Goudsche Courant, woensdag 8 augustus 1934

7 431 7 44 57 30 57 46 9 74 9 1i 34 70 34 70 48 24i 48 24 33 221 35 224 38 574 58 371 37 37 37 371 l 47 1 47 Nlet offlcleel 6 14 6 14 20 20 20 50 12 68 12 681 f tlng gespeeld zouden worden zijn tot nader te bepalen datum uitgesteld Om den zilveren Olympia beker Aan het a s Zondag te houden bournooi om den zilveren Olympla beker nemen deelAJax comblnatie bekerhoudster Gouda The Rising Hope en Olympla Het programma luidt Olympla The Rising Hope 11 uur Gouda AJax comb 12 15 uur verilezersronde eindstrijd Behalve de finale duren de wedstrijden tweemaal een half uur MARKTBEKICHTEN ÓBM ËNGPE BERICHTEN Drama op den Oceaan Duitficher verdronken De leden van de Ned Relsvereenlglng j heuln Juli met het stoomschip Stafpndam van de Holland AmerlHa lün L orachllg geslaagd reisje naar AmeHka ondernamen en VrUdag 1 1 In EotiMdam terugkeerden hebben op hun erugtocht een minder prettlgen tijd medegemaakt waarover t laatste wftord nog niet gesproken Is woensdag 26 Juli vertrok het gezelo hao met het stooipschlp President Roosevelt van de United States Line een Bclilp dat vaart van New York naar Hamburg weer naar t vaderland Even voor het vertrek zagen de pasaaslers tot hun niet geringe verbazing dat onder poUtlegelelde pl m 200 gedeporteerden waaronder aes die eenlgen tlld n de Slng Slng hadden gezeten en twee krankzinnigen zooals zU later vernamen an boord werden gebracht In het begin werd dezen onvrljwllllgen reizigers een aoart gedeelte van de boot tot verblijlniaats aangewezen doch toen de President Roosevelt eenmaal op zee was kresen zij de gelegenheid zich onder de toelisten te bewegen Hierdoor en tevens door het telt dat de gedeporteerden In kleeding rondllenen welke den leden van de Ned Relsvereenlglng aanstoot gal was de prettige stemming die op de heenreis heerschte volkomen verdwenen De leider van de Ned Relsvereenlglng stuurde drie telegrammen n l één naar het bestuur van de Kelsvereenlglng één naar de directie van de Holland Amcrlka lljn omdat men vermoedde dat deze maatschappij het stoomschip President Rooseveil had aanbevolen en één naar de United States Line waarin het geval werd medegedeeld Het antwoord op deze telegrammen luidde eenparig dat er niets aan te doen was De United States Line beloofde bovendien nog dat de kapitein het den passagiers zoo aangenaam mogelijk zou ma nog door ia gegaan met het afleveren van melk Get G A de M verklaarde dat hü op 7 April bij M een Liter melk heeft gehaald Het geld moest hy aan de dienstbode B V betalen De M is werkloos en de melk bijM is goedkooper dan by andere melkverkoopers I Get S zegt eveneens dat hij by M geregeld melk haalde De ambtenaar van het O M wees op de moeilykheden die M de ovarheld in den weg heeft gelegd Hij saboteerde bovendien de regeling door de melk beneden den vastgestelden prys te verkoopen en trok daardoor de klanten naar zich toe De andere melkverkoopers ijn daardoor tot wanhoop gebracht Iemand die de belangen van anderen niet ontziet heeft ook geen recht opclementle Spr eiachte tegen de echtgenoote van M 4 X ƒ 15 boete subs 3 dagen en tegen De landbouwer v Dam die met zijn knechts achter op het land werkzaam was werd onmiddellijk gewaarschuwd waarna men terstond de Goudsctie brandweer alarmeerde Deze boerderij staat precies nog op grond van Gouda Inmiddels werd van Dam geholpen door omstanders om zijn Inboedel uit het huls te dragen daar er groot gevaar bestond voor de boerderij De motorspuïl onder leiding van den heer J L Hulleman was spoedig ter plaatse en bestreed het vuur met drie stralen De boerderij werd flink nat gehouden Hieraan is het te danken dat deze brand beperkt bleet i tot de hooiberg Om half vier was het gevaar geweken Voor den landbouwer v Dam is het een echte schadepost daar dit de tweede maal in twee weken tijd is dat zijn hooiberg uitbrandt HIJ is laag verzekerd Een Faltax aangereden Een vrij onbeduidende botsii vond hedenmiddag om 12 uur voor dé ingang tie verplicht zijn ten aanzien van hun winkel zoowel de regeling van het eerste als die van het tweede lid van art 5 der Winkelsluitingswet toe te passen Haamsteder vliegveld Opening van een stationsgebouw met restaurant Het vliegveld West Schouwen is de geboortegrond van het blnnenlandsche luchtverkeer der KL M Naar dit veld wert in Juli 1931 de eerste blnnenlandsche luchtlljn Rotterdam Haamstede geopend 53 K M lang de kortste luchtlljn ter wereld en een der weinige die terstond rendeerde Een reis van Rotterdam naar Schouwen over water en land duurde 6 i 7 uür het vliegtuig doet er een half uur over De toeloop van passagiers voor den proefdienst welke alleen Zaterdags en Maandags gevlogen werd was zoo buitengewoon dat één tlenpersoons Fokker F Vila doorgaans te klein was en de dienst verdubbeld moest worden In de volgende jaren groeide de luchtlljn groeide het aantal passagiers en was de gunstige ervaring met Zeeland een prikkel tot de stichting van andere blnnenlandsche luchtlijnen Groningen Twente en Eindhoven volgden De Zeeuw sche luchtlljn ging in 1952 van Haam Tejyen revolutionnahe volksvertegenwoordigers Commissie Koolgn ontwierp twee wetsontwerpen Ie Ver va Hen verklaring van afgvaardig den en e ontneming van actief en passief kiesrecht Op 6 Februari l installeerde minister Van Schalk de bij Kon besluit ingestelde staatscommissie Kooien welke de opdracht kreeg de noodzakelijkheid en doel matigheid te onderzoeken van wettelijke en andere voorzieningen met betrekking tot het bekleeden van het lidmaatschap van de vertegenwoordigende lichamen door personen wier staatkundig streven kennelijk is gericht op verandering der Staatsinstellingen met toepassing of bevordering van onwettige middelen De commissie werd daarbij bevoegd verklaard aan haar aan de Koningin uit tf brengen advies de voorstellen toe te voegen welke zij eer bereiking van de door haar aanbevolen maatregelen noodig