Goudsche Courant, woensdag 11 juli 1934

Me 18648 Het is nog maar drie maanden geleden dat in het Mausoleum der Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft het stoffelijk overschot van Neerland a Landsmoeder ter ruste werd gelegd en thans is wederom de Koninklijke Grafkelder geopend om aan i tÏTis Hendrik der Nederlanden zyn laatste lustplaats te bieden Het Koninklyk Huis wordt wel zwaai getroffen In een korte byeenkomat die de Imrgemeester van Delft Mr van Baaren aan den vooravond van de plechtige uitvaart lu het Stadhuis te Delft met de vertegenwoordigers van de pers heeft gehad heeft df e op treffende wyze het groote verlies gcmei jreerd dat het K ninklyk Hui s tluor den dood van den Prins Gemaal en Vorateljjken Vader gekden heeft Voor H M de Koningin en voor Prinses Juliana 13 dit verlies wel het grootst maar evenzeer la de slag die aan het Nederland se he Volk door den dood van Fri iis Hendrik li toegebracht ontzaggelyk zwaar Want met l et heengaan van Vnns Hendrik is fen schakel weggevallen die het Nederlandhthe Volk op zoo velerlei wy e met het Koninklijk Huis met htt Huf verbond K H den Prins was steeds waar Zyn bf laï g3telimg werd gevraagd tot bevordetmg van kunsten en wetenschappen van belcng ijke feiten op het gebied van han lel cheepvaart en industrie e niet mmst op het terrein vaTi het reddingswezen eii hulpverleening te land en ter zee bereid die metterdaad te toonen Overal verscheen ilij waar door Zijn komst een landsbelang een maatschappelük belang kon worden gediend En met Zijn peraoonlykheid wah hy de Hooge vertegenwootdiger van H M de Koningin die door Haar Gemaal den band die Haar en Haar Huis bindt aan het Volk steeds nauwer kan aanhalen Wie het voorrecht hpbbtn gehad met Z K H in persoonlijke aaniukmg te komen weten goed welke uitnemende karaktereigeni thappen de Prins bezat en op welk een ongekunstehle eiï geestige wijze los van alle etiquette Iiy z me ieder kon bewegen Die schakel ig thtma weggevallen De Hooge taak waarvcor H M de Koningin Ja gesteld zal er Acj te moeilijker door Worden Moge in deze droeve uren de innige deelneming van het Nederlands he Volk H M de Koningin en H K H rinses Juliana schragen om Haar leed tt dragen en Ko ingin en Prinses Jen moed geven vooruaartq te gaan Rouwdienst in de Duitsche Kerk De familie van den Prin aanwezig Dat de Duitsche Gemeente ïn den Haag i 1 deze dageii met ons Koninklijk Huis en het Nederlandsche volk meeleeft heeft zij K teravond getoond door een propvolle kerk en wie nog twijfelen mocht i s overtuigd door de warme predicatie vap haar voorganger Ds H rbst heeft ons den Prins nog weer nader gebracht De dienst begon om 9 15 omdat de Duitfi he familie van den Prins tegenwoordig De kerk was in Kerstdoa Van kansel en altaar hingen groen op wit de spreuken Ehre ei Gott in der Höhe en Die Finsternis vtrgeht und t as wahre Ucht erscheint jetzt Verder waren kansel en altaar met palm ADVERTEEREN heeft alleen dan groot succes als het geschiedt in de krant die ieder leest het dagblad GOUDSCHE COirRANT GEVRAAGD voor ochtend en middaguren DAME VAN GEZELSCHAP bij oudere eenigszins hulpbeh dame Brieven met opg v cond no 2588 Bur Goudsche Crt Mai kt 31 Gouda Compaonoi Medewerker g vv in gezond bediijf wegens uitti edjng van de tegen woordige Inko q som ƒ 1500 Aiinvangsdeel ƒ 15 p week Voorbereiding dingvoor het werk wordt verleend Br fr onder no 2582 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda cenl per ons Citroen Peer n Appeldropi 15 cent per 2 ons Coffea Mitk Melksultano s Extra Strong Huiihoud boonan 10 cent per 1i ons Choc Nic Nac Gember itangan Dominowafelt IJs bonbons Choc Pinda Sinaaistaafjes Sneauw waleli 10 cent per ons Oott Glacé Napolilains Cocktallbonboni rnet êm ndel n roz jnan cn okkernoot