Goudsche Courant, dinsdag 15 mei 1934

ll I8B0O DONDERDAGMIDDAG van 2 b uu blapend Medium MeM WERKHOVEN vooi alle geheime zaken zoo ook voor eipen en photos let ook Uw frezondheid Pension WESTHAVEN 19 GOUDA WAAROM MAGGI Omdat de producten der Fabriek van Majjiji s Voe dingsmidcieUg Ie Amsler dam iich tienlalien jaren in hondtrddui endtn gezinnen als de besie op hun gebied nebben doen kennen Daarom kan men gerust zeggen DE NAAM MAGGI IS HET MERK VAN KViALITEIT meester er op heelt gedoeld dat thans Missingen ook dooi de lucht bereikbaar is geworden doet liet spr genoegen hier te kunnen mededeeien dat een iJein deel der aanwtzigen inderdaad langs den luchiweg hierheen is gekomen Hij hoopt voortb da inderdaad een Èoeae propaganda voor Zeeland van deze vergadering zal uitgaan en tiet hooldbt stuur der NRV werkt m dt richting voor het bezoek aan eigen land gaarne mede De vergadering die na de gemeen schappelijke maaltijd lanvmg werd met een lede geopend dooi den vooizitter i De notuien van de vorige vergadeiing werotn ongewijzigd goedgekeurd De voorzittel deelt I Ook lieett liet hootdbestuur in over weging ol het nlet wenscheiljkls in Am sterdam een tUiaai te stichten van het Centraal Bureau Vanwege de atdeeimg Amsterdam wordt groote Instemming betuigd met het voorstel daar een tlhaal te stichten aangezien deze aldeeling overtuigd is van de noodzakelijkheid oaarvan Bi het Jaarverslag van den alg secre taris brengt de atgevaardigde an den Haas hulde en dank aan het hoofdbe stuur en tevens aan den redacteur van het Orgaan De vergadering sluit zich hitrbij aan en de voorzitter brengt dank ain üen alg secretins oor hetgeen tn den loop van het l ar door hem in het belang der Vereenlglng Is gedaan De afdeeltng Amsterdam spreekt den wensch uit dat de redacteur van het or gaan in de toekomst het blauwe potlood in het Aldeelingsnieuws met bescheiden lieid wil hinteeren hetgeen deze binnen de grenzen van zijn plicht en instructi toezegt De rekening en verantwoording werd goedgekeurd nadat de controleerendp atdeeling Eindhoven gunstig had gead vlbeerd De pennlngmeestpr werd voor zijn beheer over lyi gedechargtcrd Voor liet Jaar iJi4 wordt de kascon irole opgedragen aan de itcietling En schede Naai het ontvangen van de volgende I jaarvergadering m è b dongen de vol gende atdeelingen Amersloort s Gra venhage s Hertogenbosch Arnhem j Apeldoorn Almelo Hengelo De strijd I verd gewonnen doo s Hertogeubosch Bil de bestuursveikleding con= tateerde j de voorzitter dat bij enkele canoidaat telling herkozen zijn tot leden van het 1 ootdbestuur de altredende leden de I heeren J J v Egmond en S de Leve Wilt ü vermageren Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht ZONDER b iden dieet oi geneesmiddelen Uitwendig en on schadel k Resultaat na 6en dag zicht baar Vraagt giatis aanwyzingeii en leferenties aan Mevr COLENBRANDER P Langendijksti 64hs voorh Overtoom 445b Amsterdam W der antwoord verwacht HiJ deed echter een krachtige poging om zijn teleurstel ling te veibeigen DU zal ik u vertel len Brayshaw zei hij met een nijdig waarsclftiwlng voor er een piar dagen voor bij zijn hebt u spijt nis haien op uw hootd dat u niet op mijn voorstel ber l ingegaan Bravshaw leunde tegen aen choor stecnmantel U dreigt nietwaar vroeg hij onvei schilllg Dreigen Neen antwoordde Rastll lac opgewonden Dat as niet mijn be doeling heelemaal niet Ik hoef niet met dreigementen te beginnen i U wilt daarmee zegg n dat die uit een andeien hoek komen zei Brayshaw op denzelfden onverschilliger toon Uit een anderen hoek Ja en dlch terbij dan u denkt Brayshavr u bent gek om mijn waarschuwing in den wind e slaan en mijn hulp te weigeren loch niet