Goudsche Courant, donderdag 9 augustus 1934

Ondel tl OU wd lOHAN BFUNUER en ATTIE STIJNIS Huweluksvoltiekkmg te Haa itiecht op Dondeidag 23 Aug 1934 Keikelyke bevestigring dooi den Will eiK Heei Dt W de Voogd van dei Stiaaten s nim 2 30 uui m de Ned HeiT Keik HalLtieoht 9 Augustus 1934 Thuis Haastrecht 12 Augustus van 3 5 u b najn Toekomitig adies Giavin Jaoobastiaat 4 Goudt EiiJenyipT De DIRECTIE heiicht dit in de heden gehouden Algemeene Veiga deling vm Aandeelhoudeis het divi dend is vastgesteld op 1 en teg n mtiekkmg v in Dividendbewijs No 11 met f 30 betaalbaai woi dt gesteld vVMt 16 Augustus as Bu de Heeien K Mees Zoonen Rotteidam K Mees Zoonen Byfeintooi s Giavenhvge Jan Kalff Co Amsteidam Wed Knox Doitland Goud i Rotteidamsohe Bankveieenigmg N V Bykintooi Goud e ten kantoi e dei Vennootsch ip Gouda 8 Augustus 1934 Na 18674 15 000 Gezinnenin Gouda I bepleitte de gelijkheid van alle rassen en I veroordeelde zeer scherp het anti seml tisme dat volkomen in strijd was met ie Christelijke leer want het Christendom was geen volk meer dankbaarheid sehul dig dan den Joden I Etn der Duitsche gedelegeerden ver klaarde dat de Baptisten reels langer dan iou jaar nationaal socialisten waren omdat voor de nationaal socidlisten het I woord goid dat het welzijn der gemeen schap boven het welzijn van het individu ging Een ander Duitsch gedelegeerde achtte het het recht van den staat op te tieden tegen rassengroepen die een des truc tie ven invloed hadden De secretaris generaal van het wereld verbond van Baptisten dr Rushbrooke j antwoordde hierop dat wanneer het na tionaal socialisme door deze leus geka rakterlseerd zou zijn iedereen nationaal socialist zou zun Het was een gebrek aan goed staatsbeleid ongunstige factoren op een bepaald ras te willen afschuiven 1 Het congres werd in den loop van den dag otflcleel ontvangen door den rijks bisschop dr Muller Ooering Hitlers plaatsvervanger i De Prager Presse die dezer dagen uit 1 Berlijn berichtte dat alles er op wees dat de i ijksweer munster generaal Von Blomberg zou worden benoemd tot plaats vervanger van Hitler weet thans mede te deelen dat In vooraanstaande nat soc kringen druk op Hitler wordt uttge oeiend om toch zooals aanvankelijk het voornemen zou zyn geweest den Pruisi schen minister president üoering te be noemen Volgens geruchten uit dezen j kring zou ooermg zetls groott kans m ken ÜüiaTENRIJK Bondskanselier Schuschnigg naar j Boedapest ten bezoek van korten duur De Oostemijksche Bondskanselier dr achuschnigg heeft zich per vliegtuig naar Szegedin begeven om daar met zijn secretris In het Hongaarsche natio nale theater een vooistelllng bij te wonen van Dit Tragodie des Menschen van Madach Bondbkanseüer Sthuschnigg zal zich naar Boedapest begeven waar hij met minister president Croemboes een bespre king zal hebben Heden zal dr Schusch nlgg naar Weenen terugkeeren Het standrecht in Karinihie opge heven De directeur voor de Veiligheid in Ka linthle heelt het standrecht opgeheven Het standrecht bestaat nog in Beneden Oostenrijk en te Weenen Seitz weer uit de gevangenn Seltz de vroegere sociaaldemocratische burgemeester van Weenen is uit de ge vangenis ontslagen Hij moet zich naar het sanatorium te Auersperg begeven en mag dat niet verlaten NELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN I ld V d Vereenigmg v d Kunstnqverheidhandel Toonkamer Crabeth Ciabethstiaat 8 Telef 2020 TASSCHEN flT Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het lichaam V ook wenscht ZONDER baden dieet of geneesmiddelen Uitwendig en onschadehik Resultaat na 6en dag zichtbiai Vraagt gratis aanwMzmgen en referenties aan Mevr COLENBRANDER P Langendjjkstraat 4 hs Amsterdam W Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST Het is HET VOORDEELIGST wannee U m meerdere bladei dvertentien hebt te plaatsen hetzijhier of welk blad ook in binnen olbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAl VAN DE GOUD§C IE COL RAM Markt 31 Gou a Tel 2745 U ZVt dan m eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch Oe man die de troeven had Vaar het Amerikaansch bewerkt doorJ VAN DER SLUYS ÓS Nadruk vvrboden Een van mijn employé s een dief eneen moordenaar En Joseph Beale schoolzijn stoel achteruit en sloeg met de vuisten op zijn knieën Verdraaid meneer En hij bekeek het kaartje nog eens Hoor eens meneer Braceway ik kanhet ntet i eloüven Morley een jongenvan goede tamilie Braceway negeerde deze opmerking en vervolgde De mooid op mevrouw George Wi thers te Turmvllle Noord Caroline leid de Meneer Withers hijgde hij De doch ter van mijn ouden vriend Will Fulton Fulton ten v n onze cliënten Hij zonk ontzet achterover in zijn stoel Braceway vertelde hem daarop de heele toedracht van de zaak Indien zijn kas een tekort aanwijst oo besloot hij dan is het motief voor den moord vastgesteld Daarbij als hij de bank bestolen heeft dan dient u het toch te weten Joseph Beale drukte op een schel Er itln ovarvloedige bewiizan voor de waarde en Senetogen Teraterkend voedsel voorel m fevellen van aigaroeanc swakle IkrIifI li i Eai M d TUdicbrlft THE LANCET Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwijk Bodegraten Haastrecht Stolwijk Berkenwoude Bergambacht Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARDBE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEtJWIJK WEEKBI AD VOOR WADDINXVEEN i De bladen met de meest waardevolle publiciteit Itl DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND i ilkei giondi te bewerken dooi te adverteeren m onze 4 weelcbl iden die elke week in elk huis m elk dorp de bewoners inlichten omtiert hetgt m g onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL NI l W OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAL WARKT 31 TELEF 2745 KEN UW LAND EN HEB HET LIEF Meei d m ooit geldt iii deze tijden dat men z n eigen 1 ind moet eeien kennen en liefhebben Iloevelen zyn ei niet die weten te vei tellen vm Funs en Biussel die Londen Weenen en BeiUin hebben bezocht die de Alpen hebben beklommen en zelfs den Oceaan 7i n f vel gestoken m lai vi eemdeling ziin gebleven in het eigen mooie land Liat dat veiandeien Bluft m Uw eigen land Geniet van ziin omnieiiiike bosschen en wyde heidevelden z n blonde duinen t n vlakle stianden zun voistelyke buitenplaatsen en ziin deftig oud ücll indsch stedenschoon i eigeet echtei ook de Reeuwflksche en hluipwuksche Plassen niet H denkt hoe eel digen van intens en zuiver genieten Gu daar kunt b leven Wilt Gu dit schoone 1 mdschap beter leei en kennen koop d in het uik geillubtieeide boekje van Dl A SCHEYGKOND dat U zal inlichten ovei ill€ïb wat Gy mocht willen weten Zoowel voor de i watei spoilsman als vooi den natuurliefhebber en voor den wandelaar bevat het alle gegevens Het kost slechts ƒ O 50 fianco pei post ƒ O 60 en is veikmgbaai m eiken boekhandel en b de uitgeveis A Brinkman Zoon Markt 31 Gouda N V UtrechtscheHypotheekbank UTRECHT Pandbneven f 64 000 000 Resems f 1823 268 44 DE BANK stelt beschikbaar a lo pandbrleven St 100 l om van het leven te genieten Dal zal Sanatogen U geven Sanatogen zal U door en door gezond maken energiek en opgewekt omdat hel de oorzaak van slapte en vermoeidheid zenuwslapte overwint Die toeneming van Uw krachten door Sanatogi r gebruik zal reeds na enkele weken duidelijk i bespeuren zijn Uw werk zal met langer Uw krachten uitputten Frisch en opgewekt ult ti nog volop van Uw vnjen tijd kunnen