Goudsche Courant, dinsdag 15 mei 1934

Scheveningen roept I Holland s eerste badplaats De Pelikaan avond op Woensdag t6 Mei Ten bate van het Nationaal Luchtvaarffonds I Op den dag van heden nu in Nederland officieel de zomertyd is aangevangen is ook de eerste onzer Hollandsche badplaatsen uit haar wiAerslaap ontwaakt Ze heeft de windselen dieTiiar gedurende het gure jaargetijde hebben omstrengeld van zich geworpen en is in iiaar f rissche zomerkleeJ dat in tleze maandeji voor haar is gereed gemaakt met verlangen de zo tegemoet getreden om zich te koesteren in haar I warme straten die haar vreugden moeten I bpreiden waaniaar zij hunkere id heeft uitgezien Scheveningen is ontwaakt Er is leven gekomen na den stillen wintertijd E nkele hotels hebben de eerste gasten reeds ontvangen die er vroeg op uit zij n getrokken om in het voorseizoen wanneer het nog rustig is aan het strand van zon en zee te genieten Na enkele dagen openen meerdere hotels hun deuren aan den strandboulevard zyn de winkels reeds gereed en de tatryke gelegenheden nooden de wandel aarö tot een gemakkelyk zitje om onder het genot van een Jtleintje koffie of wat het uür van en dag verder aan geneugten doet wenschen te turen naar de eindelooze zee waarop de zori haar ffonkerende stralen schiet Van dag tot dag wordt het levendiger op Scheveningert De gebenedijden die over veel tijd beschikken profiteeren al van de gelegenheid om op den boulevard te paradeeren of op de pier of aan het strand ts luieren Met een krant of boek in de han i zitten ze lekker in de zon te dutten Nd zijn het er maar honderden maar straks komen de naar zon en zee snakkenden opzetten met duizenden om te genieteo en frissche kracht en gezondheid op te doen Scheveningen is een geweldige magneet Er gaat groote bekorrng van uit zoowel voor ouden en jongesi die aan en in de zte verfrissching en ontspanning zoeken alsook voor hen wier genoegens zich Tieer richten naar al datgene wat een moderne badplaats aan verstrooiing bieden kan Waren het in vroegere jaren meer de buitenlandsche gasten die de uitnemende hotels van de N V Exploitatie Maatschappy Scheveningen bezochten de gewyzigde verhoudingen hebben daarin vee veranderiiig gebracht Het aantal buitenlandsche gasten ia beduidend verminderd daarentegen ia het aantal Nederlanders dat de hotels heeft betrokken zeer belangrijk toegenomen De Uuze Biyf i n eigen land heeft vorig jaar althans wat Scheveningen betreft by velen instemming gevonden Het is ook niet te verwonderen dat de beperkende bepalingen die in Duitschland aan de bewoners het vrywel oïimogelyk maken eenigen tyd in het buitenland te verblyven menigen Nederlander den lust benemen zijn geld over de Oflst grens te gaan verteren Het is begrypelyk dat onder de bestaande verhoudingen Scheveningen tracht zijïi beste beentje voor te zetten Dat is al heel gemakkelyk waar deze badplaats door haa gunstige Hgging veel aantrekkelijks bieden kan De Exploitatie My Scheveningen die de bekende hotels Kauch Savoy Oranje Hotel Grand Hotel Kurhaus en Palace Hotel en daarenboven de Pier en meerdere gezellige cafe s en restaurants in eigen beheer heeft heeft vorig jaar r eds verstaan dat het prijsniveau van alle genietingen zich moet aanpassen aan de kleinere capaciteit der beurzen en daarmede zich schikken moet naar de mindere gewilligheid van het uitgaand publiek om groote bedragen te verteren Op dezen weg is zy voortgegaan teneinde de Nederlanders te toonen dat men niet naar het buiteJiland behoeft te gaan om van de geneugten eener moderne badplaats tot schappelijke prijzen te kunnen profiteeren Ook thans heeft de Directie dezer groote onderneming zich beyverd om hel haar gasten in de verschillende inrichtingen zoo aangenaam en comfortabel mogeiÜK te maken hen in de gelegenheid te stellen van zon en zee en baden op de meest prettige wijze te geniet hen de genoegens te doen smaken die een goede keu en en kelder verschaffen kan en hen ie doen profiteeren van kunstzinnig en ook luchtig vermaak van sport en spel dit laatste voor zoover de dwingende wet daar geen stokje voof steekt Wat dit betreft is Scheveningen gehandicapt Het Straperlo spel van vung jaar is niet toegestaan de overheid acht het beter dat de Nederlanders die met alle geweld spelen willen een gokje maken op de beurs of in Baden Baden of Blankenberg aan de roulettetafel plaats nemen Heuben vorig jaar niet 20 000 brave Naderlanders in het Casino van Blankenberg het balletje laten rollen Als de Raad van Beheer van Scheveningen s groot hotelbedryf zich tot den Ministerraad wendt om van Je Regeering een spel toestemming te vragen onder de meest strenge controle zelfs onder helieer van den Staat of van welk lichaam ook dan geeft de Ministerraad nul op t request hy jaagt de Hollandsche gultKeit met hun gave guldens over de grens en veroorzaakt het eerste onder de Nederlandache hoteibedryven welks bloei van zoo groote maatachappelyke beteekenis is voor de Residentie en haar badplaats niet alleen maar voor talloo e landgenooten die direct en indirect voordeden daaruit trekken dü grootste moeilijkheden om in den struggle for life staande te blyven om aan de concurrentie met ie buitenlandsche badplaatsen het hoofd te kunnen bieden De badplaats Scheveningen ziet zich door de politieke ovtrwegii en der Kegeering zeer vele gaölen ontgiwn die daar anders vele gave guldens zouden doen rollen Wat het gevolg daarvan in dezen zwaren tijd zal zyn is nog niet te zeggen Maar wie zich herinnert welke groote moeilijkheden zich hebben voorgedaan om voor het seizoen 1934 de concerten van het Residentie orkest voor Sölïevenipgen te behouden zal kunnen begrijpen dat een niet vemieuwing van het contract voor 19 35 niet tot de onmogelijkheden behoort wat voor dit uitnemende orkest een levensquaestie kan zijn Scheveningen roept Ais de