Ik weet wat Ik doe en ikJieb niets te vreezen I Worlt veivoi J1 Hedenavond Schouwburg Bioscoop islist laatste Voorstelling van De Jantjes 15 000 Gezinnenin Gouda Moordrecht Haastrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwük Bodegraven Stolwük Berkenwoude Berg ambacht ouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DC ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WECKBI AD VOOB WADDINXVEEN tS De bladen met de meest waardev9lle publiciteit = t ggitiK DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND illeeii giondif te bewerken door te adverteeren m onze t c kbi iden die elke veek in elk huis in elk dorp de bewoners ihtbtui omtieit hetgi in gy onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL I M LW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAl MARKT 31 TELEF 2745 iJ6 SèSBiiSÊÊUÊUÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi ÊÊÊÊÊÊIIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIKÊÊÊÊÊ tM ADVERTEEREN heeft alleen dan groo sueceS als het ♦ m geschiedt m de kiant die ieder leest het dagblad GOUDSCHE COirRANT NËDERLANDSCHE VROUWEN gebruiken NEDERLANDSCH FABRIKAAT GEVEN ARBEID AAN EIGEN VOLK NEERLANDS ZELFWERKEND WASCHHIDDEL N V UtrechtscheHypotheekbank UTWBCHT Pandbneven f 66 000 000 Reserves f I 8 3 268 44 DE BANK stelt beschikbaar pandbplaven A loi UI stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG wemt er is na Saladine Jonge sla is een heerlijk eten maar nog veel smakelijker wordt zij nu Saladme er is de fijnste slaolie waarmee ooit een malsche sla werd aangemaakt of een voortreffelijke mayonnaise werd bereid Neem Saladine voor zachtheid en aroma van Uw sla en mayonnaise en voor alles waar slaolie voor noodig is OOUDZeOEL aO cent OROENZEOEI M cent BOODZEOEL W CEMt Vl AI l EEN NIEUWE JAARKRING EN BEN NIEUW SEIZOEN Weer is de zon haar zegetocht begonnenweer ontluikt illei wegen het fiisschejonge loover Reeds scheren de blankezeilen over het blauwe bruisende waterStiaks schalt de sonore loep van der koekoek over de plassen en bouwenkarekiet en wouwaip hun nest in het wuivende uetwoud Gaat naar de Reeuwyksche Plassen Zon water en wind wachten U Leei den weg kennen in deze heerlyke natuur Het lyk geillustieeideboekje van Dr A SCHEÏGROND bevat alle noodige gegevens voor denwandelaai den jiatuui hef hebbei en der watei sportsman Verkuirbaai ad 50 ets in eiken boekhandel en bu de uitgeveis A B UNKM N 700N Gouda Niet voor nietj krijgen Vij jaarlijks geregeld bezoek van Huishoudicholen uit alle oorden van hel land 600C iy iwtttoii AZIJN TuttM F RENEMAN T i W JWS De Direc rices vleten naar al te goed t verschil lusschen BOOG Azijn n anderen en achten net noodig dal ook hare leerlingen weten hoe BOOG Azijn wordt bereid BOOG 78 Jaargang Dinsdag IS Mei 1984 fioiiMiHË mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT M OJiDRECHT M NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUUt iN enz Dit blad vei schynt dageluka behalve Zon en Feestdagen ABONNFMENTSPRiJS per kwartaal ƒ 2126 per week 17 cent met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 2 90 per woek 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUDA bil onza agenten en loopers den Jioekhandel en de postkantoren Onze bureaux zgn dagelyka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVEBTENTIEPRUS UU Gouda en omötreken behoorende tot den bezorgkrmg 1 6 reg ls ƒ 130 elke regel meer 0 i5 Van bmten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ Oafl Advertentien m het Zaterdagnumtrer byslaR op den prys Laefdadigheids advertentien de helft van den prns INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 plke regel meer ƒ O 50 Opde voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmg n by contr t tot zeei gereduceerden orys Groote letters en r nden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door toaschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags voor de plaatsingaan het Burtau z n ingekomen tenemdt van opname verzekerd te zijn dietverleemng en de handelsbetrekkingen mdien de Ver Staten formeel het initi tief I zouden nemen tot opening van onderhaalde lingen over deze quaestie I Van Amenkaansche zyde weet men echter mede te deelen dat een eventueele regeling I met de Sovjet Unie m geen geval zou m I houden dat Rusland bereid zou zyn bet lm 1 gen m zilver te doen j De quaestie der 187 milhoen dollar aan Iobligates uitgegeven door de regeer ng Kerensky is aan de orde gekomen doo de I Johnson wet volgens welke geen enkele m I stantie m de Ver Staten leeningen aan j I Sovjet Rusland zou kunnen toestaan zoo 1I lang de schuldkwestie met geregeld is j I Hoewel de door de Amenkaansche regee 1I nng ingestelde Sovjet Import en l xport I Bank niet onder de Jdhnson wet valt heeft I d leidmg van deze baaik gemeend n e tot I leemngen te moeten overgaan wannec de I genoemde schuldenquaestie niet officieel ge I regeld zou zyn I I Tenemde den Russisch Amerikaanschen I handelsbetrekkmgen geen moeijykheden n I den weg te leggen zou de Sovjet regeenng I m prmcipe bereid zyn over de za k met I W ashmgton te onderhandelen Men zou zelf a I verklaard hebben dat RUSLAND De dood van Mansjin ki De te Mohkou overleden chet van de GFÜo de gehe me slaatBpoime W B Mensjinski was W jaar tn behoorde tot d I uüde garde der boisjtwiki die m de re olu I 11 in October Uiï aan de spij s stonden Uy i was een der mystencusc taguien van he n euwe Rusland yn naam was door eder bekend doch weinig en hadden htm ooit ge z en daar hy zich eideïr m het ubhek ertoonde Hy was degene die de arrestatie en ver ivülging doordreef van de Engelsche i ge n eurs in het Vickersproces verleden jaar By de regeenng stond de overledene u 11 oog aandien omdat hy zonder genad devyanden van het sovjet regime vervolgdeMensj nski was de opvolger van den e i Jtenleider der GPOe Dzersjmsky die in 1924 st erf en was reeds lang ernstig ziek De sovjetregeering heeft groote rouw j plechtigheden georganiseerd vooi den over i leden leider In eeïi proclamatie door Kali n n en Stalm onderteekend woiden de ver I d ensten an Mensjmski uiteengezet als oi ganisator van de G P Oe die voortgekomc IS uit de vroegere Tsjeka Gezegd wordt j dat met Mensjin ïki de grootste vyaiider der contra revolut e is heengegaan Vandaag heeft de plecht ge byzettmg naast he I Lenin mausoleum by den KremUnmu ir te I Moskou plaats gehad Zyn opvolger zal ver moedelyk de vice presiderit van de G P Oe Jagoda zyn CHINA Gaahouder in de lucht gev logen Doeden en gewonden in Hongkong Op een van de westelyke eilanden van de kolonie in Hongkong ia een gaahout i in de lucht gevlogen waardoor 20 personen zoo niet meer werden gtdood en een on d rdtal menschen werd gewond De ontploffing wa zoo hevig dat de hui zen in de omgeving werden vei nield terwijl Japan vreest den handelsoorto niet Fngehnd vou vechtei tegen de gele dumping Hc e Jap in den btiyd om de inaikt won ei eenige branden uitbraken De gashoudervas de grootste an geheel Zuid China 1 PL ATS EEN KLEINTJE VOOU EEN KWARTJE Ui VVl N WORDEN VOOR Dt NDLUD U VONU b UURINGEWAUil ners dus wel schitterend Vooral de Bntsche I Xtxtielmdusttie wat het die reusachtig on uer de Japansche dumping Leed 1 aoe kwam het nu dat Japan den btrji um de wereldmarkt wagen en winne ko 1 Zeker de overbevolking van Japan dwong j den eiland bewoners tot industnaliseermg I Van de mogelykheid