of wenschelijk zou achten In haar dezer dagen aan de Koningin vitgebracht verslag deelt de commissie mede dat zij zich allereerst rekenschap heeft gegeven van den toestand op het door de opflracht bestreken terrein Zij Is Kaasmarkt Woerden 8 Ayg Aangevoerd 488 partyen Prys Ie kw m r m f 20 23 2e kw m r n ƒ 17 10 zware ƒ 2i Handel ma tig 466e NEDEBL ST4ATSLOTIJUIJ 2e klasse Trekking van Woensdag 8 Aug Hooge pril zen ƒ 100 11530 16806 Prijzen van ƒ 30 163 601 1624 2040 2043 2111 2U2 2849 2354 2445 2480 2509 2766 2994 3095 37983882 3944 4066 4066 4365 5088 5278 65376547 6186 6238 6427 6678 6778 6855 6868 72 27 7247 7565 7804 8769 8788 9563 9701 9846 10470 10667 10810 10876 11002 11141 11617 11844 12069 12193 12269 12396 1301813373 13813 13875 14481 14507 14950 1628615404 15711 15966 16130 16612 16762 1676816933 17059 17697 17739 17754 17894 1792918372 18398 18409 18419 18566 18810 18852 19OÏ0 19533 20274 20498 20784 20964 21663 21962 22021 22024 22 248 22737 22832 23275 23530 23650 RAD10 NIEUW3 Programma voor heden Hilversum V A R A 5 Gramofoon 6 Voordracht 6 20 Gramofoon 7 10 Vara orkest 7 40 Lezing door Frans Dupont 8 Herhaling S O S berichten 8 03 Arbeid en ontspanning in de Nederlandsche badplaatsen 9 30 De Flierefluiters 10 15 Vaz Dias en Vara varia 10 30 Varaorkest 11 Gramofoon Huizen N C R V 5 6 Kinderuurtje 6 6 30 Gramofoon 6 30 6 58 Onderwijsfonds voor de scheepvaart 7 7 15 Politieberichten en persbericht van het Ned Chr Persbureau 7 15 7 30 Gramofoon 7 30 8 Landbouwhalfuurtje 8 11 Het vrüwillig muziekcorps Ie Halt Regiment Huzaren te Amersfoort 10 10 10 Vaz Dias Gramofoon L M 3 x ƒ 60 boete aubs 10 dogen i Q jnenaaal plaats Een vracht M hechteni De verdediger Mr P van t Hof Stolk gaf een overzicht van het bedrijf waaruit bleek dat dit geheel was mgericht op de verkoop van de melk aan huis Van vader op zoon was dit bedrijf zoo ingesteld Nu is M kaasproducent geworden zonder dat hy ook maar een cent toe stag van dé regeering ontvangrt M is in een onmogelijke positie gedrongen en er was dan ook geen mogelijkheid dat hy aan anderen kan denken De kantonrechter vroeg nadrukkelijk of het echtpaar nu voortaan nimmer meer melk aan huis zullen afleveren Na eeniife aarzel ng gaven zy daar een bevestigend antwoord op De kantonrechter zal met deze mededeeling in zijn uitspraak rekening houden en zal over 14 dagen lïchriftelyk vonnis wijzen Burengerucht Uit Ouderkerk onden 3 jongelieden terecht die bij den heer JI V D s nachts om half twaalf op de blinden gebo usd hadden aan de bel gerammeld en geschreeuwd hadden terwijl ze zich bovendien op verboden terrein hadden opgehouden De getuige G F verklaarde dat hij B B en J T herkend heeft maar P P had hij niet gezien M V D die uit bed gekomen was en de jongens gevolgd had zeide ook dat P P z ch niet op vertioden teff ein heeft opgehouden Toen hü met een stok de jongens achterna kwam waren deze nog op hem af gekomen De ambtenaar achtte het bewüs voor P P niet geleverd en vorderde voor hem vrijspraak Voor P B en J T eischte hü voor beide feiten 2 x ƒ 7 60 boetf subs 2x2 dagen hechtenis De kantonrechter acfitte het eerste gedeelte niet wettig bewezen en sprak daarvoor de twee gedaagden vrü voor het tweede feit v eroordeeldi lJj B B aangezien deze werkloos is tot een boete van ƒ 5 f subs 1 dag en J T tol f T O boete subs 1 dag hechtenis Overtreding Vleesciikeuringaw t Vervolgens kwam de aangehouden zaak voor van C O slager te Ouderkerk Zyn knecht K v R was aangehouden vanwege de Vieeschkeuringawet Hiervoor had C O zich te verantwoorden C O verklaardd dat hij de zaak had overgedaan aan zyn kinderen zoodat hy niet vervolgd kon worden Notaris V d L zeide dat gedaagde hem had gesproken dat hy een regeling moest opmaken voor hem en zyn k nderen voor het overdoen van de za k Als reden daarvan moest dienen dat hy geen risico meer wenschte te loopen taSt de Vlecsohkeuringswet Dit zou op 1 Méi ingaan Er was echter nog gceil acte van opgemaakt en de kinderen waren ook nog nooit by hem geweest J B te Rotterdam had de balans per JO April opgemaakt waarna C O tiit de zaak zou stappen De redenen wist hij niet De ambtenaar achtte in deze zaak het wettig bewijs niet geleverd en vorderde vryspraak De kantonrechter verleende gedaagde vryspraak Aardappelen vervoerd G A H te Reeuwyk stond terecht omdat zyn zoon 170 K G aardappelen ongedekt had vervoerd Uit het verhoor bleek dat H zelf een ver voerbewys had maar dat door de haast het een en ander uit het oog was verloren I De getuige J B had ook niet den indruk dat er kwaadwilligheid in het sjiel was De ambtsnaar eischte de minimum straf n l een boete van ƒ 0 60 aubs 1 dag met 1 verbeurdverklaring van de aardappelen 1 De kantonrechter veroordeelde hem tot ƒ 0 60 boete subs 1 dag hechtenis met teruggave van de aardappelen De excursies van de Haagsche Tram Mij naar ReeuwUk en de Plassen Zooals men weet maken de touringcars van de HT M eiken dag excursies naar de Beeuwijksche P t rant Elfhoeven Na een boottocht op de plas Elfhoeven en de lunch op Elfhoeven gebruikt te hebben keeren de toeristen over Gouda terug ep wordt lodens het oponthoud hier ter plaatse een bezoek gebracht aan de St Jaiiskerk Vandaag was de belangsteUlng zoo groot dat vier groote tourlngcaras noodig waren om het gezelschap te vervoeren Een hooiberg afgebrand De woning van den landbouwer behouden Hednmlddag omstreeks 2 uur bemerkte de vrouw van den landbouwer A y Dam wonende aan en Ooejanverwellendljk onder de gemeente Gouda die vanuit haar huls naar de schuur wilde gaan tot haar schrik dat de hooiberg die achter het huis Is gelegen in brand stond i auto van de zuivelfabriek Giessen 1 Nieuwkerk en bestuurd door de 38 Jarl ge P de Krey uit Giessen Nieuwkerk j kwam van de richting Wijdstraat en 1 wilde de Groenendaal inrijden Juist op dat moment naderde van de andere richting een groentewagen zoodat de chauffeur achteruit moest rijden