gegarnBvrd In cnflophane verpaki 10 cd NELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN Lid V d Vereeniging v d Kunstnyverheidhandel Toonkamer Crabeth Ciabethstraat 8 Telef 2020 Linnen visitetasschen ik gebruik Maggi Aroma hel practische smaakverbeteringsmiddel dubbel zoo graag nu ik weel dal het uil een Amsterdamache fabriek kornis waar honderden Nederlanders onder gunstige arbeidsvoorwaarden werkzaam zijn MAGGI AROMA HET MERK VAN KWALITEIT UomeHecHiéécI m Natuurlijk gaan ie d bosschen alsluiten prikkeldraad plaaUeni Natuurlijk komen er meer van die bdrdjes als de loeristen allerlei afval chillen en doozen overal neersmljten I Het is HET EENVOUDIGST Het is Zomer en zon nu vooral moet Uw kind drinken HET GEMAKKELIJKST Hetia HET V00RDEELIGS1 wannee U in meerdere bladoii advertentiën hebt te plaatsen hetzij hier of welk blad ook in binnen o buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAl VAN UE GOUDSCHE COUKANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zilt dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde prijzen ala door de bladen KING PEPERMUNT Wat U bijna volbracht wat U bijna gelukte dat is waardeloos Umilw wci It steeds geheel te voltooien om Uw energie zoo voordeelig mogelijk te kunnen benutten moet U altijd fit zijn U bereikt dit door het geregeld gebrvik van King pepermunt s Maag made en spoelwormen zoowel bii volwassenen als bü kinderen verdrijft men zeker en snel met de beroemde lekkere Wormpoe derB Fermitan m MEDISCHE KRINGEN is men vol of over Perl omdat Perl geen chemische kleurof smaakmiddelen bevat en meewerkt aan de instandhouding van de gezondheid van fong en oudf Alleen Hero kan Perl maken ZelierI Zon en zom r zijn prachtig voor de gezondheid van Uw icind maar vergeel niet dat juist wanneer Uw Icind it biootgesteid aan die blalterende zomerzon liet meer voclit noodig lieefi don gewoonlijk Niet alleen 9m zijn dorst te lesschen maar ook en vooral om bestand te zijn tegen de grootere vermoeienisten de meerdere inspanning die zomergenoegens met zich brengen Zorgt dat Uw kind daartegen bestand is geeft het Perl I Perl is meer dan alléén een verfrisschende drank Perl is gezond Perl is zuiver vloeibaar Hollandsch fruit zonder aenig chemisch bestanddeel of kleurstof Perl drinken beteekent gezondheid drinken Jacoba Maria Wortelboer 4 85 cent per doos bij Apothekers en Drogisten ALLEEN VERKOOP AANGEBODEN voor Gouda Woerden en omstreken door vooraanstaande fabriek in de KUUIDENIERSBRANCHE Borgstelling ƒ 1500 en kleine l ergruimte vereischt zonder dat onnoodig te schrijven Brieven onder No 2571 Bur Goudsche Courant Markt 31 VERHUIZINGEN en EXPEDTIIE Brandvrije Bergplaatsen VOLLE GARANTIE LAGE PRUZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN en HAARLEM en UMUHJEN over Bodegraven Alf en Koudekerk Zoeterwoude Leiden Oegstgeest Sassenheim Lisse Hillegom Bennebroek Heemstede Haarlem IJmuiden GOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Beleefd aanbevtelend L N POLDERVAART TURFHARET 1 TELEF 258 GOUDA N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven f64 000 000 Regerves f 1 8 3 268 44 DE BANK stelt beschikbaar 4 la pandbrieven Sk 100 la in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG PRIJSVERLAGING VAN NELLE S PAKJES KOFFIE SEDERT 4 JUNI 1934 zijn onze prijzen als volgt verlaagd PER HALFPONDSPAK ROODMERK 60 Ct i THANS 55 Cfs PAARSMERK f 50 ZWARTMERK tf 45 G E E L M ER K M 40 GROENMERK Ö 35 BLAUWMERK 33 CIRKELKOFFIE 32 MAGNEETKOFFIE 28 FAKKELKOFFIE 24 BAKENKOFFIE 20 BIJLTJESKOFFIE 15 GEBROKEN THEE VANAF HEDEN worden iengevbige van de verlaging der Invoerrechten alonzethee soorfen mef 10 cfs per pond verlaagd rtH ONSPAKJE 1 AFTERNOON TEA Jf Cfs THANS 35 Os GOLDEN CUP TEA II II ó jL II PANTER THEE 32 30 GIRAF FE