Goudsche Courant, dinsdag 26 juni 1934

WerKelijk nationaal socialistische leiders moeten er zorg voor dragen dat gerechtvaardigde crttlek doordringt Ik verwacht van de leiders van het natlonaaisocialisme dat zij met open oog en open oor in de hun toevertrouwden kring gaan en alles wat de crltiek waard is en door critieic kan worden gewijzigd aan hoogerhand zullen melden De nationaal socialisten zijn een groote Dultsche famUle Met trots zien wij een bUjft steeds van alle eritiek uitgesloten dftt Is de Führer Dat komt omdat de ttihrer steeds gelijk heeft en het steeds zal hebben Thans komt het evenwel niet aan of de lrt lelr doch op de samenwerking Misschien acht itler het noodig op een goeden dag de beweging weer voort te drijven met revolutlonnaire middelen WU staan gereed zijn bevel te ontvarigen in het vertrouwen dat hij zijn oude revoJutionnalren roept wanneer het noodisf ts en dat hU weet wanneer het noodig ig Adolf Hitler is revolutionnair van groeten stijl en bUjft dat ook innerlijk Hl heeft geen krukken nocdig De natio naalsocialistische revolutie was niet om haar eigen wille nooflig doch zij was noodig om der wille van de daden welke utt haar werden geboren en In de toekomst zullen geboren worden Met de Duitsche arbeiders zal de nationaalsocialistische leiding deze daden volbrengen FRANKRIJK Spoorwegbptsing by Parjjs Een doode drip en veertig ge wmden Een dicht met reizigers bezette trein dit gisteravond van het Gare St Lazare tei arya vertrok is nabg Houüles departement Seine et Oise in botsing gekomenmet een trein met spoonvegmaterieel VoiPfens de tot nog toe ontvangen bericiitenverden by de botsing die aanzienlijke maturieele schade veroorzaakte en eenige wagons van den personentrein ernstig beschadigde twee pertoncn gedood en eendertigtal gewond Omtrent het spoorwegongeiuk bij Houülee wordt nader gemeld dat daarby in totaal 43 personen min of meer ernstig gewond zyn Het ongeluk gebeurde kort voor middernacht Eeu volle personentrein reed daar tegen een leege goederentrein op welke twigevolge van onvoldoende stoomdruk op de baan stil stond By de botsing schoven enkele wagens in elkander anderen sprongen uit de rails Verscheidene reizigers waaronder drie met zware schedelen bekkenbreuken zyn in het ziekenhuis Van Nanterre opgenomen Anderen konden na verbonden te zyn hun reis voortzetten De stoker en de machinist van de personentrein bevinden zich onder de zwaargewoTiden Eerst na langdurige pogingen gelukte het den machinist die beklemd zat tusschen twee yzeren platen uit zyn gevaarlijke positie te bevrijden Het bericht dat onmiddellijk n het ongeluk in Parus de londe deed dat twee dooden te betreuren zouden zyn wordt niet bevestigd De treinbotsing zou gemakkel k tot een groote ramp hebben kunnen leiden daar op hetzelfde oogenblik op een ïieven spoor de sneltrein Cherbourg Parijs naderde Gelukkig waren geer Jvrakstukken die de sneltrein tot ontsporen hadden kunnen brengen op dit spoor neergekomen De laatste bericiiten omtrent het spoorwegonlreluk melden dat de machinist aan zyn zware verwondingen is overleden Het spoorwegongeluk heeft dus één doode drie zwaargewonden en 39 lichtgewoTiden geeischt OOSTENRIJK Dr Dollfusa en zijn familie op bezoek bU Mussolini Het otficleel orgaan van de Chr Soc Partij voor Oostenrijk deelt mede dat Mussolini Dr Dollfuss heeft uitgenoodigd hem ei ide Juli In zijn villa in RIccione met zijn familie te bezoeken Dollfuss heeft deze ultnoodiging aangenomen Dit a s bezoek van den Bondskanselier in R lccione is volgens het blad wel het duidelijkste bewijs van de goede verstandhoudhig in beide opvattingen overdrijving schutlt en misschien wilt u zich over deze Kaak nader uitlaten Minister Steenberghe antwoordde hierop het volgende Ik kan en wil natuurlijk met geen enkel woord iets uitlaten over de onderhandelingen die tot mijn ministerschap geleld hebben al begrijpt u dat Jilerbij verscheidene gewichtige quaestles terdege zUn besproken Ik kan uiteraard ook niet spreken over mijn program omdat de plaats voor rechtstreekse he mededeeling over de te voeren economische politiek de StatenGeneraal en degene die deze mededeeiingen doet de regeering is niet één minister en zeker niet de Jongste Maar als mUn persoonlijke opinie wil ik u wel mededeeien dat de commentaren door laat ik zeggen de twee uiterste zijden op mUn benoeming gegeven in zich onjuist moeten zijn omdat zij belde Iets vergeten De eene zijde vergeet namelijk naar het mij toeschijnt dat ik vanzelfsprekend mijn verleden in genen deele verloochenen zal De andere zijde schijnt echter utt ii tcdg te verliezen dat ik er niet de man mtar ben om bepaalde nieuwe maatregelen te gaan Invoeren zoolang ik geen gelegenheid heb gehad het geheel der regeeringswerkzaamheden en bemoeiingen te overzien Er worden hier en daar In wel wat overdreven mate verwachtingen gekoesterd die als het ware Inhouden dat er een algeheele conjunotuurveranderlng zal intreden nu een Industrleele uit het zuiden een regeerlngszetel gaat bezetten Hoezeer ik u nogmaals verzeker dat ik het verleden hetwelk mij op dezen post gebracht heeft in geenen deele ontrouw zal worden moet Ik toch tegen deze overdrijving van voorstellingen waarschuwen Invoer van boter In Frankrijk De Fransche Senaat heeft het reeds door de Kamer aangenom wetsontwerp inzake de bescherming v zuivel roductMi goedgekeurd In den loop van de beraadslagingen verklaarde de rapporteur dat Ue