Goudsche Courant, maandag 6 augustus 1934

Beurs van Amsterdam WISSEI KOERSEN 3 Aug 6 Aug Officieel Londen 7 443 7 44 Berlijn 57 25 Parijs 9 74 9 76 Brussel 34 68 34 71 Zwitserland 4ö 22i 48 26 Kopenhagen 33 30 3J 25 Stockholm 38 40 38 40 Oslo 37 421 37 40 New York 1 47i 1 47ft Nlet otficleel Praag 6 14 6 14 Madrid 20 20 20 Milaan 12 68 12 68 Beursoverzicht ExcelslS 4 4 0 0 8 14 2 Olympia Velocltas T O O S 4 6 6 2 2 0 1 0 1 1 4 5 4 1 7 7 IS 16 3ft pen 37 ïi 30 per K G 18 14 p stuk lammeren 59 35 30 p K O U iü 7 p st Vette koeien en ossen aanvoer minder handel traag prijzen lager dan vorige week 42 cent Vette kal eren aanvoer minder handel stug priizen onveranderd I 5 cent Schapen en lammeren aanvoer rulmer handel vlug prijzen stationair Varkens aanvoer rulmer handel willig prijzen onverihlnderd Enkele partijen vpor export verkocht Kaasmarkt Groot AmmerB 4 Aug Aangevoerd ï partijen 690 stuks 4öio K Q Prijs zware f 2 m r m Ie srt t Ui 2U m r m 2e srt ƒ 16 17 Handel matig Kaasmarkt Oudewater fi Aug Aangevoerd b partijen 555 tuks 12825 K G Prijzen Goudsche kaat e srt m r m 18 20 m r m 2e srt 16 17 zware ƒ 23 50 Handel matig if n 0 NiKif v Programma voor heden Hilversum V A R A 6 30 Muzikaal babbeltje door Piet Tiggers 7 15 Gramofoon 7 40 Causerie door den heer Portielj H 03 Weensch Guitaar Kamermui iek Jrrio 0 1 V prof dr L Bracharz 9 Vaz Dias 9 15 en 10 Vara Orkest o l ï Hugo de Groot 45 De Luelfer hoorspel op te 1 voeren door Vara Toojieel o l v Willem van I Capellen 10 45 GramOfoon Huizen N C R V e 7 15 Gramofoon 7 30 Declamatie door B van Gelder 8 Gramofoon 99 Boekbe spreking 9 30 en 10 0 Het Waleson kwart t 10 Vaz Diaa 10 10 en 11 Gramofoon LAATSTE BERICHTEN DHAADLOOZE DIENST De moord op Dollfuss geïdealiBecrd Waarschuwing aan een predikant De vrouw van den leider bij den naziopstand Holzweber die op 31 Juli ter dood we gebracht zal voor den rechter worden gebracht aangeklaagd van hoogverraad omdat zy een Duitsche vlag drapeerde op het graf van haar man Voïgens het D N B geschiedde het vuU gende Zaterdag werd het stoffelijk overschot van Holzweber gecremeerd Het crematoRum was omsingeld dour sterke politieafdeelingen met machinegeweren Slechts de naaste familie werd in het crematorium toegelaten De vrouw van Holzwel r wilde op de kist een gitaarlint leggen dat nog afkomstig was uit den tyd vóór den nationallstischen strijd De politie liet dit niet toe De evangelische predikant kreeg een waarschuwing toen hii in de lijkrede zeide dat Holzweber gestorven was voor zyn Du sche ideaal De overiydensberichten waren door de autoriteiten gecensureerd Zy mochten allten vermelden dat Holzweber plotseling overleden was Mevrouw Dotlfuas terug naar Oostenrijk De weduwe van wylen bondskanselier Dolifusa zal op 15 Augustus met haar kinderen Riccione verlaten om naar Oostenrijk terug te keeren waar zy vermu delijk haar intrek zal nemen bij haar oudei Vier kano vaarders verdronken De vaartuigjes in ruwe e omgeslagen Zondagmorgen om half elf zijn In de z g Kwade Hoek in het Goereesche Gatnabij Middelharnis twee kano s elk bemand met twee personen tengevolge vande ruwe zee gekapseisd Belde bootjes zijngezonkan en de vier Inzittenden zijnJammerlijk verdronken DeVtken waren Zondagavond laaj nog niet gevonden Ook de vaartuigen neeft men niet aangetroffen De kanovaarders waren afkomstig uit Schiedam Dit Is t eenige wat tot heden bekend Is geword n door het feit dat zij den nacht van Zaterdag op Zondag op het strand te Ouddorp iiebben gekampeerd en men aldus van hun plannen kennis had gekregen Het ongeluk zou zijn bemerkt door een veehouder die zijn koelen aan het melken was Andere ooggetuigen Zouden er niet zijn geweest man vai Olympia te verschalken en met e n lagen schu ver in den hoek de belde partijen op gelijken voet te biengen il 1 Olympia zet nu eenige tactische aanvallen op waarbij Krom zich onder scheidt Enkele van deze aanvallen worden onderbroken door buitenspel Bij een sneuen uitval van Het Noorden schiet Weers hard In Henrlcjijez stopt laat echter den bal weer vallen dat wordt hem noodlottig want de llnksbinnen verschalt zijn club de leiding 2 Het is even later weer deze die na alleen doorgebroken te zijn den voorsprong vergroot tot i Een minuut voor de rust maakt Hoogemeyer een prachtige tegengoal In den linker benedenhoek Er wordt niet meer afgetrapt dus gaat de rust met een stand van 3 2 voor Het Noorden in Na de rust oefent Het Noorden een sterke druk op het Olympla doel uit Het kan dan ook niet anders of hier moeten goals van komen Een kopbal van Kruysbergen brengt de stand op 4 2 Olympia geraakt langzamerhand uitgespeeld Het verwisselen van plaats tusschen Krom en Mallon brengt ook niet het gewenschte succes en als Nieuwenhuyzen na eenlg lieen en weer getrap het vijfde doelpunt in het net knalt Is het pleit beslecht 5 1 Beide elftallen gelooven het nu wel en het einde komt dan met ongewijzlgden stand ZWEMMEN Uemonstratles en waterpolowedstrijden De in verband met het overlijden van Z K H Prins Hendrik uitgestelde demonstraties en waterpolQwedstrijden der Alphensche Zwemclub hebben thans J l Zaterdagmiddag plaats gevonden Hieraan namen deel de Rotterdamsche Dameszwemclub een ploeg dames van de Utrechtsche Zwemclub de Zwemclub Haarlem Goudsche Zwemclub Haagsche Zwem en Poloclub en de Alphensche Zwemclub A Z C Begonnen werd met een poiowedstrljd tusschen Haarlem en H Z en P C welke door laatstgenoemde met 2 i werd gewonnen Vervolgens hielden de dames der RD Z een demonstratie in wemsl Hpn en schoonspnngen welke veel bijval oogste G Z C bond hierna den strijd aan met A Z C om zich door een 3 1 overwinning lu de volgende ronde te plaatsen Als afwisseling speelden de R D Z en U Z Cdames een polowedstrijd welke la atstgenoemden met 2 0 wonnen De eindstrijden leverden het volgende resultaat Verliezersrondé A Z C Haarlem 6 winnaarsronde H Z en P C G Z C 5 0 De Hagenaars kwamen voor ditmaal in het bezit van een fraalen wlsselbeker G Z C ontving als 2e prijs een fraalen zilveren lauwerkrans Zwemfeest in Utrecht Aan een gisteren