Goudsche Courant, vrijdag 6 juli 1934

o o o lü VERHUIZINGIN en IXPEDTIIE fir8iulvri e Bergplaatsen VOLLK GAHANTIB LAGK PRUZBN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN en HAARLEM en IJMUIDKN over Bodegraven Alf en Koudekerk Zoeterwoude Leiden Oegstteest Saeeenlielm Lisse Hillegom Bennebroek Heomstede Haarlem IJmuiden GOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Beleefd ganberelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELBF 2534 GOUDA Dat gaat zoo den heelen dag door Pari hier Perl daar overal Perl En de menichen hebben gelijk t heerlijk drinken Al ik even de kans krijg neem ik ook iti n Perl luischen de bedrijven door Dat verfrischt me en wekt me op iemand die iett frisch en zuiveri wil hebben raad ik altijd Perl aan do s heel wat beter en gezonder dan die ja meneer ik kom bij UI Weer Perl natuurlijk Oa man die de troeven had laar het Amerikaansch bewerkt door J VAN DER SLUYS Nadruk verboden Bristew wachtte geduldig Het Brevord Hotel was maar een minuut of vier van het station zoodat Morley na twee minuten te laat voor den nachttrein op het perron te zijn gekomen niet later dan tien minuten over twaalven In het hotel moest zijn aangekomen Ik heb het al gevonden meneer onderbrak de stem van den portier zUn g dachtengang Mr Heriry Morley uit Washington Gearriveerd om vijf minutenover twee vannacht Ondanks zijn verrassing antwoordde Bristew op kalmen toon Weet u dat zeker Absoluut antwoordde de portier riljeiken gast noteeren we altijd nauwkeurighet tijdstip van aankomst Ik dank u zeer zefde Bristew terwMl hij langzaam de hoorn op den haaklegde Het was inmiddels één uur geworden zoodat BrlBtew zich naar zijn slaapkamer begaf om volgens het voorschrift van den dokter nog een half uurtje voor het middageten te gaan slapen Van middernacht tot twee uur in Mevr VIXSEBOXSE Regentesseplantsoen 29 VRAAGT voor den dag pen juffrouw aJs ip ie lil HÉtaig Kunnende naaien eu stoppen en met kinderen om kunnende jraan Aanmelden s avonds na 8 uur veroorzaakf verkoud heid neemf dan Aspirin 6 S Ü taJl Ben je nu ol weer Kier Poe nu eindélyk eenS wat ik ie en rookvoortón fiPlyTifly e Jarpficn want Tifjy Tifty i fluweel voorde keel KERSTE KLAS VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ vraagt een actief Vertegenwoordiger voor Gouda Portefeuille Levens Volks en Varia Verzekering voor veel uitljreiding vatbaar beschikbaar Ir ondci No 2538 Bur Goudsche Com ant Markt 31 A D OVERSTRIJD HOOGSTRAAT223 ROTTERDAM KEN UW LAND EN HEB HET LIEF Meer dan ooit geldt in deze tijden dat men z n eigen land moet leeren kennen en liefhebben Hoevelen zün er niet die weten te vertellen van Parijs en Brussel die Ixinden Weenen en Berlijn hebben bezocht die de Alpen hebben beklommen en zelfs den Oceaan zün overgestokeniTnaar vreemdeling zijn gebleven in het eigen mooie land Laat dat veranderen Blijft in Uw eigen land Geniet van zijn lommerriike bosschen en wijde heidevelden zijn blonde duinen en vlakke stranden zijn vorstelijke buitenplaatsen en ziJn deftig ourtHoUandsch stedenschoon Vergeet echter ook de Reeuwüksche en Sluipwijksche Plassen niet Bedenkt hoeveel dagen van intens en zuiver genieten Gij daar kunt beleven Wilt Gü dit schoone landschap teter leei en kennen koop dan het rijk geïllustreerde boekje win Dr A SCHEYGROND dat U zal inlichten over alles wat Gij mocht willen weten Zoowel voor den watersportsman als voor den natuurliefhebber en voor den wandelaar Ijevat het alle gegevens Het kost slechts ƒ 0 0 franco per post ƒ 0 60 en is verkrijgbaar in eiken boekhandel en bij de uitgevers A Biinlanan Hi Zoon Markt 31 Gouda AD VERTEEREN heeft alleen dan groot succes als het geschiedt in