om deze doorgang te geven Bij deze manoeuvre botste de vrachtwagen tegen een der aldaar geposteerde Pal taxi s waardoor eenlgo lichte schade aan deze auto werd veroorzaakt Agenda 9 Aug 8 imr Vrye Evang Gemeente Bü bellezing en bid stond 11 Aug 5 30 uur Kattensingel Start sin gelloop eatafette 11 Aug 7 uur Nieuwe Markt Openluchtsamenkomst Vrye Evang gemeente 17 Aug 2 uur Nieuwe Schouwburg Kindermatinée A V R O stede door naar Vhsslngen In 1933 naar Knocke in iw naar Ostende Het aantal passagiers nam toe van 4T2 in 1951 tot lóM In 19 2 en i tot September 1933 toen kwam de winterdlenst op de eerste blnnenlandsche iuchtverbindlng en het aantal passag iers over 1933 klom tot 4726 Op 1 Augustus 19 waren reeds 4612 reizigers langb de Zeeuwsche lijn gedaan Alleen op Haamstede waren in Juli van dit Jaar lOOü inkomende en uitgaande passagiers Dit toenemend luchtverkeer maakte een verblijf van passagiers en personeel noodzakelijk op het vliegveld West Schouwen en vandaag 8 Augustus zal de Zeeuwsche luchtlljn als het ware opnieuw bevestigd worden door de opening van een stationsgebouw met restaurant Dit getiouw bevat een kantoor voor den statlon schef der K L M gelegen aan een hall waarin de passaglersblljetten worden uitgegeven en gecontroleerd De inrichting van deze passage afdeellng ia zeer eenvoudig en overzichtelijk voor de reizigers zoodat hier in korten tUd een groot aantal passagiers geholpen kunnen worden Voorts Is er een lokaal van den Rljksradlodienst Aan het stationsgebouw Is een ruim restaurant gebouwd Breede glazen deuren geven toegang tot een terras met tafeltjes en rieten stoeien De K L M stelde een beheerder over het restaurant aan Voor dezen beheerder s aan het station een woning gebouwd zoodat voortdurend een vertegenwoordiger der K L M op het veld aanwezig zal zijn om inlichtingen te verstrekken Nationale postzegelten toonstelling te Amsterdam Belangrijke Inzending van het Ned Postmuseum Ter gelegenheid van het 50 Jarlg bestaan der Nederlandsche Vereenlglng van Postzegelverzamelaars zal van 6 9 Septamber a s een groote postzegeltentoonstelling worden gehouden te Amsterdam in de zalen van het feestgebouw Belle vue Deze tentoonstelling belooft uiterst belangrijk te worden bijna alle groote Nederlandsche collecties zullen worden ingezonden De tentoonstelling zal voorts worden opgeluisterd door een belangrijke inzending van het Nederlandsche Postmuseum uit Den Haag terwijl vermoeo Uik enkele beroemde collecties uit het buitenland buiten mededing zulen worden geëxposeerd Aan de tentoonstelling zijn verschillende festiviteiten verbonden De deelnemende phllatellsten zullen otflrteel door het gemeentebestuur van Amsterdam worden ontvangen In de Milltlezaal Op het congres zullen verschillende Belangrij lezingen worden gehouden Voorts zal een boottocht naar Edam gemaakt worden alwaar de deelnemers eveneens officieel door den burgemeester zullen worden ontvangen Rond van IVIelkveehoudera iMoet de consumptiemelk regeling verdwijnen De Bond van Melkveehouders In ZuidHolland heeft gisteren te Rotterdam een vergadering gehouden ter bespreking van de vraag of het al dan niet wenschelijk is den minister of regeeringscommissa ris te verzoeken maatrgelen te treffen j tot opheffing van de consumptlemem j regeüng De voorzitter de heer A N Vaandrager heeft In zijn openingswoord In het bij zonder welkom geheeten voorzitter tn secretaris van den Noord Hollandse hen Bond de heeren vahr MeeVveldt en Wol meester Spr herinnert er aan dat delaatste vergadering een nalf jaar geledenIs gehouden In dat halve jaar Is misèretroef geweest i De heer Vaandrager maakte een tegenstelling tusschen de crisismaatregelen in den oorlogstijd en de huidige en constateerde dat als men den melkprijs wil verankeren In de zulvelpositle men fllt ook royaal moet doen Hij zette ulteeft dat de z g rekening courant Isafgesloten met een batig saldo van 2 42 In t voordeel van den melkveehouder en bracht In herinnering de door hem zelf gehouden Interpellatie In de Crisis Zulvelcentr ale Binnenkort zal een rapport van een commissie over de door hem gestelde vragen verschijnen Uit het batig saldo kan nog geput worden voor een verhooging van den melkprijs zoowel als door de natuurlijke omstandigheden Er Is een ze kere mate van oversjJannlng onder de j aarbij tot de overtuiging gekomen dat deze inderdaad nadere voorziening elscht Twee denkbeelden Na besprekingen is de commissie gekomen tot de slotsom dat een tweetal gedachten voor nadere uitwerking In aanmerking kwam t w a Invoering van de mogelijkheid van vervailenverklaring van t lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen voor üe leden die m hun werkzaamheid als zoodanig ot met gebrulkmaxlng van hun aoor hun lidmaatschap geschonken macht gelegenheid ot middel een streven tot uitdrukking brengen gericht op verandering van de bestaanae rechtsorde met toepassing ut bevordering van onwettige middelen D opneming in het Wetboek van Strafrecht als imperatieve bepaling van üe bijkomende strat van ontzetting van het recht om te kiezen en de verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen t a v leden van vertegenwoordigende lichamen die zich schuldig maken aan zekere met name te noemen misdrijven tegen de vellignuld van den Staat tegen de Koninklijke waardigheid betreffende de uitvoering van staatspUchten en staatsrechten tegen de openbare orde het openbaar gezag enz De uitwerking van deze denkbeelden werd opgedragen aan een subcommissie bestaande uit den voorzitter en het lid der commissie mr dr i Donner terwyi de secretaris der commissie aan de subcommissie werd toegevoegd Deze subcommissie stelde een tweetal wetsontwerpen samen voorzien van een Memorie Y n Toelichting welke stukken na behandeling in de plenaire commissie aan het verslag zijn gehecht Andere voorzieningen dan de béide hierboven bedoelde werden door de commissie óf wel als niet