gehouden zwemfeest in de Markthaven te Utrecht heeft ook onze stadgenoot de heer W den Boer de Jgenomen aan de 1500 Meter De eerstaankomende heeren waren Voorwinde R Z C 24 min 35 sec 2 Wegenaar A Z 70 24 min 38 8 sec 3 Zeegers A Z 70 25 min 02 4 sec 4 J v d Brink Dolfijn 25 min 03 sec 55 Kemper Z C G 25 min 24 8 sec i J van der Sluys U Z C 25 min 33 sec 7 W den Boer G Z C 2 6 min 21 2 sec BJlllT GUP IEIS7 ALLE INLICHTINGEN VOOR REIS EN VERBIJF VOLLEDIGE PROGRAMMA S VOOR I RlVé EN GEZELSC HAPSREIZEN BILJETTEN VOOR TREIN TOOM St HIP AUTO OF VLIEGMACHINE WORDEN VERSTREKT DOOR ONZE AFDEELING REISBEMIDDELING GOUDA TELEF 2745 gelukte hen niet inplaats iafirvan viel de bakfiets met zijn kosteliJken mhouii over den grund met alle gevolgen var Hen Het twtctal zette het op cph loopen en was spo dig uit het oog verdwenen Voor S beteekende het een leelyk schjidepostje Examen Fransch M O De heer A Doosjen onderwijzer aan de Centrale Kupachool alhier slaagde te Utrecht voor de acte Franscli M O De heer Doosjen ontvjng zijn oplLÜding van den heer C J v d Putte Wedvlucht postduiven De postduiven vereenlging De VriendBchap hield Zaterdag een wedvlucht uitCiney afstand 193 K M De uit Hlag was L Kulik 1 22 M Dykman 2 Ph Kuilenburg 3 26 W C Bor 4 17 E Roelofs o 19 24 G B reintse 7 18 25 B ZappO lVi3 257 N N f 14 27 M Middelkoop rtO B A V d Valk 11 15 A Eist 21 T Welzenis 23 Los 11 30 uur Aankomst eerste duif 3 16 Q9 laatate 3 56 24 UI UEA üAlTliKK HAASTRECHT Te ver uitgeweken De lfoopman S öit Rotterdam reld met vry gToote snelheid over den Haastrechtschen dyk in Boven Haastrecht totiii hij nabij de Klomp een andere auto moest passeeren kwam S met zijn wagen te ver in de kant en reed naar beneden waar een paal van het boivengrondsch electrisch net zyn vaart stuitte De paal knapte af doch de auto bleek slechts weinig beschadigd wknt de bestuurder kon zijn reis nadat behulpzame handen den wagen op den weg gebracht hadden vervolgen Een vondeling Op den West Vliserdyk werd j l Donderdag eenzaam en verlaten aangetroffen een jong varkentje voorz en van een llogeeringsoormerk Verdere kenteekenen van herkomst ontbraken zoodat een landbouwer zich Hefderyk over het diertje ontfermde en thana verzorgt terwijl de onbekende eigenaar zich bij de politie kan melden SPORT ËN WEDSTRIJDEN VÜETi L G V Juniorescom petitie Voor de juniorescompetitie van den Goudschen Voetbalbond werden Zaterdag gespeel afdeellng A Bodegraven Ü O N A C 7 1 Gouda D Gouda C 0 12 Nleuwerkerk A Schoonhoven B 1 2 afdeeling B groep 1 Boskoopsche Boys A G S V B 1 4 Bodegraven A O N A A 5 2 Gouda A Haastrecht A 2 0 Lekkerkeak A lAmmerstol A 11 0 groep 3 Gouda B Olympia A 5 0 O N A B Bosk Boys B 1 0 G S V speelde gisteren vtiendachappeiijk tegen V I O S De Gouwenaars wonnen met 4 3 Vriendschappelijk Voor de serie wedstrijden van Voorwaarts te Utrecht speelde een Olympia comb gisteren tegen t Gooi De uitslag was 3 0 voor t Gooi Serie wedstrijden De uitslagen van de gisteren geapeplde sefiewedstrijden van Gouda luiden ala V lgt Olympia 3 De Musschen 2 2 i Goiid i 4 U S C 2 0 4 The Rising Hope 2 H D V 2 2 0 Gouda 3 Haa3trecht 1 2 2 Haa strecht wint met strafschoppen A s Zondag worden gespeeld De Musschen 2 Haastrecht U S C 2 The Rising Hope 2 verliezersrondé eindstryd lie stiijd om den Gevleugelden Bal Olympia bU de finale gekloptTen zeerste begunstigd door het mooie weer Ueeit de laatste dag van het tournoöl om den gevleugelden bal op het terrein van R F C The Rising Hope een vlot beloop gehad Voor de demi finale ontmoette Olympia Neptunus welke minder aantrekktlijke kamp met een gelijk spel 1 i eindigde De beide keepers verrichtten goed werk ïn de eerste helft nam Neptunus met een schot van Zonruiier de leiding O i In de tweede heiit maakte Kooymans hands In het strafschopgebied die ko te hem een penalty welke door Van Tilburg benut wordt l 1 Het einde komt met ongewijzlgden stand dus moeten de strafschoppen beslissen TWeemaal stoppen beide keepers een schot doch bij de derde maal toont Henriquez zich superieur zoodat Olympia en Hel Noorden In de finale zal ontmoeten Vari een heel wat beter gehalte was de wedstrijd voor de finale t Noorden Olympia De Gouwenaars hebben tegen de goed getrainde spelers van t Noorden geen overwinning kunnen behalen De nederlaag was verdiend In het begin van den strijd verricht Henriquez prachtig werk en voorkomt tot vier maal toe doorboring van zijn doel Krom bl de ülympianen Is zeer op dreef en breekt op een gegeven moment door schiet twee maal achter elkaar In en doelpunt tenslotte onhoudbaar in den hoek O i Maar geen twee minuten nadien weet ï euwenhuysen in moeilijke positie den doel WIELRENNEN Om het clubkampioenschap van Excelsior De Zondag op de wielerbaan verreden wedstrijden om het clubkampioenschap van de G R C Excelsior hadden een spannend verloop De sprint leverde Iraaie strijd alsook de lOO ronden eigen kracht der A klasse welke In den zeer goeden tijd van 24 min 59 sec werd afgelegd De uitslagen zijn als volgt A kiasse sprint i P Blesheuvel kampioen 2 V d Meer i Riethoven Jr A klasse i K ronden eigen kracht 1 P V d Meer kampioen 2 Biesheuvel A Peek B klasse sprint baanfietsen i G Hofwegen kampioen 2 Verwaal 3 Slingerland B klasse sprint wegfietsen 1 J E de Jong kampioen 2 Heemskerk 3 C v d Hoorn B klasse 3 rqnden eigen kracht baantietsen 1 E Verwaal kampioen 2 L Dlkhooff 3 Slingerland B klasse 60 ronden eigen kracht wegfietsen 1 t E de Jong kampioen 2 v d Hoorn 3 Heemskerk Junioren sprint baanfietsen l P Achterberg kampioen 2 v Zutphen 3 v Agten Sprint wegfietsen 1 J Hofstede kampioen 2 Reinders 3 Sjoukens 50 ronden eige nkracht baanfietsen 1 V Agten kampioen 2 v ZuCphen 3 Achterberg 30 ronden eigen kracht wegfietsen l J Hofstede kampioen 2 J Reinders 5 A V d Hoorn HANDBAL Dinsdag zal Excelsior naar Waddlnxveen trekken om daar T O O S te ontmoeten Slagen de GouwEnaars er In te winnen waaraan wij niet twijfelen dan l3 Excelsior kampioen van deze rste Krlngcomëe title De stjind is thans De zwakke houding van Wallstreet had gedurende de ochtenduren