Goudsche Courant, woensdag 11 juli 1934

Dan wordt de toegang tot den grafkëwer door het gordijn afgesloten Vol bijzondere wyding klinken nu de tonen van het Wi helraub boven den grafkelder gespeeld door de vier bazuinblazerj In den grafkelder bad Piof Obbink het Onze Vader Zacht orgelspel klinkt weer door de Kerk ala prof Obbmk uit den grafkelder komt Daarop ryzen de Vorstinnen en de Vorsten van hun zitplaatsen op en worden naar hun aiito s geleid Alle overige aanwezigen blyv€n op hun plaatsen totdat H M de Koi Jngin en de Prinses de Kerk verlaten he bben uitgeleide gedaan door Burgemeester van Baaren Eenige minuten staat de schare nog onbeweeglijk Dan komt er eenige beweging en diep onder den indruk van de plechtigheid verlaten allen het Godshuis buxtênLandsch nieuws fmg doch in zü n werking is het systeem zoo dat de gezinnen die door hun omstandigheden op hooge steunuitkeeringen aanspraak maken daarvan geen nadeel ondervinden boven de normale werkverschaffing wanneer althans door de tewerkgestelden behoorlyk wordt gewerkt Alleen dt kortere duur der tewerkstelling veroorzaakt voor dergelijke gezinnen minder baten doch gerekend naar den duur der tev erkstelling geeft het nieuwe systeem by gelijke arbeidsprestatie voor de tewerkgeatelden zelfs voordeelen B en W herhaj len dat het bezwaar der kortere tewerkI stelling of zoo men wd vluggere rouleering j voortspruit uit de noodzakelijkheid om de uitgaven te beperken De gemunte kan nu eenmaal in de ifegeven omstandigheden niet blyven voortgaan met het aanvankeI lyk toegepast royaler systeem van werk verschaffing De Raad heeft dit eveneens zoo ingezien toen ZÜ sanctie aan dit systeem verleende B en W zien dan ook geen redenen of niogelijkheid om op de te dien aanzien genomen besluiten terug te komen Goudsclie Winkeliers Algemeene vergadering In de bovenzaal van Het Schaakbord alhier werd gisteravond de vergadering van de Qoudsche Winkeliers Vereeniging gehouden Na een welkomstwoord van den voorzitter en het voorlezen der notuien van de vorige vergadering werden mededeeUngen gedaan over de wijze waarop eventueel benoodlgd Middenstandscre diet kan worden aangevraagd Door een der aanwezigen werd er op gewezen dat door den middenstand schade wordt geleden doordat de koopkracht van de arbeiders als maar wordt verminderd Gevraagd werd te bevorderen dat door de Nederlandsche Middenstands Bond aan de Regeering met klem zal worden verzocht maatregelen te trrffen om de loonen en de steunnormen niet meer te verminderen daar van dergelijke maatregelen de middenstand de dupe wordt Spr zal bij het bestuur een con ceptmotie indienen die t z t op het Landelijk Congres zal worden Ingediend Na eenige bespreking gaat de vergadering daarmede accoórd Een andere middenstander verklaarde zich tegen den Mlddenstandsraad en tegen de manier waarop deze werkt Het komt spr voor dat deze Raad bestaat uit de meer gegoeden Stand terwijl de kleinhandel niet ts vertegenwoordigd Naar Hpr s meening zijn de winkeliers beter met de wenschen Van het publiek op de hoogte dan de industrieelen De betreflende spreker wenseht een voorstel in te dienen om te pogen In de plaats van den Mlddei standsraad een lichaam In het leven te roepen waarin middenstanders gKK t en kleinhandelaars zljn vertegenwoordigd Dit voorstel zal met den indiener in hét bestuur van de O W V nader worden besprototn Met algemeene stemmen werd het beI stuur gekozen ai afgevaardigde naar het congres dat op 4 en 5 September a s te Amsterdam wordt gehouden Een bezoek zal dan ook worden gebracht aaa de Algetneene Middenstands Tento msteiling Almltento welke van 3 Aug tot 9 September In de hoofdstad wordt gehouden Bij de rondvraag werd gesproken over de heffing der omzetbelasting welke door sommige winkeliers blijkt te worden betaald inplaats van door den consument Dit punt zal op de eerstvolgende Bondsvergadering worden besproken Aanmerkingen werden gemaakt op een onlangs verschenen Zakenglda waarin alleen die zaken zijn opgenomen die In dit boekje adverteeren Na de gebruikelijke verloting werd de vergadering gesloten Stedelük Muziekkorpfl 4e VoIIoHconcert Donderdag 12 Juli s avonds 8 uur geeft het Sted Orkest dir de heer Joh Fabriaan het 4e concert in het Houtmansplant oQn Het programma lijidt Gaataido Marsch R Nova k Dichter und Bauer Ouverture F V Suppé Wiener Blut Walzer Joh Strauss La Flute anchantée Pantaaie W A Mozajt 6 Suite Oriëntale F Popy Der MiMile lm Schwartzwald R Eilenberg El Capitan Marsch Souaa Koatelooze rijwielinerken De Ontvanger der Directe Belastingt en Accijnzen te Gouda maakt bekend datvoor het aanvrag n van kostelooze rijwielbel astingmerken gelegenheid zal bestaan op 16 19 2S 26 en 30 Juli en 2 Aug de namiddags van 7 9 uur Kantoor Karnemelk sloot no 20 Kamer 5 Bijzondere Vr wiUige L andstcM m De vertegenwoordiging b $ b Prinaen begraf nU By de uitvaart van het stoffelijk over Bchfit van den Prins der Nederlanden waide Byzondere Vrijwillige Landstorm bü d Hoombrug officieel vertegeiïwoordigd doorde Nationale Landstorm Commissie en doorafgevaardigden van allé gewestelijke vert biinden ï Elk gewestelijk verband stuurde 5 ver tegenwoordJgera de corpscommandant voorzitter en secretari der gewestelijk commissie een officier vrijwilliger en een gewone vrywilliger Vbor het Verband Gouda waren er de vooraitter de heer J DerckSen inplaats van den secr de vice voorzjtter de heet G J J Pot en een officier en een vrijwilliger Op den nieuwen RiJkswefe was een gedeelte gereserveerd om de vrüwilligera van Linker Rottekade en de dwarsstraten al gesloten hielden Bovendien stonden er posten op brug over den Boezemsingel ter hoogt van den Crooswijlcscheweg bij de Boezemstraat en voorts op alle toegangiwegen tot de Crooswijkbuurt Onverbiddelijk we d leüer teruggewezen Leveranciers en courantenbezorgers