vereenigbaar met de bestaande Grondwet ter zijde gesteld óf wel ais minder wenschelijk ot doelmatig verworpen Op één punt wijst de commissie evenwel nog zonder daaraan een concreet voorstel te verbinden De leden van vertegenwoordigende lichamen die van illegaal streven verdacht kunnen worden zijn veelal vertegenwoordigers van zeer kleine partijen of kiezersgroepen Een technische wijziging in de Kieswet welke de mogelijkheid van toegang tot de vertegenwoordigende lichaojen voor dergelijke kleine groepjes zou bemoeilijken kan als bijkomstig voordeel medebrengen dat uit hoofde van hun staatkundig streven verdachte elementen uit de vertegenwoordigende lichamen worden geweerd En twee wetsontwerpen De bij het verslag gevoegde door de Staatscommissie geconcipieerde wetsontwerpen willen dat de vervailenverklaring van opruiende afgevaardigden zal worden uitgesproken door de Afdeellng voor de geschillen van bestuur van den Raad van State Als het gaal om eeji Kamerlid op aanwijzing van den Kamervoorzitter schriftelijk met nauwkeurige aanduiding der feiten als het een Ud van Provinciale Staten of van een gemeenteraad betreft op aanwijzing van den commissaris der Koningin De procesgang waarbij den beklaagde gelegenheid wordt gewaarborgd tot behoorlijke verdedigging wordt nauwkeurig omschreven Leden van besturen van Waterschappen Veenschapp n e d vallen bulten de Antwerpen Het wetsontwerp dat ten aanzien van een Kamerlid Statenlid of Raadslid die door den rechter wordt veroordeeld wegens bepaalde misdrijven Imperatief als bijkomende straf voorschrijft het ontnemen van het actief en van het passief kiesrecht noemt als misdrijven welke voor het lid van een vertegenwoordigend lichaam het verlies van het recht om te kiezen en van verktesbaarheld meebrengen mlsdriiven tegen de veiligheid van den Staat tegen de Koninklijke waardigheid betreffende de uitoefening Van staatsnllchten en staatsrechten opruiing en enkele andere misdrijven tegen de openbare orde waaronder deelneming aan een bij de wet verboden vereentglng enkele misdrijven tegen het openbaar gezag laster gepleegd ten aanzien van een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van diens bedlening en opzettelijke schending van ge UIT 1 K N mUKl K SCHOONHOVEN Twee jongens in de Lek verdronken Gisteravond te kwart voor negen zyn naby Schoonhoven in de Lek onder de gemeente Bergambacht de broera Jilles en Arie Verwaal uit Bergambacht by het baden verdronken in de nabijheid van de tweede krib een piaata waar regelmatig gezwommen wordt Geen van beiden kon goed zwemmen Toen de 14 jarige Arie zich omdat het laag water was buiten den kop van de krib begaf werd hij plotseling door den stroom meegetrokken Op zyn hulpgeroep begaf zich de 19 jarige broer eveneens te water doch spoedig werd ook hem de stroom te machtig Voordat zy een toegestoken stok konden grypen verdwenen beiden in de diepte MeiTis onmiddeiiük met dreggen begonnen Om half elf slaagde men er in een der aiachtoffers boven te brengen Tot Zondag 29 Juli J l ging alles behoudens een vechtpartijtje tusschen de gedeporteerden vrijwel rustig Op dien Zondag gebeurde echter Iets waarover de leden van de Ned Relsvereenlglng niet te spreken waren Omstreeks 1 uur klonk plotseling het geroep Man over boord De passagiers snelden naar de railing en twee reddingsboeien werden over boord geworpen De kapilein gat bevel te stoppen en zocht ondertusschen met een verrekijker naar de plaats waar de drenkeling midden in den Oceaan zou drijven Een reddlngboot werd buiten boord gedraaid doch niet uitgezet wat de passagiers niet begrepen Een uur een tijd welke verplichtend Is gesteld stopte de President ftoosevelt en voer daarna alsof er niets was gebeurd weer rustig verder tot groote verontwaardiging van allen Drie kwartier na het alarm Man over boord hield de kapitein appèl en kwam tot de ontdekking dat de verdronkene een WJarige Duitscher uit Hamburg was ién van de twee krankzinnigen Voor blJ overboord sprong had de man een zekere Schmidt twee pakjes tabak weggegeven Zijn geld had hlJ In zijn hut opgeborgen Den tijd dat het stoomschip stillag om den drenkeling hulp te bleden 7 speelde het orkest in de eerste klasse rustig door Het was alles bijeen een onaangename terugreis Parkletjes in plaats van beren Men schrijft uit Maastricht aan het Handelsblad De hoofdstad van Limburg Is n berenkuil rUk Daarin sloffen twee bruine zoolgang rs rond Deze beren werden in een moment van hoogconjunctuur en overmoed door de gemeente aangekocht Wilhelm Hagenbeck was de leverancier Opgeleverd moesten worden een mannetje en een wijfje wijl men een gezin stichten wou en het publiek later wilde laten genieten van het schouwspel van vroolljk rondbultelende kleine teddy s Aan de leveringsvoorwaarden werd niet voldaan Toen de beren hun kool en kuil betrokken hadden bleek men met twee mannetjes te doen te hebben wat aanleiding werd om gemeentebestuur en Raad duchtig In het ootje te nemen De beren werden zelfs in verband gebracht met de later Intredende belastlngverhooging Zoo ontstond de hymne De bere zien gesïlk Ze höbbe de bclastlngbreve aotgeshk Intusschen werden de bruine roofdieren toch een attractie voor de stad Een wandeHng naar het Aldenhofpark waar de dieren hun kool hebben behoort ook nu toe tot de uitstapjes van den gewonen toerist evenals van vele bewoners der stad en omgeving Nu komt de plaatselijke vereenlglng Stadsverfraaiing opeens met een adres aan de gemeente om de beren weg te Hoeft en de plaats te bestemmen voor een wollère voor vogels Dit adres zal wel geen algemeene instemming verwerven De beren hebben nu eenmaal een soort burgerrecht verkregen Wat moet men jr overigens mee aanvangen Niemand zal ze koopen De dure dieren afmaken Terwijl ze toch een bezienswaardigheid en eigenaardigheid der stad zijn geworden Pen attractie voor vreemdelingenverkeer Bovendien staat In het Stadspark al