Goudsche Courant, donderdag 26 juli 1934

Na 18662 DE EIFFELTOREN TE PARIJS steekt ver boven de stad uit door haar geweldige hoogte Toch zou men v n alle Sunlight Zeep die de Nederlandsche huisvrouwen per jaar gebruiken een tortn kun nen bouwen die nog 8363 maal hooger is Du geweldig groot ge bruik btwijst welk ten vooraanstaande plaats Sunlight Zetp by de Nederlandsche huisvrouwen inneemt D man die de troeven had aar het Amerlkaansch bewerkt door ƒ J VAN DER SLUYS Nadruk verboden En hebt u er niets meer van ge noord vroeg Braceway Ja Kende Juffrouw Maria Pulton toen lertijd Henry Morley Neea dat geioal ik niet ik geloofaat Morley ongeveer drie jaar met haarbevriend Is Ue drie mannen waren stil leder met aeKhde gedachte bezig dat op Morley schuld ges hoven werd voor een reeks van handehngen die vier Jaar geleden eebeurd waren toen hij de familie Ful n nog niet kende met dU verschil dat aeze laatste keer een moord gevolgd was MEUBELFABRIKANTEN NELLY SOETERS VAN BAI EN BLANKEN I ld V d Vei eeniging v d Kunstnijverheidhandel Toonkamer Crabeth tiabethstnat 8 Telef 2020 TFNTOONSTLLLING OLILVFRF SCHILDERIJtN VAN D KOCTS Tr VJERE Th KOOI zoü goed als nieuwe 1 INFFR en HOIITDROOG KACHFL en FINEER 1 ERSFR l 2 M met aparte zinkplaten 3 mnd gebr tevens lumtangen 6 div zagen voor Imtzaag en 2 zagen voor Blinger en cirkelzaag TFGFN A NNfcMFLIJK BOD Adres G Dl HU S Weimarhtraat 117 den Haag 15 000 Gezinnenin Gouda Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen BoskQop Reeuwijk Bodegraven COURANT Haastreclil Stolwijk Berkenwoude Bergambaclit Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARDDE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKHIAD VOOK WADDINXVEEN I De bladen met de meest waardevolle pubhciteit SiJ WAAROM MAGGI Omdat de pro J itten der Fabriek van Maji ji s Voe dinusmid Icl ii If Amsler dam zich tientallrn jaren in hunderdduueridt n gezinnen aU de besle up liun gebied hebben doen kennen Daarom kan men gerust zeggen DE NAAM DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND alleen giondig te bewerken door te adverteeren in onze 4 ie bi iden die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtiert hetgcin ga onder hun landacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL Zl ND LW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BÜREAL MARKT 31 TBLtF 2745 MAGGI IS HET MERK VAN KWALITEIT Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST Het is HET VOORDEELIGST wanneer U in meerdere bladenadvertentien hebt 1 plaatsen hetzijhier of welk blad ook m binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAl VAN ÜE GOUDSCHE COLHANT Markt 31 Gouda Tel 2746 Hm ZcnuwMtrkand VoedasL Niets kan er halen bij Sanatogen Stap voor stap bouwt het dl zenuwkracht op Het bevordert een rustigen slaap overwint zwakte pn geeftnieuwe levenskracht ü zqt dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch en Meer dui 250 eneeihsercn bebbeti chniteli k Sanatogen aanbevolen di en idea versterkend voedae 8ali Of B ia verkr abma Apotfa a Droc vanal Fl I p r Ma Vraif hol praci iche montcla 9 1 40 een REUNIE GOUDA Ijt DE F GEHEEI E WEEK VOORSTELT ING Van VltUDAG t al ZONDAG De COMEDIAN HARMONISTS in H K H de Wa schvi ouvir 2dt Hdofdfilm KEN MAYNARD m Gr enspckir ssiet n Vui M V iNÜAG tin D0NDERD I N PETROWITSCH m LiofddS MAnoeuvre 2dc Hiiifufilm GEORGE O BRIEN in Kamp d er Veedieven WOENSDAG 2 UUR MATINEE THALIA THEATER In de Toormalise Kermisweek blijven wi onze tiaditie