een algemeene koersreactie tot gevolg maar tijdens den offlcieelen beurstijd trad een nagenoeg volledig iierstel in Philips ontmoetten eenige vraag zoodat de koers een kleinigheid boven liet vorig slotpeil aantrok Unilevers liepen iets terug evenals Ford Aku s konden zich handhaven Rubbers nauwelijks prijshoudend bij uiterst beperkte omzetten Amsterdam lubbers schommelden omstreeks de parikoers Tabakken verdeeld Oude Dell s leden een klein verlies doch de overige soorten konden zich iets verbeteren Suikerwaarden ongeanimeerd Kon Olie daalden ruim i pet Petroleumwaarden konden aantrekken Kon oUe liepen iets op Amerik fondsen flauw Duitsche obli gaties konden zich goed handhaven Ned beleggingswaarden hadden een beperkte mirkt ma PT israren nriishoudend M VHKTBERIGHTÜN Veemarkt Rotterdam 6 Aug Aanvoer in totaal a 17 stuks l vette runderen 294 vette kalveren 3 nuchtere varkens 785 varkens 514 schapen oE lammeren Prijzen Vette koelen 68 60 52 5i 35 42 vette ossen 52 54 44 4B 1o 42 vette kalveren 60 75 sa as 40 j 6 varkens lev gewicht 30 32 26 28 22 24 cha I dersecretaris van de fascistische partij was het gevolg van een oude veete met een der hooge partijleiders dateerende uit de dagen der straatgevechten toen de faaicaten nog niet aan de macht waren ill het hoofdkwartier van de fascistische party te Rome raoet onlangs een heftige twi ft tusschen beide mannt n hebben p lals gehad Arpmati trok zich toen terug naar Bologna waar hü gearresteerd werd wegens verzet tegen de bepalingen van de fascistische partij Sedert zyn arrestatie heeft men niets meer van Arpinati vernomeiw Volgens geruchten IS hij naar de Liparisehe eilanden verbannen Arpinati waa zeer machtig in Bdlogna en zijn aanhangers hebben op duidelyke wijze hun misnoegen over zün arrestatie getoond Des nachts werden geheime b eenkomsten gehouden Starace de secretaris der fascistische partü heeft thans met krachtige hand ingegrepen en twintig man uit de partij gezet BULGARIJE Aanstaande bezoek van Koning AlexaJider Sofia moet er netjes oitzien Op last van den gemeenteraad te Sofia moeten alle gebouwen in de hoofdstraten van Sofia tusschen het station en h t koninklijk paleis voor het aanstaande bezoek van koning Alexander van Joego Slavië die het bezoek zal beantwoorden dat koning Boris hem in December j l heeft gebracht licht geel geschilderd worden Het is mogelijk dat koning Carol van Roeme nië tezelfdertijd een bezoek aan Sofia brengt De gemeenteraad heeft voorts gelaat dat gedurende het vorstelijk bezoek iedereen de straat voor zijn huis eiken morgen moet schoonmaken Er mag ook geen waschgoed uit de ramen en buiten de huizen te drogen worden gehangen als dit van de straat af te alen is Alle balkons moeten met potten bloemen versierd worden Ieder huis en iedere winkel moeten een nieuwe vlag uitsteken van een opgegeven grootte Inwoners die zich niet aan deze bepalingen houden zullen worden beboet JAPAN Een auto voor 620 Mark De Jidosha Seizo Automobielfabriek te Tokio heeft naar de La Semaine Coloniale mededeelt een moderne 4 cylinder personenauto tegen een prys van 020 mark op de markt gebracht De afzet van dezen wagen in Japan China Mantsjoekwo Nederiandsch Indiè en de Maleir ch ï Staten is zoo groot dat de fabriek genoodzaakt is bestellingen op haar wagen tot einde van dii jaar op te schorten De directie ia voornemens in het volgende jaar een grootere afzetorganisaties op de Indische Zuid en Oost Afrikaonsche marktan in te stellen VEREENIODE STATEN Lindbergh breekt tien wereldrecords Met de Brazilian Clipper Kolonel Lindbergh heeft volgens de Telegr mét het nieuwe reusachtige watervliegtuig van de Sikorskyfabrieken de Brazilian Clipper genaamd tien wereldrecords gebroken Vliegende in een vijfhoekig traject heeft hij met deze machine 1242 mijl in 7 u 5 min afgelegd hetgeen een gemiddelde van 157 myl per uur beteekent De tyden werden gecontroleerd door officieele tijdwaarnemers Er werd met vlaggen gezwaaid en autohoorns getoeterd toen bleek dat de vlucht zoo ii groot succes was geworden en het groote watervliegtuig met een snelheid van 90 K M de rivier op taxiede naar de Sikorsk fabrieken te Bridgeport Kolonel Lindbergh feliciteerde Ivor Sikorsky den ontwerper van het vliegtuig Deze vlucht zoo zeide hij en de opening van den nieuwen 18 uurs passagiersdienst tusschen New York en Calif ornië zijn de grootste vorderingen die de aviatiek in den laatsten tyd heeft gemaakt Het heeft niet veel gescheeld of Undbergh was er de oorzaak van geweest dat de vlucht zou worden uitgesteld Lindbergh was n l opgehouden door den mist en om tUd te winnen reed hy met zyn auto s nachts door Hy arriveerde dan ook juist op tijd de autoriteiten overwogen reeds de vlucht uit te stellen om de proefneming te doen slagen 1hnneni and Gemeenteloonen op Rijkspeil Aanschrijven der Regeerfng aan de gemee n te besturen Naar wij vernemen heeft de Regeering thans aan verschillende gemeentebesturen den wensch te kennen gegeven dat de loonen en salarissen van het gemeentepersoneel zullen worden gebracht op rijksbasls en dat hiermee relcenlng zal worden gehouden bij het opmaken der begroeting voor 19 5 Aan sommige gemeentebesturen Is zelfs gevraagd te bevorderen dat de verlaging nog dit jaar zal ingaan Ir Wellenstein overleden Directeur van Economische Zaken in Ned lndié Gisteravond ik tn het ziekenhuis Bronovo in den Haag waar hij sinds eenlge weken verpleegd werd in den ouderdom van 5 jaar overleden Ir E P Wellenttem directeur van Economische Zaken iii Ned Indië Zooals men weet vertoefde ir Wellenstein sinds eenige maanden in ons land om besprekingen te voeren met de Regeorlng Toen minister CoUjn zijn reisplannen naar Indiè moest opgeven oordeelde hl toch persöbnltjk contact met de Indische regeering noodzakelijk en In verband daarmee Is de heer Wellenstein toen per vliegtuig naar Holland gekomen Toen de heer Wellenstein eenige weken m ons land was werd hij ongesteld als een gevolg van oververmoeidheid en totale uitputting Gedurende eenige weken werd hij in zijn hotel verpleegd en gaven de geneesheeren