Goudsche Courant, woensdag 11 juli 1934

Na 18849 GOEDKOOPE TREIN II van den Haag Voorlmig Rotterdam Joudn Leiden Alphen a l llnn Bodegraven Woerden Iroelit naar ARNHEM SN N IJ M E O KN op de WOENSDAGEN tot en niet i September Zie axi plak en strooibiljetten wordt besproken in de Juli editie van het tydschrift Deutsclies Volkstum dat hierover onder de titel Valsche verdenkingen het volgende mededeelde Ook van Duitsche zijde worden valscheverdenkingen geuii Menigmaal ia hierv ooreen naam reeds voldoende die ook als Jodennaam voorkomt waardoor wantrouwenontstaat Doch zelfs de naam Cohn is niet altijd een bewijs voor het Jood zyn van dendrager Kohn Kohne en Cohn komen alsafkorting van den naam Konrad en Conrad in Noord Duitschl nd als echte familienamen voor Mag men iemand niet lyden danzijn zwarte kroesharen of een dinarischeneus reeds voldoende om het wantrouwenin het leven te roepen Wie niet goed op dehoogte van de rassenkunde is verwisseltgemakkelijk dinarische en Joodsche neuzen In de rest van het artikel wordt vervolgens alles in het werk gesteld om vele bekende persoonlijkheden en ieXis ook de Bakairi indianen te beschermen tegen de verdenking dat zy vlan Joodsche afatammingzouden zijn v Regeeringsrerklaring van Vrijdag Zal Hitler het woord voerren Nog meer Mad n verbodCT Het ia nog niet bekend of Hitler zelf Vrijdag de regeeringsverklaring zal afleggen De Rijksaag komt om 8 2Ü N T byeen Allerlei gissingen worden natuurlijk gemaakt weUe quaesties in dftze verklaring ter sprake zullen worden gebracht Venvacht wordt dat de gebeurtenisBen van 30 Juni en de positie van de S A de hoofdinhoud van de rede zullen zijn De rijkadag telt 661 leden Echter waren velen der geëxecuteerden ook rijksdagUd zoodat tenzij hun plaatsen al weer door anderen zyn mgenomen wat niet bekend is het leflenaantal we lang niet compleet zal zyn te meer daar er geruchten gaan dit een aantal S A leiders van hun rijksdaglidmaatschap zijn vervallen verklaard Ook ditmaal zal Gering in zijn qualiteit van rijksdagpreiident de vergadering leitltn en openen De Engelsche bladen deelen mee dat de Dailj Express en de Observer voor acht weken in Duitschland verboden zyn De Action fran aise is voor inbepaalden tijd verboden Voorta werd de editie van Maandag van de DaiIy Telegraph op last van mioiater l nck in beslag genomen wegeng het artikel van den correspondent te Munchen waarin allerlei bijzonderheden werden medegedeeld over den toestand aldaar van welk artikel in ons blad een gedeelte ia overgenomen De Berlynsche correspondent van de Daily Telegraph meldt zyn blad dat hem te kennen is gegeven voorzichtig te zyn anders zou beslag van volgende nummers ook volgen buitenlandsche zaken veiligheid landboi en defensie Doilfuss vice kanselier Starhemberg bondsminister Fey onderwijs Schucchuigg sociale zaken Neustadter Stürmer financiën Buresch handel Stockinger justitie Berger Waidenegg staatssecretaris voor de veiligheid Karwinsky Htaatssecretaria voor buitenlandsche zaken ir Tauschitz Voor de aangelegenheden van binnenlandsch bestuur zal een bondsminister worden voorgesteld Voor de landsverdediging zal in plaats van minisVr Schonberg Hartenstein die uit persoonlijke motieven heeft verzocht niet opnieuw te worden benoemd een staatssecretaris worden benoemd evenzoo zat een staatssecretaris voor landbouw benoemd worden Doilfuss is tot de reorganisatie van het kabinet overgegaaTi om op deze wgze een concentratie der portrfeuilles die betrekking kinghebben p de handhaving van orde en rust te bewerken en zoo de laatste reaten van staatfigevftarlyke bewegingen te verwijderen Onverwyid zal een reeks maatregelen worden uitgevoerd die in het bijzonder betrekking hebben op uitbreiding van de wetten en voorschriften geldende voor d Tiamietaanslagen Op het bezit van dynamiet wordt de doodstraf gesteld