handhaven dooi een hu uitstek schitterend piogiamma te veitoonen Van VRIJDAG tem WOENSDAG op veelvuldig veizoek STAN LAUREL en OLIVER HARDY in de film vooi long en oud De vrooBijke Bandieten FRA DIAVOLO U zult schdteien neen hullen van het lachen Toegang voor ledeien leeftijd Woensdag MATINEE j wmwumwiir mumi Mumm SCHOUWBURCi iBIOSCOOP Van VRIJDAG JUI I tot en met MAANDAG No 1 van onze sene VA ANTIE PROGRAMMA S I WILLY FRITSCH en TRUDE MARLEN in Lit Wa5 ttN5 ttN HHINS Regie Aithui Robinson Veidei wei ken mede oa IDA WuST PAUL HoRBIGER AI ICE TREÏf HERMANN SPEtI MANS JACOB TlEDTKI Eenfiin humoiistisch kluc itspel nik ges hakeeid giootsch van opbouw en dpoi spekt met chainiante muziek De uiteis t t esoigneeide rolbe ttmg is een waaiboig vooi ongebieideld amusement II HARIIE CHAPLIN m Charlie speelt Carmen Jong en oud zal onbedaarlyk lachen om de grappen en giollen van CHARLIE CHAPLIN EXTRA op veel vuldig veizoek ook deze week j DE PLECHTIGE UITVAART VAN KH PRINS HENDRIK 1 DER NEDERI ANDEN I Speciale Piofilti Geluidsopname I Toegang eiken leeftijd Populaiie entiepm n van 2 i ets if Giftis fietsenstalbng WisI tl dskii Wist U dat een belangri k percentage van de arijn die m den handel wordt gebracht geen azi n is moor een verdunde essence bereid uit carbid of kolk Als middel om koper te schuren moge dit goed zi n voor de consumptie raad ik het U ten sterkste af Als U geen govaar voor Uw gezondhe d wilt loopen gebruik dan uitsluitend BOOG AZtJN uit votkomen zuivere grondstoffen op uiterst hyg enische wi ze bereid BOOG AZIJN bli ft ook m geopende toestand vri van bederf en azi n aalt es HAAS AZUrSFABRIEKEM NV HAARLEM 006 j IJ PI N V UtrechtsctieHypotheekbank UTRECHT ¥ ê PandtifiB¥en f 64 jOQ OQQ riestrues i i 8 3 268 44 DF BANK stelt beschikbaar 4 a pandbrleven A lOO j in stukken van f 1000 ƒ 50f en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG 7S Mmargmn Vpijdag 27 Juli 1834 KHIMilIË OHJRANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKobp GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWLHi WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per wpek 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 IS met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau M4 RKT 31 GOUDA bu onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zün dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef latere 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring i 1 6 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 5 Van buiten Gouda en dén bezorgkring 1 5 regels ƒ 165 elke regel meer ƒ O 30 Advertentlen m het Zatardagnummer 25 byslajT op den prys Liefdadigheids advertentlen de helft van den pi fl INGEZONDEN MEDEDEtUNGEN 1 4 regels ƒ 2 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentlen en ingezonden mededeelmgen bjj contract tot zeet geredueeerden prus Groote letters en n nden worden berekend naar plaatsruimte Adverteitien kunnen worden ingezonden door tuaachenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau z un inge ko me n tenemde van o pname verzeker d tez n de standgerechten Het mUltaire ge rechtsbof is niet bevoegd beneden het wettelijke strafminimum te gaan ol het buitengewone verzachtingsrecht toe te passen legen de uitspraak van het hof staan geen rechtsmiddelen open Uabicht afgezet OtUcteel wordt medegedeeld dat men na grondig onderzoek slechts een enkel geval heeft ontdekt waar door klaarbllj kelljk onvoldoende controle uit Oosten