werden evenmin toegelaten Urn kwart over zes Is het eerste slachtoffer gevallen Reeds herhaalde malen was de 75jari ge weduwe A Welllnks Richard uit de Isaac Hubertstraat gewaarschuwd zich niet bulten te wagen Desniettegenstaande kwam zlJ steeds weer op den hoek van deze straat en een doodloopende dwarssteeg heen en weer drentelen Een van de militairen die op een hoek van de van Meekerenstraat en den Crooswljkscheweg dus er schuin tegenover op het £ ak op post zat heeft daarop een waarschuwingsschot gelost De kogel Is op de straatsteenen geketst en heeft vervolgens de vrouw In den buik getroffen Zlj is onmiddellijk In elkaar gezakt Een s daat van de militaire politie heeft haar de eerste hulp verleend waarna een Boode Kruissoldaat die In de buurt woont haar heeft bijgestaan Vervolgens Is zij per auto van den Geneeskundigen Dienst naar het ziekenhuis aan den Bergweg vervoerd waar zij kort na aankomst is overleden Nog tot laat hebben In de Crooswijkbuurt herhaaldelijk de waarschswlngsschoten geklonken Onder het publiek dat zich bij de alzettlngen heeft verdrongen bevonden zich uiteraard velen die gekomen waren in de hoop relletjes te kunnen meemaken Toen deze ongure elementen zich den toegang zagen afgesneden zijn zij in den loop van den avond in de dwarsstraten van den Goudschen weg wat herrie gaan maken ünmlddellijk heeft de politie streng ingegrepen en met revolver en gummiatok de orde snel hersteld intusschen zijn bij de firma Jamln aan den Goudschen weg een paar ruiten Ingegooid Arrestaties De communisten Lewes en Kloet zijn aangehouden Bij huiszoeking is bl eerstgenoemde een groote partij baksteenen aangetroflen De man is in het huls van bewaring opgesloten Lïe andere is naar een politiebureau overgebracht Mevrouw mr de Ruiter de Zeeuw in arrest gesteld Te Vaals is gisteren op verzoek van de Kotterdanische politie aangehouden mevrouw mr St de Ruiter de Zeeuw secretaresse van de afdeeling Rotterdam van de O S P zulks in verband met het opruiende manifest dat door het bestuur van deze aföeeltng Is verspreid De aangehoudene die met vacantie te Vaaia vertoefde Is naar Rotterdam op transport gesteld Te Amsterdam Ue toestand gisteren Gistermiddag om ongeveer half vier was de toestand te Amsterdam over bet algemeen rustig Alleen aan den overkant van het IJ patrou meeren nog regelmatig politie militairen en marechaussee s De twee mitrailleurs op rupswlelen staan opgesteld en de laatste sommatie lul t dat ledereen die niet onverbiddellijk en zonder dralen aan de bevelen van de politie gehoor geeft zondere verdere waarschuwingen terstond wordt neergeschoten Van twee uur s middags af zijn verschillende straten als het Blaum Zand Hortensiusstraat en andere ioat politie en militairen afgezet Alle ramen en deuren moeten gesloten blijven de bewoners mogen zich niet anders daa bU uiterste noodzaak uit hun huizen Ingeven Te Schiedam Gistermiddag hebben in de omgeving van het stadhuis weer ongeregeldheden plaats gehad In verband met een deputatie van zes vrouwen van werkloozen die zou verzoeken bij den burgemeester toegelaten te worden had zich een groot aantal menschen om en bl het stadhuls verzameld den B VX die uit alle deelen van het laaid naar Rüswyk komen gelegenheid te geven de plechtigheid gade te slaan Hiertoe behoorden ook de vrijwilligers van den B V L van het Verband Gouda onder leiding van Mi J V Merfielen j Een fietatocht van T O P T Ü P heeft het voornemen a s Zondag j t Kn fietstocht te maken en wei via Rotterdam naar Den Haag alwaar een tochtje dö or de mooiste gedeelten der stad zal worden gemaakt De terugtocht zal zjjn via Zoetermeer Vertrek 7 uur vanaf de Markt terug 7 uur n m Introductie is toegestaan Voorzitter en secretaris van de U S F in arrest gesteld De politie die Maandag tegen eenige I ersonen procesverbaal heeft opgemaakt wegens overtreding van het colportageverbod en revolutionaire geschrliten in be lag heeft genomen heeft gisteren in de Vierde Kade aangehouden de secretaris van de afdeeling Gouda van de Ü ÖP P d E die In het bezit was van een pak inhoudende óütx pamfletten die in de drukkerij van den heer van Ijeest in de Vierde Kade waren gedrukt Terstond daarna heelt de commissaris van politie vergezeld van eenige rechercheurs een bezoek gebracht aan deze drukkerij waar het zetsel in beslag werd genomen en tevens eenige vormen van vroeger gedrukte biljetten Bij het voortgezet onderzoek bleek dat de samenstellers van de pamfletten waren de voorzitter en de secretaris van de O S P De voorzitter A M wohende te Gouderak is daarna eveneens in arrest gesteld Betden zijn vandaag op last van de justitie naar Rotterdam overgebracht Kantongerecht Zitting van heden Tegen twee lichtpalen gereden Hedenmiddag stond voor het kantongerecht terecht de automobilist O B te Blelswljk B had In den nacht van lü op II Juni op den Breeden weg te Zevenhuizen met zljn auto tegen twee lichtpalen gereden waardoor deze over den weg vielen en een pas aangeplant boompje vernielden De getuige A v V bemerkt toen hij B naar het gemeentehuls meenam dat deze sterk naar drank rook hoewel hij niet In kennelijke staat was Uit het verhoor van de getuigen en de niededeellngen van gedaagde bleek dat H en Zijn passagier A v W in Gouda 5 glazen bier hadden gedronken De gedaagde beweerde dat het ongeluk ontstaan was doordat hij twee wlelrijders moest passeeren die niet genoeg rechts hielden De weg ts 7 M breed en de wagen 2 M zoodat de kantonrechter opmerkte dat er ruimte genoeg was De gedaagde beweerde dat hÜ bij de mededeellngen ter plaatse wat vervnird was door den schrik i De ambtenaar van het O M vond het zeer onverantwoordelijk dat automcft Itsten 5 glazen bier drinken en dan nog i menschen in hun auto medevoeren Diiar de gedaagde met zlJn auto zijn t edrijf I uitoefent wil spr daarmede rekening houden