Goudsche Courant, zaterdag 28 juli 1934

waardigheid staat niets hun geluk meer in den weg De eenigc on goochelinf ondervindt H K H de Waschvro w die tot de conclusie komt dat de schitterende ki n Van namaakjuweelen ia Alhoewel de hoofdrollen door onoekennden worden vervuld valt ï ® P te genie ten Aan de hoofdfilm gaat weer een knock film van het loeproefde soon vcoraf nl Grensparasieten met Ken Maynar en yn paard Tarzan Thai ia Theater ra Dlavolo Het Thaiu l heater heeft eenige naan den geleden enorm veel succet geoogst met jïra Diavolo de wel zeer komische be werking van Auber opera I ra Diavolo 1 een van die films die omdat ze zoo dol vermakelijk zyn telkenmale zullen teiup keeren en steeds weer velen zal amuseeren Stand Laurel en Oliver Hardy zyn ook als bandieten onweerstaanbaar en in deze film vieren hun grappigheden hoogty Dennis King met zyn mooie stem als f ra Diavolo en Thelma Thodd als ae schoone Lady Ramela zynXveneens zy het dan op pndere wyze onweerstaanbaar I r IS gisteravond weer heel wat gelachen Wy hebben de vorige maal en ook Donderdag uitvoerig over deze film ge chreven willen thans nog alleen even her inneren aan het entree van het tweetal ko mieken hun eersten stap op het glibberige pad der ba ndieten en de dol vermakelyke scene by den hoogen boom waar de een den ander aan den hoogsten tak moet op hangen Wat zy verdei allemaal beleven m dienst van den Graaf de Marco hoe zy den ntrbergier byna tot razemy brengen en ten plotte in den w Jnkelder belandden het alles even amusant en er is dan ook weer heel wat gelachen Het is zeker dat Fra EEN KWALITEIT die de meest verwende voldoet DE PRIJS voor niemand een bezwaar Per flacon vanaf as et Prosfflacon lO et Wijdstraat 13 u n m De heer I afeber Theo c nd teGoudaGeref Gemeente Turfmarkt 10 u vm en 5H u nm Leesdiensten I Chr Geref Gemeente Gouwe 10 u v m en 5V u iim De heer van Dyke Theo cand te Apeldoorn Vrye Geref Gemeente 10 u v m en 5 2 u n m Leesdiensten Vrije Evangelische Gemeente 10 u v m eTi6unmDsHC Leep 2 Aug 8 uur iybellezmg en Bid ftond BERKENWOU0E ed Herv Kerk 10 u m Ds A lan Wyk Doopen BOSKOOI Ned Herv Cerk lOu vm enffu nm Dr D Jacobs Remonstr Kerk 10Ï4 y vm Ver v Vrij Herv Ds C P Thomsen GOUDERAK Ned Her Kerk 10 u vm De heer de Pater 7 u n m Ds J H Guuning van Schoon hoven HAASTRECHT Nod Herv Kerk 10 u vm Ds de VoogJ V d Straaten Geref Kerk 10 u vin en i u nm Ds Erdman MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m De heer Thi Niessink te Soesterberg STOLWIJK T fed Herv Kerk 10 u v m Da B T Ka ms Evangel satiegebouw 10 Vj u vm en 7 u nm De heer C A de Vries te I un teren WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 10 u vm e 6 u nm Dö Vroegindewey Remonsti Kerk 10 u vm Ds Mispel blom Beyen REBIUWIJK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds H Schroten Doopen 7 u n m De heer Mouw van Gouderak ADYhRTENTIEN Met blydschiip geven wy lïennis van de gebooite van een Dochtei W SIBBESH A SIBBES V BRIESTEN Gouda 26 Juli Hoogstraat 7 Net Meisje GEVRAAGD vooi de moiieiiuien Vnidags den geheelen d i Zich aan te melden OVDER DÉ BOOMPJES 19 Zatei d igovond tut schen 7 9 uui G lclbsl gslhg TI KOOP Dria Hulx n op pnma stand steeds goed ei huuifl dus goede geldJielegging vooi zeei billyke pnjs Br ondel No 2825 Bui GoudscheCourant Markt 31 10 Een nette Jongen GEVRAAGD leeftud ca 15 a 16 jaii b i H ZANDVOOBT Wijdstiaal 2 Zich lan te meiden tusschen 6 8 UUl rt ONTWIKKELD PERSOON 18 1 111 m t l e it m ondeiuii ei acte en Mulo A zoekt een betiek kmg in winkel of als leizigei Zoo noodig als volontau Bi ondel No 28S0 Bui Coudaohe Coulant Maikt 31 HEER zoekt net gemeub Zlt Slaapkamer met volledig pension liefst centium stadrfl eshbt geen bei oepspension Bi met opgave van pms ondel No 2845 Bui eau Goudsche Couiant Maikt 31 HEDEN VERSCHEEN QEOACHTENISREDE bij zijn 25 jarig ambtsvervullliig DOdS J J SIMON Piedikant b d Ëv Luth emeente te Gouda PRIJS 25 et met poitiet Uitsluitend na ontv ng j het bediag pei poslwissel of oveischmving op Posti ekening No 43526 volgt fianco toezending dooi den Uitgevei E J NIJKAMP rfuda GOEDICOOPE TREIN II Raadsels oor de Jeujrd Oplossingen van de raadsels van vorige week 1 Melk IS goed voor elk Z Touw tin net Wmnetou 3 lood = dood 1 Z 3 4 4 S 2 1 De prus viel ten deel aan OORRII HLKBER Oosthaven 19 Gouda