gemeten Sanatogen dat door meer ddn 25000 geneeshceren SLhnlct l jk IS aanbevolen als een ideaal versterkend voedsel moit L goed doen Begin nog vandaag het te gebruiken Hei ZenuwMe kcnd V adaai Apoihek m stukken van f 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Ml A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Mr REUNIE GOUDA J MAAKT UW VACANTIE TOT EEN GENOT Uezdtkt t gessclhgste Bioscoop Theater REUNIE Iedereen doet I OXFILMl FOXni Vanaf Vrudag tem Maandag 13 Aug 4 DAd N EI BRENDEL en JAMES DUNN zullen U I iten lachen m N Pas op ds klolnilas 2e hootdfilm OOUD Een groote Avonturenfilm met de populaire heldenspelerJA K HOXIEToegang boven 14 jaar Gratis Fietsenstalli Woensdag 2 uui MATINEE Heeft U al een Couponboekje Zoo met viaagt inlichtingen a d Cas Vei wacht IK HAAT DAT MEISJE Pelgiimage De geschiedenis van Een Moedei Haai zoon iijn mek i THALIA THEATER van VRIJDAG t e m WOENSDAG De film met weieldieputatie JOAN CRAWFORD in DANCING LADY met CLARK GABIE Een nog met veitoond kijkspel vooi en achter de Coulissen v d Revue Een muzikale toppiestatie van Metio Groldwyn 300 van s weields knapste Guls loej iny boven 18 jaai H Schouwburg Bioscoop Van VRIJDAG 10 AUGUSTUS tot en met MAANDAG EIISABETH BERGNER en RUDILF FORSTER in DER TRaUMENDE MUND Regie PAUI CZINNER EIISABETH BERGNER speelt hieim de Iwklagen waai djge figuui van de vioujw wiei liefde naai twee mannen urtgiat RUDOIF tORSTER is de gevieide violist die het gelukkige huwe li ksleven van het subtiele kind vrouwtje veistooid ANTON EDTHOFER speelt de lol van den eehtgenoot EEN FILM VAN HOOGE VERFIJNING EEN KUN8TWEBK VAN DE ALLERBESTE KI ASSE subliem en uitgebieid bvjpiogramma wo U A Weieldnicuws en Piofilti Hollandsch Nieuws Vooi de vooi stelling van Vi ijdagavond raden wij U aan Uwe plaatsen te bespreken vanaf 2 uui aan de cassa roegang boven 18 jaai Gratis fietsenstaibng Populmie entréepi Ijzen van 25 ets af Op hei 00 z el iedere az n er goed uit maar d t if u st een groot gevaar wanf niets biedt U zekerheid dat U werkeli k goede zuivere ozi n koopt die onschodelijk vooi de gezondheid is Sommige azijn bevat n I azijn aalt es anoere v ordt van carbid of kalk gemaakt terwi l weer andere na kor en ti d aan bederf onderhevig is en troebel v ordt Slechts één ozim biedt U 100 zekerhe domtrent zu verhoid kv aliteif en samenstelling BOOG AZIJN I Wie adverteert in de GOUDSCHE COURANT Heeft steeds succes biJ eiken klant BOOG AZIJN bevat nimmer scha4e 1 ke bestanddeelen en is met aan bederf onderhevig BOOG AZIJN v ordtsmds 1564 r aardigd IS ZMmargang Vrijdag 10 Augustus 1834 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOER NJEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad vei schynt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMIï NTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per w ek 22 cent overul waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwa taal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARhT il GOUD 4 bg onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelijks geopen 1 van 9 uur Administratie eu Redactie Petef latere 2745 Postrekening 4840Ü ADVERTËNTIEPlUJb Uit Gouda en omstreken hehoorende tot den bezorgkrmg 1 5 reg 3ls ƒ 130 elke regel meer ƒ O 6 Van bmten Gouda en den bezorgkring 1 5 regelu ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 25 beslag op den prijs Laefdadigheids advertentie de helft van den prqs i GEZONDLN MLULDELLINGEN 1 4 regels ƒ 2 iï5 elke regef meer ƒ O 50 Op de Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot zeei gereduceerden prijs Groote letters en r rtden worden berekend naar plaatsruimte Adverteitien kunnen worden ingezonden dour tusschenkonist van soliede