Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1934

18609 Dondepdaii 17 Mei 1984 78 Jaargang Nog is betoiettelaat Tot Pinksteren kunt U nog profiteeren van onze geschenken ter gelegenheid van de Opening van ons 4de magazijn Zaterdag 19 Mei onherroepelijk de laatste dag LIJNKAMP neemt echter aan dat ook het meerendeel van de In de mün opgesloten mijnmerkers als verloren moeten worden be schouwd De tot dusver geborgen lijkenzijn vrijwel geheel onherkenbaar Demün brandt Het bergingswerk is tengevolge van de hitte en het ultstroomendegas buitengewoon moeilijk Een uur voorhet uitbreken van de catastrophe hadnog een mijninspectie plaats gevondenwaarbij echter niets bij ondert was vastgesteld Volgens de laatste berekeningmoeten 56 mijnwerkers Ingesloten zijnj j NGIitdVND Over den Oceaan Niet in Itahe maai in Ierland I aangekomen Het vUegtmg Leonardo da Vinci met den itaUaansch Amerikaanschen pUoot SabeUi en den Amerikaanschen vlieger I Pond dat eergisteren van het Bennett lieËveld taij New York vertrok voor een Oeeaanvlucht naai Rome is Dinsdag avond te A uur te Moy in het graal schap Clare in Ierland geland De beide vliegers zijn i3 uur in de lucht geweest Tengevolge van het slechte weer hebben zi 1 uur blind moeten vliegen en ten biotte dwong een motorpanne hen oij Moy te landen Zij stelden zich onmld dellijk in verbinding met het vliegveld Baldonnel vanwaar mecaniciens naar Moy zijn vertrokken om het defect te herstellen De vliegers zullen nog in den loop van den nacht hun tocht voortzet ten Bi de landing geraakte het vliegtuig in een sloot waardoor het onderstel werd beschadigd De vliegers zelï bleven ech ter ongedeerd Donderdag 17 Mei OPENING van Het Parfumeriehuis Markt tS Meest gesorteerd magazijn in Toiletartikelen Parfumeriën Byouterjën J C M SPECHT Het Verkeersfonds I Regeering verdedigt hel j Hefesontwerp i Verschener is de Memon van Ant woord op t vocrlocpig verslag der Twee de Kamer betreifende het wetsontwerp tot instelling van een verkeeislonds WÜ ontieenen eraan I Dat het wetsontwerp de richting waarin de cooilnatie moet worden gezochtniet aangeeft is toe te schrijven aan denopzet van dit ontwerp dat voorshandsniet meer geeft dan een verzamelendoverzicht van wat het verkeer aan hetRijk kost een verhoogmg der motorrijtulgenbelasting en de instelling vEin eenambtelijke commissie De regeering deeltnu mede voorop te stellen dat de volgende beginselen voor een goede regelingvan het verkeerswezen moeten wordengevolgd 1 Het verkeerswezen van een land moet als een éénheid woraeh gezien en behandeld i Bij de inrichting en regeling van het vervoer moet het algemeen belang voor oogen worden gehouden 3 De verkeersmiddelen moeten volgens N V Utrechtsche Hyp ottieekbank UTREOHT Pandbrieven f64 000 000 Reserves fj 8 3 268 44 DE BANK stelt beschikbaar a lo pandbpleven d 99 1 in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG U LOOPT blindelings gevaar zoo niet twee van mijn vrienden n pret tigen dag hebben gehad In elk geval zou mijn aanwezigheid je waarschijnlijk van de kans hebben berooid faibyl Brayshaw van een woedenden stier te redden De komst van Sir Percy maakte een einde aan hun gesprek hij vond blijk baar dat het vertrouwelijk onderhoud nu lang genoeg geduurd had j Richard was niet rouwig om de stoor nis hij voelde zich in een scheeve positie gedrongen Hij had een buitengewoon I eerlijk karakter en Marions insinuaties voor zoover ze Sibyl betroffen hinderden j hem Hij was zich bewust dat zijn nicht I een tp scherp verstand 1 ad n i ir zijn smaak haar schoonheid de onmisken bare bekoring die van haar uitging wer den geneutriliseerd door iets ondefini eerbaars dat de gedachte wekte aan een j rol spelen zich achter een masker ver bergpn Richard kon thans niet meer I blind zlln voor de diepere bedoeling die in haar wonrden school al zou deze hem 1 zonder de historie met Desbrook waar schijnlijk met zoo spoedig duidelijk zijn geworden Dat Marlon fel begeerde om j