de krant die ieder leest het dagblad GOUDSCHE COIFRANT N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Panig rleven f 64 000 Q00 Reserves f 1 8 3 268 44 DE BANK stelt beschikbaar lo pandbpleven d lOO j in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Wisi IJ dal Wist U dat een belangriik percentage van de azijn die in den handel wordt gebracht geen azijn is maar een verdunde essence bereid uit carbid of kaik Als middel om koper te schuren moge dit goed zijn voor da consumptie rdad ik het Uten sterkste af Als U geen gevaar voor Uw gezpndheid wilt loopen gebruik dan uitsluitend BOOGAZIJN uit volkomen zuivere grondstoffen op uiterst hygiënische wijze bereid BOOG AZIJN blijft ook In geopende toestand vrij van bederf en ozljn aaltjeï HAAS AZIJIMFA6Rie EN N V HAARLEA T 006 15 000 Gezinnenin Gouda Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Haastrecht Stolwük Berkenwoude Bergambacht Gouderak Boskoop Ouderkerk a d Usel Reeuwijk Nieuwèrkerk a d Usel Bodegraven lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DK ZUTOPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOK WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit 13 DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND is alleen erondle te bewerken door te adverteeren in onïe 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgtm gvj onder hup aandacht wilt brengen HET BENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AA HET BUHBAU MARKT 31 TELEF 21IW f jLjdBMLM il B P HO 18645 f78 r Jflargano Zaterilais 7irJu i ni4 flOniSCIIG GODRANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE ïsfiEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWLJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelü ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dageiyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ o SO Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prijs Uefdadigheids advertentiën de helft van den p a INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex RÉRSEN eten IN Dl BOOMSIIABO mRUST ROBST tccenover hckenoorp 8p oiaal dra voar IRMJIIIKKCRSEII Da OBdernamap F STRBNG zwak mensch zich zoo gemakkelijk bijdie voornemens te slapen legt zich metdie goede voornemens in slaap sust ende daad den strijd uitstelt Dat is het waarom we spreken van da goede voornemens die den weg naan de hel plaveien Het zijn de voornemens zonderernstlgen wil er achter de Voornemens die slechts dienen om in slaaW te sussenen den levensstrijd te ontgaïm Dezevoornemens zijn het die lelden rïaar demislukking de ellende de wanhoop naarde hel RESTAURANT ELFHOEVEN REEUWrjK VANAF MAANDAG 16 JULI lEDERENDAQ CONCERT EN DANSMUZIEK door WIM GRUNDBR c BAND Dit nmnmer bestaat alt twee bbuien en een BQvoegsel EERSTE BLAD Goada voornemens nagaan op de uitvoering dier voornemen en op ons leven invloed kan oefenen Maar wanneer we spreken van goede voornemens waarmee de weg naar de hel geplaveid is dan bedoelen we voornemens die ïich richten naar het goeae die een goed een edel een Ideaal doel hebben die ons dus zoo ze ten uitvoer gelegd worden nader brengen aan het ideaal Zoo kunnen we dus zeggen dat de weg naai den hemel met goede voornemens geplaveid is immers die voornemens moeten voorafgaan aan het zuekeu en het vinden van den weg naar het betere het hoogere Waarom we dan alt d zeggen dat de weg niet naar den hemel maar naar de hel ermee geplaveid Is Omdat we eigenlijk bedoelen goede voornemens alleen Goede voornemens hebben ook op zich AelI jing uMlialfl waard in zooverre ze de mentaliteit uitspreken van dengeen die ze treft en dus diena erkenning Inhouden van de hoogere waarde van het edQle en goede en zijn