Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1934

NNENLAND I nog onbehoorlijk laag zijn terwijl de ingeroepen en reeds hedennacht arri lasten vun den boer werkelijk voor hen veerde het parket uit Den Bnnch Uê Cura ao herdenkine op 3 Juni in de Ridderzaal H M de Koning Is voornemens de Cura aO herdenklng op 2 Juni In de Ridderzaal te Den Haag bij de wonen I e strUd in den Politiebond Gisteren heeft de president der rechtbang te Amsterdam mr J W Huyzlnga uitspraak gedaan in het kort geding tusschen den Algemeenen Politiebond in Nederland en de aldeellng Amsterdam waarbij eeigtgenoemde de eigendommen van de atdeeilng had opgeëJscht De president was van meening dat het hoofdbestuur niet den Juisten weg had Ingeslagen om het conflict met de afdeehng te eindigen Door het hoofdbesLuiir zijn oveiljWe maatregelen getrolfen terM ijl ook de afdeeUng overijld heeft besloten uit den bond te treden Het royement vindt naar de meening van den president bovendien geen voldoenden steun in i statuten De wettigheid van dit royement wordt ernstig betwijfeld evenals de byteznoeping der vergadering waarin het nieuwe bestuur is gekozen Ten aanzien van de eigendommen is gebleken dat de afdeeUng deze voor haar toetreden heelt bijeengebracht en er ook nadien met zelfstandigheid over is blijven beschikken De president wees tenslotte het verzoek van den Politiebond af weigerde de gevraagde voorziening en veroordeelde eischer In de kosten van het geding Vuilictibundsdag in de radio De löe Mei is zooais men weet de dag d arop oe Vereenignig voor Voikenoonu eii Vrede haar jaariijkschen VolkenbonCsdag houdt Ook door de verschillende Radio omroepvereenigmgen wordt aandacht aan dezen dag geschonken Op Donderdag ii Mei des avonds van t uur oO tot b uur 45 spreekt vooi de C R V proi mr V H Rutgers voorzitter aer vereenigmg Op Vrijdag ib Mei spreeKt des avonds van 6 uur tot ti uur i voor den K R O dt heer l h F M Schaepman liü van de Tweede Kamer en eveneens j an 6 uur tot b uur iü voor de V A R A de heer A Rienkfa oud hoofdlnspecteur van het L O des avonds van lü uur l tot iü uur 45 voor den V P R O proi mr J P A Francois chef van de aid Volken bondsz aken van het ministerie van üiiltenlandsche Zaken die tot onderwerp heelt De vredesgedachte sedert de eerste Haagsche vredescon leren tie IH Mei Op Donderdag 17 Mei in het programma van den A V R O en van 4 uur 45 tot 5 uur wordt aan den vooravond van den Good Will Day welke met den Volkenbondsdag samenvalt namens het betreffend comité In Nederland gesproken door mevr Van Maanen en de Vredesboodschap van Nederland in het Nederlandsch Engelsch en Esperanto uitgezonden en Pierre Palla zal dan een fantasie van nationale volksliederen geven De 350 000 biggen worden verwerkt tot diermeel Zooals men weet zal de Nederlahdsche Varkenscentrale een aantal biggen afnemen om te voorkomen dat in de naaste toekomst een grooter aanbod van varkens zal plaats vinden dan noodig is tot dekking van de behoeften van de blnnenlandscvhe markt Het ligt voorshands In de bedoeling deze biggen tot diermeel te verwerken Nader zal wordefa nagegaan of een gedeelte der biggen van dusdanige kwaliteit zijn dat deze voor consumptie beschikbaar gesteld kunnen worden Verzwegen millioenen Ziehier nog eenlge opgaven betreffende de tegenover den fiscus verzwegen vermogen Roermand inspctie vermogen ƒ 1 701 COO Inkomsten ƒ 199 400 Sneek inspectie vermogen 1 188 655 inkomen 54 368 aantal opgaven 214 Heerenveen Inectle vermogen 4 400 000 inkomen 43 000 aantal opgaven 900 Amersfoort Inspctle vermogen 2 287 000 inkomen 114 696 B e V e r wij k district verm 2 010 000 waarvan te Velsen f 3 294 000 Beverwijk dorp 352 000 Wijk aan Zee ƒ 316 000 en Heemskerk ƒ 68 00 inkomsten In het district verzwegen ƒ 129 566 In de gemeente L e 1 d e n is het totaal bedrag aan verschuldigde belasting wegens verzwegen inkomsten en vermogens over de drie afgeloopen belastingjaren f 87 0 waaronder Is begrepen een bedrag van ruim nooo toekomend aan de gemeente Lelden ter zake van de heffing van gemeentelijke fondsbelasting In de inspectie Viaardlngen waar onder ook behooren de gemeenten Vlaar dlngerAmbacht Maassluis Maasland Rozenburg Hoek van Holland hebben zich 360 personen aangemHd tot verbetering van hun belastingaangifte over de voorgaande jaren Het over de l tste drie jaren te weinig aangegeven bedrag van vermogen en inkomen bedraagt resp één millioen en 60 000 gulden gemiddeld pei jaar lasten vun den boer werkelijk voor hen I niet te dragen zijn I De heer Van den Heuvel ar bracht hulde aan der arbeid van den afgetreden minister Verschuur maar hl oefende niettemin kritiek uit op de door dezen Ingestelde crisiscommissies die te sterk als oveiheidsorganen werkzaam zijn te veel reglementeeren te weinig vrijheid laten aan de vrije organisaties De spreker iJleitte voor de omzetting van wel in bouwland maar met de Inperking van de bietencultuur met 3 i percent had hij geen vred evenmin met de verlaging van den garantieprijs met lO percent Ten slotte vroeg hij steun voor de vlasspinnerij Scheveningen roept Holland s eerste badplaats veerde het parket uit Den Bosch I De marechaussee heeft nog tijdens den nacht te Gas twee personen van hun bed gelicht en gearresteerd BIJ beiden werden de bebloede kleeren aangetroffen De kleedlngstukken van een hunner lagen in een kuip water Men heeft dus waarschijnlijk de daders reeds te pakken Verhoeven Is in het ziekenhuis te Oss opgenomen dalne badplaats bieden kan het omringt lijn gasten met alle denkbare comfort en goede zorgen en tot pryzen die dan toets ntet het buitenland ten volle kunnen doorstaan Welnu laat dan de leuze Blyf in eigen Imd ges e maar werkelijkheid zyn Scheveningen roept II Ue leiding van de badplaats heeft ti en v iater enurme bedragen besteed aan het onderhoud van de Pier en van de diverse gebouwen welke onder haar beheer staan Veel ia verbeterd en verfraaid Het terras van het Palace HotePwordt door groote windschermen afgeschut en in een mondain solarium herschapen De naam Solarium 1 gekozen om daarin tot uitdrukking te brengen dat