Goudsche Courant, woensdag 8 augustus 1934

J gend beroep op het geweten van Europa De onafhankelykheid van Oostenrijk moet vastgelegd worden in fte solidariteit van Europa B UITENLANDSCH NIEUW S OOSTENRUK De Regeering hecht haar goedkeuring aan Von Papens benoeming De verdere vervolging der opstandelingen Op zoek naar een geheimzinnigen Herr Kunze De Oostenrijksche ministerraad heeft het agreement verleend voor de benoeming van voh Papen tot Duitsche gezant te Weenen Sedert het uitbreken van den Nazi opstand doet de politie yverig nasporing naar een zekeren Herr Kunze die naar aangenomen wordt de man achter de schermen van den opstand was Van dezen Herr Kunze zijn de instructies uitgegaan om het radiostation te bezetten ea de bondskanselarij aan te vallen Thans wordt beweerd dat de bekende Naziadvocaat dr Wachter die Jtudolf Bertil den man die verleden jaar een moordaanslag gepleegd heeft op DoUfuss verdedigde de geheimzinnige Herr Kunze is Na de bezetting van de bondskanselarij hebben de opstandelingen getracht telefonisch in verbinding te komen met Herr Kunze doch zij konden hem niet bereiken daar hij reeds gevlucht was vermoedelijk naar Du tschland Feike ter dood veroordeeld en te Feike de Oostenrijksche ioléaat die wegens deelneming aan de overrnuipeling van dat Greenleaf grooten lof toekomt voor het ontdekken van den schuldige vestigde de commissaris de aandacht op de onschatbare hulp die nem betoond is door den heer Lawrence Brlstew een ex pert m crlmlncele zaken Het was Bristew die den laatsten en gewlchtlgsten schakel smeedde in den keten der bewijzen tegen Carpenter En verderop schreet de reporter Er is nog geen enkel spoor gevonden dat kan lelden tot de ontdekking van de gestolen juweelen Als Br aceway dat had kunnen lezen dan zou hij gezegd hebben Wacnt maar tot wij in Washington aankomen HOOFDSTUK XIX Bij de Anderson Natl mal Bank Toen de trein om eit uur in Washington stilstond haastte Henry Morley zich naar de controle Braceway die zich verborgen hield achter de groote deur van een der bagagewagens merkte op hoe bleek eij ontdaan hij er onder het felle schijnsel der booglampen uitzag Nauwelijks meer dan een jochie dacht de detective met onwillekeurige sympathie Wordt vervolgd Jt t Itn ovarvloedigc bewezen voor de waarde van Sanatofsn ais varstarkend voedsel vooral in avallan van algameenc wakte wkrllfl kal Ene M d TUdsokrift THE LANCET De Heer en Mevrouw A C COSTER MAJOIE jreven met groote vreugde kennis van de geboorte van hun Dochter INEKE Gouda 7 Augustus 1934 Gouwe 20 b Met diepe droefheid geven wü ni van het overlijden van onze minde Zoon Broeder Zwager en Oom de Heer ken Meef ARIE FOKKERS m den leeftijd van 53 jaar Uit alier naam 1 A FOKKERS Sn 1 1 Fluweelensingel 62 1 1 Gouda 7 Aug 1934 1 Heden overleed zacht en kalm in het V Iterson Ziekenhuis te Gouda na een ernstige ziekte van negen weken onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwden Grootvader de Heer Mariguj leodrik m de Vreedi in leven Gem eente Ont vanger te Brathuizen en Moercapelle in den ouderdom van 62 jaar Benthuizen D C V d VREEDE GOOTJES Gouda M W J v AALST v d VREEDE J V AAUST Benthuizen D C P V d VREEDE en Verloofde Gouda J D M M V d VREEDE en Kleinkinderen ienthuizen 7 Augustus 1E 34 Tydelük adres Gouda Gouwe 17 De teraardëbestelüng zal plaats hebben VrijdaK 11 Aug pi m J uur te tit MaarU n hnijT ïfni iipt NU olld a lclb i asinB Wegens familie omst zeer voordeelig te koop 10 stuks 2 ETAGE PANJ EN te Rotterdam met lage huren ad ƒ 4 50 en ƒ 4 75 p w Koopsom ƒ 75 OOO Hj p ƒ 60 000 Bevr H A HENNEKAM sGraven dijkwal 3 Rotterdam 8 NELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN Lid V d Vereeniging v d Krfnstnüverheidhandel Toonkamer Crabeth labcthstraat Telef 2020 TAS SCHEN ƒ 1 75 Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het lichaam K ook wenscht ZONDER baden dieet of geneesmiddelen Uitwendig en onschadeliik Resultaat na 6en dag zichtbaar Vraagt