commissie zich niet zou verzetten tegen den invoer van Nederiandsche boter wanneer Nederland voor de margarine wetgevende maatregelen zou treffen overeenkomende met die welke in Frankrijk bestaan verward lean fctrdeii met lampen die uitsluitend voor verlichting dienen Aanvankelijk had men gisteren deze wijziging willen Invoeren omdat het gisteren de langste dag was en de wijziging over het geheele land Ineens moet worden aangebracht uiteraard bij daglicht Naar wij vernemen is de wijziging voorloopig uitgesteld omdat het noodige materiaal nl t gereed was RADlO NfflBws Programma voor heden Huv rsum AX R O o èM V halen voor kleinere kuideren door ml Ant van Dyk 5 0 6 45 ConJ H Tuschmski s select Salon OrkeTt l Gramofoon 7 7 30 G W F val u over De he iem g va de VZ Z aan werkluoMn 7 36 7 4 1 Gm S 7 4J 8 Pro Dr N J Pol r S RotterdamBche Week Kotterdara vS Vertrouwen Vooruit i 8 8 06 h iea nchten 8 069 alo dea Variétés IZl 1906 9 9 20 Itavg door de Kon Ut4l sihe Mannenzangverïeiiiging 9jiit V Gecombineerd Concert door de beid sv I 0 Orliesten en Piano 1ÜX 6 10 20 R n ofo n 10 20n Concert door Kov t 1 J08 en zita ürlieat u n iu Nieu i richten ll tO ii Gramofoon Huizeo K 1U 6 15 5 45 G J foon 6 46 8 Pianospel 6 20 Zw cursus door door S P J Borsten 6 7 Concert door het K RX Orlte t T islvtó H H Petrus en Paulus door Patea r l ohuis 0 F M 7 46 S0 Concert door h t K K O Orkest 8 3Ü 6 NieuwsteriS ten 8 35 9 Gramofoon 9 l 3o Con door de K R 0 Boys 9 30 9 40 Gra foon 9 409 66 Zangrecital 9 66 10 Sa mofoon 1010 10 Covert door het Killm Hawaiian Trio 10 10 10 26 ConcertZ Hawaiin Tr o 10 10 10 26 Concert d d K H 0 Boys 10 21 10 35 Zangrectl 1UJ 6 10 40 N euw l richten 10 40 lU6i nl T 0 6011 16 Concert door de K K 0 Bo 11 Ij 12 Gramofoo DE AUTOTOCHT VAN DE OUDEN VAN DAGEN GEMENGDE BERICHTEN De Robinson industrie te Nijmegen De bouw van de nieuwe fabriek Zondagmorgen rookten de pulnhoopen van de schoenfabrlek Robinson welke Donderdagnantlddag op Oroenewoud te Nijmegen is afgebrand nog voortdurend Intusschen heeft de directie der Robinson Indus the met het Ingenieursbureau Beltman uit Enschede alweer groo cher plannen ontworpen tot uitbreiding van de modelfabrlek welke binnen 3 maaxiden klaar moet zijn De fabriek zaï voorzien worden van n Sprinkler sproelinstallatle vetke bij een temperatuur van vo graden boven nul automatisch de fabriek bij evenWeelen brand onder vater zet De directie deelde ons mede dat zij haar productie welke nu reeds 2000 paar per dag bedraagt door nog moderner outillage hoopt op te voeren fMsb Kindermlshandelinff Reeds eenlgen tijd stond de 43 arige arbeider A N te Otten bij de gemeentepolitie onder verdenking van kindermishandeling doch zekerheid had men daar omtrent niet Het was bekend dat N zijn 9 tarIg zoontje gebruikte voor het verrichten van zwaar werk terwijl de kleine een zeer slechte verzorging genoot Zondagmorgen omstreeks 6 uur hoorden de buren wederom een klagend geI huil en pijnlijk geschreeuw dat zoo erg j werd dat de gemeente politie er mede in kennis werd gesteld Thans kwam vast te staan dat het lichaam bedekt was met blauwe plekken en bullen en dat verder armen polsen handen en ooren ontvelIlngen en bloedende wonden vertoonden die zooals het geneeskundig onderzoek heeft uitgewezen op geweldadlge wijze waren toegebracht Volgens ooggetuigen werd de kleine meermalen mishandeld met een stok welken de moeder die gebrekkig Is blJ het loopen noodig heeft De moeder zelf vprzpette zich nooit tegen deze mishandelingen maar hielp zeer vaak mede N verklaarde dat de kleine dikwijls ondeugend was en alleen door lichamelijke kastijding tot rede te brengen was Proces verbaal Is opgemaakt wegens kindermishandeling SlachthuiwUrecteur gearresteerd Verdacht van oplichting van Veeverzeker in gsmaaischappU Gisteren is door de Justitie te Amsterdam aearresteei de directeur van het slachthuis te Uithoorn zekere Van D HU werd gearresteerd onder vermoeden dat hij door onjuiste keuringsverslagen de Vee verzekeringsmaatschappij heeft opgelicht Hem zal oplichting en valschheld in geschrifte worden ten laste gelegd Bedoelde oplichtingen gaan waarschijnlijk reeds over een geruim aantal Jaren In zUn keuringsverslagen gaf de man veel meer deelen van het gebeurde rund als ondeugdelijk op dan In werkelijkheid het geval waa Al deze zoogenaamde afgekeurde gedeelten werden dan door de verzekering vergoed terwijl in werkelijkheid de waarde van het rund normaal bleef Aan deze truc had dus de eigenaar en MARKTBERICHTEN Het geheel ia voöf de deelnemers en deelneemsters waaronder zich heel ou fe menschen bevonden een eer geslaagde en heerlijke reis geweest Onnoodig te zeggen dat ze dankbaar en gelukkig gestemd waren toen ze om ongeveer 7 uur weer in de Py pen stad aankwamen Het Comité voor dit jaarlyksche uitstapje waarvan voorzitter is de heer P Bokhoven heeft alle eer van zyn werk gehad en kan op een uitnemend geslaagde tocht terugzien Hulde aan het Comité aan de vele autobezitters die hun wagens beschikbaar stelden en aan hen die voor verrassingen zorg en Z j hebben een goede daad Verricht Het comité verzoekt ons zijn dank te betuigen aan de Politie en den Directeur van het Marktwezen die voor een goede regeling en opstelling van de talr ke autopa hebben gezorgd LUCHTVAART Bexoek aan Nederland van Litausclie militaire vliegers Naar wij vernemen zullen drie Lltausche militaire vliegtuigen bU hun Europeesche rondvlucht ook Nederland