Boekhandelaren Advertentiebureau en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Burea u zi jn ingekomen tenemdt van o pna me verzek er d te zun strijd voor de nat soc denkbeelden be ledigingen en lichamelijk letsel als uit vloeisel van poUtiefce meeningsulteenzet tingen Krachtens deze zeilde amnestie wor oen ongeacht den aard van het vergrUp alle stratten tot zes maanden gevange I nis en l XX mark boete kwijtgescholden indien de betrokkene bij het begaan der daad niet reeds eerder werd veroordeeld voor recidivisten geldt de amnestie in dien zij tot hoogstens drie maanden ol oOO mark boete zijn veroordeeld Aanhan gige processen over dergelijke vergrijpen worden ingetrokken indien de deUcten óor Augustus 1 w den dag van Hln denburg s overlijden zijn begaan Buitengesloten van de amnestie zijn politieke daden met het karakter van Hoogverraad landverraad verraad van militaire geheimen misdrijven tegen het leven enz In aansluiting op de amnestiewet van Augustus heeft de Fuhrer de landsre geeringen meegedeeld dat alle gevallen van bchutzhaft spoedig in onderzoek moeten worden genomen en dat de in vrijheidstelling moet worden overwogen ingeval de aanleiding tot arrestatie van minder beteekenls wafc dan wel wanneer de gedragingen en het karakter van dtn arrestant doen vermoeden dat deze iiLh in de toekomst niet meer vyandig zal ge dragen tegenover den nat soc staat of zijn organen Daarbij verklaart de Fuhrer dat ook Gie gevallen welke samenhangen met de actie van 3 Juni in welwillenden geest moeten worden onderzocht Naar schatting zal het aantal In geheel Duitschland dat amnest e krijgt de drie duizend ntet overschrijden Torgler die nog steeds in gevangen chap verkeert valt buiten de amnestie eveneens de commun stische leider Ernst Thalmann dit vermo delijk binnenkort voor een der Volskrechtbanken terecht zal staan Regehng der kerkorde Alleen de Kijkskerk kiijfft wetgevende macht de landbkerken verliezen deze Belangrijke zitting dei evangclisLiie nationale synode D N B meldt Uit Berlijn De nationale synode van de Duitst he Lvangellschp kerk komt vandaag voor Lon buitengewoon belangrijke zitting bij een Haar besluiten zullen naar Mlnlste rul Dlrektor Jager in een peraconleren tie mededeelde van Ö lissende beteeke nis zijn voor den vrede in kerkelijke Kringen Na de nationaal socialistische revolutie aldus Jager is men tot het inzicht geko men dat alle gebeurtenissen die een volk meemaakt met elkaar In verband staan en dat een Evangelische kerk niets anders kan zijn dan een orgaan van de volksgemeenschap Na de reeds genomen maatregelen te hebben bespraken zeldt Jager dat de opneming van de lands kerken In de rijkskerk hierop neerkomt dat de wetgevende bevoegdheid op laat t genoemde is overgegaan Het was nood zakelijk ook in de Evangelische kerk een held te krijgen h r zijn op het oogenbllk nog drie lands kerken die niet zijn opgenomen name lijk die van Beieren Wurtemberg en Hannover Voor laatstgenoemde is bij de synode een speciale wet ingediend Om een einde te maken aari het ge praat over het maken van inbreuk op de grondwet en onwettigheid zullen alle ge nomen maatregelen aan de synode wor den voorgelegd die zal bepalen dat zij wettig zijn vervolgens zal de geheele wetgevende macht aan de rijkskerk wor den overgedragen ook van de landsker ken die tot nu toe In de oppositie waren De kerkelijke poUtiek wordt niet meer door parlementaire groepen maar door de leiders van de rijkskerk vastgesteld Daarom is In een nieuwe wet bepaald dat de synode niet meei zal btemmen maar dat in een broederlijke gedachtenwlsse hng zal vastgesteld worden hoe de op vattingen zijn waarna de leiders hun conclusies trekken Er zal tegen den wii van de Relor