Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1934

Ito I8IIB6 Vooi de beviyzen van deelneming ontvangen na het ovei leiden van nmne lieve Zustei GEERTRUIDA ADRIANA betuig ik hieimeae nniiien IniteUl kt n dank Ma Ja bORfLAND Haastiecht Juli 1934 NELLY SOETERS VAN BAI EN BLANKEN Lid V d Vereemging v d Kunstnuverheidhandel Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2020 TENTOONSTELLING 01 111 VI BI SCHIIDBRIJFN VAN 1 KOFTS Tl VFERE ik gebruik Maggi s Aroma het praclische smaakverbete rmgsmiddel Subbel zoo graag nu ik MAGGI AROMA HET MERK VAN KVI ALITEIT made en spoelwormen zoowel bu volwassenen als bu kinderen verdnift men zeker en snel met de beroemde lekkere Wormiwe ders Fermitan van Jacoba Mana Wortelboer ft 85 cent per doos ba AiMthekers en Drogisten AD VERTEEREN heeft alleen dan groot succes als het g eschiedt m de krant die ieder leest liet dagblad GOUDSCHE COURANT D man dis de troeven had aar het Amerlkaansch bewerkt doorJ VAN DER 8LUYS 20 Nadruk verboden Dank je antwoordde Bristew op mn horloge kijkend wat voor Greenleafeen teeken was om aan Un bezoek eeneinde te maken Morgenochtend tusschenacht en negen uur ben Ik weer hier zei fw opstaand tenminste als dat Je schikt Wat kom je doen We kunnen dan eens in den tuin achter no 5 rondsnuffelen Als de moor denaar misschien tets heeft laten vallen wil ik griag dege n zijn die het Mndt O Ja dat had Ik al heelemaal ver SBten intwoordde Bristew op een toon jJjaarult duidelijk viel op te merken dat iJ dit zoeken ai bij voorbaat nutteloosnchtte Nu dat Is dan goed Ik zal met je ïieegaan j Maar Greenlcal had nog iets op het jhart Dte Braeeway vervolgde hW opiarcastlschen toon zal morgenochtend 1 Jyer aankomen Wat moeten we doen j Ct hem samenwerken Natuurlijk gaf Bristew luchtig ten antwoord als wilde hij den tegenzin t len Oreenieaf tegen den detective Koes j rde Uit den weg ruimen Zelfs als hU 1 DE WASCtlDAÖ 15 NOó STEEDS EEN LA51 VOOR tIAAR DIf NIET HET RADIONWASCtlT Sanatogen vel Apoth n Drog bol Vra c he pri 0 u 40 KEN UW LAND EN HEB HET LIEF M ei d UI ooit ge Idl in deze tyden dat men z n ei en land moei eeien kennen en lid hebben Hoeveli n z n er niet die weten te vei ttllen van Piuis en Biussel die loonden VVeenen tn Beilun hebbun be ochl die de Al jen hebben beklommen en zelts den Oceian m oveigestoken m lai vieeradelmg n gebleven iii het eigen mooie land 1 lat dat veiandeieii Bluft m Uw eigen land Geniet van ztm ommen uke bos chen tn wyde heidevelden zun blonde dumen en vlakke bti inden zun voistcUike buitenpl latsen en zun dettig oud llrllandsch stedenschoon Vtigeet echtei ook dt RceuwMksche en Sluipwukbthe Plassen metK denkt hoeveel dagen van mtens en zuivei genieten Gu daai kuntb lev n Wilt Gil dit schoone 1 md ch ip betel leeien keiinen kooptUn het uik geillustieeide boekie van Dl A SCllLYGROND dat Uz il inlichten ovei alles wat Gii mocht willen weten Zoowel voor tie iw iteispoitsm m ils vooKiden natuurliefhebber en vooi den wandelaarl cvat het alle egevens v lie kost slechts i 0 50 lianco pei post f 0 60 en is veikuigbaai m ellen lioekhandel en bu de uitgeveis A Biinkman Zoon Vlukt 31 Gouda 9 Op li Bi oo ziet iedere azi n er goed uit maar dit is luist een groot gevaar wont niets biedl U zekerheid dat U werkeli k goede zuivere az n koopt die onschadeli k voor de gezondheid is Sommige azijn bevat nl azijn aaltjes andere wordt van carbid of kalk gemaakt terwijl weer andere na korten tijd aan bederf onderhevig is en troebel wordt Slechts eénaziinbijedtU 100 zekerheidomtrent