Goudsche Courant, zaterdag 9 juni 1934

LIDO PRIMA Banketallerhande fijne sorteering I2 pond 2S ets Chocolaterie LIOO Hoogstraat 17 Gouda Woénadagaivonct mn ZatapdaamMdMJr oupauaaan vaop NllvaphaMaondarwiia elan la Utpaelil t uor de afd Utrpat vmi den Ned Dmid van Leeraren en LeerirreAe w k te houden in li t gebouw der M DDLLBAB WOHNlaOHHi SOHOOI Vulledige opleiding voor de teekenaetcn N 111 Bouwkunde en bouwkumlig teekentn N IV Werktuigbouw kuudt Werktuigkunde en Simdsteekenen NV 1 lectrotechnitk en clectrotethniach teelkenen IXa HandLeokenen en decoratief teekencii M a Middelbaar Hand en Lynteekeneti Vete lager Handte kenen alfmede voor de prurttjkactenN b TimmerenN c Metselen N e Schilderen N h Vuur plaat en bankwerkenN J Machinebankwerfren N k Praktg k der electio techniek Verder opleiding vooi techniek en KunstnijverheidVerschillende deelnemers slaagden o a voor het voorbereidend en hetBouwkundig Opnchber van den B N A Gelegenheid tot inschmving voor de nieuwe Cursussen eiken Zaterdag in de im i Juni des avonds na 6 Mi uur bu den directeur M SIBAG Jzn Ired HradnkutrulJbg wien ook inlichtingen i in te verkregen y OMZETBELASTING Bestelorders met f irmanadm ingedrukt I los zoowel als in bloc vorm worden vlug en tot billijken prus gelevert door Drukkerü A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA TEL 2745 KEN UW LAND EN HEB HET LIEF Meei dan ooit eeldt in deze tuden dat men zn ei en land nwet leei en kennen en liefhebben Hoevelen zun ei met die weten te vei tellon van Plaius en Biussel die Londen Weenen en BerUin hébben bezocht die de Alpen heblien beklommen en zelfs den Oceaan znn overgestoken maai vieemdelins zon treblevenm het égen mooie land Laat tiat veianderen Bluft in Uw eigen land Gemet van znn lonimemike bohbdien en wyde heidevelden zun blonde dmnen en vlakke stianden zun voisteluke buitenplaatsen en zun deftw oud Hollandsch stedenschoon Vergeet eohtei ook de Keeuwuksche en hluipwitiksche Plasstn niet Bedenkt hoeveel dagen van intens en zuivei gemeten Gu daai kunt beleven Wilt Gu dit sehoone Undhchtip betei leeien kennen koon dan het mk geillustieeide boekje vdn Di A SCHEYGROND dat U zal inlichten ovei alles wat Gu mocht willen weten Zoowel vooi den watei sportsman ais vooi den natuui l efhebbei ai vom den tvandelaai bevat het alle gegevens Het kost slechts f O 50 lianco pei post f O 60 en k verkrngbaar m eiken boekhmdel en bu de uitgeveis A Bnnkraan Zoim Maikt 31 Gouda wind te wachten tot er weer een wagen komt aansjokken Nu passeeren daar telkens leege taxi en de verleiding voor de wachten len is heel groot om er een aan te roepen en daar mede het wachten te doen eindigen Voort durend pikten zóo taxi s de klanten van de tram weg Sommige verhuurders maakten daar een sport van Op allerlei manieren heeft men getracht dit tegen te gaan maar het staat juridisch technisch onmogelyl een artikel zoó te construeeren dat het nor ren er onder viel Men heeft zich n dit op zicht uitgesloofd om de meest gedeta lieer de artikelen samen te stellen maar hel baatte niet Telkens volgde voor den Kan tonrechter weer vry spraak Nu heeft men het uiterste middel ter hand genomen waartoe wetgevende on macht kan komen n I dictatuur Het i dryf van tax verhuren vereischt goedkeu nng van het gemeentebestuur 7 ezoo 1 u kan men iedere boosdoener onmiddellyk met brood roof bedreigen ala hy het waagt itts te doen dat het gemeentebestuur niet aanstaat Het heet nu dat als voorwaarde voor het verleenen van vergunn ng allerlei overwe gingen zullen gelden van orde veiligheid en redelykheid maar die praatjes kennen we Het begint al dat een aanvrage geru men tyd op afdoening moet wachten dat allerlei onleesbare