aandoen De voorgenomen vlucht gUat van Kaunas Kownoj over Stockholm Kopenha gen Amsterdam Brussel Londen Parijs M arsellie Rome Weenen PraagBoedapest Boek arest Klé f Moskou en terug naar Kaunas De datum van vertrek is vastgesteld op Maandag 26 Juni terwijl men op Woensdag 27 Juni te Amsterdam hoopt te landen om Donderdag 28 Juni de vlucht naar Brussel voort te zetten Zes personen nemen aan dezen tocht deel te weten luitenant kolonel Ingenieur Gustaltls commandant kapitein Llorentas luitenant Marcinkus kapitein Namlkas luitenant Mikenas en de mecanlcien Rimkevlcius Elke machine is bemand door twee personen Het zijn éénmotorlge eendekkers van het Lltausche Anbo rv type voorzien van Bristol Pegasus motoren L 2 De merkteekens zijn witte kruisen De vliegers hopen op 19 Juli weer In Kaunas telanden üe F 36 weer In de lucht Opnieuw is gisteren een proefvlucht gemaakt met de F 36 de nieuwste creatie van de Fokker fabrieken Thans ia Ir Stephan de onder directeur der Fokkerfabrieken mee opgestegen en hij was vol bewondering voor het toestel dat een buitengewone stabUlteit vertoonde Het toestel steeg tot ca IMW è 1500 M en geleek toen een toestel zooals andere Maar toen het lager en lager kwam en boven de hulzen van Zuid koerste begrepen de Amsterdammers dat het de groote Fokker was waar thans te Amsterdam al veel over gesproken wordt In totaal werden drie vluchten gemaakt met korte tusschenpoozen en tezamen bleef het vliegtuig ruim een uur ü de lucht Twee vluchten heeft de heer Meinecke geleid de derde Fokker zelf De Goede Hoop te Kaapstad De Goede Hoop het vliegtuig waarmede de heer J G v d Leeuw n vlucht maakt naar Zuid Afrlka ts gisteren om r 30 uur van Port Elisabeth vertrokken en om 4 40 uur n m te Kaapstad geland Het doel van de reis is hiermede bereikt Een woord van bewondering is hier op zijn plaats voor den koenen vlieger die geheel alleen het enorm lange traject over de Afrikaansche wildernis van het midal naar de zuidelijkste punt van het Zwarte werelddeel heeft afgelegd Van zijn vertrek maakte hlJ geen ophef Van den tocht zelf bereikten ons slechts icoi te zakelijke mededeeiingen betreffende tijden van vertrek en aankomst Alsof het de gewoonste zaak ter wereld was Slechts degenen die daarbij de kaart raadpleegden en een weinig geografische kennis bezitten konden vermdeden met hoeveel moeilijkheden de eenzame vlieger te kampen had Men moet er niet flauw over denken Afrika heeft ontoegankelijke wildernissen die vele malen grooter zijn dan ons heele vaderland Wanneer er eens iets aan het vliegtuigje mocht mankeeren het is nu eenmaal niet een groote verkeersmachlne zou de kans om het er levend af te brengen slechts gering zUn ook wanneer de vlieger gezond en wel op den grond kwam Ongeluk hij de Duitsche rondvlucht Op den derden dag van de Duitsche roTidvlucht is een vliegtuig uit Brunawyk waarschüniük tengevolge van een motorstoring te Melle by Bielefeld neergestort Een der inzittenden werd gedood een ander gewond l e nood der zulvelboeren De Uegeeringscontracten vooi consumptiemelk Ter bespreking van het verloop der Regeerlngscontracten voor consumptie melk en den algemeenen noodtoestand ill de melkveehoudersbed rij ven kwam de Melkfederatie onder leiding van den heer Bieraond uit Bleiswyk byeen Deze zette uiteen dat ondanks de Crisis Zuivelcentrale de zulvelboeren in Zuid Holland in een noodtoestand zijn gekomen erger dan de buitenstaander zou kunnen vermoeden We gaan aldus de heer Blemond steeds meer achteruit terwijl bij een minder eenzijdige inzinking van dien toestand voorkojnen bad kunnen worden De Crisiszuivelwet beantwoordt naar de overtuiging van de Melkfederatle niet aan haar doei De melk leverende boeren in ZuidHolland ontvangen nog niet eens den ricntprijs zelfs nog geen 5i cent voor de Industriemelk Het is moeilijk de consumptiemelk los van de Industriemelk te denken De groote oorzaak Is dat de boterexport Is stopgezet De inkrimping van den veestapel Mfct geen enkelen maatregel is zoo gaf men te kennen zoo vreemd omgesprongen als met de inkrimpüig van den veestapel Niet de melkproductie doch de vleeschproductie wordt ingekrompen bij den rundveestapel terwijl het veel logischer zou zijn de varkensproductie te beperken en daarnevens tot een meer extentieve melkproductie over te gaan met behoud van den rundveestapel De taxe regellng beantwoordt niet aan redelijke wenschen van de melkleverende boeren die er door worden gedupeerd In plaats van geholpen De hoogere prUs die van die regeling het moreele gevolg had moeten zijn Is uitgebleven In Den Haag komt zeer veel consumptiemelk welke voor u cent per liter wordt verkocht aan den consument terwijl de boer er maar 3 cent voor ontvangt De handel Is daarmede buitengewoon gebaat doch de boer gaat er door te gronde Theoretisch zou de melkleverende boer ƒ 4 75 per UK liter moeten ontvangen In werkelijkheid brengt hij het niet verder dan tot 3 3è doordat veel als Industriemelk geleverd product toch als consumptiemelk in omloop wordt gebracht Men hoopt dat door bekendmaking van een en ander eenige verbetering In de bestaande verdêellng zol worden gebracht Burgerlijke Stand GEBOREN Bankje Jantje d van T van der Heide en A Krol Boelekade 140 Maria d van J Bloklaïid en C van der BUI IJssellaam 150 23 Juni Oomelis Johannes z van A Broekhuisen en A Puit L Dwarsstr 30 Adriatia Johanna d Van J Teekens enW M H Hoosbeek R van Catsweg 224 Joos z van J H vaïi den Berg