Nieuwe raadsels 1 Wetke vogels kunnen niet vliegen drie soorten Wat IS het verschil tusschen een kappti en een opschepper 1 len aardig klein geel tonnetje Heeft heel verfrisschend sap Als je het antwoord daad lijk zegt Ben je in t raden knap i Ik ben slim draai me om en ik ben een landstreek in het Oosten van Brabant Mijn 3 2 I zit wel eens op 1 2 3 Wit ben ik als 1 een k is 6 Ik begin overal en eindig overal Wat ben Ik Oplossingen mzenden aan de Eedactie van de Goudsche Courant Markt 31 Gouda TE KOOP Aangeboden een Van Beikel s Patent Snijmachine en een Van Bei kei s Patent Weegschaal Adres BOELEKADE 32 vin denHaag Vooi buig Rottei dani llouda Lelden Alphen a d R iA Bodegraven Woerden naar H ploa Mbosoh M a tplolil mn ValkenbuPB op DONDERDAG 2 AIM Zie aanpUik en strooibiljetten SMEERl EVERWORST 14 et pei ons KALÏNLEVERWORST 20 tt pei ons LEVERKAAS 20 et per ons Aanbevelend A J OPSTELTEN TEI EPH i08i kalfscroquetten 12 2 et pei stuk HII ARBNSALADE Vy et pei poitic Goedkoope Reisnnarken Vreemd Geld uit voorraad leverbaar Scherp concurreerende koersen T Goedewaagen Zonen Voor PEKELVLEESCH en GROVE SNIIWORST naar J Vaarnnan KOENENDAAI 21 GOTTPA L I 1894 1934 I I i Augustus hoopt x I Mej G DE OKIIYI f den dag te heidenken waai op f f ze voor veertig jaai by mil m S I tetiekking kwam I Mevi Wed L P Hoogend k f I Lafeber I Turfmaikt 10 Receptie 5 Augustus Restau rant Ter Gouw Bleekeissm 5 gel van half di ie tot half zp J J G W F bFkTI ARTS AFWEZIG TOT 13 AUGUSTUS TE HUUR GEVRAAGD 11 Open Terrein VOOI Sloopery liefst met Gai age Aanbiedingen ondei No 2837 gui Goudsche Coulant Maikt 31 RADI0 NIEUW3 bondag m Juü Hilversum VARA 900 Postdui venberlchten 903 TuinbouwhalfuurtJ S S Lantlnga over Verlenging van der bloeitijd oiorgel el 1000 Voordracht door Martlen Beve sluit 1016 Concert door een Klein Ensftnble u 00 Oramo loon 4VR0 liuo concert door Kovacs Lajos en zgn Orkest fen granjofoon IX Boekbespreking i 30 piano recital 300 Loncert door het Residentie Orkest l Jü Oramofoon 4 46 Sportuitslagen VARA 5 OU Zang door het kinderkoor De Kleine stem 516 Oramofoon 6 4 Vervolg zang 6 30 Orgelspel 5 40 Sport van den dag VPRO 600 Lezing Spreker Prof IJ Barnouw uit Amerika over Mijn tels door zuid Atrika 6 46 Wildings dienst in de studio AVRO B 00 Nleuwscn sportberichten B 16 Concert door de Haarlemsche Orkest Vereenlging 9U0 fn J Vervolg concert i Concert door Alfredo CampoU en m Orkest liuo Concert door Kovacs i ajos en zijn orkest Hulzen NtoRV 830 Morgenwijding n heer J N Voorhoeve KRO O Oramofoon 10 00 Uitzending van de oogmh uit de St Oerardus Majella rk te Amsterdam 1146 De as sociale studiedagen te Seppc door A B Mlchiel nm Concert door de Winschoter orkestvereenlglng 1 46 Oramofoon 100 schrijvers 1 a Vervolg con w im Godsdienstonderricht voor Meren 130 concert door het KRO rkest 315 Oramofoon 3 45 Vervolg con w 2 h n rtJe NCRV 6 00 w T muziek 660 erkdienst uit de l Kerk Westerkerfc eiland Ro Voorganger Ds W fe M Hoek majcRo 745 Oramofoon 50 Nleurf SBBl heid m de Kerkelijke Kunst i p P man 815 concert door de KO Boys 9 0i VazDias 905 Solisten loncert door het KHO Orkest 960 lii K H oor Leon van der Hulst I PRACHTIG BUITENWONEN TE HUUR of TE KOOP een oo goed als nieuw HEERENHUIS met oor en achteituin mooi teiia enz gelegen mooiste punt del ajii urn gixwt v lai watei en nieuwe veikeeisweg Te bevi igen 1 1 P VAN DFR LINDE Makela ii Kleiweg 42 Gouda M Te huur HEERENHUIS KRUGERLAAN 56 bev beneden kamel en suite seiie keuken en tuin boven 8 kameis en badkamei zoldeiveidieping 2 kamere Te bevi algen DOELESTRAAT 26 I Tandarts Bicknese Ciabethstraat 4 mm TOT s mm Vooi spoedgev ü en nemen de col lega s waai Wij leveren U Colbertcostuum met 2 pantalons J 6 A TijstermaD Tandarts mm m is iim NAAR MAAT voor ƒ 36 50 en ƒ 39 De nieuwste dessins Zie etalage ot raagt stalen T C REPARON Keizerstraat 38 Kleermaker Spoedgevallen woixien waai genomen door de Tandartsen L E BICKNESE J A M DE DECKER J H HADDERUS OOSTINGH 70 O00 gulden REIK UW GELUK DE HAND TOE O LAFEBER STAATS püBMi fl GARANTIE 70 000l O LMFEBEll I gulden I O LAFEBER ENORME iJ KANSEN i M i STOO FSTBBG lO 1 Eik BRPROBPT UW aSLUK I Lot aen M HBi iMiBHHH HMMBIMi pri V I te Zr I rEEÜIIiOII Gedipt Zieken en ZenuwveipI BiteJ BIEDT ZICH AAN vooi alle vooi kortien vei pleigrogen Zeer bil yke conditio