het mooie terras van het Palace Hotel niet maar een gewone zitgelegenheid zal zijn maar een recreatie oord voor de gasten van het hotel en bezoekers die vai de prachtige ligging van het terras dat thans voor het groote publiek is afgesloten party willen trekken ojn een partytje midget golf wat ping pong of badminton te spelen en verder te luieren Het Solarium zal ongetwyfeld een attractie voor de bewoners van het Palace Hotei zijn en voor velen die in een prettige omgeving van zon en zeelucht koinen genieten Ter aankieeding van het terras zal een aardige beplanting worden aangebracht ttrwyl Amerikaansche schommel banker ligstoelen en gemakkelyke rieten fauteuils de bezoekers uitnoodigen zich neer te vleien m de zachte kussens waarvan het bont van het cretonne wedyvert in kleur met het ellf rood blauw en groen der parasols s Avonds zullen vyf monumentale terrazao lichtmasten een zee van licht verspreiden Ook het terras van het Hotel Kurhaus i al dezen zomer een ander aspect hebben door de moderne rieten meubelen die er i uJlen pryken terwyl aan het terras van het tïrand Hotel vele verbeteringen zijn aan ge bracht Bij het Bad en Strandbedryf is het aantal cabines en zittenten weer aanmerkelyk uitgebreid Het levendige beeld dat het drukbezette strand den toeschouwer biedt zal gedurende het a s seizoen nog aanmerkelyk versterkt worden door de frissche en prettig aandoende kleuren aarin de strandstoelen zi A geverfd hetgeen een zeer vroolyke indruk zal teweegbrengen Evenals in het seizoen 1933 is de verzorging der huismuziek in het Grand Hotel wederom opgedragen aan Eddy Walis en zyn partners welk ensemble beschikkend over een uitgebreid repertoire verleden zomer met buitengewoon veel succes op trad in de hall en op het terras van het Grand Hotel en in den afgeloopen winter te Luxemburg zeer gevierd was Van 17 tot 21 Mei a s wordt in het Palace Hotel het congres van de American Denta Society of Europe gehouden en aansluitend daaraan van 21 23 Mei a s het congres Viïn de European Orthodontological SoBy wyze van variatde is dit seizoen STAUyNlEUWS GOUDA 16 Mei 1934 Vergoeding bedoeld in art 101 9e lid der Uger Onderwijswet 1920 over het jaar 1933 Voor bijzondere en openbare scholen B en W hebben den liaad doen toekomen een besluit tot vaststelling der vergoeding bedoeld in artikel 101 9e lid der Uger Onderwybwet 1920 uit te keeren aar de besturen dei byzondere scholen voor hun vakonderwijzers over het jaar 1933 en wel tot de volgende bedragen Ver V Chr Nat Schoolonderwys Groen V Prinstererschool Groenendaal 46 ƒ S iP 2ü lia Costaschool Gouwe 101 ƒ 635 31 Ver tot stichting en instandh v vrije scholen op geref gro ndsl ƒ 661 50 Joh Calvynschool Keizorstr 69 u t o ƒ 160 50 Ver tot stichting en instandh v chr scholen voor 1 0 en u i o Prinses Juiianaschool ƒ 304 94 Burg Martenssingel 38 u l o ƒ 741 18 Ver voor bijz neutr onderw voor Gouda en onistr Groeneweg 29 ƒ 645 92 R K Inr van Liefd school Spieringstr 16 ƒ 50 25 idem Spieringstr 18 ƒ 406 60 idem Westhaven 24 7 406 60 idem Peperstr ia f 460 60 idem Lethmaetstr 45 ƒ 1199 25 idtm Nieuwe Haven 310 u l o ƒ 615 60 Ver tot het verst v lager onderw op geref rondal Gr J v NassauschQol Komynateeg 22 ƒ 362 30 Stichting Chr sch uitg V d kerkeraad der Ned Herv Gem te Gouda Weaterschool Jac v Lennepkade 2 Y 278 63 Totaal ƒ 8198 38 Berekening kosten van het openbaar vakcnderwys 1932 Ph J Bom ƒ 338 12 Moj E H Ruys ƒ 224 33 Mej G A den DryVer ƒ 73 87 J J Weeda ƒ 683 51 Totaal f 1319 83 Werkverschaffing ParaUelweg c Een nieuw en voordeeÜKer systeem an werkverschaffing Nu de begrooting spostiïn voor 19J4 vuoi den aanleg m werkverschaffing van den l wallfclweg langs den niucv en Pr vincialen neg van de Kaarsenfabnek luiar lie sluis werken in het nieuwe vprbindtng ikanaal liöiïwe Holiaiidsche U isol met aansiuitenk we h Ui het uftbreidingsplan Do Korte Wdieren nog met de goedkeuring van Ged Siten hebben gekregen hebber IJ en W ach beraden op welke vyze de b giooting sluitend ziu kunnen worden gpmaakt zon der het thans daarop oorkom uu uilgestooten bedrag dat mei de inHtemniiiig van Üfcd Staten heeft Een middel daartoe hebben B n V gevonden in de toepassing van etM nieuw systeem van werkverschaffing voor het bc eng H emde werk waardoor voor de gemeente een beduidend mindere uitgave kan Worden verkregen Wykens uitlatingen van den Minister van Sociale Zaken kan een proef worden genoimh om de werklooze steuntrekkers voor tei ateun als tegenpraestatie in het belang ilflr gemeente werk te doen verrichten wanneer dit niet normale onderhoudswerken betreft De voorwaarden waaraan moet worden voldaan betreffen Ie de te werkstelling van krachtens üt goedgekeurde steunregelingen ondersteun en de aubsidieering door het Ryk voor e xg crisiawerkloozen 2e de controle op de ondersteuïiden buiten de werkuren 3e de verhooging van het steunbedrag bij TCrken voor den steun met b v 10 als üeine tegemoetkoming in de kosten van Istage van kteeding en schoeisel en van de loodige voeding e de berekening der werhperioden Het gemeentebestuur heeft een bereki ng doen maken van de uitkomsten van tlv toepassing van dit systeem tegenover de uitvoering in werkverschaffing Het aanta Ier momenteel volgens de goedgekeurde steunregelingen ondersteunde of by de werkverschaffingen geplaatste wtrkloozcn Iwdraagt rond 1850 Voor de reeda aangevangen werken moeten in het 2e halfjaar 1934 gemiddeld 76 werkloozen beachikbaai blyven zoodat met ruim 1200 steuntrekkersrekening moet worden gehouden De werklooze steuntrekkers kunnen dan voor d t werk tewerk worden gesteld voor een werkperiode varieerend van 3 48 uur De voor en nadeelen voor de gemeentiMudeti dan worden als volgt Van de gemeentebegrooting vervalt de pMt loonea voor den Parallelweg ƒ 3 fö 0O0 alsmede 2 3 van den materiaalpoat daar r ƒ 36 000 Totaal minder uitgaaf i wi ooo Be steunposten worden verhoogd met i IWOO alsmede met ƒ 20 000 voor Jöft verhooging als vergoeding W v S en voor sociale verzekering waarvan ± J wordt tenigraitvangen als Rykasubsi loodat de totaal verhooging der uitgaven zal bedragen