indien niet binnen zeer korten termyn waarin de onbevoegde bezitter niet met straf wordt bedreigd de voorhanden zynde ontplofbare stoffen volledig worden uitgeleverd Het gfcwicht van het besluit van den ministerraad wordt geaccentueerd door het benoe i n van een algemeen staatscommissaris voor buitengewone veiligheidsmaatregelen tot bestrijding van staatsgevaarlijke beweg ngen waarvoor Fey benoemd is die voorzitter wordt van een permanente ministerccmmissie en een buitengewone ataatscomniisaie met byzondere volmachten Een 4É0ele verklaring Officieel wordt uit entn medegedeeld dat de bondspresident He reconstructie van het kabinet heeft goedgekeu J Naar de politieke correspondentie verreemt moet de polït ke achtergrond voor de regeeringsvorn iii vooral worden gezien in het feit dat ctt Doilfuss de voor de binnen en buitenlanHsche politiek der bondsregeering bÜzonde belangrijke departementen overneemt eiipersoonlyk leidt Daardoor zullen de laatje resten van stfiatsvyandige bewegipgdh in Oostenrijk definitief worden terzijda Asteld Het aftreden der bondsmLhister Endor en chmitz vloeit voort uit dj nieuwe Bondsconstitutie volgens welke de functie van HAAS AZUMFABRIEKEN NV HAARLEM OOfe Een idetml huwelijk i het moeilijkste wat er in het Iepen kan worden bereikt elk ander werk in minder r ivaar Ds man die de troeven had Vaar het Amerlkaansch bewerkt door J VAN DER SLUYS Nadruk verboden Hij overwoog hoe zorgvuldig Morley zijn handen had gemanicuurd en plotseling begaf hij zich naar de telefoon om üreenleat op te bellen Zeg Greenleaf voegde hij denhoofdcommissaris toe alt Perry nog altijd op het bureau Natuurlijk en Ik denk dat we hemnog wat hier houden ook Zijn verklaringen bevredigen me niet Hij zegt namelijk Dat komt in orde Vertel me datmaar als Je straks weer hier komt Ikzou graag willen dat Je persoonlijk zijn hriiken 1 b drooa 1 J Wanneer U de tailooze schodetïjlce ingrediënten azijnaaltjeSj bacillen en onder onreinheden zoudt kunnen zien dia in azijn welke op het oog volkomen helder it kunnen voorkomen Al ziet U ze niet deze onreinheden bedreigen Uw gezondheid U voorkomt deze gevoren wanneer UBOOGAZUN gebruikt uit volkomen zuiveregrondstoffen op uiterst hygiënische wijzebereid BOOG AZIJN blijft ook in geopende loestond vrij van bederf en ozijn aaltjei GOEDKOOP VOOR GOED EN DRUKWERK IS HET BESTE ADRES A BRINKMAN Zn MARKT 31 GOUDA H TELEFOON 2745 B GROOTE PRIJSVERLAGING VAN NELLE S PAKJES KOFFIE PER HALFPONDSPAK ROODMERK VAN e NAAR PAARSMERK van ö naar ZWARTMERK van SO naar GEELMERK van S naar GROENMERK van O naar BLAUWMERK vanJJS naar ONVERANDERD BLIJFT CIRKELKOFFIE 32 cts MAGNEETKOFFIE 28 cts FAKKELKOFFIE 24 cts BAKENKOFFIE 20 cts NIEUW BULTJESKOFFIE 15 IN VERBAND MET DE VRAAG NAAR NOG GOEDKOOPERE GOEDSMAKENDE KOFFIE BRENGEN WIJ IN DEN HANDEL BIJLTJEoKOrrlC iWcTS PER oHALFPONDSPAK BINNEN ENKElE DAGEN OVERAL VERKRIJGBAAR VRAAGT UWEN WINKELIER ROTTERDAM 4 JUNI 1934 DE ERVEN DE WED J VAN NELLE N V UtrechtscheHypotheekbank UTRBCHT PandbrieveA f 64 000 000 Reserves f 1 8 3 268 44 DE BANK stelt beschikbaar lo pandbrloven A lOO l in stul ken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG ADVERTEEPEN heeft alleen dan groot succes als het geschiedt in de krant die ieder leest het dagblad GOUDSCHE COURANT KEN UW LAND EN HEB HET LIEF Meer dan ooit iteldt in deze töden dat men z n eiifen land moet leeren kennen en liefhebben Hoevelen zijn er niet die weten te vertellen van Pbi üs en Brussel die Londen Weenen en Berlijn hebben bezocht die de Alpen hebben bektommen en zelfs den Oceaan ziin overgestoken maar vreemdeling zijn gebleven in het eigen mooie tand Laat dat veranderen Blijft in Uw eigen land Geniet van ziro lommerrijke bossohen en wjgde heidevelden zijn blonde duinen en vlakke stranden zijn vorstelijke buitenplaatsen en zijn deftig oudHoUandsch