en zün rijbewijs niet ontnemen I De etsch luidde ƒ lou boete subs 2ü dagen hechtenis hetgeen volgens etscher nog een clemente straf is I De kantonrechter deelde deze meening en veroordeelde hem conform den elsch I H V d E te Doom had op 9 Juni te Nleuwerkerk een vrachtauto die wilde I oversteken en langzaam reed aange i reden op het kruispunt van den ouden en nieuwen weg I De gedaagde verklaarde dat hij het rlchtlngslgnaal niet had kunnen zien I door de breedte van de bak De getuige A d K maakte met mlnlatuur modellen duidelijk dat de gedaagde de wijzer niet had kunnen zien en Je vrachtauto geen achterlicht had De getuige A décharge de 74jarige A de K uit Doorn die In de auto van v d E zat zelde dat deze drie keer signaal had gegeven Daar er nog een bejaard persoon in de auto zat reeds de chauffeur langzaam ongeveer lü K M R de B de bestuurder van de vrachtauto verklaarde tijdens het oversteken met een vaart van ii K M gereden te hebben Hij bekende dat het stoplicht niet In orde was maar hlJ had geen signalen gehoord De kantonrechter zelde de zaak acht dagen aan te houden opdat de eigenaars voor de volgende zitting de auto s zullen medebrengen Overtreding VIccschkeurlngBwet M G té Bleis wijk had te Zevenhulz n In een schuurtje geslacht dat volgen de wet onhygiënisch was Ingericht slecht licht weinig of geen ventilatie enz De gedaagde verklaarde niet geslacht te hebben maar dat hij het vleesch vanuit Rotterdam betrokken had om deh volgenden dag te bezorgeh Uit de verklaring van den dierenarts bleek ook dat het schuurtje onhygiënisch was Het vleesch werd echter goed gekeurd De gedaagde was reeds meer met de Vleeschkeurtngswet in aanraking geweest De ambtenaar van het OM elschte een geldboete van 25 subs 5 dagen hechtenis met openbaar making van het vonnis In de Goudsche Courant De kantonrechter verootdeelde den gedaagde tot 15 boete subs 3 dagen met openbaarmaking van het vonnis Tr A B te Oudewater stond terecht omdat hij een dood kalf vervoerde De dierenarts verklaarde na onderzoek dat het kalf reeds een paar uur dood was terwijl de gedaagde zeide dat dat vnlet kon emdat hÜ het levend op de wagen had gezet maar onderweg gestorven was Verder zelde hij dat hij onderweg was naar het slachthuis te Woerden DUITSCHLAND Von Papen wordt bewaakt rubUcatie van een lyist van gefusillcerden De correspondent van Reuter te Berlijn bericht dat von Papen die nog teeda in naam vicekanaeÜer is gisteravond laat op het hoofdkwartier van de geheime politie is geroepeïi en verhoord Thans is hij weer naar ïjjn huis waar hy door de speciale politie van Goering wordt bewaakt Vermoedelyk zal morgen een lyst van de gefusilleerden worden gepubliceerd doch etrst na de rede van Goering Het gevoelen van vele Duitschers dat Frankryk een preventieve oortc zal beginnen wordt in officieele kringen niet gedeeld Ten aanzien van de gisteren gemelde vliegtuigongevallen verneemt Reuter thans dat alle werklieden die verantwoordel ij k waren voor het vertrek van de toestellen gearresteerd zijn JVfen vermoedt dat de toestellen oefeningen in het bommenwerR en maakten doch bevestigd wordt dit niet Alle vreemdelingen in de streek worden nauwkeurig bewaakt Omtrent de zitting van den Rijksdag a s Vrijdag verneemt Reuter dat Hitler zelf een verklating zal afleggen aangaande de revolutie poging van Roehm Ook zal hy do vredespolitiek bevestigen Op het kerkhof van Lichtenfelde De plaats waar het echtpaar von Schleicher begraven ligt De Berlijnsche correspondent van het Parijsclie Journal oezocht Zondag j l net kerkhoï te Lichtentelde waar zooals men weet het echtpaar von Schleicher begraven ligt Na lang zoeken door het kerkhof en de tweede kleinere begraafplaats van Waldtriedhöf bereiktn hij eindelijk de graven daar haast ledereen aan wlen hij den weg vroeg bevreesd scheen iets er over mede te deelen en geen antwoord gat terwijl er ook enkele personen waren die net deden alsof zij nooit van von Schleicher hadden gehoord Het graf van het echtpaar von Schleicher stak wel erg af bij de omgeving nergens een aanwijzing geen kruis met de namen dc r gestorvenen grijs zand bedekte de kisten en een twaalftal verwelkte kransen die daar kennelijk In het geheim zijn neergelegd vormen de eenige versiering Men zou gedacht hebben dat de generale stat de generaals en oudere officieren die von Schleicher zoo lang gekend hebben toch minstens dezen kleinen dienst om bloemen neer te leggen voor de nagedachtenis van hun wapenbroeder zouden hebben verricht maar niets van dit alles Waarom heeft men het echter noodlg geacht het stoffelijk omhulsel van generaal von Schleicher en zijn vrouw te verbranden Niemand weet dit alleen weet men dat bij de begrafenis van Woensdag jl slechts aan ongeveer tachtig personen toestemming werd gegeven den stoet te volgen en dat slechts heel enkelen het kerkhof mochten betreden De Stahlhelm met vacantie Gisteren is bevel gegeven dat de N H D F B Stahlhelm tot 18 Augustus met verlor gaat Tijdens dit verlof Is het dragen van uniformen door de Stahlhelm leden verboden I In verband met het verlof van de S A 1 kan nog gemeld worden dat de nieuwe chef van den staf Victor Lutze den S A leden verlof heeft gegeven voor uitstapjes naar het buitenland Brand in de Universiteit van Freiburg Op de zolderverdiüping vMi het universiteitsgebouw van Freiburg hteft een hevi naar huls had gebracht oiiraiddellÜk was weggereden Evenmin brak hij zich het hoofd ten aanzien van den onbekende met den gouden tand die in het pandjeshuis van Abrahaipson was komen opdagen doch een paar minuten later op geheimzinnige wijze was verdwenen Als de ring dien hij had beleend Inderdaad het eigendom van mevrouw Withers was geweest waarom zou hij dan naar haar huls zljn teruggeaeerd en haar hebben vermoord Als hij voordien nooit iets van haar had lo gekregen zou