THEE J J 4bO PRISMA THEE 20 26 KUBUS THE 2 24 biSCUS THEE 2S 23 KEGEL THEE f 22 VRAAGT UWEN WINKELIER ROnERDAM 2 Juli 1934 73 Jeer gang Weensdag II JuH I9S4 60IIII8GIIE GODMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDÉWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagnblad per kwarUal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 ÜOUDV bü onza agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9 fi uur Administratie en Hedactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS 1 Uit Gouda w omatreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regiBia ƒ 1 30 elke regel meer fi0 zb Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdagbummer 25 bijslag op den pr js Liefda4igheids a ivertentiën de helft van den prtjs INGEZONDEN MEDEDEBLINGEN 1 4 regels f2M elke regef meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeekogen bij contract tot eei gereduceerden prija Groote letters eo ntuden wordei berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door toaachenkomat va soliede Boekhandelaren Advercentiebureaux en ouufi agenten en moeten daaga vóór de plaatsingaan het Bureau z n ingekomen teneiialÉ van opaame verzekerd te zfin De plechtige uitvaart vari Prins Hendrik der Nederlanden Een ontzagwekkende uitvaart Een schitterend kleurrijk schouwspel Mooie treurmuziek Ontzaggelijk groote belangstelling uit alle deelen des lands ZiCh op straat en op de Markt voor deNieuwe Kerk stonden breede hagen geschaard die bewonderend de voorijereidingen gadesloegen Telkenmale kwamen nieuwe kransen aan de en al grootscher dande andere die de kfrk werden binnengei dragen Langs de straten waren de hekkenj wederom geplaatst leen de doorgangenwaren nog open geladen Overal prijktenJ UJzen en achutten nï t aanduidingen dater nog pEwbtsen te huur waren Vlak bijdé Markt werden er nog zitplaatsen aangeboden voor ƒ 2 in staanplaatsen voor ƒ 1 Blijkbaar waa de vraag met zoogroot ala by de uit aart der KoninginMoeder In de stad was et n en al levendigheid I zender dat ook de nftatte stemming maareven werd verstoord Sommige winkeliershebben in deze dagen wei zaken gedaan El waren er die de beide laatste nachtenhun winkel hebben oi ngehouden om al hetroodige aan de nachtelyke wandelaars enarbeidenden langs den weg en aan tribuneb to kunnen verschaffen In den Haag was het nu in het nachtelyk uur mmder druk Wel waren op verschillende plaatsen groepjes geposteerd daar waar ile stoet passeeren moe st maar niet in st fke mate Daardoor was er ook geen stiaathandel zooals vorige makl Üe lechtlge Uitvaart De l nng der Nedei landen ib heden ter iu sie gelegd Op plechtstatige wijze heeft htden de uitvaart plaats gehad I Vanmorgen te kwart voor tien is de Koninklijke rouwstoet onder het dreunen van het kanon van het Paleis i n het Noordeinde vertrokken en gedurende den ganHchen tocht naar Delft heeft het geschut van minuut tot minuut zyn dof e somber g luid doen hooren Langs den weg die de iiidiukwekkende stoet volgde stonden evenals by dfc uitvaart van Koningm Kmma uuize ijden belangstellenden geschaard die ich de opoffermg hadden getroost urenlang hetzy langs den weg staande dan wel Op de overal waartoe daartoe gelegenheid bestond opgeslagen tribunes gezeten te wachten om den overleden Prins op zyii la tsten tocht hun groet te brengen De stoet was samengesteld op He wijze zoo1 I3 die reeds is vermeld Met groote statie 01 eerbiedwekkende wyze schreed zy voort het militair geleide van verschillende troepcndeelen als opening en sluiting van den stoet in het midden de wit gelakte rouwwagen die het stoffelijk overschot van l rins Hendrik meevoerde en daarachter de vorstelyke personen die den Prins gemaal de laatste eer mede bewezen j Het moet de Vorstelüke gasten die zoo k rt geleden