xuiverhoid kwaliteit en samenstelling BOOG AZIJN I BOOG AZIJN bevat nimmer schade I ke bestanddeelen en is met aan bederf onderhevig BOOG AZIJN wordt sinds 1 564 vervaardigd MAAS AZUnFABRIEKEN NV HAARLËaT neem He ZenuwKcrkend VocdteL JCj MBLB W B Niets kan er halen bij Sanatogen Stap voor stap bouwt het de zenuwkracht op Het bevordert een rustigen slaap overwint zwakte en geeftnieuwe levenskracht f Meer don 25004 eneeBheeren hebban schriitehlk Sanatogen aanbevolen als ei idea versterkend voedsel REUNIE OOUDA ana Vrudait l m Man lag Il HU 1 1 M l I I I W1G DIEHl Spionnen aan het vurepk orts brtngen wij U De gpoote Ti uc en er zal weer gelachen woidin J g a naar Keunie iedereen doet Woenadag 2 uur Matmte voor lederen leeftyd met RICHARD lALMADGB VOOR GEEN KLEINTJE VERVAARD Goudal iSchouwrbupg Bloscoop Van VRIJDAG 20 JUII tot en met MAANDAG ELlNAHEtH BERGNER en DOUGLAS FAIRBANKS in Catharina de Groote Regie PAUl tZINNER Een 1 ondon Film dei U t A C athai ma de Groote is een waai K k groots he en i iik gemonteei de film waaiin de jjioote kunstenaies ELISABTH BERGNER de titelrol veivult DOUGI AS FAIRBANKS geeft een vci buatei end knappe ci eatie van den Grooten Petei te aanschouwen Catharina de Groote E n welk zooals men nooit mcei te aanschouwen kmgtl Uxtia in ons uitgebreid vooi programma DE PinCHTIGE UITVAART VAN WIJLEN K H PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN Speciale Profilti Geluidsopname Dit buitenifewone Schlagei Piogiamma zal de week hel gesoiek van den dag worden Vooi de vooi stelling van Viijdagavond laden wu U aan Uwe plaatsen te bespreken vanaf 12 uui aan de cassa fsegang boven IH laai Gratis fietsenstalling Populaiie entréepmzen van 2 i ets af U turlit genieten VOOI wemig geld een goede plaats en de mooiste films op de beste geluidsinstallatie dan deze week in di ommen naai THALIA THBATBR want RAMON NOVARRO HELEN HAYES LEWIS STONE en WARNFR 01 AND spelen m de schitterende Chineesche film DE CHINBlESCHE BRUID Vooiaf een Moobike klucht HEB IF DAARVAN TFRUGmet I A U Pil S en THELMA TODD Toegang boven 18 laai LAUREL en HARDY komen I Moordrecht Zevenhuizen Moercaptlle Waddinxveen Boskoop Reeuwük Bodegraven 15 000 Gezinnen in Gouda 1 HaastrechtStolwijkBerkenwoudeBergambacht Gouderak Ouderkerk a d Use Nieuwerkerk a d IJsellezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD a DE ZUIDPLAS WEEKBI AD VOOR REEUWIJK WEEKBI AD VOOR WADDINXVEEN J = De bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND T ilkeii riondig te bewerken door te adverteeien in ome 4 wcekbl iden die elke veek m elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtiert hctgi m gu onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL I NI l W OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAL MARKT 31 TEI EF 274 73 Jaargang Vrijdag 20 Juli 1934 soiiMifË mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE lEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschy nt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNBMBNTSPEIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Fruco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 AboDBementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij onza agenten en loopere den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z On dagel ks geopeijd van 9 6 uur Admmistratie en Redactie Telef latere 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoereude tot den bezorgknng 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 6 Van buiten Gouda en den bezorglo ng 1 