Goudsche Courant, maandag 27 augustus 1934

18689 Dr U d NAGEL aanwezig Al te gemakkelik laat men zun schoenen lepaieien bu een onrakkundii Pi obeeit U eens bij C MICHAËLIS Gedipl Schoen niakej BOELEKADE n2 TEI EF 2903 H H Kappers en SigarenwJnkeliers te GOVDK Uitsluitend vooi U een goede huveidienste Spaaiblieven a f ï 60 v d CV Toekomst 1 1 1 2 1 4 1 5 I IO Piovisie 50 cent Blieven aan C LAFEBER Hoofd agent v Gouda Stoofsteeg 10 15 000 Gezinnenin Gouda dinsdag 4 insthiimnR oensiig bij de inschniving moet het schoolgeld geheel voldaan wolden leeilingen die het voiig jaai de school bezochten moeten zich cljmieuw I iten inschuiven De Duit Lhers en wel in het bijzonder de natiofiaal c aiitteii veiutaan het m be Il ld de kunst van het organiseeren van mdrukwelikcnde betoogingen De dag van l ndag beeft hiervan opnieuw het bewyt geleverd De aloude vesting Ehrenbreitstein waar Hitler zun Uuitsche getrouwen bondag had De I hrenbreitstein werd den len Ju 1932 door het Ryk airn Pruisen terug e geven Nog gedurende tal van jaren na oe i jongsten wereldoorlog w oei van af deze vesting de Iransche driekleur vermoedt lyk hetzelfde punt waar gisteren aaii ctn 28 Meter hooge ma t het Duitsche Ij ken kruis te zien was De plechtigste samen komat van dezen dag vond plaats op het uitgestrekte slotplein waarvan uit men ien treffend uitzicht heeft op de stad Kobieir en omgeving JJiet alleen de plaats dys was suggestiefook de organisatie van de betooging Vooral de Duift che gymnasten en sportbeoffenaars hebben er toe bygedragen om h heele Ryk de kleinste gemeente inc uisvan de demonstratie te laten weten Vanoveral zelfs van het verre Oost Pru sen enuilezie zyi groote en kleine groepen inwandelformatie naar Koblenz gcmarcheciddie in eike pTaats die zy paleerden feest J werclin ontvangien ter yl iedere ge raeente van ecnige beteekenis een oorkonde egaf waarin gehechtheid en trouw bcluigd werd aan het Saargebied De rede die Hitler hield zal natuurlyk ni liie buitenlandsche politici en jo r nai sten tusschen het critisch pincet ge omen voorden want zy luidde de laatste fiiBe m van de verkie ingiscampagne in het Saargebied begin der negentiende eeuw Europa In vuur en vlam heelt gezet ooit als Keizer Napoleon heerschei te Parijs zal morden Slechts zijn mond toont gelijkenis met de trekken van zün oud oom den Franschen Keizer Napoleon III Maar In Frankrijk is de Napoleontische traditie aan het tanen geraakt slechts enkele families te Parijs zijn nog aanhangers van Bona parte De pretendenten naar den duizend Jarigen troon Erfgenaam van veertig Fransche Ko nlngen dit in duizend jaar Frankrijk hebben gcoot gemaakt is de hertog van Guise die door zijn vrienden wordt be titeid met Johan III Koning van Frank ijk Het IS alweer honderd jaar geleden tfat een zijnet voorouders het laatst op den franschen troon heelt gezeten dat was Philips van Orleans Maar veertig koningen en duizend jaar traditie overbruggen gemakkelijk honderd jaar De Fransche regeering laat hem niet tot In zijn land zoodat de hertog van Guise en zijn zoon de graaf van Parijs in België wonen In Parijs zouden zich dadelijk 1 ondom hem politieke salons gevormd hebben f n de Fransche geschiedenis be wijst hoe gevaarlijk deze schijnbaar on schuldige salons kunnen worden Vertegenwoordiger van beiden Is in Frankrijk Léon Daudet leider van de Action Frangaise die er wel voor zorg draagt dat de belangstelling voor Ie Bourbons te Parijs niet Inslaapt Fn de anderen De andere troonpretendenten zijn van weinig belang daar Spanje en Duitsch land pas te korten tijd republikelnsch zijn om nu al van pretendenten te kun nen spreken Grappig Is alleen de Aiperlkaan ge weest die voor een cheque van een groot bedrag de troon van de Pyreneesche re publiek Andorra wildp koopen Maar de Spaansche kerk