I AdJ es WIJDSTRAAT 15 Gouda I I Kunt gi winnen ganlsatorisch verband tusschen de twee organisaties bestaan was gebleven Uit verband is thans opgeheven BINNENl AND Veideeling lasten w ikloosheid Wetsontwerp te verwachten De kusten zullen llJkniatU over het geheele volk verdeeld worden De Telegraaf verneemt ujt betrouwbare bron dat de regeering voornemens is binnenkort een wetsontwerp In te dienen met betrekking tot de kosten van den w erkloozensteun De regeering moet nl tot het inzicht zijn gekomen dat deze kosten bezwaarlijk alleen kunnen blijven drukken op de bevolMng in die gemeenten waai de werkloosheid voornamelijk bestaat De bedoeling van het wetsont weip zal 7ijn de kosten der werkloos heidslasten gelijkmatig over het geheeie Nederlanasche volk te veideelen Koninklijke onderscheidingen Naar eert later tijdstip dan gewoonlijk uitgesteld Naar wij uit betrouwbare bron verne men zullen In verband met den rouw in het Koninklijk Huis dit Jaar niet bij e l elegenheid van den verjaardag van H M de Koningin Koninklijke onderschel dingen worden verleend De gebruikelijke Al9 d xon op Uw huid heeft ingebrami geneest Gy Uw punlyke huid bij uitstek met PHUni Dooa 30 fiO Jube SO et rüIlUL Wijziging van de Kieswet Aanvulling van Provtnctale enOemeentewet oorkomen kleine partijenVrijgestelden uit lagere vertegenwoordigende lichamen jBu de Staten Generaal is ingediendeen wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de Kieswet de provincialewet en de gemeentewet waarvan de be doeling Is de bestrijding van het voorkomen van vele kleine partijen en de uitsluiting van het lidmaatschap der lagerevertegenwoordigende lichamen provinclale staten gemeenteraad van vrij gestelden In de toelichting v dt gezegd dat de minister de volgende on Brwerpen meer lp het bijzonder heeft overwogen a de bestrijding van het voorkomen van vele kleine partijen b het al of niet afschaffen van den opkomstpltcht c uitsluiting van het lidmaatschap der lagere vertegenwoordigende lichamen Provinciale Staten gemeenteraad van personen die te zeer aan de verleiding bloot staan om de belangen der groep waartoe aU behooren te stellen boven het algemeen belang legengaan va j kleine partijen Na het ondeugdelijk bevonden hebben van allerlei andere middelen heeft de mlnlsteï hier gedacht aan het eischen van een aantal stemmen voldoende om reeds bij eerste toedeelinB drie zetels te verwerven Zoodanig middel verdraagt zich met het systeem der evenredige ver tegenwoordlging Deze overweging de be vordering van de mogelijkheid tot vorming van een parlement dat uit levensvatbare deelen is samengesteld en waal In voor momenteele belangenpolltlek iiat aanstonds plaats is heeft den mlnlMer geleld tot het voorstellen van zulke nfgeling Daarnaast meent de minister dat nog plaats Is voor een poging om de verkiezingen reeds van den aanvang af in rustiger banen Ce lelden Daartoe is zijn keuze gevallen op het stelsel van de waarborgsom f 150 De stemplicht De mlnlsttr stelt zich ten deze op het standpunt dat alles wat naar stemdwang 1 zweemt ook onder het huldig kiesstelsel ongewenscht is Echter hebben alle po gingen In dit opzicht de Kieswet te wlj zlgen tot dusver schipbreuk geleden Er blijkt ten deze in de Kamer een contro vers te bestaan De minister meent dat met het oojg op de taak van het tegen woordlge Kabinet het thans niet de aan gewezen eelegenheid Is zijnerzijds met betrekking tot dit vraagstuk van prlncl pleelen aard voorstellen te doen Uitsluiting van vrljgestelèen van lagere vertegenwoordigende licha Het komt den minister In verband met gerechtvaardigde crltlek die op den bestaanden toestand wordt geoefend zeer wenschelljk voor dat ten aanzien van het vraagstuk deAzg vrijgestelden als leden van bestuurs ueges thans een re geling wordt getrotten Voor toepassing van die regeling op de belde Kamers der Staten Generaal zou wijziging van de Grondwet noodzakelijk zijn Daarom kan de vraag of zij voor die Kamers wen chelijk Is buiten beschouwing blijven Overwogen Is voorts de wenschelljk held van het lidmaatschap van de lagere vertegenwoordigende colleges mede uit te sluiten personen die ondSrsteuning ont vangen van Maatschappelijk Hulpbetoon Contlngrntecring van den invoer van touw De etaatscourint bevat een Koninklijk besluit waarbij de invoer van touw wordt