mierte Landeskirche geen wet Inzake de geloot sbelljdems worden uitgevaardigd Er zal een regeling worden getroflen met betrekking tot den diensttijd der geeste lijken en kerkelijke ambtenaren terwijl verder een wet al worden Ingediend waarbij wordt bepaald dat op kerken geen andere vlaggen dan die van de volksgemeenschap mogen waaien In September of October zal een nieuwe na tlonale synode worden gehouden Veroordeeliug van het anti semitisme Op een congres van Baptisten te Berlijn Gisteren is te Berlijn het vijfde wereld congres der Baptisten geopend onder vüoi zitterschap van den Amerikaanschen jurist Corwin B Shank De Duitsche re geering had het congres volkomen vrij held van discussie gewaarborgd en zoo deed zich het interessante felL voor dat buitenlanders in Berlijn eenlge onder werpen inleidden en kritiseerden welke voor eiken Duitscher die omtrent deze onderwerpen niet de otilcieele opvattin gen in het derde rijk deelt taboe zijn De Zweedsche predikant Nordstrom hield een inleiding over nationalisme en vet oordeelde van Christelijk standpunt het overdreven nationalisme van onze dagen dat hij m strijd achtte met den Chrlsteiijken geest en dat oorlogsgevaar opriep Alleen de Duitsthe gedelegeerde Schmidt uit Kassei verzette zich tegen de conciu sles en was van meenmg dat men de kerk een andere maatstat moet aanleg gen dan de wereld Oe Londensche geestelijke C E Wilson hield een inleiding over rassentheorle en Roosevelts herstelpolitiek Nationalisatie dei zalvei voorradeh President Roosevelt heeft gisteren een y tordening bekend gemaakt nopens de na botial satie der zilvervoorraden m de Ver eenigde Staten Krachtens leze verordc ning moet al het zilver dat z ch p J Augustus m de Vereenigde Staten 1 ev ndt binnen 90 dagen worden ingeleverd by het mimsterie van Financien Buiten deze bepaling vallen de voorra den voor mdustrieele doeleinden of voor de nakoming van loopende overeenkom gten voorts zilvervoorraden welke toebe hooren aan vreemde regeeringen en btiittn landsche bankinstellingen of verwerkt zil ver en zilveren munten der Vereenigde Staten en het buitenland Deze wet welke ten doel heeft den zil verpr is te doen stijgen machtigt de regee ring zilver op te koopen tot dat de n unt voorraden voor 2Ö pet zullen bestaan uit zilver en voor 75 pet uit goud Een tweede belangrijke mededeel ng uit de Ver Staten a de mededeelmg dat Preai dent Roosevelt m een rede te Green Bay in Wmconsm nog eens getuigde van zyn sym path e voor de New Deal In deze eerste belangrijke rede na zijn vacantie een inleiding voor de verkiezmgs camp ne m September zette hy mteen dat hy een vergaande steui van het ge heele volk voor zyn herstelprogramma ver wachtte Hy verzekerde dat de rtgeering n het geheel n et van plan was eerlyke beiryvigheid te beperken Bovendien mag het proces om m de Ver Statei sociale rechtvaart gheid in te voeren er net toe Ie den dat men de eene groep van de be vnlking de algemeene welvaart afneemt om ie een andere be olkings aag te geven De Ver Staten zyn bezig etn uitbreiding v m en rylïdom te verkrygen door coöperatief streven en wel een rykdom waaraan allen zullen deelnemen Roosevelt keerde z ch m scherpe bewoor dmgen tot de zakenwereld Desondanks waren m Wallstreet vcpI menschen te vin den d e het nitt met zijn idealen eens zyn Allereerst heeft men de vraag geopperd hoe hy zyn pUnnen zal kunnen doorvoeren Tn breede kringen wmt de meening veld dat de stijgende kosten van v jle eerste Ie vensbehoeften de politieke vooruitzithten van Roosevelt b eventutele verkiezingen twyfelachtig maken Het IS laarom missch en met uitgesloten dat Ie re eering het t nu toe gevolgde pnncipe dat nlleen hot ge pryzen het her stel n Amenki