en de Fransche staat zijn als beschermers van Andorra tusschen belde gekomen Dat grapje ging niet dooi flSrengen met den mogelljken uitvoer Dr bgjiacht waarschuwde in dit verband ook de Duitsche importeurs ervoor verplich tmgen aan te gaan die een import boven op de binnenplaats van zijn huis te leggen en zoo meer Ik had een geluk waarop ik natuur lijk niet had gerekend toeivik dezen ge dragillijn aannam Dat was toen Green leat mij vroeg hem te helpen bij het zoe ken van den moordenaar Een goedge loovige ziel die Greenleaf niet ge zegend met overmatig veel hersenen Dat was een buitenkansje Ik wasde onderzoeker van mijn eigen misdaadgeworden Ik moet nu alleen nog vertellen dat Ik voor de tweede keer In no ben ge weest Nadat fk hier velUr teruggekeerdwas merkte ik dat Ik daar vandaan wasgegaan ronder de juweelen die zij droegen zonder die die in ha r juwee enkistjewaren IJ hid dlt kistje in de woonkamergebracht om mij te faten zien hoe zeerhaar collectie juweelen verminderd was I Iemand te vermoorden en er geenvruchten van te plukken dat staat gelijkmet zichzelf bestelen Ik keerde dadelijk I terug en maakt mijn verzuim goed Slot volgt Is e nooit eent kovde donker ao rv uaien zouden ne den zonne hijfi n ut timudeeren FEUILLKTON De man die de troeven had aar het Amerlkaansch bewerkt doorJ VAN DER StUYS Nadruk verboden Toen Pulton van dit alles kennis had fenomen keek hij Braceway met een Pijnlijken blik aart Dat de tragedi als N eep grap werd opgevat was hem te erg Houd nu maar op met dien onzin wet Braceway hem toe zijn stem boven fjet geratel van de schrijfmachine ver heffend Kom tot de misdaad of houd op Ook al goed stemde Bristew toe Nadat hlJ het blaadje dat hij betlk ad van de rol getrokken en In stukken Rescheurd had stak hij er een ander in Ik heb Enld Fulton zes Jaar geledenontmoet in Hot Springs Virginia Zijwerd verliefd op mij Ik heb altijd geweten dat Indescre Hes van een rijke dame goede wlnpten academie van beeldende kunsten midd techn school y bouwkunde s graveobale tijdelijke iDjang op de heereogracht 28 36 poort avondcur ssusen teekenen en boeteeeien kl I V lesp 30 85 40 45 50 gulden 35 gulden kl I V lesp 30 35 40 45 50 gulden 35 gulden kl I V lesp 30 35 4Ü 45 50 gulden teekenen modelklasse teekenon boetseeien modelklasse boetseeren leclame ontweipen leclame ontw 50 60 gulden 70 gulden bouwkunde uitg lag nijv onderw midd techn ondeiw bounkunde ULNO kl I III lesp 40 bouwkunde MTS kl IV VI bouw en binnenhuiskunst nieubeleonsti uctie en binnenhuiskunst 20 25 gulden 60 gulden kl I V lesp 30 35 40 45 50 guldenaichitectuuiklasse kl I III lesp 40 45 50 gulden beiekening liouwconstiueties kl I II lesp opleiding lag akte handteekeneq I igete akte handteekenen sept vin 2 4 en van 7 9 uui veroorzaakt hoofdpijn dan uitsluilend Aspirin N V UtrechtscheHypotheekbank Wormen UTRBCHT Pandbrieven f 64 000 000 Reserves f 1823 268 44 DE BANK stelt beschikbaar lo pandbpl in stukken van ƒ 1000 f 500 De Mr A J S VAN LIER zooals spoel made en miag wormen zoowel bij volwasseiun lis bil kindelen veidmft nicn zekei en snel met de beiocmdt Woiinpoedeis nd 100 MFermitan en ƒ 100 irectie Ml P E HOORWEG van Jicoha Mal ia Woitelboei 85 cent pei doos bu Apothekëis en Diogisten 3 GROOTE PRIJSVERLAGING VAN NELLE S PAKJES KOFFIE ROODMERK PAARSMERK ZWARTMERK GEELMERK GROENMERK BLAUWMERK PER HALFPONDSPAK DDMERK VAN e NAAR iRSMERK van naar RTMERK VAN e NAAR ELMERK VAN 4 NAAR ENMERK VAN e NAAR UWMERK van 3ö naar ONVnRANDERD BLIJFT CIRKELKOFFIE 32 cts MAGNEETKOFFIE 28 cts FAKKELKOFFIE 24 cts BAKENKOFFIE 20 cts NIEUW BIJLTJESKOFFIE 15 IN verband met de vraag naar nog goedkoopere goedsmakende KOFFIE brengen WIJ IN DEN HANDEL BIJLTJESKOFFIE 15 CTS PER HALFPONDSPAK BINNEN ENKELE DAGEN OVERAL VERKRIJGBAAR VRAAGT UWEN WINKELIER ROTTERDAM 4 JUNI 