meesteres van Gresford Chase te worden was aan geen twijfel meer onderhevig En terwijl deze gedachte zich In zijn her ïens vastzette bleef er in een eenvoudi gen ongecompliceei den gee it als de zü I nen geen ruin te meer voor de vraag ot I ze tegelijkertijd ook mir of meer verheid I op hem was Alleen Haasaiijn biedt U zekerheid Wanneer U gev one azijn koopt zelfs al wordt deze gepasteuriseerd in lesschen verkocht loopt U blindelings gevaar tegelijk met deze azijn tallooze ongerechtigheden naar binnen te krijgen waaronder de zeer schadelijke aztjn aaltjei SkKhts bij BOOG AZIJN behoeft U hiervoor niet bang te zijn want BOOG AZIJN IS een reincultuurproduct dwz reeds vóór het sterilisatie proces bevat deze azijn absoluut geen schadelijke bestanddeelen Dringt er dus bij Uw leverancier op aan uitsluitend BOOG AZUN Ie ontvangen Wordt vervolgd 1 000 V IWAft AZIJNFASmiKBN MV HAARI AZUN tW ft AZIjNFASmiKIN MV HAARL IstB Pinksterdag oaar intvferpeo Nog enkele plaatsen WAAROM MAGGI Omdat de producten der Fabriek van Magiji s Voe dingsmiddeltn Ie Amsler dam zich tienlallen jaren m nonderdduiienden gezinnen als de bcble op liun gebied hebben doen kennen Daaroni kan men gerust neggen DE NAAM MAGGI IS HET MERK VAN KWALITEIT Vertrek 7 15 vanaf Stadhuis Scheldetunnel en stad zien Buitengewone aanbieding f 3 98 Grenskosten enz inbegrepen Geen pas noodig Inschrijving voor deze reis sluit beslist Vrijdag IS Mei des avonds 8 uur Bespreken M DE KNEGT Nieuwe Haven 127 DONDERDAGMipDAG van 2 b uu Slapendl Medium Mevr WERKHOVEN WiU ü vermageren Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht ZONDER baden dieet of geneesmiddelen Uitwendig en on schadelyk Resultaat na Gen dag zicht baai Vraagt giatis aanwijzingen en leferenties aan Mevr COLENBRANDER P Langenduksti 54hs voorh Overtoom 445b Amsterdam W vooi alle geheime zaken koo ook vooi wei pen en photo s Ziet ook Uw Wezondheid Pension WESTHAVEN 19 GOUDA OMZETBELASTING Het is HET GEMAKKELIJKST Het is HET EENVOUDIGST tiet is HET VOORÖEELIGSl wanneer U m meerp ere bladen advertentien hebt te plaatsen hètzij nier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan Bestelorders met firmanaam ingedrukt los zoowel als m bloc vorm worden vlug en tot billijken prijs geleverd door Drukkerü A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA TEL 2745 toezendt aan het tengevolgevjn plolselinge afkoeling ASPIRIN hdptsfeedsjr ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zijt dan m eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde pmzen als door de bladen Ül tlult nd varkHIgbaar In de erJinJe bandbuliIei van t t n dl n efanj i kj t van 3 labl i ID di NËDERLANDSCHE VROUWEN gebruiken NEDERLAMDSCH FABRIKAAT GEVEN ARBEID AAN EIGEN VOLK NEERLANDS ZELFWERKEND WASCHMIDDEL NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA liN OMST BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOU AK HAASTBEOTT B NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDLNXVcm i t Dit blad versch jn t dageltiks behalve Zon en Feestdage n ABONNtMENTSPKIJS per kwartaal ƒ 2 24 per week 17 cent met Zondageblail w rtial f 2 90 pet wpeü 22 cent overal waar da bezorging per looper geschiedt FrJ per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT dl CiÜUDA hj onza aienten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze buïeaux z li dagelijks geopend van li uur Admmistratie en Redactie Telefloterc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPBUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgïrmg 1 6 reg als ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van bmten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 25 boalag op den pros Liefdadigheida advertentlen de helft van den prns INGEZONllEN MI1DEDEI UNGEN 1 4 regels ƒ 2 M elke regel meer ƒ O 50 Op de Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen bij contract tot zeei gereduceerden PJUS Groote letters en r aden worden berekend naar plaatsruimte AdverteTitien kunnen