Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1934

MtÊÊm aMtfci léMéd v d Hoek VDL v d Roest Hollan dlaan en de Hay DCL vooi ÏNi h ONDhN Buite n verantwoordelykheld der Redactie I l e ollicieele opening van de dooiv att in de Uruene Kee M de R Hei versug van üt oUicieele opemiig van üe üooivd irt in d Groene Hee voorKomendfc m Uw blad van gi teren feCeit het BesLUui der Roei en Zeiiver teniying oouda aanleiding tot l et ma Ken van enkele opiïierkingen ÜJE de Burgemeester var Reeuwijk ook Qt vertegenwooi dtgers onzer veieenlgiïig had uttgenoodigd behoeft eenlge loe lichting Om ongeveer half dtie Zaterdagmiddag j i toen fie autoriteiten reeds op het Gv meentehuis te HeeuwljK verzameld wa len vefd onze waarnemende voorzitter Qie zich toen op het Sportterrein tt Oou aa aan een anderen ak van sport wüd üt opgebeld vanuit het Raadhuis ie KeeuwijK en werd de Roei en Zeilver eeniging Ciüuda daarbij verzocht hij de piecntigheid welke op liet punt stond tth aanvang te nemen itgenwoordig tt zijrt men wilde dan nog wei evtn op ons wachten Zeil natuuilijk niet in staat om aan üu verzoek te voldoen heelt de plv vooi luei nog pogingen aangewend een an aei bestuuibUd op het clubhui dei vei eenigmg te bereiken doi n memand was up uat moment ter beschiKl ing hetgeen dan net uemeentebestuur van ReeuwUli ifa doorgegeven Wi hadden dan ook wel vtrwatht dat dl burgemeester toen hij in zijn ope ningsrede zetdt tot zijn leedwezen de veitcgenwoordigers der Roei en Zeilver eeniging Ctouda te missen daarbih tenige toelichting had gegeven Wij merken voor de goede ord nog op dat naar later bleek wel op dienze rden Zaterdag u Mti ons secretariaat een fachrifteiljke u tnoodiging had bereikt gedateerd lü Mei behelzende de volgende passage Daar eerst heden kon worden gezien dat de werkzaamheden morgen klaw zijn bereikt U de uitnoodlglng tot mijn spljt wel wat laat Dit was inderdaad voor onze vereeiü ging te laat vermits de secretaris uitstedlg was en dit schrijven ras later In zijn handen kwam Door deze toelichting niog de verkeer dL Indruk welke door Uw U dankende voor de plaatsruimte tee kenen wij Hoogachtend het Bestuur der Roel en Zeüver Gouda Mr C JONKER waarnemend vooral tter M O VAN STAPELE secretaris STADSNIEUWS T ma Bruignes te N Vennep 2e pr C v d 23 Mei 8H uur Café Cen+Taf Alg Verg t Heuxel Ouderkerk a d Uasel 3e pr O ns bleek zóo groote belangstelling bestaat dat wel geen plaats onbezet zal z jn Hinderw 4 Burgemeester en Wethoudara brengen ter algemeene kemus dat op de Secretarie ter GOUDA 23 Mei 1984 Sociëteit Ons Genoegen culenkbladen bq het 16e lustium jj de Goudsche Courant van jfterdag v g e is gelegd een verzoek met bylégen van j Kei jl hebben wy in de hermneTing ge de fa B W van te Pavaordt om veigun Bcht dat de hoeiei Uns tWhoegui m naand Mei SU jaren z hebben bestaan Isr gelegenheid van feet T5 jarig be j jB in ly iö heeft de toenmalige aecreta dier i oeieteit de heer Gr J J Pot die Üiana nog deze functie vervult een i itboek samengesteld waarin het wel a ee dtcr Sociëteit is beschreven Aan in hand daarvan hebben wy op 5 Mei j 1 Whet verscheiden eener nieuwe vyfjange jjjiode een korte beschouwing gegeven Mieinde de gebeurtenissen uit het leven jgr Sociëteit in de herinnering terug te j en en te doen herleven f WU konden toen mededeelen dat de Lhryver van het jedenkboek van 11 29 het MomeftiBn koesterde om ter gelegenheid ïan het 80 jarig bestaan eenige gedenk Irtaden aan dit boek toe te voegen waar n de historie dier Sociëteit over de laatste vyt juen zou worden verhaald Heden zyn deze gedenkbladen 1929 1934 111 keurig gewaad door de Drukkery Joh Mulder alhier verzorgd in druk verschenen en luUen deze aan de leden van On Genoe gen worden uitgereikt De heer Pot heeft in deze bladen in t kort de historie van 1929 1934 saamgevat HJj heeft er in zyn inleidend w ord op gewezen dat juist ir deien voor een ieder benarden en gecom pliceerden tyd waarin meer van den mensch wordt geyraagd dan wellicht ooit te voren aaai t een open oog voor het heden en de toekomst een blik m het verleden onont beferlyk is Door den leden de geschiedenis der Jsocieteit van de laatste vyt jaren voor den geeait te brengen beoogt het bestuur en de schryver b j velen de belangstelling voor de Sociëteit Ons Genoegen te ver gterken teneinde haar te veratev gen en op peil te houden Waardeering en verdraagzoajnheid zoo legt de schryver zyn en blyven de grond slagen waarop Ons Genoegen moet rus ten Wil het blyven wat het steeds ook ondanks den ongunst der tyden geweest II het middelpunt van het gemeenschappe lyk gezellig verkeer in onze Bta4 Uit de historie der Sociëteit stippen wc asn dat m het bestuift van 1929 wyziging u gekomen wegens het overlijden van dei VMM tter wijleit den heer C J M Kroon um wiens nagedachteni eerbiedige hulde Hit gebracht yn plaats is ingenomen ilwden heer A J IJsaelstyn Azn die de WKïittersfunetie sinds iiH Aug 19 1 be Uwèt nadat de vacature in het bestuur op 29 Jum 1981 vervuld Was door de verkleung van den heer P J Hubregtse Het ledental dat van 1926 tot en me 1930 geleidelijk toenam tot 496 is nadien vrij beiangryk te ruggel oo pen waardoor dit santal op 1 Mei 1934 tot MS was gedaald Dit gevoegd by de gewenscht gebleken contributieverlaging weUce verband houdt met de door het jemeentebestuur verhoogde belastihg op de openbare vermakelyk heden van 10 op 15 waardoor 5 meer van het contributiebedrag moest wor den betaald doet by de Sociëteit Ons Ge noegen ook wel de ongunst der tyden ge voelen Met de exploitanten van de SchouwburgBioKoop s overaengetomen des Vrydaga avonds voor de leden voorstellingen te geven tegen speciaal laag tanef Ook zyn de prijien der abonnements comedies verlaagd