1934 DE ERVEN DE WED J VAN NELLE Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle y WaddinitveeiT Boskoop Reeuwijk Bodegrraven Haastrecht Stolwjjk Berkénwoude Berj ambacht Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagrblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIHPENSRWAARDDE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOB WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20K M AFSTAND is alleen giondig te bewerken door te adverteeren in om 4 weekbladen die elke week in elk huis m elk dorp de bewoners inlichten omtient hetgtin gu onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL END L W OPDRACHT TERSTOND LN AAN HET BUREAL MARKT 31 TELEF 2745 Op het oog 2Wt tedare azijn er goed uit maar dit ir juist een groot gevaar want mets biedt U zekerheid dat U werl eli k goede zuiverw azi n koopt dh onschadeli k voor dm gezondheid is Sommige anin bevat n I azijn aalt esj andere wordt van carbid of kalk gemacikt terwijl weer andere na korlen tijd aan bederf onderhevig u en troebel wordt Slephts één oziin biedt U 100 zekeiheid omtrent zuiverheid kwaliteit en sömen stelling BOOG AZIJN I BOOG AZUN bevat nimmer ichadelijke beitandjflseleit en ii niet aan bederfonderhevig BOOG AZIJN wordtsmds 1 S64vervaardigd HAAS AZIJMFABRIËKEN NV HAARLEM jmra KEN UW LAND EN HEB HET LIEF Meer dan ooit geldt in deze tyden dat men z n eigen land moet leeien kennen en liefhebben Hoevelen zim êi met die weten te ver tellen van Parus en Brussel die I iondeii Weenen en BeiUm hebhen bezocht lie de Alpen hebben beklommen en zelfs den Oceaan zim oveigestoken maai vreemdeling znn gebleven in het eigen mooie land Ijiat dat veranderen Bluft in Üw eigen land Geniet van zun ommeiriike Ixisschen en wude heidevelden znn blonde duinen en vlakke sti inden 7iin vorsteliike buitenplaatsen en zun deftig oudMcllandsch stedeiischoon Vergeet chtei ook de Reeuwuksche en Sluipwijksche Plassen niet B denkt hoeveel dagen van intens en zuivei genieten Gu daar kunt b leven Wilt Gu dit schoone landschap betfr Ipeien kennen kooo dan het mk geilluitreeide boekje v m Dl A SriirVC ROND dat U zal inlichten ovei alles wat Gu mocht willen weten Zoowel voor de i wateispoitsman als vooi den natuurliefhebber en voor den wandelaar bevat het alle gegevens liet kost slechts f 0 60 fianeo per pos 0 60 en is veikuigbaar m eiken boekhandel én b de uitgev is A Biinkman ZoonMaikt 31 Gouda 7S Jaargang Dinsdag 28 Ai ustus f9S4 mmm omm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKÉNWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N EUWERKERK ouderkerk OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWLTK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMBNTSPKIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overul waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageluks aangenomen aan ons Bureau HARKT 3U GOUDA h onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyka geopend van 9 6 uur Administratie en Bedactie Telef latere 2745 Poatrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den besorgkring 1 6 reg sls ƒ 130 elke regel meer ƒ O 5 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 25 bQslag op den prys Laefdadigbeids adverteutien de helft van den piiJB INGI ZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels fZ elke regel meer ƒ 0 50 Op de Gewone advertentien en mgezonden mededeelingen b contract tot zeei gereduceerden pros Groote letters en n xiden worden berekend naar plaatsruimte Adverteitien kunnen worden mgezonden door tuaschenkomst van aoliede Boekhandelaren Advercentiebureaux en onze agenten en moeten daags voor de plaatsingaan het Burtau zyn m komen teneinde van opnam e verzeke rd te zjn manifesteeren voor un goed recht en on den leider eens te zien en te hooren maat al deze menschen