èn de Juweelen an mevrouw Flordon èn die van mevrouw Apple aw ergens anders gestolen zijn Ofschoon Ik er natuurlijk niets van gezegd heb Is het mij toch opgevallen dat sommige van de grootste smaragden die mevrouw Appleshaw tijdens haar bezoek hier droeg glansloos dof leken naast het geschitter van de kleinere Is er werkelijk eenlg afdoend bewijs dat zij de echte steenen mee hier Geen absoluut bewijs voor zoover Ikweet was Myrtle genoodzaakt te antwoorden Intusschen In verband met hetandere geval Ik geef toe dat er aan de afschuwelijke verdenking niet te ontkomen valt gaf Brayshaw eerlijk toe Denk niet meneer Myrtle dat ik tracht u van eennauwkeurig onderzoek af te brengenZooals u weet heelt u carte Blanche Ikverlang alleen iedere denkbare mogelijkheid aan te grijpen om te bewijzen datde smet op mijn huis onverdiend Is Ikweet zeker dat u daarin met mij zultsympathlseeren Precies Sir Percy antwoordde Myrtle met zooveel gevoel als waarover hij met zijn offlcieele manieren beschikken kon Wal niet wegneemt dat uw sympathie geen verhindering zal zijn een grondig onderzoek in te steden daar ben ik zeker van U logeert natuurlijk hier Ik zal de bedienden zeggen I Dank u Sir Percy Ik vond het geschikter een kamer in het logement te ADVERT ENTIEPBUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezurgkrmg 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O i6 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 5 bÜBlag op den pr is Liefdadigheids advertentifen de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 1 regels ƒ 2 5 elke regel meer ƒ O 50 Op de Gewone advertentien en ingezonden raededeelmgen by contract tot zeel gereduceerden pnjs Groote letters en r rtden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgeznnden door tusachenkomst van soliede Boek iiandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags voor de plaatsing aan het Bureau zyn mgekomen tenemdt van opname verzekerd te zijn Bugatti een hond over De toeschouwers trachtten den coureur op den hond opmerk zaam te maken Deze werd hierdoor afge leid zoodat hy het beheer over zyn machi ne die 180 KM per uur liep verloor De wagen reed op de toeschouwers m en bleef tpgön een hoom steken Treinbotsing Twintig gewondpn Zaterdagmiddag heeft zich een em ig ongeval voorgedaan ii het station van 1 a Roebelle ten rangeertrem reed met eei snelheid van ongeveer 50 k m op een stil staanden personentrein Twintig personen werden gewond by eenigen van hen bestaat tevensgevaar I De schuld ligt by den machinist van den r ngcertrem die de signalen niet in acht heeft genomen Honderden cheques m beslag genomen Van Stavisky ec Het parket te Parys heeft 38 cheques lU beslag genomen die door de aatschappijen van Stavisky en 632 die door het Kamerlid Garat waren uitgegeven DUITSCHLAND Scheepsbotsing op de Weöer I Sleepboot gekapseisd j Acht opvarenden verdronken Gistermiddag raakte m Bremerhafen de sleepboot Mercur by bet afsleepen van het stoomschip Albert Ballm van de Ha pag voor den boeg van het schip nadat de trossen reeds los gegooid waren en dt sleepboot reeds langszy wilde gaan Door de botsing kapseisde de sleepboot waarna hij onmiddellyk Konk V f leden der b uan ning OW de kapitein konden gered wor den De andere zeven matrozen en de vrouw van den kok die zich toevallig aan boord bevond zyn nog m het gezontkn schip opgesloten Zy geven nog teekenen van leven Bergingsvaartmgen en duikers zyn ter plaatse maar over het lot der op geslotenen bestaat nog geen zekerheid Uit Bremerhafen wordt nader gemelduat de bergingswerkzaamheden by de Mcur moesten worden opgegeven Het schip 18 gekapsei d De twee machimsten twee stokers de kok en diens vrouw worden a sverloren beschouwd De bergmgswerk aamheden zyn nochtans Zondag voortgezetTorgler in vryheidiIn bevoegde kringen jn Berlyn wordt oprieuw verzekerd dat de communistische leider Torgler die door het Ryksgerechtshofin