rijk afkomstige berichten die een ver keerden indruk konden wekken toch verder zUn verspreid De voor deze over den zender van München uitgezonden berichten verantwoordelijke landslnspec teur Hablcht is daarop Uonder agmor gen om lu uur van zijn lunctie ontheven en ter beschikking gesteld Hablcht is zooals bekend de man die la den zender te München nat socialls tische propaganda in Oostenrijk voerde Von Papen alS gezant naar Weenen KukskanseUer Adolf Hitler heeft een schrijven gericht aan vice kanselier von Papen waarin hij hem verzoekt om als buitengewoon gezant in de plaats van den teruggeroepen gezant von Kleth naar weenen te wiüen gaan om zoo mogelijk ontspanning te brengen In den bulten Dultschlands schuld zoo gespannen Euro peeschen toestand Rijkspresldent von Jilndenburg zou er mee accoord gaan dat von Papen dan Zijn ontslag nam uit het rljkskabinet en voorloopig ook als Baar commissaris Hitler dankt hem ten slotte voor alles wat hij voor Duitschiand gedaan heeft steeds gevochten tusschen opstandeiin gen en regeerlngstroepen Op het oogen bUk voert de politie een actie door in Groemlng en Schladwlng Omtrent den afloop dezer gevechten ztjn nog geen be richten ontvangen Uit Mltterndort zijn talrijke a lito s met opstandelingen ver trokken in de richting van Bad Aussee Van Salzburg zijn aldeelingen bondstroe pen vertrokken Ook de gevechten In Donauwltz en Leoben zijn nog niet ge elndlgd Daarentegen Is Judenburg thans In handen der regeerlngstroepen De ge vechten om de heuvels der stad schijnen zeer tel geweest te zijn Het aantal doo den is nog niet bekend Ook zou hevig gevochten zijn in Dcutschlandsberg ten uld Oosten van draz Hier zouden drie dooden zijn gevallen In Stelnz zouden drie slachtoffers zijn gevalleji i legram van Hlndenburg aan Miklas Rijkspresldent Von Hlndenburg heeft den OostenrijksChpn Bondspresident Ml klas naar aanleiding van den aanslag op bondskanselier Dolituss rtet volgende te Ie gram gezonden Diep geschokt door het bericht dat bondskanselier Dolituss ten offer geval len Is aan een atschuwelijken aanslag zend ik uwe ExceUentie mijn hartelijkste deelneming Het uiterlijke beeld van Waenen ialrijke arrestaties Her uiterlijk beeld van Weenen wordt momenteel beheerscht aoor de Helm wehren en de afdeelingen Schutzcorps Al e openbare gebouwen hebben de vlag halfstok uitgehangen ot zwarte vlaggen geheschen BIJ het hoofdbureau van politie Is het bijzonder druk Voortdurend ziet men de groene wagens die bestemd zijn voor het vervoer van gearresteerden af en aan rijden Daaruit blijkt wel dat talrijke arrestaties worden verricht De kardinaal aartsbisschop van Wee nen heelt aangekondigd dat naar aan leiding van den schokkenden dood van den bondskanselier dr Dolituss in alle kerken van het aartsbisdom Weenen Donderdag alle klokken een plechtig en langdurig i4uwgeiui zullen doen weer klinken Het stoffelijk overschot opgebaard Défilé vanaf Vrijdag Het stoffelijk overschot van bondskan seller Doliiuss dat ts opgebaard In de werkkamer In de bondskanselarij zal vandaag worden overgebracht naar de Volkshalle van het stadhuis waar de be volklng gelegenheid zal worden geboden langs het stoffelijk oveflfchot te défllee ren Militair gerechtshof Ingesteld In den ministerraad waarbij de minis ter van onderwas bchuschnigg het voor zltterachap heeft overgedragen aan vice kanselier fatarhemberg Is besloten tot de s ng v i e n nilitair gerechtshol dat blJ uitsluiting competent is verklaard