Goudsche Courant, donderdag 23 augustus 1934

Ondeitiouwd 0 G VAN VREUMINGEN en W GROOTENDOHST Voltiekkmig van het hu elnk op 5 Sept a s Huweliiksiniegenmg in de Rem Kelk des namiddags 2 uui dooi den Weleei H Zeeigel Heei Di P D Tjalsma Receptie Zondag 26 Aug 2 414 uui m Hotel de Zalm Goud 1 23 Aug 1934 ZONDAG 26 AUGUSTUS naai BRUSSEK met aile bf ierm aardigheden ƒ 4 W p p teven i m nkt dp leider uit onder dt deelnemers of dtT SCHELDETl NNFL worxit bezocht y Zondag 26 Aug en Dondeidasr tö Aug RE LAME RITTEN n ur Dinsdag 28 Aug DRUIVEN ËTENJIII Is ei in Uw familie een jaiiffe een bruid een jubileum Gaat naar de Druivenkassen bezichtigen dan alle bez w Den Haag S beleningen Wassenaar en via I eiden Gouda terug Vertrek n m 1 uur terug plm 8 utij a ƒ 2 p p met druiven eten m begrepen I Tegen betaling kan men een bon oor deel neming outvangen by M DE KNEGT Nieuwe Haven 124 Toonkamer Crabeth rrabethstraat 8 Telef 2020 15 000 Gezinnen in Gouda en U komt met een geschikt geschenk thuis Haastrecht Moordrecht Stolwijk Zeveiyhuizen Wonmpoedeps gena imd uFepmitan reken BETER d n alle andeic 01 niniiddelen en hiogen niet tlu gestc d worden met oimkoekies bonbons to en L ns enz daar al deze middelen met Jie Itracht bezitten die ei V in verwacht wordt V rimpoeders genaamd Fepifiitan i C ifton een biizondeie vinding luke samensteihng en verdui ven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel b volwassenen als bu kinderen VVORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 8 j cent pei doos 3 doozen ƒ 2 40 Over il verkrqgbaar of direct vvn iicoli MirJi Nortilliiir ÖUDE PEKELA Postglro 17039 Femutan wordt door de Ne derlandsche Wet beschermd Men wachte zich dus voor na maak Wormpoeders niet voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Berkenwoude Moercapelle Oerfirambacht Waddinxveen Gouderak Boskoop Ouderkerk a d IJsel Reeuwó k Nieuwerkerk a d IJsel Bodesraven lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAAKD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBI AD VOOR WADDINXVEEN E De bladen met de meest waardevolle pubhciteit t DE OMGEVING VAN GOUDA i i TOT OP 20 K M AFSTAND 1 aUeeu giondig te bewerken dooi te adverteeien in onze 4 wepkb den dic elkp week in eik huis in elk dorp de beWoners uiluhtfn omtiei t hetg t m gx ondei hun landacht wilt biengeti HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ENl I W OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAl MARKT Hl TELEP 274 Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het lichiam U ook wenscht ZONDER baden d eet of geneesmiddelen Uitwendig en onschadelnk Resultaat na 6en dig zichtbaar Vraagt gratis aanwuzingon en referenties aan DE WASCHDAQ 15 NOö 5TEED5 EEN USt VOOR IIAAI DIE NIET HET RADIOH VAS I1J j biast van t Hm Zro wmrk ncl Vo d Overwmf Vermocldlheid Lustelooalifllil Zwakte Maagbezuraren e Slapclooslieiil B 1 Apoih en ro vaml 0 L pn vefpakkli Mevr COLENBRANDER P Langendykbtrajt 54 hs Amsterdam W de Ridder DAT gevoel A an prikkelbaarheid van vermoeidheid en lusteloosheid al ctie verschijnselen van zenuwzwakte zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen na een geregeld gebruik van Sanatogen San togen sterkt de zenuwen omdat het de zenuwcellen voedt met phosphorus de bouwstof van energie en kracht Er ts geen uoeisel dat zoo de uerloren krachten herstelt als Sanofogen schrijft een bekend geneesheer en gij zult de waarheid van zijn woorden zeil ondervinden als gij eenmaal begonnen zijt Sanatogen te gebruiken Uw klachten zullen verdwijnen om plaats te