formulieren moeten wor den ingevuld dat eischen van z g orde w r den gesteld die daarmede feitelyk nietd hebben te maken Alles is on Ier het w r I orde te brengen Het valt te verwachten dat deze dicta tuur nog niet afdoen Ie s want er is éen factor waarop deze geen invloed heeft n I op het publiek waarvan geen medewerking is te wachten Het publiek heeft het lanl aan de tram en voelt dus mets voor de gemeentelyke po gingen om die te protegeeren Voorts be lationaa gevoel De netto opbrengst der Crisis Postzegels komt Uw noaklli dende londgenooten ten goede Gebruik ze op Uw correspondentie frankeerwaorde 5 et idem ó Aan alle postkantoren en bi Uw Plaatselijk Comité f ziet ieder azi n er goad uit maar dit ii iuist een groot gevaar want mets biedt U zekerheid dat U werkelijk goede zuivere azi n koopt die onschadehfli wor de gezondheid is Sommige azi n btrrat nl azi Vi aak s andere wordt vort corbid of kolk gemaakt terwi weer ondere na korten ti d aan bederf onderhevig is en troebel wordt Slechts één azi n biedt U 100 zekerheid omtre it zuiverhvid kwolitsit en lomen stellif g 4OOG AZIJN I B O 9 G A Zbf vat mmmer etrade li ke foestanddeelen en is met aan bederf onderhevig BOOGAZIJNwordtïind 1 564 vervoardigd HAAS AZIJMFABRIEKEN NV HAARLEM Is had zoo n idee dat hij verdwenen was ik heb hem de laatste dagen niet meer gezien Vanmiddag nog zag Ik hem rondspeuren In het park Ja in het park Brayshaw liet een lach van ergernis hooren Die kerel geeft het niet op Hij heeft e n goede reuk en wil meedoeil züoals Ik je al eerder vertelde Mijn ver haal van ölbjl s erfenis was te doorzlch tig Ja hij Is niet gek Des te meer reden om te zien aanzijn lastige nieuwsgierigheid te ontkomen vond Archer Ik houd den man voor N V UtrechtscheHyfiotbeddiaiA UTWKOHT Pandbrieven f 64 000 000 DE BANK stelt beschikbaar lo pandbH in stukken van f 1800 ƒ 600 ea f HO Pe Directie Mr A J S VAN UER Mr P fc HDORWBC tering merkte Brayshaw met een veel bPteekend lachje op nadat hij Archer I een groot gevaar eenige minuten later begroet had Ik ben Dat is hij zeer gedecideerd viel blij dat je gekomen bent want Ik zou Brayshaw hem bij Maar toch zie ik niet zeggen dat het verstandig is om van in w lk gevaar we zijnerzijds te duchten avond een voorloopige inspectie te hou hebben zoolang hij niet hier In huis Is den Zoover ik hem ken vervolgde Ar Archer knikte cher blijft hij niet voor een gesloten Z 24 deur staan als hij denkt dat aan den anderen kant Iets voijr hem te halen valt Wordt vervolgd MWAtlTATIEFMN OE SPITS VOORDEtLia IN PRU5 NEDEPIAND5CH FABRIKAAT II td ZEER BELANGRIJKE VEILING De beeedigde MnkeUais J jliOKNMAN ii iOON nullen ten oveistaan van J H V DALEN Deui ft aaidei op üinsda 12 Woensdag i en Oondeidag U Juni 19J4 telljens aanviuiKcnde des moigens 10 j uui f ubll K A contant varHaopan da aohiltaranOa nnsubilaira soadaran mn taplftan ana afkombtag van veiMdiilIenÜe dettige l umlieb ca Mevi Te Boekhoibt i obtma Villa de Koozekajnp ülbt bu Deventei familie Brostowbky Jacob de jriaellUian 16 Faik Zoigvliet be Den Haag l amilie Hcogenkamp fan eilaan feohevenmgen lamihe de Koek Geebtbiugweg Ruswiik en vei chillende inzeudeib meei JvlJivDAGLN IN DL VILLA IL W AbfeLNAAK bl AANDL AAN DLN iJJkbbrKAAlWLG b bOHUlN 0 LR DL INGANG VAN DL UFRIJ AAN VAN HLr KAfalLLL OUD WASbLNAAR ZATERDAG 9 ZONDAG 10 en MAANDAG 11 JUNI 1934 VAN S MORGENh 10 TOT s MIDDAGS 5 UUR De Villa trontbieedte 185 M en reusachtige gioote i mgeving ib in zyn geheel te koop vooi ƒ 216 000 en ook bil g deelten Nadeie gegevens veistiekken bovengenoemde Makelaars Commissionaiis vooi het opnemen van oideis zun op de kukdagen anwezig PS Beleetd veizoek v mwege de kostbaie