het proces vaai der Lubbe is vryg spr ken doch zich nog steeds m hechttnis be LAATS EEN KLEINTJE voou EEN KWARTJE Ul OAVLN WORDEN VOOK UONDliliUAGAVOND 6 UUR liM l WAt Hl 1 schitterenden staat van dienst in het Poo sche leger Hy maakte deel uit van de troepen die indertyd Wilna hebben verover Hy vestigde zich later m Duitschland ni verd een betkèmie figuur m het Berlijnscb leven Hy was eigenaar van een renstal en bezat een roode auto die haast iedere Bei lyner kende BELGle Standbeeld voor Koning Albert Groot giften komen binnen In Parys stroomen vele giften toe als by drage voor de opnchtmg van een gedenk teeken m Parya voor wylen koning Albert van BelgiE Een der eerste mteekenaars 19 president Lebrun geweest die 21 00 francs schonk en de oudpresidenten der republiek Pomcare en Doumergue die elk 1000 francs schon ken terwijl de ministers in totaal 10 000 francs bydragen en de Bank van Frankryk 5000 fraocs ZUID AMERIKA Gran Choco conflict luchtaanvallen Repressaillcs teg n krygsgevangeiitn De regeenng van Paraguay heeft den De Bohviaansche legatie te Londen heeft gisteren bekend gemaakt dat blyttens te chten uit gezaghebbende bron de Paia i leesche autoriteiten by loting een aan ii ifficieren en manschappen an de Boliviain sche krygsgevangenen hebben aangewe en r et de bedoeling hen terecht te stellen Volgens het Argentynsche blad la Ni ion zou Paraiguay bovendien iepret i ai le naatregelen nejen tegen Boliviaan che ko vaugenen door hun weinig voedsel te verstrekken en hen in afzonJerlnke cellen op te sluiten Barones von Borg ter dood veroordeeldGeheimzintug Spionnageproces Naar gisteravond te Berlyn m diploma tieke kringen verluidde heeft de krygsraad barones Von Berg ter dood en kapitein George Sosnowski tot twintig jaar gevange nisstraf veroordeeld wegens spionnage Dit is het einde van een der sensationeelste en geheimzinnigste spionnage processen die Dultschland sedert den oorlog gekend Veeft Er heeft echter m de Duitsche pers geen woord over gestaan De barones was een der mooiste vrouwen Van Berlyns uitgaande wereld Kort voor laar arrestatie ga en de bladen een fotu van haar in gezelschap van bekende Ber lyrsche figuren waaronder een prinses Von Hohenzollem Kapitem Sosnowski kon terugzien op een Ook Bolivia heeft thans tg Geneve een i ota overhandigd waar n wordt gedr igd niet het bombardement van Asuncion de hcofdbtad van Paraguay mdien de belichter omtrent de behandeling der gevangenen j nst blyken De Bohviaansche minister van buitenland sche zdken ontkent dat onverdedigde atedt 1 zyn gebombardeerd Dit geschiedde slechts net plaatsen v aar troepen zyn geconcen tieerd of munitie is opgeslagen welke ge Itgcn zyi in htt door Paraguav bezette Po hviaansche gebiel m het Uiaco dihtrict De president van Paraguay ontkent op zyn beurt dat ook maar en krygsgt vangene ter iood zou zyn gebracht In geval in een luchtaanval op de hoofdstad zouden pehter wel repressaiUemaatregelen tegen de gcvangeicn worden genomen testeeide Richard Laat mij liever de ge schiedenls vertellen anders wordt zijonbehoorlijk overdreven j Meneer Cirdon heeft mij t levengered dat is alles zei Sibyl en ptschoon 1 ze luchtig sprak kon ze haar gevoel toch I niet heelemaai verbergen Richard lachte U maakt heusch teveel ophef van mijn gymnasttsche toeren juffrouw Brayshaw Ofschoon ik bij nader Inziens uw paarden misschien gerefl 1 heb van het lot om gespiesd te woraenj Vertel me toch alsjeblieft wat ergebeurd Is zei Brayshaw j De butler kwam binnen De baron de Rastlllac jgacht u in de ontbijtkamtr Sir Percy Met een gebaar van berusting zette Brayshaw zijn kopje neer He die vervelende kerel Nu goed Vader wie is toch die belachelijke Baron de Rastlllac vroeg Slbyl geamu seerd nieuwsgierig Breng den armen man mee binnen als hlJ tenminste presentabel is Als het die mah met het bultenlandsche voorkomen dien we op den weg passeerden weet Ik zeker dat