wensch om dat edele en goede te bereiken iWaar een werkelijke kracht in het leven worden ze toch alleen wanneer achter die voornemens de wil hij zij dan sterker of zwakker staat om dat voornemen ten uitvoer te leggen Zelfs wanneer dan de ten uitvoerlegging niet volgt zelfs ook wanneer het achterwege blijven van die uitvoering voor een deel te wijten is aan een tekort aan kracht In het nastreven dan nog is dat voornemen een kraclit ten goede en oefent het door het streven dat erop volgt een goeden invloed tn ons leven Maar daar staat tegenover dat deze goede voornemens zoo ze ook in hun zwaksten toestand toch dit goede hebben dat ze den hang naar het betere In den mensch aanduiden dit groote gevaar opleveren dat een mensch een Brieven uit de Hofstad MCCXXXVIu De Hollandsche splijtzwam We zijn hier plotseling drie tooneelscholen rijk geworden Er was er niet één en nu zijn er drie Inderdaad een curieus verschijnsel dat weer echt de Hollandsche splijtzwammerU in beeld brengt Hier in ons land loopen altijd diverse personen met groote plannen rond en in plaats te zoeken naar soortgenooten gaat men er op uit om op eigen Houtje de zaak op te richten Natuurlijk staat vast dat voor een drietal heelemaal geen plaats is Het Is ternauwernood mt lijk dat er één voldoende arbetdsveleN voldoende leerlingen trekt Als straks die drie tegen elkaar gaan concurreeren lijden ze alle drie aan bloedarmoede en het eind is natuurlijk dat zij alle drie na langer of korter tijd op apegapen liggen De bedoeling is erg best maar de verdeeldheid beneemt de mogelijkheid bij voorbaat het ieven En dat is zeker niet in het belang van de zaak welke men wil dienen Het lijdt geen twijfel of een der hoofdlouten bij ons tooneel is het gemis aan elementaire scholing niet alleen in de practijk maar misschien zelfs nog meer in de theoretische ontwikkeling Sommige lieden denken dat zij maar op de planken behoeven te gaan staan en te doen alsof ze thuis zijn om plotseling een acteur of actrice te zijn Het toonf el heeft altijd een sterke aantrekkingskracht gehad voor dilettantenvermaak Het Is zoo aardig en het heeft zoo n succes het is zoo prettig bejubeld te worden Men zegt dat er eenige duizenden dliettanten tooneelgezelschap pen in Nederland bestaan en toch kwijnt het echte tooneel In ernstige mate Daar uit blijkt wel dat het blJ al die dilettanten niet om de kunst van het tooneel is te doen maar wel om het ijdele vermaak van zelf comedlantJe te spelen Aan het heusche tooneel zit heel wat meer vast dan alleen genoegelijk met z n allen een stuk op te voeren Dtiaraan zit vooral diepere studie vast en Juist deze wordt ernstig gemist ook bij het heusche tooneel De beroepen waarvoor nog geen offivieele opleiding bestaat lijden ernstig onder het dilettantisme omdat de scheiding tusschen dit en het heusche beroep niet gemarkeerdis De Journalistiek Bijvoorbeeld lijdt aan dezelfde kwaal als het tooneel ep ook daar zijn er altijd nog velen dft fïfefeïieh dftt je ifiet een vulpen alleen al voldoende uitrusting voor de uitoefening van het beroep hebt De waarheid is heel anders en zü die niet een breeden grondslag van kennis hebben komen nooit verder èn wat nog erger is bederven het beroep door den schijn dat men dit kan uitoefenen zonder die kennis Men mag over Dultschland denken wat men wil maar dat men hoogere elschen is gaan stellen aan hen die als schrijver meenen zich te moeten opwerpen als leiders van het volk Is een daad die zeer Is toe te juichen en die wij hier te lande gaarne zagen nagevolgd Al dat gepraat over aanleg over natuurtalent over geboren zün voor een vak is groote larie Zonder een goede stelselmatige voorbereiding komt