Goudsche Courant, zaterdag 18 augustus 1934

I llH i JIl i O iseei A D OVERSTRI HOOGSTR v o tt ov iihrilken Wanneer U de tallooze schadeli ke ingre dienten azi n aalt os bacillen en ander onremheden zoudt kunnen zien die In aztjn welke op het oog volkomen helder Is kunnen voorkomen Al ziet U ze met deze on reinheden bedreigen Uw gezondheid U voorkomt deze gevaren wanneer U BOOG AZIJN gebruikt uit volkomen zuivere grondstoffen op uiterst hygiënische wiize be re d BOOG AZIJN bhtft ook in geopende loestand vrij van bederf en aziin aalt Os MAAS AZIJMFABRIËKEIIS NV HAA LgA Vl t d graanmurkt f ona kin bmn Be t 1929 heoben wlJ eene plotffiU ge er sterke daling van alle prij n t const teeren voor zoover zU door di vrije I concitórentit ordea bepaald en nlJr door I orga tles van arbeiders en ondferne iüefB ïirden hoog gehouden Dle prijs öaling jïpggen sommigen Is een Lvolg van oveproductle Door de kolossalj ver volmakmg van het productie apparaat Is de vöonbrenging zoodanig toegenomen dat d menschheld zit met een teveel Bepertiftg der productie door verkorting van dan werktijd en toeneming der consumptie door verhooging of althans hoog houden der loonen Is voor velen daarom het walchtwoord Eén ding Is daarbij ech ter merkwaardig Namelijk dat er nog wveel behoeften onbevredigd moeten bWven Wl willen wel zeggen dat ons deze theorie nooit hpeft kunnen bekoren WIJ gevoelen meer voor het standpunt van die economen welke leeren dat alge meene overiuoducUe onbestaanbaar ie Overproductie kan alleen bestaan ten opzichte van enkele producten wanneer de voortbrenging daarvan in sterkere mate is toegenomen dan die van andere producten waartegen zij geruild moeten worden Om de grootere hoeveelheden dan kwijt te raken moet men er genoe gen mede nemen voor eene zelfde hoe veelheid van zijn product een kleinere hoeveelheid van andere producten te ontvangen Anders wordt echter de toe stand wanneer ook die andere producten in grootere hoeveelheden wordeh voort gebracht Er ontstaat dan weer evenwicht Voor eene grootere hoeveelheid van zijn eigen product ontvangt men dan even eens eene grootere hoeveelheid van an dere producten Men kan het ook zoo Bgen Aanbod van goederen beteekent vraag naar andere goederen Toeneming Tan het aanbod van alle goederen betee kent zoodoende toeneming van de vraag naar alle goederen zoodat voor prijs lalüig geen aanleiding bestaat Algemee ne prijsdaling ontstaat alleen zoo leeren de bedoelde economen Indien het even Wicht tusschen de goederenproductle tn den goederenomloop aan den eenen kant En zonder ER TABAi da s erger r t ra schoonheid i Mm n O man die da troeven had aar het Amerikaansch bewerkt door J VAN DER SLUYS Nadruk verbodsn Toen verdiepte hij zich in de vragen oie hij EldsteIn wilde steUen dezen vrien aeiuken ouden handelaar die zoo rede 45 Hm weelen die hij al eens verkocht had Etd fWUi daarvan was hij zeker moest een hoogstaand karakter hebben HOOFDSTUK XXV n geheimzinnig telegram Toen hij Zondagmorgen vroeg in Turm Htf 8 ne Bristew direct naar vina waar Mattie het ontbijt voor had gereed gezet ® ï t nu een heele beroemdheid eneer Bristew zei ze Sedert u weg bent an de lm gewoon voor het huis stil ffpïr te zien te krijgen er de dag voorbij was merkte hU dat 11 was Hij vond het prettig en mZIZ V = tijd op de voor wand a door Uit nL ® 3 VQXÏ6 kwam zijn vriend owfi Overton hem bezoeken d ni naur adem hijgend terwUl hU W p J MILATZ Arts voor Ortliop leflie Rotteidam AFWEZIO tot a SI m MBEB LIDO Hu iank K i van 1 fleath