een groote volière vol parkletjes en andere vogels Deze aanslag op het leven van Max en Pol zooals de beesten geheeten worden zal wel stof doen opwaaien 12 LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST Een algemeene amnestie De te wachten blijde gebeurtenis aan het Italiaansche Hof ROME 8 Aug Naar vernomen wordt zal ter gelegenheid van de blyde gebeurtenis die de volgende maand in het gezm van den kroonprins zal plaats hebben m geheel Italië een algemeene amnestie wordeh afgekondigd zoowel voor gewone als politieke veroordeelden De kroonprinses vertoeft thans m de Rose Bery naby Napels in gezelschap van haar moeder de Koningin Moeder van België en de Koningin van Italië Een waterreservoir gesprongen PARIJS 8 Aug Naby de Glacier desPélerins in de buurt van Chamony is eenwaterreservoir gesprongen waardoor eengeweldige watermassa naar benedenstroomde modder steenen en blokken ysmee het dal insieurende bosch en eenigeperceelen bouwland verwoestend Het gehucht les Tesour kwam in ernstig gevaarte verkeeren en met behulp van militairenwerden waterkecringen opgericht om hetigevaar af te wenden = i ir Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 7 Aug 8 Aug Officieel Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen Stockholm Oslo 1 New ïork Praag Madrid Milaan Prolongatie 1 Beurfloverzicht In het voorkomen van de beurs te Am sterdamwas vandaag niet veel veraiiderlng gekomen Het meest opvallende verschijnsel was het groote gebrek aan orders zoodat de handel van kleine afmetingen bleet OP de rubberafdeeling ontwikkelde zich weder eenige beweging speciaal in de meestal minder courante oorten Doch de avans was toch niet zoo groot als gisteren het geval was In Ta bakken gtnê weinig om doch voor de Sumatra aandeelen kwamen hier en daar I hoogere noteeringen tot stand Van de suikerwaarden konden HV A s enkele I punten monteeren Naar gemeld heeft de Ntva enkele prUslimites met een klei Igheld kunnen verhoogen Ind fonasei hadden een beperkte markt De bekende 1 hoofdsoorten warei prijshoudend doch niet veel veranderd Petroleumwaarden bewogen zich op den achtergrond Van Kon Olie was nauwelijks Iets te bemerken on de beleggingsmarkt was niet veel te doen Dutache obligaties bleven op het vorig niveau Anierlk fondsen had den e en kl lm verloop RADIO TBLEGRAFISCH WEERBERICHTi 8 Augustus Hoogste stand 764 9 te Karlstadt Laagste stand 744 8 te Vestmanoer Verwachting Zwakke tot matige oostelijke tot noordelijke wind Licht tot half bewolkt Droog en warm MUZIKK Karel Textor overleden Bekend klavier paedagoog Te s Gravenhsge is op 64 jarigen leeftyd overlejlen de klavier paedagoog Karel Textor hofdleeraar aan het Koninklijk Conservatorhnn SPORT EN WEDSTRIJDEN ATrtLETlEK Kuflocinsky naar Amsterdam Groote inschrijving voor l l Augustus Naar wü vernemen is de deelname aan de Internationale Athietiekwedstryden welke Zondag 12 Augustus a s in het stadion te Amsterdam zullen worden gehouden van den beroemden Pool Kusocinsky thans zeker geworden Kusocinsky komt de eer tee aan Nurmi een nederlaag te hebben toegebracht op een oogenbhk dat men den Fin nog onoverwbinelyk achtte TVée jaar geleden verbeterde de Pool te Antwerpen nog Nurmi a record over 3000 meter dat eenige weken geleden opnieuw verbeterd werd door den Deen Nielsen Op het oogenblik staat het wereldrecord vier Engelsche myl nog op naam van den Pool en op zyn verzoek zal deze afstand inplaats van de 600O meter in het stadion worden gWoopen Mogelyk slaagt hy erin zün eigen record nog wat omlaag te bren Belglë vaardigt behalve een drietal Marathon loopers de volgende athleten af Keirsmaekers voor de 100 meter Prinsen voor de 400 meter Devuyst voor de 16W meter Maréchal en van Rumat voor de 4 Engelsche miji en de Flotow voor het hoogspringen ZWEMMEN De Europeesche iwemkampioenschaPBen Voor de van I2 tot 19 Augustus te Maagdenburg plaats vindende Europ zwemkampioenschappen hebben zwemsters en zwemmers van 22 landen Ingeschreven op de diverse nummers Voor de onderscheidene nummers schreven de volgende Nederlanders in m M vrije slag en 400 M vrUe slag Mooi en Schetter KX M vrije slag en 400 M rlje steg Wllly den Ouden en Rle Mastenbroek 209 M schoolslag Jenny Kastein en Fransje Hessel m M rugslag Rle Mastenbroek en Puck Oversloot Schoonsprlngen TruusKlapwUk Nederland zal ook deelnemen aan de waterpolowedstrllden Deelnemers zijn met ons land België Dultschland Frankrijk Griekenland llalië Joego Slavlë Hongarije Zweden Spanje Tsjechoslowaklje WATEBPOU De waterpolowedstrljden De Oom e Poelmeer en G Z C i Maas 3 welke gisteravond in de StedelUke Zwemlnrlch de boiidskanselarij terecht heeft gestaan ia If r dood veroordeeld Nader wordt gemeld dat het doodvonnis gisteravond 6 uur voltrokken ia Het B N B meldt nog dat Feike onmiddellijk nadat het doodvonnis waa uitgesproken de rechterhand ophief en Heil Hitler riep Duudvonnis te Klagenfurth Be krgg sraad te Klagfenfurt heeft gisteren Karl Kosteln k uit Wolfsberg die by den opstand in het Lavant dal den majoor van een regiment zou hebbeïi doodgeschoten vrijgesproken van de beschuldiging den moord te hebben gepleegri doch hem ter dood veroordeeld wegens hoogverraad Zjjn kameraad Brunner werd tot 12 jaren z ware kerkerstraf veroordeeld Oratie voor Koatelnig D N B meldde gisteren n der uit Weenen l e Bondspresident heeft den door de militaire rechtbank van Klagenfurt ter doodveroordeelden Kart Kostelnig uit Wolfsberg begenadigd en de straf bepaald op 15 jaar zware kerkerstraf Het verzoek omgenade was ondersteund door den officiervan justitie en den gouverneur van Karinthië generaal Muelgerth Proclamatie van Starhemberg Ter gelegenheid van de aanvaarding van zÜn functie als chef van den veiligheidsdienst heeft vice kanselier Starnefnberg een proclamatie tot de gewapende macht gericht waarin hij zegt Ons devies is één voo r allen en allen voor één Wy werken in den geest van den overleden