met Prins Hendrik de Hooge I Landsmoeder mede ten grave leidden wel diep hebben geroerd dat zij thans den Pi ins die Hun geleidde zoo kort na dien droeven tocht terzelfder rustplaats begeleidden iioH voor het vertrek van het Paleis luidden de klokken als een sombere roep dat de laatste ure dat de Prins in het Paleig vertoefde was aangebroken En toen de stoet op plechtstatige wyze tangs Delft s grachten sohreed weerklonken daar de zware klokketonen van den toren der Nieuwe Kerk ais riepen zy den gestorven Prins zijn plaats in te nemen by de vorsten uil het Huis van Oranje die sinds eeuwen her daar hun rust hebben gevonden 1 Het was de wensch van den overledene dat bij zijn heengaan niet het rouwfloers den boventoon zou voeren noch in het Paleis nööh in deni stoet noch in de Kerk waarin Hy rusten zou Naar zyn wensch ftae dan ook de rouw hal ingericht waar zyn stoffelijk overschot stond opgebaard waariangs zoovele duizenden ait alle deelen des lands hebben gedefileerd was ook de lykwagen wit gelakt de paarden die den wagen trokken met smetteloos witte kleeden gedekt was den voorhang die den hoofdingang der Nieuwe Kerk sierde in viit met lila afzetting gehouden en ook in de allee die vanaf den hoofdingang der Kerk naar het koor voert waar de Konink l ike Grafkelder is gelegen domineerdf het wit en grys en lila aan de breede der Johanniterorde een vertegenwoordiger van de Malthezerorde hofdignitarissen van het Huis van H M de Koningin en van den Prins Het tweede gedeelte van den toet werd geopend door Luitenant kolonel Haitsma Muller commandant van hel achterste militaire gedeelte van den stoet met zyn adjudant Een bataljon marinetroepen met tamboers en pypera Een compagnie van de Koloniale Iteserve Het muziekkorps van het k regiment Infanterie Een bataljon infanterie van 4 compagnieën Twee battergen veldaitilterie iedere battery bestaande uit vier vuurmonden Tot slot een detachement militaire politietroepen te paard By t voorbyryden van de vorateiyke personen presenteerden de troepen het geweer Koningin en Prjnaes per auto naaij Delfts I Te half twaalf vertrokken de Koningin eni de Prinses per auto naar Delft De autu van de Koningin werd gevolgd door dni volgauto s Om 10 minuten voor 12 uur kwamen H M de Koningin en H K H de Prinses iii Delft voor de Nieuwe Kerk aan Zij begaven zich terstond naar de wachtkamer I Even later arriveerde de Ministerraad op het plein te Delft De Ministuis met hunne dames begaven zich eerst naar het stad huis even daarna naar de kerk De wachtende menigte in het Kerk De kerk die naar di n wensch van den overledene geheel In het wit ia gehouden heeft een prachtige wit met lila versiering Hier en daar treft men sen enkele toeC oranje aan De legerwacht van cadetten en adelborsten die de vorige maal naa at dj grafkelder was opgesteld staat thans naaat het grafmonument Een groot aantal leden van de Johaniter Orde in hun kleurrgke roode kleeding vormen than de eerewacht langs den ingang van de grafkelder De aankomst van de rouwsluet te Delft Om 5 min voor half een kwam de rouwstoet de Delft aan De klokken van de Bourdon luidUen do mjiziek van de Kon Milita re Kapel speelde treurmuziek Het was een indüwkwek i ken schouwspel toen de stoet naderde D i vaaiidelwacht stond rechtop in het gelid Germschloos staat de duizendKoppig menigte Daar nadert de witte rouwwagen getrokken door acht paanlen urhangeii met witte rouwkleeden Plechtig klinkt het Nederlandache Volkslied als de kist de kerk wordt binnengedragen Aandoenlijk mooi volgt dan weer treurmuziek Ëcnige hoogwaardigheidabekleederj dragen de ordeteekenen van den ovtrkdene De rouwstoet in te KjerV Ala de rouwstoet de kerk binnentreedt preludeert de organist de hee H J Storm o m waren er de tonen van het Mecklenburgsche