hij tenminste een deugdelijk motief voor zulk een misdrijf hebben gehad Maar aangezien hij den ring reeds in zijn bezit had was het onzin te veronderstellen dat hij haar naderhand nog van het leven had lieroofd Ondanks zijn stijgende overtuiging datde rechter den neger In st iat van beschuldiging zou stellen was het Brlstewtoch niet wel mogelijk den Jongen Moriey geheel uit te schakelen Morley s verhaal was al heel weinig bevredigend geweest Bovendien had hlJ een ongunstiguiterlijk Wordt vervolgd die Br aceway over wlen hij het had Is een fameuse kerel Hij heeft schitterend wei gedaan Overigens merkte Greenleaf nog op begrijp ik niet waarom Withers niet direct de hulp van de politie heeft ingeroepen toen hij glstemamlddag denkerel met den gouden tand uit het ooghad verloren Ja zei Brlstew afwezig waaromdeed hij dat eigenlijk niet H X PD8TÜK Vt I Moriey hfe ft haast i Brlstew keek op zijn horloge Het was al bijna half drie I Heb Je nog Iets van Perry gehoord I vroeg hij j Ja lichtte Greenleaf hem in We t hebben hem iA pakken Hij zit op het I hoofdbureau Jk heb me telefonisch op I de hoogte usteld toen ik op no 5 was Hij had e R slokje op Zoo Als hij wat wil loslaten zal dat I nu gemakkelijker gaan dan wanneer hij heelemaal nuchter is Weet Je wat Je flxttl tat de Vader vbiï den bwrledene liet zingen aan zy n stervenssponde Gezang ifAla ik van de aard mocht scheiden Uch wyk dan niet van mg BMfe Trof Obbink Wifc had jToo sprak Professor Obbink op Z Maart J en denken dat nu reeds weer Zou spuedig de deuren van de Koninklijke ijiiilKelder Hch zouden untsluiten Op het nit t at onverwachts zlja Komngin en Frin ge wederom m rouw gedompeld Toen BConden Zij met gebogen hoofd diep beUroeld oVer het heengaan van onze Konifigin Moeder Maai zij had de dagea der juren bereikt en wg wisten dat Haar ryk oesteedde leven ten eincg spoedde E4i nn staan Zij weer voor den geopenden grafkelder om hem ter ruste e leggen die werd v eggerukt in de kracht van zij n jaren en 16 bloei iijns levens Onze zieli is verschrikt om het leed dat de Koningin en de Prinses treft b het ht engaan van deze geliefde doode Wat al leed doortrilt ons allen welk een grootf ontsteltenis was er akm m den lande toen wy werden opgeschrikt door het bericht an zijn heengaan een ontsteltenis die te erger wordt gevoeld omdat de wojide die ons trof by het heengaan van de Koningin Moeder nog niet geheeld li H t heengaan van den Fnns heeft m alle kringen der samenleving groote ontloering te weeg gebracht Hii was populair en hy is dit geworden door zyn eenvoud zyn ongedwongen omgang met menschen uit alle kringen niet alleen maar ook dooi zyn groote belangstelling in allerlei liefdadig eii phi lantropisch werk Men weet hoe zyn arbeid in het Boode Kruis werd gewaardeerd en hoe hij voor veel ander werk steeds groote belangstellmg heeft getoonfl t n dit alles was niet gedwongen of gewild Jiöt was alies natuurlyk Het is terecht ge2tgd dat onze Koningin Moeder zeer gemafckeiyk Nederlandsche is geworden maar ook onze Prins is een echte Nederlander geweest door zich te geven zooals hy was yn natuurijjke ffugedwongenheid was de groote aantrekkelijkheid van zyn persoon Maar dit alles is nu voorby en het voorbye kan slechts een schamele troost bieden iJeklagenswaardig is de mensch die by het open graf niets anders overhoudt van wat voorbü als wij moeaten geloovtii dat dit het laatste is dam zouden wij zijn zopals Paulus zeide de beklagenswaardigste mensch ter wereld Wy weten immers dat wy hier slechts leven in den kouden voorhof van den hemel Wy moeten dit alles zien in Gods groote liefde Voor ona ifi de dood geen einde alleen een overgang naar het volle licht van de alles overstralende heerlykheid Hij die van ons ging zag dit alles in jit heerlijke licht Telkens i telkens weer sprak hy erover met rustige verzekerdheid en ats overtuigend geloof Zyu religieuse gBvoeJens waren zoo verankerd in dit gelooven dat dit de kern van zyn leven vas Daarom was het ook zijn wensch dat die opgang naar die groote heerlykheid niet zou geschieden in zwart maar rn wit als overgang naar de eeuwige heerlykheid Toen Christus aan het kruis stierf was Zyn dood een zegepraal en een overwinning Zy die denke als Hij die van ons gmg zien in den dood de eenige tnomf de overgang naar de heerlykheid De rede van Prof Obbink wordt besloten met het uitsprelEen van een gebed Daarna verzoek nog de predikant gezamenlyk te zingen Gezang 202 vers 1 2 en 4 k Heb den goedent strijd gestreden In des Heeren kracht Veel geleden veel gebeden Met geduld gewacht En al beefden aoms mijn leden k Heb den loop volbracht om te besluiten iret Gezang 209 het Jubellied d0r Opstanding In de grafkelder De kist met het stoffelyk overschotwordt vervolgens de grafkelder binnengedragen V De eere wachten welke aaï bside den van den grafkelder opgesteld staan orenc gen de laatste militaire eerbewijzen Het orgel speelde zacht Valerius Gedencklank O Hee die daar zyn tenten spreidt De Koningin de Prinses Hertog Adolf Friedrich en Hertogin Adolf Friedrich betreden Tnede de grafkelder Dan volgt het afsciieïd voor goed HöfilGS BOUILLONBU Bedenk dat daden meer helpen dan u oorden FEUILLETON fhi nian die dt troivan had laar het Amerikaansch bewerkt door J VAN DER SLUVS 12 Nadruk En met deze woorden liep hij de kamer uit en sloeg de deur met een smak achter ülch dicht lïfeb K ooit van mijn leven zucl tteGreenleaf Begrijp Je dien Idioot Neen stemde Bristew toe behalvedat het wenschelljk Is wat meer vandien meneer Withers en zijn temperament te weten te komen Dat ben ik m eé Je eens meende ookGreenleaf Op die manier maakte hIJ natuurlijk op de gemakkelijkste manier aan hetverhoor een einde vervolgde Brlstew Ikgeloof namelijk niet dat zijn woede echtwas Misschien weï niets dan bluf Maar BINNBNLAND Honderd ton tarwe