gratis aanwijzingen en referenties aan Mevr COLENBEANDER P Langendijkstraut 54 hs j Am sterdam W 15 000 Gezinnenin Gouda Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Haastrecht Stolwvjk Berkenwoude Berg ambacht Gouderak Reeuwijk Bodegraven Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS V WEEKBLAD VOOR REEUWIJK B WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit = S£J II DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND is alleen grondi te bewerken doop te adverteeren in onze i weelcbiv den die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten oratreiit hetgt m gü onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 DU is Saladines eerste voorjaar rSCIIt om van het leven te genieten Dat zal Sanatogen U geven Sanatogen zal U dóór en dóór gezond maken energiek en opgewekt omdat het de oorzaak van slapte en vermoeidheid zenuwslapte overwint Die toeneming van Uw krachten door Sanatogengebruik zal reeds na enkele weken duidelijk ic bespeuren zijn Uw werk zal niel langer Uv krachten uitputten Frisch en opgewekt zuit gi nog volop van Uw vrijen tijd kunnen genielen Sanatogen dat door tneer dan 25000 geneeshceren schnftehjk 18 aanbevolen als een ideaal versterkend voedsel moei U goed doen Begin nog vandaag het te gebruiken SAHATOCEN Vvrkriitbsai in alle Apotheken en Dro iairtil i viiul fl i p i iu en rttdizijn Stladine en fongc tnstKhe sla vast aan elkaar verbonden Duizenden vrouwen namen een proef en ondervonden dil malsche s a Saladinc vraagt Tcvcnt nuMltt U met deze voorueffdijlic IioIm een v d smakelijker mayonnam en hti gul v cl vhigfH Cen proef mt SataAnt is e n lanwtnsi voof Uw lteuke l Verbouwings Uitverkoo Wij moeleh ruimen onaE VERB0UWIN6S COURANT Enorme Kooples in alle ifdeellngen ft Als extra reclame Ontvangt ieder koopep GRATIS Retour Trein Bus of Bootgeld bij aankoop van minstens f 20 Voorts worden alle goederen franco thuis bezorgd H TER MEULE HOOGSTRAAT hoek Janstraat Nederlandsche Reisweek 20 21 Augustus I Rf i iWeek legitimaties waar zijn dezö verkrijgbaar De legitimatiekaarten welke recht geven op belangrijke reducties in de Nederlandstfhe Reisweek zim voor IEDEREEN verknigbaar dus ook voor met leden van de aangesloten organisaties Deze legitimatiebewijzen welke bovendien kans bieden op mooi prijzen kunnen gratis worden afgehaald aan de ondeiEtiaiide adressen Adressen DEN HAAG Centraal Bureau der Nederlandsche Reisvereenigjny Laan v Meerdervoori 63 D DEN HAAG Centraal Bureau der Nederlandsch Christelijke Reisvereeniging Weteringkade 22 A AMSTERDAM Centraal Bureau der Nederlandsche Reisvereeniging voor Katholieken Heerengracht 21 DEN HAAG Algeraeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Lange Voorhout 102 Verder in tal van andere gemeonten Voor GOUDA en OMSTREKEN ziin deze verkrijgbaar aan het Secretariaat voor VREEMDELINGENVERKEER MARKT 31 Op verzoek worden de kaarten ook toegezonden doch dan moet een postzegel van ƒ 0 06 voor toezendingskosten worden ingestuurd IRDIIJlOlj maaAUKni jd Fabnehdn ta Julphses bg Utrachl Ostermann Cos Handel Mij nI V Amslfrdam KEN UW LAND EN HEB HET LIEF Meer dan ooit geldt in deze tijden dat men z n eigen land moet eeren kennen en liefhebben Hoevelen zijn er niet die weten te vertellen yariPartis en Brussel die Londen Weenen en Berlijn hebhen öezocht die de Alpen hebten beklommen en zelfs den Oceaan ziin overgestoken maar vreemdeling ztjn gebleven in het eigen mooie land Laat dat veranderen Blijft in Uw eigen land Geniet van zijn ommerrtike bosschen en wijde heidevelden zijn blonde duinen en Wakke stranden zijn vorstelijke buitenplaatsen en zijn deftig oudHcllandsch stedenschoon Vergeet echter ook de Reeuwühsche en Sluipwüksche Plassen niet B Jdenkt hoeveel dagen van intens en zuiver genieten Gij daar kunt bileven Wilt Gt dit schoone landschap beter leeren kennen koon tan het nik geïllustreerde boekje van Dr A SCHEYGROND dat U witi if i ht willen weten Zoowel voor dea bevaThet