rond ƒ 106 00p Het Pdeelig saldo dezer mutaties wordt 1 288 000 Tegenover deze verlaging der uitgaven Jwt evenwel een verjaging der ontvangfwn Als vergoeding van het Grondbedrijf n voor den Parallelweg uitgetrokken J bedrag van ƒ 165 00O Aangeziefl ter slechts een derde gedeelte van den in het 2e halfjaar 1934 kan worden op wverd zal slechts worden ontvangen 1 3 ƒ 166 000 of ƒ 56 000 of minder UO OOO Het voordeel voor de ge te wordt dan ƒ 125 000 te vermeerTfn ni t ƒ 11 000 vermindering van J als gevolg van de invoering van den 186 ï = a pre8tatie en alzoo totaal Een zestienjarige opüchtater te Rotterdam Zeven winkeliers gedupeerd De Rotterdamsche politie van het bureau aan de Nas aukade heeft gearresteerd en in bewaring gesteld de l6 arlge dienstbode A T en met deze arrestatie een einde gemaakt aan een oplichterspractijk waarvan zeven winkeliers aan den Linker Maasoever aldaar de dupe waren gewoiden De drie laatste weken vervoegde zich n l In een groot aantal winkels een meisje dat zich uitgaf voor dienstbode en voor haar mevrouw eenlge gebruiksartikelen op zicht wilde meenemen De winkeliers hadden hiertegen gten bezwaar doch kwamen al spoedig tot de ontdekking dat zij waren beetgenomen Want kwamen de artikelen na eenigen tud niet terug en stelden zU een onderzoek In dan bleek het opgegeven adres gefingeerd te zijn Ken poosje ging dit goed maar tenslotte liep het meisje in den val Zij vroeg aan een winkelier een Japon op zich voor haar mevrouw en wilde het kieedingstuk ineens meenemen De winkelier vertrouwde het zaakje echter niet en stuurde zUn dienstbode r er controleering mede De beide meisjes wandelden naar een schoenwinkel In de Pretorialaan waar het meisje verklaarde te dienen Hier verzocht T haar collega even te wilen wachten terwijl zij de Japon aan haar mevrouw zou laten zien De opIichtster ging naai binnen en vroeg zooals het onderzoek aan t licht bracht naar den prijs van een paar tennisschoenen Vervolgens kwam zij weer n ar bulten vertelde aan de dienstbode dat mevrouw de japon zou koopen en dat zU nu In de straat geld ging wisselen Het dienstmeisje bleet wachten maar wie er terugkwam geen dienstbode met geld Van deze oplichting werd aangifte bij de politie gedaan Het dienstmeisje herinnerde zich echter dat teiwUl T het geld ging wisselen zij werd gegroet door een jongeman wiens adres en naam haar ook bekend waren Door dezen schakel was haar adres spoedig gevonden Een arrestatie volgde De japon werd In beslag genomen benevens nog een groot aantal artikelen wier heikomst nog niet geheel bekend is Bij het verhoor vertelde de dienstbode A T haar levensgeschiedenis Zij diende bU een mevrouw in de Pretorialaan die dol was op allerlei soorten vazen Nu had die idame eens gevraagd of haar dienstbod wier vader duiven hield en dikwijls m Ie prijzen won eens wat prijzen wilde meebrengen en verkoopen Dit had T in ha r ooren geknoopt en zij kwam op het Idee om maar eens artikelen bij winkelier op zicht te vragen Zi i deed dan alsof het door de duiven van haar vader gewonnen prijzen waren De artikelen werden dan door mevrouw voor weinig geld gekocht en de dienstbode kreeg bijv voor een vaas die 2 50 moest kosten twee Jtwartjes terug Van dat geld kocht zij Weeren en luxe artikelen Door deze opUchterstruc van haar dienstbode kwam mevrouw na een poosje in t bezit van een oroodtrommel een kotflamolen zes verschillende steenen en Metalen bloempotten en slervazen schoorsteenloopers enz De dienstbode vertelde haar moeder dat mevrouw zoo goed voor haar was en voortdurend kleedlngstukken gaf Lang niet alle op deze wijze gestolen voorwerpen zijn terechtgekomen Er deden Zich wel eens moellijlcheden voor Op zekeren dag ging het dienstmeisje een winkel binnen en vroeg voor haar mevrouw vier schoorsteenloopers op zicht Zij begreep echter wel dat ze bij liaar mevrouw niet zou kunnen vertellen dat de duiven van haar vader vier schoorsteenloopers hadden gewonnen dus stapte zll een sigarenwinkel binnen en gaf den winkelier twee loopers met de medeöeeling Dat pakje moest Ik hier afgeven alles is betaald Het toeval wilde dat de vrouw van den sigarenwinkelier een dag te voren jarig was geweest aoodat de man dacht dat vriendinnen die haar naam niet bekend wilden maken dit cadeautje stuurden Spff O0fen komen vroeg in het voorjaar koop tijdig een pot SprUtOl i ij aii Drogisten De heer Ebels v d die ook hulde bracht aan de werkzaamheid van den algetreden minister Verschuur zette uitren dat het voor de bevolking feitelijk op hetzelfde neer komt of men het den laiidbouwer mogelijk maakt zijn taak voort te zetten door hem sttun te verleenen dan wel hem niet in zijn werk fcteunt doch hem moet helpen als armlastige het hoofd boven water te houden Ook deze spreker drong aan op verhooging van de exportmogelijkheden en hij oelende kritiek uit op de stelselmatige inperkmg van den veestapel waarbij niet voldoende rekening wordt gehouden met de omstandigheden Ook de heer Weitkamp c h bracht hulde aan den afgetreden mmltter Verschuur Hlj keurde het best dat de buer ondersteund wordt Vroeger was de boer steeds het kind van de rekening en daarom tjehoeft hij nu zelfs niet eens dankbaar te zijn voor de hem verleende hulp daar hij eenlge jaren voor niets heeft moeten werken voor de consumenten die thans moeten opdokken Mogen we dezen spreker gelooven dan zijn er ten gevolge van de slechte economische toestanden voor den landbouw thans geen rijke boeren meer De heer Lovink c h altijd een der meest onverstaanbare sprekers hield een pleidooi voor de veebeperking De heer Vander Sluis s d becijferde den steun aan den landbouw op ongeveer iWO milUoen per jaar Dat Is niet te veel doch verder mag men toch ook niet gaan tefwtjl er zekerheid moet bestaan dat het geld goed wordt besteed Spr achtte niet eiken crisismaatregel onberispelijk met name niet wat betreft de bietencultuur en de veepolltlek Wat dit laatste punt aangaat achtte hij beperking van de melkproductie beter dan het thans gevolgde stelsel van afslachting Teeltbeperklng is inderdaau aanbevelens waardig mits men er rcjtenlng mee