gecontlngenteerö Deze contlngenteering omvat a garen Wan hennep ongetwljnd b koord touw en meer dan eendraads garen van zachte hennepvezel alsmede koord en touw van jute Voor belde groepen Is het contingent bepaald op 80 pet van het gewicht van den gamlddelden Invoer van 4 maanden in de jiren lö l l en 19 De bepalingen gelden van i Juü tot l Nov HET GESPREK VAN DEN DAG U KOOPT VOORDEELIQER BIJ f t PARFUMERIE HUIS M arkt 19 Gouda Ue SeereturiB van de Goudsche O S P veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf Niet in hooger beroep De secretaris van de Goudsche O SP P den E heeft zich voor den Ifotterdamsch r Politierechter te verantwoorden gehad w gens het verspreiden van opruiende pam fletten erdachtc was op 4 Juli j I te Gouda aan gehouden door de politie toen hy 6Ü00 pam fletten vervoerde waarm opgevnekt werd tot caadwerkelyke soltfÊÊbteit met de Amster üamsche arbeiders Politierechter üèd u die op uw fiAts ge bonden Verdachte Ja maar ik had er nog geei een van verspreid Politier j r Waren de pamfletten be stemd om huis aan huLs te worden verspreid Verdachte Jawel I olitierechter Kende u den inhoud van de pamfletten Verdachte Ik had ze zelf geschreven Politierechter Was het uw bedoeling om de Goudsfhe bevolking tegen het gezag op te zetten Verdachte Het was met de bedoeling om op te ruien De agent vafi politie C Zviankhuizen verklaarde d fr hy verdachte had aangehou den Het O M waargenomen door mr J C V ffleischke achtte het opruiende karakter van het pamflet bewezen De woorden daadwerkelyke solidariteit met de Amsterdamsche arbeiders laten geen twyfel bestaan Reke SlAühNlLÜWS GOUDA 28 Juh 1934 Vetbeteiing Raadsverslag In OHA Eaadsversla zijn gisteren een paar fouten ingeslopen welke verbeierm vereischen By de behandel ng van het voorst 1 be treffende het adres van den Goudschen Be stuurderabond inzake de werkverschaffing aan den Parallelweg heeft aan het slot me de heer Zanen doch de heer S a n d e r s een motie ingediend beoogend een gunstige be SLhikking te krijgen op het verzoek van d n OuudsLhen Bestuurders bond welke motie Voortö ib de motie beoogend vekelyk uitbt taling te verkrijgen van het verdiende bed ag niet ingediend door de heeren San dcrs en Polet dooh door laatstgenoemde namens de a r raadsfractie Aan het slot der discussie irver het voor stel tot het exploiteeren vati een Radio dis tributie inricht ng is vermeld dat wetjhou der Muylwyk heeft gezegd voorstander te zyn dat de vakmenschen worden betaald volgens collectief contract m r dat dan ook moet worden gepresteei d wat van hen mag worden verwacht Deze uitlating was niet van wethouder Muvlwyk doch van den lieer Middelweerd Wethouder Muylwyk heeft naar aan leiding van het voorstel van de S D A P tractie om m art 24 in te laaschen dat de bestaande collectieve contracten van toepas smg zouden zyn op het personeel opge merkt dat dit maar aan B en W moet v or den overgelattn die zoo noodig d e be I nmg houdende met de omstandigheid dat j ok ditmaal weer velen een aller genoegelyk te avond zal bezorgen Het voorprogramma bevat behalve het meuws ee i aardige teekenfilm en een dolle klucht Heljjedaar kaas van gegeten met de twee taxichauffeurs als eigenaars van een dehcatessenhandel Alles tezamen een programma vol vroolykheid Wy herinneren eraan dat er m dit theatei Woensdag matinee is Schouwburgbioscoop Willy Fnitsch en Trude Marlen m Er was eena een prins Er was eens een prins hy heette I eopold van Anhalt Dessau en deze prins had zyn hart verpand aan een lief blond meisje Anneliese Fochse geheeten wier vader Hpo theker iwas Natuurlyk waren ei voor den jongen vorstenzoon schier onoverkomelyk hindernissen welke hem beletten dit lieve meiske dat vergeleken by zyn vorstelyk bloed van te geringe afkomst was tot zyn vrouw te maken Dit schiep een toestond die tot allerlei onaangename verwikkeangcn aanleiding gaf waarby een intrigeeiende vorstin moeder met haar vermakelyke pre wanneer de Amsterdamsche relletjes naar net heele land zourfen zyn overgeslagen de i ellende niet te overzien zou zy n geweest eischte de officier van justitie twee maan öen gevangenisstraf ifiet aftrek van den tyd in preventieve hechtenis doorgebracht De verdediger van verdachte mr C G A Oskam zeide pessimistisch te staan te genover de beoordeeling van dergelyke ge schriften door de