worden ingezonden door tosschenkomst van schede Boekhandelaren Advertentieburtaux en onze agenten en moeten daags voor de plaatsing aan het Burtau zan ingekomen tenemde van o pname ver zekerd te zyn He personen van elke politieke richting f van elke godsdienstige gezindte in zich be I at aandacht voor den Volkenbond en zynwerk Op 18 Mei den dag waarop m 1899 0 eerste Vredeu onfeientie werd geoptnd iNiet den deels mislukten arbeid dezer eer ate Vrede conferentie herdenkt de Veietni 1 gmg op dezen Volkenboiidsdag doth wel hetleit dat tengevolge van het houden dezerConfeienties te s Gravenhage Nederlandeen fayzondere plaats op internationaal gebied te vervullen kreeg i Plaats gekenmerkt door het vestigen te y Gravenbage eerst van het Permanente Hof van Arbitrage daarna van het Permanente Hot V internationale Justitie Plaats d e aanleiding geeft om erop te wyzen dat ook in Nederland steun voor de Volken oondsgedachte noodig 13 Noodig r wellicht aan ooit tevoren Juist nu omdat de grondgeda hte van den Volkenbond wordt belaagd en bedreigd en omdat de verwezenlykmg van die ge dachte voor kleme landen nog meer dan voor gr ote een belang van de allergrootste bcteekents vormt 18 Mei Volkenbondsdag wil slechts een organisatie vormen die totaller baat gereed staat de belangen vande samenleving der volkeren te dienen L e Vredesconferenties te s Gravenhnge in I 1899 en 190 gehouden waren een schuchteie eerste prattiSiche poging m die richting I Waren zy beter geslaagd wellicht had veelit ed aan de wereld bespaard kunnen bhjvenDe oorlog heelt de oogen wyd geopend voorde leemte die in het leven der volkerenaanwezig is 1 Zoo kwam als gevolg van den oorlog de 1 Volkenbond tot iatand Vyftien jaren arbeidt 1 deze met wisselend succes En zoozeer zynA y reeds met zyn bestaan vertrouwd dati dt jaarlijks terugkeerende samenkomst I zyner A ssemblce voor ons nieta byzonder I meer mhoudt Terwyl to h vroeger wanneer I internationale conferenties voor zoo gewich I tige dotlemden samenkwamen dit ten a liI tyde erkend werd te zyn een stap op den I weg van een internationalen vooruitgang I Ue Volkenbond is geen Staat boven de Sstaten maar dientengevolge zyn zyne werkraamheden ook wat de leden ervan maken jDe Volkenbond men bedenke het toch wel heeft geen eigen wil en nog minder eigen macht om aan dien wil uitdrukking te geven 1 Jn alle belangryke zaken beslist de Volken I bond met eenheid van stemmen en wie kan I 7ich in de tegenwoordige samenleving van 1 souvereme Staten een andere oplossing den jken Vandaar dat de arbeid van den Vol 1 kenbond teleurstelling heeft gebracht oor 1 al aan degenen die zich nooit hebben gerea I liseerd de geweldig groote moedykheden jdie door den Volkenbond eiken dag ja elk jj uur en elke minuut zouden moeten worden overwonnen De Volkenbond wordt bestuurd door en 1 Raad maar deze Raad is evenmin vry in zyn beslmten als de aarlyksche Assemblee Ln de Volkenbond wordt gediend door een Secretariaat waaraan verbonden zyn man nen en vrouwen van uitnemende bekwaam I beden en van goeden wil maar die ook by de uitoefemng van hun taak gebonden zyn I door wat Assemblee en Raad besluiten of wegens gemis aan eenheid moeten nalaten te besluiten En toch ondanks alle gebreken is het bestaan van den Volkenbond een met ge noeg te waardeeren vooruitgang Zelfs te genover den Volkenbond behoort men billyk te blyven ook m dezen tyd van dagelyks terugkeerende teleurstelling en ontmoedigmg Als men den Volkenbond verwyt dat nog geen ontwapeningsovereenkomst is ge Sloten verwyt dat de economische samen le ing achynbaar hopeloos in de war is verwijt dat het conflict tusschen China en Japan hoezeer ook door den Volkenbond behandeld m de practyk door de macht is bealiat dient men in het oog te houden dat de Volkenbond m de geschiedenis der menschheid die telt by de eeuwen en met by de jaren nog aan den allereersten aan Zy zyn talryk de Nederlandera die de schouders ophalen en zeggen of denken spreek