alle hoop dat na een lange rustkuur ir Wellenstein weer in staat zou zijn zijn weiirzaamheden te hervatten Verwacht mocht worden dat hij tegen het einde van Augustus weer naar Indlë zou kunnen terugkeeren Later bleek echter wel dat dit nog niet zou gaan en aangezien de verpleging van den heer Wellenstein zeer veel zorg vereischte werd hij in het ziekenhuis opgenomen Aanvankeiyk dacht men niet aan levensgevaar De beide laatste dagen werd de toestand steeds ernstiger en gisterenavond laat is de heer Wellenstein ontslapen De heer Wellenstein had den naam een zeer doortastend man te zijn die In den korten tijd dat hij aan het hoofd van Kconomische Zaken stond reeds veel werk verricht heelt dat voor Indlé en voor de handelsbetrekkingen met de verschillende landen van buitengewoon veel gewicht Is Hij maakte deel uit van de Nederlandfche delegatie voor de handelsbesprekingen met Japan Van deze delegatie was hl ondervoorzlttef Excursie Nedeilandsche Wegencontfres naar de wegen welke in de toekomst Utrecht met Den Haag en Rotterdam zullen verbinden Ook Rotterdamsche wegvakken worden bezocht Ue ja riijksche excursie van de Vereeniging Het Nederlandsch Wegencon gres s ing dit jaar door Zuid Holland Daartoe verzamelden zich Vrijdagochtend op het Tourrfbolveld te s Gravenhage ongeveer M deelnemers waaronder van net bestuur van Het Nederlandsch Wegencongres aanwezig waren behalve de voorzitter en secretaris de heeren Ir J J Stieltjes en H W O de Bruyn directeur van den A N W B de heeren ir P Bakker Schut hoofd van den dienst van Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting te s Oravenhage Edo J Bergsma voorzitter van den A N W B Ir W G C Gelinck hooldingenieurdlrecteur van den Rijkswaterstaat Ir D A van Heyst hoofdingenieur directeur Rijkswaterstaat m ZuidHolland en Utrecht ir J M H R Kersemaekers hoofdingenieur Provincialen Waterstaat De Minister van Waterstaat liet zich vertegenwoordigen door den heer P J P V d Steur hfiofdlngenieur dlrecteur van den Rijkswaterstaat de Minister van Defensie door den heer J C Stumphius kapitein der Genie Gedeputeerde Staten van Gelderland door den heer mr J J L van Heest Aan de excursie werd voorts o m nog deelgenomen door de volgende heeren ir L T V d Wal hoofdingenieur Prov Waterstaat ZuidHolland mr A de Jong en A H S Stemerdlng wethouders van Rotterdam Ir Wouter Cool alg secretaris Koninklijk Instituut van Ingenieurs mr J Linthorst Homan en mr B Ph baron van Harlnxma thoe Slooten voorzitter en secretaris van den K N A C J ten Hope voorzitter van Jen B B N De excursie stond onder algemeene leiding van den heer H W O de Bruyn bijgestaan door den heer C G P v Goor secretaris der Wegencommissie A N W B K N A C terwijl op de verschillende Rijks Provincialeen Gemeentewegen de noodlge Inlichtingen werden verstrekt door de heeren Ir L J A Berganslus hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat Ir A Kloppert hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat Ir H Veth eerstaanwezend Ingenieur van den Prov Waterstaat Ir H A M C Dlbbits Ingenieur van den Rijkswaterstaat ir J G Christlaanse chetinge nleur Gemeentewerken te Rotterdam Dit uitgebreide gezelschap heeft In acht toerbussen den tocht aanvaard welke zou voeren naar verschillende punten van den in aanbouw zijnden verkeersweg Drfh Haag Utrecht ongeveer 65 KM lang Deze weg toch zal een zeer bijzondere verkeersweg worden de eerste speciale autoweg in ons land welke nergens door andere wegen zal worden gekruist Tot Gouda is de weg vrijwel evenwijdig aan den spoorweg geprojecteerd en op verschillende punten zijn reeds betonnen viaducten gebouwd welke den modernen autoweg over de dwarswegen zal leiden Deze kunstwerken komen het eerst aan bod eerst daarna zal de weg worden aangelegd waaraan men Intusschen in de buurt van Nootdorp reeds druk doende is De aannemers hebben daar geboft want zij vonden In de buurt den zandplaat welke thans wordt uitgegraven waardoor ongeveer SOüOiXt kubieke meter zand zoo bij de hand is De ontstane put denkt men in de toekomst als zwembad te gaan explolteeren Jamnier is het dat de beschikbaar gestelde gelden niet toereikend zijn om nu de voorbereidende werkzaamheden voltooid zijn de uitvoering met kracht ter hand te nemen De geheele weg zal ongeveer loj mlUloen gulden kosten en eind 1934 zal men de 3 mlllloen niet hebben mogen overschreden Onderweg maakte men voorts kennis met de verschillende wegbedekkingen welke op de provinciale wegen tusschen Pljnacker Zegwaart Waddlnxveen en Gouda in gebruik zijn zooals kllnkerbestratlng op rietmatten een vak vlamovics klinkers van 10 x IC x 20 c M en kltnkerbèstratlng op zandbed Bij de Reeuwljksche Plassen werd gepauzeerd en bood de Vereenlging den d eieemers In Elfhoeven een eenvoudig normaal aan Daarop werd de tocht voortgezet In de richting Rotterdam Allereerst stapte men uit op den nieuwen provincialen weg bij de onlangs voltooide slulswerken tusschen Gouwe en IJssel welke groote werken de onverdeelde belangstelling hadden Bij het station Moordrecht zag men de In uitvoering zijnde verbinding tusschen den nieuwen weg Nleuwerkerk Moordrecht en den ontworpen Rijksweg Den Haag Utrecht welke verbinding tot stand zal komen even v oor laatstgenoemden weg over de Oouwe zat gaah Nabij Nleuwerkerk werd andermaal uitgestapt om even te kijken naar de voegvulUng der kllnkerbestratlng met cohesit leen soort vloeibaar rubber waarmede men juist bezig was Het bezoek aan RotterdarA dat daarop aansloot was verre van oppervlakkig Men reed eerst door de Hoflaan bestraat met vlamovics op betonfundeering om daarna op het uostplein met belangstelling het aangieten van de keibestrating gade te slaan Nog grooter was de Interesse voor de rubberbestrating In de Scheepstlmmermanslaan waar men zich de gunstige resultaten In geuren en kleu ren Het ultschllderen Nadat In Bellevue op den heuvel de thee was gebruikt reed men langs den Mauritsweg waar rijen gemeentewerklleden naarstlgiyk koperslakkelen In den grond klopten en met asphalt veegden De Bitrlmaverhardlng op pulnlundeerlng