maken voor dat heerlijke gevoel van door en door gezond te zijn km im vmémm m b t H i g REUNIE GOUDA 11 11 MtnUU 1 m M4ANDAG IK HAAT DAT MEISJE Dr ge = h e eni van een Moedei haai zoon zim Meis 2dc hoofdfilm De Prinses en de Loodgieter Toegang 14 laai WOENSDAG 2 UUR MMliNEE ledeicn lecftiid THALIA THEATER PK citccit van Onziohtbare Tegenstanders i en amusant tlPiogi anima gaat vooraf Toegang boven 18 laar 1 El WEI Wil openen het filmseizocn met IRAN CISC GAAL PAUL HoRBIGER en SZoKE SZAKALL in Sctiandaal in Boacfapast Oouda Schouwburg Bloacoop Van VRIJDAG 14 AUGUSTUS tol en met MAANDAG 27 AUG EEN V CANTIEPROGRAMMA ZOOALS DOOR ONS NOG NIMMER Is VERTOOND Watt Half Watt de betoemde konueken in een Duitsch spiekende film Watt Half Watt als Ridders in Lompen JonE en oud gioot en klein ledeieen moet komen schateien om de dolle avontuten van WATT HALF WATI EXTRA Uit den hemel gevallen Abel nut dei Mundharmonika KAUIN HARDT en HANS BRAUSENETTER htin onioeiend enfung evoeld fiimveihaal vm de teKenwooidigo leuffd Een film vol g zonde spanning en sen dtie met levensffevajiili ikp baliof tochten avontuien met een kleino paddelboot op zee en een laidiif meifeie dat üs een p ave des hemels letteiluk uit de uoJken valt Hoe en waai dooi zal II de film zelf in een Ix eiend veihaal toonen Toejrang vooi eiken leeftyd Gratis fietsenstalhne Populaiie pn 7en van 1 tent at Wisl tl éstÉi Wrsf U dat een belangnik percentage van de azijn die in den handel wordt gebracht geen azi n is maar een verdunde essence bereid uit carbid of kalk Als middel om kofJer te schuren moge dit goed zijn voor de consumptie raad ik het U t n sterkste af All U geen gevaar voor Uw gezondheid wilt loopen gebruik dan uitsluitend BOOGAZiJN uit volkomen zuivere grondstoffen op uiterst hygiënische wi ze bereid BOOG AZIJN bli ft ook in geopenda toestand vri van bederf en azi n aolt es HAAS A iJhFABRIËK£N NV HAARLEM OOG N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRKOHT Pandbrieven f 64 000 000 Reserves f 1 823 268 44 DE BANK stelt beschikbaar lo pandbplevend lOO l in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De DirectieMr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG NS 18686 78 Jaargang Vrijdag 24 Augustus 1984 mmxm goiimivt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SÏSÏ RkS nf Kï pi 5 iTn J A BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per wpek 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT il GOUDA bü onza agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zün dagelyks geopend van 9 6 uur Admmiatratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 B reg els ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 6 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regelfl ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 25 beslag op den prus Laefdadigheida advertentien de helft van den pr js INGEZONDEN MEDEDeEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 U elke regef meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hoogor Gewone advertentien en ingezonden mededeeluigen by contract tot zeei gereduceerdjn pnjB Groote letters en rinden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnt n worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureau en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bu icau zun ingekomen teneuidt van opname verzeker d te 2yn dathtmaking die overal tot uitmg komt Zondag U Januari 19 5 vmdt de volk tcmmmg plaats er zal tot dien dag nc luimschootg gelegenheid zyn over de kwes tie van het Saargebied