terwijl tegen lage pryzen speciale film en ctóaretvoorstellingen voor de leden worden ingeven By wyze van proef zullen m denwinter 1934 35 inplaats van de gebruike Iflke abonnementscomed ea een drietal ge lijkwaardige voorstellingen den leden gratis Hden aangeboden Dl nieuwe Drankwet maakte reglements flïigmg noodzakelyk teneinde het moge It te maken Ifedurende een bepaald aantal dagen m de Societeitslokalen ook met leden toe ite laten Het is ook noodzakelyk ge Weken een splitsing te maken In de lokali teiten vopr wat de geldigheid der Soc eteitsvergunntng betreft Deze vergunning geidt momenteel alleen voor de Societeits zaal de z g Kombof en de bestuurskamer voor de overige lokaliteiten is ten name van aen pachter een VarXof fi volgens art 38 derDrankwet verleend Vele tentoonstellingen tooneelvoorstellin gen uitvoeringen baU congressen eij ver gaderingen z n in de zalen georgan seerd tn gehouden De actieve gedelegeerde ccm miasarisaen A Mogendorff en J C den Botr hebben zich daarvoor zeer vele be moei ng n getroost Het van de gemeente gehuurde terrein der gedempte Jan Verzwolle wetering ach ter de Societeitagebouwen gelegen kon Biecht eenmaal worden verjiuurd voor een Lunapark Pogingen van het bestuur om Mk in 1934 een iJergelyk lomerfeest te kaïnen houden hebben schipbreuk geleden oodat de voor deze exploitatie noodige overheid we rgunning n et kon worden ver hïgen Wegens de ateeds atygende personeele be iasting welke op de jarts zeer arwaar drukt hebben een tweetal biljarts plaats ge maakt voor twee ping tpong tafala welk apel voor velen een groote attractie blijkt te hebben Uit de mededeelingen omtrent het fman 1 beheer over de laatste vyf jaren blykt dat sedert de reorgamaatie van 1926 het bestuur de oaneenng van den fmancieelen toestand d r oefeteït ook in deïe per ode iftet kracht beeft voortgezet Morgen 24 Mei wordt ter herinnering aan het 80 jarig bestaan door Fritz HirBcb Operette Gezel schap een opvoe ng gegeven D a DreimNe lhiHu waarvoor naar Èn nou rook y natuurlyk m pDUBBELSTERop Kies da s erger voldoening zal kunnen terugzien op de vie nn van het 10 jarig bestaan der ï ord Or gan satie m Nederland In een w nvat naar Schev ningen Eersten Pinksterdag half elf ia de heer Schilperoort van de Veerhaven te Rotter dam vertrokken voor het maken van eei tocht over de Noordzee naar Scheveningen waar hy gisterochtend te acht uur is aan gekomen Zoowel by het vertrek te Rotter dam a s by aankomst te Scheveningen was groote belangatellmg Zooals men weet is de heer Schilperoort van pian met zyTv ton het Kanaal over te steken Auto in het kanaal Terneuzen Gent gereden Belde li lttenri n verdronken Gistermorgen reed bestuurd door den heer J J uys ae Koeyer vermoedelijk doordat laatstge emde on wel Is geworden n het kanaal dat Te neu n met Gent verbindt Öe heer H de K benevens zijn naasthem zittende zwager J de Mul beidenwoonachtig in Terneuzen verdronkenDe heer H was lid van den gemeentrarfd van Terneuzen fieide heeren warengehund Examens in aantocht Eert kalme beheerschtg zenuwto stand js ian van groot belang Munhardt s Zenuwtabletten houden V rustig geven U het noodige zeifvertrtjuwen en mAken U het examen doen hchter N em ze nu reeda m deze drukke dagen Buisje 75 Jt By Apoth en Drogisteli MVKKIBEKICHTEN Kaaamarkt Woerden 23 Mei Aangevoerd 45i partyen Pry zen le kw m rm ƒ Ift 23 2e kw m r m ƒ 18 18 aware tot ƒ 24 Handel ftwtig LAATSTE BERICHTBN ÜRAAÜl Oü E DIENS l De jjondernemers van het btraperlcapei door het Haagsche Hof veroordeeld Het Haagsche Gerechtshof heeft hetka arrest gewezen n de zaak tegen de koop lieden D S en J P die dooi de Rechtbank terzake van het opzettelyk gelegenheid ge ven tot hazaidspel zyn veriordeeld ieder tot een gtldboete van ƒ O 50 si bs 1 dag hechte ms het exploiteeren an het Straperlo apel 111 het Kurhaus te Scheveningen Het Hof heeft waar het hier een proefproces bet of oit voijnia bevestigd 3eieedig nK van den bureemeester van Laren Ingenieur voor den politierechter Naar wl vernemen zal de t eleedlsltlgszaak tegen den Amst rdamschen inge nleur J H B op 1 Mei a s te hall drie dienen voor den politierechter É heeft aan den burgemeester van Laren Jhr van Nispen tot Sevenaer naar aanleiding van het uitwijzen van vier Dultschei s over de Oultsche grens op 9 April het volgende briefje gestuurd Kain wat hebt ge met Uw medemen 1 schen gedaans Oaat naar t grat van vader Willem en spuwt er opl Dat past li verrader van s lands eer Naar aanleiding van dezen briet Is door den burgemeester van Laren een klach wegens beleedlging ingediend 465e NtDEBL STAATSLOTERIJ 5e klasM Tieklang van Woensdag 2S Mei Uooge prijzen ƒ 10 000 U421 ƒ 5000 2M7 1000 4038 7655 7711 8159 13206 17 41 ƒ 400 646 3841 4 26 9047 9162 W213 ƒ 200r 7364 9730 14109 17368 ƒ 100 1024 6881 9049 12668 Prijien van ƒ 70 274 279 288 326 327 438 481 483 626 796 869 931 IIOO 1122 1206 1317 1321 13B4 1426 1B20 1686 1600 1683 1714 1790 1876 2064 2191 2280 2396 2462 2690 2699 2611 2744 2t66 2797 3210 3899 8434 3776 39 5 4086 4188 4193 4501 4606 4660 4586 454821 4646 4666 4709 4790 4S29 5064 5086 6853 6766 6862 6947 6948 6081 6112 6143 61S6 6169 6163 6363 6450 6621 6729 6906 6977 7116 7167 7323 7836 7860 7885 7661 7639 7687 7753 7921 8047 8209 8218 8297 8876 8489 8446 8461 8669 8696 877 S 8890 9006 9223 9296 9427 9623 9691 9600 9663 9 71 9706 9738 0989 9 48 10004 10153 10312 10441 1041 10508 10609 10644 10879 10906 10976 10993 11013 11093 11099 11191 11249 11 25 11485 11690 11740 11764 11812 11 W n 41 12061 1282 12378 12383 12512 12650 1ÏS69 12686 12642 1280S 13826 12999 18026 13064 13079 18134 13161 18181 18216 13284 13444 13493 18680 18697 18706 18864 14060 14 183 14168 14489 14706 16063 16122 