volkslied in te herkennen De kist werd op de eatafalk g plaatst De bloemen werden geschikt om de kist en de grafkelder Kr wii t3 schier geen pl ata onbezet het as een bioementaptjt De Konmgin en de Prirvses komen de kerk binnen gevolgd door de Vorstelyke gasten en de hoogwaardigbeidsbekleeders H M de Koningin draagt een witte kap met een witte sluier over Haar zwarte mantel De Prinses heeft een zwarte mantel over Haar witte japon Z draagt een witte hoed Allen nemen plaats de deuren naar den rouwgang sluiten zich De bazuinen onder leiding van Dr Joh Wagenaar spelen treurmuziek Nauwelgka was de muziek verstomd of Prof Obbink s stem weerklonk Hg noo digde de aanwezigen uit te zingen Gezang 18S vers 4 en 6 Daarna las Professor Obblnk eenige woorden uit het Paaschevangelie en wel Bomeinen 8 en li t vervolgeng zingen het groen en witte lelies getooid De rouwdienst ia ook de godsdienstoefenmg geweest met volledige liturgie Orgel en zangkoren van mannen en meisjes hebben den dienst bijz mder plechtig gemaakt De preek Ds Herbst koos nadat hy uit Oud en Nieuw Testament verzekeringen omtrent de overwmnmg van het Leven over den Dood had voorgelezen tot tekst Jesaja 60 1 en 2 Wacht op en wordt licht enz Höe hoort deze tekst begon hy bij dezen dienst Gy zult zeggen het is meer een Ker ittekst dan een tekst voor het ovei remzen van den dood 1 Neen ticht en de Ingang tot het Licht i T en kwam de verklaring Twaalf jaar geleden heb ik aldus ds Herbst den Prins leeren kennen by het zii kbed en het sterfbed van Zyn Moeder y hebben daar te zamen om het Licht feewoisteid Toe i de MoeJer vvas heengegaan kon de Prins geen vrede vinden bü Ie gedatlite dat alle s au vooigued uit zou zyn Later in de kamvr van den Prins en in de studeerkamer van den piedikant uerd dl worsteling oin l icht voortgezet en tieidfcn werden het er ver eens jjat er geen uitkomst wa3 te vinden uit het probleem dan uic het Woord Gods Dat ia alteen een lamp voor onzen voet en een licht op ona pad Maakt u op en wordt Licht ook de Prins heeft eiken dag als ieder meiisch moeten strijden tegen de machten der duisternis maai Hy heeft de Kerstliefdf an God leeren verstaan die de wereld oo lief heeft gehad dat Hy Zijn Zoon haar schonk die zeggen kon Ik ben het Licht der wereld De Prins heeft van het Licht dat la Hem scheen gaarne willen meedeelen vandaar yn eenvoud zijn menschenliefde zyn biroven om voor een ander wat te mogen zyn Daarom was Hg zoo graag m de Na tuur en het liefst in de bergen waar di zon zoo heerlyk de zwartste kloof en het hardste graniet m het licht kan zetten Daarom was hy de held bij de ramp van df Berlin daarom werkte hij zoo graag in het Koode Kruis want Hy gaf het Licht waarom Hy worstelde zoo gaarne door daar H i voelde dat ook Hy het ontving uit hooger sfeer Waar Hy dienen helpen en geven kon waa Hij in zijn element iZoo heeft ds Herbst zyn koninklyken vriend aan de schare verkondigd en zich gtiechtvaardigd dat hii de Kerststemming ir het bedehuis dorst brengen Toen sprak ds Herbst nog even over hei t veede gedeelte van den tekst dat gewaagt Van onrust en oproer Ook dat is er nu omdat er armoe heerscht en werkeloosheid De tekst en het streven van den Pruis v ijzen den uitweg Ontwaakt en wordt Licht d w z iwordt dienende hulpvaardige ei offervaardige Liefde en als wy dat doen nemen wij het werk ovei dat aan de hand van den dooden Prins der Nederian en s ontgleden Na i n beurtzang den zegen te hebben ge geven speelde het orgel het Wilhelmus en na eenige oogenbÜkken stilte is de schare huiswaarts gegaan diep onder den indruk van het gehoorde uitgesproken door iemand die als predikant en ala vriend den l rins zoo na heeft gestaan Voor dezen dienst had m het Paleis m het Noordemde te 6 uur Pastor Herbst een Iforte