te weeg kunnen brengn geheet zal laten varen Volgens een mededeeling uit Washingtoi zou men overwegen scherpe maatregelen te nemen om een verdere verhooging vin de kosten van het levensonderhoud tegtn te gaan of deze te verlagen Anderzyds zal het voornaamste streven Zie in het leven altyd vooruit achterom zien beteekcnt in de mecHte gevallen vtr lies Begin dei vei kiezingscanipagne I der regeering er echter op gericht zyn om minimum loonen voor de arbeiders te ver zekeren en groote bedragen beschikbaar te stellen voor de gebieden d e door de droog te geleden hebben Nieuwe jnflat egeruchten i et als correc I tie daarop een stygen der goederenpryzen j hebben oo verluidt het den toestand n ieder geval sterk veran ierd zoodat Roobe velt als hy naar Washington teFUggekeerd zal zyn een geheel n euw betld te zien zal I krygen De geruchten over de noodzakelyk beid eener inflatie zyn ook daarom weer naar voren gebracht omdat het werkeloo zenprobleem tengevolge van de verminde j img van de industrieele bedrtjv gheid se dert begin Juni weer meer op den voor grond treedt Algemeen is men van meening dat ie noodlottige gevolgen Ier droogte de regee t rmg tot een algeheele wijziging zullen no j pen door m de haar gevolgde politiek den landbouwers een zekefe vergoeding te bc I talen voor de beperking der oogsten Wallace mimster van landbouw deelt mede dat de regeer ng thans de uitwerking der bepalingen omtrent de beperking der productie van landbouwvoortbrengseien nog eens m studie heeft genomen hen gron I dig wyzigmg van deze bepalingen acht me mogelyk alvorens de regeermg de betaling js er vergoeding voor onbebouwde gronden voortzet Dit geloof wordt nog versterkt door het rapport van het ministerie van landbouw waarby verklaard wordt dat dt 1 katoenoogst in het lo pende jaar slechts J 195 mill oen balen zal bedragen hetgeen ongeveer 60 pet van een normalen oog t IS Dit bericht had ten gevolge dat de ka toenprys op de Amerikaansthc marktt n gisteren met $ 2 per baal is opgeloopen j uUUfeNLANDbCÏJ NïfcUWb UU11 CHLAM Amnestib verleemnK Vuur bepaalde politieke delicten Urieduizend veroordeelden vailei under deze wet lorgler vaU er buiten Naar htt D N B uit Berlijn meldt heelt de regeermg in verband met den overgaqt van de bevoegdheden van den rijkspresldent op den Fühier en rijks kanselier Adoll Hitlei besloten een am nestlewet at te kondigen voor bepaalde groepen politieke oveitredingen I Voor vermindering van straf komen in aanmtrking beleedlglng van den Führer door woord ot geschrift verdere vergrij pen die begaan zijn tegen het welvaren 01 het aanzien van het rijk doch niet ais gevolg van vijandige gezindheid tegen volk ot staat daden waartoe men is ge komen dooi overgrooten ijver in den dat Braceway ervan schrok Ik geloof dat u bettr doet niet tepraten zei de bezoeker Brlstew lachte gedwongen Het is niets ernstigs alleen maareen bloeding Die malle Mombray mijndokter In Turm llle weet u die hadde e keer eens gelijk Hij zei dat dit weleens gebeuren kon Ik wou u f iets vertellen Werkelijk van veel belang werkelijk Hij veegde zenuwachtig zijn voorhoofd at Braceway trok zijn stoel Insttnctma tng dichter bij het bed ten eind de ge fluisterde woorden goed tt hooren Het komt mij voor hakkelde de zieke dat u iemand moet hebben eenextra man om met Platt en Delaney samen te werken Ik zal u zeggen waaromAls Morley de jiiiseelen den nacht vanden moord op de post deed zal hij niet zoo dom zijn geweest ze aan zichzelfte adresseeren Als hij vandaag naar dengeadresseerde toegaat moeten wlJ ereen extra man bij hebben Delaney kanMorley blijven schaduwen extra mankan opletten zoo noodig degene dienMorley bezoekt of raadpleegt ondervragen Dan Uitstekend