zonnedagen komen waarop het drukbezette strand een beeld zal geven van leve en blijheid dan Juicht het in de harten En als op sehoonen zomeravond de contouren van den fraai gebouwden koepel van het Kursaus oor lynen van licht zuilen zijn gemarkeerd wat tot heden niet het geval was dan zal Hollands Ie badplaats een sprookjesachtigen indruk maken Van ver uit zee en van Hoek van Holland tot IJmuiden maar ook vanuit den Haag zal het oog worden getrokken naar den lichtenden koepel van dit badplaatspaleis het oord der vreugden kÜ i p DE PELIKAAN met zijn bemanning de vliegers ïvan W Smirnoff en Piet Soer de DBordwerktuig kundige J M H Grosfeld en de marconist C H van Beukeiing Het kranige viertal dat hiertioven is af gebeeld by den luchtvogel waarmede zy den glorieuzen tocht Nederland Indië in een korte spanne tijds hebben ondernomen w l ker mogelijkheid tot voor korten tyd een droombeeld scheen doet in herinnering opleven de kranige praestaties dee pioniers die voor de eerste maal den langen luchtweg hebben afgelegd om Nederland met Indiè te verbinden De namen van v an der Hoop Van Weerden Poelman en Van den Broecke die in den herfst van 1924 deaen eersten tocht volbrachten zyn aan deze kloeke daad voor immer verbonden De eerste retourvlucht vond plaats in 11 27 toen de ondernemende Amerikaan van Lear Black die intusschen is overleden met de vliegers Ge sendorf f er en Scholte in dertien vliegdagen van Batavia naar Nederland terugkeerde Na deze vlucht is ie schitterende praestatie gevolgd van de vliegers Koppen l rüns en EJleman die met de Postduif in 28 dagen het luchttraject Am sterdamBatavia en terug hebben afgelegd Deze tocht is de aanleiding geweest tot de instelling van de geregelde postdiensten eerst om de 14 dagen doch vanaf l Oct 1931 elke week De ervaringen met deze diensten opgedaan hebben bewezen dat ze in een behoefte hebben voorzien Gedurende 1932 werd gemiddeld 230 K G post per week en per vlucht vervoerd gedurende 1933 was dit gemiddelde tot 305 K G gestegen Dit aanzienlijk postvervoer heett aan de lijn Amsterdam Batavia naa it haar ngtionaal karakter ook internationale bettel eniri geg ven Zij is in feite de belangrjkfete elverbinding tusschen Europa en het Verro Oosten geworden Ook uit de Vereenigde Staten wordt van deze postverbinding meer en meer gebruik gemaakt Het materiaal voor deze vluchten ia regelmatigd verbeterd door snellere vliegl uige H werd de kruissnelheid opgevoerd van l i5 K M tot 185 K M In den aanvang van 1934 werd er voornamelyk met Fokkers F XVilI gevlogen welke een kruissnelheid liehkii van ii b K M zoodat de tocht in negen liugen ongeveer 70 vlieguren regelmatig rulbracht werd Gedurende 1934 zal de vierniotuiige FXXXVl worden uitgebracht om op de Indielyn dienst te doen Dit vliegtufg uitgerustmet vier Wright Cyclones elk van 57Ö P K I bevat vier cabines welke 32 pa isagiers kminen bevatten bij vluchten in het Kuropeesch verkeer en lö passagiers op de Indielijii J waarby in de overblijvende ruimten smapI plaatsen worden ingericht Verder is in aanbouw de F XXU weUemet vier Waspmotoren van 575 P K eikwordt uitgerust en die 22 personen in het Europeesche verkeer en 10 op de Indierotrixi vervoeren Zal Deze beide vliegtuigenzuilen een kruissnelheid hebben van hf K M I Was in den aanvang der Indiëviuchtenhet passagier svervoer van geen beteekeiüï dit is anders geworden Het vervoer daarvan is dermate toegenomen dat grootere en snellere vliegtuigen op de route zyn ingelegd De record vlucht van De Pelikaan die in vier dagen en vier uren naar Batavia vloog en binnen dien tyd weey terugkwam heeft de wereld in bewondering gebracht Toch zal deze vliegduur voorloopig niet als maatstaf voor den geregelden dienst kunnen worden aangenomen Wel zal de reiaduur weldra tot ies dagen worden ihgekrofffpen De luohtlijn Amsterdam BaÜavia is de langste route ter wereld c a 14 500 K M Wat op deze route te zien ia zullen morgen N iruly en Soer verhalen Ieder ga daarheen 4t i e NEÜKRL STAATSLOTERIJ 5 r Uasae Trekking van Dinsdag 15 Mei Hooge pryzen ƒ lüOÜ 1939 1125e ƒ 400 5355 11860 16253 1H8T9 ƒ 200 426 1303 5904 9227 10896 15965 16 91 17547 20813 ƒ 100 530 1854 UÖ37 13748 1393 17642 Prijzen van ƒ 70 30 36 46 488 622 SÜÖ 873 96Ü 1084 1104 1262 1270 1648 1709 1852 1032 1942 2b39 2185 2204 2380 2397 2510 2782 3216 3476 3492 3536 3652 3690 4026 4164 4190 4236 4253 4292 4685 4701 4702 4742 4770 4812 4825 5114 5268 5294 5301 5496 5501 5864 6889 5987 6125 6178 6405 0540 6835 7056 7103 7171 7438 7637 7724 7832 7885 7926 8007 8070 8116 8221 8310 8367 8509 8720 8802 8832 8839 8989 9019 9330 9684 9644 9774 9828 10052 10 15 10278 J0486 10785 107Ö6 11104 11370 11522 11720 11954 12064 12106 12125 12287 12632 12645 12667 12731 12961 13096 13097 13212 13281 13337 13373 13679 13847 13985 14012 14023 14218 14238 14294 14540 14662 14627 14714 14841 14955 15021 15145 15351 15399 15743 15781 16903 16123 16231 16291 16360 1641 16687 16798 16871 17019 17158 17207 17396 17607 17760 18138 18141 18144 18156 18397 18543 IB686 18966 1933 0 19376 19460 19531 19669 19620 19666 20009 20153 20169 20269 20403 20438 20506 20638 20549 20589 20622 20751 20830 20902 20926 Nieten 26 175 25 246 270 293 314 389 422 612 643 575 588 709 lU 783 788 832 840 906 935 942 1114 1118 1142 1167 1243 1261 1312 1323 1451 1459 1536 1662 1605 1672 1689 1759 1773 1774 179 1880 2032 2050 2181 2307 2425 2426 2477 2557 2569 2684 2612 2615 3646 2669 2675 2721 2736 2771 2808 2866 2896 2938 3045 3076 3182 3194 3298 3396 3441 3464 3500 3548 3581 3598 3613 3632 3633 3669 8754 3761 3796 3895 3916 4020 4099 4118 4141 4145 4187 4196 4268 4385 4441 446 4600 4604 4712 4730 4736 4794 4810 4811 4816 4885 4 98 4914 4926 4930 5010 5060 6069 6127 5131 6134 5149 6216 6223 5232 6824 6367 6364 5404 5439 5446 6469 5668 eeaa eeie 569i 5700 67i6 5721 5768 5813 5839 