bondskanael er en dat beteekent Oostenrgk voor alles ITALIë Mussolini tegen herHtel der Habsburgers In den huidigen ontwrichte toestand zou zulk enkel tot nieuwe wrUving leiden De Duce naar de vloot manoeuvres te Gaeta De Romeinsche correspondent van de Londensche Daily Telegraph mtldt dat Mussolini van oordeel is dat de huidige ontwrichte toestand van Oostenrijk elke kans op een herstel r iHabal gers voor den eerstvolgenden tyd onmogelyk maakt In plaats van een kalmeerenden invloed uit te oefenen zou dit leiden tot nieuwe wryving in de republiek Een verder bezwaar is dat aen herstel der Habsburgers niet de huidige politieke en economische problemen van Oostenrijk k u oplossen De Oostenrüksche eri Hongaarsche legitimisten hebben dus voorloopig niets van Italië te verwachten De Italiaansche pers wydt groote aandacht aan het interview van de Daily Mail met den Duitschen Rykskanselier Adolf Hitler Sommige bladen publleeeren letterlyk de antwoorden op verschillende vrdgen vooral de passages over Oostenrijk en Hitlers uitlatingen die betrekking hebben op den vrede De Stampa zet als kop boven het desbetreffende bericht Vredesoffensief van Hitler De Weensche bladen publiceeren nog steeds bizonderheden over de gevechten van 25 26 en 27 Juli Het aantal dooden aan de zyde der opstandelingen in Karinthië bedraagt meer dan honderd Er zijn 6100 personen gevangen genomen Aan regeeringszijde zyn ongeveer 40 menschen gedood Mussolini naar Gaeta Mussolini is gisteren te Gaeta aangekomen aan boord van een watervliegtuig dat hij byna de geheele reis Eelf bestuurd had Hij werd vergezeld door z n onderminister van Luchtvaart Mussolini begaf zich aan boord van het jacht Aurora waar hij de onderministers van Oorlqg en Marine den chef van den état major en den secretaris der fascistische partij ontving Mussolihi I zal de vlootmanoeuvres èöwonen Aan de vlootoefeningen nemen het eerste I en tweede kruisereskader evenals verschei dene torpedóbootflottieljes en een duikbootI flottielje deel Het bijzondere doel dezer oefeningen is het schieten met groote snelheid Als doel dient niet zooals tot nu toe epn schip doch een rota Weensche hoogleeraroi aangehouden I Naar uit Weenen wordt gemeld heeft de politie gisteren den nieuwen rector van de Weenschö universiteit prof A Hcjd Ferneck hoogleeraar in het volkenrecht en de psychologie van het recht in hechtenis genomen evenals prof E Schoenbauer touitenffewoon hoogleeraar in het RomeinscHe recht Italiaansche arbeiders bieden aan een dag gratis te werken Achthonderd arbeiders uit de streek Tarcento in Italië hebben den autoriteiten aangeboden een dag gratis hun arbeidskracht ter beschikking te stellen voor den aanleg van een nieuwen weg ZWITSERLAND Duitsche vlieger Udet op het I Jungfraujoch geland Met een vliegtuig met ski s De Duitsche vlieger Udet is Maandag ttiet een vliegtuig dat met ski s uitgerust Was op het Jungfraujoch geland Hy steeg fiog eenige malen op en landde opnieuw waarvan foto s gemaakt werden Het was zijn voornemen om den nacht op het Jungfraujoch door te brengen en dinsdagmorgen zijn tocht voort te zetten Ter beveiliging van zyn vliegtu g wilde hij dit in de oneeuw ingraven Maandagavond wyzigde hü echter zyn plannen daar de kans bestond dat het weer zou omslaan Hij steeg opnieuw op en verdween in de richting Bern VEREENIGDE STATEN Weer een hittegolf In de Ver Staten heerscht momenteel weer een hittegolf Gisteren was in Mexico een temperatuur van boven de 100 graden BINNENLAND helmen kortom alle ernstige misdrijven j welke om de daarin oHfedende miskenning van de gemeenscha swaarden den j dader de waardigheid tot h lÉ bekleeden 1 van een gem eenschaps functie doen ver beuren I De gewijzigde Winkelsluitingswet Een brief van den minister vanocfonomlsche zaken aai de I gemeentebesturen i De minister van oeconomlsche zaken I heelt een brief gericht tot de gemeentej besturen waarin hij meldt dat het wetsontwerp tot wijziging van de Winkelsluitingswet 1930 door de Koningin is goedgekeurd en derhalve thans kracht van wet heeft verkregen In verband daarmee meent de minister goed te doen de aandacht van de gemeentebesturen op het volgende te vestigen Ingevolge het bepaalde In de artikelen 4 en 5 van genoemde wijzigingswet is de mogelijkheid geopend om van het tijdstip af waarop deze wet in werking treedt namelijk behoudens voor wat betreft het bepaalde in het 2tJ een 3de lid van art 5 twee maanden na den dag volgende op dien van ha afkondiging ten aanzien van vijf categorieën winkels een regeling toepassing te doen vinden waarbij de bestaande verkoopgeletenheid op Zondag eenigermate wordt verruimd H®NIG S BOUILLONBLOKJES thans 6 voor l®cl resp een dergelijke verkoopgelegenheld in het leven wordt geroepen Bfdoeide regeling zal slechts dan toepassing kunnen vinden indien en voorzoover de gemeenteraad verklaard heeft van oordeel te zijn dat de tegenwoordige buitengewone omstandigheden daartoe aanleldmg geven Deze verklaring zal moeten zijn atgelegti binnen het bovengenoemde tijdvak van twee maanden voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde wet na dit tijdstip zal het niet meer mogelijk zijn de In art 4 der wijzigingswet opgenomen regeling van toepassing te verklaren De verklaring zal voorts moeten inhouden opgave ten aanzien van welke der in artikel 4 der wet bedoelde categorieën winkels de aldaar bedoelde regeling van toepaSsing zal zijn Een verklaring zal Ingevolge art 5 3de lid der wet door den gemeenteraad slechts kunnen worden algelegd nadat belanghebbenden uit het betroi ken bedrlji ter zake zijn gehoord In de eerste plaats zullen dit uiteraard zijn de winkelier uit het betrokken bedrijl voor zoover de belaagen van dezen Inderdaad rechtstreeks met de al of niet verruiming gemoeid zijn Zulks beteekent dat daaronder niet vallen die winkeliers ten aanzien van wie de regeling van art 4 der wijzigingswet practisch geen