Goudsche Courant, donderdag 7 juni 1934

i l8 l8 Donderdagf 7 uni 1984 Op hel oo ziet tedere azijn er goed uit maar d t is uist een groot gevaar want nieti biedt U zekerheid dot U werkelijk goede zu vere azi n koopt die onichadelijk voor de gezondheid 15 Sommige ozijn bevat n I azi n aaltjes andere wordt van carbid of kalk gemaakt terwijl weer andere na korten t d aan bederf onderhevig is en troebel wordt Slechts één azijn biedt U lOO u zekerheidomtrent zuiverhe d kwaliteit en somen ïtettmg BOOG AZIJN I BOOG AZIJN bevat nimmer schode lijke bestanddeelen en is met aan bederf onderhevig BOOG AZIJN wordt s nds 1564 vervaard gd HAAS AZIJMPA ftRIEKEN NV HAARLFM OOG De Fran che Minister Barthof heeft gisteren bij het presidium der ontwape ningsconferentie een nieuw werkplan ingediend waarlfi een anderen toon klinkt dan gisteren in zijn aanval op pre sident Henderson Deze resolutie Barthou komt In groote treltken hierop neer De algemeene commissie zou de over tuiging uitspreken dat het noodzakelijk Is dat de conterentie haai werkzaam heöen zal voortzetten om tot een alge ipeene conventie tot vermindering en begrenzing van wapening te komen De algemeene commissie zou daarom beslui ten zonder verwijl de reeds ondernomen studies voort te zetten hetgeen bijzon dere onderhandelingen van de regeerln gen om het eindsucces te vergemakke lijken niet in den weg behoefde te staan De algemeene commissie zou met het oog hierop het volgende arbeldsplan vaststel ten Uet betrekking tot de veiligheid zal de pf tleke commissie op de door haar na der vast te stellen wijze onmiddellijk bsar studies van de regionale veltlg lieldsvraagstukken hervatten met de bedoeling dat nieuwe verdragen van desen aard gesloten zullen wonlen De poUtleke commissie zal ook tn overweging moeten nemen de aanvulling van de reeds aangenomen bepalingen op het Ituk van toezicht op de naleving der eonventie en moeten overgaan tot de bestudeering van het vraagstuk der na tevlngswaar borgen IKet betrekking tot de luchtvaart zal de iuchtvaartcommissie der Ontwape ningsconferentie onmiddellijk de studie hervatten van de problemen die in de bekende resolutie Benesj van 23 Juli 1952 op het gebied der luchtmacht zUn ver meld zooals Internattonallseerlng der bargerlijfce luchtvaart afschaffing van het luchtbönibardement vermindering der militaire luchtvloten Met betrekking tot de wapenfabrlcage en den wapenhanöel za de bijzondere commissie voor dit onderwerp onmiddel lÜk haar werkzaamheden hervatten on Mt inachtneming van de verklaringen tte hieromtrent zijn afgelegd door Nor mua Davis in de vergadering van de al mAeene commissie van 28 Mei Deze drie annmissies zullen gelijktijdig aan t werk ftan en 9raUel aan den arbeid blijven Bet Bureau der conferentie zal de werk aamheden van deze drie commissies Cot rdineeren Nadat de lesolutie Barthou aldus in het eerste gedeelte zich heeft bezig ge houden met le meest dringende taak der conferentie wordt in een tweede gedeel van d resolutie verklaard dat het Bureau te gelegener tijd de noodlge Dot gaat zoo den heelon dag door Pari hier PorI daar ovoral Pari En de manKhen hebban gelijk I U heerlijk drinken Alt ik even de kant kri g ik ook m n Perl hittchan de bedri ven door Dat varfritcht me en wekt op Iemand die lett fritch en zuivert wil hebben raad ik alt Perl aan da t heel wat beter au gazonder dan die a meneer ik kom bi Ui Weer Perl natuurlijk EDH fl mBn vol lof over Perl omdbf Perl geen chemische klevr of smaakmiddelen bevat en meewerkt aan de instandhouding van de gezondheid van fong en oudl Alle en Hero tnaken WOENSDAQ DONDERDAG VRIJDAO ZATERDAG buitengewoon voordeellg öe menseh die tot de algemeene welvmtt b éraagt heeft ook het recht veel te ontvangen W olven in schaapsvaqht Naar het Bnaelscb van SIR WILLIAM MAONAY 56 Nadruk verboden Marion deed een paar passen in de richting van den haard A In de eerste plaats klonk het effeu zou ik