tot emigreeren maa I ten slechts weinigen gebruik Liever n ime I ze genoegen met karig voedsel en lage loo nen De ryat standaard de grondslag voor het leven van den Japaneeschen arb der stelt de fabrikanten in staat de pry zen zeer laag en zeer juist te calculeeren Daar bovendien vrouwen en kinderen n gloot aantal in de Japansche fabriek n te werk worden gesteld was het mogelyk d 1 uropeebche gereld met dumpii gspogmgti in haar schulp te jagen j Tenslotte en uitemdelyk laten zich d buitenlandse he handelssuccessen van J ipa ook nog verklaren uit de koers van de Jen I Ih 1931 had de Jen nog een waarde an ongeveer ƒ 1 25 Op 31 December 1931 no teerde hy nog maar ƒ 0 90 In Juli 193 nog ƒ O 55 en m februari 1934 slechts ƒ O 4fj en op het oogenblik is de koers nog iets minder Hiervan maakten de Japanners ge bruik Het duurde eemgen tyd voor het Bntsche Ryk van zyn verbazing bekomen was en Scherpe a eermaatregelen tegen de Ja pansche dumpmg ging treffen Britsch lndit v as de eerste etappe geweest m de verove ung van de wereldmarkt door de Japanners IVu eerst werd zich de Kngeische textie industrie in Lancashire de grootte van h 1 gevaar bewust Tegen het einde van het I vorige jaar kwam ïia lang heen en weer ge 1 pi aat tenslotte éen katoen vrede tus hen J I Indie en Japan tot stand Japan iat naar I Indie 32 zyner waren exporteert kon m t I deze vrede met anders dan tevreden zyn I Tegelykertyd heten de Japanners er ech I ter geen twyfel aan bestaan dat ze we mg I geneigd waren om met Engelsche of Euro I peesche mdustneelen te onderhandelen om I trent de verdeeling der wereldmarkt D j I Japanners speelden het klaar het Europee I sche bedryfsleven in een gezonden concur I rentiestryd ad absurdum te voeren De I Dngelsch Japansche onderhandeMngen om 1 trent een verdeelmg der textielmarkten ♦ duurden reeds zeer lang Omtrent de moei lykheden die by deze onderhaiideiing I voordeden kreeg de buitenstaander eenig j idee toen ich tenslotte zelfs de regeerin j gen uv de besprekmgen mengden Men kon het echter niet eens wordem En thans meent Engeland met de contmgenteenng van den I Japanschen textiel invoer den storm van den gele handel lanog tegeii te kunne houden BUITENLANDSCH f IEUWS pan tegen huropa zoo luidt de t tt vait n Japansche brochure die thans iii de huropeescne landen sterk verspieid vorat Hierm wordt sterk op het gemoe van de Luropeesche Heerei gewerkt Dt Japanners doen het daarm uitkomen alsol z j m den komenden atryd om de wereld m kt een zuiver mensohelijk standpunt in nemen Gu bngelschen en Europeanen denkt aan Uw wmst en den hoogen levensstan daard van Uw arbeiders wy denken aan dt I noodzakelijkheid der werk verschaft mg en j aan de noodzakelyke levensbehoefte i van oiïe afnemer in Azie Afrika en uid Amerika die een bescheiden leven leide i AH Japan deze volkeren een weefsel voor i twee dinars per e kan verkoopen waai mi zouden ze dan den h uropeanen viei of zes dimirs betalen n d je vraag ligt het heele probleem van ijntsch Japanschen handelsstrijd opge siWén Waarby dan toegegeven moet wor den dat Groot Britannie in dfez gedach tenwisselmg die eenjnaal komen inoest n lekeren zin als voorvechter voor gansch 1 uropa optreedt Koepen we ons even in d hennnermg hoe groot de vlucht was d e de Japansche bu tenlandsche handel nan Natuurlykerwys krygt Groot Britannie ai Europeesche haTidelsstaat het gele gevaar op de wereldmarkt vooral terk te voelen De volgende getallen geven een duidelyl l eld van iet Japansche ingrypen m d BHtsche invloedsfeer Japan Invoer naar Groot Britannte mill ponden 1913 1929 1932 1933 Het schynt dat de druk van het as tu jgroot IS geweest waardoor het bovens uk I van