IIMON Mil I SlliOOl a 45 Cts icn artwlnkt I riMBLlH cadfaul I assort pond 13 ts MfLANGI DD LIIXL per pond 25 Cts CHOCOLADP RILPLN van 75 gtam 5 ts 111 XL PAKKCrrtN nhoudcndo40 Chocolade Reeptn 50 Cti Spaarl onze WA RD1 BONN I V ie geven recht op fraaie cndeaux Chocolaterie LIDO Hoogitraat 17 Gouda Het is HET EENVOUDIGST Het ia HET GEMAKKEUJKST Het is HET VOORDEELIGST wanneer ü m meerdere bladenadvertentien heut te plaatsen hetzshier of welk biad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN UE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zjjt dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wenseh GROOTE PRIJSVERLAGING VAN NELLE S PAKJES KOFFIE PER HALFPONDSPAK ROODMERK van 0 naar 55 os PAARSMERK van 55 naar ZWARTMERK van O naar 45 cts GE ELMER K van ö naar 40 cts GROENMERK van 0 naar 35 cts BLAUWMERK van naar 33 cts onveranderd BLIJFT CIRKELKOFFIE 32 CTS MAGNEETKOFFIE 28 cis FAKKELKOFFIE 24 cts BAKENKOFFIE 20 cts NIEUW BIJLTJESKOFFIE 15 as IN verband met de vraag naar nog goedkoopere goedsmakende KOFFIE BRENGEN WIJ IN DEN HANDEL BIJLTJESKOFFIE 15c s ohos k BINNEN ENKELE dagen OVERAL VERKRIJGBAAR VRAAGT UWEN WINKELIER ROTTERDAM 4 JUNI 1934 DE ERVEN DE WED J VAN NELLE yt Mt r I Haas 15 000 Gezinne in Gouda Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwflk Bodegraven Haastrecht Stolwük Berkenwoude Bergambacht Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURAJJT en onze Weekbladen DE KRIMPENBRWAABD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Ce De bladen met de meest waardevoUe pufclidteit = DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND inlichten omtrent het T o L Sra T Stlfc HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDi EL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HEtZrKaI MARKT 31 TELEF 2745 i N V Utrechtsche Hypotheekbank UfWCHT Pandbrigyen f 64 000 000 Beservw f 1 823 268 44 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbpleven A lOO li in stukken van f 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG KEN UW LAND EN HEB HET LIEF F Meer dan ooit sreldt in deze tijden dat men z n eigen laad moet I eeien kennen en liefhebben Hoevelen z n er met die weten te ver I u ul Brussel die Londen Weenen en Berl n hebber I Bezocht die de Alpen hebben beklommen en zelfs den Oceaan ztin g ovei gestoken maar vreemdeling zun gebleven m het eigen mooie land Laat dat veianderen Bluft m Uw eigen land Geniet van ziin ommeinike bosschen en w de heideveldgn ziin blonde duinen en vl ikke stranden zun vorsteluke buitenplaatsen en ziin deftig oud llclUndsch stedenschoon Veigeet echter ook de Reeuw kache en Sluipwnksche Plassen met H denw hoeveel ineen van intens en zuiver gemeten G daai kunt D leven Wilt Gn dit schoone landschap beter leeren kennen koop Clan het uik geïllustreerde boekje van Dr A SCHEYGEOND dat U u fL f f C mocht willen weten Zoowel voor den h S TS i er ♦ ebber en voor den wandelaar m ï T J fianco per post ƒ O 60 en is verknigbaarMaikï 31 gSI l t vei3 A BrlnkW Zöo 73 Jaai gang Zatapdag 18 Augustus 1884 fiOIMlHE COIIRANTr NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SSwprkSk fmnS Ri m boskoop 1 golderak haastrecht moordrecht moercapejxe I IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK Wi DDlNXVEÈN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschuntdagelyka behalve Zon en Feestdagen Advertentieprijs Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 negela ƒ 130 elke reiel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 5 regfls