graag weten of ik je felléiteeren moef MU fellclteeren Ja met je verloving met mijn neef Richard Zeker dat mag Je verklaarde Sibyl JÉKrljpend dat er geeh ontkomen waa aan eeh bekentenis Er Is geen ellcita üe die ik meer op prijs strt dan dè jou We Marlon Dat zal wel was het kille wederwoord Het kan ook elg emijfc niet goedanders omdat Ik een van de welnfge perBonen ben die precies van de situatie opöe hoogte zUn Sibvl zette een paar verbaasde oogen op Wat bedoel je In vredesnaam Marton Ik bedoel antwoordde Marlon lang aam en ultdnikkelUfc d fc fiet heel mooien prettig voor je zou zijn om ttiet ftl Manteldagen SERIE 1 thans van 13 75 12 75 1150 ERIE 2 thans fl 7 50 fl 9 75 v fi 17 50 15 75 14 50 SERIE 3 thans ft try rx van 2350 2150 1975 l t 50 SERIE 4 thans Geen zichtzendingen van 32 50 29 75 27 50 EXCELSIOR STOFZUIGERS NEDERLANDS H FABRIKAAT Frodutt van de Maati happy tei Vervaal diping van Gasmeters enz te Doidiecht Waarschuwing Ten einde teleursteltog vooi hen te voorkomeoi laden wu onze cliënten n GOUDA fen 0 5EVINO aan zich vooi repaiaties of inlichtingen uit sluitend te wendfen tot Verkoopbureau der EXCELSIOR STOFZUIGERS IJSSELI AN 130 GDUDA 4 jgj Wie adverteert in de GOUDSCHE COURANT Heeft steeds succes bü eiken klant DONDERDAG van 2 uur Pflve Consult Mevr WERKrtOVEN Slapend Medium Vooi werpen Photo s enz enz en van 8 10 uur Experimenteeren Séance Westhaven 19 Gouda GROOT £ N KLEIN smult van Maggi s Soepen Deze zi n irt een oogwenk geieed smakejijli en voed zaam De Fabriek van Maggi s Voedingsmiddelen Ie Amslei dam verwerkt m liaar soepen de beste iHollandscbe groen ten en andere grondstoffen MAGGI HET MERK VAN KWALITEIT Wo na l 0avon l n Xmtmrtlmutnltltlma ourau n voor Ni v rli lal end r wlja aolan Uipaeht lil N IV N V N IXa M a le afd Utrecht van den I ed Bond van Leeraren en LeerarensCn bu het N O te houden in het gebouw der MIDDLLBARL TBOHNISOHE SOHOOL Volledige opleiding voor de teekenacton Bouwkunde en bouwkundig toekenen Werktnojbou vkunde W erktuigkunde en Smidbteekenen Llectrotechniek tn electrotechniach leekkenen Handteekenen en decoratief teekenen Middelbaar Hand en Lgnteekenen N b N c N e N h I J Js k Acte lager Handteekenen alsmede voor de practykacten Timmeren Metseleal Schilderen Vuur plaat en bankwerken Machinebankweilöen Praktgk der electro techniek Verder opleiding voor teduiiek en Kunstnijverheid Verschillende deelnemers slaagden o a voor het voorbereidend en het 2e examen Bourwluindig Opzichter van den B N A Gelegenheid tot inschryving voor de nieuwe Cursussen eiken Zaterdag in de maand Juni de avonds na 6 i uur bg den directeur M SIKA 3 Jzn 1 red Hendnkstraat 92 by wieïi ook mliehtingen zyn te verkrijgen KEN UW LAND EN HEB HET LIEF Meei dan ooit geldt m d 2 tijden dat men zn eiKen land moet leeren kennen en liefhebben Hoevelen zun ei niet die weten te vei tellen van Ptuys en Brussel die Londen Weenen en BeiUin hebben bezocht die de Alpen hebben beklommen en zelfs dert Oceaan ziin overgestoken m iai vi eemdelmg zun gebleven in het eigen mooie land Laat dat veranderen Bl ft in Uw eigen land Geniet van zun lommernike bossohen en wude headevelden zun blonde duinen en vlakke stranden zun vorstelijke buitenplaatsen en zun deftig oud Hollatidseh steden choon Veigeet eohtei ook de Reeuwuksche en Sluipw ksche Pbssen met Bedenkt hoeveel dagen vdn intens en zuiver gemeten Gu daar kunt beleven Wilt Gu dit sohoone landschiap betei leeren kennen koop dan het ruk geiUusti eerde boekje van Di A SCHEYGROND dat U zdl mliohten ovei alles wat Gfl mocht willen weten Zoowel voor den watersportsman als voor den natuurliefhebber en vooi den wandelaar bevat het alle gegevens Het kost slechts f O 50 franco per post ƒ O 60 en is veiknigbaai in eiken boekhandel en by de uitgeveis A Brinkman Zoon Markt 31 Gouda 7 3 Jaargang MM mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN f t l RS Ï BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWbKKhKK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschynt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 2ft per week 17 cfflit met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent oi eral waar de bezorging per looper geschiedt Pritnco per pcttrt per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT il GOUDA by onza agen n en looper den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelüks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVfiRTËNTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring l 5 reg 1b ƒ 130 elke regel meer ƒ O B Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentifen in het Zaterdagnummer 25 büalaff op den prjjs LiefdadigJieids vertentien de helft van den pr js INGEZONDEN MHDEDEFUNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ O 60 Op de Gewohe advertentien en ingeBonden mededeelingen bö contract tot zeei gereduceerden prus Groote letters en n iiden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Burtau K n ingeketnen teneinde van opn ame v erzekerd te z jn Een Fransch voorftal te 3enève VeiiigheidsviaagHtuk op den voorgrond BaitHIpu dnngt aan op het terugke ien van Duitschlajid Uv coiJeientie quin dal en de Mexlcaansche ster José Mojlca bezit In zijn vaderland ongeveer e n klein koninkrijk En zooals de ouden zongen piepen de jongen Baby Le Roy heeft bU Maywood een farm van 20 Are waarop zijn grootmoeder woont en Charlie Ruggles heef een nog kleinere klppenlarm In t ban hernando dal die hem een aardig zakgeld verschaft De Amerikaansche handelspolitiek Ue volmachten van Koosevelt De wet waarbij president Roosevelt wordt gemachtigd handelsovereenkomsten te sluiten met andere landen Isthans door beide hulzen van het Congresafgehandeld De wet machtigt president Roosevelt in de volgende drie Jaren handelsverdra gen op een grondslag van wederkeerig held te sluiten De duur der te sluiten handelsverdrageh wordt door deze wet niet beperkt De president wordt ge machtlgd de thans bestaande Ameri kaansche douanetarieven naar goeddun ken met 5U pet te verhoogen ot te ver lagen HU kan evenwel geen artikelen op de lijst plaatsen welke tot nu toe vrij van rechten waren of omgekeerd De president wordt voorts gemachtigd dfc verdragen op ieder oogenblik geheel ol gedeeltelijk op te zeggen Ue Beurswet geteekend President Roosevelt heelt de wet tot regeling van het beursverkeer ondertee kend Oe hulp aan de slachtoilers van de droogte Roosevelt bereidt een boodsq hap voor aan het Congres om Sdö mlllloen te vra gen vooi huulpverleening aan de slacht oilers van de droogte iö üüo gezinnen verkeeren in nood In het droogtegebied en duizenden ènderen zijn getrolten m naburige gewesten Vlootplannen door minister goeu gekeurd De minister van Marine Swanson hLCtt de plannen goedgekeurd voor den bouw van een slagkrulser drie lichte kruisers twee zware torpedo boo tjagers 1 lichte torpedobootjagers en zes duik booten De bouw zal plaats vinden volgens de Vlnsonwet welke den vlootbouw tot de bU de verdragen geregelde sterkte toe staat Swanson heeft verklaard dat de Marine vasthoudt aan haar politiek de siagschepen als ruggegraat van de vloot te beschouwen en ook is voor de hand having van de thans bestaande maritle me verhoudingen DUITSCHLAND Rede an Goebbels te Glciwit z Scheipe uitval tegen de critici van het nationaal socialisme vooral het Centrum De Rijkspropagandaminister Ooebels heeft gisteren het woord gevoerd in een groote grenslandbetooglng voor Opper over eens dat sparen onzin was was het geld op dan kwam er wel weer nieuw Maar dit Is thans volledig veranderd Eerst de ovtrgang van stomme tot ge luldstUm daarop de wereldcrisis toonden lan dat ook ten filmster onverwacht zonder geld op straat kan staan en zoo kwamen de helden en heldinnen van het witte doek nel tot bezinning In afwach tlng van den onaJwendbaren dag dat hun ster begint te verbleken en