gedenatureerd Verklaring van minister Steenberghe De heer Steenberghe minister van Eco nomlsche Zaken heeft schriftelijk beantwoord een aantal vragen van den heer Duymaer van Twist lid der Tweede Kamer betreffende de onlangs te OudBeljerland voltrokken onbrulkbaarmaklng van KXJ ton tarwe voor menschelljk voedsel Niet alteen in Oud Beijerland zoo deelt de minister mede doch in meer plaatsen van ons land wordt tarwe voor menschelljk voedsel ongeschikt gemaakt en wel door denatureeren zooals dit bU beschikking is voorgeschreven in een z g denaturatie reglement Deze tarwe gelijk ook rogge wordt gedenatureerd om het graan te bestemmen voor dierlijk voedsel zulks overeenkomstig den wensch van de bezitters die het graan ter denaturatle aanbieden Vrees dat niet voldoende broodgraan aanwezig zal zijn behoeft niet te bestaan De inheemsche graanoogst is nog belangrijk grooter dan noodlg is om te voorzien In de behoefte van het voorgej schreven percentage Inheemsche tarwe dat in het brood moet worden verwerkt Nummering Staatsloterij Gewijzigd systeem Voor de 4ooste Staatsloterij waarvan de trekking voor de eerste klasse üi Juli as aanvangt is een geheel gewijzigd aysteem ingevoerd Men weet dat de regeering den premleloterij Ondernemlngen welke haar uitloting doen naar de trekking van de Staatsloterij dit In de toei komst wil beletten j Voor de 4668te loterü zijn weder ultge geven 21 ÜÜ0 loten doch de nummers liggen thans niet zooals tot dusverre tusschen l en Sl oiK maar de nummers der 1Ü 50Ü loten die voor alle klassen worden uitgegeven liggen tusschen l en 12 000 en de nummers der iO öOü loten welke van klasse tot klasse worden uitgegeven de z g klasslkalen tusschen 12 001 en 24 100 De niet trekkende nummers worden geheim gehouden Practisch economische onderioek Contact Commissie Ingesteld De brandende economische vraagstukken van onzen tijd en in het l üzo i r de wanverhouding tusschen de nog steeds verbeterende productiemogelijkheden eenerzijds en de afnemende mogelijkheid het verbruik daarmee ni overeenstemming te brengen anderzijds hebben velen groepen zoowel als personen gebracht tot het zoeken van een oplossing Daarbij is steeds meer gebleken hoe volstrekt onvoldoende de inzichten zijn in de economische verhoudingen en de factoren die de ontwlkkeHpg daarvan bepalen De overweging dat onderzoek en stuI die op dit punt ten sterkste dient te worden bevorderd en dat om dit doel te bereiken samennwrklng van velen noodlg Is heelt ertoe geleid dat door de Vereenigmg voor Bedrijfseconomie de Nieuw Economische Groep Het Nederlandsch Technocratische Verbond en de Bond voor Vrije Ecohomle het Initiatief is genomen tot instelling van een ContactCommissie voor practisch Economisch onderzoek waarin voorlooplg hebben zitting genomen de heeren C F Slxma Ir H L Copljn Ing J H Bernhard L Ernst en W Hörmann De Contact Commissie Is gedacht als een coördlneerend orgaan dat tot taak heeft het noodlge verband te brengen tusschen alle vereenïgingen lichamen en personen die In eenlgerlel opzicht aan het bovenbedoelde plan willen medewerken Het ligt m de bedoeling de Contact Commissie uit te breiden met vertegenwoordigers van andere groepen en advlseerende leden Degenen die zich daartoe geroepen voelen gelieven zich om nadere Inhchtlngen te wenden tot het voorlooplg secretariaat der C C Prins Hendrikkade 2021 Gebouw Mercurlus Amsterdam C ge brand gewoed De groote koepel boven den ingang is ingestort De brandweer werkt met alle macht doch kon niet voorkomen dat de aula een ruïne is geworden I Tal van personen moesten zich wegens rookvergiftiging onder behandeling stellen i®cL Er is zeer groote schade aangericht Men neemt aan dat de brand is ontstaan door kortsluiting in de bioscoopzaal lans o voor moest gaan doen Neem hem nu een verhoor af en daarna Douglas Campbell Later In den namiddag kunnen we dan met miss Fulton en haar vader praten Haar vader zal vandaag nog niet komen HIJ heeft straks getelefoneerd dat hij morgenochtend eerst hier zal zijn Goed Dat is momenteel ook niet van groot belang Kom dan om een uur of vier bli me terug wil Je Toen de hoofdcommissaris was heengegaan kon Brfstew eindelijk wat gaan zitten eten Terwijl hij zoo eenzaam aan zijn middagmaal zat liet hij de verschillende feiten in gedachten de revue passeeren Perry de neger die had zich verdacht gemaakt door de knoopen van zijn werkkiel en door de gemakkelijke wijze waarop hij zich in het bezit van den sleutel van Lucy Thomas had kunnen stellen Moriey ook deze had de verdenking op zich doen vestigen doordat men niet wist wat hij had uitgeroerd in de twee uur nadat hij den trein had gemist verder door de ontdekking van den ring In Ongorageldheden te Rotterdam De getroffen mafttregelen Bejaarde vrouw door ketskogel getroffen De politie te Rotterdam heeft zich gisteravond genoodzaaltt ge ien etn j stadskwartier Crooswijkbuurt geheel af te sluiten De maatregelen zijn getroffen op last van den hoofdcommissaris mr L Elnthoven die hiermede een tweevoudig doel heeft bereikt In de eerste plaats een volstrekte rust in de straten van het CrooswDk kwartier en in de tweede piaats een zekere mate vdn rust voor de politiemannen die nu ai km lang In touw zijn geweest Binnen het cordon reden vuilniswagens rond waarin de resten van de barricaden werden opgehaald straatmakers repareerden de straat en personeel van het G E B herstelden de vernielde lantaarns Een en ander geschiedde onder het toezicht van agenten en soldaten van de militaire politie die allen met karabijnen gewapend plaats hadden genomen In dat dakgoten van de hoekhuizen zoo dat zij de geheele straat onder vuur konden nemen Bovendien patrouilleerden met karabijnen gewapende agenten rechercheurs agenten te paard en motoragenten door de vrijwel verlaten straten en telkens werd het bevel gegeven de