voor zoover zy het rei ht hebben aen het plebisciet van 13 Januari a s deel te nemen hadden de reis kf teioos gemaakt De 60 000 personen die te Saarbrucken byeengekomen waren zullen zonder twyf allen op 13 Januari hun stem uitbreng n voor de handhaving van de status quo Mannen die op troonen wachten I Europeesche troon pretendenten Aartshertog Otto de recordhouder Ook de Napoleons dingen mee Een Czaar aller Russen van 12 Jaar De Saarbetooging te Ehrenbreitstein gen demonstiatie te baaibmcken Fransche peisstemmen n De Praniche pers heeft de iede slechts aanleiding gegeven om haar afwachtend j houding nog eens te bevestigen De Instran sigeant vindt de woorden heel mooi maar Er zun in Europa nog een groot aantal jongere en oudere mannen die hun leven zoek brengen met het wachten o een vrijkomenden troon waarop eens hun vader grootvader of oom heelt gebeten Slechts enkelen hebben kans ooit hun doel te bereiken en hun wachten beleond te zien Sommigen dienen alleen als een stuk In het politieke schaakspel maar éten van allen laat ooit de hoop varen Keizer koning Otto Aartsthertog Otto van Habsburg behoort tot de weinigen du kans hebben ooit den troon te zullen bestijgen Verlaat hij België waar hij met zijn moeoer ex kei zerin Zita op het kasteel Steenockerzeel woont dan hebben de telegraaf en teleioon beambten liet druk Tot nu toe is er nog niets van werkelijk belang ge beurd maar wat niet is kan komen Bo De Czaar van St Briac Tegenover de kansen van aartshertog Otto van Habsburg vallen die van den troonpretendent die in het visschersdorp Bt Briac woont al heelemaal in het niet In dat plaatsje woont Cyrll Romanow Czaar aller Russen Onlangs heeft hij nog een eerezaak moeten beslechten tussch twee vroegere Russische gene an de een thans hotelpoctier In stantlnop is en de ander kellner i een koltlehuts vin Teheranl De post in St Brlatf heeft hei drukwant manden vol briewn berden hem doüiloopend Zijn zoon is dé 12 jarigeWladimlr Romanow die dooi zijn vaderopgevoed wordt In het geloof dat hijeens heerscher zal worden over 120 mil Hoen Russen De heel kleine Corsikaan Met rechten uit den ouden doos komt prins Napoleon aandragen die met zijn moeder een hofhouding te Brussel be zit Maar wie gelooft nog dat deze na 7aat van den kleinen Corsikaan die het I meent dat een kleine daad meer waard zou I zyn De Temps ziet met in hoe de woorder van Hitler wyzigmg kunnen brengen in de BUITENLANÜSCH NIEUWh DUnsCHLVNI I e noodzakelijke elschen dea Ointiiche economie L Uuitschlaud tai zun invoer tut een minimum beperkea zegt Dr Scliacht Zondag heeft Dr Schacht te Leipzig op den persavond van de Leip7iger Herb tmesse een rede gehouden over de noodzaitelyke elschen der Duitsene eco nomie Spr zette o m uiteen Onze moeUijkhetien van thans vinden hun oorzaak in het gedaalde niveau van den wereldhandel en In de deviezenmoei lijkheden Men kan een volk zyn buiten landschen handel niet ontnemen zonder den totaten wereldhandel te schaden Duitfachland heeft zi n h ndteekenlng nooit verloochend Als eerlijk debiteur heelt het integendeel wanhopige moeite É edaan om zijn verpUfimingen na te ko men Met het oog opdeÏTsodzakeliJk ge worden maatregelen ons zéW te helpen vonden de juitenlandsche afedlteuren het echter jioödl Duitschland steeds weer opnieuw met moeilijkheden te over stelpen Zoo dwong men Duitschland o a tot bijna ondraaglijke Jhrwisito venïlichtin gen Daardoor zijn nieuwe moeilijkheden ontstaan De dieigementen betreffende fen absolute clearing helpen niet Zulke maatregelen höfcen veeleer tot resul taat den achterultgaanden wereldhandel volkomen te ruineeren Onder zulke omstandigheden is hekonbegrijpelijk dat men de Duitsche reaeering overstelpte met verwijten en Dij tschland de schuld wil geven van d transfermoeilijkheden Zeker de