gê er ber en voor den wandelaar in e ïkm Lïfif u r P f P st f 0 60 en is verkrijgbaarMarkt 31 Go tir ver8 A Brinkman Zoon 18072 78 Jeargang Woensdag 8 Aagustus 1834 fiOIMmi GODRANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent over l aar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 niet Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOÜD bij onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux ïijn dageiyks geopend van 9 a uur Administratie en Redactie Telef fntetc 2746 PoBtrekening iUOO ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezi rgkring 1 5 regaals ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentJën de helft van den pr JB INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagiBB 50 booger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeei gereduceerden prijs Groote letters en n iiden worden berekend naar plaatsruimte AdvertcTitien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan he t gur u zün ingekomen teneinde van opname verzekerd te z n red hy heeft hem ook tegelyk zyn zelfver trouwen terug gegeven Vóór DoUfuss was Oostenrijk een staat door hem werd het een nat e De verminkte rest van de vredesoperatie van St Germain heeft hy nieuw leven ingeblazen en een nieuwe ziel Uit een speelbal van internationale intrigues heeft hy Oostenrijk tot een belangrijken en toekomstryken staat van Europa gemaakt Aan dit volk dat zooveel neiging tot scepsis heeft gaf hij zyn krachtig geloof en zyn onbuigbaren trots Zyn patrotisme heeft een n euwe generatie van Oostenrijkers geschapen die zich niet meer ais een afgesneden lid van het Duitticne ryk voelen maar als dragers van een volledige een Oostenrijksche zending als voorvechters van een ware Duitsche cultuur in Europa als ark van Noach in den tragischen zondvloed die hen omringt Deze gloeiende patriot was tegelyk een geestdriftigWoorvechter van de gedachte van Pan Europa DoUfuss was Pan Europeaan aih geloovig katholiek als boerenleider en als echte Oostenrijker Als katholiek kon hy niet de dwaalleers telling erkennen dat spraak klasse en ras de menscbe n krachtiger schei den dan het feit dat zy kinderen Gods zijn hen verbindt Hy was vastbesloten met alle krachten de groote nalatenschap van de christelyke cultuurgemeenschap van het avondland te verdedigen tegen den dubbelen aanval die haar urt Moskou en Berlijn bedreigt Hy zag in dat het Christendom als geheel op het oogenblik door dezelfde tegenstanders aangevallen wordt als Oostenrijk en Pan Europa en dat de afweer tegen dit dubbele gevaar slechts mogelijk is door aaneensluiting van alle krachten die bereid zijn Europa te vernieuwen en te redden In de t n zin maakte hem ook de stryd op leven en dood tegen het nationaalsocialisme niet blind voor het bolsjewistische gevaar Nog by ons laatste onderhoud uitte hy zyn ernstige bezwaren tegen de dreigende opneming van de i ovjet unie in het Eurepeesche systeem Toen hy de belangengemeenschap van Oostenrijk en Pan Europa inzag aanvaardde hy aK opvolger van dr Seipel het eerevoorzitterschap van de Pan Europeesche Unie van Oostenrijk Daarom zijn alle PanEuropeeërs is heel Europa hem dank verschuldigd De schoten die DoUfuss vermoord hebben moeten Europa uit de lethargie wekken De martelaarsdood van den Oostenrijkschen kanselier is een drin Wilhelmaplatz stonden veel en veel meer menschen dan by welke vroegere gelegenheid in de laatste dagen ook Geweldig luid was het Heil geroep toen de Fuehrer om half vyf zijn ambtswoning aan de Wilhelmstrasse had bereikt De beteekenis van deze huldiging wordt misschien het ibeste toegelicht door de volgende proclamatie van de N S Frontstryders Bond Stalen Helm De verkiezing van Augustus staat in het teeken van rykspresident von Hindenburg die de eeuwigheid is ingegaan De Leider heeft de gelofte afgelegd dat hy zyn werk zal voltoo en Wij frontstryders zullen in het byzonder met allen hartstocht die m ons ih niet alleen ons ja voor deze