een en ander mede te deelen BUITENLANDhCH NIEUWS DENEMARKEN Kopenhagen als toeristenstad Koin nUai en is wel zeer in trek aii loe risterstad Nu nog terwyl Augustus al len einde loopt is het naar Beriingöke iidi n de vertelt overstroomd met toeiisten üit een statistiek van den Dtenscnen toe nstenbond blijkt dat de buitenlandsche gas ten verleden jaar 13 millioen kr in de Deen sche hoofdstad hebbén gelaten meegere kend wat voor verkeersmiddelen werd betaald Voor dit jaar rekent men op een aanzienlyke btyging en ra unt men dat als het jaar om is het buitenland met minde dan jO milUoen kr m Kopenhagen alleen al zal hebben laten zitten Augustus heet al naseizoen maar niettemin rekent men voor deie maand op een nog grooter bezoek dan in Juli anders de voornaamste maand an het toeri tenaeizoen Voor het heele jnar 1 taxeert men het aantal buitenlandsche gas ten op 25 meer dan verleden jaar In 1Ö33 I waren er 55 7o zuivere toeristen en 45 e buitenlanders die voor zaken kwamen dit jaar zyn die percentages naar men aanneemt ten gunste van de zuivere toeristen gewyzigd nl onderscheidenlyk 6o en 35 Ook het aantal verblyfdagen zal naar ranung ZO o grooter zyn I In het byzonder de ópenbare vermakelyk 1 heden zooals livoli hebben een stevig brok van de millioenen der buitenlanders gekre gen De groote restaurants hebben nog nooit zooveel kellners die vreemde talen kennen noodig gehad als dit jaar Het Zweedsch do mineert maar de Engelschen zitten de bu rpn van den anderen kant vah de bont toch dicht op de iiielen Dit heeft men o a kun nen constateeren m het bekende Restaurant Wivex Daar speelt het orkest tydens het diner de laatste week de volksliederen der verschillende landen By het spelen van het Lngelsche volkslied was het aantal gasten f dat opstond het grootst Het Deenschef blad schryft denen groetentoeloop bescheiden m hoofdzaak toe aan dgoedkoope Deensche kroon OÜblENRIJK bchielpartu m berghut iwee dood Nederlanders genend j Woensdag drongen naar het Persbi reaJ Vaz Dias uit Weenen meldt twee jongelie j den de berghut op de Felbertauem naby Salzburg binnen en schoten den waard bteinberger die hen wilde tegenhouden neer De zoon van den voorzitter der I Duitsch Oostenryksche Alpenvereeniging Pirter werd eveneens door een kogel ge troffen Beiden waren op slag dood lit alleen de eeonomisthe nood met vei helpen kan dat ook de derde partnei Fongarije niet voldoende is Men zou ons duö heel graag tot economisch bondgenoot maken maar trekt de anderen als poli tieke medewerkers voor Veiwacht Oos tenryk werkelyk an on dat wy eeono misch de kosten betalen van de Oosten ryksch ltahaansche verzoening De eerste hawlelingen van de nieuwe Oostenryksche 1 geering hebben tot dttsver nauwelyks letB kunnen doen vooi de inwendige ver oenmg m Oostenryk en de vertooning m I lort nee maakt niet den indruk dat men In Weenen het belang van deze zaak ju st ook met het oog op de nornialiaeermg van j de betrekkingen tot Duitschiand reeds f doorziet Wy willen normale en vnendschappe lyke betrekkingen met Oosteiryk maai wy willen met dat mt een Duitsch land een Europeeach Mandsjoerye wordt gemaakt Zoo weinig vnendelyk als deze uitlating i zoo wantrouwend is ook een beschouwing die m het Neue Wiener Jourial te Weenen tot uiting komt Het blad beweert op de hoogte te zyn van de ware plannen van het Kyk en bevestigt dat Duitschiand vastbe sloten IS de plannen tot annexatie van Oostenryk ten uitvoer te leggen DUnsCHLANDMijnongelukT Vier g wonden epn doode Uit Hamm wordt gemeld dat m de myn Wendel