stédenschoon Vergeet echter ook de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen niet Bedenkt hoeveel daigen van intens en zuiver genieten Gij daar kunt beleven Wilt Gü dit schoone landschap beter leeiïn kennen koon dan het rijk geïllustreerde boekje van Dr A SCHEYGROND dat U zal inlichten over alles wat Gij mocht willen weten Zoowel voor den watersportsman als voor den natuurliefhebber en voor den wandelaar bevat het alle gegevens Daar gaat m n STERTABAK das erperf 15 000 Gezinnen in Gouda Het kost slechts ƒ 0 50 franco per post ƒ 0 60 en is verkrijgbaar in eiken boekhandel en bij de uitgevers A Brinkman Zoon Markt 31 Gouda Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwvjk Bodegraven Haastrecht Stolwük Berkenwoude Bersrambacht Goiiderak Ouderkerk a d IJsel Nieiiwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen UE KRIMPENGRWAARDDR ZIJIDPLAS WBEKBLAD VOOR REEUWIJK r WEEKBLAD VOOR WADDINXVEBN Ue bladen met de meest waardevolle publiciteit y iMO om evinc van couda TOT OP 20 K M AFSTAND Ini srioiuiig te bewerken door te adverteeren in ome i lJii len die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners hiep omiier t hetgi n gij onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE juiste EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 81 T£LEF 2T4S 73 Jaai gang Oondei fiag 12 JuU 1884 Jfi nS M CODMNT NIEUwS en advertentieblad voor GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWÜK WADDINXVEBN ZEVENHUIZEN eox ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring i 1 6 reg ls ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 80 Advertantiën in het Zaterdagnummer 26 byslag op den prys Liefdadigheids advertentiën de helft van den pr s INGEZONDEN MEDKDEËUN6ËN 1 4 regels ƒ 2 26 élke regef meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen bjj contract tot zeei gereduceerdeo prüs Groote letters en rttiiden worden berekend naar plaatsruimjte Advertentiën kunnen worden ingezonden door t ngchenkomat van aoliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en 8cten daags vóór de plaatsing Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overul waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUD bü onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren aan het Burcau aijjn ingBkomen taneind van o pname verzeker d te ztin Onze bureaux ïüh dagelijkfl geopend van 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 I nenkort een belangryke mutatie in de Oostenryksche diplomatie te verwachten zijn i HM dordeel vAn de pers j Reuter meldde gisteren nog uit Weenen Nadat reeds dezen morgen de Reichapoat in een extra editie had gewezen op de versterking der regeering van Uollfuss door reconstructie van het kabinet leggen alle avondbladen door senaationeele opschriften den nadruk op de bijzondere beteekenis van de concentratie der geheele uitvoerende macht in handen van den bondskanselier on betoogen dat nu de eindatryd tegen de terreur begint die spoedig aan dat geapook een einde zal maken Vastgesteld w ordt dat het proces van spoedige opheldering dei binnenlandsche politieke verhoudingen in Oostenrijk door dezen maatregel buitengowoon verhaast is Tegen de vijanden van den staat wordt thans het offensief opg nomen Evenzoo op binnen als op buitenlandsch politiek gebied is de reconstructie van het kabinet een buitengewoon persoonlijk succes van bohd Skanselier Doilfuss doch tevens een nieuw bewijS der nauwe samenwerking tusschen Starhemberg en Doilfuss Wat Barthou heeft bereikt Platonische overeenstemming De Kngelsche pera is het er m groote lijnen over eens dat Barthou niet met leege handen naar Parys terugkeert De aigemeene opvatting helt er to over aan ie nemen dat ten aanzien van het Oostelyke ijocarnopact een zekere plato iiscne overeenstemming is bereikt Eenige bladen leggen er echter den nwlruk