6961 6OII1 6014 6027 6057 6077 6220 6308 6822 6851 6366 6369 6553 6606 6622 6650 6677 6851 6866 6962 7092 7097 7107 7307 7820 7600 7559 7583 7621 7699 7744 7784 7879 7930 7938 7956 7961 7977 8066 807 8082 8164 8162 8Ï63 8216 8364 8368 8477 8526 8683 8617 8622 8627 8628 8646 8676 677 8725 8748 8799 8861 8868 8873 I oofifpjifign vtrdwUnin iMienttkif door TABlfTTENl ÜHilultand vsrkriigbMr In da Minj 4 andbulffM mÏ De credietnemer zal moeten zorgen dat voor de terugbetaling van 10 pet vanhet toegekende crediet door derden zekerheid worde gegeven De voorschotten worden verleend voorden tijd van 3 jaar voor elk dezer Jarenzal een door de stichting te bepalen gedeelte van het voorschot worden bestemd voor het eerste jaar zal echter ditgedeelte indien mogelijk niet meer dande helft van het toegekende crediet mogen bedragen De gelden zulien behoudens een bedrae Ineens ter betaling vanschulden aan leveranciers e d zooveelmogelijk in gedeelten worden verstrekt Stichting boomen bloemkweckerijcentrale Voorts bevat de Staatscourant verschdlende beschikkingen van den Minister van Economische Zaken a I welke van belang zijn voor de Boom en Bloekweekerlj In de eerste plaats zijn afgekondigd ie statuten van de Stichting Ned Boom en Bloemkweekerij Centrale gevestigd te s Gravenhage welke Stichting tevens is erkend als crisis organisatie In deze Stichting zijn benoemd tot voorzitter Ir J G W Ignatius e s Gravenhage tot overige bestuursleden H Gorter te s Graveland J C M Mensiiig te Aalsmeer K I B A de Coster te s Oravenhage C Koeman te Aalsmeer Jac Smits te Naaiden terwijl de voorzitter met de leden H Gorter en J C M IWenslng het dagelijksch bestuur zullen vormen Commissies van adviet Vervolgens zijn door den lnlster verschillende Commissies van advies ingesteld en wel A Commissie voor de teellregellngvoorde boomkweekerij waarin benoemd zijn tot voorzitter H Gorter te sOra ve land tot leden H W Mathot te Bojkooo C Boer te Boskoop A J A B M V d Bom te Oudenbosch Jac Smits teNaarden C van Veen te Bpskoop B Commissie voor den Export van pioducten van de boomkweekerij waarinbenoemd zijn tot voorzitter Jac Smits te Naarden tot leden Mr F Wery te sGravenhage G Boer Pzn te Boskoop J van Gelderen te Boskoop HGorter te s Graveland C Commissie voor de Credletverleenlng aan de boomkweekerij waarin benoemd zün tot voorzitter K t B A de Coster te s Gravenhage tot leden P A Colijn te Alphen a d Eljn O Boea Pzn te Boskoop A J A B M v d Boiji te Oudenbosch H W Mathot te Boskoop C V Veen te Boskoop D Commissie voor de teeltregellng voorde ploemisterij wairln benoemd zijn totvoorzitter 3 C M Mensing te Aalsmeer tot leden W Lodder te Hees bU iNijmegen T Kralt te Rijnsburg J v d Meer Pzn te Aalsmeer J Overvoorde ie Rotterdam C Thin te Arasterdam P Vis te wateringen I E Commissie voor de credletverleenlngj aan de bloemisterij waarin benoemdzijn tot voorzitter 6 Kooman te AalsI meer tot led n J C Mensing te Aals meer K l B A de Coster te s Gra venhage P Ouwerkerk te Haarlemmer meer W M v d Zwaard te Aalsmeer I ijaneering bloemisterij I Dezer dagen is de afkondiging te ver wachten van het Crisis Bloemen teeltbesluit 19M I Dit besluit heeft betrekking op producten van de bloementeelt waaronder verstaan worden siergewassen ol deelen daarvan die in bloelenden groeienden of vruchtdragenden toestand met het oog op de sierwaarde voorden ge i Bij genoemd besluit wordt in de eerste plaats bepaald dat het voor den verkoop kweeken van pioducten van de bloementeelt slechts Is toegestaan aan aangeslo tenen blJ de Ned Boom en Bloemkweekerijcentrale met een door den Minister I Van Economische Zaken te verleenen vergunning In deje vergunning wordt vermeld welk percentage van de In het vorig kweekjaar betaalde oppervlakte thans bete ld mag worden Dit percentage zal in het algemeen op pet worden bepaald j In bijzondere gevallen kan afwijking hiervan worden toegestaan terwUl voorts teeltoverdra ht In bepaalde gevallen mogelijk zal zijn kAmO TELEGRAFlSCH WEERBERICHT 15 Mei Hoogste stand 767 6 te Isafjord Laagste stand 748 5 te Stockholm Verwachting Zwakke tot matige westelijke later wellicht tijdelijk toenemenden zuidwestelijken tot noord westelijken wind Zwaar bewolkt later opklarend Waarschijnlijk regenbuien Weinig verandering In temperatuur t8bö 890 feöift 9011 903Ü 9060 9008 90 9U83 9200 9 18 9241 9260 9280 9283 9300 y4dU 9630 9 71 9 96 9875 9885 9922 996t lOoOl 1014 10169 10224 10242 10313 10324 10355 10419 10458 10487 10539 10601 10640 10716 10726 10734 10771 10S02 10867 1Ü95U 11031 11103 11119 11173 11231 11258 112W 11319 11340 11349 11371 11396 11467 1147 11687 U608 11S81 116Ö8 11718 11770 11782 11603 11808 11824 11834 11880 11881 11 88 U946 12003 12043 12062 12088 12100 12132 12135 12167 12360 12394 12482 12472 1249 ll 545 12573 l 2669 126Y9 12685 12703 2W 12807 12847 12876 12889 12901 12974 12981 13033 13103 13108 13116 13174 13202 13243 13294 13297 13310 13876 13381 13390 13397 13413 13475 13570 13686 13646 13715 13801 U 08 13841 13879 13961 13981 14042 14Ü59 14069 14206 14360 14395 14418 14463 14490 14607 14580 14591 14611 14614 14638 14664 14723 14762 14846 14851 14853 14869 14873 14917 14942 14960 14962 14991 16015 15041 15070 15073 15096 15108 15291 15321 16353 lf 373 16416 15443 16446 16472 15490 15618 16530 15651 15667 16713 16730 167 6 1586Ï 1E881 16916 16967 16069 16240 1631 016388 16419 16464 16562 16575 16706 16717 16761 10816 16866 16886 16896 16929 16996 17006 11011 17014 1703 17117 17200 17241 17422 17435 17474 17574 17794 17808 17826 9tm 11906 17910 17911 17981 18027 18106 18130 18168 18172 18109 18280 18286 18306 18318 18321 18379 18402 18460 18549 18716 18717 18724 18766 18778 18784 18824 18826 18867 18873 18878 18934 18966 18968 18987 19006 19011 19021 19031 10110 10143 19146 19206 19238 19260 19341 1 301 lft395 19408 19581 