den gashouder werd weggeshngerd De I mhoud verspreidde zich door de straten drong de huizen binnen en ontbrandde bij 1 open haardvuren I Oogenbhkkelyk ontstond er op verse il 1 lende pl iatsen brand De bewoTiers spron en uit de vensters of snelden met ernst ge brandwonden aan het gezicht en verzengde I haren naar buiten Onder de tot nu toe ge borgen doode bevinden zich vrouwen en 1 k nderen Een deel der slachtoffers is on 1 herkenbaar verbrand 1 Alle brandweercorpsen uit de omgev ng tzyn te hulp geroepen I BINNENLAND De jaaiveigadering der N R V 1 te VUssingen i eduienae vici dagen iieelt VUssingen I m flet Lteiten van ae isederl Reisv r I teaig ng gthiaan jJc acht en twintigste II vergadering bracht hoolöbestuur at e 1 vaarüigüen en vele leden tezamen 1 I Het begon op Donderdag Hemelvaar t aat met een locht waaraan vooral de I w H V ers uit de Zuidelijke provinc en I üteinamen ovei het n oole eiland Wal I cueren gn naar üen overkant Zeeuwsch Vlaanderen Viijdag 1 Mei was de dag waarop de I dlgemeenc vergadering aaaving des 1 j avonds nall acht Echter verzamelden I ch reeds om eén uur vele leden van het I hooidDestuur en al ge vaardigden aan een 1 feemeenschappeiijktn lunch in de meuwet lestaurfttleEEtal v a b a tararut Hotel Butannia aan den Noordzee boulevardwaar de heer A Noest voorzitter van dealdeelJng Walcheren der N R V de aanwezigen een haitelijk welkom In Zeelandtoeriep 6 695 7 227 Japan Uitvoer uit Groot Brita m e mill ponden 1913 1929 1932 S i I 14783 iSeaO 5482 4510 liet andere woorden Bi J ipanache In dustrie heeft in de laatste jajen ia steels stagende mate op d Europeesche markten invloed uitgeoefend De jnjdustrialiseei ng van Japan ging daarby iP een duada njg tem po dat het steeds opnieuw verbazing wekt oor 1909 had jnen d waarde der in auetrieefe prodncj ie op 780 fliillioen Jei bt rekend In 1929 by het begm van de eco nomiBche wereWensis was ae reeds tflt 720 milhoen Jen gestegen Dat beteekeiit dus een vertienvoudiging in den loop van tvree decennieen De laatste vyf jaar besteedde ae Japansche industrie eraan om niet alleen de Oost Aziatische markten te Daarna had een officieele ontvangst plaats ten stadhuize waar het volledige college van Burgemeester en Wethouders aanwezig was De burgemeester de heer C A van Woeldeien begroette de gasten die uit teheei Nederland hierheen gekomen wa len uit n am van het gemeentebestuur Hij lab eenige zinnen voor uit de doel stelling der NRV en constateerde dat een vereenlglng die het verkeer wil be vorderen en daarbij zich een ontwlkke Itnd doel voor oogen stelt door hem be schouwd wordt als een gewenscht mede werkstei aan de taak die m opzicht door hem als burgemeester dient te worden bevorderd Walcheren is niet meer het geïsoleerde eiland van voor heen Ue moderne vervoermiddelen en voorzeker het allermodernste het vlieg tuig hebhen het onder het bereik van 1 et moderne toerisme gebracht De N R V doet er goed aan hier te vergaderen en daardoor vele landgenooten de schoon held en deels de ongereothcid van het Zeeuwsche landschap te toonen Daar 1 oor Ib spreker dankbaar Het gemeente i RUSI AND i Schuldenpegeling I Sovjet schulden aan de Ver Staten Opening van onderhandelmgen ovci Kerenski schulden Naar verluidt zou gisteren m bevoegde kringen te Moskou verklaard zyn dat de Sovjet regeenng bereid zou zyn met dc Vereenigde Staten de quaestie van de re gelmg der schulden uit de Kerenski periode te bespreken m verbaaid met ruiniere ere bestuur van Vhssingen hoopt dat van deze vergadering een goede propaganda I voor dit gewest moge uitgaan en wenscht j de NRV een vruchtbare vergadering 1 toe alsmede mooie uitstapjes op dit schoone eiland 1 De