In de Henegouwerlaan vormde het slot van de technische uitstalling Men had intusschen langs een zorgvuldig uitgekozen weg een gunstlgen Indruk gekregen van de uitbreiding van Rotterdam de Parkslulzen waren gepasseerd het voormalig land van Hoboken met zijn nieuwen aanbouw en tenslotte Blijdorp Over den nieuwen Rijksweg welke ook alweer uit geldgebrek bij Delft nog steeds over een afstand van 3 K M onderbroken Is ging het Hftagwaarts terug waar het gezelschap qjnstreeks 6 uur de auto s kon verlaten De excursie kon mede dlink zij het prachtige weer als uitstekend geslaagd worden beschouwd De opleiding van den onderw er De algemeene vergadering van het N O G spreeht zich uit voor het ontslag aan de gehuwde onderwijzeres Het Ned Onderwijzers Genootschap is Le Alkmaar m vergadering bijeengekomen Op deze vergaoerlng is met algemeene siemmen aangenomen het rapport van de commissie School en Vrede waarin de noodzakelijkheid wordt uitgesproken dat de school in het kind den grondslag legt voOr een vasten vredeswil Hierna was aan de orde het punt de opleiding De heer de Vries tweede secretaris Ijield een uitvoerige beschouwing over het ontwerp van wet tot regeling van de opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen voor het lager onderwijs en van de bevoegdheid verbonden aan de acteij van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs Na deze inleiding werd m et algemeene stemmen de volgende motie aangenomen constateerend dat het ontwerp niet geheel voldoet aan punt ö van het pro gramma van het Genootschap dat een 3 jarlge vakopleiding na het met goed gevolg doorloopen van 5 jarlge H B S cï daarmede gelijk te stellen inrichtliig vraagt doch erkennend dat de ontworpen 5jarige kweekschoolopleldlng na het behalen van het Mulo diploma of dat eener driejarige H B S aan een lang gekoesterden wensch Inzake de volledige bevoegdheid tegemoet zal komen waardoor de afzonderlijke hoofdacte studie zal komen te vervallen betreurende dat de daarnaast ontworpen 5 jarlge cursus voor onderwijzeres der laagste twee lebrJaren inzonderheid wat de theoretische en practische vakopleiding betreft onvoldoende geacht moet worden en daardoor tenzij In den zin van het adres van het hootdbestuur gewijzigd niet te handhaven Is dat het ontwerp een aannemelijke reguleering beoogt van de thans ongebreidelde opleldlngsmogelljkj held van oordeel dat de groote beteeke nis van soncentieose leiding bij de pracj tlsche vorming voor de regeering den moreelen plicht inhoudt voor die leiding een redelijke vergoeding vast te stellen evenzoo van oordeel dat het principe I van gelijk schoolgeld en gelijke salarleering zooals dat in de l o wet 1920 is ge huldlgd terwlUe van de gelijkstelling j tusschen openbaar en bijzonder onderwijs ook in dit ontwerp dient te worden doorgevoerd spreekt het vertrouwen uit dat minister en volksvertegenwoordiging bereid zullen zijn tot verwezenlijking van de wenschen geuit In de uitvoerige memorie bij het adres van het hoofdbestuur d d 28 Mei 1934 Ontslag gehuwde onderwijzeres De motie Den Haag waarin werd uitgesproken dat een actie voor het ontslag van de gehuwde onderwijzeres niet In de vakorganisaties thuis hoort werd na een korte discussie met groote meerderheid van stemmen verworpen Vervolgens werden besproken de voorstellen Inzake de crisismaatregelen De afdeellng Rotterdam trok haar voorstel in ten behoeve van een voorstel van de aldeellng Amsterdam waarin wordt voorgesteld dat het N O O zich uitspreekt voor het ontslag der gehuwde onderwijzeres nlet kostwlnster gedurende den crisistijd ter bestrijding der werkloosheid van de jonge collega s uitgezonderd in die gevallen ter beoordeeling van de plaatselijke overheid waarin de gehuwde vrouw in noodzaak verkeert op te treden als raedekostwinster De meerderheid van het hoofdbestuur ontried ten sterkste de aanneming van dit voorstel daar het dit niet acht In het belang van het NO G en het hoofdbestuur In bul tengewone moeilijkheden zal brengen BI I schriftelijke stemming werd de motie j Amsterdam ten slotte aangenomen met 109 stemmen voor en 78 stemmen tegeg en 6 stemmen blanco Concentratie openbare scholea Ook werd een motlg aangenomen waarin de vergadering verklaart met ontsteltenis kennis genomen te hebben van de gevolgen welke de mlnlsterleele aanschrijving betreffende de concentratie van openbare scholep tot dusver blijkt te hebben gehad en vaststelt dat deze eenzijdige concentratie ten zeerste het openbaar onderwijs benadeelt en In bepaalde gevallen noodzaakt medewerking te verleenen tot stichting van neutrale blzondere scholen Over de tenachterstelling van het openbaar onderwijs bij de blzondere school welke hierbij eveneens tot uiting komt sprak de vergadering haar afkeuring uit De motie verzet zich ten sterkste tegen elke onrechtvaardige opheffing van open bare scholen en doet nogmaals een ernstig beroep op de Regeering om de grondwettelijke positie der openbare schooi onverzwakt te handhaven De motie Rotterdam waarin jjf wenschelijkheid wordt uitgesproken om bl afvloeiing van leerkrachten gelijke scholen in een gemeente als een eenheid te beschouwen welke motte het hoofdbestuur had ontraden werd aangenomen Spelling Marchant Met algemeene stemipen werd op voorstel van de afdeeUng Den Haag besloten het schoolblad van September af in de spelling Marchant te doen verschijnen Tenslotte nam de vergadering een voor stel aan om te ijveren voor bepaalde betrekkingen der onderwijsacte gelijk te stellen met die van de 5 Jarige H B S De restauratie van de Nieuwe Kerk te Delft Het delile langs l et graf van Z K H Prins Hendrik In de Nieuwe Kerk te Delft heelt rond ƒ tz uw opgebracht Uit bedrag is gestort in het fonds tot restauratie van de Nieuwe Kerk In totaal is nu ruim ƒ 73 UOÜ bijeen Faillissementen Gedurende d maand Juli Volgens Handelsbelangen weider gedurende de maand Juli bij de gezamenlijke gritiies in Nederland gedeponeerd 57 crediteurenlij sten met een totaal passief van t y 4 4i5 aj waarvan preferent ƒ i 16 442 58 Sedert i Januari 1954 werden gedeponeerd