herringen vyf mynw erkers zyn be dolven Drie hunnei konden onmiddeilyk lieht gewond worden geborgen een vierde eerst na vier uur inspannend bergingswerk aat verricht werd pnder leiding van de on nuddellyk gewaarschuwde mynpohtie Deze V Eide niynwerkei had zware vei wondingen bekomen De leerling Wilhelm Wittwer uit Herringen die gehuwd en vader van twee hinderen wa werd Tenslotte nog slecht lis iyk geborgen BELGIË Een gedenkteeken voor konmg Albert te Brussel Vooi het op te richten standbeeld van wylen konuiij Albert is reeds meer dan rv ee millnen li£ ik byeengebracht en nog steen komeu de bydragen binnen De middcLn van lit furdi uilen gedeeltelyk worden bruikt V 01 e standbeeld en voor de r st voor het stichten an een nitionale bi ho theek overeenko mstig den wensch van ko ning l opold Deze bibliotheek zal den naam van ien overWen kon ng dragen De Koning van Belgit m Zwitswiiand De Belgische koning die zyn vacant e had ondei broke 1 om eenige dagen te Brus sel door te bitngtn is weer naar zyn villa Luzerna in Zwitserland vertrokken De beide indringers openden daarop een razend revolvervuur op de toesnellende toe risten Verscheidene gasten onder wie eemge Nederlanders werden ernstig gewond De twee jongelieden wisten te vluchten doch vyf uur later konden zy gearresteerd wor den Het bleken een 17 en een 23 jarige jongeman uit Stiermarken te zyn 7y leg den een volledige bekentenis af en verklaar den hun daad m een roes te hebben begaan Ky zyn ter beschikking van de justitie ge steld De naweeën van de omwenteiings paging De mislukte poging tot oinwenteli ig heelt iyn nasleep Voortuur d wordt het onderzoek voortgezet om allen te ontdekken duin meerdere of mindere mate aan de om v cntelmgspogmg t teun hebben verleend ot aan de voorbeitidmg hebben medegewerkt Met de bestratfing dei deelnemers is men met zumig Volgens het orgaan der Heimwehren zyn naar aanleiding van de gebeurtemsaen o 2d Juli en volgende dagen tien personen op gehangen 21 veroordeeld tot levenslange Kerkerstraf en 39 tot zware kerkerstiaften voor vele jaren terwyl twee personen we tens het m het bezit hebben van ontplof bare stoffen eveneens zyn opgehangen De hationaai socialisten HetenÖorf en btrumpl zyn ieder tof acht jaren zware kerkerstiat veroordeeld omdat zy op la Juli met 50 man in een dorpspostkantoor waren binnengedrongen en den directeur hadden willen dwingen zyn functie neer te kggen Op talryke gioote landgoederen in Oos tenryk aldus de Reiehspost worden thans stienge zuiveringsacties doorgevoerd oo 1 eeft de stichtmg Admontim Ennstal alle employe s en arbeider die betrokken ge weest zyn by de gebeurtenissen van Juh op staanden voet ontslagen Ook op de bedryven van den grootgrondbezitter vorst Liechtenstein van Graaf Donnersbath en vaïi Baron Bachboaen Lcht worden zuive nngsacties ten uitvoer gelegd evenals op het landgoed van den grootsten opper Oos tenrykschen grondbezittei Graaf Lambetg De stemming in Duitschland jegens Oostenrijk Dat de fatemmuig in Duitschla id tegei üostenryk allesbehalve vriendschappelyk is ai is dan Von Papen in Weenen belast met het onderhouden van vriendschappelyke betrekkingen tusschen beide rykei moge bly ken Uit het volgende wrevelig stuk uit de Deutsche Alig Zeitung Reeds thans komen stemmen uit Oostfnryk die van D itschland de toetreding tot de Roineinaehe protocpllen eischen en op deze wyze economische hulp aii Duitschiand verwachten Hoe wil men eigenhjk htt politieke van het economisthe scheiden Merj weet in Oostenryk dat Ita De Saar een Tantalus kwelling