houdt dat we er voor ly mets aan he ben Verder klaagde hij er over dat de verleende steun nletJn de eerste plaats aan de boeren en arbeiders doch aan de hypotheekhouders ten goede komt De heer Schllthuis klaagde over de eenzijdige samenstelling der crlsiscomm issies waarin een belangrijker plaats z i behoorde te worden afgestaan aan industrie en handel opdat er betere samenwerking worde verkregen tusschen de verschillende takken van cnze volkswelvaart De heer Zandt St Ger protesteerde tegen de overheld smaatregelen die den boer geen baas In eigen zaken meer laten zijn Daarbij achtte hij betere voorJicutmg gewenscht omdat de boeren nu aikwljls niet begrijpen waarom het gaat De heer Van Rappard lib drong In het bijzonder er op aan dat de ontduiking van crisismaatregelen sterker zal worden tegengegaan De laatste spreker van gisteren de heer Vander Weyden r k drong aan op meer steun voor de pachtboeren en op bevordering van den groen tenteelt Vandaag voortzetting De Eerste Kamef heeft een korte avondvergadering gehouden ter afdoeninjï van eenige naturalisaties en een p aar kleinere wetsontwerpen GEMENG DE BERICHTEN Een roofmoord nabij Obs Een doode een ernstig gewonde Hedennacht is te Oole nabij Oss een gruwelijke misdaad gepleegd waarbij een man is gedood en een ander ernstig Is gewond Het betreft wederom een roofoverval zooals er in den laatsten tijd In de omgeving van Oss reeds meermalen zljn gepleegd Te omstreeks 1 uur werden de gebroeders P en A Verhoeven die slechts met hun belden een huls bewonen door een drietal mannen overvallen terwijl zij rUStiff tP Rlona 1 ciety iHiue lo uit s izoei voor het Palace Hotel een Roemeensch mu ziek ensemble geëngageerd onder leiding van den wereldberoemden zigeuserprim s Todose Iliescu Op 21 Juni a a zal in het Solarium een show van badcostuums en strandpyama s gehouden worden waarop de nieuwste creaties BuUen worden gelanceerd tenvyl in et volle seizoen een groot strandpyamacon cours zal worden georganiseerd waarvoor de mondaine eritourage van het Solarium een passenden achtergrond zal vormen In het Kurhaus Hotel worden dezen zomer verscheidene congresseïi gehouden Vastgesteld zyn reeds 23 24 Mei Banket j Artsen Automobilisten Congres 7 8 Juni 3e Nederlansche Keclame Congres 4 6 Juli c ongre9 Union des Foires Internationales In het a S zomerseizoen zal in Hotel Kurhaus des middags en des avonds van 2 30 6 en van 8 12 uur te beginnen op een nader te bepalen datum in Juni gelegenheid gegeven worden tot bridgen onder leiding van den heer A P Post Het ensemble Pege dat ook dit aeizoeïi weder is geëngageerd zorgt voor aangename en beschaafde muziek in hotel en bar In tagenstelling met de loopen te geruchten wordt het Oranje Hotel dit jaar nog niet als flat geëxploiteeni In 19U bluft het Or je Hotel zeker nog hotel en restaurant Het wordt op 22 Junt a s geepend Het Bridge Concours van den Nederlandachen BridgefDond dat de traditie der laatste jaren getrouw s zomers te Scheveningen wordt gehouden zal dit seizoen in hetOranje Hotel plaats hebben en wel op 2 i en 24 Juni a S terwyl de Maatschappy voorTandheelkunde in den aanvang van het seizoen in dit hotel haar jaarlyksche algemeene vergadering houdt TegelÜ k met het Oranje Hotel komt het Savoy Hotel in bedryf Reeds met Pinksteren zullen de eerste Concert Variété voorstellingeïi in het Paviljoen op de Pier worden gegeven doch na de Pinksterdagen worden deze onderbroken om op Vrijdag 15 Juni weer voortgezet te worden De diverse variété voorstellingen worden zooals gewoonlyk weer door Max van Gelder gebracht terwyl voor de muzikale verzorging wederom het orkest Limbach ia geëngageerd In het intieme Kurhaus Cabaret op het ïever8 Deynootplein zal ook dezen zomer Louis Etevids met oude en met véél nieuwe liedjes triwnfen vieren Van a s 15 Juni af zal hy den bezoekers van dit cabaret zyn afwisselftnde internationale programma brengeïï Hoofdzakelyk met medewerking van Nederlandflche artisten wier artistiek prestaties niet zullen onderdoet voor die van hunne bidtenlandsche collega s Ook voor het Palais de Danse dat 29 Juni open sraat is in tegenstelling met de traditie der laatste jaren een HoUandsche band geëngageerd bestaande uit dertien perso i Sla naar de mestvaalt Op de groen ten veiling te Venio ztjn tengevolge van de stopzetting van de In i 4 voer van sla In Duitschland van de 2S X overval en terwijl zü Olsten sla welke waren aangevoerd 220 rustig te Slapen lagen Wat er precies mestvaalt gebracht Men gebeurd is Is nog niet bekend maar er j minimum botf van 50 cent per heeft een hevige vechtpartü nlaat U6 ei DCkend maar e heeft een hevige vechtpartij plaats gehad waarbij A Verhoevan met een Ijzer werd doodgeslagen en zijn broer ernstige verwondingen bekwam T Verhoeven heeft nog luid om hulp geroepen maar zijn keel werd dichtgeknepen De mannen bonden hem aan handen en voeten aan zijn broer vast en stopten hem een prop in den mond Daarna hebben de Inbrekers het heele huisje doorzocht Hun bult bestond slechts uit f 4ü De broers Verhoeven zijn arme menschen zy bezitten slechts een koe Toen de roovers waren verdwenen heeft P Verhoeven zich kunnen bevrijden en Is aan de buren gaan zeggen dat zijn broer vermoord was Direct Is polltiehulp TWEEDE KAMEB Dee landbouw en de crisis Hulde aan Minister Verschuur Na een korte rustpoos Is de Tweede Kamer weder bueengekomen ter behandeling In de eerste plaats van de begrootir g van het Landbouwcrisisfonds voor 1953 pn 1934 Minister Verschuur heeft de openbare behandeling nog voorbereid door de Memorie van Antwoord te onderteekenen doch de behandeling Is kwamen er gisteren tien aan het woord Van de zestien leden die zich als spreker hadden doen Inschrijven en die elk een half uur spreektijd hadden gekregen kwam er gisteren tien aan hét woord De heer lK uwep lib was van oordeel dat de prijzen van de landbouwproducten DoodelUk ongeval in den Haag Wielrijder in botsing gekomen met een tram Zondagochtend omstreeks 9 uur heeft op den hoek Valllantla an en Hoefkade te sOravenhage een aanrijding plaats gehad tusschen een tramrytulg van lyn