15197 16274 16364 16423 16527 16652 15584 15696 15641 16988 16110 16186 16154 16299 16308 16626 16649 16784 16850 16864 16867 169 fe 16M8 17106 17180 17266 17318 I78 3 17496 17622 17646 17688 17848 17976 18137 18109 18187 18211 18281 18814 1836li k8C 18610 18786 18796 18841 19036 19108 81 Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN I 22 Mei 23 Mei Offlceel 7K a 58 06 9 751 31461 47 97 33 50 3870 37 70 147 Beursoverzicht De boodsch ip Inzake de llverkwestle welke RocEevelt tot het congres heeft ge richt heeft In Wallstreet geleld tot eer scherpe te ctie omdat dt be viordlngen der bo idschap zeer vaag zijn Het a dar cok nog geenbzins zeker welke 4e toe komsttge geldp tlek der V£r Staten zal zi n Op AdHrdamsche beuie was de Invloed an JWoersdaltng op de New Yorksthe fondsenma ft geding al kon ïlj zich niet geheel aan de zwakke houding nttrekken De handel wa stil ü rwiji de koerden over de geheele Jlirie op lageiniveau kwimen De zwakkere houdlpc der ïubbe mirkt en de ni uwe prijsver laging dtr Niva leidden tot een Twakkp markt Amsterdam rubbers moesten zicb een verlies van 2 pet getroosten Oi V Suikerwaarden liepen terug Tabakken slote zich WJ de algemeen gedHikte tendenz aan en dialdei töï S Spei I i Senembahs lagen zwakker Aku liepen iets terug Unilevers nauwelijks tjrlTsnuir dend terwijl Philips een verlte vair lUl r 1 pet leden Ook Ned FoBd poldpn wè lager Petroleumwaarden onpeanlmeerd Kan Olie daalden pet De Amerikaan sche soorten golden eveneens li er Rw jangs daalder tot wned n HO Scheen vaartaandeelen kwamen op Htrer öeii Aandeelen Amsterdamsche Bank waren aangeboden en lag r Dultschf obltp tiP stelden zich opnieuw beneden de koer ïer van gisteren Ned en Ned Tnd lie f i een fractie lager Londen BerUjn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen Stockholm Oslo New York 9 74 344 4 e4 33 5 38W 37 76 147i VARA over d radio uitzending van den vpetbalwedstrijd Nederland ZwIV Sérland op 27 Mei te Milaan het volgen de De AVRO deelde mede dat de oot uitzichten nog onzeker zijn De V A ft A wil het tweede gedeelte van den wed strijd zelf uitzenden met den heer Hol lander als spreker De AVRO Is niet bereid op dit voor Stel In te gaan zij roeg aan de V A R A ten duidelijk antis ord op de viaag of ylj op de reeds gepubliceerde condities bereid was aan de A V R O toe te staan het verslag van den wedstrijd te vol tooleif Hierop neett de VARA geantwoord met een hertialing an haar eigen voor stel De AVRO al nu In ieder geval Ijet rerstL gedeelte van den wedstrijd ver slaan het aan de VA ft A overlatend Öï zi Tlsnog voor Zondag wil besluiten ter bate van het luisterend publiek het ver z tek van dL AVRO in te v illigen De minister van Binneniandsche Zakenhteft verklaard njet bereid e zijfi zendHidrull vóór te schnj ven zonder ovéteenstemming tusschen de bejde vereenlgingen Alles hangt dus van de Tjesllsslng van dp V A R A af Gouda Rotterdam l aterdag as zal op het terrein van Olympls E avonds om 7 uur het Rotter damsche e klas elftal tegen n Goudscia elftal uitkomen Het Rotterdamsch elftal is eOs volgt samengesteld OdiJk HoHandiaan doel Vollaard Steeds Hooger en Feelders BIJV achter v d Hoek Fortuna Koud ijzer VÏ L en Paulus SVV midden Ruize eld WW Spaendonk Neptunus VUe ocudl democratische functionari fatn zyn op M4Jff voeten gesteld oor zoyver IJ zitti nog 1 I Joseph Leopold lie vlj andag in Krems gtditPütt eia 1 Hds leeds tevoien z j maam en ui hechtenis genotnep waarna hij weei n vryhetd gesteJd werd na eerst nog iw ee maa den m het concentratiekamp dn Woellersdorf te hebben doorgebracht n verband met de spoorwegddnslagen is J y thans opnieuw in arrest gesteld VhRi i i IttOL hlA lfcN Stakende chauffeurit Vereehillende boteingen Ie Minneapolis hebben in h hevig njci Ifcnten voorgedaan 5 A stakende chauf tturs weigeren eemg werk voor den handel te veinchteu üy botsmgen zyn negen ata kfcis gewond Len hotelier is afgeranseld Ue tatakeps hebben groote bchade aangc richt Met f teenen hebben y garages beko getd Maandag zyn de politie en de staktnik chauffeurs van vrachtauto haftdgemeen geraakt De gevechten waren oo verbit terd dat tientalten agenten en stakers wer den gewond en velen naar de ziekenhuizen moesten worden gebracht Met v öl inspanning feUagde de pulitie er in de stakers terug te dryven Deze laatöten kwamen wederom bijeen en wacht ten op versterking Zy trachtten den af en aanvoer van voedsel welke aan bederf onderhevig was en met vrachtauto s weid vervoerd tegen te houden Meer dan 35 000 leden van de vakverepniging van bouu arbeiders hebben gestemd voor pcn ym pathiestaking met de chauffeurs Deze so lidanteitsttakers zouden het geheele bouw bedryf stop zetten Teneinde dit te voork men worden oliderhandelingen gevoerd om een oplossing te vinden voor de ontstant conflicten In verscheidene steden is het iji verband met stakingen tot onlusten gekomen Be halve m San Diego Ugt de scheepvaart aan dt Califormsche kust byna geheet stil in Alabama hebben stakende mynwerkers een dynamietbom geworpen m de luchtverver schmgsschacht van een myn üe ontplof fing richtte groote schade aan doch pei soonlyke ongelukken kwamen met woor BINNENLAND De credlet erleening aan bloemkweeker Uit de Crisis BloemkWeekerscredietbe schikking luvi ii blijkt dat nog eenlge bijzondere voorwaarden zijn gesteld voor de credietverleening aan de bloemkweekers te Aalsmeer Haarlemmermeer Nieuwer Amstel Leimuiden en Uithoooria De gemeentebesturen van genoemde piaatser zullen H pet voor haar reke ning moeten nemen van de in hiin ge meentp ter leen verstrekte credleten in dien aeze een nadeellg saldo opleveren De credteten zuilen slechts aan die bioemkweekers verstrekt worden die zich tegenover de