tapiiten in de villa niet it i ooken Autob kunnen vooi tn achtei dt Villi paikeeien A D OVERSTRIJD HOOG5TPAAT22 ROTTERDAM v V Vo or HUISGE NOOTEN SMULLEN als Moeder Maggi s Producten gebruikt Bovendien geeft dit honderden Nederlanders een goed bestaan aan de Fabriek van Maggi s Voedingsm ddelen te Amsterdam PRODUCTEN HET MERK VAN KWALITEIT Zoo IS het uiterli k van dit nieuwe couvertmodeL Maar dan gepaard aan de buitengewone eigenschappen van het zilverwitte en onvershjtbare Gero metaal Zilmeta dat door en doot vlekvri is en dus blijvend bestand tegen azijn mosterd en andere scherpe stoffen Dé prijs is zeer laag gesteld Vraagt Uwen leverancier ook naar complete cassettes met gratis bijlevering der waardevolle sette zelf Let op naam en merk Uw waarborg voor het echte ËRÖliZILMËTA VLEtWRIJ DOOR EN DOOR TÏTPT ufot iBmii 73 Jaargang ZatordagKB Juni IB34 fiOIMlHE CODMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IJIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrmg 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O JO Advertentien m het Zaterdagnummer 25 hualag op den prys Liefdadlgheids advertentien de helft van den prua ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waaV de bezorging per toof er geschredt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageljjkfl aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOLDA bjj onïa agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagelyks geopend van 9 ë uur Admmibtratie en Redactie Tekf ntetc 2745 Postrekenmg 48400 per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad ek INGEZONDFN MEDEDELLINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagma 50 hooger Gewone advertentien en ingezondi n mededeehngen bij contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimte Advertentien kunnen worden mgezonden door tusschenkomst van aohede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn mgekomen teneinde van opname verzekerd te zyn Deze Courant ko mt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex liulp Maar van daar tot die hulp is niet lemin nog een lange weg Lr zyn ook mensohen die helpen beter geregd aan andeitn aan hulpbehoevenden aan armen aan zieken ge en zonder dat die voorwaarde by hen vervuld it Zy vot n zich met door innerlyke ontferming be wogen eii steken dan de hand der hulp u t en die verder den bedreigden kennis zelfs met geen woord te i hulp kwam Die man was ook voor het ofier teruggedeinsd Het medelyden had störk genoeg gesproken want het was geen bian met een bizonder ontvankelyk gemoed niet een wiens impul sieve natuur en onevenwichtigheid hem ge makkelyk van het eene besluit naar het Brieven uit de Hofstad MCCXXXIl Het Irambedriif Al vele jaren is ons gemeentebestuur bezig aan het taxibedryf zooveel mogelyk moeilykheden in den weg te leggen Dat is oatuurlyk sedert de gemeente zich den strop om den hals heeft gehaald van deel te nemen m het gemengd trambedryf Voor dien t acht men er anders over want toen haal den we zelfs particuliere busbedryven in om de tram die ook een particuliere maatschap py wa te dwarsboomen Het wa de bedoe hng te laten gevoelen dat van een mono polie op verkeersgebied geen sprake was Na deelneming m het kaptaal der tram IS de ethiek van de gemeente plotseling ge wTjzigd de particuliere bussen zyn wegge stuurd het monopol e ts hersteld en van dien tyd of dateert de voortdurende achter uitgang Eenerzyds is de exploitatie veel duurder geworden de salarissen zyn ver hoogd de diensttyden verlaagd allerlei vriendelykheden zyn iiïgevoerd en daar naast kwam de nieuwe concurrent op de taxi Met een volslagen gemis aan vooruit zienden blik op de ontwikkeling van het auto