voor Fransch en Duitsch De Ameiikaan Kiiox die het niemand naai den zin kan maken De komende voUcsstemmins Is de Saai i egeei ing op een gevaailuken wég Luitsch of I ld t ch maar ntet jilt ig gp dreven tuischen de twee groote rijken Een andere ateon dm aanstoots is Hubcitus Prms zu Lowenjjtem die m i e geschie dems heeft gewroet en uit het btof der etuwen en der archieven een oiiafhankelyk Saargebied van nu al weer een losae dui end jaai geleden heeft oitgevifacht Pary en Berlyn zyn over dezen prinhelyken pro pagandist voor een onathankelyk Saarge lied al even biecht te spreken Bekend is Kamei h o 17 in het gebouw dei hranscht myndirectie In die Kamei ctteit de chef van de transche propaganda m het baargebied Wte Kamer No 17 be treedt iü ge4oüdvi rfd ah pro Fransch De bewoners van het Saargebied kenien allen ae namen lleimburgrr Kitzel Braun en hoe ze meer mogen heeten deze mgezete nen van baarbrucken iie men verdenkt in Gienst te ataan vdn de J ransohe propagan aa Vooral de heer Matz Braun die in al dan met oirbare linancieele betrtklanger met den Iranschen propaganda dienst er ikkeld ia moet het ontgelden Wie met de en heei Matz Bi tun ee i oiifchuldige kop koffie of een wemig mmder onschul dig glas biei drinkt laadt onmidUellyk de erdenklng op zich door Matz Braun zyn omgekocht Midden in den btorm dei hartst JLptti staat de Amerikaan Kno t voorzitter vai de regeermgh commibfaie voor het baarge bied Geen verdachtmaking is dezen man gespaard gebleven Vvat hy olgen dn nienschtn oordeel aan het Saargebied heeft verdiend grenst aan het ongUooflyke Wie hem hetft ontmoet zonder mt t vooroordeel behept te zy i is onmiddeilyk de overtuiging toegedaan met etn strik eerjyk mensch in aanraking te zyn geko nen Maar dat gelooft alleen de vieemde I ng in het baarbruckscha Jemzatem die geen bepaalde Duitsche oi Branache sym pathieen bezit bedert de liuibiotk ngtn dei politie in de kantoorlokalen van het Duitbche Front V aarby zes dagen lang die buieaux vei zegeld en gealoten zyn gebleven kan de I eei Knox geen goed meer doen by de pro Duitsche bewoners an het Saaigebied leiovervloede heeft de lechtei deze Nu ik pab gedurende koiLen tyd in net baargebied een kykje heu jr omen wa ig IK het nog niet een eindoordeel uit te spre ken Maar zoo niy iets opgevallen is dan II het wei de geest van onderlinge er Nüg slechts een vyftul tnd nden en 1 1 bpvolking van het baargebied zal beslist hebben wat y begeert blij en bij a k rak of teiugkeeren naar Duitbchland De derde mogelijkheid is haar n et gegeven eei onathankelyk aaargtbied iTaar onze meening terecht want een oti afhankelyk baargebied is nimmer oiial hankelyk dan slechts in naam Wie gt looft er aan de onafbankeiykheid va i Luxwnburg Luxemburg ib met in theo tie maar wel m feiten aanhangsel van België Dit is geen verwijt doch Lonstatet riög van een nuchter feit tmdat er vuoi Luitemburg geen andere keus mogelijk i dan aansluiting t zoeken bij Brussel Toen de wereldoorlog ten einde liep ht b ik m Zwitserland een nieuw ryk hooien stichten dat een bulierstaat moet vormen tusflchen irankrijk en DuitschlanJ Hoe d grenzen precies liepen ik kan het mij heuach niet meer herinneren maar ud wetc ik dat de in Zwitserland ronddolenue yve nge propagandisten voor den bufter iaat erin hadden genomen Elzas Lotharingen baargebied en Luxemburg De spiegelzaal te Versailiea de ontembare wil vau I vieux ligre hebben al deze veivulbaie f ivervulbare plannen van goed wiütnde vredea apoatelen van de Nooit meer oorlog leer m hun bekende laatsl e