ramen en deuren gesloten te houden Alle rtjverkeer opgehouden Al het rijverkeer werd opgehouden De trams mochten het Crooswijk kwartier passeeren maar de balcondeuren moesten aan weerszijden gesloten blijven en m het Crooswijk kwartier wertl niet gestopt Om half vier is een militaire patrouille rondgegaan Door scheepsroepers werd de buurt kond gedaan dat allen binnen hadden te blijven en dat onmiddellijk met scherp zou worden geschoten op teder die zich op eenlgerlel wijze aan verzet of straatschenderij zou schuldig maken Een half uur later is een politiepatrouille onder commando van een inspecteur de buurt rond gegaan en waar zich ook maar iemand vertoonde werden revolveren karabijnschoten gelost Na die schoten heerschte er in de Crooswijkbuurt een schier angstwekkende stilte De straten waren leeg en verlaten Op de daken zag men Unks en rechts soldaten en agenten met hun karabijnen dreigend in de hand Op de hoeken van de straten stonden rechercheurs en met een enkel gebaar joegen zij onverbiddelijk ieder die zich In een van de straten waar gisteren de relletjes zijn geweest even aan de deur durfde te vertoonen weer naSir binnen De autoladder van de brandweer en nog een paar ladderwagens staan gereed om waar noodlg agenten en soldaten van de daken te helpen Buiten het cordon is een enorme belangstelling maar het publiek heeftgistermiddag bijster welnig e zien gekregen In den loop van den middag is de eene winkel voor de andere na gesloten omdat er toch geen klanten kwamen D © scholen kregen vrijaf Onder gelelde van hun onderwijzers en van politie agenten werd de jeugd huiswaarts gebracht Daarbij werd den kinderen op het hart gebonden vooral binnen te blijven Als zich op de toegangswegen een groep verzameld had van personen die afdoende hadden kunnen aantoonen dat zU binnen de afzetting moesten zijn werd deze groep toegelaten Agenten met den bajonet op den karabijn begeleidden deze groepen naar de opgegeven adressen Zij die binnen het cordon waren en overtuigend konden aantoonen dat zij bulten moesten zljn kregen eveneens gewapend geleide mee Het verkeer over de Noorderbrug heeft den geheelen dag veel stagnatie ondervonden doordat de Linker flottekade was afgesloten en ook een gedeelte vun den Boezemsingel afgesloten werd gehou den Ook bij de Zaagmolenbrug stonden agenten en militairen op wacht die de HUISHOUDEN BETEEKENT 4 Rinso T IN HUIS HOUDEN zijn kameï van het Brevord Hotel een ring die vermoedelijk het eigendom van mevrouw Withers was geweest Wthers die zich verdacht gemaakt had door zijn heimelijke reis naar Turmville terwijl men ook rekening diende te houden met het mogelijke motief van afgunst of woede Maria Fulton ook dat zou nog wel blijken Op het oogenblik overwoog hij rtet het er voor den neger wel het ongunstigst uit Eén ding staat in elk geval vast degeen tegen wlen bU het vooronderzoek de sterkste verdenking zal blijken te bestaan zal naar de Jury worden verwezen Daarom is het immers te doen den man te pakken te krijgen die het meest schuldig llikt Daarna dwaalden zUn gedachten af naar Douglas Campbell doch deze dat begreep hij wel kon onmogelijk bIJ üe mogelijke moordenaars van mevrouw Wl thers worden gerangschikt De jeugdige landgoedbezitter ging volkomen vrU uit door de verklaringen van den echtgenoot der vermoorde dat hij toen hij haar Aangezien de burgemeester de vrouwen op dat oogenblik gwn gehoor kon verleenen daar de geaieenteraadsvergatterlng juist zou beginnen en de menigte die dat blijkbaar als een weigering beschouwde bleef opdringen heeft de politie de Groote Markt ontruimd De iTieesten gingen daarop naar de Hoogstraat Aan een sommatie tot doorloopen werd geen aandacht geschonken waarom van gummlstok en sabel gebruik moest worden gemaakt In Amersfoort hebben de werkloozen Maandagmorgen voor het stadhuls en door de stad gedemonstreerd Te Hilversum heeft de politie wederom drie personen gearresteerd die zich hebben schuWlg gemaakt aan net verspreiden van opruiende geschriften G emën g de berichten Üude kaslooper overvallen Tasch met f 40 buitgemaakt op de Ltlnbaansgracbl Gistermiddag om half eén heeft op ae LUnbaansgracht in Amsterdam een man een brutaal stukje uitgehaald hij sloeg een wjartgen kaslooper met een stuk hout tegen de straat en ging er met diens geldtasch vandaor Het slachtoffer is in dienst bij een wijnhandel op de Passeerder gr acht Toen hU op de Lijnbaansgracht bij de Leldsohegracht liep voelde hij eensklaps een slag op het hoold die hem deed duizelen en vallen Op dat moment greep een man 7l n tasch en ging er vandoor De kaslooper kon spoedig weer worden bijgebracht en is overigens onverlet gebleven De bult van den brutalen straatroover heeft slechts ƒ 40 bedragen De dader kon ongehinderd ontkomen en het slachtoffer heeft hem niet kunnen zien Effectendiefstal tft Den Haag Belooning van ƒ 2 XX uitgeloofd De commissaris van politie der afdeeling B te Den Haag maakt bekend dat door den benadeelde van den diefstal van eilecten enz uit het perceel Mésdagstraat 35 op Donderdag 28 Juni Jl te Den Haag een belooning van ƒ 2000 is uitgeloofd voor het in onbeschadigden staat terug bekomen van de effecten kostbaarheden en gelds vaarden welke toen uit het genoemde perceel zljn ontvreemd Bij een gedeeltelijk terug bekomen zal de belooning naar verhouding worden uitgekeerd Goedkoop zwemmen Tengevolge van een tarle venoorlog tusschen de badinrichtingen in Mulderberg zijn de prijzen der baden Zaterdag en Zondag gedaald van 60 cent tot één cent Deze sterke daling Is te verklaren doordat éen der badhulzen Zaterdag plotseling 10 cent per bad aankondigde Uit concurrentienijd sloeg Zondagmiddag een Inrichting het record met een bord baden nul cent Voor de honderden Amsterdamsche gezinnen was deze bad trljd een aangename verraaslns toonsklT Riek de la Mar KIey f