bedryf in het algemeen is men toen voortgegaan en by het toenemen der con currentie heeft men allerlei kleme middelen bedacht om dit tegen te gaan Vermakelyk richtte dat kleine gedoe ziel tegen het z g snorren Dat woord heeft een erg ongunstige beteekenia gehouden uit den tyd van de aapjes koetsiers die er op uit waren de straatvrachtjes op te pikken zon der een vaste standplaats m te nemen Het snorren heeft echter een heel ander karak ter aangenomen sedert de auto s er zyn De zaak is deze de tram rydt slecht veel te lang duurt het eer er weer een komt Midden op de straat op hachelyke vluchtheuveltjes staat het pabl ek in weer en DU nummer bestaat uit twee bladen en een Bdvoegsel EERSTE BLAD HELPEN Maar iy steken aU t wiit automatisch die andere dreef maar en die placht te over hand uit Zy helpen uit een soort plichts gevoel van uit de overtuiging of soms ook vanuit het dogma dat helpen een plicht en een noodzakelykheid is De meeste van de publiek bekende filantropen behooren tol dit soort Hun wtrk heeft ongetwyfeld waarde in zooverre het hun medemenstnen veel leed en zorg en kommer kan besparen Maar het mist niettemin wanneer het al leen automat sch en plichtmatig gedaan wordt die schoonste trek der mensthelijk heid die aan weldoen vooral zyn moreelp waarde geeft het mmg medegevoel mer den lydenden den hulpvaardigen mensen het medelyden met den broeder die gebrek lydt gebrek met altyd in fmantleelen of materieelen zin maar ook gebrek aan lief de aan ticht aan warmte aan steun He mist de mnerlyke ontferming waarme Jezus de bcharen ziende bewogen werd en d e het helpen en hat weldoen tot een zaaït met van het verstind maar van het hart maakt En heimat bovendien nog zo Jieel wegen en wiens aapi hem met spontaan dreef naar lydende medemensehen Alleen lüor den sterken dr ng van dit medelyden wds hy het hu s uitgedreven Maar uit zyn eigen pgoisme kon het hem met uitdryven Het ofier dat van hpm gevraagd zou wor den verschrikte hem En hy gmg als de ryke jongeling misschien ook wel bedroefd heen want hy had vele goederen Maar als hem gaat het zoo menigeen Wy zouden wel lÉllen nelpen blogd n leven willen we aanbieden maar met dat eene dat jpist nootÖg is en ons het offer ko it van wat ona ifief is 7oo blyven w vaik de hand al halverwege uitgestoken staan en grypen n toe En doen we het soms na aarzeling eti stryd dan is het of ta laat of onder voorwaarden die aan de hulp haar groote waarde en draagkracht ontnemen of op eeiï wyze die de moreele waarde ervan verkleint f vernietigt VV 1 h i o ip aag op onze manier naar a e i oeten 1 dotn op de manier va ht d ie hulp noodig heeft Wan helpen ia niet iets doen voor een ander miar dat d en wat hy noodig heeft Dat maakt juist veelal het offer zoo zwaar En kunnen we ons zelf en ons egoïsme zoo vei overwinnen dat we dat offer willen bren gen dan willen we het gewoonlyk als een offer erkend z en Dat ontneemt aan onze daad maar al te vaak haar moreele waarde Geef maar spaar zoo ge kunt den arm de schande van de hand te moeten uitstrek ken Die regel geldt met alleen voor het geven van aalmoezen maar voor het bren gen van alle hulp En het voldoen daaraan kost ons gewoonlyk een nieuw offer da onze eerzucht onze ydelheid brengen moet Maar we zullen ertoe in staat zyn wanneer we ons weten t verplaatsen in den toe stand van hem die onze hulp noodig heeft Daar hangt ten slotte alles van af T onze naastenlipf Ie sterk genoeg en onze eigenliefde zwak genoeg Is We zullen kun nen helpen en goed en doelmatig nelpen wanneer we onzen naasten liefhebben al ons zelven Zoo alleen zullen we het mede lyden voelen en sterk genoeg zyn om de ofïers te brengen die alle ware hulp van