Stichting en de betrokken veiling verpUcIiten al hun piro ducten van de bloementeelt o er een van de navolgende veilingen te zullen veilen lo Coöperatieve Vereeniging Central Aalsmeersche Veiling o Coöperatieve Veiling eVreeniglng Bloemetiiust en Amsterdamsche velling voor land en tuin bou wproduc ten Voorts be at de Staatscourant van gis teravond de Crisis Bloemkweekérscré dietbeschikklng 1934 l Hieruit blijkt dat uit het Landbouwcrislstonds voor de credietverleening aan de erkendt bloem kwee te rs een credlet beschikbaar wordt gesteld van ƒ fOJUUü Aanbesteding De Rijkswaterstaat heeft aanbesteed het aanbrengen van verhardingen op dp toegangswegen laar de brug over den Nederrljn te Arnhem met bijkomendf werke i Laagste Inschrijver was D Verstoep tp s Gravenhage voor ƒ 172 bi met klinkersals hootdverhardlng en voor ƒ 164 ax metbeton als hoofdverharding j Een draadlooze teu aterlatitfg j Op 16 Juni zal te Amsterdam een schip te uater loopen waartoe te Pretoria Zuid Afrika het sein wordt gegeven Uit Johannesburg wordt gen eld dat È eneraal Herzog minister prMdtnt jp 16 Juni draadloos het nlei we nuw ton r metende stoomschip Bloemfontein dat te Aowterdam wordt gebouwd te er zal laten door te Pretoria op een Hffop te drukken riBSE iljkertijd zal mlniflter totijn hier to lande deelnemen ai deze tewaterla ting door op en iiideren knop te drulc ken D ze eerste draadlooze tewaterlating brengt een aeer ingewikkelde organisatie te eeg wat betrelt een volmaakte syn rhranlsat ie van de telegrammen tusscliep üi ndiodeskundlgen van beide landen s Hertogenboscti heft de muzieksrhool pp Personeel ontslagen Bi de behandeling var de gemeente pgrootIng 15M In den feosUi is door denHand besloten to oLhettmè der Gem entPliike Muziekschool Ingaande rp en l er 19 4 A in net pe soiieel dier=rhoil zal tegen i Seol mber eervol ontliF morden vrrlrend Den eel P Kalrrbich zflJ üls dlrect ur dier school irhtpold wolden toegekend tot den dat n waaroD hil ri n pensioer gerechtigten Ireltijd 7al hebben jjereikl l e StoatsloterU Vernummering van N 0 loten Zooals bekend mag worden verondei steld zijn er verschillende z g spaarbrief bjnken aooals De Wltt St id De Toe komst ed vv aaraan ee i prcnietrekklnjr of In wezen een vermomde Icterij is ver tïonden Deze premietrekkingen zijn zóó ingericht dat de nummers corrtspondee jm fk i=ir ren i t d e üsv Ned laadscbfe StaatS loterij Dp Staatsloterij ondervindt den laai sten tijd meer en meer concurrentie van deze vermomde loterijen en teneinde hiertegen zooveel als onder de bestaande wettelijke bepalingen mogelijk is op te treden zal de volgende Staal ioterlj de 4t ost6 vernummerd worden Deze vernummering zal al volgt geschieden Uit de reeks van 21 ixo nummers wor den axx willekeurige nummers wegg ela ten Daarvoor komen in de plaats de nummers van i om tot i4 W De wegge laten HiOO nummers worden geheim ge l ouden zoodat deze numn ers van de particuliere loterijen feitelijk waardeloos zijn daar ze lmme s niet aan de trek king deelnemen Geheel afdoende Is deze maatregel wel niet omdat de particuliere loterijen wel weer een middel weten om de uitgevallen nummers te ve vangen door nummers uit de serie van 21 OW tot 4 o ü welke dus wel aan de trekking deelnemen Toch zal deze maatregel wel ke reeds eerder toepassmg vond op het debiet van de particuliere loterijen onge twiiteld een ongunstigen Invloed hebben Henri Polak en het Wilhelmus Hij vhidt de weigering om onb volkslied te zingen onverstandig Dr Henrl Polak wijdt zijn kroniek in Het Volk deze wek aan de weigering van De Stem des Volks om liet Wil helmus mede te zingen De sociaal democratisch senator schryft dat zl de klassestnjd or onmiskenbaar ib Doch daaruit volgt niet dat het Ne derlandbche volk is verdeeld in twee el kaar altijd op eik gebied en In alle om st ndigheden bestrijdende kampen Er is eten cultiireele eenheid Deze eenheid uit ZiCh op allerlei wij zen o a in symbolen Van deze zlnne beelden zijn de nationale vlag en het na tlonal lied de voornaamste zooals lied Bé G tW BWU ke Fifi Ötoer li r Alle merken van autos kunnen deelnemen ijit verschillende deelen des lands bereikten ons reeds berjchten over Bord Toeren waaraan door talryke automobilisten jwerd deelgenomen en die hierdoor toonden izeer m den smaak van het autorydend pu bliek te vallen t Zoo werd in Groningen Friesland en Drente een Noordelyke Ford loer in Utrecht Gelderland en Overysei een Ooate lyke m Zeeland Limburg en Noord Bra bant een Zuidelyke Ford Toer gehouden en nu staat dis laatste op het programma de Westelyke Toer in Noord en Zuid Holland De opzet van döze Toeren zooals uit het voorwoord van d hand van den D recteur der N V Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek blykt is om de kennis van het eigen tand te twvorderen door middel van het auto toerisme Wy souden hieraan willen toevoegen dat het voor velen een dankbare aanleiding zal zyn om een autotocht te ma ken temeer daar ons vele gevallen bekend zyn dat door autobezitters naar een reis doel werd gezocht Wanneer men bedenkt dat door de N Nederlandsche Ford Automobiel Fabriekzeer fraaie pryzen zyn beschikbaar gesteld voor de beide klassen elk een Ford V 8 deluxe automobiel of zoo men verk est eenFordson Truck Chassis met cabine verdernog een twaalftal zilveren bekers met daaraan verbonden geldpryzen tot een totaalbedrag va ƒ 700 buitendien nog eengroot aantal distnctspryzen bebclfikbaargesteld door de Dealers dan zal een iederhet wel nretDrrff en s tin dht ftien met zulkeen opzet groote Min stelling kah verwachten De aanleiding vooi het houden dezer Toe ren ligt in het tjenjarig bestaan der Ford Organisatie n Nederland en waar het Ford product een zeer beiangryk aandeel