iü9 c credlteurenlljsten met een passlei van ƒ 25 776 üfie 85 waarvan preferent ƒ 5 674 732 8Üi GEMËNGÖK BERICHTEN Wonderbaarlüke redding op de Noordzee Jongeman van de Batavier 11 over boord gevallen zonder dat iemand het merkte Na eeu half uur opgepikt door auder schip Als door een wonder Is volgens de Telegraaf Zaterdag een jongeman uit Am sterdam de ii jarlge kappersbediende Georges Warro aan den verdrinkingsdood In de Noordzee ontsnapt Warroreisde met de nachtboot van de Batavlerlljn van Engeland naat Nederland en viel s morgens vroeg zonder dat iemand hetmerkte over boord Na ruim een halt uurmet uiterste krachtsinspanning tegen degolven te hebben geworsteld werd dedrenkeling die toen totaal uitgeput waseïi alle hoop oj redding r eds had opgegeven door opvarenden van het motorschlp ülga gered en behouOeiLJiaiar dehooldstad gebracht üe kappersbediende was voor eenMe dagen naar lilngeland gegaan en keerate Vrijdagavond laat met de Batavier 11 naar Nederland terug Warro was s morgens vroeg opgestaan omdat hij last had van zeeziekte en meende dat hij In de trissche lucht wel weer zou opknappen In Dlaats van at te nemen werd de zeeziekte echter erger en na eenigen tijd op het dek te hebben rondgeloopen werd Warro zoo duizelig dat hij zich nauwelijks staande kon houden Hij is toen op het achterschip op de reeling gaan leunen en Is daarbij overboord geslagen terwijl niemand in zijn nabijheid was De drenkeling verdween terstond in de diepte en bleet gerulmen tijd onder water Toen hij ten slotte weer aan de oppervlakte kwam en zich realiseerde wat er gebeurd moest zijn zag Hij de Batavier II een heel eind verder varen Zijn hulpgeroep werd niet gehoord en Warro dacht niet anders of hU was ten doode opgeschreven Hulpeloos dreef hij ver van de kust op ongeveer zeven mijlen atstand van het Maasvuurschlp in volle zee Wel verstond hU de zwemkunst eenigszins maar hij moest toch al zijn krachten inspannen om zich boven water te houden Zijn kleeding werd hoe langer hoe zwaarder en leder oo enbllk dreigde hij voorgoed In de diepte te verdwijnen Eindelijk na ruim een half uur Id doodsangst te hebben verkeerd zag de drenkeling in de verte een schip naderen Het bleek het motorschlp Olga te zijn dat van Engeland komende op weg was naar Nederland toevallig de plaats waarheen Warro was afgedreven passeerde Dat was zijn redding Als de Olga vljr minuten later was gekomen zou het vermoedelijk te laat zijn geweest Geheel uitgeput werd Warro aan boord gebracht Eerst na een lange rust was de doodvermoeide jongeman In staat Iets van zijn wedervaren te vertellen Later toen men hem iets te drinken en te eten had ge3 geven knapte hij weer zoover op dat hij bij aankomst te Arasterdam op eigen gelegenheid naar zijn woning kon vertrekken radio tblegrafisch Weerbericht 6 Augustus Verwachting Zwakke tot matige zuidoostelijke tot zuld westeiijke wind Half tot zwaar bewolkt of betrokken Kans op regen of onweer Iets warmer later weer letó koeler Een stoomtrein op een Diesseltretn geloopen nabij het Weespeipuort station Vele gewonden Gelukkig geen dopdeu te betreuren iiondagmorgen te hall tien heelt even üutuen het weesperpoortstation te Am sterdam een ernstig spoorwegongeluk pjaats gehad Op het spoorwpggedeelte tusschen de Huyschstraat en Btasdusstraat daar waar zien de kruising van twee hoofdsporen bevindt Is een stoomtrein komende van net Centraalatatlon op een van het W P station vertrokken Dleseltreln geioopen De gevolgen van deze botsing waren ontzettend De tender van de locomotief die omgekeerd voor den stoomtrein was gekoppeld drong diep In oen eersten Dieselwagon Het voorste stuK van den llnkerwandzij werd daarvan totaal weggerukt Vrijwel alle passagiers die aan dezen kant van den wagen zaten geraakten bekneld tusschen de in enkele oogenbllkken stukgeslagen banken en tusschenwanden of liepen ernstige verwondingen op dopr de wegspringende brokstukken van andere onderdeelen uit den vernielden wagen Ook passagiers die rechts zaten werden gewond Vanal het Weesperpoortstation waar men het ongeluk zag gebeuren Is daaelijk de Geneeskundige Dienst en Ue brandweer gewaarschuwd Inmiddels hadden de niet gewonden een goed heenkomen gezocht uit den opengescheurenft wagen Nauwelijks vijf minuten na de botsing v en brandweer en Geneeskundige Dienst ter plaatse Dadelijk werd begonnen met de lichtgewonden uit den wagen te halen waarbij ook het publiek dat van alle kanten kwam meehielp Toen eenigszins een overzicht van den toestand was verkregen kon geconstateerd worden dat er geen dooden waren Eenige reizigers lagen op den vloer van den wagen terwi een viertal beklemd zat De gewonden werden door den oeneeskwndige Dieinst naar ziekenhuizen vervoerd hoofdzakelijk naar het O L V gasthuis omdat dit het dichtst in de nabijheid lag Van de vier reizigers die beklemd zaten wareii twee spoedig bevrijd ook zlj wer den overgebracht naar een ziekenhuis Met de twee laatsten had men meer moeite om de beenen die beklemd zaten vrij te krijgen De oorzaak daarvan was dat de Diesel wagen hoofdzakelijk bestaat uit alumlnlum staal en dit metaal was omgebogen en had de reizigers vastgeklemd Na ongeveer een uur werken was ook de laatste man bevrijd De aanrijdende trein had men daarvoor eenige decimeters achteruit moeten zetten want de buffer van den tender van de locomotlel stond tegen het In elkaar gedrukte aluminium Door den buffer weg te nemen werd het mogelijk het aluminium te buigen en kon de man worden bevrijd De gewonden De gewonden zijn op één na alle Amsterdammers Allereerst de heer ffijff Haarlemmerweg 161 hij had een gecompliceerde onderbeenfractuur Zijn dochten mej M Rijff die ook beklemd had gezeten had een bovenbeen fractuur Mevr Rljlf Koenders is evenals de belde bovengenoemden naar het Onee Lieve Vr gasthuis gebracht Zij had verwondingen aan den enkel doch behoefde niet te worden opgenomen Ernstig was ook de heer W B Keyer Marnlxkade 165 die een hersenschudding had benevens verwondingen in het gelaat Nog werden naar het O L Vr gasthuis vervoerd de heer C Kales Stadionstraat 