mij met van den Volkenbond want voor zooverre ik ooit in zijn kracht heb ge toofd is mij dat thana onniogelyk Zie naar het lot dat aan de Ontwapemngsconferen tie 13 ten deel gevallen zie haar moeitevol streven om althans eenig resultaat te berei ken en erken de machtelooaheid waartoe de Volkenbond in dit opzicht werd veroor deeld Zie naar den afloop van het conflict tuaschen China en Japan waartegen de Volkenbond wel zyn protest heeft doen hooren maar waarin hy niet heeft kunnen verhin deren dat Mantsjoerye practisch werd ge bied door Japan beïnvloed Zie naar het Saargebied waar ondanks de aanwezigheid vao een Regeenngscommissie van den Vol ktnbond de hartstochten hoQg oplaaien en allemunst de objectieve rust aanwezig is noodig voor eene volksstemming i n volle vryheid Het is volkomen begrypelyk dat men m dezen voor den tydgenoot meer dan ooit te voren chaotischen tyd een dergelijk stand I punt inneemt Maar het staat even vast dat men den goeden gang van zaken in de we reld dien men toch allen wil en behoort te j telpen bevorderen er met mede voonut 1 lirei Wanneer het persoonlyk naby ig gende aangelegenheden betreft moge men j m soortgelyke omstandigheden de neig ng 1 gevoelen om de Behoudere op te halen en j iich m werkelykheid van de zaak verder mets aan te trekken de verstai ge mtiiscii I verwerpt deien impuls byna even snel aN I li i IS opgekomen omdat men weet daarmed Ogen belangen te schaden En de verstandige mensch behoort hetzelfde te doen met verder af hggende belaiigen die ook yn bebchaamd m ieders houdmg tegenover den Volkenbond Want de Volkenbond dit heeft men te be denken ib geen product van den wensch van enkelingen het mogen de vooraanstaand onder de vertegenwoordigers van de grooU en kleine Staten zyn geweest die in 1910 den Volkenbond hebben tot stand gebracht zÜ bouwden op een grondslag reeds eeuwen achtereen gelegd Beuwen achtereen toch I hebben denkers en dichters staatslieden en I economisten ja zelfs krygsheden hun stem j doen liooren ter verdediging van de nood zakelykheid dat een mtemationaal georga TUseerd lichaam de leiding zou nemen by de noftdzakelyke samenwerking der volke ren Naar mate techniek en uitbouw dei samenleving de volken steeda nader tot el kander brachten is de noodzakelykheid ge voeld van een vredelievende samenwerking I De volkeren volgdeTl daa rby de individuen die ook eerst m stammen in steden in raafschapven of hertogdommen vyand tegenover elkander stonden en m den loop der eeuwen zyn vereenigd in nationale Sta ten De Volkenbond heeft geenszins de be doeling een superstaat te stichten maar I ang van het begin stai Dat de ontw kke I 1 Img der gedachten lang iaam en geleidUyk I gaat langzamer m elk geval dan onze tyt 1 van snel voortachrydende techniek kan be 1 denken Niet oor mets heeft de Volken 1 bond deze vyftien jaren gewerkt daar is etn eerbiedwaardige reeks van politieke ge I schillen die middels de i Volkenbond zyn ipgelost daar is werk op sociaal hyg e I nisch humanitair en economisch gebied dat voor alle betrokkenen tan gioot belang is en 18 geweest daar is een internationale faamenwerking m het leten geroepen waar I an de toekomst de vrUchten zal plukken I Men rekent dit wel eens tot het z g n by 1 komstige of secundaire werk van den Vol j kenbond terwyl deze toch pnmair ten doel heeft om den pohtieken vrede te dienen dwz de oorlogsuitbarstingen tusschen de I okeren te voorkomen De Volkenbond jong en dientengevolge zwak instituut nog is met het aangewezen lichaam om den volken het noodige verstandige mzicht by j te brengen BUITENLANDbCH NIEUWS I RANKRIJK I Bayonne weer in opspraak I l raude met postthèques Naar gemeld wordt tieett men in Bay oune een trdude ontdekt Len aantal personen heeft herhaalde uiaien te Hayonne postchèquea van een tiering bedrag aangeboden welke dan te 1 arijs werden geincasaeerü nadat het ingevulde bedrag et een aantal nullen was vermeerderd Twee cheques waarop het bedrag van 5 franc was vergroot