rechterlyke macht Pleiter vroeg daar verdachte geen enkel pamflet had verspreid vryspraak De Politierechter onmiddellyk vonnis V yztnde veroordeelde verdachte tot zes weken gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis Verdachte deed afstand van het recht om hooger beroep aan te teekenen Üoor de pohtie aangehoujien Door de politie zijn alhier tv eö minderja ge jongens aangehouden die met een vrachtauto mee waren gereden vanuit den Haag naar Gouda Deze jnngenh genaamd G V V en N V zyn door de politie by hun ouders teruggebracht paling wel zullen inlasschen Deze regels zyn by vergissing uitgeval len waardoor de zetfouten zyn ontstaan Geen kermis en twh keimïs Jn de begrooting sukkelt met een tekort De week die aanstaande is was in vroe gere jaren de kermisweek Die kermis i krachtens besluit van den Raad ter ziele Verschillende redenen zyn ervoor aange voerd om ze te doen veifd wynen Nu doet zich het curieuze geval voor dat op de Markt en elders m onze stad enkele beignets en poffertjes kramen zyn opge bouwd die in de komende dagen de bewo ners van stad en omgevmg op hun gebak zullen vergasten Onder deze is er de Paryr sche wafelkraam van Sanders die nu al 50 jaren de Goudsche ingezetenen van yn gebak laat smullen De gemeenteli ke overheid zorgt voor dat neus en tong m de komende dagenkunnen worden gestreeld Maar ons oogei oor krygen geen kans Want een speelgoedkraam en een vischtent een theater eneen draaimolen behooren naar het oordeeldes Raads tot een andere klasse van geneugten dan die welke komen via de plaatoea wafelbakkers En de gemeentekas die om geld pnngtblyft er ook koud van V De Raad kan Maandag weer heftig dis c ssieeren over het tekort dat er is op de hegrooting dat de meerderheid niet behoor lyk wjI dekken en dat Ged Staten nu voor de zooveelste maat eischen Giedachtenisrede van Ds J J Simon uitgesproken bij zyn 2 jarige ambtsvervulling Op aandrang van vele vrienden heeft Ds J J Simon predikant by de Evang Luth Gemeente alhier besloten de door hem op 17 Juni j 1 in de Evang Luth Kerk alh er uitgesproken rede ter gedachtenis aan yn 25 jarige ambtsvervulling in druk uit te geven De door de drukkery E J Nyxamp al liV keurig verzorgde uitgave ligt thans voor ons Een fraai gereproduceerde foto van Ds Simon door den heer 1 Nieuwen huis na afloop van den dienst m het kerk geboaw gemaakt siert het bi i kje Ze ner nnert aan den gedenkwaardigen dag waar np de gewaardeerde Luth predikant ich tot zyn gemeente richtte met d wooiden die hy zich tot tekst zyner iede hal ge kozen Een zaaier ging uit om te zaaien MatfcheuB 13 3 tot slot m welke woor den de levenstaak is weergegeven zooals Ds Simon die zioh heeft gesteld en welke hy getracht heeft tot uitvoering te brengen Deze uitgave zal zeker de velt vrienden van den predikant verblyden ReuniewBioacoop H K H de Vaschvrouw De titel van de hoofdfilm H K H de Waschvrouw zegt al by voorbaat dat deze film een amusante geschiedenis is En dit IS werkelyk ook het geval Dicht by een vorstelyk slot woont een waschvrouw die een sprekende gelyke nis vertoont met de daar heerschende vorstin van het land Als op een moment de revolutie in het land dreigt uit te bre ken komen een tweetal diplomaten op het idee om de echte vorstin eenlen tyd buitenslands te laten vertoeven to e rust is weergekeerd en de waschvrouw op haar Jaats te zetten Fen neef van de ware orstm heeft juist te voren kans gezien om de liefde van de dochter van de waschvrouw te winnen zonder dat hy zich natuurlyk bekend had gemaakt Als de waschvrouw op het hof verschynt volgen eenige ze r grap pige scenes alle wpntoeetanden heeft gauw doorzien en op ongezouten wy e ury gen de verschillende excel enties van hare cieuse aanhang en verder de kletspraatjes verkoopende Dessauers de voornaamste en lastigste factoren zyn Zelfs dreigt aan d ze idylle een droevig slot te koman maar op het laatste oogenblik komt niemand minder dan de keizer in hoogst eigen persoon tus scheaiibeide en dan gaat alles van een leien dakje Trouwens zoo erg aangrypend was het geval nu niet In dien goeden ouJen tyd gunden de menschen zich nog wel een den tyd om sentimenteel en peestig te zyn en in hun hart meeijden ze het allemaal zoo kivvaad met tenminste te oordeelen naar de luchtige wyze waarop m de film alten over de moeilykhedbn heenhuppelen