Velen die hun vrienden hun bloed en hun Jeven aanbieden dat dezen met nuodig hebben weigeren hun het geld dat ze wel noodig hebben tas ik onlangs 0e woorden t kenen ongetwijfeld de geringe hulpvaar digheid het jroote tekort aan naastenliefde by de meesten onzer en daarnaast ook de weinige opoffenngsgez ndheid en het bru tale egoïsme dat ons beheerscht Dat aan bod van eigen bloed en leven is natuurlyk maar een rhetorische figuur Maar afge iien van dan de gevallen waann zy niets legt en dus louter figuur blyft ligt er veelal een bereidwilligheid om te helpen in uitgedrukt m ar een zeer eng begrensde bereidwilligheid Toen Jezus den ryken jongeling de vuor waarde atalde dat hij zyn goed zou ver koopen en de opbrengst onder de armen verdeelen en dan volgen hield dit njgt aller eerst den wensoh van Jezus in dat de jon eli g arm n beroofd zou volgen sprak er zich met de afkeer tegen rijkdom in uit maar beteekende het dat Jezus eer it he of er eischte van wat hem den ryken jon 1 Want metwaar het medelyden is me Voldoende Hoe menigeen steekt door deze innerlyke ontferming bewogen reeds de hjand uit maar trekt die op het laatste üogenblik nog terug omdat het egoïsme zyn stem verheft en hem wyst op het of fer dat hy zal moetejn brengen Dan biedt hy wel bloed en leven maar het geld de zorg de liefde de steun die noodig zyn biedt hy met Dat w 1 zeggen hy wil w l wat doen maar hy wil met dat doen wat noodig IS en wat alleen helpen kan omdat het hem een offer kost een werkelyk zwaar offer Ik weet van iemand die toen hy van den nood van een kennis hoorde pon taan het huis uitliep en op de tram sprong naar het station maar in bet station met den trein nam naar den in nood verKeeren den kennis maar de twtm terug naar hu s p MSNU luAJittltm wi w iö ar fê fOTeriiigeen van z jn volgelingen kon accepteerenDe eisch bleek te zwaar En hy ging be droefd heen want hy had vele goederen gaan de meesten onzer ook heen maarmet eens bedroefd wanneer hun het offervan hun geld gevraagd wordt Bloed enleven by manier van spreken maar 1 ethun geld hebben ze aan te bieden Wantook hun IS evenals den ryken jongelinghet geld het liefst En dit liefste kunnen zfmet afstaan niet eens een deel ervan Datt ent hun gebrek aan naastenliefde enopo fermgszin En dit gebrek maakt het hurfeitelyk enmogelyk bloed en leven dat z aanbieden maar dat memand behoeft t I föeren maakt het hun onmojretyk te hei pen Want hulp is datgene voor leman doen hem datgene te geven wat hy noodigheeft n et dat wat wy te missen hebben jm wat e wel doen willen i bedaart spoedig met PeratukSct D009 45 et Bij Uw drogist I ons vraagt f r zyn toch betrekkelyk maar wein menachen die door den nood van tnderpii Wanneer ze dien werkelyk zien gehetl on l ewogen blyven By verreweg de nie sten spreekt wel een zektr medegevoel een 7eker medeleden Hèt is ongetw fcld de 1 eerste onontbeerltiKe voorwaarde voor goede 1 kon verstaan Ik vergat je nog te vertel len öat ik vanmiddag een telegram heb ontvangen van Lord Strasiraer dat hij kou heett gevat en verhinderd is te ko men Omdat we daardoor een heer te weinig hadden heb ik kapitein WÜson ultgenoodlgd om tot Maandag te blijven HiJ zal het wel een aangename afwisse Hng vinden Zoo n charmante baas Wil son dit meer speciaal tot mevrouw Mountfison diende bij het löde regi ment huzaren logeert nu heel rustig In de herberg om aan de Jachtpartijen deel te nemen Mevrouw MqjHiEfison heen zeer onder den Indruk te zijn èn var den edelman 1 dien zlJ mlsaeloopen was ëtK n den ex cavalerist ïen ze zou ontmoet Ir ge i dachten ze hem al bU zich aan huH hij zou el een chic type zijn haar voor naamste bezigheid bestoml tn het aan knoopen van dergelijke