en D Bos qoej dp 49 oVERJjEDEN 23 Jutfi Jan van Vliet Agenda 26 Juni Cursus Nederl Boode Kruia geb Daniël 8 uur 26 Juni Sy u St Janskerk Eerste Orgelbespeling 28 Juni 2 uur Geb Kamer van Koophandel Crabethstraat 3 Verg Kamer van Koophandel en Fabrieken 2 Juni 8 uur Café Central ledenvergadering Alg Afd Ziekenfonds voor Gouda en Omstreken ApothekeA De apotheken v den heer E Grendel Lange Tiendeweg Men Prins Hendrikstraat r zyn tot en mes 29 JÖiU ijenevens den daarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter alleen voor recepten Veemarkt Rotterdam 26 Juni Ter veemarkt werden heden aangevoerd 204 paarden 7 veulens 400 magere runderen 606 vette runderen 375 vette kalveren 683 nacht kalveren 282 graekalveren 147 schapen of lammeren 13 varkens 2 bigge 8 bokken of geiten Prijzen per Kilo Koeien Ie kw ƒ 0 60 0 62 2e kw ƒ 0 62 0 56 3e kw ƒ 0 400 44 Ossen Ie kw ƒ 0 54 0 58 2e kw ƒ 0 46 0 52 3e kw ƒ 0 4 0 44 Stieren Ie kw ƒ 0 48 0 60 2e kw ƒ 0 44 0 46 3e kw ƒ 0 38 0 40 Vette kalveren Ie kw f 0 60 0 70 2e kw ƒ 0 50 0 56 3e kw ƒ 0 30 0 40 Graskalveren ƒ 0 38 0 35 0 30 Nucht kalveren ƒ 0 26 0 17 0 10 Schapen ƒ 0 3 0 34 O 30 pfer stuk ƒ 19 14 9 Lammeren ƒ 0 4ft 0 36 0 30 per stuk ƒ 10 Pryzen per stuk van mager vee Melkkoeien ƒ 205 165 110 Kalfkoeien ƒ 200 175 120 Stieren ƒ 250 180 140 Pinken ƒ 85 6Ö 50 Vaarzen ƒ iiO 90 70 Graskalveren ƒ 35 25 10 Paarden ƒ 180 130 80 Slachtpaarden J 135 10 70 Hitten ƒ 90 70 60 Fok nucht kalveren ƒ 18 12 9 Slacht nucht kalveren ƒ 6 5 4 Vette koeien en ossen aanvoer Iwter dfin vorige week pryzen styver Stieren aanvoer als vori week pryzen jeta hooger Vette kalveren aanvoer ruim pryzen als vorige week Schapen en lammeren handel kalm prijzen derelfde Nucht t lacht en fokkalveren pryzen hooger Paarden pryzen ieta styver Kalf en melkkoeien prijzen iets hooger Vaarzen en pinken prijzen onveranderd Gra skalveren aanvoer ruim handel kalm pryzen onveranderd De Crisis iRundveecentrale nam ca 20 vette kalveren uit de markt KaoBfliarkt Bodegraven 26 Juni Aangevoerd 524 partyen m r m 20634 stuks 185706 K G Pryzen Ie kW m r m ƒ 21 24 2e kw m r m ƒ 17 U zwaardere tot ƒ 26 Handel matig UIT DEN OMTREK BOSKOOP Gemeenteraad De Raad dezer gemeente is in vergadering bijeen gekomen onder voorzitterschap van burgemeester Mr Verkerk Ingekomen was een adres van het bestuur an de Ned Reddingsbrigade te Rotterdam met het verzoek maatregelen te nemen aat voor het gebruik van een roeiboot zeilboot of cano een vergunning van de overheid wordt voorgeschreven welke vergunning slechts dan zou mogen worden verleend wanneer de gegadigden in het bezt zijn van een vaardigheids of zwemdiploma werd na ampele bespreking waarin tot uiting kwam dat het grootste gedeelte van de minderjarige personen ouder dan lü jaar In deze gemeente kan zwemmen voor kennl evlng aangenomen Voorts een adres van M de Jong e a bewoners van den Zwarteweg verzoekende wanneer zij aan de drlnkwaterleldmg van Reeuwijk aansluiten dat zij dan geen hoogere waterprijzen behoeven te betalen als diegene welke bIJ de èoskoopsche drinkwaterleiding zijn aangesloten B en W brengen in herinnering dat van deze bewoners oorspronkelijk een hooger watergeld dan van de Inwoners der gemeente Reeuwijk zou worden gevorderd doch door dat de Raad zich met het afschrijvingspercentage heeft vercenlgd kunnen bedoelde bewoners aan de Reeuwljksche waterleiding aansluiten tegen een tarief gelijk aan dat hetwelk de Inwoners van de gemeentp Reeuwijk zullen moeten voldoen B en W zien geen enkele aanleiding om nog verder te gaan en zouden het principieel onjuist achten door middel van toeslagen een nog lageren prijs voor deze bewoners trachten te bedingen Binnenland Prinses Juliana in Engeland Prinses Juliana heeft het week end doorgebracht bij Lord Salisbury ZU zal deze week eenige malen de gast zijn van onzen gezant jhr de Marees van Swlnderen Gisteravond woonde zij na op de Nederiandsche legatie den maaltijd te hebben gebruikt de avondreceptle bij Lady Mildred Fitzgerald In Dorchester hotel bij Vandaag is het diner en bal der Nederiandsche legatie Directeur generaal Landbouw Benoeming ir Louwes te wachten Binnen enkele dagen is de benoeming te verwachten van Ir S L Louwes tot directeur generaal v d Landbouw aan het departement voor Economische Zaken zoo meldt de Nwsbr De heer Louwes was regeeringscommlssarls voor de steunverleening aan de varkenshouderij de granen het zetmeel en de fabrieksaardappelen De licht einen bU de Nederiandsche Spoorwegen De wijziging is voorloopig uitgesteld Zooals bekend is zijn de Nederland sche Spoorwegen voornemens de lichtselnen te wijzigen Tot nu toe geldt wit voor veilig rood voor onveilig en beteekent groen langzaam rijden Na de wijziging blljtt rood onveilig en wordt groen de kleur voor veilig Eén van de overwegingen voor deze wijziging is dat vooral bij het binnenrijden van stationsempla i cementen de groene kleur beter opvalt dan het witte licht dat zoo gemakkelijk Prins Hendrik terug Z K H de Prins Is gisteren per trein van 8 44 aan het Staatsspoorstation uit het buitenland in de residentie teruggekeerd Onderhoud met Minister Steenberghe Hij zal zijn verleden in geenen deele verloochenen In een onderhoud dat een redacteur van De Maasbode met minister Steenberghe had werd aan den nieuwen minister van economische zaken de volgende vraag gesteld In een deel der liberale pers Is er op gezinspeeld dat door de aanvaarding van een zetel in het