19591 19619 19667 19669 19730 19740 19766 19777 19784 19645 19867 19906 19924 19927 19962 10997 2O021 20094 20102 20108 2032f 20331 20405 20446 20467 20479 20608 20682 20671 20586 20623 20636 20670 20749 20782 20818 20823 20877 20881 20988 die onder luid applaus der vergadering nunnetoenoemlng aannamen Voor de verkiezing van een Ud van het hoofdbestuur In d vacature Mr W W Oslnga werden als candldaten genoemd de heeren J G Beurs W H de Munnik en H C snel die respectievelijk ó i i en UI stemmen verkregen zoodat de heer J a Beurs tot ild van het hooldbestuur werd gekozen Deze neemt de benoeming aan Ue voorzitter wenscht den heer beurs geluk met zun benoeming en verheugt zich over diens terugkeer ih het hix td bestuur üm ruim J uur werd Zaterdagmorgende vergadering herop end Door verschillende afgevaardigden werden vragen gesteld i De heer Vlaming Amsterdam vraagt of er door het hooldbestuur gradueering jn de leiders is ingesteld Hu meent dit uit enkele zinsneden in R Tr te hebben bemerkt Voorts zegt spr dat wanneei wij een nieuw gebouw gaan zoeken het niet noodig is dat uitsluitend in dep Kaag te zoeken Overwogen zou kunnen worden het Centraal Bureau elders te vestigen De heer Homburg Amsterdam bepleit de uitgave van een liederenbundel en voor meer gezellige bijeenkonisten De heer De Munnik Amsterdam acht de verschyndatum van het jaarboek te laat en vraagt het in het De heer Donkelaar Haarlem zou het jaarboek gaarne gratis aan de leden verstrekken voor de propaganda Voorts zou hlj de Vereeniglngslilms t aarne gratis ontvangen en geen huur aan de kas betalen De voorzitter beantwoordt de sprekers Aan den heer Vlaming zegt iiij dat als er een gradueering Is dit niet beteekent verschil in bekwaamheid maar alleen m het soort reizen Het staat In verband in verband met de voetbaUelzen naar Italië In dat verband deelt spr mede dat de extra trein voor 5 dagen reeds Aw deelnemers heeft de 9 daagsche c a at de 2Udaagsche bijna 4iJ deelnemers Voorlooig acht het hoofdbestuur den Haag het meest geschikt voor het Centraal Bureau Het hoofdbestuurslid den heer J J Oltmans hield een pleidooi voor de Jeugdreiaen Weliswaar hebben wij reeds succes bij de Jeugd maar een vereeniglng als üs onze kan veel meer doen De aldeeltngen kunnen in deze helpen opvoeden zij kunnen in hun rayons medewerken om de jeugd van 14 tot IH jaar tot ons te trekken De atdeellngen kunnen medewerken door kielne tochtjes voor de jeugd in eigen land te maken Daarna werd de rondvraag voortgezet De heer Marang Hengelo zegt dat de opvatting bestaat de N R V het reizen in Nederland niet voldoende bevordert Gelukkig bewijst het orgaan van onze Vereeniglng het tegendeel SpreRer hoopt dat dit ook In de toekomst zoo moge blijven Voorts vraagt hij ol er samenwerkingis tusschen de N R V en de Alg Vereei iging voor Vreemdelingenverkeer De voorzitter zegt dat wat de samenwerking met de A N V V betreft de N R V dat gaarne wil maar stuit op een zekere passiviteit aan de zijde van de A N V V Helaas schijnt deze vereeniglng op de door ons gewenschte samenwerking minder gesteld te zijn dat neemt niet weg dat wijj krachtig zullen Crediet aan boomkweekers Bedrag van f H millioen beschikbaar De beschikking van den Minisier De Staatscourant van gisteravond bevat de Crisis Boomkweekers Crediet Beschikking 1934 Blijkens deze beschikking wordt uit het Landbouw Crisis Fonds voor de credietverleenlng aan door de stichting erkende boomkweekers een crediet beschikbaar gesteld van ƒ 3 5a X 0 Dit crediet wordt den erkenden kweekers in die gemeenten welke met de stichting als vertegenwoordigster van het fonds zijn overeengekomen 10 pet in het eventueel nadeellg saldo der in hun gemeente verleende credieten voor haar rekening te nemen verleend door bemiddeling van de stichting als vertegenwoordigster van het fonds welke over de erkenning als boomkweeker en de toekenning van de aangevraagde credieten in eerste Instantie beslist Bij het bepalen van net bedrag van j net voorschot gaat de stichting uit van j de tegenwaarde welke ingevolge door i den minister te benoemen deskundigen verrichte taxatie aanwezig Is Bestaat deze uit onroerende goederen en opstand beide onbezwaard dan wordt een voorschot onder verband van eerste hypotheek toegekend tot ten hoogste 75 pet van de geschatte waarde Zijn beide wel bezwaard d ari zal het voorschot ten hoogste 6C pet van den opstand Aan dragen zoo mogelijTc onder hypothecair verband Wordt het bedrijf gedreven op gehuurde gronden dan kan onder medewerking van den eigenaar en zoo diens onroerend goed bezwaard is mede onder medewerking van diens hypotheeknemer een voorschot worden verleend van ten hoogste 60 pet van den opstand Aan personen die het beroep van handelaar uitoefenen kan op hun vorderingen onder cedeering derzelve aan de stichting een crediet worden verleend van ten hoogste 60 pet Het aan één credietnemer te verleenen voorschot zal behoudens In zeer b zondere gevaien niet meer dan 2fl 000 bedragen STADSNIEUWS GOUDA 15 Mei 1934 Gemeenteraad AgMida voor de vergadering van den Raad der gemeente tioucïa op Vrydag 18 Mei 1934 dee namiddagti 7 uui Aan de orde Het voorstel tot samenstelling der stembureaux Het voorstel betreffende de wyziging van het uitbreidingsplan en vaststelling van bebouwingsvoorschriften Het voorstel tot wyzigilig der Bouw en Woningverordeni ig Het voorstel betreffende de Zaterdagavondmarkt Het voorstel tot verkoop van grond g legen nabij den Graaf Plorisweg aan den heer C J van Heykoop Het voorstel tot verkoop van grond ge legen naby den Graaf Flrisweg aaïi den heer D Oskam Het voorstel tot verkoop van grond gelegen Jiaby den Graaf Florisweg aan de heeren A Cleton en K van Bellen Het voorstel tot vertiuur van het perceel Vrouwevestesteeg no 14 aan C M Noorlander Het voorstel tot wyziging der verorjfft Hing op