verkiezing geven maar wy beloven ook ieder volksgenoot die eventueel nog mocht twijfelen mede te sleepen Wy hebben bijzondere verplichtingen want wy zien in den Leider de soldaten eigenschappen van den grooten doode en wy hebben van hem vernomen dat hy on ze trouw tot hem juist m deze tijden heeft vergolden door zyn trouw aan ons Deze proclamatie is de eerste welke betrekking heeft op de verk ezing van 19 Augustus en wat op de Wilhelmsplatz gebeurde was de onmiddellyke overgang van deze rouwplechtigheid naar de verkiezing Na de plechtigheid te Tannenberg PLAATS EEN KLEINTJET VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORDONDERDAGAVOND 6 UUR INGEWACHT De giootsche bloemenhulde Het défilé langs de baar Hitler s terugkeer te Berlijn De a s verkiezingscami aKne Het D N B meldde gisteren uit Hobenstein Het vertrek der tienduizenden deelnemers aan de rouwplechtigheid voor den overleden veldmaarschalk en Rykapreaident von Hindenburg zal nog vele uren in beslag nemen en vermoedelijk dezen nacht nog niet klaar komen De S S hadden de afsluiting nog versterkt met behulp der schouderriemen werd een met te doorbreken versperring gevormd zoodat de autobussen zonder gevaar voor het overige verkeer in razende vaart naar het station konden rijden waar de speciale treinen met even korte afstanden vertrokken als bij de aankomst Reeds eenigc uren na afloop der plechtigheid waren duizenden deelnemers uit Hohenstein vertrokken Ook van het transport der vereenigingen van de Rüksweer politie en S S formaties werd dadel k werk gemaakt Hohenstein ziet er echter nog steeds uit als een legerkamp Eerst geleidelijk en in den loop van den nacht zal het mogetyk zijn alle deelnemers aan de groote rouwplechtigheid naar huis te brengen Op het terrein van het Taflnenberggedenkteeken verzamelt zich een reusachtige menigte die geduldigd wacht An langzaam langs den maarschalkstoren te kunnen defileeren om een iblik te kunnen werpen op de lükkiat van den veldmaarschalk De honderden kransen zijn met uitzondering van de bloemengift van den lieider den veldmaarschalk von Mackenscn en do familie van den overledfene aan den oet van het monument neergelegd en zonder onderbrekmg bchrijden de bezookers lan i de wonderbare bloemenpracht Eon aantal gekroonde hoofden presidenten en regeeringen hebben kransen gezi nden Twee kransen hebben de Hongaarsche Honveds gezonden er was ook een krans van de Kroatische f jntstrijders mei het opschrift Aan jen grijzen veldheer de Kroatiach frontstrijders Tijdens de plechtigheid stonden er een vierduizend menschen in den binnenhof die levendig aan een vesting doet denken met de verschillende torens en wallen De jnilita ren wien men het aanlag dat zü tot in het diepst hunner zielen geroerd waren gaven een levendige kleur aan d plechtigheid Vele uniformen uit lang vervlogen tijden werden onder die van thans opgemerkt Militairen en burgers onder welken Ludendorff ontbrak bewaarden in ademloos zwijgen een plechtige stilte Ue intocht van de stoet langs het bronzen kruis waaronder twintig onbekende soldaten uit den Tannenbergslag liggen langs de muren waarop styf en stram matrozen een eere wacht vormen was onbekend aangrijpend De Duitsche gezant te Londen voor de Engelsche radio De martelaar van Eufopa I len warmgestemd artikel van den leider van Pan Europa graaf oudenhove Kalergi over Dollfuaa Graaf Coudenhove Kalergi de leider van de PanEuropa be eging publiceert blijkens de N R Ct een artikel getiteld De martelaar van Europa waarin hy schrijft De leider van Oostenrijk is gevallen als held en als martelaar m den stryd om de vryheiü van zyn vaderland en om den vrede van Europa Aan zyn graf treurt de geheete beschaïffde menschheid wier voorvechter en soldaat ibondskanselier Dollfuss was Want zjjn stryd om de onafhankelijkheid van Oostenrijk was tevens de strijd tusschen vrede en oorlog tusschen mensqhelykhe d en onmenschelijkheid tusschen goed en kwaad Deze gevallen held was