huidige kabinet uw vroeger verdedigde beginselen op het gebied van actieve handelspolitiek zou hebben prijsgegeven dat u als het ware uw verleden zou moeten vergeten In een deel der Katholieke met name Zuidelijke pers daarentegen wordt uw benoeming toegejuicht aJs het begin eener aera van ceh actieve iiandelspolitlek in een harer Ech rfjste vormen Hot komt mi voor d t Graf Zeppdift naar Z Amerika De Graf Zeppelin is giateravond te 20 27 uur te Friedrichshafen voor z n denden ZuidAmerikatocht van dit jaar gestart onder leiding van kapitein Lehmann Aan boord bevinden ich twaalf passagiers o w de Brazillaanache bisschop Mueller en de pianist prof Kempf haar alle waarschijnlijkheid ook de directeur een geldelijk voordeel De man Is op last van den rechtercommissaris mr Smit In het Huls van Bewaring Ingesloten Jteizen en trekken per Oranje Nassau Van den Hoek naar Umuiden Zondag RWiben 500 ieden van de Ned Relsveréenigihg een tocht gemaakt met de Oranje Nassau Omstreeks 10 uur s morgen verliet de Oranje Nassau den Hoel en om 8 uur s avonds ongeveer lag het schip er weer gemeerd Het weer liet zich in het begin niet zoo erg mooi aanzien maar tegen het uitvaren klaarde het op en het heeft zich verder best gehouden Het lag in de bedoellpg zoo dicht mogelijk de duinen te naderen zoodat ons land ook eens vanaf het water bewonderd kon worden De commandant In de meening dat hij zijn passagiers eens een echt pleziertje zou bezorgen voer direct vanaf den Hoek zeewaarts door om ook een lichtschlp op het programma te brengen De gevolgen werden volgens een medeweriter van het U D voor de feestvreugde weldra fataal Golfslag was er niet maar er stond genoeg deining om veel van de onervaren landrotten te leeren wat zeeziekte beteekent De eerste onstuimige bewegingen werden met overdreven gejuich begroet Maar weidra legde zich een dreigende stilte over de wandeldekken et mechanisme van dit fenomeen kon nauwkeurig bestudeerd worden de trilling van de motoren deed de ingewanden licht meevibreeren Dan zakte de horizont langzaam naar beneden alsof de zee leegliep als een badkuip de boeg ging omhoog en er volgde een stoot midscheeps die het trillen in de ingewanden onderbra k zich via enkels maag en slokdarm voortplantte Weldra keken die passagiers die het hardste juichten bij het vertrek elkaar aan als citroenkwasten ze gingen heel bedaard zitten en deden verdacht blasé De horizont bleef verder de wonderlijkste kuren uithalen weldra offerden een 50 taï reizigers aan Neptunus de koffie die zij voi moed reeds in de haven gedronken hadden De kapitein die merkte dat het een treurstoet Inplaats van een plezierreis werd draaide aan het stuurrad alsof er een tornafio was gesignaleerd en haastte zich naar de kust terug Daar verbeterde dei temmlng gelukkig Matrozen liepen ond met putsjes water Verder heeft men genoten de badplaatsen waren prachtig te zien en ook vanaf het strand zullen velen de forsche gepavolseerde tweepijper wei hebben zien varen want de Nassau kwam nu om twee redenen zoo dicht mogelijk by de kust De stemming klaarde op ledereen haastte zich zijn buurman te vertellen dat hij er niets van had gemerkt Waardige huisvaders gebruikten nog wat bleek een cognacje aan de bar of wandelden over dek als lijders aan Engeische ziekte piet de bedoehng zeebeenen te demonstreeren In Umuiden verliet een opgewekte schare de boot De groep die de reis mee terug maakte trof het in elk opzicht beter dank zU ook de commandant die het lichtschlp Maar had afgeschreven Er was belangstelïlng voor den loods die aan boord kwam zelfs werd er flink gegeten zoodat de temperatuur In de eetzaal die op zoo n groep niet berekend was tot u graden steeg Toen verflwenen er toch weer eters haastig vfin iafel maar dat zal wel van de hitte zijn geweest Maar veel waren het er niet en zander Uitzondering verliet Ieder in het beste humeur de boot De relsvereenlging kan op een geslaagden dag terugzien Touring car botst tegen auto Vijf ernstig gewond Gistermorgen naderde op den Amersfoorsclïen straatweg onder Soesterberg uit de richting Amersfoort dr De Boer van Soesterberg met zijn auto om aldaar zijn erf op te rUden Achter hem kwam een volle touring car uit de provincie Groningen die den rlchtlngswijzer welken dr De Boer beweerd te hebben uitgestoken niet opgemerkt heeft met het gevolg dat de autocar tegen de auto botste en vervolgens de laatste tegen een boom reed De stihok was zoo hevig dat de passagiers In den touring car over elkaar werden geworpen en ernstig gewond werden waaronder drie vrouwen en twee mannen die allen naar het ziekenhuis de Lichtenberg te Amersfoort vervoerd werden Dr De Boer werd licht gewond de auto Is totaal vernield De bus werd van voren aanzienlijk beschadigd De rUks veld wachter van Soesterberg stelt een uitgebreid onderzoek in naar de schuldvraag Op Hoop van Zegen Mevrouw De Boer van Bljk verleent haar medewerking De filmproducent A Benno die zooals reeds gemeld is van plan Is een film te maken van Heyerman s Op Hoop van Zeken heeft gisteren van mevr Esther de Boer van RtJk die op Madeira vertoeft een telegram ontvangen van den navolgenden Inhoud Hulde prachtig Idee Ik speel gaarne mee Kniertje Zedenmisdrijf Te Wevershoof zijn op grond van art 247 van het Wetboek van Strafrecht vier personen waarvan drie gehuwd naar Alkmaar overgebracht als verdacht van niet nader te noemen handelingen met minderjarigen Er schUnen nog meer menschen bij dit