Te Amsterdam is in den ouderdom van 81 jaar overleden de tooneel speelster Riek de la Mar Kley Geboren te Rotterdam ia zij reeds vroeg op de planken gekomen Gisteren heeft te Amsterdam onder groote belangstelling de plechtige teraardebeatelling plaats gehad LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST Groote fabrieksbrand te Edam Vuurzee in Vereenigd Touwfabriek Va nnacht te ongeveer half twee werd brand ontdekt in het groote fabrieksgebouw an de N V Vereenigde Touwfabriek te Edam Het vuur vond gratig voedsel in de in het gelwuw opgeslagen stoffen en breidde zich met gr K te snelheid uit zoodat toen de Edamsche brandweer verscheen het geheele uitgestrekte gebouw waarm o i de spinnerij gevestigd is rn lichter laaie stond Onmiddellijk werd krachtig ingegrepen doch niets hielp tegen deze geweldige vuurzee De vuurzee bleek chter niet te stuiten en men begreep dat het geheele hoofdgebouw een prooi der vlammen zou worden Tegen vjer uur brandde het fabrieksgebouw nog fel Een doffe knal wees op de explosie van een der in het gebouw staande tankfl doch ongelukken kwamen hierbij met voor Waarschijnlijk is een van de hoofdkabels waaldoor Edam van Wormerveer uit van electrigchen stroom wordt voorzien te igevolge van den brand doorgebrand want tijdens het blusschingswerk ging plotseling het electrisch licht uit en was Edam iri duistemia gehuld De fabriek die volop in het werk zat f r juist nog eenige groote orders had gekregen bood werkgelegenheid aan 200 arbeiders en juist een dezer dagen is een uitbreiding van het gebouwencomplex aanbesteed De schade wordt geraamd op ruim 2 millioen gulden Een aanslag op de Graf Zeppelin voorbereid 7 In de Zwitsersche steden langs de Duitsche grens gaat het gerucht dat een plan ou zijn ontdekt om de Graf Zeppelin te vernietigen door een bom als wraak over de terechtatelling van de S A leidera Reeds zou de bom aan boord van het luchtschip Ün gebrast Werklieden van de Domierfabrieken zouden zijn gearresteerd kAÜIÜ TELEGRAFISCH WBBRBERICHl 11 Juli Hoogste stand 765 6 te Ingö Laagste stand 761 o te Isafjord Verwachting Zwakke tot matige veranderlijke wind Half tot zwaar bewolkt Waarschijnlijk nog droog Kans op onweer A nTftiyEelllk nog wamv STADSNIEUWS i OOUOA 11 Juli 1934 G n vakcursus voor de typt raÜe Het bestuur der Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding in het typografisch bedrijf heeft B en W verzocht te willen bevorderen dat per 1 September a a dan de Avondschool voor Ambachtslieden een vierjarige wintercursus voor typogiafen wordt gevestigd I Hoewel dus administratief en jurüliËc i deze cursus deel zou uitmaken van t e Avondschool voor Ambachtslieden be KChouwt de minister hem bij de uprichtini als een school zoodat artikel 25 der Niiverheidsonderwijsivet van tocpHSsing is Het verzoek komt dus hierop atet dat d n I R ad uitaprt ke of hij dezeq cursus ü of ntct noodlg acht B en W hebben deze zaak langdurig en uitvoerig overwogen en zijn na het inwinnen van verschillende adviezen die evenwel niet alle onverdeeld gunstig waren tot de concluste gekomen dat hun advie i ten deze afwijzend behoort te zyn Er ligt naar hun meening een tegenstrydigheid in om terwijl kort geleden op het gebied van het onderwijs zulke ingrijpende maatregelen genomen moesten worden ten aanzien van bi staande inrichtingen van onderwijs nu aan de oprichting van een nog onverplichte onderwijs ini tel ling medewerking te ver leenen Vertiuur gerioleerdi zijl Langs de spoorlijn Gouda Schoonhoven De heer J de Jong wonende alhier Burgemeester Martenssinget 76 heeft verzocht ten behoeve van de door hem aan den Fluweelensingel te bouwen showroom en garage met l erstelplaats een gedeelte vande gedempte Jan Verzwolle we ter ing langs de spoorlijn Gouda Schoonhoven v 7i de gemeente te mogen huren B en W stellen den Raad voor den door adressant benoodi en strook grond ter grootte van ± 260 M2 in huur af te staan tt gen een huurprijs van ƒ 0 25 per M2 in totaal alzoo voor ƒ 62 50 per jaar Gcidleemng MitUenatandahuiavesting D vereeniging Middenstand huisveöting alhier had onder garantie dei gemeente met de Spaarbank te Rotterdam een 5 geldleening gesloten ootspronitlUk groot ƒ I het lifoge rente type dezer leening gaven B en W genoemde vereeniging in overweging gebruik te maken vaTi de bevoegdheid tot vervroegde aflossing en deelen B er W mede te zullen bevorderen dat haar door de gemeente een leening tegen een Ifcger rentepercentage wordt verstrekt Naar aanleiding hiervaai loste de vereeniging het restant der bedoelde leening op 1 Mei j l buitengewoon af de hiervoor benoodigde middelen nam zü voorloopig in rekening courant op In verband met bovenstaande stellen B en W den Raad voor aan de vereeniging i Middenstandshuisvesting een som van ƒ 137 800 ter leen te verstrekken I Retributie benzinepompinstsUatieis By adres va n 14 Jupi j l heeft de N V Batóifsche Import Maatschappij te VGravenhage zich tot den Raad gewend met het verzoek om in verban J met de al rced s zeer hooge kosten welke het verkeerswezen lieefj op te brengen de door haar aan de gemeente verschuldigde rechten voor het i hebben van benzinepompinstallaties op en m gemeentegrond te verlagen j In verband met den huldigen toestandj der gemeentefinanciën vinden B en W geen vrijheid den Raad thans voorstellen tedoen strekkende tot verlaging van meergenoemde rechten De werkverschaffing aan de Parallelweg I Een prae ftdviea van B em W I Geen aanleiding om op genomen I bflBlait terug te komen Bij adres van 28 Juni j l heeft de Goud sche Bestuurdersbond tot den Raad het verzoek gericht te willen besluiten Het werk aan den Parallelweg te doen uitvoe rcn als productief werk en loo dit dooruden Raad niet a kumien worden beslo ten het daarheen te leiden dat op het huidige systeem van tewerkstelling van werklooze arbeider