nationaakigtelalistlsche regeering heeft het stuupinergiek omgeworpen Etóze politiek Is de wereld te nutte gekomen Het buitenland Isechter nog geneigd Dultsthe industrieeleproducten te koopen tot een bedrag alsnoodlg is t 0t betaling van den DuitschenInvoer noch heeft het buitenland in deschuldenkwestie tegemoetkoming getoond Toen ik in Maart van dit jaar de ont wikkeling der dingen inzag zijn wij ertoe overgegaan om hun invoer van grond stolfen systematisch te beperken Deze maatregelen hebben nog geen voldoende Vorderingen gebracht daar ook nog con tracten moesten afgewikkeld worden Dit lag ook daarian dat betalings en trans Icrovereenkomsten met betrekking tot de bii de Rijksbank bestaande speciale re ivenlngen door verschillende omstandig heden illusoir gemaakt werdfen De stor tlngtn op deze speciale rekeningen heb ben er niet alleen toe geleid dat onze ge dwongen op invoerbeperking gerichte po Utlek gedwarsboomd werd maar aan den andeien kant dat ook noodzakelijke in oergrondstoffen niet konden wotden In gevoerd Deze ontwikkeling kan noch in 1 houding van Frankryk ten aanzien van het plebisciet Deze bestaat slechts m de ver zekering van de eerbiediging van de be palingen van het vredesverdrag en van de vnjheid van de stemming Territoriale be doelingen heeft Frankryk niet Voor en na het plebisciet al Frankryk bereid zyn om naar alle woordeli van vrede te lu stèren maar het zal ze slechts in overweging ne men als daden ze komen bevestigen Zooals men heeft kunnen lezen v ds de rede van Hitter over het geheel ge nomen in een verzoenende n toon gesteld Fundamenteel nieuws heeft de rykskans lier niet verkondigd maar van groot belang lykt zyn nadrukkelijke verklaru g dat de Saarkwestie de eenige terntor a e kwe = tie IS die de Duitschers nog van Frankryk scheidt Na haar oplossing zoo ging hy voort zal er geen redelyk mot ef r eer be staan waarom dezg twee groote na ies zich in de toekomst n et met elkaar zouden ver zoenen Hiermee heeft Hitler dus bevestigd dat hy het verlies van Llzas I otharingen dl dragen en het als een feit aanvaardt waaraan niet meer te tomen is Hy ging i nog verder en trad hiermee in het spoor dat zyn plaatsvervanger RuflotT Hf s een aantal weken geledeiï reeds aanwen toen hy m Oost Pruisen sprak namelyk dat er niet alleen een verzoening tusscher I rank ryk en DuitschlaTid tot stand moet kom nS maar zelfs samenwerking Hi lei gaat blykbaar inzien dat het met het p zichzelf aangewezen blyven van Duitfe h land met gaat De winter taat voor de l eur Dan is er voorloopig geen plebisciet geen Saarland bitooging en geen Neaien berg meer om de Duitschers bezig te h u den en af te leiden Dan is er alleen oe bittere werkelykheid en dan zal moetm blyken of Duitschland werkelyk kan iet zich door de economische moeilykhcden d e zich opgestapeld hebben hee i te slaan overeenstemming meebracht worden met de overeenkomsten noch naar den geest noch naar den tekst Wat de devaluta betreft wij hebben er nooit twijfel over laten bestaan dat wij niet bereid zijn gebruik te maken van een waardevermindering der valuta Dit zou een verhooging van onze buitenland sche schulden beteekenen Door een devaluatie kan het schulden probleem niet worden opgelost Daarbij komt nog aat onze bultenlandsche han del voor een groot deel afhangt van de veredeling van bultenlandsche grond Stoffen Alle erschlllende recepten die gepropageerd worden zijn voor ons on bruikbaar Dr Schacht zeide In het verdere ver loop van zijn rede nog dat nieuwe maat regelen te wachten zijn om den Duit schen Invoer in overeenstemming te PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE H Vi N WdkDLN VOOR DONUIRD GAVOND fi UUR INGlV ACHT De komende maanden zal de propaganja m en om het Saargebied met verdubbel k kracht worden voortgezet Hitler stelt het zich