5 regels ƒ 150 elke regel meer ƒ 030 Advertentien in het Zaterdagnummer 25 biislag op den prys Liefdadigheidft advertentien de helft van den prris INGEZONDEN MEDEDEELINGEN i 4 regels f2U elke regefmeer ƒ 0 60 Op de voorpagina aO hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen bü contract tot zeei gereduceerdea prys Groote letters en rkuden worden berekend naar plaatsruimte Hot Inde van de staking in San Francisco Ken nederlaag dei extiemisten JDe stad heett leeds haar noimaal jaanzien hei kregen De aibeideis weei naai de werkplaatsen j BUITHINLANDSCH NIEUWS 1 luejjütie lucptverUedifiine ttLiangrijke verklai lilden ia liei Lidgeinuis van miniaLer ttaiuwin Baldwin neeu in hit liageinuit een veiKiaiing aigeiegü iij ei de jüiit cne po laieK in de KweSle van de lucnt trud Kiacnten Hij ztide om dat oederc den tjorlog de achcereenvoigende hingei cnc regeeimgen actiet een politiek van in ternationaic ontwapening hebben ge voigd Op deze wüze is de eigen bewapc umg tot een geviariijs laag niveau terug gebiacht Wij hebben geenszins de hoop op be wapenmgabeperking opgegeven We doen nu nog pogingen om over het doode punt heen te komen Helaas kunnen wij evenwei met het oog op de opgedane ondervinding geen belangrijk lesultaat verwachten en daarom hebben we met het oog op on se verplichtingen uit hoofdt van het Volkenbondsstatuut en van het Locarno verdrag de onrubt In Euiopa en elders zoomede het ieit dat de aBdeic regeeriiigen ons voorbeeld niet hebben gevolgd £ edert cenlgen tijd gevoeld dat de tijd gekomen is de mogelijkheid onze bewapening op haar huidig laag niveau te houden bij gebrek aan overeenkom stlge verminderingen van andere mogend heden opnieuw onder oogen moet wor den gezien In verband hiermede heelt de regee rint de geheele kwestie bestudeerd Het is nu niet noodlg op blzonderheden In te gaan voor zoover oöze iochtmacht betrelt zijn wu tot de slotsom gekomen dat wi niet langer kunnen uitstellen maatrege Itn te nemen welke in den loop der vol gende jaren onze luchtstrijdkrachten op een stand zuilen brengen welke meer In overeenstemming is met die van onze buren Wij zijn gekomen tot een program dat dit jaar en de vier volgende omvat en voorziet in 41 nieuwe eskaders met inbegrip van die voor 1934 Hiervan zijn A5 voor Groot Brittannlé bestemd Het anatal eskaders 4 i wordt dus op 7j ge bracht De overige eskaders zijn voor de marine en voor den dienst in het buiten land bestemd iiord Londonderry heelt in het Hooger liuis een overeenkomstige verklaring af gelegd l e fitm Uaspoetm en de Kei enn Het Hof van Appèl heeft het beroep vai de Goldwyn Mayei Picture Corporation legen haai veroordeeling tot betati ig van een achadeiooastellmg van io 000 aan 1 Kussisehe prinses irena Alexandrowna we ens schade toegebracht aan haar leputT lie in de film Raspoetm verworpen Openmg van ue Mersey tunnel i n werk dat negen jaar duurde Gisteren heeft de koning de Me s tunnel geopend Deze tunnel die m het vei volg bekend zal staan onder den naam Queensway heeft 8 000 00 fct pond ster ling gekoat Men heeft ei bynd 9 jaar aan gewerkt De tunnel heeft een diameter van 44 voet bevat viör verkeerswegen en is ruim mylen lang De beiekemngen der inge niturs bleken zoo nauwkeurig te zyn dat toen de van beide kanten van de Meraey naar elkaar toewerkende boonnstallatiea elkander genaderd waren er slechts een verschil bleek te iyn ontstaan van een fractie van een nich Vooi de luchtvervtr schmg zyn zes ventilatie nstallatiei gt bouwd met iO groote waaiers die in ataat