heeft gehad in het populariseeren van het auto toerisme zoo Jtunnen wy deze toer slechtü Hs NIO S BOUlLLONBLOiUES thans ó vooi i cL toejuichen vooral daar met een breede geste de deelname is opengesteld voor alle merken auto 9 personen zoowel als vrachtwagens De opzet van het geheel is zeer eenvoudig en practisch men kan vanaf Vrydag 25 Mei a Middags l2 uur ryden men moet 25 of lö plaatsen bezoeken in deze plaatsen moet men by dert Official Ford Dealereen stempel op zij n deelnemerskaart verkrygen en aan enkele eenvoudige conditienvoldoen en de kaart op i ondag 27 Mei tusschen 14 en 16 uur mleveren op de AJkemadelaan te den Hadg De pry suitrei king vmdt plaats dezelfde avond om 20 uur m het Paviljoen op de Pier te S evemngen Dit lijkt ons een krachttoer doch men verzekerde ons dat het by de d reeds gehouden toeren op de minuut af ia geschied Dit halen van stamï ls h de Ford Dea Iers op de verschiHenïe plaatsen die in hel Reglement zyn aangegeven kan geschiede Vrydag 25 Mei van 12 22 uur Zaterdag 26 Mei van 7 22 uur en ndag 27 Mei van 7 tot 14 uur Voor hen die met s ondag wenschen te ryde bestaat gelegenheid oms Zaterdags voor 22 ur hun deelnemerskaart m te leveren by den Official IionlDealer te den Haag Het aantrekkelyke van de Ford Toer ligt o 1 hierin dat men de deelnemers vol komen vry Iaat in de route welke z j willen vol gen en in de tyd die zü er aan willen besteden zy kunnen één twee of dne dagen er over doen dus geea controles waar men met een chronometer tot in vyfde deelen van secunden getimed wordt geen con troleurs die m het gewas verscholen de deelnemers er op trachten te betrappen dat zy aan een vooraf va gesteld gemiddelde zich niet krampachtig hebben gehouden Men ia voor zyn pleizler uit en moet aK bewys dat men aan de bepalingen van het Reglement heeft voldaap de stempels in de betrokken plaatsen verjEamelen De prijsbepaling ge hiedt volgens een aardig bedacht systeem Er zyn n 1 in twee plaatsen t w Purmerertd en Gorinchem in de showrooms van de Dealers aldaar Ford onderdeelen geëtaleerd m ieder vyf groe pen deze zyn van den naam voorz en en moeten de deelnemers Het juiste aantal op hun deelnemerskaart invullen Deze opstel hng van onderdeelen is hiet getrü ecrd d w z ie zyn werkelyk te tellen ten bewyze waarvan men ons mededeelde dat in het Zuiden er een zeer groot aantal deelnemers was w o damea en niet vakmenschen dat de juiste totalen of deze met een zeer klein verschil had ingevuld Deelnemers die aan e kl 6se van 25 plaateen meedoen moeten deze beide plaatsen bezoeken deelnemerg die aan Klasse II dua 15 plaatsen meedoen moeten een dezer beide plaatsen bezoeken IilBdhryving kan geschieden op twee ma nieren door het mschryvmgsformuher op te zenden aan de N V Npderlandsche Ford Automobiel Fabriek pQstfbus 795 Amstpr dam of bij lederen I ler gerjoemd in het reglement Gestart kan worden op Vrydag van 12 22 uur Zaterdag van 7 tot 22 uur doch Zondag plechts van 7 tot 9 uur Aan de inschryvmg zyn geen kosit n verbonden Wu kunnen ons voorstellen dat er velen zullen zyn die Vrydag a s onderweg zyn de na 12 uur een kaart b j een Ford Dealer halen en de toer beginnen zy kunnen dan Zaterdag en Zondag of Zaterdag of Zon dag het restant van de plaatsen bezoeken en maken een kans om zeer belangryke pry zen te winnen Wy wenschen den Directeur van de N V Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek toe dat ook in het Westen de Fordtoer een groot succes mag worden en dat hy met en vlag ook an bepaalde groepeeringen in het volk politieke en andere de bij zonderste symbolen zijn Daar dit zoo s bestaat er geen reden waarcm Nedeiianders zouden weigeren het zinnebeeldige volkslied te zlngeti tenzij de geschiedenis ot en de inhoud van het lied van zulken aard zijn dat daapln gerecMe aanleiding zou gelegen wezen om het af te wijzen Daarvan is echter bij het Wilhelmus geen sprake Historie en tekst zijn revolutlonnair Het lied spreekt tot ons van den stiijd voor nationale onathankelUkheld geestelijke ejn gewetensvrijheid dingen die ons sociaal democraten na aan het hart lig ge i Het gedicht Is schoon de muziek is plechtig en indrukwekkend Waarom zouden wij het dan als het pas geelt niet zingen Omdat sommigen vooral de lascisten het misbruiken Het bij alle gelegenheden met of zonder 1 echtstreeksche aanleiding aanheffen bij wijze an tegen ons gerichte demon i ötratle Indien WIJ socialistische Nederlanders het prachtige Wilhelmus steeds had den beschouwd als ook ons toebehoorend zouden de nationaal sociaUstische namaak Duitschers er thans niet het mis brulk van hebben kunnen maken dat zoo algemeen ergenis geelt een misbruik dat algemeener en heviger zal worden dank zij het mijns inziens in alle opzichten onverstandige besluit van het bestuur van De Stem des Volks Hetzelfde geldt van de vlag Ik heb h t altltd beschouwd ais n ergerlijke dwaas held als een In meerderheid sociallstl 5che gemeenteiaad besloot dat de dfle kleur niet zou prijken op gemeentelijke gebou fcen op dagen en bij gelegenheden dat zulks elders wel geschledjJe Moge blijkens de samensteluA vart den gerïieenteraid tie meerderheid der inge tenen socialistisch zijn zij zijn teveua Nederlanders en als zoodanig mogen zij niet het symbool van de natie waartoe zM behooren geringschattend behandelen evenmin trouwens ajs zij d t mogen doen Jegens het wettige staatshooio wlen het vlaggen dikwijls geldt Zulke anti natioiwiïe demonstraties zitn bovendien grootendeels onecht Het aantal van hen bij wie nationaal voelen peheel atwezig lij kan nie anders dan uiterst gering wezen Bil de socialistische en communistischevoetbalgee=tdrittel ngen en bij den marxlstlschen vlag enthousiast liet het gezonde nationale wel tp