voor de berechting dei strafbare hande ilngen welke in verband staan met de revoitepoging van t Juli Het mUltaire gerechtshot treedt In de plaats der standgerechten en der gewo en stratrechtbanken voor alle handelln gen die met den opstand in verband staan Het bestaat uit éen senaat waar In zitting hebben een rechter en drie of ficleren van het bondsleger als asses soren De oudste officier in yang voert het voorzitterschap De twhandellng wordt verkort op dezelfde wijie als voor De rust in Oostenrijk weergekeerd StdihembeiK leidei dei Resreeiing De uitvaait van DoUfuss bepaald up Zatei aK Gevethttfn in Stieimaiken Vele anestaties in Weenen voH 1 apen wuidq Ouitsch e£ant te Weenen hij was gehuwd met gravin LaHsch Monnich De besralenib van Dulltuss op a tertlag vastgesteld De begrafenis van bondskanselier DoU lusB zal naar uiilcieel wordt medege deeld reeds morgen te vier uur plaats hebben Alle openbare veimakelijkhedeii nullen gesloten moeten zijn Ue Zaterdag aan vangende balzburger testspieie zullen niet uitgesteld worden maar met een groote rouwplectitig held ter eere van Dollluss beginnen Het stoffelijk overschot naar het raadhuis overgebracht Tegen half zeven gisteravond is het stoffelijk overschot van den dondskan seller van de bondskanseiarij naar het raadhuis gebracht waar het tot de be gratenis in de Volkshalle op een katafalk blUft rusten De galalijkwagen die met tallooze kran sen was verslefd en door zes paarden ge trokken werd werd gevolgd door een compagnie van de Helmwehr politie en de Ostmarklsche öturmscharen en een afdeellng bereden politie Achter de fcist gingen leden van de regeering met bondspresident Mlklas aan het hoold Ue weduwe van dr DoUfuss nam aan de htoet geen deel Alle gezantschappen te Weenen heb ben ten teeken van rouw de vlaggen halfstok geheschtn De eerste burge irieester Schmltz richt tot de bevolking den oproep ten teeken vai rouw de vlag halfstok te hangen Ook door het V de iandsche front is de bevolking opgeroe pen zwarte vlaggtn uit te hangen Het blijkt dat DoUfuss zeer arm gestor ven IS In zijn geheeie nalatenschap wa ren geen duizend shilling te vinden Men heeft nu besloten zijn salaris voorloopig lan zijn vrouw uit te betalen Ue moord op DoUfuss Leden van de terroristen bende aldus vertelt Iemand die de laatste oogenbllk ken van den kanselier heeft bijgewoond kwamen ons vragen of een van ons In staat was eerste hulp te verleenen Een Baar van ons bevestigden dit Wij he gaven ons naa een vertrek op de eerste verdieping waar de kanselier dicht bi het raam hevig bloedend terneer lag vwj vroegen den leider van de bende om on middellijk een dokter te laten komen ot een ziekenauto Hij antwoordde dat nie mand het gebouw mocht verlaten v i legden Intusschen een noodverbana aan en betten hem mét eau de cologne Doliiuss kwam toen eenlgszins bu en verzocht tey te spreken Ueze werd ge roepen Hl drong er op aan dat Doliiuss naar een ziekenhuis vervoerd zou worden 01 dat een dokter en een priester gehaald u worden Maar hij kreeg op zijn ver zoek geen antwoord Daarop poogden wlj oen kanseliw gerust te stellen door te zeggen dat hij lUeén maar vieeschwon oen had en dat er spoedig een dokter ReLveT De Franciscaner pater Hartman een ntiem vriend van Dolituss heeft dezen i n de sterfkamer bezocht Toen ik de ka mer biimenKwam zoo vertelt hU zag ik op een canapé t eL iijk van den kanse ner Door den divan sijpeme nog steeds bloed op den grond tiei sioiteiijk over