een echt en warm menach De menschelykheid was zyn sterkste kracht in een tijd waarin Unter menschen zich voor Ueber menf chen uitgeven om ongestraft hun misdaden te kunnen begaan tegen goddelijk en menschelyk recht Hy gaf er de voorkeur nan tegen een tienvoudige overmacht te stryden liever dart daarvoor te buigen Hy streed op een smalle basis tegen twee fronten in het vaste vertrouwen dat deze stryd de eenige weg was naar een betere toekomst voor zijn geliefd Oosten ruk Wat DoUfuss in de twee jaar van zyn kanselierschap voor Oostenryk gedu n heeft gren st atln het wonderbaarlyke Hy heeft niet alleen de uiter3yke onafhankelijkheid van dezen staat ge De Duitsche gezant te Londen v Hoesch heeft gisteravond voor de Engelsche radio over vun Hindenburg gesproken De gezant betuigde zyn dank voor de groote deelneming welke het Engelsche volk had betoond bÜ het overlijden van den Rijksprestdent Von Hindenburg had geen vyanden Algemeer vverd hy vereerd Von Hoesch schetste ziJn persoonlijke indrukken biJ het contact uat hü met den overleden generaalveldmaarschalk had gehad Hindenburg was de geboren leider van zyn volk hy was ais on vader voor zyn gezin Aan het eind van zyn relaas wees de gezant op de groote achting die de gestorven veldmaarschaiK had voor de daden van zyn tegenstanders in den groeten oorlog Hy deelde mede wat tot nu toe met beKend was dat Hindenburg toen maarschalk Foch op sterven lag naar diens toestand liet informeeren en de beste wenschen voor een spoedig herstel zond Foch was over deze deelneming zeer ontroerd en zond een generaat naar den Duitschen gezant om voor Hlndenburgs deelneming te bedanken Een rouwdienst voor Hindenburg te Weenen In Ue evangelische kerk te Weenen ia ook een rouwdienst gehouden waarby o a president Miklas kanselier Kehusehnigg vicekan el er Starhembe g de overige ministers jrgemee siter Schmitz de opperofficieren van het leger en üb hoofdambtenaren aanwezig waren De uitnoodigingen tothet bywonen van de dienst waren uitgegaan van het Duitsche gezantschap dat in zyn geheel aanwezig was evenai s de Duitsche kolonie m Weenen Dr Stoeckl hield de rouwpreek waarin hij de b teekenis van den groeten Duitscher voor zyn volk zyn waarachtige Christendom en zyn onwankelbare trouw voor volk en land uiteenzette De terugkeer van Hitler te Berlijn vod f vaat Omtrent de terugkeer van Hitler te Berlijn na afloop van de plechtige uitvaart op Tannenberg verneemt de N R Ct dat den leider per vliegtuig om vier uur daalde op het Tempelhoferveld Tot het vliegtuig door te dringen was slechts einigen vergund maar talloos waren de menschen die zich hadden geschaard langs den weg van het Tempel hof e rveld naar da Wilhelmstrasse Geen plek van den weg waar n et aan beide zyden menschen stonden om den Leider met Heil te begroeten De autoriteiten hadden hierblykbaar niet op gereken want er was geen afzetting Slechts op den weg van de Leipziger strasse tot de Wilhelrasplatz was wat meer politie Op de tective is er meer te verdienen nietwaar Ongetwijfeld antwoordde Braceway zonder veel geestdrift Maar het Is geen gemakkelijk werk hoor O neen dat begrijp Ik wel Maar aan sche izlnnlgheld ontbreekt het u niet Er is behoorlijk wat mee te verdienen Het avondrood was verdwenen de lucht was donker én het was veel koeler ge worden Braceway geeuwde en rekte zich uit Behalve zijn gesprekken met Abrahamson Raddy en Withers had hij ook een onderhoud gehad met Perfy en met Lucy Thomas Verduiveld barstte hij opeens uitWat ben Ik moe Ik ben In lang niet zoodoodop geweest Wat een aag Brlstew antwoordde daarop niet hij was te verdiept in zlJn gedachten Hebt u al gepakt vroeg Braceway Bent u klaar Bijna Nu als we dan eens langzamerhand naar het Vrevord Hotel gingen Neen Ik vergat dat u liever wilt rijden nietwaar Met dat been Is loo e lastig Ik zal u mijn auto sturen O heel Rraag Brlstew nam het aanbod dankbaar aan Dat vind ik erg vriendelijk van u Ik zal de auto over een uur of