Men zal zich herinneren dat deze film op historische gegevens beVust Willy Fntsch gaf een uitstekende vertolking van de jonge Dessauer terwyl de jeugd ge ster Trude Marlen een allerliefste Anneliese was De uitvaart van Z K H Prins Hendrik Op veler verzoek brengt de Schouwburg bioscoop deze week nogmaals de Profilti reportage van de plechtige uitvaart van K H den Pnns der Nederlanden Voor hen die zulks tot nu toe verzuimden een uit neigende gelegenheid om deze indrukwel kende film te gaan zien Een parodie van Charlie OhapI n op Carmen is mede m het voorprogramini opgenomen Geslaagd De heer A Vermy leerling van den heei C J van de Putte slaagfl dezer dagen voor het examen Fransche handelscorres pondentie Mercurius reraardebestellmg van het stoffelyk over schot vsn den heer P v I eeuwen Onder groote belangstelling vond giste renmiddag op de Alg Begraafplaats de teraardebestellii plaats vah het stoffelyk overschot van den heer P van Leeuwen in leven medebestuurder van den Oostpolder in Schielamï van de Golidsche Coop Groen tenvejijfig van de Cwp Zuid jHoll Eier vgrfiïig en van de Geref Gemeenb i Aan de geopende groeve werd gfli proken door den heer Asmus godsdienstleeraar te Moordrecht daarna sprak de heer P Ooms vervolgens de heeren Herfst en H Dykman resp voorziter van de Oostpol der en den Koopliedenbond Zy allen brach ten grooten dank aan den overledene voor het velp en goede werk dat hy tydena zyn welbesteed lewen heeft verricht Tot lot sprak de heer KMnermans namens de Geref Ware de kermis nog kernus dat tekort zou er niet meer zyn geweest Geslaagd voor akte I ransch M O Voor het op 17 dezer aan de Universiteit gehouden examen Fransche taal M O schooiacte slaagde onze stadgenoot de heer H E de Kok Examen boekhouden Voor het examen boekhouden van de Ver eeniging van IjCeraren in de Handelswetenschappen slaagde de heer B v d Boven kamp leerling van den heer L Sprik al hier Mulo Diploma A Woensdag slaagde voor het Mulo diplo ma A te den Haag A Broekiiuiaen leferling van de Julianaschool alhier Widerbaan Gouda De wielerwedstryden welke Donderdag avond door den regen moesten worden af gelast zullen niet worden gehouden op Maandag 30 Juli a s bm 8 uur doch znn geheel afgelast Ziet nu onze Etalage IJZERSTERK MANDENWERK HET TRAPPENHUIS Spieiingstcaat 107 109 Telef 2064 Het kampioenschap van Nederland Boksen op de Wielerbaan Gouda Ha IS aan de Directie van de Goudsche Wielerbaan g elukt behoudens toefitemmmg van B en W dé lang verwachte rSVanche vrdstryd om het kampioenschap van Ne ieriand beioepsboksen in Gouda te geven ndag 19 Augustus as op dp Wieler uda met Sanders als titelhou irr tn vin Vliet Ah uitda ger Tevens zul len er dien dag nog goede nevenpartyen vorden gegeven Post Telegraaf en Teltfoondienst Wi ingang van 28 Juh is by den dienst l r P T 1 de heer D Schmidt overg iatf t van Gouda n lai Schoonhoven Arbeidslteurs Op Donderdag 26 Juli waren aan de Aj beidsbeurft ingeschreven 99 aardewerke 7 lettei zt tters 474 bouwvakken 84 hout JLwerking 17 ledenbewerking 19 kleedmg bewerking 163 metaalnyverheid 6 papier doorluchtigheid er van langh Voor de verbranche 41 textiehndustrie 91 suikerwer i efde neef ziet de toekomst er f rhter met kers 79 g garen industrie 30 landbouw 306 pakhuifiknechts chippersknechts koetsiers en chauffeurs 35 kantoorpersoneel 9 huiselyke diensten 140 fabrieksarbeiders 89 transportarbeiders Totaal 1709 gezellig uit want de vorstm alias wasch vrouw en goeder van zyn meisje verzet zich tegen een dergelyke verbintenis Ge lukkig voor de verloofden breekt de revolutie uit Qe prins verheet zi n titel en Tl SPECIALE ETALAGE artisWek KINDERFOTO FOTO TUKKER Gemeente woord n van iank v ur al dat gene wat deze liepbetreurde doode vooi velen is geweest Men zal hem noode ms sen Zyn nagedachten s zy geëerd i De droeve plechtigheid was hiermede ten mde Goudsche Padvinders naar d Len groep voortrekkers van dt af d Gouda van de N P zyn gisterenmidd ig 4 Ö uur per fiets naar de Ardennen getrokken alwaar zy onder leiding van hun ou bias Byloo eenige dagen in een tentenkamp 7ut len vertoeven Mercurius exameiu Voor het in Juni j 1 te Rotterdam gehou den Mercurius examen in Duitsthe handel correspondentie is geslaagd k heer G van t Wout te Waddmxveen le mg van dtn heer Cli Lafeber alhier Voor het Mercurius examen