tot I Jü iianc zijn in beslag geromen I De politie heeft een jongen man uit I een bekende familie te Bayonne gearres j tterd wiens taak het was de cheques te Parijs in intasseeren I Naar verluidt moet het totaal bedragdat met deze manipulaties werd verdiend in de mUUoenen loopenBLLGIeMijnramp n de Borinage I lientallen mijnwerkt rs omgekomen Uit Bergen in de Bormagc wordt ge meld dat Dinsdag in de kolenmijn Pief de Lambrcchies te Paturages provincie Henegouwen een mijngas ontploffing heeft plaats gevonden waarbij volgens de tot nog toe ontvangen berichten der tig mijnwerkers om het leven zijn gekomen De ontploffing in de mijn in Paturages geschiedde op een diepte van 821 M De gangen zijn met gas gevuld en steen massa s versperren den toegang Op het oogenbllk van het ongeluk bevonden zich 46 arbeiders in de mijn De mijn brandt Reddingskansen gering j In den loop van den nacht zijn vier I gewonden en acht dooden geborgen Men BINNENLAND I Groote en kleine Staten werken in den I Volkenbond samen Wie meent dat daar mede de toestand bereikt is dat er geen verschil meer aanwezig is tusschen deze groote en kleme Staten vergist zich ïn de aamenlevmg der volken zal althans binnen l afzienbaren tyd zoodanig verschil steeds blyven bestaan Maar het behoeft geen aan leiding te geven tot onderdrukking van de kiemen door de grooten van opoffering van hun belangen aan die der grooten Dat i neemt echter weer met weg dat erkend kan worden dat gezien de veel grooter verant woordetykheid die m de internationale sa menlevmg door de gproote Staten gedragen wordt zy ook oTer eemge meerdere N e voegdheden hebben te beschikken Op dien grondblag kan men ttieo tisch en min of meer ideSel gwprofcfflHy bat Pact van Vier gesteld rekenen Op dien grondslag onge i twyfeld werkt de Volkenbond en bereikt I hy niet de resultaten die men tot dusverre vooral m de groote lynen van hem ver wachtte dan ligt dit daaraaii dat de tyden ervoor nog met ryp zyn Dat behoeft geen reden te zyn tot ontmoediging tot teleur I stellmg tot verbittenng Veeleer een reden I om te begrypen dat dit werk krachtigei I moet worden aangepakt dan tot dusverre is I geschied en dat evenmin als de kleine Sta I ten de medewerking der groote kuimen ontI beren het omgekeerde het geval is Neder I land heeft er daarby byzonder op te letttn I üat het 18 het land van Hugo de Groot land 1 met een volkenrechtelyke traditie Het is I geen land va i Hugo de Groot omdat deze groote geest min of meer toevallig op Nf I derlandsch grondgebied werd geboren maar het is land van Hugo de Groot omdat ge heel de positie van Nederland in de ze e tiende eeuw zyn volkaard en tradities m de brachten dat een zoon van dat land de grondlegger van het volkenrecht zou wor den neef den menschen bieden maar al te vaak dingen aan in de verwachting dat hun aanbod niet aal worden aangenomen En als het dan toch gebeurt beteekent dat een vernedering voor de persoon die het aanneemt Nu zul je misschien be grijpen waarom ik er de voorkeur aan gaf me thuis te blijven verkniezen I Haar bittere manier van spreken roer i de hem I Maar m n beste Marlon antwoordde hü in vriendelijk protest Waarom heb je mil er niets van lateft weten dat je zoo dol bent op een jachtnf Dan had ik etn paard uit Starbury laten komer als er in het logement geen beschikbaar was geweest Ik hoop dat een aanbod van mij geen vernedering zou hebben beteekend Een oogenbllk liet ze haar hand ver trouwelijk op de zijne rusten Je mag niet zoo onwelwillend zijndat te veronderstellen Richard En ik ou het heerlijk hebben gevonden meete gaan Maar ik kon je toch moeilijkvragen mi een paard te bezorgen en jijbood het niet aan zoodat er niets andersvoor me opzat me te vermaken met hetzetten van bloemen in alle vazen die ikthuis maar vinden kon Arme Marion Het is meer dan erg Ik schaam mij diep voor mijn gebrek aan I oplettendheid Troost je met de gedachte dat ik niet veel zou hebben bijgedragen tot je I amusement WEta het