het buitengewoon lager onderwys intrekking toelage Het voorstel tot vaatateUing van het oorstel over 1934 ex art lOl der L O wet 1920 voor verschillende scholen Het voorstel tot vaststelling der vergoeding ex art 101 9e lid der L O wet 1920 voor verschillende scholen vakonderwijb Het voorstel betreffende een reclame tegen een aanslag Jn de hondenbelasting wyziging der begrooting dienst 1933 en verder voorkomende zaken De ZafterdaiRavondmai kt Een adres van de Midden tandncentrale aan den Raad De Middenstandhccntrale waarvan voor dii jaar voorzitter is de heer K A Polet secretaris de heer C H Hagedocn heeft zich met het volgende schryven gericht tot den Kaad dezer gemeente Met instemming heeft MiddenstandsCen rale voor Gouda en Omliggende Gemeenten kennis genotnen van het voor stel betreffende de Zatertlagavondmarkt Zeer juist acht zy de motiveering van het voorstel der meerderheid van B en W om lot stopzetting van de proefneming van dtze markt over te gaan De argumenten door de MiddenstandsCentrule in hare adi ssen d d m April 19 1 aa fl htt College van B en W en d d 2 September 1932 aan de leden van den Gemeente laad vermeld zyn gebleken ten volle geldend te zyin Het doet der Centrale dan ook vreemd aan dat waar dit door de meerderheid van Uw College wordt erkend een minderheid in Uw midden meent dat er van deze markt een prijsregelende invloed lutgaat Afgt zien van het feit dat vergelyking van kwaliteit dei igeleverde goederen met die betrokken uit een winkel niet geschiedt noemt de Centrale dit e n zeer treurig argument in dtze moeilyke tyden De middenstand die UH zwaar gebukt gaat en voor een deei lioodlyden i is dg middenstand waarvoor onze Kegeering wetten vooi bereidt om hem te steunen en den strijd om het bestaan lichter te maken ja om hem in som ouge gevallen van den ondergang te redden deze middenstand zou beboette hebljeit aaiii een instituut dat prysregelend optreedt en dat instituut zou hier ter stede notabcne de Zaterdagavondmarkt moeten isjü deze veronderstelling is zoozeer gespeend van elk besef van economie dat de Centrale gelooft te dien opzichte geen ffgen argumenten te behoeven te produ teeren Ook de argumenten van de minderheid tiat een tweetal gemeentelijke diensten een eilies zouden lydeii zeggen naar het inïiö p der Midde UitandH Ccntrale niet veei In de eerste plaats is gebleken dat de dienst der Gem Uchtfabrieken zyn becyfer ng voor wat betreft de installatie te a K had gemaakt waardoor later een a nvutlend crediet aan den Raad moest worden aa lgevraagd Voorts zyn er ii de afgelooP n jaren meer besluiten genomen die aan deze diensten zeer belangryke verliezen hebben toegebracht Toen werd echter het materieele achtergesteld bü het moreele en heeft niet het argument gegolden dat thans door de minderheid i B en W te dezen opzichte naar voren wordt gebracht Nog op een enkel punt wil de Middenbtands Centrale wyzen zooals zy dat ook reeds diced in dg plaatselyke bladen waarin een resumé harer vergadering werd gegeven In den laatsten tyd is in vooraanstaande middenstandskringeoi in ons land een ernstig streven waarneembaar naar v at men noemt Ordening Saneering en Bescherming van den Middemstand Een der eiachen die door de hoofdbesturen wordt gesteld is dat gedurende een tweetal jaren het niet zal zyn toegestaan dat nieuwe midienstandsbedrijven worden opgericht teneinde aan het teveel aam wiiikels en bedryven een einde te maken Als men nagaat lat in onze stad blykens gegevens in het bekende werk van Dr J Toni Georganiseerde Distributie op elke 30 inwoners Tien zou kunnen zeggen op elke zes gezinifn een winkel is dan mag het toch zeker niet op den weg van een Gemeentebestuur liggen om door het instellen of instandhouden van een uitwas van het marktwezen 2ooals de Zaterdagavondmarkt er één ia lede te werken om de bestaansmogelijkheid van den Middenstand moeilyker te maken omdaj het vooral hier ter stede de mid enstand is die naast de ambtenauen als Ie voornaamste belastingbetaler is aan te merken MiddeoBtand betoogt dat hy nadeel an deze markt ondervindt wellicht is dit liet gemakkelykste aan te toonen by dên sigarenverkoop die daar plaat heeft Meeidere sigaren winkeliers die ook by een deel j van Uw College bekend zyn hebben er zich 1 ever uitgesproken dat het publiek op die iiaterdagavondmarkt bij groote hoeveelheden de sigaren van de marktkooplieden be trekt inpiaats van by zyn vroegeren Ie I verander Ook de mode artikelen zooals kousen petten etc worden thans en in vele gevallen duurder dan iv den wmkel op de t markt betrokken Wat voorts te denken van een vleeschwaren kraam waarin bij aankoop van een klein gewicht san ham 2 v orsten worden cadeau gegeven Is Uw College weL eens d inrichtiiig van dergelyke kramen oj evallen tegenover die van de winkeliers in dergelyke artikelen die gebonden zijn aan vele wettelyke Dat tenslotte het Goudache uubliek des Zaterdags niet meer naar Rotterdam zo trekken om inkoopen te doen kunnen wij beslist tegenspreken Indien dit toch het ge al zou zijn zoudfen Goudsche Marktkooplieden het niet prefereeren op dien dag inplaats van in de stad hunner inwoning te Uotterdam te gaan markten De Middenstands Centrale verzoekt daarom Uw College beleefd ernstig met de belangen van den Goudschen Middenstand rekening te willen houden en hem niet den bestaansstrijd moeilyker tg maken door het nemenj n dergelyke experimenten als de Zate rdapi vond markt waarvan alleen blijkt dat enkele kooplieden van buiten deze gemeente en een zeer klein getal van kleine Goudsche kooplieden is gediend terwijl de exploitatiekosten zoodanig zyn dat deze niet door de ontvangsten van één jaar kunnen worden gedekt Immers zou de markt onverhoopt niet worden afgeschaft dan zou men het volgend j ar toch genoodzaakt zijn etn nieuwe installatie voor de electrische verlichting aan