zoobij u sturen U kunt mljf aanhalen en danrijden we samen naar Larrlmore Braceway wandelde Mannlston Road af zijn hakken klonken hard op het cement Onder het Ucht van de lantaarn gene schijnt schuldig te zijn ga je gang en hang hem maar op Geen onschuldige zal ter dood worden gebracht zoolang ik denk dat er nog kans is dat de schuldige vrij rondloopt en ons allemaal uitlacht Dat Is nu eenmaal mijn standpunt Daarom volg ik Morley daarom ga Ik naar Washington Bristew gaf hem als uiting van harte j lijke Instemming de hand ï Prachtig zei hij D at Is mooi Ik ben het heelemaal met u eens Het Is dè eenige manier om dit soort j werk op te vatten Zonder behoorlijke I Idealen Is het niet om te dofen Maar als men een goed standpunt Inneemt Is het fijn werk en soms van heel wat meer waarde dan dat van advocaten en rechters I Ik ben blij dat u dit Hlbt gezegd verklaarde Brlstew heel blij omdat ik erover denk mi heelemaal op dit werk toe te leggen Werkelijk 1 Ja Ik heb er dezen namiddag met Greenleaf over gesproken Ik begrijp Ik zou dwaas zijn als Ik het niet begreep dat dit drama voor mij een goede reclame is geweest Het heelt rnü gelegenheid gegeven om mijn kennis omtrent misdaden en misdadigers te luchten Ja dat Is Inderdaad zoo Maar nu Ik Fiïer voor een lange verpleging moet blijven Is het een mooietijdspasseerlng Ik heb totnogtoe veel administratief werk gedaan en zoo nu endan eens een verhaaltje geschreven Maar daarvan Kan Ik niet leven Als de Liefde voor ons dagelijks werk maakt MW levMi gelukkig FEUILLETON op den hoek kreeg Bristew hem nog evenIn het gezicht terwijl hi zyn wandelstokIn zijn vingers Het ronddraaien Men zouaan zijn rechte energieke houding niet zeggen dat hij zlcli zoo moe voelde Ot man die ds troeven had aar het Anierlkaansch bewerkt doorJ VAN DER SLUYS 36 Nadruk orboden Wat onaangenaam of pijnlijk voorFulton en Withers Is een familieschandaal bljvoorbeeM Braceway dacht even na U hebt een scherp verstand meneerBrlstew zei hU eindelijk Ik kan dat deelvan de zaak nu niet bespreken u hebtniet heelemaal ongelijk maar Ik moeteerlijk zeggen dat als Morley niet naarWashington vertrok Ik ook niet ging Dank u Ik stel het op prijs dat umij dit meedeelt Maar laat me u nogè n vraag moge n stellen waarom volgtu Morley eigenlijk Dat Zfi Ik u zeggen zei Braceway fiinkweg Het is een eerlijke vraag en die Ik zal beantwoorden Ik ga er op de bone fooi heen Ik kan mij er zelf maar niet van overtuigen dat Perry de schuldige Is en Ik heb zoo n idee dat iWnu den eigenlijken schuldige op het spoor ben En zoolang als ik in dit ak ben heb Ik mij steeds voorgehouden nooit ook maar een greintje van bewijs te veronachtaamen Ik volg leder spoor ledere aanwljzln hoe gering ook voor Ik een geval opgeef en feitelijk te kennen zou geven deze of De kreupele man bleef nog een beetje op de stoep zitten terwijl hij over Braceway s verklaring dat hij niet van plan was ook maar een greintje van bewijs te veronachtzamen nadacht Maar dat deed Braceway juist wel Hl sloot de oogen voor een menïgte bewijzen tegen George Withers en tegen den neger Ik besrljp niet wat hiJ In zijn schildvoert peinsde hij Plotseling met zi in eigenaardige snelheid vim denken werd hij zich bewust dat hij Braceway niet mocht dat hiJ eigenlijk een afkeer van hem had Als hij zich in Braceway s tegenwoordigheid bevond onder den Invloed van zljn levendlgheid en charme luisterend naar zijn vlot scherpzinnig gepraat sluimerden zifn gevoelens tijdelijk in maar zoodra hij weer aan zichzelf was overgelaten kwamen zij sterk naar boven Hij wilde dat hi hem nooit ontmoet had Hij is niet van mijn soort hij Is niets anders dan een opschepper en praatjesmaker HU lachte Waarom zou Ik hersenenergle aanhem verspillen Ik heb deze zaak uitgewerkt niet hU Op datzelfde oogenblik was de corres pondent van het dagblad De Ster bezig het volgende bericht voor fiet ochtendblad op zijn schrijfmachine te tikken Terwijl men algemeen van opinie is f