wederwoord waarin I weer de spottende bitterheid van zooeven 1 klonk Maar ik ben onzelfzuchtig genoeg om me te kunnen verheugen dat een Op den ISen Mei Volkenbondsdag vraagt de Vereemgmg voor Volkenbond en Vrede paard had aangevallen Ik ben overtuigd dat jij het niet zoo ver zou hebben laten komen verklaarde Marion met een licht krullen van haar lip Ik kan er niets aan doen mïiar Ik dacht bi mijzelf of het verhaal niet een beetje opgesierd was op de gewone Brayshaw manier Maar enfin je weet zelf het beste waardoor je je verdienste hik hebt gemaakt 1 Niets om veel drukte ever te maken klonk het bescheiden Manon wendde het gezicht naar hem toe die ietwat schampere uitdrukking lerop was verdwenen Jelui hebt n schitterende dag ge 1 had hé hernam ze op veranderden toon I Je had me wel eens kunnen beklagen dat ik al dat plezier gemist heb Ik vond het heusch Jammer dat Jer niet bij was Zijn stem klemk oprecht 1 Meen Je het werkelijk Er was eenspottende twinkeling maar tegelijk ietsernstig onderzoekends in haul oogen jhaar toon wassen mengeling van dankbaarheid en twljlel De arme Colom bine zal de eerste veertien dagen nog welop stal moeten blijven zegt de veearts Maar daarom had je toch wel kunnen meegaan meende Richard Ik hoor i de van Miss Brayshaw dat ze een ander paard heett aangeboden I Zeker deed ze dat Maar Wat maar Marion haalde de wihouders op Je vindt het niet goed dat ik iets in het nadeel van Je vrienden en speciaal Je gastvrouw eg maar heusch waarde echt mannelljken alkeer om zwak te i lijken De menachen worden meer getrofftai door voorbeelden dan door adviezen Maar ook Sibyl was niet op haar ge mak ofschoon ze haar best deed daar FEUILLETON i van niets te laten merken Ze voelde zich Wolven in schaapsvacht j Naar het Engelsch van 1 SIK WILLIAM MAGNAY 39 Nadruk verboden Toen zij teruggingen naar den salon boog Brayshaw zich naar zijn metgeze en fluisterde Wees voorzichtig met Je komen en I gaan hier Archer Er zijn twee dwars kijkers op de vlakte die hun oogen nle 1 In den zak hebben en de Franschman is rriet de minst gevaarlijke van die twee Cardon knikte Instemmend Aan het diner zat Richard naast Sibyl Marion was tegenover he n gezeten met kapitein Wilson als tafelheer De situatie was min of meer pijnlijk voor Richard Hij had een idee dat zijn nicht hem Beherp en Jaloersch in het oog hield alles wat zij in ronde woorden en be dekte toespelingen over de Brayshaw s gezegd had spookte hem door het hoofd Hij voelde zich niet op zijn gemak en half beschaamd in haar tegenwoordigheid het hinderde hem dat ze zou opmerken op hoe goeden voet hij reeds met Sibyl was Hij hechtte geen waarde aan Marion s waarschuwingen zeker niet voor zoover die betrekking hadden op het an dere jonge meisje maar toch had hij een 1 onzeker omtrent de mogelijke verhouding tusschen Marion en Richard Ze was van I nature oprecht en ridderlijk de gedachte wellicht van een toevallige kans gebruik i te maken ten nadeele van haar vriendin I stuitte haar tegen de borst En toch de vraag hoe oie twee eigenlijk met elkaar stonden Uet haar geen rust lToen na afloop van den maaltijd de heeren zich naar den salon begavenvoelde Richard het als zijn plicht op Ma rion toe te gaan hij had tijdens he diner niet meer dan enkele oppervlakkige woorden met haar gewisseld Ik heb van je stoutmoedig avontuurgehoord Richard begon ze nadat zijruimte voor hem had gemaakt op de sofawaarop ze zat Je bent warempel op wegom een held te worden 1 Een held van het boerenerf lachtede Jongeman Met had niets om het lijf hoor Ik heb in Nieuw Zeeland heel wat ervaring op het gebied van vee opgedaan j zooals Je wel begrijpt Sibyl Brayshaw beweert dat Je haarleven hebt gered merkte Marlon op opeen toon die haar vermoeden te kennengat dat het meisje waarschijnlijk weleenlgszins zou hebben overdreven Dat is wel heel sterk uitgedruktantwoordde Richard ofschoon JuffrouwBrayshaw natuurlijk in gevaar zou hebben verkeerd als dat dolle beest haar é