ƒ 165 elke rege bijslag op den pnjs Liefda ABONNEMENTSPRIJS per per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 Ftai o per post pe kwartaal ƒ 3 Abonnementen woVden da pil iiH JBangenomen aan ons Bureau MARkT 31 GOUDA by onza agenten en loopers den boekhandel eA de postkantoren Onze bureausjiun dagelyka geopend van 9 6 uur Administratie ep Redactie felef Inferc 2745 P rekemng 4S400 rtaai ƒ 2 26 per week 17tcMït met Zondagsblad mt overal waar de betorging per looper geschiedt 5 met Zondagsblad ƒ 8 80 meer ƒ 0 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 25 ligheidg advertentien de helft van den pr s INGEZbNDpN MEDEDEfeLINGEN ftl 4 regela ƒ 2 25 elke regel neer ƒ 0 60 Opd voorpagma 50 hoogerl I Gewone dvertentién en indrezondei mededeelmj en by contract tot zeer gereduceer en ptUs Groote letters en rapden worden Jaerel nd naar plaatsruimte lAdvertentien kunnen wlwÜLn ingpzojiidLn dü r tusschenkortist van soliede Boekhan delaren Advertentiebu ealux en on agenten en moeten daags vóór de plaatsing a n het Bureau zyn mgek i en tencmtj vaij opnamp verzekerd te zjjn Jn l I I 11 I MMi 1 i iiii M Ni w ms mmmmm D eze Courant kpmt iy vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex ptt nvnma bestaat uit tWee Maden ï en een Bijvoegsel g f jp ft 1 WIELERBAAN DiitsdagaifOncl de ho jeelhell ircugiitle ban d n ordt Dez Ichl kan plaat emlhg dëj pro 1 Idcfrculatle n Iele vrmlndert defigotderpnpro A fs men hef alleen te verklaren wfcneeJ wij aaninel men dat iet griud li fcteouding toide boedertn ederf genoemcTjaai enori In waaide is gestegen X é tarweprijzen wb ben daarvfan evenals de prijzen der dn dei e sLapplprqducten feoodamg dei in vloed ondci vonden d zij zich thams bl de slechte oogstvooruiïzicfcten nogj niet kutjnen vdkheffèn tot heU peil lalen ogat van voq penlge ai jf HMLDIGINlp A vaniV iet V d Linden B Xeene enz EERSTE BLAD t ilmlddelen en hunneinderen kant verbroerbreking van evenibben Indlén bij toeitle van goederen de fermeerdert of wejhet constant blijvenie genb Waarmede een bep4alde jhüxi im snelheid werd aangegeven Verde kap overwogen worden om en leeftflüövoor amateur chdut leur hooger aamipjjaar Cje stellen En ten slotte diendeldealgemeene eisch van verzekering geswdte worden zoodat het gevolg Van een ingeval i erd verzacht Een keuring fopautos öle ouder zijn dan een zeker iantal jare kon als sluitstuk op dit geneeldienst doen Afgezien daarvan heeft de ervailng geleerd dat er benige grove fouten zijn In de algemeene regeling In Nederland rijdt linen rechts daar is het onafwljs baar dat bij kruising de van links ko i endè wagen vooirang moet hebben Jmdat juist het uitzicht op den rechter hoek veel minder goed is dan op de lin ker In de tweede plaats de aanleg der we gen op de Icruispunten We hebben er al eens eerder op gewezen dat met name in den Haag heel geen aandacnt wordt besteed aan verruiming van het uitzicht op de kruispunten GeyaarUjJte hoeken Het is alsot men het er op aangelegd heeft om die hoeken zoo dicht mogelijk te malken Er ii altijd in onze stad met den yrond gemorst maar juist precies niet op de hoeken Daar sloot men het altzlcht af hetzij met eenwoonhuis hetzij met bosschages in de tuin Wie eenmaal daarop zun oog laat vallen zal heel merkwaardige dingen zien en moeten er kennen dat bij de kruising van smallere iitraten met hoofdwegen de belemmering van het uitzicht voor beide rijders zeer ernstig Is Het vraagstuk van de voor rang der hoofdwegen op de zijwegen woidt daardoor eer bemoeilijkt