op dat de voorspellingen over een y ga nde overeenstemming betreffende een militaire FranschEngelsche samenwerking niet zyn uitgekomen De diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph verklaart dat men tot zekere besluiten is gekomen die aan de beide regeeringeir zouden worden voorgelegd Wanneer zy door het tïanscho kabinet zouden worden aangenomen dan zou daarmede een aanzienlijke verandering bereikt zijn in de voorstellen waarover oorspronkelijk gedebatteerd zou worden In Moskou zouden deze veranderingen onder geen voorwaarde goedgekeurd worden Het plan van een Middellandsche Zeepact zou men waarschijnlijk opgeven daar Engeland en Italië er niet aan zouden willen deel nemen waardoor het natuurlijk zyn beteekenis zou verliezen Dan zou nog slechts het systeem voor Oo8t Europa overblyven De toestemming daai voor aldus het blajj heeft de Engelscèe minister van buiteslandsche zaken hiervan afhankelijk gesteld dat het pact direct het karakter van een wederzijdsche verplichting verkrygt en al zijn onderteekenaars een gelijk recht op ondersteuning bij aanvallen verleent Het is echter twyfelachtig of de Dultsche en Poolsche bezwaren overwonnen kunnen worden De Bngelsche voorwaarden behelzen ook dat het pact in geen geval in verband mag worden gebracht met het verdrag van Locarno Engeland zou ongetw feld weigeren een voorstel te steunen dat Rusland tot medegarant voor het verdrag van Locarno KOU maken Engeland betwyfelt of Rusland in de gegeven omstandigheden beschouwd kan worden als onpartijdig scheidsrechter tusschen Frankrijk en Duitschland Daily Mail en News Chronicle gelooven te kunnen aannemen dat de Engelsche m nis t r van buitenlandsche zaken Barthou heeft beloofd in de in aanmerking komende hoofdpunten voor het Oostelijke pact te pleiten De Daily Herald constateert dat door het pactensysteem Europa stap voor stap zal worden ingedeeld in regionen die alle van Frankrijk afhankelijk zullen zijn Frankryk zal daardoor een enormen invloed kry gen maar tegelijkertyd ook een z yare en zeer gevaarlyke verantwoordelijkheid op zich nemen BUITRNLANDSCH NIEUWS ITALÏë Isotta fabrieken verwoeBt Zondagmiddag zijn de groote laottaFraschini fabrieken te Milaan waar de bekende vliegtuigmotoren en auto s worden gemaakt door een groote explosie byna geheel vernield De schade wordt geschat op ongeveer 2 millioen lire De ontploffing schij nt te moeten worden toegeachrevea an net barsten van groote ondergrondsche vertrekken mef aamengeperste lucht DUITSCHLAND De eiach in het Gereke proces In het Gereke proces is gistermiddag te Berlijn tegen den beklaagde wegens voortgezet bedrog in twee gevallen een straf geeischt van 3 jaar gevangenis verzwaard door vyf jaar eerverlies en honderd duizend hijksmark boete Het voorarrest zal worden afgetrokken Dit voorarrest bedraagt een jaar en vier maanden Wegens gebrek aan bewijs werd tegen den mede beklaagde P reigangi vryapraak geëischt In eerste instantie werd dr Gereke veroordeeld tot 2Vz jaar gevangenisstraf en humterd duizend rijksmark boete terwyl Freigang in eerste instantie vier maanden gevangenisstraf kreeg Af stam mingsmoeilü kh eden Ariër of niet Ariër De Joodsche perscommissie meldt De Duitsche dichter Gottfried Benn beklaagt er zich in het tijdschrift Deutsche Zukunft van den 30en Juni over dat hy t onrechte van Joodache afstamming wordt verdacht Wij zyn zoo merkt hy op in het tydperk der genealogie gekomen doeh ook in dat der genealogische verdenkingen Een anuffelaar naar voorvaderen schreef in het vertrouwen dat ik daar niet achter zou komen aan een vereeniging dat hy zich niet als lid zou laten inschrijven omdat ik de zuiverbloedige Jood er deel van uitmaakte Ik schreef hem dat ik een zuiverbloedige Ariër ben en mijn familie tot 1704 in de kerkboeken is opgenomen en sedert 100 jaar als Evangelische dominees