beteekenis zal hebben uit hoofde van het telt dat voor hen op grond van plaatselijke bijzondere omstandigheden thans reeds voor het geheele iaar een afwijkende re geiing voor den Zondag geldt welke verder gaat 0an die welke het genoemde wetsartikel InhoUtit Zij die slechts voor e en gedeelte des jaars van een dergelijke afwijkende regeling profiteeren zullen derhalve wel als belanghebbenden zijn aan te merken aangezien de verruiming van artikel 4 voor hen voor het overige deel van het Jaar bet ekenis kan hebben Het zal i meent de minister aanbeveling verdie j nen om zoo mogelijk met de betrokken I winkeliers Individueel contact te zoeken b v door informatie ter plaatse Mochten hiertegen overwegende practlsche bezwaren blijken te bestaan dan zouden na l voorafgaande aankpndlglng ter secreta rle of elders in de gemeenten lijsten ter teekening kunnen worden nedergelegd waarop zij zich voof of tegen de verruiming kunnen verklaren Op enkele punten wordt verder de aandacht gevestigd 1 Het verdient aanbeveling na te gaan of en in hoeverre aan de thans in de wlnkelsluHings erordeningen opgenomen afwijkingen nog behoefte bestaat zou dit 1 niet meer het geval zijn en ten deze dus een zekere aanpassing aan de norm der wet zijn te constateeren dan dient uiteraard de hernieuwde vaststelling van die afwijkingen achterwege te blijven 2 Aan de door den minister ter zake van de redactie van bestaande wlnkelslultlngsverordenlngen gemaakte opmerkingen ware voor zoover zulks niet eerder i s ïschled bij die gelegenheid gevolg t3 teven 3 In sommige verordeningen komt tenaanzien van alle winkels of van een ofmeei bepaalde groepen daarvan een afwijking voor waarbij deze winkels opZondag gedurende eenlge uren tusschen 9 uu V m en 8 uur n m geopend mogenzijn i Het ontmoet bij den minister geen bezwaar indien ten deze aansluiting wordt gezocht aan de gewijzigde regeling van art 4 iste lid der Winkelsluitingswet zoodat bedoelde uren van openstelling tusschen 8 uur n m en 8 uur n m mogen liggen 4 In verband met de wijziging van he a1ste lid van art 9 der wet waardoor iskomen vast te staan dat de beoordeelingvan de bijzondere omstandigheden aanden eemeenteraad is kan desgewenschtde vermelding dezer omstandigheden inde verordenine of In een consideransachtfrwpsp blijven Ten slotte wordt er nog op gewezen dat de aart Joc dsche winkeliers Ingevolge art 5 der Wet te verleenen vergunning in den vervolge betrekking zal hebben zoowel op den Zondag als on de dagen verband houdende met de Joodsche feestdagen Het verdient naar het den minister voorkomt aanbeveling uit de formuleerine van ppn dergelllke vergunning te doen blijken dat de winkeliers In kwes SUT IE OP lEIS ALLE INLICHTINGEN VCMMl REIS EN VERBIJF VOLLEDIGE PROGRAMMA S VOOR PRIVé EN GEZELSCHAPSREIZEN BILJETTEN VOOR TREIN STOOMSCHIP AUTO OF VLIEGMACHINE WORDEN VERvSTREKT DOOR ONZE AFDEELING REISBEMIDDELING GOUDA MARKT 31 TELEF 2745 menschen ontstaan die stemmen heeft doen opgaan om de heele regeling van de conüumptlemelk overboord te werpen Spr kan zich dit niet voorstellen wel dat men zou wenschen dat het heele complex van maatregelen tot steun maar overboord zou worden gegooldy Hij zette voorts uiteen met welk doel de vergadering is bijeengeroepen en bracht in herinnering de woorden van den regeeringscommlssarls jullie chicaneert wel doch als we de regeling willen opheffen verzet ge er u tegen In het hoofdbestuur van den Bond is een kwart voor opheffing drie kwart wenschfc verbeterln van de regeling Gebrek aan voorber fihg van deze zaak er zeker niet geweest Spr onderschrijft a priori de klachten die te berde zullen worden gebracht want hij weet waarlijk ook niet wat er onder de huidige omstandigheden van de regeling moet terecht komen Na uitvoerige discussie werd besloten telegratisch een audiëntie aan te vragen bi den Minister van Economische Zaken namens het centrale bestuur van de Federatie van de Provinciebonden Een motie werd aangenomen waarin geprotesteerd wordt tegen de huidige situatie waarbij de productiekosten kunstmatig worden opgevoerd en de melkprijzen worden gedrukt wat geenszins de bedoeling kan zijn geweest van de consumpttemeikrtgeling welke als aanhangsel van de Crlslszulvelwet bedoelde hulp te verleenen aan de melkveehouderij en waarin verder wordt gezegd dat het bestaande apparaat daaraan wèl dienstig kan worden gemaakt waarop bij de betreffende Instanties ernstig rpoet worüen aangedrongen Levering van straatklinkers te Amsterdam Aanbestedingsprijzen Inclusief omzet belastlnK Ue directeur van P W te Amsterdam heelt aanbesteed de levering van ö miliioen straatkllnker geschikt voor rijwegen Laagste inschrijvers N V Foltu v h Folker § en Co en van Tubbergen Amsterdam i mililoen a 15 10 1 5 mlllloen k ƒ 14 lü N V Bouwmaterialen v h P de uder A dam 2 muloen ƒ 15 40 2 5 mill 14 4U tlrma de Jong van Lekkerkerk Rotterdam 3 mill ƒ 15 l mill ƒ 15 25 De prijzen zUn per ICGO stuks franco op den wal omzetbelasting Inbegrepen Het was deze aanbesteding welke het Eerste Kamerlid Blomjous aan den minister van financiën vragen deed stellen wijzenae op de strijdigheid met wet en mlnisterleele aanschrijving om de omwtbelastlng door d n fabrikant te doen dragen De Nederlandsche Rondvlucht Aantal deelnemen Volgens de voorloopig opgaven en aanmeldingen zullen aan de Ned RonJvlucht 1934 op 34 en 26 Aug a s meer dan co vliegtuigen deelneme i waaronder 10 machines van de Luchtvaartafdeellng ï van den Marine luchtvaartdienst 12 van de Nationale luchtvaartschool en vtle toestellen van Nederlandsche en buiteiilandsche sportvliegers De K L M zal uitkomen met 6 machines van verschillende typen Ter vergelijking moge dienen dat het totaal aantal vliegtuigen verleden jaar 5 bedroeg De heele familie trouwt De Fonterbeys aldus de Bostonner milllonalr Thomas Fonterbey hebben altijd gedaan wat ze goed vonden en steeds nagelaten wat hun door anderen werd