hchot was inet een gordijn bedekt Het geacht was vrijgelaten Het had een vreedzame uitdrukkmg doen toonde ie gelukertijd sporen v m een vreeselijke psychische opwlndhig De lippen vertoonaen diepe scheuren en over den rechterwang waa duidelijk ten snede zlchtbaai die van het oor tut ian den mondhoeK uep Mijn eeiste in druK was dat i zt wonden alleen ver oorzaakt konden zijn door mishandeling Dr hmtelen nog in ie en Donderdagavonds nad in ae bondsxaii seidiij een persconieieniie plaats waar ae gekant Ludwich de meaeaeeimg deed dat dr Kintelen nog in levi n is De me dedeehng van zijn dood w s gistermid dag eveneens door de bondstanselarij verstrekt Kinteien heeft een operatie ondergaan en zlJn toestand schijnt zich iets te beteren Het verluidt dat ook een schoonzoon van Kinteien gearresteerd is Verder behooren toL de gearresteerden de hooidreuacteur van het blad Wiener Neuesten N achrlchten en de vroegei e peisthei van het departement van linan cien Hotrat Perl een oud vriend van kinteleo Besprekingen blj den Bondspresl dent Bondspresident Miklas li vastbLsloten zoo spoedig mogelijK een nieuwe regee r ng te voimen en heelt leeds een aan Vang gemaakt met de desbetretlende on derhandellngen Achtereenvolgens heelt hij ontvangen minister fachuschnlgg mi nister bey vice kanselier ötarhemberg en bondscommissaris Adam Verwacht wordt aat de nieuwe vorm van het staatsbeheer in het teeken van een militaire dictatuur een waarschijn lijk Helmwehr dictatuur al staan Keeds zUn velschillende kazernes in Oostenrijk met ilie beschikbare man schappen bezet De geheeie weerbare be volklng werd gelast de wapenen te grij pen en zich gereed te houden ftttarhemberg voorzitter van den ministerraad Ottlcieel wordt medegedeeld dat de vice kanseher prins fatarhemberg die Donderdagochtend te Weenen is terug gekeerd zich terstond nadat hij door den bondspresident ontvangen was naar de vergadering van den ministerraad heelt begeven waar dr öchluschnlgg die tijde lijk de leiding der regeering had overge nomen hem het presidium van den ml nlsterraad en daarmede de leiding der regeeringszaken heeft overgedragen Ue nieuwe regeerlngscftei Ernst Rudiger wist von Starhemberg ts een afstammeling van den beroemden f raaf Ernst RÜdiger die in 1683 Weenen tegen de lurken hielp verdedigen Hij is thans 35 jaar oud Zijn vader waa een hootdotticier van de K und K Armee Starhemberg volgde de lessen aan het gymnasium in Gmünden studeerde daar na aan de universiteiten van Munchen en Innsbruck In 1917 toen hij nauwelijks achttien jiar oud was nam hl als vrij williger dienst en ging met het vierde dragonderregiment naar het Russische iront waar hij wtgens zijn dapperheid meermalen eervol vermeld werd Toen de wapenstilstand geslotep werd was Star hemberg luitenant Zijn strijdlust en vooral zijn anti marxistische geest deden hem deelnemen aan den beruchten Kapp putsch en aan alle ondernemingen van de nroier storm compagnie van het vrljcorps Oberland In j Opper fall zle Later beijverde hij zich voor de H lnïwehr beweging stichtte het I Jagerbataijoni fatarhemberg en werd leider van de Helmwehren in Opper Oostenrijk o l Sept W3ü werd hij tot BondslPlder v n de Oostenrljksche Helm I wehr benoemd en op den laatsten dag I van diezeltde maand nam Vangoin hem 1 als minister van Blnnenlandsche Zaken r op in zijn kalainet In Nov trad hij ech ter als zoodanig weer af I In Mei lyM trad hlJ toen DoUfuss zijn kabinet hervormde als vice kanselier op I