zedenschandaal betrokken te zijn zoodat nog meer arrestaties worden verwacht Terdnisterlng De politie te Zullen prov Utrecht heeft E houder van een woningbureau aldaar aangehouden als verdacht van verduistering van gelden ten nadeele van verschillende hulseigenaren wP Wi Sr m smsiM KVEN VOOR HET VERTREK DKR OP DE MARKT OPGBSTELM 73 AUTO S WELKE DOOR INGEZETKNEN WELWILLEND HESOHIKBAAR ZIJN GESTELD Allen genoten vaai de zee van het heerlüke zonnetje van dis heerlyke dag uit Er waren er zelfs die zich tot dicht aan zee waagden Evenals andere jaren hebben de oudjes ook thans him dank gebracht aan het Comité voor dit heerlijke feest een lichtpunt op hUn rustigen ouden dag Zij lieten deaen dank vergezeld gaan vgn hioüie bloemen aan Mevr Gaarlandt eerevoorzitster van het comité Mevr Dortland Mevr Vroman en Mej Montagne De tocht is meegemaakt door dr BuwaJdd een tweetal verpleegsters uit het St JosephjPaviljoen en üén zuster uit de Wijkverpleging terwyl ook twee leden van detransportcolonpe van bet Roode Kruis tie noodige hulp verleenden aan hen die watgebrekkig ter been waren Pe Verkeerspolitie in den Haag had gezorgd voor een uitstekend verloop en aaneensluitende ry der Goudsche auto s De autotocht voor ouden van dagen naar K duin Een prettige tocht De autotocht van de ouden van dagen naar K kduin waarvan wij gisteren reeds ren en ander vertelden is uitnemend verloopen waartoe ook het weder prachtig heeft medegewerkt Alle deelnemers aan deze mooie autotocht waren verrukt over het uitstapje zij hebben zich tydena den rit telkens te goed gedaan aan de talrijke heerlyke versnaperingen belangeloos ter beschikking gesteld door milddadige stadgenooten Het doel van de reis Kijkduin werd in de beste orde bereikt en op het ruime terras vaii het ïtestaurant Koningin Wilhelmipa Zeebad zat al spoedig na aankomst een tevreden groote schare mannen en vrouwen die genoten van een heerlijk hopje thee en lekkere koekjes perceel Gouwe 161 Verder een aanvraag van G VeltmaJi om vergunning tot het verrichten van bakkersarbeid tusschen 8 uur des namiddags en fl uur des voormiddags in het perceel Raam 182 Op Dinsdag 24 Juli a s des voormiddags 10 uur zal in het raadhuis gelegenheid bestaan om ten overstaan van den Burge neester bezwaren tegen de aaiivraag m to brengen Visschen op Zondag C M te Scheveningen was by den Hoogen Raad jn cassatie g kom van een vonnis van de Rotterdamsche rechtbank bevestigende een mondeling vonnis van den Kantonrechter te Gouda waarbij M is veroordeeld tot ƒ 1 boete ter zake van bij üe gemeente Vlist zich op Zondag met den hengel visschende aan den openbaren weg bevinden hetgeen verboden is krachtens politieverordening van Vlïst De heer M voerde in cassatie aan dat de bepaling die het hengelen op Zondag behalve op of aan den openbaren weg verbiedt een ongeoorloofde beperking van het eigendomsrecht is De Hooge Raad heeft deze grief verworpen en daarna het cassatie benwp Vergadering Hamer van Koophandel en Fabrieken De vergadering van de Kamer van Koophtndel en Fabieken die vorige week moest worden uitgesteld zal thans gehouden worden op Donderdag 28 Juni a s te 2 uuin de vergaderzaal der Kamer Openbare verkooping gehouden door Not G W Nagtglaa Boot De uitslag van de gisteravond door Notaris G W Nagtglas Boot in Hotel de Zalm gehouden openbare verkooping is als volgt Het winkelhuis Ingericht tot slagerü aan de Prins Hendrikatradt 134 kooper deheer L Snijder te Amsterdam voor ƒ 3800 Het huis gelegen aan de Boomgaardstraat 4 kooper de heer J C Verweert alhier voor ƒ 825j Eerste orgel bespeling in de St Janskerk Hedenavond zal in de Groote of St Janskerk het eerste Qrgeli 5ncert te geven door den heer Henrl C J de IMlan plaats vinden Welwillende medewerlüng verkenen mej Mies van Dijk sopraan Arnhem en de heer J J Jager viool Gouda Het programma bevat werken van J S Bach G F Handel J L Krebs J Haydn A Dvorak en M Reger De zaïigeres zal zingen Bist du bei mlr van J S Bach Arioso van G F Handel en Bibllsche liederen van A Dvorak De heer Jager speelt Sonate No 5 van O F Hfindel en Adagio uit het iste vioolconcert van J Haydn De organist de heer De Man opent met een Praeludlum et fuga van J S Bach en speelt o m een koraalvoorspel Ach Gott erhör meln Seufzen van J L Krebs STADSNIEUWS GOUDA 26 Juni 1934 Een Gouda nummer van De OudKatholiek Blijkens mededeeling van de redactie van het weekblad De Oud Katholtek zullen van alle oud katholieke gemeenten In ons land nummers verschijnen waarin de geschiedenis dier oud katholieke gemeenten tot op den laatsten tijd t2i roraen beschreverl Als eerste van deze nummers heeft een Gouda nummer het licht gezien In dit nummer dat ook tal van illustraties bevat betrekking hebbend op de oud katholieke gemeente van Gouda komen voor een korte inleiding over de Sint Janskerk een beschrijving der laatste gebeurtenissen In de St Janskerk in de jaren 1565 1573 een episode uit den tijd der zwervende kerken 1568 1630 een levensbeschrijving van Petrus Hendrlkus Purmerent pastoor in Gouda in 1615 1663 onder wiens pastoraat de gemeente zich vestigde op de West Gouwe bij de Joostenbrug een beschrijving van de schuilkerk Sint Jan Baptist zoowel van t gebouw als vah t inwendige der kerk als van de kunstschatten die zij herbergt benevens een chronologische Ijst van de pastoors die vanaf 1572 tot aan den dag van heden deze gemeente hebben geleld en bestuurd Voorts bevat dit nummer korte mededeeiingen