men er niet en wordt men zelfs eer een nadeel voor het beroep Het onaangename in deze beroepen Is gelegen in de Mogelijkheid van na aperlJ Bij het tooneel net als In de Journalistiek krioelt het van na apers die toch feitelijk voortdurend plagiaat plegen Een goed deel van alle dilettantisme is virtuoos na apen en vooral bij die twee beroepen kan dat zoo gemakkelijk geschieden Voor alle kunst genres is ook de noodzakelijkheid gebleken van een goede vóór opleiding en het tooneel dat een rultuur beteekenis zou kunnen hebben heeft die helaas niet bereikt omdat bij de tooneelisten zelf te weinig cultjjur aanwezig was Kan men dus de oprichting van eenvóÓropleldlng goedkeuren drie scholentegelijk is weer een groot nadeel dat zichwreken moet HAGENAAR DANZITAANEmPAI RADION 00 NOö ECN QE5CnENKENB0N WtLLERBAAN BOUOA ZONDAfi 8 JULI Z UUR P van Kempttn Wals Charlier Daneef Jan van Kempen Klaas van Nek Jr Men zegt dat de weg naar de hel ermee geplaveid is met de goede voornemens Het is mogelijk Maar om eerlijl te ziin zou men erbij moeten voegen de weg naar den hemel ook Voornemens hebben we allen noodlg in het leven We kunnen niet zonder plan zonder voornemen onzen weg reizen willen we ons leven en den gang van dat leven niet geheel door het blinde toeval laten leiden Kn er is dan ook geen mensch die geen plannen maakt al is de een op dit punt gelUk wel op leder punt kwistiger dan de ander Die plannen hebben wel degelijk beteekenis voor den gang van ons leven Immers ze geven de richtlijnen aarl waarlangs we althans trachten dat leven te sturen Het lukt niet altijd Natuurlijk niet We zijn van zooveel en zoovelerlei afhankelijk Het Is werkelijk niet alleen onze wil die den gang van ons leven bepaalt Het is eerder zoo dat die wil dat ons streven maar een betrekkeiij kWnen inyloejl op dteu l vensgang cwfeiitf i B tae m isi9i bijna altoa uitkomt waar hU niet had willen wezen Maar daarom is de Invloed niet weg te denken En bovendien en dit is het voornaamste wij weten niet vooraf welken invloed onze wil al dan niet zal oefenen Wij staan voor een onzekerheid met de wetenschap dat welken weg we ook kiezen allerlei omstandigheden sterker dan onze wil hun invloed op de richting zullen doen gelden en dat wellicht grootere of kleinere stormen ons geheel uit den door ons gekozen koers zullen drijven Maar ondanks die wetenschap moeten we toch een keuze doen en kunnen niet doelloos blijven staan of doelloos ons laten wegdrijven Die keuze zal bepaald worden door wat we van het leven en onze levensomstandigheden en van ons zelven weten en door wat we willen en wenschen Uit die keuze ontstaan of die keuze zijn onze plannen on te voornemens We kunnen die voornemens goed noemen in dien zin dat ze in overeenstemming zUn met de mogelijkheid waarop de gegevens wijzen wanneer ze dus zich zooveel mogelijk aanpassen aan de omstandigheden aan onzen aanleg aan alles dat voorzoover we het kunnen Een vaste ml kan bergen verzetten Bristew Uet niets blijken van zijn verwondering dat Withers zoo eensklaps op iiet tooneel was verschenen Volgens zijn berekening immers had de echtgenoot der vermoorde aan wien dr Braley een telegram had gezonden niet eerder dan laat op den avond In Turmvllle kunnen aankomen Een huif uur geleden heeft hij pasvan het gebeurde kennis gekregen lichtt p Oreenleaf toe Het was mij niet bekend dat u zichiu de stad bevond of dat men u hierverwachtte merkte Bristew terloops op Ik was van meening dat u nog te Atlanta was Ik ik werd ook niet verwacht stootte Withers liit Verwachtte niemand u Neen niemand Maar sinds glsteroch en4 ben ik al in de stad En wist mevrouw Withers daarvanniets atv Niemand wist er iets van