rouwdieimt gehouden uitsluitend voor de naaste familieleden van den over lidene In TDdft aan den vooravond Gisterenavond was het in Delft reeds een lieele drukte De ganache bevolking bewoog pilasters die met kostbare kransen van I witte bloemen met breede lila linten waren j behangen Door kunstig saamgebrachte witte banen die de zy kanten met eikander j verbonden werd een indrukwekkende allee gevormd waar een bedwelmende geur hing I van de bloemen die m overweldigende hoeveelheid en Verscheidenheid daar zyn saamgebracht De aanblik van dezen allee is van een ontroerende schoonheid i Treffend was het onder al die kransen I van staatshoofden hooge regeeringscolteges en vertegenwoordigers er ook te vinden van tal van instellingen waarvan de Prins 1 bij Zijn leven zyn groote belangstelling I heeftf gewyd Een van deze die van Je 1 schippers en bemanning van de Noord I Zuid Holl Reddings Maabschappy was geplaatst op een voetstuk aan het hoofd van den grafkelder ala een stille hulde voor al letgeen de Prina voor het Reddingswezen heeft gedaan De rouwstoet 1 Precies te half tien is de kist met hetstoffeiyk hulsel van den Prins der Nederlanden het Paleis in het Noordeinde uitgedragen i Het commando weerklonk de troepen presenteerden het gewaer Treurmuziek weerklonk toen de kist in de lijkwagen werd geplaatst en met een groot wit kleed werd gedekt waarover de Nederlandsche vlag werd gespreid waarop een kussen werd geplaatst met de eereteekenen van den overledene H M de Koningin gekleed in zwart en wit en Prinses Juliana geheel in het wit aLonden op het borde s onder het balcon Zij deden den Prins uitgeleide en staarden onbeweegly k voor zich uit De muziek speelde Valerius Gedenek I klank daarna Ases dood uit Peer Gynt s Suite Toen de treurmuz ek zweeg keerden H M de Koningin en de Prinses haastig in het Paleis terug De opatelling van de stoet had ondei diepe stilte plaats Precies te kwart voor tien ette de stoet zich in beweging Zy werd geopend dooi een detachement van de Koninkiyke Marechaussees onder commando van een officier Dan volgde de aigemeene troepencommaiidant generaalmajoor J van Andel met zyn taf de Koninkiyke Militaire Kapel de Commandant van het 2e regiment Huzaren kolonel A Diemont commandant van het voorste militaire gedeelte van den stoet met yn adjudant een bataljon infanterie van 4 compagnieën J Twee eskadrons huzaren te paard met omfloerpten standaard Daarna kwam een hofrijtuig waarin gezeten was de opperceremonimeeater van H M de Koning n Graaf Du Monceau Vervolgens een hofrytuig waarin plaats hadden genomen Dr Hannema en Dr Got i telin Vmnes daarna eenige hofdrijtuigen bestemd voor de slippend rage r van het rouwkleed Dan volgt de rouwwagen bespannen met acht paarden gaande een koetsier naast elk paard De rouwwagen werd tjevoljrd door bet personeel en enkele oud gelienilon van don overledene Een viertal rijtuigen met bloemen en kransen volgden de lykwagen Dan komen de atatierötuigen waarin plaats namen de Vorstelijke gasten Z H Hertog Adolf van MecklenliurK Z K H de Krfgroothertog van Oldenburg Z K H Prins Karel van België Graaf van Vlaanderen de Graaf van Athlonp A K H Prins Felix van Luxemburg Z D H de Vorst von Wied Z D H de Vorst va i Bentheim en Steinfurt Z H Hertog Christiaan Lodewijk van Mecklenburg Vervolgens Freiherr von Fritz als vertegenwoordiger van den Heriog van Saksen Weimar Eisenach Vor t en Riingraaf van Saim Wurstmar vertegenwoordiger van Prins Oscar van Pruisen de Herrenmeester van de Johanniterorde vervolgens tal van andere hooge functionarissen Dan volgden hofrijtuigen waarin hadden plaats genomen eenige leden van het hoofdbestuur van het Hoode Kruiü waaraan do overledene vele jaren van z n leven zyn beste krachten heeft gegevyn het Convent M Vï ft V