J3 en een rijwiel bestuurd door den 24jarigen H B T uit de Pahrenheltstraat De wleirljder bekwam een schedelbaslstractuur en werd door den geneeskundlgen dienst naar het ziekenhuis aan den Zuldwal overgebracht waar hIJ kort na aankomst overleed geëngageerd H0NIG S BOÜILLONBLOIOES thqns d voorl®cl nen in totaal inclusief den leider en een zangeres onder leiing van den heer Melle Weerama in Amsterdam en by jazzliefheb bera geen onbekende Om toch het jntemationalö cachet van een moderne dancing te behouden introduceert de Maatschappij tevens een Argentijnsche tangoband n l Salvador Pizarro y SU orquesta argentina welk ensemble gedurende de geheele seizoenexploitatie van het Palais de Danse d i van 29 J uni tot en met 2 September a s ia geëngageerd Dit zal de eerste maal zijn dat een tangoband met volledige origineele Argentyn ache bezettiTig in een HoUandsch dansetablissement optreedt Als extra attractii komen er de Fransche pianisten en chansonniers Gilles et Julien gedurende de periode van 29 Juni tot en met 12 Juli en verdere attracties als eerste klas dansparen enz zyn geëngageerd om de pauzen tusschen de dansnummers aan te vullen Omtrent het a a badseizoen kan worden medegedeeld dat de buitenbaden 18 Mei s s zullen worden geopend en evenals het vorige seizoen op werkdagen van 7 30 18 30 uur en op Zon en feestdagen van 7 30 16 uur voor het publiek toegankelyk zuilen zijn Tegelyk met de buitenbaden komt ook het Paviljoen op hei Badatrand in bedryf Omtrent het kurzaal programma dat de Maatschappij Zeebad Scheveningen dit seizoen zial brengen kunnen wij het volgende mededeelen Zooals reeds bekend is zal het populaire ResidentieOrkest ook dit seizoen het podium van de Kurzaal bezetten om onder de meesterlijke leiding van Carl Schuricht en Ignaz Neumark den bezoekers der Kitrzaal ooncerten steeds het beste op muzikaal gebied te geven Op de programma s der Kurzaalconcer ten zullen ook dit seizoen weer klinkende namen van beroemde solisten prykenl Ook de Muze der Lichte Kunst wordt in de Kurzaal gediend Wy noemen op dit gebied de Kentucky Singers die dit seizoen h Scheveningen zullen optreden verder een gioot internationaal Tazz ConcOurs terwijl de directie met vele artisten w o de Comedian Harmonists Sophie Tucker Mille Brothers LucienTie Boyer Marie Dubas en andere Fransche cabaretsterren voorts met sterren van bet witte doek als Hans Alhers iiing Crosby e a in bespreking is Als oude bekenden van het afgeloopen winterseizoen in de residentie zullen de Kurzaal bezoekers diverse artisten der ItaIjaanache Opera kunnen begroeten die ook dezen zomer hun traditioneele concert spectacle coupé in de Kurzaal zulle geven Tevens staat een operette avond ondef leiding van Hans Lichtenstein op het programma terwyl met de beroemde Spaanüche danseres La Argentina momentefl nog onderhandeld wordt Als verdere attraclaes noemen yfe een groote danaconcours een herhaling van het in l iiS geintroducfcerde Boerenbal en t Zuterdagsche bioscoopvoorstellingen waar diverse filmschlagers zullen worden vertoond Ook de jeugd wordt niet vergeten Onder leiding van den bekenden Henri Nolles lui Itn ook dit seizoen weer kindermatinée s in de Kurzaal gegeven worden terwyl op het strand a8ntrekkel jke wedstrijden voor het jonge volkje zullen worden georganiseerj Vóór den aanvang van het eigeniyke concertseizoen dat op 15 Juni a 8 opent wurden in de Kurzaal diverse interessante tentoonstellingen gehouden o a op 26 en 2 Mei a s een katten tentoonstelli ng Voor de a s Pinksterdagen wacht de Kurzaal bezoekers een speciale verrassing Op Zaterdagavond 19 Mei en op Pmksterzondag 20 Mei waarop een middag en een avondvoorstelling gegeven worden zullen in tk Kurzaal Keinhardt Festspiele plaats vinden Onder persoonlijke leiding van Max Keinhardt zal Pirandello s Sechs Personen suchen einen Autor opgevoerd worden waaraan de geheele Weensche troep van de vorige Keinhaidttoumée nog voldoende bekend zal medewerken Ook buiten de Kurzaal zal an het a 9 seizoen voor het noodige vertier gezorgd woraen Militaire taptoe s zullen hun vrooiykf fanfares doen weerklinken terwyl ook dit seizoen op de Brug tuascheTi bet Kurhaustorras en het Wandelhoofd door de kleine harmoniekapei onder leiding van Henri Zeldenrust muziekuitvoeringen zullen worden gegeven Als Sportieve attracties noemen wy verder een Concours de Carosaerie met sterrit in samenwerking met de KN A C intemafcionaie tenniswedstryden en competi ties op de banen van de M E T S de Courses te Duindigt die behalve op Pinkfitermaandag op alle bondagen tÜd€ais het ScheI veningsche seizoen bezocht kunïien worden goifwedstryden op het terrein der Haagsche Golfclub en het Concours Hippique dat in de tweede helft van Juli op Houtrust gegeven zal worden Dan is er gedacht aan een grootsche feestweek waarin tal van byzondere feestelykheden zouden plaats hebben met als clou een muziekfeest waarby de grootste orkesten uit Londen Parys en Brussel met de Koninklyke Mdlitaire Kapel te samen zouden concerteeren en militaire marschen zouden worden gemaakt door de dentie om de g ache Haagsche bevolfciiig daarin te doen meeleven Maar daarvoor was noodig de afsluiting van den st randboulevard gedurende eenigen tyd en daarvoor bleken bÜ de gemeentelijke overheid overwegende bezwaren te bestaan Dit plan is voor dit jaar mislukt maar de Scheveningsche hoteldirectie heeft het daarom niet uit het hoofd gezet en hoopt het wellicht volgend Jaar nog te kunnen verwetenl llien Schevmingen biedt alles wat n Voorts kan worden medegedeeld dat de nader bekend geworden gegevens betreffende de uitKoraslen der werkloozenzorg ovei 1933 laten becyferen dat het maximum iiÜkssubsidie in de werkloosheidslasten voor 1934 kan worden verhoogd met ƒ 33 Üüu en gebracht van ƒ 329 000 op ƒ 362 000 Verder kan het aandeel der gemeente in de kosten van de Werkverschaftmg Kanaalwerken worden verlaagd op ƒ 4U UUÜ uX ƒ lO OOO lager dan op de begrooting werti geraamd Het totaal dezer voordeden za derhalve by toepassing van het systeem W V S en dank zy bovenvermelde meevalle s stygen tot ƒ 136 000 + ƒ 