zyn 5 000 000 kubieken v et versche lucht per minuut in de tunnel te dryven Na de tunnel te hebben geopend reed de koning per auto als eerste door de tu nne VLRKi NIODE SI VlI N Ontzettende droogte Het vee moet worden ütg maak De droogte van de laatste weken heelt m de landbouwgebieden a athe ie M s sissippi en de Rock Mount a ns in Ame i ka een ongekenden noodtoesiiind verooi zaakt Gedurende de laats e 2 ü igcn stetg tte temperatuur byna dagelyk t t 4 gra den Celsius s Nachts daalde de tempera tuur byna iiooit onder Je 2 gtaden Ak kers velden en weilanden zyn gtheel u t gedroogd cn bedekt do i een dikke laag ötof Zelffa de vry groote riv eit n zyn uit gedroogd en de landooiv ers moeten ovei afstanden van myleh vvaier halen om hu jvergebleven vee te drenken In West Oklahoma moesfeen Wof nsd a 00 stuks vee worden doodgeschoten aan gezien men geen water meer voor de d e len i y i krygen Waarschyn yk zal men genoodzaakt zyn nog hondeideii t Luk a v e df te maken Uit Montana wordt j emcid lat ook daar m de weilanden veel vee i gestorven De ellende wordt nog v gr ot door een sprinkhanen en keverplaag D ii enden landbouwers hebben boerderyeii verlaten om in de steden hulp te zoeker by de autoriteiten De federale regeenn heeft haar hulpmaatregel uitgebreid tot taliyke gebieden van Oklahoma In vei scheidene treken van het Midden Westen yn bosehbranden uitgefiroken en uit Mis aoun worden verschillende typhusgevaller gemeld POLEN Hondierden personen omgekomen Hevige overstroom in gen in F len Zuid Polen is geteisterd door geweldige overstroomingen Te Krakau is men reeds gisteren begt i en met de truiming der lager ge egen stadadeelen vWarby de hulp van pionieis n brandweer moest worden ingeroepen De Weichse s op verscheidene plaatsen bui ten zyn oever getreden In den afgeloopen 1 acht heeft boven het overstroomde gebied een ontzettend onweer gewoed dat gepaard ging met hagelslag De toestand wordt nog I verergerd door den voortdurenden zwaren I regenval Het water vooral dat van de Weichsel wast voortdurend De staats etik stoffabnek Mostice by Tanow loopt veel gevaar De machines van deze moderne fabriek worden door pioniers gedemonteerd Het spoorwegverkeer op de lyn Krakeu Lemberg heeft men moeten stopzetten c oordat eenige bruggen zyn ingestort Ook de San treedt buiten zyn oevers en levert gevaar op voor de stad Prczymsl In vele overstroomde plaatsen heeft de bevolking haar toevlucht op de daken gezocht Mili taire vliegera cirkelen boven het geteisterde gebied om de reddmgsafdeelmgen op de hoogte te brengen van den toestand In het overstroémde gebied bevmden zich talryke vacan tie kampen van jeugdvei eenigingen Gisteren is men erin ge ilaagd 500 padvinders te redden die getracht had den zich m hooge boomen in Volgens de laatste berichten is ook het district Kielce door de overstroomingen geteisterd Verscheidene plaatsen zyn daar cverstroomd In verband met den voortdu renden regenval is nog in het geheel met te overzien wanneer het hoogtepunt van het gevaar bereikt zal zyn OOSTENRIJK Virestaties en vonnissen Ondanks zware straffen en springstofwetten dujren ook de aanslagen voort De vonnissen der talrijke processen voor het Btandgerechtshof die sedert Woensdag begonnen zün zijn thans be kend In het groote proces te Graz be treffende twee zware sprlngstofaansla gen bij het station St Michael kort voor de express Weenen Rome zou passee ren werd de voornaamste beklaagde Pa viic veroordeeld tot acht jaar zwaren kerkerstrat De tweede beklaagde werd vrijgesproken