hun po pularlteit zal gaan tanen zijn de meeste Ulmspelers gaan sparen Het bespaarde geld wordt belegd en wel voornamelijk in landerijen Want ofschoon vele film spelers blj het begin van de crisis vijf Jaar geleden veel verloren hebben In deze landerijen ziet men In Hollywood wel In aat deze belegging zijn waarde blijft behouden en men volgt nu het voor beeld van Mary Plckford Jackie Coogan Coilnne Griffith en Ruth Roland die reeds gerulmen tijd onder de groot grondbezitters zijn te rekenen alleen met het ver chll dat men Inplaats van hui en farms koopt Zoo komt het dat de lilmkolonle van Hqllywood zich den laat sten tijd voor landbouw interesseert en dat de meest uiteenloopende bezittingen van de kleine kippenfarm tot een bger derij van x h A aan de Mextcaansche kust toe worden gekocht Om eenlge voorbeelden te noemen Warner Oland die gewoonlijk Chlneesche booswichten rollen peelt is de grootste grondbezitter van Hollywood Kort geleden heeft hij in den Mexlcaanschen staat Sindloa niet minder dan 3cxx HA land gekocht waar hl veeteelt In het groot gaat drijven De zoowel op het tooneel als op de film bekende Leo OarrUlo die uit een Call lornische plonlersfamUle stamt is weer tot het beroep van zijn vaderen terugga keerd en heelt een landgoed by Santa Monica aangekocht dat oorspronkelijk door zijn oorouders bebouwbaar Is ge maakt Douglas Fairbanks bezit lauo H A land op de rancho Santa Fe 55 K M ten nooi den van faan DIego waar hU rundvee fckt zUn buurman is Bink Crosby die maar Jü H A land heeft en daar paarden houdt Kex Bell de man an Clara Bow Is ook rancher geworden zijn ultgestrek te bezittingen waarop hij veeteelt drljlt ligt aan de grens van Nevada en hij en zijn vrouw brengen er ledere Vrije minuut op hun paarden door Noah Beery heeft zijn belangstelling gevestigd op foi ellen Aan den rand van de Mojave woestijn bezit hij ö beste lorelien beken Gary Cooper fokt kal koenen op zijn ranch in Montana Willy Rogers vroeger cowboy en de beroemd ste komiek van Amerika ts tot zijn oude beroep teruggekeerd en laat op zijn ge bied van i H A bij Santa Monica ge legen mustangs en ponnles logpen Lewis Stone bezit twee farms een Dij Fresno en een In het San Fernando dal Edmund Lowe farmt In het vruchtbare San Joa BUITENLANDSCH NIEUWS nEUQle Kegeenngauwfe m België Het kabmet De Braiurrille afgetreden maatregelen zal moeten treffen opdat de algemeene commissie in een voigendt door Henderson bijeen te roepen zitting een zoo volledig mogelijke ontwerp con ventie van vermindering en begrenzing der bewapening voor zich zal hebben Ten slotte wordt Henderson uitgenoo dtgd de Sowjet resolutie over een per n anente vredesconferentk onder de aan dacht van alle regeeringen te brengen De toelichting van Barthou tot zijn resolutie In zijn toelichting tot deze resolutie verkldardt Barthou dat de zinsnede over de blJ ondere onderhandelingen die de regecringen parallel met de voortzetting van htt wtrk der conferentie zouden kunne i voeren op een indirecte wijze zeer btiuald het oog had op de betrek klng 1 met Duitschland In dit opzicht verklaarde Baithou De kwestie van den terugkeer van Duitschland onder ons drukt op onze be raadslagingen Ik heb mij over dit punt reeds uitgelaten Ik herhaal dat geen land zirh meer dan Frankrijk over dien te 1 gkeer 2 ou verheugen Geen deur is gesloten In de Baar kwestie heeft Franke rijk zijn goeden wü getoond om aan een internationale verbintenis deel te nemen wiflraan ook Duitschland partij is Maar versihlUende delegaties hebben te ver staan gegeven dat de conferentie zonder Duitschland haar werk niet zou kunnen voortzetten Ik ben niet van deze mee nlng Met het oog op dit meeningsver schil heeft de Fransche delegatie ga raeend dat het raogelQk zou zijn een program voor onmiddellüken arbeid op te stellen terwijl de regeeringen die dit gewenscht zouden achten de vrijheid zoi den behouden om parallel met dit werk van