Engelsch laai en Handelscorrespondentie slaagde t Rotterdam de heer M J van Ixiun ev ri eens leerl ng van den heer Chr 1 afeb r Waarschuwingen ♦ De commissaris van m t en gtmt ente politie te Kerkrade geeft in overweging dl vorens m relatie te treden mtt het In t tuut voor Onderlinge Hulp en Steun gi vfcstigd te s Gravenhage Maliestraat no 14 of zyn vertegenwoordigers Willem Ju seph Offermans geboren te Kerkrade 5 April 1893 wonende te s Gravenhage Ma 1 estraat no 14 en Nicolaas Janssen gebo ren te Kerkrade 4 Juni 1898 wonende ai daar Pncksteenweg no 23 mlichtingen by hem in te winnen De Burgemeester van Zuilen geeft aan hen die vo nemens zyn om m eenig op cht in relatie te treden met de fiima ii der Kuy en Polman gevestigd Linnaeusstraat 2abi8 te Zuilen briefhoofden van de firma vermelden de woonplaats Utiecht in overweging van te voren inlichtingeTi by hem in te winnen Van der Kuy en I olman auverteeren in vele dagbladen voor het ver strekken va i credieten en hypotheken De Commissaris van politi te Hilversumv aarschuwt een ieder in het byzonder dtbankinstellingen hier te lande tegen depraktyken van een S a 40 jarigen Duitscher die aldaar hy vfetschillende liankinstellingen poogde de aandacht van dokassiers dier instellingen af te leiden bijhet wisselen van geld Hy spreekt gebrokenHollandsch 1 Signalement lang ongeveer 180 meter flink postuur glad gebruind gelaat ge kleed met grys colbertcostuum en draagt een slappen donkeren hoed De Hoofdcommissaris van politie te Am sterdam ontraadt het m relatie treden met De Nationale Beige gevestigd H de Koster laan 15 te Zellick België Deze onderne njing zendt den oplossers van een door hbai m Nederlandsche dagbladen geplaatst prysraadsel circulaires waarm toezending van een vergroot portret en 2 loten van de lotery der Algemeene Were ld tentoonstel iing te Brussel in 1 36 worden beloofd als het te vergrooten portret en 2 postzegels van 6 cents worden overgemaakt 7y die dit doen ontvingen daarna noch vergrooting noch loten doch de eene circulaire na de andere waann aangespoord werd om geld te zenden voor een Igst waarin de ver grooting zou kunnen worden gevat Burgerlyhe Stand GEBOREN 24 Jul Joseph Anthmius z V T A Hmke en M A Vergeer Markt 70 ONDERTROUWD 26 Tuh f Buitel lar en H Doggenaar K van i en Heuvel en J Reinders E A yzenbriek en f G J de WmI J Schultz en M C van en Heuvel OVFRIEDEN Geen Geneeskundige dienst op Zondag Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagav d 12 uur vervoeg men zich by afwezigheid van den huisarts bij de doktoren J fc Rups Lange Tiendeweg 54 C m Burgem Martenssmgel 69 Aoothekera De apotheek van Mevr de Wed A H Teepe Gouwe 1S6 ts tot en met 3 Aug be nevens den daarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts ech ter alleen voor recepten t IT DEN OMTREft HAASTRECHT Gemeenteraad De gemeenteraad is byeengeroepen tegen Dinsdag 31 Juli as voormiddags 10 uur ter behandeling vah het volgende 1 reke nmg 1933 en begroeting 1985 van het Armbestuur van Roosendaal 2 rekening 1933 van het Burgerlyk Armbestuur 3 jaarre kemng 1938 vaij het electnciteitsbedryf 4 jaarrekening 1983 van het waterleidingbedrijf 5 voorloopige vaststelling gemeentereltening 1988 6 vaststelling pensioenB grondslag 7 voorstel tot nadere regeling LEMY Eau de Cologne I mm VhH MAflREM der salarissen van het gemeentepersoneel 8 begrootingswyziging 1934 De West VliBterdiik By de ingezetenen van Vlist circuleert thans een adres aan de Ged Staten waann gewezen wordt op den zeer slechten toe stand van den West Vlisterdyk welke de eenige verbinding vormt tusschen Schoon hoven en Haastrecht en die zoowel by droog als nat weer door het losse grmd en stof voor alle verkeersmiddelen vrywel Ie vensgevaarlyk kan worden genoemd I n het adres wort verzocht dezen weg evenals andere wegen in de Krimpenerwaard afdoende te doen verbeteren LUCHTVAART TOONEKL De nieuwe Revue Dat zou je wdl willen Lou Bandy en Kijn troep ut Scala Theater Den Haag Lou Band en zyn troep h bben hur intrek grenomen in het Haagache Scala Theater waar zy Woensdag de premitre hebben gegeven van hun nieuwe revue Dat zou je wel willen De F 36 ondel controle van den Rijksstudledlen Proefnemingen hebben verwachtingen overtroffen Naar wij vernemen Is de F 36 tiet groote vlermotorlge vliegtuig Bat de Jif L M bU de Fokkerfabrlek