Door het standgerechtshof te Weenen werden drie beklaagden be schuldigd van samenzwering en van voorbereiding van springstof aanslagen veroordeeld tot vijf jaar zwaien kerker atraf elk Vier beklaagden werden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken De aan i klacht tegen den achtsten beklaagde j werd ingetrokken Ondanks de strenge springstofwetten worden uit verschillende deelen van Oostenrijk weer talrijke aanslagen gemeld Vannacht te drie uur ontplofte op een i rangeerstation bij Innsbruck een bom waardoor de overkapping beschadigd j werd De ontploltlng was zoo hevig aat de bewoners van Innsbruck er door uit hun slaap gewekt werden Verscheidene beambten van de betrokken spoorweg maatschappij zijn onlangs wegens ver denking van nationaal socialistische ge zlndheid ontslagen t Te Lustenau In Vorarlberg ontplofte een bom In het turngebouw van den Vaderlandschen Turnbond waardoor voor Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sohede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing i het Bureau zon mgekomm tenemdt van opname verzekerd te zjjn Reuter meldde gisteravond uit ban Fran ciBco dat het comité der algemeeue staking iiwt 191 tfcgea l stemmen heelt btsloten een einde te maken aan de algemefne sta king en heeft by herhaalde stemming met groote meerderheid besloten alle punten van conflict aan arbitrage te onderwerpen De door het stakingscomite aangenomen resolutie z gt o a Het comitt spreekt er zith voui uit urn onmlddellyk alle door het gestml opgcwti pen kwesties nn arbitrage te ondtrwerpen Ml besluit dat by aanvaarding dour de reedeiB van de voorwaarden door d na t on te arbitrage commissie viwrgesteld voor de legeling der staking van de bootwerkers de algemeene stakmgseommiiïBie dergelyke voorwaarden zal aannemen ais basis voor een onmiddeüykc byleggmg an het conflict É indelgk adviseert de algtmeene sti kingscommu ie alie vakbonden die y n pathiestakingen otgekondigd hebben om de bootwerkers te steunen om dadt yk weer an het werk tt gaan en eib i dt ich lle finaiJtieele en moreele 1 uipmiddclc aan te v enden om een einde nan de boot warlcer staking te makt n Dit esiiut maakt naar ti n meent f i tel k Sbn linde aan dt alg n t ene sta i tg DuizeiKK 1 akers nacden u a vens leuüa ttel wfjik III n nt ijmiiiiiijiiwilllWIlM illUPrtWi ÜLt t i iiiïjtibc e emeat in de la iigscommibaie oawtór leidmg van d n 4u t ü iti Harry Bndges he f atzoo twee beslisjwïtie itderlagen geleden dooi eei meerderheid An st mmen n het coi dat upiteuw de aanbeveling aa igenonien heift om L 1 kwesties aan Li lüige Ll onderwerpen Dit bestuit IS aangenomen na een op gewonden vergadering waarin Bridges voorstelde het oorspronkelijk aangenomen voorstel opnieuw te overwegen ddt uange nomen werd ondanks de nevige opposi 9Xi zqn party aOü peraoaen zyn gearresteerd by huis ïoekmgen in de communistische ci ntru De procureur vr gt om alie proLe sen mt te stellen tot de federoie autoiiteiten een tn derzoek mgesteld hebben naai ie naliona Iranciisco die nu al 72 dagLu hettt g üuurd heeft thans reeus en si hade berok kend van $ lÜOÜÜOOOO De stad ban 1ranusto krygt wee ttn meer normalen aanbük Donderdag yn weei tal van winkels en restaurants gt c i end Ue facheepvaartmaatachappyen heb ben hun schepen op zee radiograiiach op urat hL gegeven weer ban i ranusco aan te doen De president van de NiKA generaal fohnson heett den Ieider der stakmgs btweging medt geüeuid dat de iederaie com missie van arbitrage geen bemiddtiings voorsttUen kan overwegen