de conferentie zelf bij de Duit sche regeering die diplomatieke actie uit te oefenen die naar hun meening deze regeering er toe zou kunnen bewegen haar plaats in de Ontwapenlngsconfe remie weer in te nemen Ten ïIoLte zeide Barthou ter vermijding van Ider misverstand met betrekking tot de uitwisseling van notas tusschen de Fransche en Duitsche regeeringen dat het standpunt van Frankrijk niet Is ver anderd Bij de hierop volgende discussies meende Norman Davis dat alle moeilijk heden door de Indiening van de Fran srhe resolutie nog niet zijn opgeheven HU hoopte echter dat dit door monde Imgp gedachtenwissellng nog zou kun rfen E esrhleden en stelde verdaging van de besprekingen tot Vrijdag voor waar toe werd besloten Twee van t tb vooriBtelleii door de Kamer verworpen Voigena een bericht mt Bruaael s dt Belgische regeer ng Woensdagnam ddag in de Kamer by de ateimmng over twte ver schillende wetsontwerpen in ie migderhe d I gebleven Het gmg lom een ontwerp tot reorgaiii satie van de gezindsonderateuning en etn voorstel over de grenspolitie betreffend de vreemdelingen De minister president belegde dadelijk na afloop van de zitting een dringenden mm sterraad Het gerucht liep dadelijk dat er wegens de voor de regeering ongun stige stemmingen een kab netscnsis uit gebroken was Feu later bericht kondigt dan ook aan dat het kabmet De BroqueviUe afgetreden is i en blijde gebeurtenis Fen prinsie genaamd Albert geboren Gisteravond om 23 uur 55 heeft konin gin Astrld net leven geschonken aan een prinsje dat genaamd is naar wijlen zijn grootvader Albert Moede en kind mi £ ken het goed PriHs Albert is het derde kind van het Koninklijk echtpaar SPANJE Een huweUlk tusschen den derden zoon van ex koning Alfonso en de jongste doehier van den Itallaanschen koning Naar verluidt Is In monarchistische kringen van Spsknje enige beroering ge wekt door de oorbereidingen voor een huwelijk tusschen den derden oon van ex koning Alfonso prins Juan en de Jongste dochter van het Italiaansche ko ninklUke paar prmses Maria Deze be roprlng staat tr verband met de kort geleden door Alfonso uitgesproken wel gering om afstand te doen van zijn rech ten op den troon aangezien er een groo te beweging bestaat onder de monar chlsten om prins Juan tegelijkertijd met zijn huwe Ük als troonpretendent te proclameeren Ex koning Alfonso Is wel Iswaar geen tegenstander van 1 huwe lijk doch wil geen afstand doen van zijn rechten VEBfcENIGDE STATEN Hollywood gaat sparen Filmsterren koopen landerijen De vroolijke zorgelooze fllmstad Hol iywood s naar de United Press meldt door de slechte tijden plotseling zeer so lide geworden Vroeger vloog het geld van de filmsterren nhmlddellijk weg zoo gauw zij het ontvangen hadden De sala rissen al waren zlj nog zoo groot waren al uitgegeven voordat zij uitbetaald wa ren en in flimkringen was men het er zoo Jammer want nu ben ik gedwongen tot een openhartigheid die jij en ik de rest van ons leven bitter zullen betreu ren Marlon zeg nü In s hemelsnaamplndelfik wat Je bedoelt hijgde Slbyl Een oogenblik bleef het stil toen kwam het meedoogenloos als een dood vonnis Je moet je engagement met Richard onmiddellijk verbreken want als hij dewaarheid wist zou hl er vriendelijk voorbedanken om met je te trouwen De waarheid riep Sibyl onthutst vat voor waarheid De waarheid over de manier waat p jp vader aan ïijn geld komt Sch rp als pistoolschoten klonken Ma lions woorden Slbyl lachte maar haar oogen waren star van namelooze ontsteltenis Hoe komt hij eraan ze deed eenslecht gelukte poging om op luchtlgentoon te spreken ik weet het niet verteljl het me alsjeblieft Goed als het dan niet anders kanJe vader verdient zijn geld door misdaaddoor diefstal D verschrikkelijke beschuldiging priemde en wondde Slbyl als een venij nlge dolk ze naakte een afwerend ge baar alsof zij lichamelijk pijn voel fc Over haar inzicht dat tijdens het gl sprek met Marion hoe