bij welke gelegenheid Mussolini die hem reeds een jaar te voten bij een bezoek I aan Rome op feestelijke wijze met den 1 eeredoik der mUltlft en het eereteeken I van het Roomse leg n begiftigd had BUnTBNLANPSCH NIEUWH HiANKRIJK p De zaak awisky Mevr Stawlsky blijft in hechtenis Mevrpuw Stawlsky die zich reeds ge ruimen tijd in hechtenis bevindt had het verzoek gedaan voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld Het hof heeft haar verzoek verworpen overwegend dat mevrouw Stawlsky van plan kon zijn zich aan het onderzoek van de justitie te ont trekken en dat het noodzakelijk Is haar verblijt in hechtenis te handhaven om de waarheid in de zaak Siawlsky aan het licht te brengen VEREENIGDF STATFN8 K slachtoffers der hitte Geweldige stormen breken los Het aantal slachtolfer der In het mld den westen der Vereenigde Staten heer schende hlttegoU bedraagt thans reeds ongeveer buu waarvan In Missouri alleen reeds 2i 5 en In lUlnols IjO In Vineta Oaklahama werd een tem peratuur van i graden Celsius geregls treerd in Noblesviiie een van 4ö graden Terwijl het midden westen onder de gloeiende hitte versipacht heerscht in het Colqrado gebied winterweer Op den Mont Evanes is 4 c M sneeuw gevallen De aan de verdorde gebieden toege brachte schade wordt reeds op meerdere mlUlarden dollar gescha Aan de kust van lexas woedt sinds middernacht een storm die een snelheid heelt van 7t tot J mijfen per uur Alle verbindingen zijn verbroken zoo dat men over de toegebrachte schade nog In het duister tast Het zwaarst werden getroffen de plaat s en ireeport en Port O Connor Starhember een geffekwenschtelegram zond waarin o a stond Ik Iwn over tuigd dat de door Uwe Doorluchtigheid j ontplooide energie den nieuwen staat Oostenrijk consoUdeeren en de betrek kingen met het lasrlstische Itallè ver sterken zai i asclst kan men Htarhemberg noemen een Hltlerlaan is hij zeker niet en in een lede in het begin van dit jaar gehouden heeft hij dit erkend erbij voegend dat htj op zekere voorwaarden bereid zou zijn met Hitler samen te werken Hitler zou moeten erkennen dat het fascisme in oostenrijk door de Helmatschutz word vertegenwooidlgd en dat een nationaal socialistische partij in Oostenrijk over hodlg is Als tegenprestatie zou hij bereid zijn te spreken over de wijze waarop Oostenrijk in bultenlandsch politieke re latie de Dultsche regeering zou kunnen steunen Vele lu restatles In den loop van den nacht en van vandaag zijn een zeerjHapt aantal na tionaal socialisten geaWBIeerd Het aan tal der gearresteeiden wwflt niet bekend gemaakt men neemt echter aan dat alleen in Weenen reeds verscheidene honderden nationaal socialisten gevan gen genomen zijn De bij d Antzettk van de bondakan selarij gearresteerdeNKistandeilngen 40 tot ï 50 man bevinden 2ich nog on der strenge bewaking i een polltleita zerne Een beslissing van de regeering wanneer zll voor het standgerecht zullen verschijnen is nog niet gevallen Men verwacht dat de iregeeting een diep gaand onderzoek zal insteljen naar de oorzaken van den opstand Nog stee tls gevechten Volgens uit de provincie Binnenkomen de berichten wordt In Stiermarken nog op de chantage ot wat het dan ook ge weest was De theorie van zijn schuld was verzwakt Meneer Withers heeft my verteldzei Bristew dat de juweelen ongeveer eenjaar geleden te Washington verpand zijn Dat Is waar bevestigde Pulton Maar bij die gelegenheid wist Ik er niets van tot Enld bij me kwam alweer met het verzoek de