omtrent de verschillende oudkatholieke vereenlglngen hier ter stede terwijl ook wordt vermeld dat nog een vervolg op dit Gouda nummer zal verschijnen waarin een en ander over gemeenten welke vroeger hebben bestaan wordt medegedeeld Behalve met een afbeelding van den toren van de Bt Janskerk Is dit nummer verlucht met een portret van Pastoor Petrus Purmerent de gebouwen aan de Oouwe tot de oud katholieke gemeente behoorende het prachtige altaar In I7den eeuwschen barokstijl met schildpadden tabernabel de fraai gebeeldhouwde preekstoel van omstreeks 1680 een gedreven zilveren engel met wierookvat van 1648 een wltzljden kazuifel van 1640 een dalmatlek geborduurd orfrols van pl m 1500 en een zwart fluweelen antependium met wltzljden versiering uit de 20e eeuw met rand van oude Venetlaansohe kant Op deze merkwaardige uitgave komen we nog nader terug Bet aantal werkloozen Stand op Donderdag 21 Juni Ingeschreven zyn aardwerkers 89 letterzetters 30 bouwvakken 4e5 houtbewerking 84 lederbewerking 17 kleedingbe werking 16 metaalnyverheid 164 papieriiranche 6 textielindustrie 41 suikerwerkers 91 sigarenindustrie 89 landbouw 31 pakhuisknechts schippersknechte koetsiers en chauffeurs 314 kantoorpersoneel 32 huisel ke diensten 6 fabrieksarbeiders 139 transportarbeiders 87 Totaal 1701 Bakkenuiaohtarbetd RADio TELEGRAFlSCH WEïyfBERICHI 26 Juni Verwachting Zwakke tot matige westelijke tot zuidelijke wind Gedeeltelijk bewolkt Weinig of geen regen Iets warmer overdag De Burgemeeater van Gouda maakt be and dat ter gemeente secretarie ter inlage ligt een aanvraag van W Hoogenaoom om vergunning tot bet verrichten van bakkersarbeid tusschen 8 uur des ïia ttóags en 6 uur des voormiddaga in het B en W stellen dan ook voor het adres voor kennisgeving aan te nemen De heeren Noest en de Ruijter vinden het een onblUijkheid tegenover de bewoners van Boskoop en verzoeken B en W om een nader onderzoek Hei voorstel van B en W werd met J tegen 6 stemmen aangenomen Een schrijven van Ged Staten waarin het oordeel van den Raad wordt gevraagd ovep een ontwerp besluit tot herziening van de jaarwedden van burgemeesters secretarissen en ontvangers Voer deze gemeente ingedeeld in de yde klasse waren de normen tot heden Burgemeester 4300 520 secretaris ƒ 39ü aüü ontvanger ƒ 28üü 35ü0 De voorgestelde normen zUn burgemeester 4100 495Ü secretaris ÏTOO 4550 ontvanger ƒ 2200 2700 terwijl van deze salarissen ingevolge de Jongste wijziging van d pensioenwet een verhaal van lü pet moeten worden toegepast B en W zijn van meening dat het geen aanbeveling verdient met het ontwerp beslult Instemming te betuigen De heer W C v Kleef onderschrijft ten volle hetgeen Ged Staten willen Het werk van den ontvanger Is beduidend verminderd aangezien de meeste belastingen door het Rijk geïnd worden Wethouder Guldemond verdedigde het prae advies van B en W Het voorstel van B en W wordt met 7 tegen 6 stemmen aangenomen Goedgekeurd wordt een v oorstcl van B en W tot vaststelling van een pensioengrondslag van den burgemeester als ambtenaar van den Burgerlijken Stand In de vacature van den heer Arn Frank werd tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim benoemd de heer K VermeiJ hoofd der openbare school B en W bieden vervolgens aan de rekening van het electricltelts gas ti waterbedrijf over 1953 wordt In handen gesteld van de raadscommissie voor onderzoek van begrootingen en rekeningen Aan den heer Van Pelt werd onderhands tot 1 Juli e k verhuurd een gedeelte van het voormahg gemeentehuls Goedgekeurd werd een voorstel tot levering van electrlschen stroom aan de gemeente Alphen ten behoeve van perceelen aan den Otweg Het kohier der hondenbelasting voor het jaar i JM werd goedgekeurd evenals een wijziging van de huursom van de onderwijzerswoning aan de Burg Colijnstraat en een verlaging van eenige landhuren van kweekerljiand aan de Zuidkade poedgekeurd werd een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Alphen a dRijn voor de toelating van de kinderen uit de gemeente Alphen op de openbare school voor gewoon lager onderwijs Het voorstel van B en W om medewerking te verleenen aan de totstandkoming van een tunnel onder den oprit van de Gouwebrug ter hoogte van de Barendstdaat werd goedgekeurd f De belanghebbenden zuUen ƒ aöüO moe ten bijdragen in de te maken kosten Met de stemmen tegen van de heeren Noest en t Hart werd goedgekeurd een voorstel van B en W tot wijziging en aanvulUng van het ambtenaren en werklledenreglement Goedgekeurd Werd het voorstel van B en W tot wijziging van de besluiten tot het aangaan van een rekeningcourantovereenkomst met de Rott Bankvereeniglng en van een deposito overeenkomst met T Goedewagen en Zonen te Gouda GOUDERAK Een leelyke val Tijdens de medaillewedstryden te Gouda op de Goudsche Wielerbaan is Zondag de renner J v Yperen zoodanig gevallen dat hij een arm kneusde Na door een üd van de E H B O voorloopig te zijn verbonden heeft het slachtoffer zich onder geneeskundige behandeling gesteld SPORT EN WEDSTRI JDE N ATHLETIEK Vir B kampioen der G A K Naar wjj uit góéden bron vernemen heeft de puntentelling van de laatste competitiedag uitgewezen dat het kampioenschap voor 1934 van de Goudsche Athietiek Kring veroverd is door Vires et Celeritas Na de eerste competitiedag op de tweede plaats te hebben gestaan wisten de athleten van Vires op den tweeden dag zich een voorsprong op AchiUes te verschaffen en hebben deze ook den laatsten dag