aanzienlijke rela ties Met een wee gevoel scheen Slbyl het doel van deze snoevende manier van spreken te doorzien Zoo spoedig ze maar eenigszins kon stond ze op en verliet de voortdurend moeten glim eepraten overalleriet onbe Werd haar een marteling kans even na haar te ver haaWe haar in de groote wat scheelt X aan Voel je Je vroeg hij bezorgd Ik merkte lat er Iets niet in den haak was Wt t is Ik heb vreeselijke hoofdpijn ant woordde ze zyn llefkoozing ontwijkend Ik ga tot het eten rusten Arme lieveling Wat vind Ik datnaar Het komt zeker door dien val vangisteren Je zult de gevolgen daarvanmisschien nog wei een tijdje voeltnWordt het beter als ik je vertel dat ikmet je vader gesproken heb en alles inorde is Als h ten gelukkige uitdrukking n Blbyi B gezicht verwacht had was h wel teleurgesteld De ironie van zijn woor den gaven haar een steek van pijn Haar lippen trilden haar namelooze ellende maakte haar sprakeloos Sibyl ü te fluUterde hU zeg jenu niets wertamij Ze had elch Id emaakt uit den ar n dien hU om haar had heengeslagen Nu niet klonk het nauwelijks ver Stoanbaar Laat me nu gaan Ik Ik kan niet helder denken door de hoofdpijn Ga naar de zitkamer terug Het spijt mij zoo vreeseMJk zei hijbedrukt Ga maar gauw liggen dan zalik je niet meer lastig vallen Geef meóén kus Neen neen riep ze achteruit wy kend en voor hij nog iets zeggen kon was ze halverwege op de trap Ontsteld door haar manier van doen keerde hU zich langzaam om en liep diep ongelukkig naar den salon terug Het liefst zou htJ naar zijn eigen kamer zijn gegaan hi wa allesbehalve in de stem mlhg vooi opjKrvMLklclge ooaversatle Terwijl hiJ door de hall slenterde open de een bediende de voordeur en Archer BON Tegen inleveiing van deae Advei tenlie NIEUWE GEROÜKTL ZALM van 50 vooi 40 CENT p i ons Machinaal zeei dun gebneden DEKKE GEROOKTE PALING maohin lal zeei dun gesneden op een ipute machine van 50 voor 40 CENT p€i ons zonder vel of giaat P G SCHARLEMAN Jr L Tiendeweg 75 Telef 3202 Nieuwe Haring Zoutevisch Keelen en bppen en enz Zie Etalage Wie ts üys Htj die van ieder leert Wie ia ntachhg Hij die zichzelf he neergcht FEUILLETON Wolven in schaapsvacht M ac het Enaelsch van 8M WIUJAM MAONAY Cardon kwam binnen Hij knikte zijn neet toe Zoo Richard hoe staat het leven Neen vervolgde hij Ik kom niet in densalon mijn schoenen zijn modderig ikben door de velden gekomen Ik wou SirPercy heel even spreken over werkluidie morgen in de stallen moetej zijnMisschien wil JÜ hem even roepen Rlchard Maar haast hem niet als hU ingesprek is Ik kan wel zoolang in de bibiiotheek wachten Best gaf Richard ten antwoord enze hepen ieder een andere deur binnen In den salon Is het één en al schlt NadiulE verboden aar 400 © begon Juist op te ieven toeo de deur openging maar het volgend I JBeftbUk trok een krampachtige trek vau plKi over haar gezicht die de pas oatloken hoop weer deed uitdoven Me vrouw MountflBon werd aangekondigd n terwUl deze dame gUmlaohend de ka Wer binnenkwam werd door het ver Jtuiveu van haar sabelbont de ryke iiiWselentoQt alehtbaar dien zij torste £ en reusachtige in briljanten gevatte liarel was het pronkstuk van de coUec ti Deze overdadige parade van edel fttMnen acheen Marion s bewering te be VAfttlgen SibyU hart verkilde de kolos t t aie speld soheen voor haar benevelde bhk dajtusen aoodat ze alleen een gestamelde begroeting kon al en Toen de indrukwekkehde 1 4foQnuteaft kndelUl op iiaar gej Ik ben even komen aanloopen om dat een andere zaak onze aandacht vraagt Brayshaw tronste de wenkbrauwen tMi WM en vafï the en i l le kniw ï a yBhaw zloh toft eibyl iWat ikt Q gen wil kiodjfe bogon hlJ op een toon die het heelel gezelschap