onderschelden an nationalistisch ge oel zich gelden het gevoel dat In le0er mensch aanweztB Is en waarvoor niemand zich 15ehoeft tp schamen Waarom zouden wi I dan uit politieke oveiwegipgen an be 1 denkelijk allooi nalaten de nations Ipsymbolen te eerbiedigen Waarom zou dfn wij dez aan de onwaardigste onzer tegenstanders overlaten zóó dat zij dez kunnen misbruiken tegen or s 1 GEMENGDE BERICHTEN I Tiagisch einde 1 Dt jarige mej C B uit Rotterdam 7o x een bezoek brfngen aan haar oomW B die machinist s op de loodsafhialboot Junior van het Bureau Wijsmi Uer te IJmulden De Junior lagnaast de loodsboot aan een steiger In deBuitenhaven Het meisje wilde aan twordvan de loodsboot stappen maar viel enkwam tusschen steiger en loodslMot inhet water terecht Zij werd onmiddellijkgered en aan boord van de loodfcboot gebracht Een te hulp geroepen geneesheermoest echter constateeren dat de levensgeesten waren geweken en dat dit hvïtpevolg was van een hartverlammtng diehet meisje bij hetafdalen van het trapjehad gekregen 3 19135 19379 19288 19818 19467 19509 196 196 9 19747 19788 19869 18872 19959 20121 20235 20261 20879 20469 20682 20689 Nieten 28 63 64 122 144 152 11 2 i 254 296 iii 6U 362 iUè iii Mi 421 424 4 5 509 529 50 58i uu 61i 16 lol il 2 7iO S14 8 6 8 89 915 916 9i3 9ii 1043 iOSX luic1136 1190 1191 1209 1234 12bi 12 UU lo 8 1388 1439 1475 14 8 i489 1512 o5s löfa7 1591 IbOl 104 i 1693 1 U 1808 iS2ü 1846 1858 1922 196S 1966 1959 1976 196 2005 2016 20 7 2104 2128 2190 2244 22 u 2 05 2308 232S 2394 2400 2402 2488 2 01 £ 580 2582 2607 2673 2727 2783 2864 286 2880 2890 2952 2979 3048 309 3122 J421 446 3468 3545 3560 3617 3621 3682 3749 3780 387 3906 3910 3913 400i 4096 414J 4169 4214 4229 4230 4250 4299 4336 43ii 4397 4402 441 4481 4498 4531 463o 464d 4j 3 4592 4593 4026 4736 4880 4888 5029 ojSW 6036 6098 6ir 5174 6199 6248 626j 6262 5281 5282 5386 5418 5449 6458 6603 6606 610 5644 5569 56 9 j673 eo 4 i M 6 10 5781 6852 689 591 6984 6015 W 22 0042 6100 0118 6119 6121 6126 6139 0142 fl08 6182 6231 6240 6249 6287 641i 84 2 0601 6610 6684 6698 6610 6712 760 6770 6774 6816 6863 6870 6883 7016 7082 080 096 111 7142 7146 72l 6 7219 7242 266 7319 7377 742S 7430 7456 7527 7630 7637 7562 7686 7626 7638 7668 7670 7682 7729 7742 7814 7820 7914 7966 7976 8011 6103 8107 172 8285 8240 246 8277 91 i fA 8322 341 $ 8382 8383 8384 isM 8387 839U 8414 Ï496 S499 8649 8563 SMS 8618 8698 717 S746 8808 8878 8887 8888 iSOt 9077 8080 0 4 9143 9146 9237 I2S5 9352 9480 9506 4537 9648 9554 9654 9666 9571 96Ï J 9631 0647 9 65 9664 9685 9700 9728 9750 9766 9809 9910 9921 9924 9960 9964 9968 9987 10083 10034 10114 10161 10181 1019 10197 10202 10204 10218 10S36 10261 1 2 4 10282 10806 10807 10838 10341 10366 1O308 10409 10416 10488 10498 1O505 10663 106hO 10686 10604 10646 10689 10696 10702 10798 10813 10856 10859 10877 10884 10887 10901 10967 10979 10962 11042 11044 11087 11090 11096 11108 11161 11201 11217 11226 1122 11288 11247 11327 11830 11866 11859 1184 U886 11887 11417 U489 11460 11467 11484 11487 11608 11586 11688 11629 11694 11699 11719 11729 11780 11799 11830 11851 1188 11981 I19S1 12002 12060 12141 12168 0112 12221 12278 12327 12890 12417 12418 12422 12440 12446 12474 12510 12629 12534 I2b71 12677 12639 12687 12762 12767 12771 127W 12816 12S63 12862 12871 18007 13030 13066 18098 13102 13119 131S0 13266 13283 18303 13320 13871 13403 13449 13472 18616 18620 18704 13706 18730 13731 18744 18849 18878 13886 13887 13897 13907 13929 13933 18940 13942 18943 13S66 13979 14062 14074 14088 14116 14129 14130 14132 14189 14206 14262 14268 14260 14266 1427 14860 1 66 14368 1487 14380 14896 14416 14462 14462 14690 4597 14616 14704 14761 14771 14810 14882 14869 14887 1 31 14 67 160 8 16161 15201 16220 16268 16819 18876 4 l 16466 1S462 16545 15562 15682 1560O 16601 18 S7 15640 16660 16669 16661 16669 16673 18714 16716 16729 16890 U926 16940 IB968 16088 16064 16094 16103 16120 16168 16172 16302 16348 16890 16406 16407 16467 16618 16646 18577 16611 16630 16638 16647 16686 16733 16750 16781 16811 16886 W866 16870 16909 16966 17006 17043 17049 17162 17182 17234 17267 17271 17284 17301 17828 17366 17892 17406 17408 17427 17432 17607 17681 17541 17009 17647 17700 772 17766 17767 17774 rSOS 17886 17851 17901 17912 17967 18004 18009 18063 18092 18189 18142 18188 18179 18201 18229 18837 18346 18260 16862 18406 18424 18468 18654 18577 18627 18688 18641 18711 18744 18787 18793 18801 18819 18833 18863 18898 18S2 18938 18982 10003 19007 19029 19068 19103 1 124 19142 19144 19147 19162 19214 19218 19222 1 26S 1 8 19397 19400 19416 19428 19430 1943il 19488 18466 19612 19638 19696 19610 19614 19626 19637 19680 19695 19T28 19782 19821 19888 1987 5 11890 19966 19976 19986 20016 20046 20066 20113 20117 20123 20149 20167 20186 20224 20298 20349 20356 20408 20411 20417 30418 20463 20494 20626 20684 20 48 20707 20716 20721 20838 20842 20846 20909 20913 20980 R 4DI0 TELEÖRAFISCH WKERBEWCHT 23 Md Hoogiti stand 773 0 te Scilly Laigste stand 743 te Helsincfors Verwaeliting Zwakke tot matige noordelijke tot westeltiVe wind Gedeeltelijk be wolkt weWg of geen regwi Weimg ver anderiBg fn temperatuur ng tot ® opnehten van een meubelma terij fin het plaatsen daarin van een gecom fcjjiewde houtbeiwerkmgsmaAine gedreven door ectromotoren van 3 en 1 P K in hei perceel geleg i A Mer de Kei no 16 kadastraal be end sectie C no 169 en van de NV Fafcnek van Melkproduc ten der Vereeaigde Zui elbereiders te Rot terdam jMn vergunning tot het opnehten an een melkinnchMng bet plaatsen daarin van 2 electnvmotoren elk van 3 P K tot het aandryven van eem compressor koelmachine en een centrifugaal pomp in het perceel gelegen aan de Peperstraat 98 kadastraal bekend sectie