33 000 ƒ 10 000 === ƒ 179 000 met welk bedrag het subsidie voor den Gemeentelyken Diê isl voyr Maatschappelijk Hulpbetoon zou kunnen worden verhoogd zoodat het z g uitgestooten bedrag met genoemde som zou kunnen worden veriaagd en gebracht van ƒ 290 000 op ƒ 111 000 B en W zyn er van overtuigd by bovtnbedoelde berekeningen niet e gunstigste resultaten te hebben aangenomen De uitkomaten zullen minsten de becyerde besparingen opleveren Het zal den liaad niet verwonderen u deze ernstige overweging afdwingende becyferingen H en W by de beantwooiding van de vragen welke bij de beoordeeling van het systeem W v S tegenover de W V rijzen hebben doen heenatappe over de bezwaren welke ongetwijfeld tegen de uitvoering van werken voor den steun kunnen worden aangevoerd Nader overleg met het betrokken Departement is dan ook gevolgd by welk overleg speciale aandacht is geschonken aan de bovenbedoelde bezwaren welke aan W v S verbonden zyn De arbeidsprestatie bij W V S wordt o a niet zoo goed bevorderd al by W V waarbij een prikkel aanwezig is om met hard werken een hooger loOn te behalen Voorts missen de werkloozen bij V V S de voordeelen der sociale verzekeringen wanneer de Gemeente niet tot vrijwillige verzekering overgaat De besprekingen welke over de middelen tot het ondervangen dier bezwaren werden givoerd en welke o m bestaan kunnen m opvoering van het percentage van den toesiag boven 107r vrywJïiige sociale verzeke ringen ten laste der gemeente en disciplinaire maatregelen tegen geringe arbeidsprestatie hadden tot gevolg dat op adviep van het Departement nader in overweging is genomen een systeem waarbij de bezwalen van W v S worden ondervangen en 1 voordeelen voor de gemeente financién toen bereikt worden Dit systeem komt hierop neer dat de werkperiode by de werkverschaffing wordt b paald op dezelfde wyze als by W v S doch de arbeidsprestatie wordt beloond naar het tarief der Werkverschaffing Steuntrekkers die momenteel bedragen van circa ƒ 10 ontvangen verdienen bij de wi rkverschaffingen loonen welke daar ver boven uitgaan By het nieuwe systeem zullen Ke loonen bij flinke arbeidsprestatie ook nog boven de steunbedragen kunnen worden opgevoerd doch veel meer dan by W v S zal dit van de arbeidsprestatie der te werkgestelden afhangen Feitelijk komt de wijziging in het thans gevolgde systeem der V V dus hierop neer dat de werkperiode wordt bepaald met inachtneming van de behoeften van het ondersteund gezin getoetst aan de bepalingen der steunregeling Dit systeem brengt naast de genoemde voordeelen die van minder toezicht bij de uitvoering behoud van de sociale verzekeringen bovendien tevens behoud van de financieele voordeelen van het systeem W v S welke hiervoren op ƒ 136 000 zyn becijferd voor het jaar 1934 Deze voordeelen worden n l als volgt berekend Het systeem W v S gaf als uitkomst een verlagi ng der uitgaven met ƒ 136 000 De eemge factor welke b j vervanging van dit systeem wijziging ondergaat s die welke betrekking heeft opde berekening van het loonbedrag tegenoverhet steunbedrag verhoogd met lO f toLsIag In de plaats van de daarby oecyferde u t gaaf van ƒ lOO OOO steun + ƒ 10 00 1 toeslag + ƒ 10 000 sociale verzekering of totaal ƒ 120 000 komt dan 30U werkuren x ƒ 0 35 baaisuurloon dat gemiddelde loonuitkomst wordt aangenomen ia ƒ 105 000 h ƒ 10 000 sociale verzekeringen of totaal ƒ 115 000 Alle overige factoren kunnen ongewijzigti blyven zoodat het nieuwe systeem W V zelfs nog een voordeel opleveren zal van ƒ 5000 te vermeerderen met het Rijkssubsidie in de kosten van de sociale verzekeringen welke bij W V verplicht zyn en waarin het Rjjk alsdan ook subsidieert en met het Rijkssubsidie in de loonen van de te werkgestelde niet crisiswerkloozen die by W V S bulten de subsidieregeling vallen De financieele positie der Gemeente en de gevolgen welke daaruit voor aUe ingezetenen voortvloeien noodzaken et toe om alle maatregelen welke dien toeatand kuni n verbeteren te bevorderen j ik al schijnen Meraan beziyaren van anderen dan fiiiancieelon aard te zijn verbonden B en W hebben gemeend tnans een methode daarvoor te hebben gevonden op het rei ied van de werkloozenzorg en besloten in overleg met het Departement vait Sociale Zaken tot toepissing vau dezen nieuwen vorm van werkverschaffing bg ile uitvoering van den aanlep van den Parallelweg c a over te gaan Bq de bin ienkort te behandelen wijz ging der begrooting Voor 194 jullen B en W de gevolgen dezer nieuwe methode verwerken Hinderwet Burgemeester en Wethouders brengen ter alg meene Itenni t dat op de Secretarie ter visie is gelegd een vferzoek met bylagen van het Gemeentebestuur van Gouda om vergunning tot het oprichten van een pompgemaal in den Oostpolder in Schieland en het hebben daarin van 1 electromotor van 15 P K voor het dryven van een schroefpMUp in bet perceel gelegen Tiendweg naby den Broekweg kadastraal bekend sectie i no 1340 Op Dinsdag 29 Mei 1934 des namiddags ten 2 ure zal op het Raadhuis gelegenheid zyn om bezwaren tegen de gevraagde vergunning m te brengen De Pelikaan avond Heden in den SchouwburK riL i reaKaaii coiiute üeeit ons meüe gueae iiooy te neDDcn dat üe bijeenkomsi weiite neuenavona in den Sciiouwburg woiut genouaen waarop üe directeur der j j ivi oe heer a Plesman en de Indlevt egers a viruiy en P öoer zullen verttiien van den viiegtocnt JNederiandmaie waarbij de lUm hun verhaal zal luusu teren leen zoo groote belangstelling zaï hebben dat de Schouwburg geheet feevuid zal zijn Wie belang stelt in onze nationale luchtvaart in de ontwikKeling van iiet vllegwezen dat van zoo groote beteektnis Is geworden moet deze bijeenkomst zeker niet verzuimen iiooais IS meaegedeeld lieett deze bijeenkomst ten doel steun te verleenen aan het Nationaal Luchtvaartionds dat ts opgericht als een hulde aan de vliegers üie op zoo kranige wijze de uit en thuisviucht Nederiandlndle hebben volbracht Dit ionds Is beöoeld cm de nationale luchtvaart op hoog peil te houden door steun te geven aan alle pogingen van wetenschappelijken technlschen aard die tot verbetering van de luchtvaart kunnen