UU de cijfers ovei het eerste kwartaal io blijkt weer dat het aantal verkeers ongevallen het grootst is op Zaterdagen nl 203 tegen bijvoorbeeld maar 54 op Zondagen Dat zit m nituuilijk In de vrachtauto s die naar men zegt Zater ddgs het hardst jakkeren om vroeg klaar te zijn De spitsuren zijn lederen dag ge legen tusschen des middags twee en vier uur Ai deze gegevens en ervaringen heeft men te wikken en te wegen bij het leiden van het verkeer en het treffen van nieu we maatregelen We bespeuren den laat sten tijd niet veel meer van deze leiding maar de feiten zullen er wel dwingen om die leiding te hervatten Of ons volk tui hteloozer is dan andere volken vaït niet te Zeggen maar een feit is het dat fe emls aan medewerking om het verkeer goed te regelen onmiddellijk ernstige ge volgen kan hebben Daarom dient hier naast vrijheid te staan epn strenge con trole en als het moet een serie doortastende maatregelen tegen hen die van de vrijheid geen betfimelijk gebruik maken Blijkenis de jongste statistiek he eft den Haag In vergelijking met het zielen aan tal het grootst aantal motorrijtuigen Het gaat daarbij boven Amsterdam en zelfs vèr boven Rotterdam uit Zou hierin ook niet de voornaamste oorzaak liggen van den achteruitgang van de tram We hebben hier voor dat alle wegen zeer goed zijn en de ruime bouw onzer stad alle efen belangrijk bij het geld En paarv n neemt In wil het oog tiTiUlBge oltgevblien WteW zij4 eenige erhstf ongévjityj n ii on tr I Lald itóurgeaomen rfii rbij Aatuur hjk dt autij w er een aandeel ha Jen als ünmiddeaiik gevolg verschijnen fc alle kanten de 1 ladende perhonen Meti s t t de maximum Mielheid voor onze dtad is atgeschatt en é fel telijk aan de prudentie van d e rfiEers is overgelaten om zelf te bepalen ftoeveel zy mennen wei op een bepaald traject te mogeiw nemeA Het Is natuurlijk niet gemaMelijk om na te gaan wat het el lect v dezen maatregel it het totaal aan taijong e vallen neemt niet noemens waarciT oe en zeker niet in de zelfde ver houdiiK waar 1 het auto verkeer zelf toeneejat Het leelijke blijft altijd het misbrmk dat door enkelen nog steeds weer gemaakt wordt van de gelegenheid om door te jakkeren Het zijn vooral de jongelui die deze perken te buiten gaan en dit zou aanleiding kunnen zyn om op dit punt de voorschriften te veranderen Onlangs is al meegedeeld welke veran deringen men In de elschen voor het rij vaardigheidsdiploma wil stellen Wij hebben nooit veel voor de Instelling van dit diploma gevoeld Het lijkt heel nuttig maar er zaten een paar leelijke gevolgen aan die waarschijnlijk wel de oorzaak zijn van ongevallen In de eerste plaats dit gevolg dat men eer diploma kan be halen zonder dat men In het bezit Is van een auto Het gevolg daarvan is dat allerlei jongelui even dit diploma met een oud leer fordje gaan halen en dan af en toe eens een auto huren om er mee op stap te gaan Vroeger kwam dit niet voor omdat de verhuurder geen zeker held had dat het Jongemensch kon chauffeeren Het diploma heeft schijn baar deze zekerheid gegeven maar ieder begrijpt dat het larie is wanneer zoo n jeugdig overmoedig ventje meent een chauffeui voor alle wagens te zijn als hlj het diploma bezit Men zou kunnen beginnen met een beter geformuleerd ak examen voor be loepschauffeur in te steUen waarbij de techniek meer werd gevraagd Daarnaast het examen voor de eenvoudige Icletne leer lp de graanmarkt algejneen over ee s ét geldwezen onder en invloed v i Joorjpg en de naWeeén van tfoti oorlogontredderdi Hoe dit preelisjlt