zoolang de ai gemeene staking voortduurt Veiwacht wordt dat de staking bmnen enkele dagen zal zyn afgeloopen Gevaarlijke kogtlb Kogels alkomstig an de geweren dei special wauhteii naai men ztgt hebben de commissie in gevaar gebracht welke een onderzoek instelde in de haven en waarby zich se nator Wagner uit New iork bevond Niemand werd gewond ma ir ttn kogel suiwie op ge aailyke wyze langs het httütd van Marsh den bemiddelaar vai het Departement van Arbtid Wagner reed m een auto vooi den wagen van Maish L i e gaides weitien aangehouden De ioo nen uer garde wordem betaald dooi de bj wwkgevwuKn de Imh i ih Hervatting van het werk latiyke vrachtauto s geladen met ie en middelen zyn te ban rrancisco aangeku men en de stad keert s eï naar normal toestanden teiug Diverse winkels en de btnzinestationa iyn oorzien Ofschoon de dlgt meene staking nog niet opgeheven is keeren tal vai arbeiuers naar hun werk terug De steueiyke tram die den iiensl hervatte heelt het record aantal van dOÜOUi reizigers in 24 uur veivoerd Dt andeie trama zuilen weer beginnen te ry een en de taxj chauffeurs denken erovei j het werk te hervatten Alles is rustig en vreedzaam verklaarde Van de Lur piesi dent der algemeene stakingacommiBöie In Oakland en Berkeley Uurgera van Oakland en Berkeley zyn i ei gewapend met stokken tn andere voor Uteit van alle radicalen o £ i ommunistcn werpen in geslaagd vrachtauto s geladen i zegt dat uitwyzing een doelmatig wa niet de voornaamste levensmiddelen n dezn I sledeii binnen te krygen Ie Oakland kwa men trots de dreigementen der atakers Bntsche schepen die e San Irancisco net minder dan 2li0 geladen b nnen binnenloopen worden gelo ï iloor ie eiijcn bemanning b x zyn echter andere schepen die Saft ira ncisco myden He reizigers verkeer van en naar ban Traucisco is y wel gestremd De staking der havenarb iders te San pen is wanneer men het wettig aanwenden kan niet bekwaam was zou dat het beste zijn wat w kunnert doen Ooed sprak Greenleaf op zuren toon Wat ik zeggen wil met je aanstel ling bij de recherche is het in orde Ik heb dat vanmiddag even geregeld Nu wel te rusten fcn met deze woorden nam hij afscheid HOOFDSTUK IX kan er niet bij Ik begrijp nu zelf niet meer waarom ik heb verklaard niets te hebben gehoord Waarom lag ik ai die uren tot tien uur in den ochtend bewusteloos bl de eetkamer Natuurlijk omdat de zekerheid die ik had teveel voor mlJ was En niemand kan ik in mijn geheim Inwi den Nooit zal ik het van mij kunnen afzetten Als ik er iemand Iets van zou verteilen hangen ze hem op of dien an der die Zij gilde eensklaps zoo snerpend dat zelfs miss Kelly die toch aan dergelijke uitingen van smart en wanhoop gewend was het bloed in de aderen stolde Onmiddellijk stond zij naast de patiënte die zij stevig in haar armen nam Wat Is er Wat is er toch vroeg zij op vriendelijken toon Niets miss Kelly heusch nletasteunde miss Fulton terwijl zij zloh hetkoude zweet van het voorhoofd wfschteEen nare droom een nachtmerrie denklic Geel me maar wat in dat Ik kan slapen Oretig drong zij het glas leeg dat de verpleegster haar reikte Als ik soms in mijn slaap hardop ga praten maakt u me dan wakker hoor smeekte zij op ang stigen toon Ja hoor dat zal ik doen stelde missKelly haar gerust terwijl zij de kussensglad streek en de dekens weer recht legde Wordt vervolgd wen Ze zuUen hem ophangen of op den electrtschen stoel zetten O o Zij wierp zich languit neer snikkend van rampzaligheid en angst Tezelfdertijd woelde Maria Fulton in de slaapkamer va no 5 