Interessant zoo antweordde hü zeer handig uiterst interessant dat u zich zelf voor een Ariër houdt doch vergist u zich niet U vergist zich Ik weet het beter mijn genealogisch instinct bedriegt my niet met groote kracht voel ik uw Joden dom Uw naam is in het geheel geen naam doch een Joodsche verwantschapsaanduiding Uw tragische karakteiihoudin ia typisch voor den Jood van gemengd ras uw gedichten zyn typisch Joodsche meesterwerken Vervolgens bewyst de aldus beschuldigde dichter Benn uitvoerig dat hy een zuivere Ariër is en dat het hem gemaakte verwijt slechts op kwaadaardigheid berustte Het toeval wil dat hetzelfde onderwerp De reconstructie der Oostenrijksche regeering Vcisteiking dei positie van DoUfuss tegen de nazi s en Duitschland De Krezantschapspost te Berlin wordt met opzet onbezet gelaten een Landeshauplmann niet vereenigbaar is mpt die an een actieven Bondsminister In de benoeming vdn den Oostenrijkachen gezant te Berlyn Tauschitz tot staatsaecretans voor Buitenlandöche Zaken ligt gee nerlei wijziging in den koers der OosLenrjjksche buitenlandsche politiek Met bijzonder leedwezen wordt het aftre Bondskanselier Doilfuss heeft namens dü geheele regeeri ig aan bondspresident Miklas het ontslag van het kabinet aangeboden De bondspresident heeft daarop DoUfuss opgedragen voorstellen te doen voor de samenstetlmg van een nieuwe regeering De bondskanselier zal de volgemle ministerlijst voorleggen Leider der regeeriiig bondskanselier den van den Üondsminiater voor Landsver dedigiHg Schonberg Hartensteon die een der op den voorgrond staande personen van j het Oosten rij ksche leger is ontvangen Z yn aftreden zou het gevolg zyn van familieomstandigheden Het verluidt dat Bondskanselier ÜoUt i Ss bijzonder waarde hecht aan de onderj vmding van Schonberg Hartenstein en dat Dollfusa den afgetreden minister over belangrijke kwesties zal blyven raadplegen 0e regeering beeedigd Het gereconstrueerde kabinet Do lfu ss is reeds door dei Bondspresident beet digd De regeering spreekt de geruchten over de oprichting van een militie m Oostenryk tegen Alle Weensche bladen verklaren dat de reconstructie der regeering ten doel heeft definitief met de nationaal socialisten in Oostenrijk af te rekenen Het officieeie oii Kaan van deii veiligheidsminister Fey verzekert dat van heden af geen pardon meer gegeven wordt Vuorloopig geen nit we gezant te Berlijn In goed ingeliciite kringen verluidt dat de Oostenrijkbche regeering voorloopig niet voornemens ia na de benoeming van 4fin tegenwoordigen Berlynschen gezant dr Tauschitz tot staatssecretaris van Buitenl Zaken den Berlijnschen post binnenkort te bezetten Men zou veeleer van plan zijii den Beriynsehen post eenigen tyd onbezet te itten In politieke kringen ziet men daarin een opzettelijken maatregel der Oostenrijksche regejring welke blijkbaar daardoor naar buiten de spanning tusschen Duitsciiland en Oostenrijk tot uiting wil brengen De definitieve beslissing over de nieuwe bezetting van den Berlynschen gezantschapspost zou eerst vallen na de ontmoeting van Mussolini en Dolfuss te Riccioni in Juli De positie van Fey PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN yOOR DONDEKDAGAVOND 6 UUR INGEWACHT Het Ü NjB meldt nog uit Weenen De benoeming van Fey tot inister zonder portefeuille en staatscontmissüria voor buitengewone veiligheidsmaatregelen wordt in politieke kringen beschouwd als een versterking van zijn positie in het kabinet doch men is van meening dat op den duur lie overneming van het veiligheideministeri dool den bondskanselier dr Doilfuss niet zonder beslissenden invloed op de definitieve positie van den vroegeren veiligheidsminister Fey zal blyven Myn wyst e op dat Fey thans een beperkten werkkring heeft gekregen en dat na afhandeling van deze taak een verder verbly ven in het kabinet niet meer te Verwachten