strekken Het gaat hier dus niet om indlvldueele belangen maar om een werkelijk nationaal belang Zaterdag a s zal daarvoor zooals reeds Is gemeld een collecte worden gehouüen Het Comité heelt daarvoor nog hulp noodig o a een êiantal collectrices en collectanten Waar het hlfer een nationale zaak geldt verzoekt het Comité teder die zich voor het collecteeren voor dit doel beschikbaar kan stellen zich daarvoor 6p te geven bij den heer A Quant Qie de regeling der collecte op zich heeft willen nemen Als attractie kan het Comité aan twee der coUectitces collectanten bij loting te wijzen een gratis rondvlucht boven Rotterdam en omgeving aanbieden Uitslag verkooping gehouden door Notaris J van Kranenburg Bij de Maandag door notaris J v Kranenburg in Hotel de Zalm gehouden verlooping zijn koopers geworden van het heerenhuia met erf aan de Krugerlaaii no 6 W de Wya voor ƒ 4700 van het woonhuis en erf aan den Bleekerssingel no 81 C v Bjiren voor ƒ 1500 van het koffiehuis en erf aan den Bleekerssingel no 82 E Radix voor ƒ 2250 van het pakhuis en erf aan de Boelekadc achter het vorige perceel a v Mensch Pzn voor ƒ 1100 van het woonhuis en erf aan de BockenUirgstraat 65 C A W SJruyt voor ƒ 2640 van het woonhuis en erf Van de C Ketelstraat 34 A V Hermenet voor ƒ 2730 van het woonhuis met erf aan de Baanstraat 42 C A v Preyeft voor ƒ 7O0 Het winkelhuis met erf en winkelinventaria in de Prina Hendrikstraat 58 werd opgehouden De Santoa wc tryden in de Soc de Béunie N H R y behaalt den Isten prijs Maandagavond euidigde bovengenoemdewedstrijd waarmede de R K B met medewerking van Onder Ons Gouda e iisteentje heeft bygedragen in de liefdadigheid f De uitslagen zyn 1ste Vyf talen ie prys NJI R V I Rotterdam 2V1 47 tr 2de pr Alle Neune i Rotterdam 271 43 tr 3e pr A D O I Rotterdam 244 43 tr 4e pr Onder Ons I Giouda 244 42 tr 2de Vyftailen ie pr Onder Ons II Gouda 240 2e pr A D O Il Rotterdam 238 Santos wedstryd 1 J v Onlangs Sr Rotterdam 70 2 C A v Westdorp Schoonhoven 68 3 W v Ginneken R dam 64 2x9 4 Martinot R dam 64 1x9 5 mr C Jonker Gouda 6 6 Mevr Westdorp Schoonhoven 63 7 E v Dyk Schoonhoven 62 8 Langermans Schiedam 60 Vrye Baanwedstryd 1 W v Ginneken R dam 43 2 B Bouman Schiedam 42 2 x 35 34 3 E Jaspers Gouda 42 2 x 35 33 4 A Veldkamp Gouda 41 33 5 Strack v Schijndel R dam 41 6 dr Ousting Gouda 40 7 mevr Frima R dam 39 37 8 mr C Jonker Gouda 39 Dameswedstrijd 1 mevr Frima R dam 2 X 38 2 mevr Martinot R dam 36 3 mevr Ten Have R dam 35 extra prys mej V Loon en mej Kroft Gouda I een woord van den voorzitter van iOnder Ons den heer E van Straften reikte de voorzitter van de R K B de heer C v d Graaf de pryzen uit waarop de voorzitter van het Santo6 k mité allen dankte voor wat zij gedaan hebben voor het mooie doel Op Eerste Pinksterdag per autocar naar Antwerpen De firma Gebr van Gog die zoovele malen met succes met zyn mooi ingerichte autocars uitstapjes onderneemt zal op Eerste Pinksterdag een tour maken naar Antwerpen Een bezoek zal worden gebracht aan de stad Antwerpen en zijn vele bezienswaardigheden o a ook aan de Scheide tunnel Voor deze reis heeft men geen pa noodig De inschryving voor deelname aan deze tour stuit Vrydag 18 Moi te 8 uur Men geve zich dus terstond op aan den heer de Knegt Nieuwe Haven 127 Voor meerdere byzon lerheden xle me de betreffende advertentie Afseheidwoncert in de St Janskerk ten bate van de restauratie der kerkramen wy vestigen hier nog even de aandacht op het Afacheidsconcert van den Muzikalen Kring op Donderdag a 8 r 4 Zooals bekend zijn de uitvoerenden de heer Ir J h A Cujt erus de heer H de Man en het Goudsche V C J koor onder leidiiig van den heer Cuperua De opbrengst komt ten goede aan de ra men in de St Janskerk Upentng Het Parfumeriohuis De heer J C M Specht opent morgen 111 tiet pand Markt 19 een nieuwe winkel Hel Pjrfumeriehuis genaamd In dit parfumerlehuis zal men in hooid zaak de heerlykste parfumeriën aantreffen maar ook zullen toiie artikelen en hynute lén in ruime mate aanwezig zyn Wij vestigen gaarne de aandacht op de betref f eüiL a lvertentie in dit nummer en wenschen den heer Specht succes in zaken toe Een handleiding voor het zwemmen van de Tweka f a brieken De Twekafabrieken te Geldrop hebbe i een aardig boekje het licht doen zien een geïllustreerde handleiding voor hel zwermen Het boekje is samengesteld door dei heer S P J Borsten men kan er uit leercii hoe men moet zwemmen de verschillende slagen als schoolslag crawslag en rugsiaj en nog veel meer wetenswaardigheden van deze ideaie sport Deze handleiding wordt met een tubo Kedele s huidcrème gratis ter beschikking gesteld bij aankoop van een Tweka badp Voor meerdere bijzollderheden verwijzen wijt naar de betreffende advertentie van he Modehuis H C Weming aan de Markt al hier Agenda K Wei geb Daniel 8 uur cursus E H B C leiuer Ur C v Elk ifi Mei Nieuwe Schouwburg 8 uur Pelikaan Comité n Mei Shi uur Sint Janskerk Afscheidsconcert Muzikale Kring te geven door hetV CJ koor onder leiding van Ir J L A Cuperus ib Mei T ii uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraad i i Mei geb Daniël 8 uur cursus E H B O Dr J Bik 24 Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg Fritz Hirsch Operette 21 Mei Roei en Zeilvereen Gouda Clubgebouw Reeuwyk Ledenvergadering Apotheken De apotheek van den heer P W r Gouwe 135 s tot en met 18 Mei beneWtis den daarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter alleert voor recepten LIITDKN OMTUKK BODEGRAVEN Kynkring van Volksonderwijs Te Nieuwveen heeft de Rynkring van Volksonderwijs een vergadering gehouden welke zeer druk bezocht was en pl m 120O leden vertegenwoordigd waren By het openingswoord druicte de voorzitter de heer J Beijen er zijn spijt over uit dat de Regee ring wèl groote bezuinigingen toepast oji het openbaar onderwys maar tot heden het bijzonder onderwys hoegenaamd niets met ingrijpende bezuinigingen te maken heeft gehad Applaus De notulen en het bijzonder uitgebreidt jaarverslag van den secretaris werden bij acclamatie goedgekeurd Het 20 jarig bestaan enkele maanden geleden herdacht werd nogmaals