D no 1548 Op Dinsdag 5 Juiii 1934 des namiddags ken 2 ure zal op het Raadhuis gelegenheid zy i om bezwaren t e de gevraagde ver gurnimg in te brengen Van welke hoogte wierp het Koolhoven vliegtuig zijn circulaires Wy benchtteni gisteren dat he Koo ho ven vliegtuig Zaterdag zqn circulaires iieeft uitgeworpen op een hoogte van 410 Meter dit moest zyn 408 Meter De heer H L de Graaf Tuifsmgel 73 had de hoogte ge schat op 410 Meter Hy werd we meldden het reeds winnaar van de pry de rotid v ucht boven Waalhaven Lucbtpost naar Zuid Amerika Door het luchtschip Graf Zeppelin zal ook aan d n luchtdienst Duitsohland Zuid Amerika worden deelgenomen De dienat zal des Zaterdags aanvanke lyk om de 14 dagen n 1 op 26 Mei 9 23 Juni 7 21 Juli en vervolgens wekelyk wor den uitgevoerd Voor verdere inlichtingen gelieve men zich tot het Postkantoor alhier te wenden De aandacht wordt er op gevestigd dat het aanbeveling verdient de luchtpoatcor reapondentie ten poBtkahtore af te geVen Prwmotie Mej M A C M van Hattum gemeente arphivana alhier ja dezer dagen aan de Universiteit te Leaden gepromoi eerd tot aoctor m de letteren en wysbegeerte op eeli proefschrift getiteld De patriotten t Gouda Ëen poppcntentoen ellmg ten bate der RiK Ki ideruitzeiidmg De afd Gouda vmi de R K Kmderuitzen ding m het Bisdom Haarlem organiseert een poppententoonstellmg m de zalen vjn de St Theodorus StiAting aan de West haveti 33 alhier Deèe tentoonsteHmg zal op Vrydag 2 Mei as te half vyf offioieel worden ge openS Opifc adit van werk EMA elerbaan te Alkmaar Aait dèfl arohSBt D Stuurman alhier is cpge ragerL 4 bW vag eert wietóftaan t Aiknjfaar TOtf Is de iiiende baan die de heer StÜuftnan UEt ïonWèÜ Een eerste prijs behaaJd He Mannenkoor Gouda i 1 ledertaf el behaalde op het groot nationaal concours te Rotterdam uitgeschreven door de Rotter damsche Harmoniekapel met 346 punten een eersten vrjs m de eere afdeeling Volks en Schoolbad Gedurende de week van 14 tot en met 19 Mei werden n het Volks Schoolbad ge bruikt 127 ku pnfden 4 proeibaden en 741 schoolbaden totaal 13 b baden Geslaagde Piag Pong demonstratie m Ons Genoegen De Pmg Pong demonstratie welke gister avond in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ona Genoegen werd gegeven door de hee ren H L Csemo kampioen van Amster dam C L Tabak kampioen APPB Ie klas D SchmüH en H Clausen heeft zich in een groi te belangatellmg mogen ver heugen Niet alleen degenen die regelmaitg het Ping Pong 9pel In de Sociëteit Ons Ge noegen beoefenen maar tal van andere bt langstellende waren er by tegenwoordig die de praestatiea der Amsterdamsihe spe lera met interesse volgden en telkenmale door applaus van hun ambjt e voor dit spel dene blaken Het waa een uitnemende propagandaavond Burgeriyke Stand GEBOIÜöN 18 Mei Adriaant e d van P W Kleyweg en A Boer Zè K de l6 Abraham z van N van Öuyvendijk en A Jonkers Tumstraat 75 Mei Lambertus Comehs Maria en Petronelia Margaretha z en d van C J Verkley en M de Jong Bleekerssmgel 79 Barbara Margje d van W van der Li aken P M Geerlof Walvisstraat 41 Cornells z van C Blokla nd n S BremBoschweg 8 Mei Helena Mana d van L D Bi oekman en iP C de Jong St Josepbstraat 43 Peter Wilhelm z van P G F Mineur e L J K Witscher ÏJssellaan 180 Franciicv z van F Langerak en H Kempers P C Bothstraat 44 Mei Heiltje d van J van Herk enJ P de Waardt Kuiperstraat 52 JanlUEtfï d van W Blok en A GrootendorstBoeiekad 151 Petrus Mana z van CLafeber C A Xjeeme er Stoofsteeg 8 QEmaUWD 23 Mei J C Breen en J H Decke A F Matse en C M Holsn aers J G Pnna en J Reinders H Kleijn en S M de Jong J Hey en A J Kisman A vara Duuren en A M J van Uourlk r K Weiwveen on M M Groenen dflk 0VE31LEDEN 1 Mei Anthonia Gibbon geil met P de Knejrt 70 j 21 Meiï Maria ohanna Snelleman ved A J van der Sanden 80 j Paulus van Oadfihooni S J JoHamn W erlee 80 j Hee Bergambacht eerv verm W O J V d i rift Baarn en W de Jong Bergam bocht hpringen met groepen Ie en 4e pr LR De Vallei ruiters Woudenberg 2e pr De Amstel ruiters Aalsmeer Se pr Bogaart Aiblasserdam eerv verm De Hoeksche Kuitert Klaaswaal Eenspannen tuigpaarden Ie pr Firma Bnugnes N Vennep 2e pr C v d Heuvel Ouderkerk a d IJssel 3e pr L v d Gie san s Gravendeel eerv venn W C J v d Grift Baarn A v d Breggen Waddinx veen Tweespannen landbouwtuigpaarden It pr W C J v d Grift Baarn 2e pr L d Hee Bergambacht 3e pr A v t Hoog HïUegersberg 4e pr A v d Breggen Wad di xveen tweespannen landbouwtuigpaarden voo ooigabwagena ie pr W C J v d Grift Baarn 2e pr C v d Hee en W de Jong Bergambacht 3e pr G Baan Albiasser dam C Drikwaard Oud Alblas eerv verm A van t Hoog HiUegersbei A v d Breg gen Waddinxveenv Handicap gpr ngconcours ie pr R Vei beek Valleiruiters Woudenberg 2e pr J Boer Borefsthe Ruiters Bodegraven 3e pr J Boer Hoeksche Ruiters Klaaswaal 3e pr M Verbeek Valleiruiters Woudenberg 5t pr J Öudyk Gouvi eruiters Waddinx veen 5e pr A Visser Amstelruite s Aalsmeer 7 pr R Blouwendraad Vallei ruiters Woudenberg 7e pr J Smits De btichtache ruiters de gilt eerv verm A V Woerden De Schiermtera Overschie B P V d Berg Gouweruiters Waddinxveen Kampioen werd P A Vooraiuis 3Ji J U Siegfried Bergambacht Reserve kampioen P Meerberg L R Kapt V d Wal HoofddorpDe Gouweruitera mogen op een mooien dag terugzien die tot verhooging van de Goudsche WmkeHersvereenglng j d 2a Mei geb Damel b uur cursus EHBO j y Dr J Bik i3 Mei 8 uur geb Daniel examen EHBO 23 Mei 7 u n m Geref Gemeente Ds M Hoffman Mei 8 uur Soc Vredebest SchietoefenmgB z Vr w I andatorm Mei 8 uur Vrye Ev Gemeente Bijbellezing en Bidstond 24 tXti 8 uur Nieuwe Schouwburg triizHira Operette iumONTBUWÏT Programmt voor h éwi 25 Mei IMi uur geb Tot Heil des Volk Spreekbeurt Da ï aas Hilverbum VARA 5 