is In regeeringskringen verwacht men veeleer dat na de definitieve onderdrukking van het terrorisme en het herstel van normale toestanden Fey op een diplomatieken post vermoedelijk te Rome benoemd zaJ worden Naar venuidt zou bin enuit n Jk nagels zoudt schoonmaken Sk wil Wat zeg jeV onderbrak de hoofdcommissaris hem stom van verbazing Ikzijn nagels schoonmaken Juist gal Brlstew hem op vriendelijken toon ten antwoord Ais Ik op het hoofdbureau was zou ik het zelf wel doen Het Is heusch beter dat jij h t doet en het niet aan den een ot andereu nonchalanten ondergeschikte overlaat En bewaar het vuil dat Je uit zijn nagels haalt Doe je het Nu goed stemde Greenleaf mettegenzin toe Als je denkt dat het noodig is fl Zeker ik reken er dus op Nog Iets Zou Je niet een van je mannen Jenkins b v er op uit kutonen sturen om dienkerel met den gouden tand op te sporen Je herinnert je het signalement dat Withers van hem gaf Ja daaraan heb Ik al gedacht Ooed Als hli zich niet in een vande hotels heeft laten Inschrijven laatdan de lijsten van de pensions eens nagaan Ik zal Jenkins er direct op uit sturen antwoordde Oreenteaf en afgetobd gezicht en al veel grijs In haar overigens bruin haar Toch zag men duidelijk dat zij een vrouw van beschaving en Intelligentie was Ik zou graag willen begon Brlstew nadat hij haar had uitgelegd In welkopzicht hij met de moordaffalre had temaken dat u mij eens het een en andermet betrekking tot de twee zusters vertelt Ik hoorde vanochtend dat ze goedekennissen van u waren Intiem zijn we nu julat niet geweestantwoordde mevrouw Allen met haarzachte aangename stem maar wel kenden mevrouw Withers en Ik elkaar vrij feoed Ze kwam nog al eens bij me aanloopen en ik ging ook dikwijls naar haartoe Kent u miss Pulton goed O neen Zooals u weet Ugt ze meestal te bed ze Is trouwens ook niet ergspraakzaam Ke Is heel anders dan mevrouw Withers lang niet zoo Hef enaantrekkelijk meer In zich zelf gekeerd Mevrouw Withers had een vrooJiJkenaard nietwaar ZIJ maakte wel tenminste dien Indruk maar soms zag Ik duidelijk dat er iets was dat haar drukte Zoo merkte Brlstew op wiens belangstelling nu wakker werd Dat wildeik juist weten Mevrouw Allen zweeg eenige oogenbltkken Toen hernam zij Ik geloof niet dat zij ooit voor Iemand of iets bang was Dat was ze niet Vertelde ze wel eens Iets waaruit ukon opmaken dat zij zich ongelukkigvoelde Op een kew toen Ik bij haar binnenliep zat ee In de voorkamer In een fauteuil hartstochtelijk te snikken TerwijlIk prtibeerde haar te troosten zei zij het leven is zoo moeilijR het is zoomoeilijk je een doorn utt het lichaam terukken als hij er eenmaal in zit O als men toch nog eens kon over doen Ikvroeg haar ol Ik haar kon helpen maarze zei dat dat onmogelijk was Dat kanniemand snikte zij met haar hoofd opmijn schouder Ik zal den strijd alleenmoeten strijden Wordt vervolgd FEUIUOTON Goed hoor Om vier uur ben je tochweer bij me j Neen het zal w l een uur of vijfworden Dr Braley vroeg me tot zoolang te willen wachten Hij achtte het nood izakelijk dat miss FuUon n uurtje extra slaap zou krijgen I Brlstew scheen nog iets in het midden te willen brengen hij hield zijn woorden 1 echter In en hing den haak weer op het toestel j Intusschen was Mattie de kamer bin j nen gekomen om de tafel af te nemen i Loop eens even naar no 6 gelastte Brlstew haar en vraag mevrouw Allen of zij zoo epoedïg mogelijk hlerAeen wU komen Maar zeg er bij dat de dokter meheeft verboden uit huls te gaaiven datde opwinding van vanochtend me toch alerg heeft aangegrepen Een kwartier laer was mevrouw Allen er al Brlstew ontving haar In de voorkamer en na zich te hebben voorgesteld verontschuldigde hij zich dat hij niet naar haar toe had kunnen komen ZIJ begreep zijn beweegredenen volkomen Mevrouw Allen was een dame van omstre fl veertig Jaar met een wat mager m