51 met een enkelfractuur mevrouw Strengers Gosler met een groote kniewond en wonden in het gelaat naar het Binnengasthuis werd gebracht ds S Riemers uit Bussum met ee gebroken onderbeen De predikant was op weg naar Utrecht voor het vervullen van een dienst Naar het Ned Israëlietlsch ziekenhuis werd gebracht de heer G Polak Zuider Amstellaan 14 met een onderbeen fractuur Verder werden ook naar het ziekenhuis overgebracht en daar verbonden maar niet opgenomen de heer J Verekamp Mesdagstraat 22 piet een hoofdwonde en een snljwond aan den rechterhand mej 3oi van Glnkel Rivierenlaan 42 met een wonde aan den llnkeBarm de heer H Lierens die een lichte kneuzing aan de borst had en de 5 jarIge S van der Voren met wonden aan arm en been De toestand van alle gewonden WW hedenmorgen goed De oonwüL De botsing van de twee treinen had plaats vóór de Biasiusstraat De tijd vw vertrek van den Dleseltreln naar Utrecht was 9 35 uur Op dlenzelfden tijd behoort de stoomtrein van het Centraalstation aan het Weesperpoortstation aan te komen De Dleseltreln vertrekt van het eerste perron en de stoomtrein komt aan op het tweede perron Nu wordt gewoonlljli gewacht tot de stoomtrein binnen is 01 termorgen Is dit niet gebeurd Om 9 35 uur werd het vertrekseln gegeven De trein moet dan even buiten het station over wissels naar de rechterkant van de baan Noch de chef die het vertrekseln heeft gegeven noch de wagenbestuurder van den Dleseltreln Mliljn gezien te hebben dat het signaal vMr den wissel op onveilig stond Door dl onveilig signaal Is door den vertrekkenden trein heengereden Julat bü het bereiken van den wissel kwam toen vanM tegenovergestelde richting de stoomtrem Deze had een beperkt uitzicht omdat M uit den bocht kwam van de baan ö langs de Vrelikstraat loopt De loconioöfl stond achteruit voor den trein dus tan den tender voor Toen de machinist oen Dleseltreln zag was een botsing onvermijdelijk De llnkervoorkant van den tender kwam juist achter het stuurha tegen den eersten derdeklas wagen tw Hpn Dteseltreln en scheurde den Unker Hkant van dezen wagAi geheel open De wand werd als het ware opengebroken p yi de ruiten aan gruis werden gesia Ben Hierdoor werden alle banken die i nm dien kant In den wagen stonden van I hun plaats gerukt en tegen elkaar opgedrongen Vandaar dat reizigers beklemd eraakten en ffhderen door het naar ale kanten wegspattende glas werden ge ïan de deugdelijkheid van den Dieselwagen Is het zeker te danken dat het aantal ongelukken niet veel grooter Is ge Door de taaiheid van het metaal bleef het dak van den wagen Intact en bleef de geheele wagon op het onderstel staan Wanneer de tender op dezelfde wijze een houten wagen had getroffen zou deze zeker geheel versplinterd zijn Ue Geneeskundige Dienst De Geneeskundige Dienst heeft bij ditHpoorwegongeluk prachtig werk verricht Deze dienst heeft enkele minuten na hetongeval er per teleloon berlqht van gehad Dadelijk werden vier auto ziekenwagens ieder met twee brancards naarde plaats des onhells gezonden en werden de geneesheeren Schmelnk en Emroelet gewaarschuwd en eveneens naarhet terrein gedirigeerd zoodat binnen eenItwartler na het ongeluk geneeskundigehulp aanwezig was Daar niets bekendwas van den omvang van het ongeluk begat ook de directeur Dr H Heyermans zich naar de treinramp Inmiddels warenook de ziekenhuizen gewaarschuwd zoodat daar geneeskundige hulp in voldoende mate bij aankomst van de gewonden gereed was I 46 c NEDKUL ST4ATSLOTHl rj 2e klasse Trekküng van MaandaK 6 Aug Hooge prüzt n ƒ 20 000 14149 ƒ 50OO 3392 f 1500 1 8061 ƒ 1000 i 6204 14770 19424 20956 f 400 6804 10914 16914 ƒ 200 7887 M769 ƒ 100 2079 10288 10587 12086 14084 2179 Prüzen van ƒ 30 nu U62 1216 1320 1478 1688 1594 1826 47 56 76 95 149 190 193 262 297 323 432 4G1 477 617 631 673 724 759 867 88fi 907 1017 1047 1089 laSS 1410 1411 1666 r714 17S4 1780 1847 1882 1903 1914 1960 2007 2080 2033 2121 2260 2267 2284 2S61 2397 24a0 2467 2479 2662 2698 2627 2 i35 2680 2764 2758 63 2797 2810 284B 2846 2868 2947 2957 2967 2984 8 2Ó 3033 3034 8069 8083 3089 3116 3141 3185 3208 3218 3282 3390 3462 3484 3490 3496 3603 3540 3549 36 56 3574 3618 3671 3C7C 3708 SMS 3716 3739 3797 3809 3821 3860 8946 3947 3970 3988 4041 4115 4187 4216 4230 04369 437 4422 4437 4442 4461 4466 4609 4511 4612 46 34 4 640 4658 4566 4684 4691 4593 4637 4710 4737 47 7 4817 4862 4864 4880 4915 4930 4936 4963 4978 6006 6008 6048 51653 6197 6245 66274 1282 5383 6390 6423 6426 6467 5468 5538 6595 6697 6613 5G2K 6654 6688 6729 6744 5793 5814 5860 588 5918 6919 5948 6962 6970 5972 6976 6001 6012 0156 6194 8196 6223 6289 6322 0386 6389 6408 6433 6626 6659 6667 6697 6656 6686 6701 6716 67S 6777 6783 6790 6871 6883 6947 0966 967 70ai 7089 7040 7104 7114 7131 7132 7142 7146 7168 7180 7286 7306 7407 7420 7436 7482 7513 7518 7519 7631 7084 7699 7764 7789 7802 7824 790 7941 7978 7987 8069 8083 8106 8106 8137 8198 8226 8266 8829 8864 8423 8464 8466 8494 Mn 8617 8528 8639 8562 S 90 8612 8660 8663 8724 8734 8736 8738 8784 8816 8824 8844 8866 8889 8897 8960 9042 9061 9096 9136 9216 9M4 9273 9303 9306 9ail 9324 9881 9386 9436 9463 9466 9498 9516 9568 9609 9643 M64 9677 9740 9804 9844 9851 9961 9993 10047 10077 10132 10134 10247 10281 10320 10340 10423 10432 10464 10473 10475 10482 10626 10687 107O4 10773 J0869 10900 10946 10966 10995 11026 11029 11045 11076 11099 11154 112S8 L1263 11268 11276 11286 11307 11312 11351 11486 11467 11467 11495 11607 11512 11667 11692 11693 11698 11598 11601 U663 11721 11757 117 B 11777 11786 11797 11803 1IR46 11867 US91 11930 11960 11952 11967 11968 11969 12034 12036 12096 12117 12109 12192 12220 12221 12279 12286 12422 1 442 12472 12489 12496 12511 12613 12617 12619 12630 12681 12660 12662 12766 12784 12793 12819 12882 12842 12868 13094 13095 13113 13236 13249 13283 13320 13362 13362 13366 13396 13432 13460 13471 13496 13669 33570 13M8 13627 13638 13722 18766 13781 13839 13863 13938 13980 14035 14228 14261 14469 14478 14611 146S7 14677 14693 14708 l 14762 14817 14SB4 14908 14922 15009 16084 15147 16157 16163 16190 16311 