riep Braceway Precies Wie zegt dat u ziek bent Kijk eens aan hoe helder uw hoofd werkt Probeer nu niet meer te nraten Ik ga nu uit om uw Idee ten uitroer te brengen Wordt vervolgd naar boven naar de kamer van Brlstew no 77 Toen hij aanklopte werd de deur geopend door een jonge vrouw in ver pleegsterscostuum Neemt u mij niet kwalijk begon hijIk geloof dat ik verkeerd ben Ik Dit is de kamer van meneer Brls tew zei zij met zachte stem Is u meneer Braceway Ja Komt u dan alstublieft binnen Zijtrad terug en hield de deur open MeneerBrlstew is nog erg zwak maar hij zei dathij u moest spreken zoodra u kwam Braceway zag dat er geen bed in de kamer was en vroeg waar de zieke man was De verpleegster wees op een geslo ten deur die verbinding had met de ka mer ernaast Wat is er met hem aan de hand vroeg hij Hij heeft toch geen bloeding gehad Ja meneer dat is juist wat hij gehad heeft De dokter zegt dat hij nu alleen nog maar rust noodig heeft Hij gelooft niet dat er eenig werkelijk gevaaria Wilt u maar naar binnen gaan omhem te bezoeken Zij opende zachtjes de deur van de zie kenkamer Braceway ging op zijn teenen naar binnen maar Brlstew bewoog en keerde zich naar hem toe toen dp ver p1 eegster het gordijn optrok U moet stil blijven liggen meneerBrlstew waarschuwde zi 1 toen zij de kamer uitging Dank u wel zuster het zal wel gaanantwoordde hl met een zoo zwakke stem Charles sprak hij tot het kleinemannetje Zeg aan meneer Jonas dat ikhem wensch te spreken Onze onder l directeur legde hij Braceway uit Meneer Jones luisterde met de grootste verbazing naar het verhaal van den pre sldent Wanneer vroeg Beale kunnen wiji dezen eh meneer antwoord ver schaffen op de vraag of Morley een dief is Niet voor een uur of vijl vanavond I laten we zeggen om hall zes I Uitstekend stemde Beale toe en zich tot Braceway keerend schikt u daf Volkomen Toen de detective de deur van het pri vékantoor achter zich sloot greep Joseph Beale met 7ljn lange dunne vingers naar de telefoon 7e hadden den besten ac countant noodig dien zij maar konden j vinden voor het haast wtrk dat Ij be 1 loofd hadden j HOOFDSTUK XX j De juweelen worden ontdekt I Braceway keerde naar Ijn hotel terug en nadat hij m de hall een hall dozijn New Yorksche kranten had gekocht ging hij zitten wachten op het bericht van öolson s bureau over Morley s gan gfen Even over elven werd hij aan de telefoon geroepen Uw vriend heeft den trein van acht uur naar Baltimore genomen Golson zelf gaf hem het bericht Delaney is met den FEUILLETON zelfden trein gegaan Zij kwamen omnegen uur te Baltimore i n Uw vriendr am een taxi naar den winkel van Eldstein waai hij twintig minuten overnegen aankwam Hij ging met Eldstelnin diens privé kantoor achter den winkelen daar bleven ze meer dan een uur totongeveer half eif Uw vriend kwam naarbulten en ging naar een hotel in de be nedenstad Daar was hij toen Delaney die hem geschaduwd had erbi slaagde mij te telefoneeren wat ik u juist verteldheb I Mooi zei Braceway Wat deed hij Inhet hoteP ontmoette hij daar Iemand ofschreef hij daar Iets 1 Dat heelt Delaney niet gezegd Wie is die Eldsteln een pandjeshuisbaas Neen hij is antiquair hij doet inoude meubelen oud goud oude juweelenalle oude dingen Hij heeft een goede reputatle Ik weet alles van hem Dat is eigenaardig hé Wat is eigenaardig Dat hij niet naar een pandjeshuls ging Houdt je maar bedaard lachte Gol son De dag Is nog niet voorbij Ta dat ts zoo En Coming de pandleshusb as in Virginia Daar heb ik ook iemand zooals uhebt gevraagd Zal ik hem daar houden Ja zeker zei Braceway dadelijk Veronderstel dat Morley lan DeHnev ontsnapt en naar Corning gaat Houdt hemdaar den heelen dag Hij ging van de telefoon weg en gfng