besproken De rekening van den pennmgmeester over het afgelooiK i jaar sluitende met een batig saldo werd goedgekeurd De voorzitter heeft ontslag aangekondigd wegens te drukke bezigheden en de pogingen hem op dit besluit terug te doen komen waren tevergeefs In zijn plaat werd gekozeïi de heer A Schuling te Bod graven De heer Beyen werd met alg stemmen tot eere voorzitter gekozen Uit de besprekingen bleek dat in 5 gemeenten in den laatsten tyd een openbare school is opgeheven Nieuwkoop Hoogmade De Kaag Hazerswoude en Alphen waardoor byna alle leerlingen daarvan noodgedwongen thans onderwijs moeten volgen o bijzondere scholen omdat e afstand om een andere openbare school te bezoeken veel te groot is Verschillende huishoudelijke zaken werden behandeld en afgedaan R nïn viKKU S Programma voor heden Hilversum 5 3ü Concert door de Flierefluiters e OSGramoioon 6 40Sportc serle door A F Muller 7 X Concert door een Trio 7 45 Sportcauserie door H A Meerum Terwogt 8 ü S O S berichten Nieuwsberichten en Varia 8 15 Bonte avond 11 15 Gramofoon Huizen 5 0ü Kinderuurtje 600 Gramofoon 6 15 De positie en de beteekenis der Chr Bewaarschool in dezen crisistijd door Joh Zuidmeer 6 30 Onderwijsfonds voor de Binnenvaart 7 00 Nieuwsberichten 7 JS Gramofoon 7 30 Landbouwhalfuurtje Het openen der rekeningen door G W Kaemingh 8 00 Uitzending van gewijde muziek uit de Groote Kerk te Arnhem 9 30 Cyclus beroepskeuze V De toekomst van den Gref Theoloog door Prof Dr K Schiller 10 O Vaz DIaa lO lO Gramofoon RECïA AKEN Orertredlng Crlsisziiivelwet In een zaak van C W v O 25 jaar te Gouda appellant van een Overtreding Vleeschkeurïngswet In een zaak van C ÏJ v K 24 Jaar koopman te Ouderkerk a d IJssel appellant van een vonnis van den kantonrechter te Gouda waarbij hij wegens overtreding van de Vleeschkeurlngswet verdachte had zonder daartoe vergunning te hebben een geit geslacht was veroordeeld tot ƒ 50 boete subs m dagen hechtenis heelt de rechtbank het vonnis bevestigd doch de straf verminderd ot ƒ 25 boete subs lO dagen Overtreding art Ai5a In een zaak van F J K 20 jaar timmerman te Gouda appellant van een vonnis van den kantonrechter te Gouda waarbij hij wegens overtreding van art 45ba van het W v S verdachte had op zijn nets een drle pljlen vlag meegevoerd was veroordeeld tot ƒ 4 boete subs 1 dag hechtenis heeft de rechtbank het vonnis bevestigd Overtreding LandbouwerisiMuivelwet In een zaak van C P 3ü jaar grossier in suiker te Gouda appellant van een vonnis van den kantonrechter aldaar waarbij hij wegens overtreding van de Landbouwcrlslszuivelwet verdachte had verzuimd aangUte te doen van een voorraad suiker bij het in werking treden van de daarop ingestelde cnsishetfing was veroordeeld tot f ia boete subs i dagen hechtenis heelt de rechtbank het vonnis vernietigd en opnieuw lechtdoende verdachte tot dezellde straf veroordeeld w ie NEDERL STAATSLOTERIJ 5i klasse Trekking van Woensdag 16 Mei Hooge prijzen ƒ lOOO 4186 6618 9941 UO IS 18463 ƒ 400 4877 1M62 12443 ƒ 200 12373 13314 14948 16873 18163 ƒ 100 527 1896 2013 2660 3157 6046 8119 11027 14441 14612 19286 20204 Pryzen van ƒ 70 73 104 159 641 682 784 887 943 1198 1360 1548 1574 176b 1844 2183 2226 2271 2339 2460 2474 2531 2556 2739 2776 2937 2985 3094 3311 3315 3456 8683 3759 4064 4129 4252 4333 4483 5088 5175 5217 5235 5328 S360 54 2 5507 5598 5625 5825 6097 6181 6229 6300 6710 6840 7011 7210 7405 7678 7762 7792 7867 7886 8025 807S 8246 8286 8409 8448 8540 8638 8928 9075 9246 9373 9722 9777 9838 9846 10097 10127 10176 10316 10342 10418 10453 10635 10544 10692 10695 10762 11072 11454 11646 11691 11776 11815 11831 11850 11856 11948 12223 12551 12676 12789 12897 12948 12992 12998 13148 13370 13401 13561 13608 13770 14077 14179 14182 14186 14392 14481 14503 14579 14588 14616 14779 14926 14961 15012 15016 I0O57 16160 15662 15726 15761 15956 16164 16327 16440 16454 16498 16638 1672 P 16723 16748 16764 16790 16863 16905 16951 16997 17031 17060 172Ö8 17269 17615 178lS 1860r 18614 18651 19111 19247 19447 19500 19551 19582 19601 19655 19792 19842 1994 9 1 910 203il2 20355 20596 20701 20835 20897 20962 21000 MAKliïUEKlCHTEN Kaasmarkt Woerden 16 Mei Aangevoerd 400 partijen Prijzen te kW m r m ƒ 18 20 2e kw m r m ƒ 15 17 Handel matig Beurs an Amsterdam WISSELKÜEKSEN 15 Mei 16 Mei Officieel Londen 7 53 7 55J Berlijn Sü m 58 30 Parijs 9 73i 9 73J Brussel M 4Si 54 47 Zwitserland IT SSi 47 95 Kopenhagen 33 65 33 65 etockholm 38 85 58 85 dslo 37 65 37 86 New York 147 1 47 Niet oïllcieel Praag 615 6 15 Milaan iü f 5 12 55 Madrid 20 22 2ü 22i Beursoverzicht De vaste houding van Wailstreet had vandaag geen invloed op de Amsterdarasche beurs Er was weinig handel en het gebrek aan ondernemingslust maakte dat ü koersen op een verlaagd niveau kwamen voor de rubberaandeelen was de stemming flauw Amsterdam rubbers verloren 2 pet de minder courante soorten boden weerstand doch hepen later terug Philips openden 3i pet lager maar een gedeelte van het verlies kon later weer worden ingehaald UniUners stelden zich 1 pet beneden de vorige koersen Aku s aan den vasten kant Nederl Ford werden Iets hooger afgedaan Van Suikerwaarden golden H V A s eenige procenten lager ook de overige soorten hadden een klein verlies te Inoasseeren Van de Tabakken daalden Oude Dell met 2 pet Deh Batavla en Sencmbahs konden zich goed handhaven Petroleum ongeanimeerd Kon Olie openden 1 i procent lager waarna eenig herstel üitrad Scheepvaarten buiten da attentie terwijl Redjangs eenig aanbod te vw werken kregen Het fonds liep 2 pet teiug Amerikaansche fondsen waren goed prijshoudend zond r meer DuUsche obligaties konden zich handhaven Youngleening Rat aanvankelijk een koerswinst te zien later werd de stemming zwakker Nederl Staatsschuld was vast speciaal oude schuld De H pet leening steetr tot ogj IcADIÜ TELRGRAFiSCH WEERBERICHT 16 Mei Hoogste stand 771 o te Tsaf jord Laagste stand 741 9 te Shields Verwachting Krachtige tot matige zuid westelijke tot noord westelijke wind Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen Waarschijnlijk regenbuien mogelijk iets kouder