te schaffen zooals in het voorstel van B en W is vermeld en zou de Gemeente natuurlijk voor zeer groote kosten staan daar dan een blyvende dure installatie zou worddi aangeschaft terwijl nu reeds blykt dat de ontvangsten aan raarktgelden van deze Zaterdagavondmarkt zich i a dalende lijn bewegen De Middenstands Centrale hoopt ernstig dat ook de minderheid van Uw College alsnog zal inzien dat het voortbestaan va deze markt i in het werkelyk belang van hare gemeentenaren in het bijzonder voor zoover zU tot den handeldry venden middenstand behooren De Stille Rondgang der vrouwen voor den vrede Het Centraal Ctomité voor den Stillen Rondgang op 18 Mei in Den Haag deelt mede dat lich voor deze vredesbetooging der Nederlandsche vrouwen steeds meer deelneemsters uit alle kringen dea volks opgeven H t vertrek van den stoet heeft pla t om 2 80 van het Malieveld na het hijschen van de vlag Vrede en een minuut absolute stilte Tot het eere condté zijn nog toegetreden mej E H Piepers te Büthoven mej E M van Wyngaarden te Amersfoort als lid van aanbeveling en mevr Ketelaar te Amsterdam Presidente van de commissie voor ordemaatregelen is mevr van Bappard v d Stadt in Den Haag Corrcepond tie voor het buitenland De Directeur van het Postkantoor alhier maakt bekend dat de laatste buBlichti ng aan het kantoor van correspondentie voor het buitenland met ingang van 16 Mei als volgt plaats vindt Noord DuitBchland 6 06 8 20 13 20 19 20 2ü ae en 24 uur Zuid Duitschland 5 05 8 20 13 20 i6 lO 10 20 20 20 en 24 uur België 1 60 8 20 11 25 15 45 19 20 en 22 30 Frankryk 8 20 11 25 16 46 19 20 en 24 uur Engeland 8 20 en 21 85 Gouda s Uedertafel De repetities van bovengenoemd koor vinden niet meer plaats in Café Nationaal maar vaiiaf heden in de lunchroom Hollandia aan de Markt Voor het knapen en dameskoor is dit lederen Woensdagavond resp van 7 tot 8 uur en van 8 tot 10 uuV en lederen Vrijdagavond van 8 tot 10 uur Ie Pinksterdag komt het Mannenko r uit op het concours van de Rotterdamsch Harmoniekapel in de eere af deel ing Goudsche Ver voor Genees Heel Verloskundige Hulp Algemeene vorg ering Bovengenoemde Vereeniglng JUeld op Woensdagavond j l in de bovenz l van Het Schaakbord alhier haar jaarnjjksche algemeene vergadering Het stemt de voorzitter de heer Joh Mulder blijde thans voor de 38ste maal als voorzitter de algemeene vergadering der vereeniglng te mogen openen De tydsomstandigheden zyn aldus spr minder gunstig en met bezorgdheid ziet hy de tijd welke het ziekenfondswezen tege moet gaat naderen Een groote groep an de bevolking voor wie oorspronkelijk deze instelling is tot stand gekomen is thans genoodzaakt uit te treden terwyl zy het juist vaak zyn die in de moeilijkheden de steun der vereeniglng niet kunnen missen Jn totaal zyn in het afgeloopen jaar 69 leden afgschreven terwyl het bestuur alle pogingen tên apyt niet in staat bleek dat te beletten Het bestuur is er van overtuigd al het mogelijke te hebben gedaan en hoopt ook in de toekomst steeds al het mogelijke ie doen wat wenschelyk 1b voor leden en vereeniginy De heer Mulder heet de aanwezigen voorts van harte welkom daarna het woord verleenende aan den secretaris de heer A is de Mink voor het voorlezen der notulen van de vorige algemeene vergadering welke zonder opmerkingeni worden goedgekeurd Aan de orde is het jaan erslag van den secretaris Daaraan ontleenen wy het volgende Het ledental ia in het afgeloofwn jaar teruggeloopen van 6857 tot 688 Hoewel ook een aantal werd ingeschreven kon niet worden verhinderd dat het ledental met 69 daalde daar verscheidene leden die werkloos Werden zich genoodzaakt zagen te bedanken In dankbare herinnering wordt gewag gemaakt van het vele goede wetk door willen dr Hoffman verricht Een 20 tal meisjes en jongens kinderen der leden zijn coor bemiddeling van de Goudsche Vereeniglng voor GSzondheidskoloniën naar buiten uitgezonden waarvoor door de vereeniging een bedrag van ƒ 400 beschikbaar werd gesteld Voor Radium en Itöntgenbehande ling werd verscheidene malen vergoeding verschaft Over dit verslag ontspon zich eenige discussie Een der sprekers had een tegenstrijdigheid in het verslag ontdekt wijzende op het feit dat terwyl de doktoren en apothekers weinig medewerking werd ondervonden m het verslag aan hen een wooi d van dank en waardeering wordt gebracht U ulde wilde spr brengen aan het bestuur tloch scherpe afkeuring uiten over de houding der doktoren die van hun honorarium geen klein bedrag wilden laten vallen tcV tegemoetkoming aan de hulp aan werklooze leden Ook werd gesproken over de wenschelijkheid van het verleenen van financieele steun aan werklooze leden De voorzitter deelde hierop mede dat binnenkort een conferentie plaats heeft van de verschillende ziekenfonds maatschappijen en den Minister Spr is echter bang dat de resultaten niet ten voordeele der werklooze leden zulien zyn Het bestuur is voorts vati oordeel dat het niet wenschelyk is de doktoren en apothekers een belangfyke invloed m het bestuur te doen uitoefenen hoewel het geen bezwaar zou ontmoeten mdiea van beide gioepen één In het bestuur zitting zou krygen De overgroote meerderheid dient echter uit leden der vereeniging te bestaan Aan den eersten spreker antwoordde de heer Mulder dat niet alle doktoren weigerden een klein bedrag ten gerieve der workloozen te laten vallen In hun organisatie was echter de meerutrheKl tégen eenige verlaging Een voorstel tot veriaging van het honorarium met 6 A werd i iet geaccepteerd De üoor den secretaris geuitte dank en waardcering is voornamelyk gericht op de behandeling der zieken Overigens is deze uiterst sober gehquden Met een woord van dank aan den secretaris werd dit verslag goedgekeurd Aan het veralag vari den penningmeester ontleenen wij Aan geneesmiddelen en verbandstoffen werd uitbetaald een bedrag vah ƒ 10 492 