Ik wildeook niet dat Iemand het zou hooren Bristew gaf met opzet hierop geen antwoord doch wachtte op de verdere uiteenzettingen van den bezoeker Hij staarde naar den grond terwijl hij zijn rechterschoen tegen de dikke zool van den linker schuurde die wel 5 cM dik was Daar zijn linkerbeen zooveel korter was dan het rechter had hij zoo n dikke zool wel noodig hoewel hij zUn gebrek steeds pijnlijk voelde en er voortdurend bewust van scheen te zijn Oreenleaf zei evenmin Iets zoodat Withers zich wei verplicht achtte eien ver dere toelichting te geven Ik kwam hierheen zonder er iemandiets van te laten weten vervolgde hij enin het hotelboek heb ik mij onder eenaangenomen naam laten inschrijven WaarV onderbrak Bristew hem snel In het Brevord Hotei En onder welken naam Waring Chartes B Waring En sinds gisterochtend bent u ai inTurmvllle U bent vermoedelijk met dentrein van acht uur s morgens gearriveerd Juist Opnieuw zweeg de bezoeker gerulmen tijd terwijl Bristew hem nauwkeurig gadesloeg Withers was een Zuidetijk type opgewonden impulsief temana ait op het standpunt staat dat schieten de beste reactie was op een beleediglng of toegebracht nadeel De lijnen rondom zijn mond verrieden egoïsme en zelfingenomenheid Natuurlijk verbrak Bristew tenslotte het zwijgen bestond er een gegrondereden voor uw heimelijke reis naar Turmvllle Tja natuurlijk En welke was die Ik meende Withers aarzelend Ikpraat daarover eigenlijk liever niet Bristew wierp Oreenleaf een snellen blik tge Kijkt u eens nam deze het gesprekover Ik heb tot taak den moordenaar opte sporen en mr Bristew Is me daarbijbehulpzaam Feitelijk is hij degeen diehet werk doet Als de ellendeling die uwvrouw van het leven heeft beroofd achter slot en grendel wordt gebracht zullenwe dat aan mr Bristew te danken hebbén Daarvan ben ik stellig overtuigd Elke minuut die verloren gaat kan echter het geheele onderzoek doen mislukken Daarom willen we zoo graag uwmededeeilngeh hooren Ik hoop dat uthans zult begrijpen hoe de situatie is En hoe staat het met de kranten vroeg Withers die nog altijd niet overtuigd scheen te zijn Wordt vervolgd FEUILLETON den ochtend overpeinsde hij Mr Morley r had ons wel eens kunnen vertellen waar hij al dien tijd heeft uitgehangen Als hij I geen misdadiger is is hij in elk geval misdadig dom i HOOFDSTUK V Een onderhoud met den echtgenoot van het slachtoffer I I Brlstew s rust duurde niet lang Nog geen tien minuten nadat hij met den portier van Brevord Hotel getelefoneerd I had kwam Mattle hem sforen met de medeüeellng dat de hoofdcommissarisvan politie en nog een heer hem wensch 1 ten te spreiten Toen hij de voorkamer binnen kwam i stelde Oreenleaf den vreemde aan hem voor Hij was mr Withers mr George i Withers de echtgenoot der vermoorde dame Hij had een donker type zwart j haar en donkere oogen die scherp en doordringend keken en voortdurend in beweging waren SEG HET VOORT Wü berichten U dat wij voor onbepaalden tyd geen ad vei tentie meer plaatsen maar g even U de vei zekeiing dat wij op gebied van visch alle mogelijke soorten eiken dag vcrsch in voorraad hebben Laat eiken Döndeidag een nieuwe Prijscourant halen of bi engen het kost U niets ZEG HET VOORT Aanbevelend P G SCHARLEMAN Jr L Tiendeweg 75 Telef 3202 De man was in een staat van hevige opwinding en deed dan ook geenerlei poging om zijn handen te verbergen die erg trilden Hij wankelde op zijn beenen zoodat toen hij Bristew begroet had hij In een stoel neerviel Ik trof Mr Withers op no 5 nog voor ik naar de stad was teruggekeerd legde Oreenleaf uit Ik heb hem ingelicht op welke wijze u mij In deze droevige aangelegenheid ter ztide staat Daar na zijn we hierheen gekomen