aanbevolen Volgens dit princiep trouwt vandaag de heele lamllie Fonterbey En het was waarlijk een der meest sensaUoneele bruiloften welke ooit in Boston la voorgekomen Vijf trouwparen kwamen uit de kerk Voorop ging de vljfenzefitlgJarige Thomas zelf met aan zijn zU aUn vijfentwintigjarige vrouw Mrs Sely Fonterbey was zes jaar de secretaresse van den rijken fabrikant en tot een huwelDlt met haar kwam het volgens de woorden van den ouden heer zelf eigenlijk slecht omdat hij ten eerste zijp vier kinderen niet aUeen wilde laten trouwen en ten tweede omdat bewijzen wil dat een Ameirkaan van zeventig jaren nog geen gri 8aard Is De kinderen van den heer Fonterbey een dochter efn drie zoons allen reeds over de veertig steiaen er bllJk baar hun eerzucht In alleen met pe nen zonder vermogen te trouwen I tweeenveertlgjarige dochter nam een piloot tot man de oudste zoon die al heel wat achter den rug heeft trouwde met een colportrlce John Fonterbey die Jaren geleden met een fllmactrlce verlOTW geweest nam een stenotypiste tot vrouff en de jongste Fonterbey ging met een modiste den huwelijkschen staat in Natuurlijk werd deze trouwpartij ook op de film vertoond en daar men In Amerika niet voor een beetje overdrijving bang droeg de film tot titel De vijf rUkaw menschen trouwen vijf werkelooze Ame rlkaanschen en Amerikanen STADSNIEUWS GQiUDA 8 Aug 1934 Roeien Zeilvereeniging Gouda Zw einfeeat op 31 Augustus De Roeien Zeilvereeniging Gouda zal de leden In de gelegenheid stellen op Zondag 26 Augustua tiet record in de Gerard dat op naam ataat van de heeren G C Soeters en H Tukker met 14 min 43 4 5 sec te verbeteren Deze wedstrijd vangt aan s middags om 3 uur Vrydag 31 Augustus zal er een Najaarsroeifeest gehouden worden s Morgens om elf uur is jf snelroeien voor dames en heerenleden s middags spiegelgevechten met lansen in gepantserde kano s weer snelroeien en allerlei andere attracties w o een kleine 1 pcht over de plas Des avonds zal het Clubgebouw en de omgeving geïllumineerd zyn Zaterdag en Zondag 1 en 2 September zuilen er zeilwedstrijden worden gehouden om den jollenbeker Beide avonden zal er gedanst worden in de vaartuigenloods evenals Zondagavond a s vanaf 8 uur Nieuwe Telefoon aansluitingen 247 N W v Loon ruithandel Weat haven 66 26J 9 G Niermans Crabethstraat 6 210 A T Ultee Vleeschhouwerü Kleiweg 5 323y Leo V Bochove Comestibles Doeiestraat 10 3S09 F G V Zutfen v Itersonlaan 30 3353 fa W Idenburg en Zn Stukadüora Kleiwegstraat 2224 3370 P in t Veld woonhuis Krugerl 30 Een eerste prijs behaald De gemengde zangvereen Excelsior directeur de heer Gerard Leenders behaalde op het nationaal concours te Rockanje de eerste prijs met 337 punten terwijl het kinderkoor met 343 punten een eerstepriJs verwierf De heer Leenders behaalde verder nog met twee zijner koren op het drie daagsch concours te Soestdijk 2 eerste prijzen i eere en den dlrecteursprljs Kranige redding Een C jarige drenkeling van een wissen dood gered s Hedenmorgen omstreeks 10 15 uur vond bij de werkverschaffing aan de Rotterdamsche Dijk een ongeval plaats dat door kranig optreden nog goed is afgeloopen Ter plaatse Is men bezig een diepe put te dempen met zand en deze werkzaamheden zijn voor de met vacantie zijnde Jeugd een aanleiding om In het zahd hun vermaak te zoeken Onder een groep Jongens die daar een tent hadden opgeslagen bevond zich de 5 Jarige v L uit de Vondelstraat Spelenderwijze geraakte hij op de putglooiing en rolde het water in Door het geschreeuw van zijn vriendjes werd de 29 Jarige werkelooze C V d Heuvel uit de Nobelstraat op het ongeval opmerkzaam gemaakt Zonder zich te bedenken sprong hij de diepte in en wist het knaapje dat reeds in zinkenden toestand verkeerde atin de kant te brengen Met behulp van planken werden beiden toen naar boven gebracht De Jongen die deze consternatie had veroorzaakt weid fUnk onder handen genomen om dergelijke grappen niet meer uit te halen en verdween spoedig naarhuls Hiilde aan den kranlgen redder diede klelr wist te redden Geen bokswedstrljden op de GoudBche Wielerbaan Naar wij vernemen heeft de loco burgemeester Wethouder Donker geen toestemming verleend voor te houden bokswedstryden op de Goudflche Wielerbaan op Zondag 19 Augustus De wedstrijden zijn dus voorloopig uitgesteld Kantongerstht Zitting van heden Woensdag 8 Augustus Bij de Crisis Zuivelcentrale in een Biecht blaadje Hedenmiddag stond voor het kantongerecht alhier terecht de landoouwer M L te Reeuwijk Reeds eerder heeft M terecht gestaan wegefts het verkoopen van melk Reeuwijk staat mede door de vroegere handelingen Van M bij de crisiscentrale in een slecht blaadje zelfs zoo dat door de egeering is bepaald dat de gemeente Reeuwijk niet valt onder de bepalingen van de CrlsisZuivelwet en iedere landbouwer of handelaar die melk wil verkoopen daar een aparte machtiging van de regeenng oor noodig heeft M heeft aan de regeering ook vergunning gevraagd om onder de bepalingen van de CrisisJZuivelwet melk te verkoopen wat hem is geweigerd Deze weigering kreeg hij ook op zijn verzoek om onder de regeeringsvoorwaarden kaas te mogen producec M is doorgegaan met de mcik erkoop en is later met de bereiding van kaas begonnen zonder dat hij regeerlngstoeslag krijgt De melkvcrkoopl was echter verboden M erkocht de melk voor 7 cent per iJter terwijl de prijs door de regeering voor 9 cent per Liter is vastgesteld Heden stonden M L M en zyn echtge oote A H M S terecht Hun dienstbode B V verklaarde dat zij uit eigen beweging de melkverkoop had ter hand genomen Niemand had haar daarvoor opdracht gegeven Deze getuiire nam de zaak nogal van de luchtige kant op en stond te giebelen waarvoor zg een geweldige uitbrander van den kantonrechter kreeg Trots het ongelooflijke wat In deze verklaring lag opgesloten volhardd zij daarin S M v A rijksveldwachter te Reeuwijk deelde mede dat bij de gehouden m trole niet i gebleken dat M