werken voor het steunbedrag wordt teruggekomen en in het vervolg weer tewerkstelling in werk erschaffing op normale wijze dus zooals dit geschiedde by het verbindingskaI i naal Gouwe IJssel zou plaAts vinden I Ter motiveering van iit verzoek voertearessant in het ter visie gelegd adres o maan dat de aanleg van den Parallelwegca een werk is dat voor werkverruiming I zou kunneg dienen en als normaal produc tief werk zal moeten worden uitgevoerd en I verder dat het nieuwe systeem van tewerkstelling tot gevolg heeft dat de arbeiders slechts weinig boven hun steunbedragkunnen verdienen waardoor de koopkrachtvan die arbeiders belangrijk wordt verminI derd in verhouding tot de arbeiders te werkgesteld bü de werkverschaffing Ka j naaiwerken B en W hebben gemeend ten aanzien j van dit verzoek prae advies aan den Raad te moeten uitbrengen opdat op het verzoek dadelijk een besluit cal kunnen wor j den genomen en wyzen er in hun praeaavies op dat het den Raad bekend is dat de wyziging van het systeem van werkverschaffing juist ten doel had de kostep der werkverschaffing voor de gemeente te b erken tot de meest noodzakelijke omdat de financieele draagkracht der gemeen tri nu eenmaal niet langer toestond boven dat noodzakeiyke uit te gaan Het nieuwe j systeem heeft uiteraard voor de werklooI ïen met de lage steunuitkeeringen die uiteraard beter Iets kunnen derven dan de vnerkloozen die voor de hooge uitkeeringen Hl aanmerking komen nadeel gebracht in vergelgktojr met de gewone werkverachaf Deze 2aak zal Q dagen worden verdaagd Eenige jongelui die geslaagd waren voor het eindexamen van de tuinbouwschool stonden terecht omdat ze Je j nachtrust door schreeuwen en zingen hadden verstoord Toen de ambtenaar vroeg of zij dronken hadden antwoordde een wie doet dat nu nlet Dat hebt u toch ook gedaan toen u geslaagd was Etsch en vonnis luidden 3 boete subs 1 dag hechtenis Qtrei Üemcente j Beroepen naar Moercapelle lerseke en Gouda de heer H Ligteaberg te RotterI dam Actie huurprüsverlaging De bewoners van de huizen aan den Nieuwen Boschweg Vondelstraat Constantun Huygensstraat Biiderdijkstraat VossiUBstraat Tol lensatraat en Helmeratraat 1 in het stadsdeel de Korte Akkeren ziJn eett actie voor huurverlagiïig begonnen Er hebI ben 129 huurders m deee straten op een lyst geteekend voor ƒ 1 huurvcrminderiïig De meesten weigerden de volle huur te betalen anderen bleven geheel in gebreke Meer dan 100 woningen in dit complex behoorden toe aan de N V J Schouten en Zn Met dei directie van deze vennootschap heeft een deputatie uit de huurders eergisteravond vergaderd zonaer tot overeenstemming te zyn gekomen De Oofltenrüksdie avond uitgecrtekl Wegens het overlijden van Z K H Prin i Hendrik moet het tournee van de 16 jongt Ooatenryksche volksdansers aanmerkelijk worden gewyzigd In verband hiermede zal de OoatenrüksChe avond hier ter stede worden veraet op Dinsdag 17 April Verdere inÜchtingPn verstrekt mej N Gehner OoKt Haven 54 Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Juli Hendrina Jacoba d van J den Hertog en H van der Horst CKetelstr 44b Teunis z van G van Dolder en E van Leeuwen Kleiweg 86 ONDERTROUWD 10 Juli Th J van Woerkom en J Breedvjk GETROUWD 11 Juli G van Spengen en G M Versloot G van der Speld en C de Jong B Hoogendoom eii W J van Bovene H Luichjenbroer en A W Hiofstede G van Nieuwkoop en K Steunebrink OVERLEDEN 7 Juü Johanna Bakker 84 jaar 8 Juli I aatje Schouten geh met J deGruil 58 j o 10 Juli Johanna Catharina van Schalk gth met J D Donker 41 j AgeniU 1 Juli 7 uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraad 18 Juli 814 u n m St Janskerk Concert door het Toonkunstkoor en Gem Koor Caecilia 15 Juli 10 u v m Roei en ZeiLvereeniging Grouda Itoeiwedstrijden op de s Graven boeksche plas 18 Kili Nat Kampioens zwemwedstr jden in de Sted Zweminhchting Apotheken De apotheek van Mevr de Wed Teepe Gouwe 186 is tot en met 6 Juli benevens den daarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nacht echter alleen voor recepten sPOirT EN WEDSTRUDlNT KORFBAL De Zwaluwen Ter Gouw Morgenavond vindt op het terrein van da Chr Korfbalver De Zwaluwen aan de t l Ketelstraat een vxiendschappelyk treffe i plaata tusschen de vertegenwoordigende twaalftallen van de Zwaiiiwen en Ter Gouw iin DEN omtrkk BÜSKOUl De nieuwe bemallng Maandag heeft de ingebruikneming plaats gehad van de nieuwe Dleselmotortremaltng voor den Vereenigde Polder tegenwoordig waren u m de heeren 3 Boot en Ir SUmbach van de motorei tabrlek De Industrie te Alphen ao heeren Goudoever en De Ridder van de machinefabriek Hoogenland v h Panirevis te Utrecht voorts het bestuur van polder Rijneveld en den Vereenigde Polder Als opvolger van den heer Abbenbroefc komt op de lijst der Chr Hlst Klesvereeniging voor de iteer W van Bergen CAPKLLE flLdi USSEL ieme nteraaiL In de gisteren gehouden raadsvergade1 ring is naar aanleiding van een adre van den l aataetijken raad om bij den minister I van sociale aaken ahö tö rtngen op heristel der thans vervallen steunregeling voor I werkloozen een vopr tet Streefkerk Blok koid ork R ea W nit te noo gen me l den minister in overleg te treden om liergroe peering der gemeente te verkrijgen wegens den hoogcn levensstandaard als gevolg van dè bijzondere ligging der gemeente als j grensgemeente va n Rotterdam zonder stemming aangenortieii Het votr itel der con missjlè beheer van het in gemeenschap met Krimpen a d IJsse geëxploiteerde eleetnciteitsbedrijf van deze gemeente tot va tatelling van eer nieuwe bezoldigingsregelmg uoof den bedrijfsleider werd aangenomen HAASTRECHT I Schoolreisje De leerlingen der o L school maken a s Vrijdag per autobus een schoolreisje naar Ouwehand s Dierenpark KlBderoptocht A s Donderdagmiddag vindt de JaarItjksche kindtroptocht voor ieerlltigen der R K lagere school plaats