kteeHing stuk dat men niet pleegt te noemen laten staan Wie thans als krantenman mt e n tyucns den wereldoorlog neutraal UnJ door hfl Saargebied zwerft heeft daleyk geleger heid de haat te peilen die daar allt iwtgen heerscht De drieledige haat vai l r inscti jeimiien Duitschgezuiden en bepa atis tu Het internationale marxisme is in het feaargebiea opeens hoeder van de gou sdienstige belangen m dat landje tegpnovei het moderne heidendom van Duitser land geworden Sien etonnéa de se trouver ensemble Marxisme en godsdiei öt r en den maar dat doet er in het baargi bi d met toe Komt het baargebied by Duit ica land het Marxisme heeft er afgedaan Blijft het SaargebiLd echter by I rankry dan kan het Marxisme luchtig over concen i tratie kampen denken Wie Professor Friednch Wilhelm l orster is tvertuigd Separatist lederen dag krijgt hy daarover het noodige van Duitsche z de t hooren maar ook de transche propaganda paart hem niet Separatisten yn nu ef maal gelykelyk gehaat zoo te Berlyn alfa t Parya Alles of mets het baargebied of tryd Hy nam va 1 pihtie agei lei metde fnmste notitie ien van hen ti vroiuit er Lgde de nand op zyn sch ua r Hy negeeide h t Misschien i i hy sarea t sch zyno en op Bratfwaj gtvestiga wilt u my wei Uitleggen parom deze b spott lyite vertoonmg ia Ln weer biologeerde hy Greenieaf met zyn blik De commissaris zal dit luet goedkeuren zonder een sehadiiw van bewys Ja gaf Greenleai weifelend toe DatIS te zeggen ik neem aan dat u zekerbent uw zaak meneei Biaceway Geef ons de bewyzen eivchte Iulton oie cmdelyk zyn spraak teiag had gekregen yn gebalde v uisten bevend van woede Briatew met achteloos gebaar duwdede h lld van den politieagent weg Natuuriyk gmg hy voort kan ik dattoch eisthen Ik ben niet schuldig aannoord Greenieaf die hem bewonderde om zijj zenuwen en absolute zelfbeheerschmg waj verstomd en geloofde opnieuw in zyn on schuld Ik heb de bewyzen zei Braceway tol den commissaris Wilt u ze thans hier heb ben Dat zou wel goed zyn en zooahhet behoort weet u Ja Abrahamson wierp de verandadeur dicht De beide politie agenten stonden achter Bnstew s stoel Greenieaf nog steeds ver bijsterd legde een kalmeerende hand op Alles wees op Bnstew Met dit besluit gng iK verleden Woensdagnamiddag naar no 5 en nam al de vingerafdi ukken op de gepo lyste oppervlakten van den stoel die in de zitkamer op den a vond van den moord om vergeworpen was Het politoer voelde dool de vocht kleverig aun en door de drukte an de volgende dagen was de stoel met afgewieven of afgestoft Bnstew raakte dezen stoel niet dd op don moigen toen de moord ontdekt wf rdHy waarschuwde zelfs iedereen haar niefaan te raken Betrouwbare getuigen verklaren alhy haar niet aanraakte tusschen toen enden tyd dat ik de vingerafdrukken nam Hy verklaart dat hiJ nooit in de vUla is geweest eer hy er binnen gmg op het hulpgeroep van juffrouw I ulton Ik vond op den stoel de vingerafdrukken van vyf verschillende personen waaivan vier later werden vastgesteld juffrouw Fulton de lykschouwer juffrouw Kelly en Lucy Thomas Wat de vyfde betreft diekon ik toen niet thuisbrengen Dat gebeurde pas later m Washington De afdruk was identiek met dien afdruk van Bnstew a vingers op het glazenblad van een tafel m zyn hotelkamer Maaiik vertrouwde niet alleen op myn eigen 001 deel Ik had een specialist op het gebiedvan vingerafdrukken by my Ln vingerafdrukken liegen nooit zooals U weet Dit alles bewees zonder twyfel datBnstew van tevoren heimelyk m de huiskamer van no 5 was ffeweest voor of ty fuitü ni schouder De oude