nogal eenvoudig voor Den mens hen die mets voor het nazi regiem vocltn en daarom m het Saarland yveren voor vaoit zetting vaii den status quo of voor de auto nomie stelt hy als enkele verrad s voor Maar hy miskent het groot aantal Saar landfers dat zich zal blyvtn verzetten im mers de anti fascistische beto ging die Zoi dag te Saarbrucken gelyktydig gehoo lei werd maé de massa betoogt ng o Khrenbreit stein t de 60 000 bezoekers de niet 7oo als alle Saarianders die naar Ehreiil r it stem waren vertrokken hun reisgeld terug kragen Dr Goebbels had weliswaar des ochtends te Keulen gerept van de geweldige offers van dè goede Duitschèis uit het Saargeb ed d e na r Koblenz waren gekomen om te haar Juweelen verpanc e zlj niet In staat zou zijn om ze In te lossen omdat haar vadei haar niet meer nelpen kon Maar ik moest nu eenmaal geld hebben Ik bracht haar dat herhaaldelijk aan het verstand als ik haar in no 5 ontmoette altijd na middernacht voor mijn eigen veiligheid zoowel als de hare Eindelijk was mijn geduld ten eindeVerleden Maandagnacht of plnsdagoch tend zei ik het haar zonder omwegen Zij redeneerde en zette haaj mee nlng uiteen alles fluisterend C at lange gefluister irriteerde mij Haar botte wei gering om de juweelen af te staan maakte mij razehd Toen heb ik de eer ste fout van mijn leven gemaakt IR verloor mijn kalmte Manhen dieonder de allermoeilijkste omstandigneden hun kalmte niet kunnen bewarenmoe en zich niet met r lsdaad ophoudenWant zij loopen er vast en zeker in Ik worgde haaf het resultaat dat ik aan mijn woede toegegeven heb Terwijl Ik daar stond en naar haarkeek trachtte ik zoo helder mogelijk nate denken In een oogenbUk begreep ikdat het wensrhelljk was de schuld oi iemand anders te gooien Op de gealchten van Braceway an Ful konden opleveren Zij was een slachttif ier van haai Braceway hield de handen van den schrijver in zijn greep omvat Laat dat beval hij strong Het Is niet noodlg Bristew onverstoorbaar scheurde het laatste blaadje eveneens In snippers en begon opnieuw Later geloofde zij dat Ik verdulsteringen had gepleegd om haar nadat wijgetrouwd waren een gemakkelijk enluxueus bestaan te verzekerwi Haar overdreven gevoel van rechtschapenheid en dankbaarheid hielp mijbü hèt uitleggen van den toestand Hoewel zij mlJ niet langer liefhad aar van Withers hi ld kon zij mUn vatop haar of l ever op haar beurs nietkwijtraken Zij gaf mij geld in Atlantic City enin Washington Ik speculeerde en verloor Toen ik hoorde dat ze in Turmvlllewoonde ben ik ook hier gekomen Eerstwas zü voor redeneering vatbaar Abrahamson weet dat ik verpandde verschillende gingen bij hem Later werd zij opstandig Haar argument was dat als zU nog meer van ton Ireekenden zieh diepen afschuw af Het tooneel elschte dan ook veel van hun zenuwen De misdadiger aan de schrijf machine de vader die geleidelijk de be schrijvtng las van den moord op zijn dochter de politieagenten die het mo ment afwachtten waarop zij dfen moor denaar chter de tralies konden zetten Abrahimson die zeer door alles was aangegrepen wilde maar dat hij maar weggebleven was Hij voelde Iets grieze Ilgs langs zijn rug Hij stak eeji sigaret op die hi aanstonds weer wegwierp Bristew schreef verder Onwillekeurig gingen mijn vingers j naar mijn yestz ak en speelderi met twee I metalen kpoopen die ik den vorlgen Maandag In mljn keuk n had opgeraapt I Ik wist dat die knoopen afkomstig j waren van het werki ak van den n ger I Perry Carpenter Het sfcu makkelijk zijn j er hier een te laten vallen en de andere j op den vloer van mijn keuken waar ik 7e eerst had gevonden j Dat zou hem vereenzelvigen metiden j moordenaar Den vorlgen dag was hij i half dronken geweest De rest was eenvoudig de scha I kels van de ketting in het achtertufaitje J van no 5 te laten vallen de haneer zelf