16314 1 315 16870 16435 16464 16487 16632 16643 16692 15650 15598 16704 1670 16708 16762 16786 16797 1681 1 16813 15844 16872 15902 16919 16982 16016 16022 16031 16046 16091 10199 16271 16276 16296 16817 16326 16384 16421 16466 164S8 16481 16489 16548 16673 16793 16812 16820 16867 16862 16900 16971 16890 17032 17035 17076 17184 17224 17237 17246 17252 17310 17314 17318 17416 17419 17477 1T666 17666 17578 17626 17647 17069 17687 17711 17768 17776 17788 17792 17814 17862 17890 17912 17984 17966 18060 1807o 18132 18198 18217 18231 18233 18262 18313 18320 18380 18413 18431 18437 18443 18454 18466 18476 18496 18499 18641 18642 18653 18674 18671 18677 18687 18778 18821 1882J 18827 18839 18900 18917 18920 18921 18927 18984 18988 19016 19017 19066 19134 19136 19177 19186 19186 19263 19264 19400 19648 19676 19701 19707 19709 19711 19786 19833 19840 19842 19881 19893 19911 19967 19975 19986 19987 20O03 20014 2011B 20123 20146 20166 20248 20292 20326 20360 20446 20461 20624 20683 20691 20606 20609 20623 20641 20602 20664 20701 20751 20825 20836 20850 20867 20874 20881 20901 20942 20960 20984 20986 20989 20996 21006 21068 21064 21104 Mill ail40 Ï1191 21193 21201 2 284 2181 21319 21365 21377 21504 21514 21B17 2155Ö 21552 21583 21G23 2ir fi8 21713 21735 2178 1 ai817 21S31 21872 21884 21905 21921 219 ï 22011 2214 22137 222206 22258 22280 22128 1 22359 22389 22405 22426 22454 224G8 22612 22648 22 549 22 Hi4 22713 227 1 22734 22735 22750 2769 22793 28795 22801 22858 22S7Ö 228812 22909 22970 22971 23027 23ia J 23209 23212 M22G 2S259 23277 23292 23324 28330 a33Ö8 3470 23482 23485 23651 577 23579 2a7r2G 2372B 23743 23755 23791 23794 23737 23844 23905 23923 23924 2393Ü 23955 23962 23909 23973 STADS NIEUW S I MARKT 31 GOUDA 6 Aug 1934 Het RaadsUd A Fokkers overleden Met groot leedwezen vermelden wij dat hedenmorgen omstreeks m uur het Ud van den Gemeenteraad de heer A Fokkers op 63 Jarl8en leettljd Is overleden De heer fokkers werd sinds enkele weken in het Van Iterson ziekenhuis verpleegd alwaar hij voor het ondergaaij van een operatie was opgenomen De heer Fokkers was leider der soc dem fractie in den Raad en nam in dat college een zeer vooraanstaande positie in HiJ was niet alleen een geziene figuur bli zijn partijgenooten doch ook zijn politieke tegenstanders mochten hem gaarne bij alle verschil van meening dat zich Dy wijlen scherp openbaarde Door den dooa van den heer Fokkers wiens heengaan in den naasten kring 1 zijner verwanten iledenmurgen grootêSl ontsteltenis bracht lijdt ook de S D A P een zeer ernstig verlies zooals dit trouwens met den geheeien Raad het geval IS Hij was de krachtige aanvoerder die welbespraakt ais hij was zijn argumenten met volle kracht wist voor te dragen De heer F okkers werd op 14 Mei 1881 te Gouda geboren Op jeugdigen leeftijd verliet hij zijn geboortestad om zich te Rotterdam te vestigen waar hij al spoedig in de Rotterdamsche afdeellng van de S D A P een vooraanstaande plaats innam Hlj was gedurende een aantalr Jaren lid van den Rotterdamschen Gemeenteraad Een tiental jareh geleden kwam de heer Fokkers in Gouda terug Bij de gemeenteraadsverkiezingen op Mei 1927 werd hij gekozen tot lid van den Gemeenteraad en nam als zoodanig zitting op Dinsdag 6 September d a v Op 15 Septfember 19 W is de heer Fokkers gelijktijdig met den heer Ed van Dantzig uit den Raad getreden toen zij zich ais voorzitter en secretaris van de raadsfractie van de S D A P niet konden vereenigen met het gebeurde bij de wethoudersverkiezingen Bij de verkiezingen op 18 Mei 19 1 werd de overledene die zich weder beschikbaar had gesteld opnieuw gekozen en nam in September 1931 wederom zitting Sinds het vertrek van den heer K R van Staal trad de heer Fokkers wederom als voorzitter van de Raadsfractie op Naast zijn raadslidmaatschap vervulde de heer Fokkers talrijke functies Hij was oprichter van de Goudsche Bestuurdersbond voorzitter van de coöperatie Ons Voordeel lid van de Commissie van Toezicht op de Volksgaarkeuken en lid van de Commissie van Toezicht op de Stedelijke Zweminrichting Opvolger van den heer Pokkers In den Gemeenteraad is de heer J Polman verzekeringsagent hier ter stede die den heer Fokkers ook in 1930 is opgevolgd maar zijn plaats weer mCest afstaan toen deze in den Raad teruglceerde Ken ernstig ongeluk op het 6 S V t rrein Bij de gisterenmiddag op liet G S V ter rein gespeelde voetbalwedstryd G S V V I O S is de keeper Bo s van G S V bij een aanval der tegenparty over de bal uitgegleden en dusdanig komen te vaiUn dat hu een liclite hersenschudding opliep en een nekspier scheurde Geheel verdoofd werd hg naar de kleedkamers gedragen waarna hij per auto naar de ouderlijke woning is vervoerd Nij verheidsonderw ijs Te s Gravenhage is ge ilaagd voor het examen Nüverheidsonderwjia akte N j de heer B A Veerman alhier Een vischwedstrüd in de Breevaart Maandagtnorgen hield het personeel van de kunstaardewerkfabriek Regina een vischconcours in de Breevaart dat door de medewerking van de directie die voor alle deelnemers een prijs beschikbaar had gesteld was mogelijk gemaakt De prijzen waren ala volgt 1 G Verschoori 2 A Verhoef 3 H Schooneveld 4 J V d Post 6 H V Hertum 6 J Bol 7 J V d Sloot 8 J Tak 9 G A Bonsól 10 F Broer 11 L Hakker Aanbesteding De Rijks vaterstaat heeft fceden aanbesteed de werken tot oeververhetering enbijkomende werken van de verbinding vanden Hoiiandschen IJssel en de Gouwe tusschen Gouda en Moordrecht Het laagst was ingeschievCn door de N V C J van der Hoeven te den Haag voor ƒ 246 B0O Een onbeheerde bakfieta en een tweetal Swajongens Hedenmorgen is de melkboer ScTioonderwoerd van de Haastrechtsche dijk het slachtoffer geworden van een leelyke kwajongensstreek De man was bij een kennis in de Boomgaardatraat even binnen gegaan om een kopje koffie te drinken en had tedurende dien tijd zijn driewieiige bjkfiets beladen met bussen melk eieren en flesschen pap in de 3e Kade gezet Een tweetal schooljongens die de bakfiets onbehcotd zagen staan probeerden gejüktüdig op de f iet te springen en ermee weg te rijden Dit