man beefde v m opwinding Heel goed stemde Braceway toe Ik kan u de belangryke punten m een paar minuten opnoemen Ik zal absoluut mets achterhouden dens het begaan van den misdaad ily wachtte even om hun tyd te geven de volle beteekenis van de e feiten onder de oogen te zien Len halve minuut was de kamer een ijtu diü van stilleven Het geluid van 1 ulton s knaisende tanden wa duidelyk hooibaar Bnstew maakt een snelle beweging alsot hy preken wdde maar Tiy hield zich m In W ashmgton ging Braceway voort had hy een bloeding Ma ir het was een nagemaakte bloeding van rooden inkt Voude komst van den dokter die men ontbodenhad had Bnstevv een bellc njongen den bloedigen zikdoek en handdoek laten opvouwen m een grooteren en dikkeren handdoek om den heelen bunde dadelyk telaten verbranden Dit zoo vel telde hy den jongen waaom gevaar vdn besmetting te voorkomen Door den knecht die met het verbran den belast waa om te koopen bezag ik den zakdoek zoowel als den handdoek Zy walen werkelyk doorweekt maar doorweektmet rooden inkt De dokter werd gemakkelyk misleid want toen hy binnenkwam waren ille sporen van het zoogenaamde bloed mtgewischtHet was inderdaad wel een knappe trucvan Bnstew Zyn motief voor het in scene zettenervan en voor het m diepen slaap vallen vas duideiyk genoeg Fr was iets dat hyonopgemerkt moest uitvoeren iets zoo gewichtigs dat hy er niet tegenop zag er gtweldig veel moeite voor te doen Wordt vervolgd Gelukkig is met hnj die heeft wat hybegeert doch die niet begeert helgeen hij niet heeft FEUILLETON HOOI DbfUK XXVIII VrywiHige bekentenis fli man die de troeven had J Naar het Amerlkaansch bewerkt doorJ VAN DER SEUYS 3U Nadruk verboden Braceway leunde tegen den schoorsteenmantel terwyl hy zyn wandelstok lang zaam in de rechterhand liet schommelen een achtelooze zwierigheid in zyn houding Bnstew luisterde nu in ongeveinsde ge spannen aandacht elke byzonderheid over wegend De strakheid van zyn bleek gelaa toonde wel hoezeei hy zyn brem inspande Nadat ik de vaste overtuiging had gekiegen dat f i den baard en den 001 denaar een en dezelfde persoon waren begon Braceway stelde ik mijzelf dezevraag Wie van al die menschen in TurmviUe staat m zoo nauwe verbinding met dezaak dat ik gerechtigd ben te denken dathy schuldig 13 aan de vroegere chantage p T aan den moord f n ik schakelde iedereenuit behalve Lawrence Bnstew Hy was deeenige die Mevrouw Withers een jair envier jaar geleden had kunnen kwellen enhaar ook had kunden vermoorden Morley werd al dadelyk uitgeschakeldhy kende de Fultons met langer dan driejtar Dat de neger Carpenter schuldig zouzyn was een al te dwaze veronderstelling Withers stond natuuriyk boven De twee mannen verleenden hem echter geen steun Zy hielden hifli oogcn op Bra cewaj gevestigd Omdat vervolgde Bnstew ik het onschuldige slachtoffer ben geweest van ver onnen verduisteringen beschuldigt hy myvar moord terwyl Zwyg beval Braceway terwyl zyn and omlaag gmg Abraharason leunde voorover en kloptei t de knokkels de deur der veranda U gmg open en twee politie agenten m uiitorm traden binnen Ik ben zoo vrij geweest comimsaaris verontschuldigde Braceway zich om hun te vwzoeken hier te komen Ik wist dat u Mudt wenschen dat zy hun plicht zouden oen en dat wei zoo gauw mogelyk Greenieaf slikte met een brok in zyn keel maar kmk 3 instemmend Hoe verbluft hy wk was h j werd door het optre len van Wr detective genoodzaakt de aanklacht te gelooven Bristew s glimlach was veivaagd Ma halve dat alle kleur u t zyn ge nh er wenen was wees niets op zyn inue jk n