juweelen in te lossen Haar echtgenoot was onverwachts te Washing ton aangekomen en had naar de juwee len gevraagd Ik gaf het geld Deze keer was het bedrag acht duizend dollar En was dat alles meneer Pulton De oude man keek weer naar bulten naar de bergen ilsof hij poogde Iets van hun rust en kalmte te winnen Neen Deze keer vroeg ik haar wat haar zoo hinderde Ik legde haar uit dat ik haar geenerlel verwijt zou maken dat Ifc haar alleen maaj wilde helpen haar troosten Maar zij wilde me niets vertel len Ij verklaarde dat niemand haar kon helpen en dat het nu voor de laatste keer was geweest dat ze haar juweelen beleend had Zij schreide bitter Ik benaderen sluw en hf werkt steeds in het duister Hij Is laag en gemeen en zou voor geen moord terugdeinzen En ik ben er zeker van dat hij tn den npoord op mijn dochter de hoofdfiguur was Niets geen macht ter wereld kan mlJ ooit doen gelooven dat Enid door den neger vermoord is Het klopt niet met wat er aan voorafgegaan Is Als het ook maar eenlgszins mogelijk Is om dien man te vinden dan zullenwij het doen verzekerde Bristew hem Braceway stond op V Daar kunt u uw laatste dollar o Merverwedden meneer Pulton zei hlJ metwirmte Als hij gevonden kan wordendan zullen wij hem vinden De oude man stond op Hij voelde zich vermoeid Braceway pakte zijn arm en samen gingen zij de stoep af Zie ik u vanmiddag nog riep Bristew den detectleve na Ik denk van wel riep Braceway over 7iJn schouder terug Zoodra ik geluncht heb wU Ik met Abrahamson gaan pra ten Oreenieaf schijnt hem niet belang rijk te viiiden Bristew wetlelde even en hinkte toen de stoep at Neem mIJ niet kwalijk meneer Pulton zei hij terwijl hij de twee mannenInhaalde maar is er niets geen enkeleaanwijzing geen mogelijk spoor dat uons over dezen geheimzinnlgen man geven kunt Neen niets antwoordde Pulton vermoeid Ik heb u alles gezegd wat ik wist Dan nog iets toen u vanmorgen op no ö arriveerde was Ik in den salon getulge van uw ontmoeting met uw dochter Maria Ik vertrok dadelUk ijiaar tochzag ik uw gelaatsuitdrukking terwijl uhaar begroette Het leek mij alspf er eenbeschuldiging in lag Die lag er ook in gal de oude mantoe Enid had mij gesphreven dat Mariahaar dringend om geld had gevraagd omveel geld Natuurlijk toen Ik van detragedie hoorde dacht Ik tegelijkertijdaan die oude moeilijkheid die voor Enldaltijd een zware last Is geweest geld Endeze keer laakte Ik Maria Maar Haf wasnatiiurïtlk verkeerd Wordt vervolgd Stilstand js achtr riwi avf hoor het nog en zlj smeekte mij te ge looven dat zij zich nergens schuldig aan I had gemaakti Het betreft mij niet al leen ik moet er mij door heen slaan dat was alle opheldering die zij mij meende te kunnen geven Het eenlge feit dat zij onthulde was dat de man die het haar destijds in Atlantic City moeilijk had gemaakt ook hier voor aansprak tïjk was Bristew herinnerde zich opeens dat j mevrouw Allen dezelfde uitlegging had gekregen toen zl getracht had mevrouw Withers te troosten Arme stakker zei Braceway en zijn stem klonk heesch lij was toch wel dap per moedig tot het emde 1 Ik geloot besloot b ulton en het leek ot alle energie hem tn de steek Het dat dit alles Is wat ik u had te vertellen H t is aUes wat Ik eet Ik wilde u maar duidelijk maken dat die man met den gouden tand geen verzins is zooals u sehijnt te gelooven Laat u niet om den i tuin lelden lïeeren Hij Is knap en hIJ ge brulkt zijn bekwaamheden alleen voor 1 onwaardI e doeleinden Hij is moeilijk te