kunnen behouden Het verschil is in punten aantal niet groot Dat by de juniores de titel ook in hantlen van Vires et Celeri tas komt staat zoo goed als vast KORFBAL T O V Ter Gouw 1 1 T O V teekent protest aan tegen geiükmaker Als precies 6 uur scheidsrechter Donkelaar laat aanvangen stelt Ter Gouw zich niet 2 invallers op De eerste aanval is voor T O V doch heel spoedig is de bal aan d andere kant en probeert v Dyk het met afstand schoten waarmede hij echter geen succes boekt Als er ongeveer een kwartier gespeeld is ziet de T O V aanvoerder kans op schitterende wijze de leiding te veroveren 1 0 Snel golft het spel nu op en neer en blykt dat Tfer Gouw ondanks oen achterstand stukken sterker i Ze v eet haar overwicht echter niet in doelpunten om te zetten en met een 1 O voorsprong voor T O V breekt de rust aan Nft de thee is Ter Gouw wederom in den aanval Vrouwe Fortuna is echter niet aan hun zyde Als er nog ongeveer een 16 minuten gespeeld moet worden ziet mej Vermeulen de kans schoon om de gelijkmaker in de korf te werken waarmede het einde fcanbreekt van deze ongezellige wedstrijd Wanneer de protestcommisBie het pro test va n T O V afwysC dan is Ter Gouw als 2e Wasser defimtief behouden is dit n et het geval dan eindigen alie drie partyen gelijk met 4 punten LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST De DaitBcfae Kijksbank Ken overzicht van de Rijksmiddelen d d 23 Juni BERLIJN 26 Juni Volgens de Ryk bankstaat van 23 Juni 1934 is het geheele deposito van kapitaal gedaald met 80 milHoen Rijksmark Het afvloeien van goud ei deviezen ging voort en zelfs in verhoogde mate Ofschoon in de afgeloopen week geen deviezen ter beschikking werden gesteld voor rentebetalingen Uep de goudvoorraad terug met 22 tot 72 mülioen en de voorraad dekktngswaardige deviezem roet 2 tot 4 millioen Rijksmark De voorraad goud en deviezen is dus verminderd met 24 tot rond 76 millioen Ryksmark De bankbiljettencirculatie is nog slechts gedekt met 2 3 tegen 2 9 in de voorafgaande week De verschillende maatregelen van de RÜksbank siaar buiten loowel als naar binnen vinden in deze ontwikkeling een volledige rechtvaardiging Aan betalingsmiddelen waren in omloop 5 277 millioen Rüksmark tegen 5 092 millioen in dezelfde periode van het vorigejaar i Door een vrachtauto aang re€len MIJNSHEERENLAND 26 Juni Hedenmorgen J mej A H toen zij den Provincialen weg wilde overateken door een vrachtauto vaïi de Vereeniging Bronnenbelang uit Dordrecht aangereden Ernstig gewond werd zy opgenomen en naar het ziekenhuis Eudohia te Rotterdam overgebracht De moord in de Boomstraat te Amsterdam Tegen den doder wederom 6 jaar geeischt AMSTERDAM 26 Juni Het gerechtshof zette vandaag het getuigenverhoor voort in de zaak tegen den 36 jarigen arbeider E verdacht van doodslag suDs mishandeling Verdachte heeft zich te Verantwoorden omdat hij in den nacht van 29 op 30 September j l den ka8t lein Arts In de Boomstraat voor diens woning had neergeschoten Eenige dagen later was A overleden De rechtbank veroordeelde den main die had geschoten tot en gevangenisstraf van 6 jaar Een buurtgenoot die gerulmen tyd in het hotel van Arts heeft gewoohd komt verklaren dat volgens hem verdachte intienwas met de vrouw van den verslagene en dat naar zy n meening het plan om A te dooden van de vrouw was uitgegaan Langen tijd had verdachte in het café van den verslagene de lakens uitgedeeld Arts was niet in tei De vrouw van den verslagene wordt rlan v orgeroepen De President vraagrt haar hoe de verstandhouding tusachen haar man en veroachte was Na het uitvoerig verhoor vraagt de pro cureurgeneraal bevestiging van Jiet vonnis en veroordeeling wegens doodslag tot 6 jaren gevangenisstraf Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 26 Juni 26 Juni Ofliclsel Londen 7 421 7 41J Berlijn 56 314 66 46 Parijs 9 73J 9 72 Brussel 54 44 M 34i Zwitserland 47 94 47 94 Kopenhagen 33 17i 33 17 Stockholm 38 38 30 Oslo 37 30 37 26 New York 1 47è 1 471 Niet ottlcleel PrSag 6 121 6 12J Madrid 20 20 20 20 Milaan 12 57è 12 60 Beuiwveniicht De koersen stelden zich heden op de Amsterdamsche beurs meerendeels iets lager vpornameiijk onder den Invloed van de nieuwe koersdaling in Wallstreet en de scherpe teruggang in de bedrijvigheid in de staalindustrie Daarbij de onzekere situatie op politiek en economisch gebied een factor die de beursstemming bij voortduring afbreuk doet De handel was weer uiterst stil Philips verloren 2 pet doch konden zich later toch weer iets herstellen Unilevers daalden enkele procenten Aku s iets beter waarschUniljk in verband met den hoogeren koers der effectensperrmark Ned Ford weinig veranderd Petroleumwaarden kwamen over de geheele linie op lager peil Kon Olie Hepen 2 pet terug Ook de Amerlk soorten verkeerden in reactie Tabakken hadden eenlg aanbod te verwerken De koers daalde tot 2 pet beneden de vorige siotkoers Rubbers ongeanimeerd Amsterdam rubbers zagen zich ongeveer li pet ontgaan Suikerwaarden sloten zich bU de algemeene tendenz aan en ver keerden in reactie H V A s daalden 2 Scheepvaarten en Mljnwaarden verwaarloosd Nfcd Staalsfondsen aan den vasten kant Een open hoek ontstond in de 4 pet Ned Ind obligaties die voor het eerst sinds de uitgifte de parlkoers bereikten ADVERTENTIEN DANKBETUIQINQ I Voor de aangename autotocht betuigen wy aan alle dames en heei en die hiertoe hunne medewerking gaven onzen hartelijiken dank Directrice en Pensionaires CENTR TEHUIS