algemeene voorzitter der NRV de I heei J Panman dankte in de eerste plaats het gemeentebestuur oor de viiendehjkheid de NRV te willen ont ik daaraan eerder twijfelen dan aan het i feit dat u croot gevaar dreigt Gesteld dat ik aan uw beweringwaarde zou hechten hernam Brayshawwat Is dan het voorstel van u waaruitzal die assistentie van uw bestaan Dat is eenvoudig genoeg Ik hoef u iniet te herinneren aan onze stelregel om alles wat het toeval op onzen weg zendt 70oveel mogelijk tot ons vooideel aan tewenden Ja dat weet ik dat weet Ik kwamBrayshaw ongeduldig tusschenbeide Ni te zake baron Ik heb u al 1 ik weinig tijd heb I Solt Ik heb er gisteren al op gezin I fepeeld da u bij uw tegenwoordige Ie venswljze veel peraak zoudt kunnen heb 1 ben van zoo n cuien vertrouwden kame j raad als Ik ben 1 En ik gftig niet op uw veronderstel Ung Is merkte Brayshaw op Juist erkende Rastillac koel maaraangezien Ik weet dat mijn oude vriendte sluw en te practisch is om zich zijntalenten niet ten nutte te maken was ik zoo vrij het mijne ervan te denken bieden De baron maakte eèn gebaar van pro test Mijn beste oud collega uw toon 1 mag ik het zeggen is onnoodlg be j It edigend Ik ben niet van plan voor te j stellen u het geheim in welk gevaar u zich bevindt te verkoopen Dit gevaar Is niet denkbeeldig het is ernstig en I mijn voorstel is niet om u geld af te per sen dat veronderstelt u toch mon ami maar om mijn assistentie aan te ble den hoe u het kunt afweren Naar de uitdrukking in Brayshaws oogen te oordeeien scheen het alsof zUn herseneu duchtig aan het werk waren terwijl de ander sprak wikkend en we 1 gend wat en hoeveel zijn bezoeker zou kunnen weten Dat Is bespottelijk baron antwoordde hij op hoogen toon Ik ben geen idiootU weet evengoed als ik dat Ik mU heelemaal niet ih gevaar bevind De Rastillac spreidde de handen utt Tk weet mUn oude vriend dat geeen geslepen man zljt Lang geleden benik al tot die conclusie gekomen sta mij toe te zeggen tot mijn schade Toch zou Een mensch zonder geduld tg ale een lamp I zonder obe FEUILLETON n Wolven in schaapsvacht Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAONAY 37 Nadruk verboden Wat een haast mtjn beste vriend antwoordde hl met een vertrouwelljken glimlach Al was er gisteren op het mo ment niet meer te zeggen sedert dien Ih er Iets voorgevallen waardoor het heel noodzakelijk is dat Ik u spreek Zoo en wat is dat dan De vraag klonk ongeduldig ongeloovig Iets wat u betreft mijn vTlend zei hlJ schouderophalend mijzelf niet In t minst Bli toeval is mü een geheim ter oore gekomen en het Is van het grootste belang dat u het weet Een geheim dat Ik niet ken Zeker En wat u mij zeker te koop wilt aan If Ik kan er niets aan doei als u In uw j meening blijft volharden zei Brayshaw op snoevenden toon Nu komen wij waar we zijn moeten ging de baron voort de opmerking jnegeerend Ik houd vol niettegenstaande juw ontkenning dat u zeer winstgevendezaken doet En dat d verdere voortgangdaarvan wat voor zaken het ook zijnmogen zeer nauw samenhangt met deinlichtingen die ik ontvangen heb daarvan gf et ik u de helhge verzekering Ik20U u met alle liefde gratis willen inltchten als ik geen rekening hoefde te hou den met mijn eigen omstandigheden Eenmensch kan nu eenmaal niet van denwind leven Dat weet niemand beter dan Sir Percy Brayshaw Ik vraag Iets dat u j in uw eigen belang niet kunt weigeren Laat mij meedoen met het nieuwe plan I dat u op touw hebt gezet en waarvan het welslagen aihangt van hetgeen Ik weet Er zijn twee persoier noodig omeen koop te sluiten baron sprak Brays haw en Ik weiger om een ervan te zijn Zqo Het was een uitroep vol woede Rastillic hid waarschijnlijk een heel an