langer hoe bleeker was geworden trok een vuurroode blos van schaamte en verontwaardiging Hefr Is een leugen een geftneenemonsterachtige leugen riep ze fel kenmerkend voor haar was Er bestaat iets tusschen Jou en Richard Cardon of in elk geval Je denkt dat er Iets van dien aard bestaat Wei wel Weer was er die gedwongen lach maar grimmiger dan zooevtnIets tusschen mij en Richard Is fatdie geheimzinnige verondersteUlng vanje Als je het In dit opzicht bij het rechte eind had zou er niets tusschen Julliestaan Haal alsjeblieft zulke dwaze dhigen niet In je hoofd Slhyi Er is nietsabsoluut niets tusschen Richard en mij er is nooit iets geweest en ook nieterg waarschijnlijk dat er ooit iets zijnzal Neen melsjellef het spijt mij dat ikhet zeggen moet maar hetgeen jou be letten zal ooit met Richard te trouwenis van oneindig meer beteekenis Er was vrees maar toch ook n gllmpje van hoop In Slbyl s oogen toen ze diep adem haalde om aan te hooren wat Ma rion voor vreeselljks te zeggen kon heb ben Vertel het me Marlon drong zeaan je moet het me vertellen Het schijnt dat er niets anders zaJopzitten dan open kaart te spelen be rustte het andere meisje Het ziet er nietnaar uit dat je anders geneigd zult zijneen eUid te maken aan deze onmogelijkegeschiedenis Kun Je Iets anders verwachten wasalles was Slbyl in staat Was te antwoorden Een medelijdende gUjnlach speelde om Marion s lippen Neen natuurlijk niet En dat is Juist chard Cardon te trouwen Maar of je het behoort te doen Is een andere vraag Plbyi schrok op bij deze onhellspellen de uitlating Wil je misschien ultleggeïi wat Je precies bedoelt Ja tenminste als Je me er toe nooptMaar hel is een geheim dat Je beter nietkunt weten Het Is een feit waaraan nietste veranderen valt dat je niet met Rlchard Cardon kunt trouwen dat kun Jevan mU aannemen Als alles tusschenjullie zooals Ik vermoed nog in een be glnstadium is zou ik Je den goeden raadwillen geven er onmiddellijk een eindaan te maken en verder niets te vragenofschoon Ik zooals ik al zei bereid bente spreken wanneer Je het met alle geweid verlangt Er was een aigeheele verandering over Sibyls gezicht gekomen een uitdrukking van de smart die het bewaarheid wor den van een beklemmend voorgevoel veroorzaakt Ik geloof niet dat Ik daarop hoefaan te dringen zei ze met trillende lippen Ik kan de reden wel gissen Dacht je dat Er was iets laatdun kends in Marlon s uitroep Ja Ondanks de ontkenning die ikte hooren kreeg zal mijn vermoeden inelk geval wel gedeeltelijk juist zijn Jijzelf bent het die tusschen ons staat Ik Marlon stiet een harden gedwongen lach uit Misschien wil JU nu 700 goed zijn je nader te verklaren Zeker Wat ik bedoel Is dit antwoordde Slbyl met de eerlijkheid die Integendeel het is helaas niets dan de waarheid merkte Marton onbewogen op FEUILLETON I blbyl s oogen gloeiend van ontzette woedde staarden als gefascineerd naar het meisje dat zij tien minuten geleden nog als haar beste vriendin had be schouwd I Misdaad Diefstal herhaalde ze de woorden met kort ademschokken uit hijgend Komt het geld van mijn vader van misdaad en diefstal Wie besteelt hij dan Waar Hoe Het antwoord kwam prompt onver blddelUk I Hij besteelt zijn gasten hier in dit huls Sibvl schudde het hoofd zoolets onge looflijks en schandelljks scheen niet tot haar besef te willen doordringen Leugens laffe lage leugens riep zewild En als Iemand moest weten dat hetgelogen is ben Jij het wel Ik had gedacht dat Jij wei de laatste zou zijn ommij dergelijke praatjes o er te brengen Ik had geen keus beste Slbyl In depositie waarin JIJ Je bevindt kun Je onmogelijk met Richard Cardon trouwenHet is geen verdenking of lichtvaardigebeschuldiging die ik uitspreek wat ikzeg berust op onweerlegbare vaststaandefeiten En daar Richard familie van müIs beschouw Ik het als mijn fRlcht omin te grijpen Maar het leek me beteraan jou te vertellen wat ik weet dan aanhem Wat weet je Wordt vervolgd