0 Gramo füon 6 30 De Flierefluiters olv Jan van der Horst 20 en 8 36 V A R A orkest o 1 v Ernst Kwald G bert m m v Rein er Bres er cello H Vaz Dias en vftria 8 l5 Spbrtcausene door Jorinua v n den Pe g 9 20 Brand in De Jonge Jan alle rotlrn worden Muizen N CB V ö Kinderuu Ijl door J Kooiman Gnfformeerd Fi k belekip declamatie door m vr F Poatma Meinema 6 30 Onderwysfonds voor de Pn ntnvaart 7 15 Gramofoon 7 30 Landbouw halfuurtje 8 Uitzending voor het By belsch Muheum 10 Vaz Diaaf 10 10 Gra mofoon 1 I p i IJ l i i i F I I I 1 U i r N I Mil Ml tv BOSKOOP Ihgebruikneniing kerkgebouw Donderdagavond had de opening en do eerste kerkdienst plaats in het gebouw van de Geref Gemeente aan de DwarsNieuw straat In het gebouw dat zeer goed bezet was merkten wy op den bur gomeester den heer Lahdelyke ruiteraport heeft meegewerkt E P Verkerk wethouder Guldemomd mu üe reis van het NederI elftal naar Milaan A nkumst te Luzern Het Nederlandsch elftal is gisteravond om fl 4 zonder veel vertraging te Luzern aangekomen en het heelt In beften wel stand zijn intrek genomen In hotel Du Lac onder het veilig gelelde van de leden der technische commissie en van de kïi zecommlssle van den hooidconsul en vin den oelenmeester De spelers voelen zich behaaglijk en een bad een goed maal en een goede nachtrust zullen ze weer geheel geschikt maken om de reis naar Como met opgewektheid voort te zetten De heer K J J Lotsy hteft htter afscheld genomen van de ploeg Hij r lstmet mevrouw Lotsy door naar Rome omdaar deel te nemen aan het congres v nde FIFA Bakhuys kwam gisterochtend te Am hem op het nippertje uit den Zwolschen sneltrein roUeh en kon nog net overwlppen n den Rheingold die al Op gang was toen nog eenlge koffers van ipelers op het perron stonden Er was een nood rem dies was er redding Vente en Bakhuys zijn vo komen fit Of MUnders zal spelen is naar wij reeds berichten zeer dubieus Dr van Dam uit Alkmaar die met mevrouw Van Dam de reis meemaakt zal Zaterdag zijn advies den secretaris mr f A HeW tiIJti verd j tHM LN W KDM KÏJDKN dtf kerkeraden de öeref Gemeente van Gouda Benthuizen en ZoeteiTneer n Voortt vele belangstellenden uit omliggende ge meenten De Lamain van Rotterdam die was uit gendodigd om als spreker op te treden opende met een voorrede b t Kon 14 vers 14 maar wat zal het ook au zy hetwelk wel door Vnend en Vyand hi r j eaegd is rm vervolgens te sprekw over 4e tekst woorden uit Hand 6 v er S an S9 Deie met jfloed uitgespKoken rede werd aandachtig beluiaterd Nadat apr woorden van dank had gesproken U t het college a n Burg en Wethouders alsmede tot hen die van elders kwamen voor hup aanwezigheid en belangstelling vond de bevestiging plaats an ouderlingen en diakenen J rverg Gymnastiek en Athletiekvereeni ng Houyast In de jaarvergadering welke fitnk was twzooht releveerde de voorsitter de heer W T l de Voa m syn op i awoord de werkzaamheden der vereeniipng op velerle gebied tfi het afgeioopen tïreertigingajaaf Uit het jaarverslag van den Secretaris bleek dat de vereenigmg thand 120 leden telt en de leeraren de heeren Zuidam en HorstSers in neg i verechillende klassen hun gymnastiek en athletieklessen geven re op Vrydag en Maartdag m het gjrmnastiek lokaal der openbare school aan de Burg € olyn traat en atr fl m het open veld De pennmgmeester kon bogen op een gr aan de keuzecommissie uitbrengen en r dan aal beslKt woeden wie de Unksbul zonde financieele basis hoewel versterking tenplaats zal bezetten der geldmiddelen noodzakeHik is om het yj Meulen doel gezonde degelyke sporty onder deskun dige leiding zooveel mogelyfc iïeoefend z best mogelyk na te streven By de geanimeerde verdew besprekingen werd nog besloten benoodigd pw matenaal aan te schaffen en spoedig over te gaan tot het opnehten van een afdeding Wande port en het beoefenen van vtmWïWaaien WADDINXVEEN ConcouraHipptque en 8priitgci ncours van de Landdyke KvUensport De Gouwcruiter8 op Maanilag 21 Mei derdag in Como De Duitsche douane was hoffelijk en De Duitsche kok In hotel Reglna Olga te Como waar het elftal zijn Intrek zal nemen kan dus aan den slag Radioverslag van NederlandZwitserland Van de AVRO vernemen wl omtrent Een triestige morgen geeft een blydeu stand der onderhandelingen met de dag dit spreekwoord ia 2e Pmitstördag ten volle bewaarheid Hoewel ei een felle wind woei bleef het toch droog en zelfe kwaro de zon i og door Over de prestaties wafen de vakmenachen tevreden De organisatie WftS goed en het programma werd vlot afgewerirt Voor eeoi jonge vereemgmg een succtea Op het Landgoed vdji dp heer A d Br gei begonnen des morgens eerst de dressuurproeven De uitslag daarvan is al volgt Individueele dredsuurproef met Handicap klasse B en L Ie prijs P Meerberg I R KapL v d Wal Höofddorti 2e pr P Voor alms LE Siegfnèd fergambacht 3e pr R Verbeek LjR Vallei nuterfe Wouden berg 4e pr D Fonkert L R 4e Hoeksche Ruiters Klaaswaal eerv verm J Saarloo i L R de Amstelruiters Aalsitoeer Klasse N Ie pr R VerfDeek Valleunii ters Woudenberg 2e pr A Vèrmaat de Overmaasche Ruiters Briétt 3 pr G G Petne LJÏ Kapt v d Wal ftoofddorp 4e pr Mej W Bakker Amstelruiters Aalsmeer eerv verm A C Nieuwenhaizen Mej A Molenaar LR Kapt V d Wal Hoofddorp DresBuorprorf achttallen Ie pC L R Kapt V d Wal Hoofddoi ï 2e pr de Am Etelruiters Aalsmeer 8e pr Ritmeester de Krujf Halfweg 4e pr De Stichteche Rui tefe de Bilt eerv verm Bogaart Alblaa aerdam de Scbieruitera Oversehi Door plotselinge ongesteldheid van den eere voorzitter Burgeni tBT Troost van Waddinxveen werd s midtVig half twee het concours geopend by monde van den voor zitter de neer J Oudljk Hierna werd aangCTaBgem met het N Concours eenspannen warmbloed paarden toebehoorend aan landboaw rs le pr Fir