heeft besteld sinds ongeveer een week onder de con trole van den HUksstudledlenst voor de Luchtvaart Waarschijnlijk zal dr Ir H J v d Maas Ingenieur vlieger bij genoemden dienst de volgflpde week lnkele vluchten o a voor wetenschappelijke proeven met de F 56 ondernemen Eenige kleine veranderingen zijn Inmiddels reeds aangebracht Verwacht mag worden dat de P 36 binnen zeer afzlQpbaren tijd in het bezit van de KLM zal overgaan De proefnemingen door de Fokkerfabrlek zelf genomen zijn uitstekend geslaagd De titel van deze revue doet het Dat b een goede voAdst De trekt Dat ia van te meer waarde nu de revue en de wyze waarop ze wordt uitgevoerd voor het pu bliek een groote attractie blykt te zyn De i stampvolle zaal die deze premiere bywoon 1 de gaf herhaaldelyk blyk van meeleven I met wat daar achter het voetlicht te iian en te hooren werd gegeven De eerste opvoering is een groot succet geworden Len succes dat verdiend is al lereerst om Lou Bandy die ondanks ae vermoeienis van uren actie acntereen die hy met al zyn medewerkers sters vóór de première achter den rug had zoo fit was als een hocntje en geen moment onge bruikt het om zoo en passant tusschen de scènes in byzonder geestige kwinkslagen tt lanceeren die de zaal deed daveren En dan zyn refrein waann l y ieder op t hart drukt zich met te ergeren Dat l8 ook on gezond De tekst dezer revue die door Jacque van lol IS geschreven bevat tal vMi aar ciige gedeelten waarin de note gaie zich paart aan satyre op actueele gebeurtenis sen lal van aardige scenes komen er in voor die byzonder amusant zyn we den ken aan den dubbelzienden echtgenoot dii handiger Ueek dan zyn gade aan de inys tifi atie van het te koop aangeboden honaje en de dochter des huizes aan den hotelgast wiens voorletters op de deur tot de gekste situatie aanleiding geven en zoo zyn er nog tal van andere die lachsalvo 9 deden op gaan in de zaal Dat is ook met te verwon deren want de wyze waarop Lou Bandj 7iin grappen zegt schept met het publiek een contact dat telkens weer wordt ver nieuwd en tot uitbundig applaus wordt Hoewel een besnoeiing op meer dan een scene wel wenschelyk is mag gezegd wor I den dat de revue goed is De aankleeding I a sdutterend de monteenng is zeer vep I zbr de decors zyn byzonder fraai en in goede harmonie met de geheele entourage der scènes De uitbeelding der vier jaar tyden is vooral Toortreffelyk Naast Bandy neemt Wiesje Bouwmeestereen voorname plaats in dit gezelschap inIn talryke tafereelen komt zy naar vorenen het publiek weet haar te waardeerenZyn de talryke dansgirls een sensatie deZuid Afrikaansche danser Johnnje Risioe s een phenomeen op dit gebied Deze jongeman die bovemlien over grooten humorbeschikt moet beslist losse armen en beo nen hetiben De blues die h danst zynnog nooit zoo vertoond E en charmante en gracieuse danseres is Clairette Hamm Haar solo dans van het vogeltje was 7eeibyzonder Met de zangeres Beppie Rameauen de zangers du Bela en Natarro beschikt jdeze troep over zoodanige krachten datdaarvan het beste te verwachten is Fnwanneer dan de muzikale leiding in handen 18 van een aoo enthous asten leider als de kapelmeester Julius Suzan dan moet een revue tot een succes worden f By de première kwam een bloemenregen kransen en bouquetten werden in menlg o aangedraflJffi Het was een feest voor d artiaten Sie met elkander van deze revue een uitnemende succesvolle opvoering heb ben gebracht INGEZONDEN Buiten verantwooFdelgkheid der Redactie Goudsch Vacantle Kinderf eest Kampeerderij opgelet Om vergissingen te voorko nen maken wo de kinderen er op attent dat ze om h a 11 zeven op het Kazerneterre n moeten yn Het vertrek is wat vroeger gesteld om Ie voorkomen dat in Leiden voor een spoor Ijrug uren gewacht moet worden Tandarts Tijdens het verblyf in Katwyk vormen we een voetbalelftal dat tegen Kah yk sche jongeren kan uitkomen A te dus zyn schoenen en shirt mee wil nemen kan dat doen Werpringen handballen voetballen en spr ngtouwen kunnen we ook gebruiken Wie van de Goudsche ingezetenen kan ons daaraan helpen De Hoofdleider D DULLEMOND Göijanverwelledyk 5j PREDIKBEURTEN Zondag 29Suh GOUDA Eemonstr Kerk 10 u vm Ds J Th Makkink Luth Pred te leiden St Janskerk 10 u vm Ds Dippel Fm Pred t Wasaenaar Luthersche Kerk 10 u v m Ds J J Simon Gexfit Kflrit Turfmarkt 10 u vm en 6H