pl aU gehad lalen wij In het mld ln elfc geval plef er ajles voor dat rijsdallnf na l Tiare ooraaak vj arschijnlijkhe é mate toerichten op wat thuniplaats heeft ft en schier dagelijks LHULZEM De couranten beva berichten over de sld hte vooruitzichten van den wereldgraanoogst vooraj In Amerika maar toch ook elders Verklaar baar s zoodoende dat de graanprijzen stijgen Zulks is onder dergelijke omstan digheden altijd het geval geweest Nu doet zich hierbi thans echter een zeer merkwaardig verschijnsel voor Ondanks de sterk opgeloopen prijzen is het graan thans op de wereldmarkt nog belangrijk goedkooper dan in het Jaar voor den aanvEuig van de crisis n 1 1929 Dames legeninaiitels vanaf fl 2 Falcon Regenmantels van Hulzen Onderstaande cijfers zijn in dezen leer zaam Tarweprijs te Chicago 9 Aug 1929 I27i dollarcenten 28 Febr 1935 47i 16 Juni 1954 97i 9 Aug 1934 114 waarbij dan heel veel grond vermorst en verspild is maakt het bezit van een auto begeerenswiardlg Er loopen meer dan dertien duizend auto s In onze stad en men laehoeft niet te vragen hoeveel pas sagters die lederen dag aan het tramver keer onttrekken Het aantal auto s neemt gestadig toe en het passagiersvervoer daalt nog steeds en zelfs in ste e mate Het nadert haast de helft van wat het eenmaal geweest is HAGENAAR Deze cijfers leeren ons dat op 28 Febr 1953 d i onmiddellijk voor den val van den dollar de tarwe te Chicago weinig meer kostte dan 1 3 van den prijs van 9 Aug 19 9 Op 16 Juni eR 9 Aug 1954 was de prijs belangrijk hooger Voor een deel is dit toe te schrijven aan de daling van den dollar voor een ander deel aan wer keljjke prijsstijging ten gevolge van de slechte oogstvoorultzlchten Was de dol lar op zijne oude waarde gebleven dan zou de tarwe op 16 Juni Jl op pi m 68 hebben gestaan en op 9 Aug Jl op pi m 68 WIJ Staan hier dus voor het op het eer ste gezicht verbazingwekkende feit dat ondanks de buitengewoon ongunstige oogstvoorultzlchten de graanprijzen in goud uitgedrukt toch nog weinig meer bedragen dan de helft van den prijs van het normale jaar 1329 Dit verschijnsel is bang was in zijn nabijheid te ztjn Als dat in de kranten gekomen was als Mor ley dit geweten had dan zou Withers zeer zeker beschuldigd zijn geworden van den moord op zijn vrouw Het Is geen wonder dat ik lachte niet waar Maar ik zpl er niets van tegen Braceway Ik zou hem niet hebben kunnen uitleggen hoe ik het wist hoewel de aanwilzlng mlJ duideli k genoeg werd gegeven Fn nu er volbtrekt geen kans is dat Withers In den moord gemoeid wordt is het niet noodig er over te tobben Greenleaf had ernstig naar dit verhaal geluisterd Misschien heb Je gelijk door te zwij gen zei hij Maar die Withers heeft toch wel rare dingen gedaan Wit voor dingen Zijn vrouw werd Donderdagmorgen In Atlanta begraven Hij vertrok dadelijk uit Atlanta en men heeft hem sedert dien niet meer gezien In scherp cor trast met den ouden Fulton Die kwam hier Vrijdagochtend vroeg terug en ging naar no 5 Zij houden die villa aan Wanneer is Wltners utt Atlanta vertrokken Donderdagochtend dadelijk na debegrafenis En nog iets anders hij zit totover de ooren in de schulden Wel wat zou dat vroeg Bristewblijkbaar ontstemd Niets Wat kan het ons eigenlijkschelen Wordt vervolgd Ja Ik wilde er Juist met je overspreken De menschen kunnen maar nietbegrijpea wat er achter zijn vervolgingvan Morley steekt nadat bewezen Is datFerry den moord heeft begaan Sommigen ZKggen dat Withers de schuldige isen d it Braceway bang is dat de beschuldigliag van