heen en weer op haar bed en liet telkens weer haar gedachten van den geheelen dag de re vue passeeren Miss Kelly die bij haar bed zat hoorde wel hoe rusteloos ze was maar in de duisternis kon zlJ niet zien dat miss Fulton krampachtig aan haar sprei trok en haar gezicht vertrokken was van ellende Die stoel die omgevallen is aldusoverdacht de zieke het geluld van eenman die fluisterend iets zei en die voetHij droeg overschoenen Dat weet ik stellig Dat doet hij altijd als het regenachtig weer is Hij was het Hij was het Zij drukte haar nagels diep in de pal men van haar handen terwijl zl haar uiterste best deed zich te beheerschen Als hij het niet was geweest zou Ikzeker nooit flauwgevallen zijn Dat washet natuurlijk wat mij mijn bewustzijndeed verliezen De ontzettende wetenschap dat hij het moest zijn En ik hadhem Hel Maar die voet met den overschoen Ben ik wel heelemaal zeker yanmijn zaak Zou het kunnen zijn dat Zij steunde zóó hevig dat miss Kelly scherp luisterde of de zieke sliep of wak Ker was HU is niet dom overwoog miss Fulton verder Hij wist toch dat Enid nl tsniets kon doen niets meer voor hemkon uitrichten Ik begryp het niet Xk Aett vrouwe heft of wel sy haet int elde koudt ze middel maet FEUILLETON de politie had losgelaten hen dezei dij zonderheden was dat zij en Perry op een gegeven oogenblik luzle hadden gehad Verder dat zij laat in den nacht of des ochtends heel in de vroegte van een val lenden sleutel had gehoord een sleutel dien zij aan een koord om üen hals had gedragen Nerve usiteit Lucy Thomas zat dien avond omstreeks middernacht op den rand van de brits in haar cel Terwijl zlj in de duisternis staarde trachtte zij zich de gebeurtenis sen van den vorigen avond weer voor den geest te halen Lucy had niet het apathische domme uiterlijk van zoovele negervrouwen Het was dan ook niet een tekort aan intelligentie waarmede ze op dit oogenbUk te kampen had ze vocht tegen den nevel van vergeetachtigheid die haar dmnkenschap over haar uitge spreid had s Middags en s avonds had de politie haar een verhoor afgenomen maar zli had niets anders kunnen meedeelen dan dat zij en Perrv in haar uit twee nr trekken twstaande woning lan het drin ken waren geweest Wanneer hij was weggegaan wat hll had gezegd of hl nog eens was teruggekomen dat waren allen dingen die vlokomen uit haar ge heugen waren weggevaagd Toch herlq erde zij zich enkele büzon derheden die zU echter niet tegeno er Zenuwachtig school zij heen en weer op haar brits haar slapen klopten haar tong was ais leer en de tranen drongen haar in de oogen lic weet het niet ik weet het nietdacht zij bitter Als Perry den sleutel vanme heelt afgenomen is hij natuurlijknaar dat huis gegaan En hij was stomdronken En als hij het niet is geweesl die den sleutel heeft gepakt en hem laterop den grond heett gegooid wie heetthet dan wei gedaan Perry is een leelijke deugniet snikte zij als hu maar een klein beetje te veel gedronken heett Nlemind weet dat beter dan ik isn verleden nacht liet hij zich iets ontvallen over een heele hoop geld Hij Haar stem brak en kreunend wierp zij zich achterover op de brits Wat een ellende Wat een ellende En hij heeft iets gezegd over die blankedame met haar vele geld Maar ik weetniet meer wat Ik kan het me niet meerte binnen brengen Nu geloof Ik ook weldat hl de moordenaar is Daarom heefthij natuurlijk met me gevochten En hijheeft hem te pakken gekiegen Dat weetIk zeker Als hij die blanke dame heeftvermoord zullen ze hem doodmaken Endan kunnen we nooit met elkaar trou