27 Itofigtezonbehdlidelingfen ƒ 1718 20 bij geboorte ƒ 1567 60 Afgeschreven werd op de gebouwen ƒ 3000 terwijl het boekjaar sliÜt met een voordeelig saldo van ƒ 669 54 Na eeh enkele opmerking werd ook dit verslag goedgekeurd Uit een ingekomen rapport blijkt dat de boeken en bescheiden door den accountant in goede orde werden bevonden Wegens periodiek aftreden van de heeren A Is de Mink J H v d Vegt en H J den Uyl moest in deze vacatures worden voorzien Tegencandidaten zijn niet gesteld waardoor deze heeren bij acclamatie werden herbenoemd Een ingekomen voorstel tot veriaging der contributie evenals een betreffende het verleenen van eenige toeslag aan werklooze leden beiden ingediend door een lid dat niet aanwezig was werden voor kennisgeving aangenomen nadat de voorzitter heeft medegedeeld dat beide voorstellen momenteel niet te verwezenlyken zijn in verband m fet gesloten contracten enz De voorzitter deelde vervolgens mede dat evenals het vorig jaar ook dit jaar r in overleg met de Goudsche Vereeniging voor Gezondheidakoloniën weder een twintigtal kinderen voor een aantal weken i de natuur eenige versterking zullen kunnen opdoen Spr memoreert dienaangaande at de Goudsche Vereeniging voor Genees Heel en Verioskundige Hulp de eenige is die zulk werk in Gouda doet Tijdens dé rondvraag werden eenige vragen gesteld omtrent verstrekte geneesmiddelen gebruik van kapitaal tot steun aan werklooze leden en contributieverlaging weikg door den voorzitter werden beantwoord Na eenige gedachtenwisseling sloot de heer Mulder de vergadering De Dieseltreinen np den dienst Gouda Den Haag en Gouda Ketterdam Nog slechts een klein aantal Met ingang van heden heeft de Dieseltrein zyn intrede gedaan op het traject Gouda den Haag en Gouda iRotterdam De eerste Dieseltreia vertrok hedenmor gen te 7 28 van Gouda aankomst 7 50 Rotterdam vertrek Rotterdam 8 14 A Gouda 8 36 V Gouda 12 28 A Rotterdam 12 60 V Rotterdam 15 14 A Gouda 15 36 De eerste Dieseltrein voor den Haag vertrok te 7 25 aankomst den Haag 7 46 Den Haag vertrek 8 12 aanJc Gouda 8 33 vertiek Gouda 12 26 aank den Haag 12 46 vertrek den Haag 16 12 aank Gouda 15 33 De laatste zal vertrekken van Gouda te 23 46 aank den Haag 6 min over twaalf Zoo men ziet is het aaJital nog niet heel groot is totaal toch zullen op deze lynen 17 Dieseltreinen dienst doen Htet nieuwe materiaal is echter nog nie voldoende afgeleverd daarom zullen de andere in het spoorboekje gesignaleerde Dieseltreinen door stoomtreinen wordeft vervangen Deze hebben ook een snelheid van lOtflLU Verkoop van grond aan den heer D Stuurman De heer D Stuurman heeft namens zyn opdrachtgever èen heer C J van Heykoop alhier verzocht strookje grond groot ongeveer 54 M2 van de gemeente te mogen koopen De bedoelde grond ia gelegen achter het reeds eerder aan verzoeker verkochte terrein Gelee op het advies van den directeur van Gemeentewerken stellen B en W den Raad voor te besluiten tot verkoop vaji den grond voor een som van ƒ 6 76 per M2 en onder enkele bepalingen Stedelijk Gymnasium Aangifte van leerlingen Blijkens achterstaande advertentie kan vanaf heden aangifte van leerlingen fvo den nieuwen ciïïsus van het Stedelijk Gymnasium schriftelijk of mondeling geschiedtii by den rector Westhaven 62 Telef 2683 Wedvlucht postduiven De postduivenvereeniging de Zwaluw hield Zondag j l een wedvlucht vanuit Noyon Los 7 30 uur Aankomst eerste duif 12 40 49 laatste duif 1 19 40 De prijzen werden als volgt behaald J V d Meer 1 2 13 B Rapis 3 4 12 19 22 G Verwaal 5 24 J Murk 6 20 J Radix 7 9 18 21 H v Leeuwen 8 P Verschuur lü 14 16 17 23 F Leys 11 M Koolwijk 15 C v Groningen Ie overduif Agenda Ifi Mei geb Daniël 8 uur cursus E Il B O lemcr Dr C v Elk lü Mei Nieuwe Schouwburg 8 uur Pelikaan Comité 18 Mej 7 2 uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraad ii Mei geb Daniël 8 uur cursus E H B O Dr J Bik 24 Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg Fritz Hirsch Operette 27 Mei Roei en Zeilvcreen Gouda Clubgebouw Reeuwijk Ledenvergadering GOUDKRAK Bedankt voor het beroep t s J van Rootselaar te Hagestein heeft i edankt voor het beroep naar de Ned Herv Kerk alhier KUNST Onderscheiding voor Dr Willem Mengelberg Bij de uitvoering Zondag van het Con certgebouwOrkest onder leiding van Willem Mengelberg te Amsterdam was de Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen aanwezig De Minister heeft namens de Regeermg zijn vreugde uitgesproken ovet het herstel en den terugkeer van Mengelberg De Regeering Is nelaas niet in staat a dus de Minister den materle en steun aan onze kunstinstellingen te verhoogen en wij mogen blij zijn dat ze niet verlaagd moet worden ZÜ twijtelt er niet aan of velen zullen vrljwilig hun materieelcn steun willen verleenen De Regeering wil echter in het erkennen van het werk van dr Willem Mengelberg niet achterblijven en op haar voorstel heëit H M de Koningin Mengelberg benoemd tot OrootOilicler m de Orde v OranjeNassau Deze mededeelmg van den Minister werd met daverend applaus an het geheel bezette Concertgebouw begroet welk applaus tot ten minutenlange ovatie aangroeide toen de Minister na verklaard te nebben dat de Regeering met deze onderscheiding tevans haar dank betuigde aan het Concertgebouw orkest en aan het Koor van Toonkunst de eereteekenen aan Mengelberg overhandigde Mengelberg dankte In een korte toespraak voor de hooge onderscheiding waarbij hij zijn vreugde erover uitsprak dat deze onderscheiding niet alleen voor hem doch tevens voor het Orkest en voor het Koor bedoeld was MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam 15 Mei Aangevoerd 4148 stuka ec zynde 231 paarden 6 veulens 1057 mageu runderen i n vette runderen 350 vette kaU Pry zen per Kilo Koeien ie kw 58 2 2e kW 52 6 3e kw 40 44 Ossen Ie kw 52 54 2e kw 40 18 3e kw 40 44 Stiertii Ie kw 52 54 2e