Ferry niet vol te houden zalzijn Daarom denken zy dat hij Morleywil beschuldigen Er zijn anderen dié be weiJen dat Morley in een soort vanschandaal verwikkeld is waarover Wlthers wraak wilde nemen Dat hebt ureeds dadelijk biJ het begin gezegd weet u flOg Bristew lachte lijntjes Ja dat idee had ik en ik heb erover nagedacht Ik voelde dat Bracewayniet heelemaal openhartig was Wat washet dat hij voor mU geheim hield Denavond toen wij met Morley in het politieposthuis praatten kwam ik er achterWIJ zaten daarna in een taxi en ik konmij haast niet goed houden Het was gewoon een nspiratle Bracew y was bangdat Morley iets wist dat voor Withers compromltteerend was en bU het kruisverhoor zou uitkomen Het stond niet dlreet in verband met den moord maarhet was iets waardoor Withers In móellijkheden zou komen En het was zoograppig terwijl Morley het niet wistwist Ik het wel Namelijk dit ongeveernegen mianden geleden heeft mevrouw Withers zich bij haar advocaat die eenvriend van haar Is beklaagd dat haarechtgenoot intens jaloersch was en haarwreed behandelde zoo erg zelfs dat ziJ gaan msar heel Zelfs als er m het gedrag van Mor ley lets geheimzinnigs steekt meende dechef blijven toch altijd de bewijzentegen Ferry Natuurlijk merkte Bristew op Maarwat heb je vooi nieuws Ten eerste gaf Ferry ons gisteravondhetgeen hij een bekentenis noemde Hijverklaarde dat hij werkelijk tegen Lucy Thomas gezegd had dat hij een plaatsmist waar hij geld kon krUgen of ietsdat even goed was hij ging in een minof meer beschonken toestand naar no 5 en hij kwam tot de hulsdeur Daar gekomen meende hij aan de andere zijdevan den weg etn gerucht te hooren enhU werd bang Hij ging op zijn teenende stoep af en liep terug tusschen no 5 en no 7 door Hij holde den heelen wegtot Lucy s huis wierp den sleutel dienhij van haar had gekregen neer en gingtoen naar zijn eigen kamer Daar bleefhij den heelen verderen nacht zooals hUbeweerde Is dat alles Ja alles En hoe staat het met den hanger Werd die niet onder zijn venster gevonden Dat stond in de kranten Ja in het gras op de binnenplaatsMaar hij ontkent er Iets van te weten Natuurlijk Zijn bekentenis Is nietsanders dan een bevestiging van zijnschuld Juist Wat zeggen de menschen hier overde bitterheid van Braceway tegen Mor ley Praten ze er over lELILLETON de stoep opliep Bristew was verheugd hem te zien hij gaf hem gelegenheid om over zijn succes te spreken Deksels hijgde de dikke man Wat I gaat het hier heuvel opwaarts Het is al leen maar Je verschilning voor het voet licht dat mij hier naar boven heeft ge bracht Ja wat zeg Je er wel van Ik gamij als criminoloog vestigen Overton barstte in een daverend ge lach uit was met het terugkoopen van de Ju Nu die is goed riep hij uit Daardeug JIJ nooit van je leven voor Te bentkreupel je hebt een gebogen neus endan die zware neerhangende lip van je door al die dingen herkent led ipschurk je een mlJI ver Ja maar ik stel helpers aan O dat verschilt Er is heel wat meete verdienen hè Zeker Overton veegde zijn dikke lippen af Tjonge zuchtte hU We jveten tochnooit wat ons twven het hoofd hangtnietwaar Een paar jaar geled n warenwe In Clncinnatie bezig landerijen enhuizen te verkoopen en crlmlneele problemen op het papier uit te werken en nu ben Je een groot man Dadelijk na Overton kwam de Commis sarls Nadat hij een relaas gekregen had van hetgeen er in Washington en Baltimore gebeurd was was hij het met Bristew eens dat Braceway alleen maar stroo mannen neerzette om ze later aelf weer om te gooien