kw 46 48 3e kw 40 42 Vette kalveren Ie kw 70 80 2e kw 50 60 3e kw 35 45 Schapen Ie kw 42 2e kw 7 3e kw 32 Lammeren 44 30 33 Graskalveren 48 44 39 Nucht kalveren 24 19 Slachtpaarden 44 3y 35 Melkkoeian 250 200 150 Kalfkoeien 256 206156 Stieren 250 190 140 Graskalvereh 80 60 30 Pinken 95 70 60 Vaarzen r30 105 85 Werkpaarden 170 130 80 Slachtpaarden 140 105 hO Hitten 95 76 60 Nucht kalveren 7 60 5 4 Fokkalveren 20 14 10 Biggen H 6 Biggen p week 1 20 1 10 Schapen 21 14 10 Lammeren 18 21 9 Vette koeien en ossen aanvoer iets ruimer handel kalm pryzen voor ossen iets lager Stieren aanvoer als vorige week handel willig prijzen als vorige week Vette k lVaren aanvoer ruimer handel kalm prijzen iets lager Graskalveren aanvoer ruimer handel traag pryzen als vorige wpek Nucht en fokkalveren aanvoer iets korter handel willig prijzen iets stijver Biggen aanvoer minder handel kalm prijzen vast Kalf en melkkoeien aanvoer korter handel kalmer pryzen onveranderd Vaarzen en pinken aanvoer korter handel kalm prijzen onveranderd Kaasmarkt Bodegraven 16 Mei Aangevoerd 316 wagens tezamen 12768 stuks Prys Ie soort m r m ƒ 18 26 2e soort m r m ƒ 15 17 Handel ïnatig Coöp Groenteveiling voor Gouda en Omstr 14 Mei Spinazie ƒ 2 8 70 Postelein ƒ a 60 9 10 Peulen ƒ 67 74 Snijboonen ƒ 62 67 per lOü K G Bloemkool ƒ 1 50 12 80 iiropsla ƒ 0 6Ü 3 80 Komkoninieis ƒ 2 60 12 80 per lOO stuks Rabavbt i 1 60 3 60 Peen ƒ ï 17 Seldery ƒ 0 30 1 10 Radys ƒ 2 Ü 5Ü pei HKl bos Aardbeien 24 41 et püfT pond Frogramma voor heden Hilvfersum ü yj Concert aoor het Omroeporkest 6 io Kadio Volks Uiuverblujio Cursus liroote Verkeersproblemen van dezen tijd I Prjjl Mr F de Vries Het moderne verkeersprobleem Unieiden c voordracht 7 üu Dr R K Wierenga over Verkeer en Maatschappij Alcohol vrij en concert dobr het Omroeporkest I M A E N Èakker over Dwars door de Ardennen ö oo Nieuwsberichten b o5 concert door Kovacs Lajos en zyn orkest met medewerking van Ihe SongBhigers ym Dr P Th Posthumus Meyes over Pinkster en de Nederlanasche üpooiwegen iJ45 Concert QOoi het Omroepoikest en viool luiü Uiamoloon ii lm Vaz Dias 11 10 Concert Qüor Kovacs Lajos en zijn orkest Hulzen 5 iU Plano recital 5 25 Voordracht door L Piepenbroek o IO PUnouciial 5 i 6 Oi amoloon jUO Concert aoor de K R O Boys 50 Gramoioon i ió Vragen van heden en toekomst Streven naai herstel Het Katholiek herstel op Staalkundig gebied door Mr C Goseting i Concert door de K RO Boys 8 15 Burgemeester Mr H P van Lanschot over De nationale steun ver ieening aan de Nederlandsche beeldende kunstenaars b M Vaz Dias n öb Concert door het K B O Orkest 0 25 Gramoloon S 35 Orgelbespeling 9 50 Uitzending van Stabat mater voor solo kwartet gemengd koor en orgel io 4 j Vaz Dias iü 45 Oramofoon M ÜkFj jIN WEO STRIJPm VOKTBAL Ue wereldkampioenschappen Ur Van der Meulen stelt zich beschikbaar voor het Nederlandsche elftal Naar gemeld wordt zal ar A y van der Meulen de moeilijkheden begrypende waarin de Technische Commissie en de Keuzecommisste van den K N V B ten opzichte van het doelverdedlgersvraagstuk van het Nederlandscne elftal zich op dit oogenbllk bevinden alsmede tengevolge van de talloos vele verzoeken van oftlcials en spelers zich alsnog ter beschlkklijg stellen van de lechnlsche Commissie om dé reis naar Italië mede te maken De Technische Commissie heeft dit aanbod gaarne aanvaard daar zij overtuigd is dat deze daad van den oudaanvoerder van het Nederlandsche elttal niet alleen met geestdrift ontvangen zal worden maar vooral omdat zij meent dat dit aanbod een gunstig moreel effect op de geheeie ploeg zal hebben ATHLETIEK Estafette Dwars door den Haag Goede Goudsche prestaties Zaterdagmiddag werd voor de tiende maal de estalette Dwars door den Haag gehouden waaraan o m ook door de Goudsche vereenlgingen AchUles en Vires et Celerltas werd deelgenomen De vereen Achilles startte in de specifieke atdeellng en bereikte de uitstekende prestatie om als derde te eindigen terwijl Vlres Pt Celeritas eveneens sinds het vorig in prestaties vooruit was gegaan daar in de afdeellng niet specif ieke athletlekvereeniglngen de tweede plaats werd bezet In het totaalklassement zag Achilles zich drie en Vlres zich vijf geplaatst De Cïouwenaars hebban dus een alleszins bevredigend figuur geslagen en in het bijzonder Achllles Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 14 Mei 15 Mei Officieel Londen 7 53 H 7 63 Berlyn 58 28 58 30 Parya 9 74Ï4 9 73 ö Brussel 34 47 34 48 Zwitserland 47 87 47 88V2 Kopenhagen 33 65 33 65 Stockholm 38 00 38 85 Oslo 37 85 37 85 New York 1 47 1 47 Niet officieel Praag 6 15 6 16 Milaan 12 51 12 66 Madrid 20 22 20 22 Prolongatie 1 BeuraoVerzicht Op de Amsterdamsche lïjarkt viel vandaag een iets vastere stemming te registreeren welke grootendeels te danken was aan de koersstijging welke gisteren na oen aanmerkelijke reactie in Wallstreet had plaats gevonden Als gevolg daarvan kon het koerspeil op de Amsterdamsche beur s hier en daar avanceer n tot boven NewYorksche pariteit Een stimulans voor de markt was de prijsstijging van de rubber tot 3 Amsterdam rubbers avanceerden 3 terwyl de koerswinsten voor de minder courante soorten tot 7 opliepen De handel in deze waarden had gelijk weer eenige uitbreiding ondergaan De Interum divid declaratie van Philips maakte een goeden indruk doch daar men deze gister reeds verwachtte was er onig winatneming te verwachten Een koerswinst van 1 ging weer verloren Aku s g oed prijflhoudend Uunilevers die ex div 2 noteerden ondergingen maar weinig wijziging Ned Ford brokkelden eon k einigheid af Suikerwaarden goed pryshoudend H V A liepen ruim 4 7 op overigens bij uiterst beperkte omzetten De minder courante soorten goed prijshoudend Tabakken goed van toon Petroleumwaarden ondergingen weinig wyziging Koninklijke onveranderd Redjangs waren willig en stegen met 5